GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1635


anno 1635

Arcen D1635-001   -   14-01-1635   -   blz. 78 nr. 3

Henderick Koenen, Trein eheluit

haer kindt gedopt den 14 janu-

uarij 1635 die geferlincx

seint Jacob Kruiskens ende Gie-

tgen Smett den kints nahm

Mercken

 

Arcen D1635-002   -   16-01-1635   -   blz. 78 nr. 4

Henderick Poelmans uter het

landt van Kleeff sergiant opt

fort tot Arssen ende Eleijsa-

bet Huiskens ehluit haer kindt

gedopt den 16 januuarij 1635

die geferlincx seint Peter

van Vinrae ende Aletgen an-

gen Beck des kints nahm

Anna

 

[doorgehaalde doop inschrijving, die verbeterd werd herhaald]

 

Arcen D1635-003   -   28-01-1635   -   blz. 78 nr. 6

anno 1635 den 28 jan(u)uarij

so ijs gedopt het kindt van

m(eeste)r Henderick Sijegels soldat opt

fort tot Arssen Marie ehluit

die geferlincx seint Henderick

Pergens, ende Metten Classen, beijde

van Stockum. des kints nahm

Eleijsabet

 

Arcen D1635-004   -   04-02-1635   -   blz. 79 nr. 1

Geret Knopkens, Jenneken

eheluit haer kindt gedopt den 4

februuarij 1635 die geferlinx

seint Derick Knoopkens ende

Giertgen opgen Weij van Wel,

des kints nahm Lienken

 

Arcen D1635-005   -   04-02-1635   -   blz. 79 nr. 2

anno 1635. den 4 februuarij

so ijs gedopt het kint van

Geret Schiepmaker van

Rurmundt ende Trein van

Swamen eheluit die geferlincx

sint Gaert Koeppen van Rur-

mundt, ende Jan vanden Steinac-

ker des kints nahm Marie

 

Arcen D1635-006   -   18-02-1635   -   blz. 79 nr. 3

anno 1635 den 18 februuarij

so ijs gedopt het kindt van

Henderick Koninckx van Mastricht

sargiant opt fort tot Arssen

ende Willemken van Vinlo ehluit

die geferlincx seint m(eeste)r Hende-

rick den Kuper, ende Eleijsa-

bet Huiskens van Vinlo des kints

nahm Clara

 

Arcen D1635-007   -   28-02-1635   -   blz. 79 nr. 4

anno 1635 den 28 februuarij

so is gedopt het kint van Jaco-

bus Heskens, maior opt fort

tot Arssen, Wijllemken sein hauis-

frouwe die geferlincx seint

Geret Becker van Rurmundt

ende Marie Siegels des kindts

nahm Giertdruit

 

Arcen D1635-008   -   14-03-1635   -   blz. 79 nr. 5

Kirst Gaertz ende Marie

ehluit haer kindt gedopt den

14 martij 1635, die gefer-

lincx seint Wijllem van Dinter[en]

ende Grietgen Deckers des

kints nahm Melsken

 

Arcen D1635-009   -   18-03-1635   -   blz. 80 nr. 1

Thijs Seijberts ende Stein angen

Bruck ehluit haer kindt gedopt

den 18 martij 1635 die

geferlincx seint Floris angen

Bruck ende Trein Rameckers

des kints nahm Wijllemken

 

Arcen D1635-010   -   18-03-1635   -   blz. 80 nr. 2

anno 1635 den 18 martij

so ijs gedopt het kindt van

Frederick van Anraedt ge-

nant Snel, ende Katarina eheluit

die geferlincx seint Henderick

Hoetz, ende Maria Wijswilder

den kints nahm Willem

 

Arcen D1635-011   -   25-03-1635   -   blz. 80 nr. 3

Reiner Gossens Henderick

Custers ehluit haer kindt

gedopt den 25 martij 16

35 die geferlincx seint

Derick Cruiskens ende Griet-

gen Custers, des kints

nahm Jan

 

Arcen D1635-012   -   06-05-1635   -   blz. 80 nr. 4

Peter Smetz, Peterken eheluit

haer kint gedopt den 6 maij

1635 die geferlincx seint

Theues Tewen van Leut ende

Jenneken die hauisfrouwe

van Jan van Blerick, des

kints nahm Wijllemken

 

Arcen D1635-013   -   12-05-1635   -   blz. 80 nr. 5

Henderick Kreijnen Bosch Enne-

ken ehluit haer kindt gedopt

den 12 maij 1635 die

geferlincx seint Jan ingen

Reijt ende Grietgen Dec-

kers des kints nahm Crijsti-

na

 

Arcen D1635-014   -   29-05-1635   -   blz. 81 nr. 1

Peter anden Bergh tot Leut

Treinken eheluidt haer kindt ge-

dopt den 29 maij 1635 die

geferlincx seint Krein Bosch ende

Jan Hanssen van Hasselt des

kindts nahm Henrick

 

Arcen D1635-015   -   08-07-1635   -   blz. 81 nr. 2

Jan ingen Reijt, Jenneken

eheleut haer kindt gedopt

den 8 julij 1635 die ge-

ferlincx seint Henderick int

Kloster ende Viet opgen Weij tot Wel

des kindts nahm Giertgen

 

Arcen D1635-016   -   15-07-1635   -   blz. 81 nr. 3

Dries Vermulen ende Johanna

ehluit haer kint gedopt den

15 julij 1635, die geferlincx

seint, Jacob Kruiskens, ende

Jenneken Knopkens, des kints

nahm Phijlijppus

 

Arcen D1635-017   -   15-08-1635   -   blz. 81 nr. 4

m(eeste)r Jan Kock Mercken ehluit

haer kindt gedopt den 15 augustij

1635 die geferlincx sint m(eeste)r

Jan Weskens ende Crijstina van

Oller des kints nahm Angenies

[in ander handschrift:] obijt 2da aprilis 1714

 

Arcen D1635-018   -   24-08-1635   -   blz. 81 nr. 5

Theues Deckers Giertgen ehlu[it]

haer kindt gedopt den 24 augu[sti]

1635 die geferlincx seint Al[e]x-

ander Noten pastor tot Arssen ende

Peterken Smets des kints nahm

Willemken

 

Arcen D1635-019   -   02-09-1635   -   blz. 81 nr. 6

Klas Puin Lienertgen ehluit haer

kindt gedopt den 2 september

1635 die geferlincx sint Wincken

Deckers van Lottum ende Trein

Stickelbarts des kints nahm

Grijtgen

 

Arcen D1635-020   -   15-09-1635   -   blz. 81 nr. 7

Lauerins Thausen van Walbeck

ende Leijsbet ehluit haer kindt

gedopt den 15 september 1635

die geferlincx seint Grietgen

Krauskops ende Jacob Spijts van

Walbeck des kints nahm

Derick

 

[doorgehaalde doop inschrijving]

 

Arcen D1635-021   -   06-10-1635   -   blz. 82 nr. 2

Jan Beelen ende Hiel sien

huisfrowe haer kint gedopt

den 6 october 1635 die

geuerlincx Geret van Wiβ

ende Tisken int Kloster

[niets verder geschreven]

 

Arcen D1635-022   -   07-10-1635   -   blz. 82 nr. 3

Gerit van Loon ende Stijn sijn

huijβvrouwe haer kint gedoopt den

7 octobris 1635 die gefeerlincx

sint Frerick van Schaeck Emont

van Sittert ende Jenneken Deckers

des kints naem Hendrick

 

Arcen D1635-023   -   07-10-1635   -   blz. 82 nr. 4

anno 1635 den 7 octobris is ge-

doopt het kint van Jan Jonghblats

Beel sijn huijsvrouwe soldaet

onder capiteijn Jacob Croiskop

die gefeerlincx sijnt Lenaert

Flinsenberch Henriβ van Heeβ

ende Grietgen Janssen des kints

naem Mechel.

 

Arcen D1635-024   -   00-11-1635   -   blz. 82 nr. 5

anno 1635 den [niets geschreven] noeu-

ember is gedoopt Jan

Gullikers ende Stien sijn

husfrou haer kint gedopt

die geferlincx Henrick

Millen ende Bellicken Dris

Klumpemekers frou des

kints naem is Mercken

 

Arcen D1635-025   -   25-12-1635   -   blz. 82 nr. 6

Tobias Leisener soldaet gewest

onder captein Medien Uursel

sin husfrou haer kint gedopt

den 25 desember anno

1635 die geferlins des

foerer, Mercken Blenskes

des kins naem Sussanna