GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1647


1647

Arcen D1647-001   -   06-01-1647   -   blz. 122 nr. 1

Mathijs Abels van An-

raet ende Catrijn van Braes-

felt sijn huijsvrouw haer

kindt gedoopt den 6 janu-

arij 1647 van Alexander

Noten pastor tot Arssen

die gefeerlincx sijnt Mat-

thijs vander Koulen schrijver

opt huijβ Arssen ende Catrijn

die huijsvrouw van Hanβ De-

derick Beller gardenier opt

huijβ Arssen des kindts naem

Cristijn

 

Arcen D1647-002   -   15-01-1647   -   blz. 122 nr. 2

Jacob Lijnskens ingen Clooster

ende Jenneken Deckers sijn huijs-

vrouw haer kindt gedopt den

15 januarij 1647 van Alexander

Noten pastor tot Arssen die ge-

feerlincx sijnt Hermen Weijmans

genant Fieten van Well ende

Stijn Jaspers in plaets van Merri-

ken Keltgens huijsvrouw van

Hermen Deckers den jongen des

kindts naem Grietgen.

 

Arcen D1647-003   -   00-00-1647   -   blz. 122 nr. 3

Gerardt Jacobs ende Geert-

gen eheluijdt haer kindt

gedopt den [niets geschreven] van Alexander Noten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Theuws Flueren ende

Grijtgen Sijben des kints

nahm Jacobus

 

Arcen D1647-004   -   03-03-1647   -   blz. 122 nr. 4

Reijner Sijberts Thrijn eheluijden

haer kint laeten doopen door Alexan-

der Noten pastor Arssensis den 3 mar-

tij 1647 die gefeerlincx sijnt Wil-

lem ende Trienken van Spauwen

huijsvrouw van Peter Blencxkens

des kindts naem Maria

 

Arcen D1647-005   -   03-03-1647   -   blz. 123 nr. 1

Willem Driessen ende Hill

sijn huijsvrouw haer kindt ge-

doopt door Alexander Noten pastor

tot Arssen den 3 martij 1647

die gefeerlij(n)cx sijnt Jan Boβ

ende Anna Custers de huijs-

vrouw van Jacob Driessen van

Velden des kindts naeme

Andreas

 

Arcen D1647-006   -   06-03-1647   -   blz. 123 nr. 2

Derrijck Daemen ende Tunusken

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 6 martij 1647 van

Alexander Noitten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Peter Pastoirs ende Grietgen

van Wijlijck des kints nahm

Joachimus.

 

[doorgehaalde doop inschrijving, die hierna werd herhaald]

 

Arcen D1647-007   -   14-03-1647   -   blz. 123 nr. 4

Wijncken Rutgens ende Gritgen

zijn huisvrouwe haere kindt ged-

oopt den 14 martij 1647 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die geferlincx zijn Derrick Rutgens

ende Gritgen van Wijlijck des

kints nahm Margaretha

 

Arcen D1647-008   -   15-03-1647   -   blz. 124 nr. 1

Mathijs ingen Haen van Walt-

niel Anna zijn huijsvrouwe

haer kindt gedopt den 15 martij

1647 van h Alexander Noiten

pastoir Arssensis die geferlincx

zijn Matthijs van Wijlijck ende

Stijn Hoits des kints nahm

Catharijna:

 

Arcen D1647-009   -   25-03-1647   -   blz. 124 nr. 2

Matthijs ingen Dipt ende Trijn zijn

huijsvrouwe haer kindt gedopt den

25 martij 1647 van h. Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeerlij-

ncx zijn Willem Drijssen ende

Trijn Walrauens des kints nahm

Winandus

 

Arcen D1647-010   -   26-04-1647   -   blz. 124 nr. 3

Jan van Daelen ende Judith zijn

huisvrouwe haer kindt gedopt

den 26 aprilis 1647 van h. Alex-

ander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Jeronimus

a Loon custos Arssensis ende Derrisken

Pastoirs des kints nahm

Johannes

 

Arcen D1647-011   -   05-05-1647   -   blz. 124 nr. 4

Jan Timmermans ende Enken

eeluidt haer kindt gedopt den

5 maij 1647 van h. Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Jan Bos ende Jenneken

ingen Riet. des kints nahm

Elisabeth.

 

Arcen D1647-012   -   09-05-1647   -   blz. 124 nr. 5

Drijs Sijbers Metgen ehluijdt

haer kindt gedopt den 9 maij

1647 van h. Alexander

Noiten pastoir Arssensis gefeerlijncx

zijn Jan Jonckers ende Trijn

Cuenen des kints nahm Agnes

 

1647

Arcen D1647-013   -   26-05-1647   -   blz. 125 nr. 1

Sijmon Holtappels Stijn zijn

huijsvrouwe haer kindt gedopt

den 26 maij 1647 van h Alexander

Noiten pastoir Arssensis gefeer-

lijncx zijn Matthis van Helden

genampt Foerier ende Jenneken van

Loon des kints nahm Metgen:

 

Arcen D1647-014/015   -   11-06-1647   -   blz. 125 nr. 2

Jan van Riel Derrisken zijn

huijsvrouwe haer kinder beide gedopt

den 11 junio 1647 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis gefeerlijncx

Jeronimus a Loon custos Arssensis in

loco Jan van Daelen ende Aletgen

Goiris ancilla pastoris ende des kints nahm

is Willemken. ende Herman Deckers van

Broickhuijsen ende Peterken Deckers des

kints nahm Geertruidis [ander handschrift:] obyt junius

 

Arcen D1647-016   -   16-06-1647   -   blz. 125 nr. 3

Lijnardt Bos ende Aletgen zijn huijs-

vrouwe hare kindt gedopt den 16

junio 1647 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jost aengen Beeck ende Hilken Smiten

des kints nahm Matthijs.

 

Arcen D1647-017   -   16-06-1647   -   blz. 125 nr. 4

Nelis Poijn unde Derrijck zijn

housvrouw haer kindt gedopt

denn 16 junio 1647 vann Alexand-

er Noitenn pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijnn Claes

Poijnn undt Sijkenn Goert-

genns des kindts nahm

Margaretha [ander handschrift:] obijt 30 martij 1716

 

Arcen D1647-018   -   22-07-1647   -   blz. 125 nr. 5

Cornelis Lijsen unde Elijsabeth

zijn huijsvrouwe haere kindt gedopt

den 22 julij van Alexander Noiten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Henrick Vermuelen ende

Elijsabeth van Loon genaempt

inder Zittert des kints nahm

Catharina

 

Arcen D1647-019   -   24-08-1647   -   blz. 126 nr. 1

Peter andie Brugh ende Aletgen

zijn huijsvrouwe haer kindt gedopt

den 24 augusti 1647 van Alexan-

der Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Floris aengen Brugh ende

Merrijcken Michiels des kints nahm

Maria

 

Arcen D1647-020   -   01-09-1647   -   blz. 126 nr. 2

Johan Beckers Hilken zijn huijsvrouwe

hare kindt gedopt den 1 7bris 1647

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn Peter

Smijts unde Jenneken Poel des

kindts nahm Petrus [ander handschrift:] factus

canonicus regularius in Ydem obijt 1715 die

[geen dag geschreven] februarij

 

Arcen D1647-021   -   22-09-1647   -   blz. 126 nr. 3

Henrick ijnde Voirt Merrijken zijn huijs-

vrouwe haer kindt gedopt den 22

7bris 1647 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn [niets geschreven]

des kindts nahm Kerstgen:

 

Arcen D1647-022   -   29-09-1647   -   blz. 126 nr. 4

Gerardt Pastoirs Merrij zijn huijs-

vrouwe haer kindt gedopt

den 29 7bris 1647 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Frerijck inder

Zittert ende Lipken van Wijlijck

des kindts nahm Henricus:

 

Arcen D1647-023   -   06-10-1647   -   blz. 126 nr. 5

Peter Blencxkens Thrijncken zijn

huijsvrouwe haere kindt gedopt den

6 8tobris 1647 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Jacob Baten ende

Elijsabeth Blencxkens des kints

nahm Willemken:

 

Arcen D1647-024   -   27-10-1647   -   blz. 126 nr. 6

Jan van Loon Stijn zijn huijsvrouwe

haer kindt gedopt den 27 octobris

1647 van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die sijn Gerardt van Loon

loco Gerardt Huijgen unde Thijsken Poel

des kints nahm Goedefridus [ander handschrift:] obyt 17

8bris 1717

 

Arcen D1647-025   -   02-11-1647   -   blz. 127 nr. 1

Johan Roesen Johanna uxor haer

kindt gedopt den 2 9bris 1647

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx sijn Hieroni-

mus a Loon in loco Willem Huijgen

van Groeningen ende Trijn Roesen des

kints nahm Henricus

 

Arcen D1647-026   -   08-11-1647   -   blz. 127 nr. 2

Willem Bemmelen ende Maria zijn

huisvrouwe haer kindt gedopt den 8

9bris 1647 van Alexander Noiten pasto[ir]

Arssensis die gefeerlijncx zijn Hieronimus

a Loon custos Arssensis ende Thunuske[n]

van Wijlijck des kints nahm Derrick:

 

Arcen D1647-027   -   13-09-1647   -   blz. 127 nr. 3

Johan Joinckers ende Anna

eheluidt haer kindt gedopt

den 13 7bris 1647 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Johan van

Wijlijck ende [niets geschreven]

des kints nahm Hilleken

 

Arcen D1647-028   -   29-11-1647   -   blz. 130 nr. 2

Frans Verlinden Elijsabeth zijn

huijsvrouwe haere kindt gedopt

den 29 9bris 1647 van Alexan-

der Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn joincker Reiner

van Geller jongen heeren der

erffheerlijckheijdt Arssen etct:

des kints nahm Reijnerus

 

Arcen D1647-029   -   20-12-1647   -   blz. 127 nr. 4

Peter Custers Gritgen ehluijdt

haer kindt gedopt den 20

decembris 1647 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Alexander Noiten

pastor tot Arssen ende Trijn Roessen

des kints nahm Johanna

 

Arcen D1647-030   -   28-12-1647   -   blz. 127 nr. 5

Reiner Brouwers Merricken eheluidt

haer kindt gedopt den 28 decemb:

1647 van Alexander Noiten pastoir

Arssensis. patrini sunt Peter inder

Zittert ende Gritgen Sijben des

kints nahm [niets verder geschreven]