GenBronnen digitalisering
GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen huwelijken 1635-1639


Arcen H1635-01     -     09-05-1635     -     blz. 294 nr. 3

anno 1635 den 9 maij so

hefft getrout Jacob, Jan

Baten sohn van Ophaven

Treinen, Thijs angen Seijssen-

brocks dochter voor Alex-

ander Noten pastor tot

Arssen die getuigen seint

Jan Jonckers, Aletgen Dec-

kers, Jenneken anden Poel

ende Girtgen Kruiskens

 

Arcen H1635-02     -     09-05-1635     -     blz. 294 nr. 4

anno 1635 den 9 maij so

hefft getrout Lamert, Ser-

vatij Rameckers sohn van

Ophaven, Enken, Jan Kraus-

kops dochter voor Alexan-

der Noten pastor to Arssen

die getuigen seint Jan

Jonckers Gijertgen Kruiske[ns]

Jenneken Deckers ende

Aletgen Deckers ende Jen-

neken angen Poel

 

Arcen H1635-03     -     14-05-1635     -     blz. 295 nr. 1

anno 1635 den 14 maij

hefft getrout Merten, Hende-

rick Schaffen sohn van Hae[...]

Naellen, Jacob Smetz dochter

van Boxmehr voor Alexan[der]

Noten pastor tot Arssen die

getuigen seint Andries Schar-

lamanij Peter Boer Albert

Linsen van die Neijkirck ende

Lienert Verlinden

 

Arcen H1635-04     -     14-05-1635     -     blz. 295 nr. 2

anno 1635 den 14 maij

so hefft getrout Jan, Jacob

Meijsters sohn van Rurmundt

Hielen, Gaert van Velden

dochter voor Alexander No-

ten pastor die getuigen

seint Andries Scharlamanij

Peter Boer Lienert Verlinden

den Albert Linsen van die

Neijkirck

 

Arcen H1635-05     -     24-05-1635     -     blz. 295 nr. 3

Jan, Lienert Tolleners sohn van

Rurmundt hefft getrout Heijlken,

Derick van Eudts, custer dochter

voor Alexander Noten pastor tot

Arssen anno 1635 den 24

maij die getuigen seint Stoffel

van Lin, Gaert Janβen van

Nimwegen, Reijner Gossens ende

Jan Deckers

 

Arcen H1635-06     -     13-06-1635     -     blz. 295 nr. 4

Wincken Rutgens Rutgens

sohn van Brockhuisenforst

hefft getrout Grietgen

Wolffert inder Sijtters dochter

voor Alexander Noten pastor

den 13 junij 1635 die ge-

tuigen seint Derick Rutgens

Pouwels Rutgens van Brock-

huisenforst Wolffert der

vader ende Antonij van Lon

 

Arcen H1636-01     -     29-01-1636     -     blz. 296 nr. 1

[..........] Kruiskens son

heft getrout IJan, Tis

Renckes dochter vor Allex-

ander Noeten pastor tot

Aerssen den 29 jannewarij

anno 1636 die getuegen

Jan Polin Reiner Gossens

Rencken in gen Diept

 

Arcen H1636-02     -     16-01-1636     -     blz. 296 nr. 2

Peter, Jan van Kakerkens

soen heft getrout An Peter

Vermuelens dochter vor

Allexander Noeten pastor

tot Arssen die getuegen

Dris Vermuelen Reiner

Gossens Henrick Pastors

anno 1636 den 16 janne[war]ij

 

Arcen H1636-03     -     05-02-1636     -     blz. 296 nr. 3

Heijliger, Hendrick Smijts soon

van Bongh heeft getrout Billeken

Peter ingen Forts dochter voor Alex-

ander Noten pastoor tot Arssen die

getuijgens sijnt Jan indie Voort

Jacobs soon ende Jan van Riel den

5 februarij 1636

 

in den teit als dat verboden

iβ gewest godes dinst in den

kircken te doen va(n) der Hollanderen

sonder bichten sein dese naebesch:

in den houwelicken staedt v(er)gadert

 

Arcen H1636-04     -     23-04-1636     -     blz. 296 nr. 4

Jan, Stephen Pollinghs soon

van Thienen heft getrowt

Geirtgen, Paulij ingen Rams

dochter voor Alexander Noten

in de p(re)sentie van This Sibertz

Derick Cruiskens etc: 1636 23 aprill

 

Arcen H1636-05     -     23-04-1636     -     blz. 296 nr. 5

a(nn)o 1636 23 aprilis heft This Sibertz

getrowt Neriβ, Thomas van

Olors dochter vor Alexander

Noten pastor tot Arssen in p(re)sen-

tie Jan de Caeck Derick

Cruiskens etc.

 

Arcen H1636-06     -     26-04-1636     -     blz. 297 nr. 1

a(nn)o 1636 den 26 aprilis heft

getrowt Bernardt, Henrick

Bileveltz sohn van Henennar

Stien, This Rinckes dochter

voor Alexander Noten pastoir

tot Arssen in p(re)sentie Fleur

van Loom Jan va(n) Loon

Derick Cruiskens.

 

Arcen H1636-07     -     26-04-1636     -     blz. 297 nr. 2

a(nn)o 1636 26 aprilis heft

getrowt Willem Jansen van

Helden Merri Fleuren van

Loom voor Alexander Noten

in p(re)sentie van Theuwissen

Fleuren Jan van Loon unde

Fleur Merrien vader etc.

 

Arcen H1636-08     -     01-05-1636     -     blz. 297 nr. 3

1636 1 maij voor Alexander

Noten pastor vorsch: heft

getrowt Marten, Paulus

Schiuelers sohn va(n) Lobberick

Libken, Jan Menen dochter

van Loom in p(re)sentie van

Matheis van Helden Gerardt

Forreir Henrick Coulmans etc.

 

Arcen H1636-09     -     07-05-1636     -     blz. 297 nr. 4

a(nn)o 1636 7 maij heft getrowt

Rincken Peter ingen Dipts sohn

Enken, Rutger ingen

Huiskens dochter van Lobbe-

rick in p(re)sentie mister Jan

van Reill Derick Cruiskens etc.

vor Alexander Noten pastor

tot Arssen

 

Arcen H1636-10     -     22-05-1636     -     blz. 297 nr. 5

anno 1636 22 maij heft getrowt Simon

Herman Holtappels sohn va(n) Walbeck Stiniken

Jan Crauscops dochter vor Alex-

ander Noten pastoir tot Arssen in

p(re)sentie dess erw: heeren Christian

Brutz pater tot Stralen Mathis

van Helden Gerart Forreir

ende meir anderen

 

Arcen H1636-11     -     28-05-1636     -     blz. 298 nr. 1

1636 den 28 maij heft getrowt

Gerit van den Berrichz Merri

Jan Kreiβ dochter van Sambeck

voir Alexander Noten pastoir tot

Arssen in p(re)sentie Herman van

Loon Jan van Reill Franβ

Verlinden

 

Arcen H1636-12     -     03-06-1636     -     blz. 298 nr. 2

1636 den 3 junij heft getrowt

Jan, Jan Keuchen sohn

van Cornelis Munster Seiken

Marcelis Kouten dochter van

Venlo vor Alexander Noten

pastoir tot Arssen in p(re)sentie

Gerit van den Berrich Frans

Verlinden unde Enken Stox die

seuster van Seiken

 

Arcen H1636-13     -     22-07-1636     -     blz. 298 nr. 3

1636 den 22 julii heeft getrowt

Jacop, Heuntjen Linskens sohn

[...]cken Herman Hermens

dochter genant Deckers voor Alexander

Noten pastor tot Arssen die getuigen

sijn Jan van Wijlick ende mester Jan

van Riel

 

Arcen H1636-14     -     21-08-1636     -     blz. 298 nr. 4

anno 1636 den 21 augustij heft getrowt

Tieuwis, Thijs Flurkens sohn van

Lottum unde Tijsken, Reiner aenden

Roels dochter sijn getrowt voor

Alexander Noten pastor tot

Arssen die getuigen sijnt Edert

Flurkens van Lottum unde Gerrit

Huijgen van Wel

 

Arcen H1638-15     -     02-09-1636     -     blz. 298 nr. 5

anno 1636 den 2 septembris heft getrowt

Teus, Flueren sohn van Lom unde Stijn,

Jacop aendie Beecks dochter die getuighen

sijn Fluer van Lom unde Willem Kloeten

voor Alexander Noeten pastor tot

Arssen.

 

Arcen H1636-16     -     04-10-1636     -     blz. 299 nr. 1

1636 den 4 october sijn getrowt Jan

Lamert Sijben sohn van Helden ende Gritgen

Heuntjen Deckers dochter voor Alexander

Noten pastor tot Arssen die getuighen

sijn Heiliger Deckers unde Jan Deckers

 

Arcen H1636-17     -     15-10-1636     -     blz. 299 nr. 2

Reiner, Lijnert Flinseberghs sohn unde

Mericken, Aert Bleuxkens dochter sijn

getrouwt voor Alexander Notten pastor

tot Arssen die getuighen sijn Jan den Baij

ende Peter Bleuxkens den 15 octobris

1636

 

Arcen H1636-18     -     20-10-1636     -     blz. 299 nr. 3

Willem, Derrijck aenghen Inds sohn van Pont

ende Merij, Meriken int Panhuis dochter

sijn getrouwt den 20 octobris 1636 voor

Alexander Notten pastor die getuighen sijn

Lijnert int Panhuis unde Jan Vanwijlick

 

Arcen H1636-19     -     15-11-1636     -     blz. 299 nr. 4

Henrijck, Jacop Puijnen sohn unde Stijn,

Jan den Kistesniders dochter sijn

getrowt voor Alexander Notten

pastor den 15 novembris 1636

die getuighen sijn Lijnert Fu....

e..s unde Klaes Puijn

 

Arcen H1636-20     -     18-11-1636     -     blz. 299 nr. 5

Cornelis, Jan Lissen sohn unde Elisabet

Peter Vermulen dochter sijn getrowt

voor Alexander Notten pastor den

18 novembris anno 1636 die getuigen

sijn [niets verder geschreven]

 

[geen 1637 inschrijvingen]

 

Arcen H1638-01     -     30-10-1638     -     blz. 299 nr. 6

Jeronimus, Herman van Loon

sohn unde Jenneken, Lijpken vanden

Stoels dochter sijn getrowt voor

Alexander Noteen pastor tot

Arssen den 30 8tober 1638

die getuijgen sijn pastor

Venradensis ende Geret Alberts

custer van sint Jacop tot

Venlo

 

Arcen H1638-02     -     09-10-1638     -     blz. 299 nr. 7

Jan, This Martens sohn unde

Billeken Derrijck van Eudts dochter

sijn getrowt voor Alexander Notten

pastor Arsensis den 9 octo 1638

testes sunt Jeronimus van Loon

 

Arcen H1638-03     -     24-10-1638     -     blz. 300 nr. 6

1638 24 8bris

Henrick op de Beeck und Gritgen

Cremers sin getrout voer Alex-

ander Noten pastoer tot Arssen in

p(re)sentie van [onderste regel niet zichtbaar in boek]

 

Arcen H1639-01     -     07-02-1639     -     blz. 300 nr. 1

Peter, Art ten Eijcken sohn unde

Trinicken, Jan van Spauwen

dochter zijn getrouwt voer

Alexander Notten pastor Arssensis

de getuijgen zijn Art ten Eijcken

unde Arijt Cronenbroeck vunde

Jeronimus van Loon unde sijn

vrouw van Arssens suster

die geestelijck is den 7 feb. 1639

 

Arcen H1639-02     -     25-02-1639     -     blz. 300 nr. 2

Ingell, Geret Huijgen sohn

unde Annecken, Herman van Loons

dochter zijn getrowt voor

Alexander Notten pastor Arssensis

den 25 febru. anno 1639 die

getuijgen zijn Jeronimus van

Loon unde Gerrijt Huijgen

 

Arcen H1639-03     -     02-03-1639     -     blz. 300 nr. 3

Reijner, Jan van Cuijcx sohn

unde Aletgen, Drijsken Cleericken

dochter van Bleerick zijn

getrout voor Alexander Notten

pastor Arssensis die den 2 meert

anno 1639 die getuijgen zijn

den well. ed. heere

Reijnerus van Gelder

unde Jeronimus van Loon

 

Arcen H1639-04     -     05-03-1639     -     blz. 300 nr. 4

Lijnardt Pouwels ingen Dijpts

sohn unde Aletgen, Jan van

Heldens dochter zijn getrouwt

voor Alexander Notten pastor

Arssensis den 5 meert 1639

die getuigen zijn Heijnen Jan

Bos dochter van Lom unde Heinen

suster