GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick inventaris 3264


Bron: RHCL Maastricht - inv. nr. 3264

Sinds 2009 in archief Venlo [hernummerd ergens in Archief 100?]

Cijns register 1582 Blerick door van Wylack/van Dript.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


omslag [foto 5491]

 

[opmerking van bewerkers: als omslag werd een 1561 Latijns talig perkament gebruikt]

 

[in de marge van dit Latijnse tekst staat, links overdwars, maar voor het boekje bovenaan,

  in hedendaags handschrift: 3264 Heere van Lottum.

 Tussen beide kolommen, op halve hoogte, staat in afwijkend maar wel oud handschrift: Detderijch van Druept 1582]

 

blad 1 l(inks) [foto 5492]

 

[linkerzijde toont een 1561 Latijns talig perkament, wat als boekomslag werd gebruikt]

 

blad 1r(echts) 

 

[rechterzijde: hier begint de eigenlijke tekst van het boek]

 

Dessen naebeschreven

thins laten unde lijeffge-

wins goeder sint gelegen

to Blerijck und horen de

Edelen Erentfesten Chrij-

stoffel van Wijlack here

tot Lottum z(alig)e(r) und dem Ede-

len Erentfesten Detderijch

van Drueept half und half

toe wat daer van koempt

op S. Andries apostel

dach ao 1582

 

blad 1v(erso) [foto 5493]

 

[blanko]

 

blad 2r

 

Desen naebeschreven thijns heft toegehoert den

Edelen heeren van Wickraede, unde van Broickhuijssen,

unde daer nae der werdigher edeler vrouwen va(n) Sluijs

unde Saert uijncken und sijnen erven. Nu den Ere(n)feste(n)

Dederich van Druept half toe wat daer van koempt, und

verschienen altoest op Sante Andries dach des heiligen apos-

                                                                                    tels. 

            Augustinus

Res inventa et non restituta est quasi furtum.

 

blad 2v [foto 5494]

 

Toe weten dat eijn alde groijt maickt twe alde flems,

und vier pe(n)ninge(n) maicken eijnen groet. Und acht

hollandtz maicken eijnen groet. Und eijn flemsche plack

maickt und ijs so guet als eijne(n) alde(n) boddreger ne(m)lick ij st. bra.

Ite(m) eijnen deder maickt eijne(n) halve(n) nu(m)mijchsen stuver [=Nijmeegse stuiver]

eijn alde boddreger ij stuver brab(ants)

Ite(m) eijne(n) hillinck eijne(n) halve(n) deder. Ite(m) eij(n) cols moircke(n)

v haller. Ite(m) eijn alt moirken v haller.

 

Ite(m) toe gedincke(n), acht en twijntich alde flemsz voir

eijne(n) golde(n) rijnsche gulden.

 

blad 3r

 

Aen dit naebeschrieven erff und guet und boulant ijs

aen behant Jan van Holt und der ionge Thonis inghen

Huijss, des alden Peters soen, in bij wesen als laeten,

Ffrans Nefeler und Zieger Ronden op der heere(n) huijss va(n)

Venlo geschiet, und diess voerss sijn behant in behoiff

Sunt Jacobs gasthuijs binnen Venlo gelegen.

 

Ite(m) inden eersten van den sadel guet dat meijster Harma(n)

Kiespen(n)inck plecht toe behoere(n) aen den broick gelegen

geheiten den hoff aen ghen ijndt, und ghijlt iaerlix ij

alde groete, iiiij eije und ij hoenre.

 

blad 3v [foto 5495]

 

Noch die voorss sijn oic behant aen ses morge(n) boulantz

gelegen benijden den stae aller neest eijne(n) kamp gehoe-

rende in den hoff vander Heijen ther eijnre und mijtder

ander sijden beneven Reijner Jacobs boulant, und ghilt

iaerlix iiij alde groete.

 

Noch die vurss. sijn behant aen seven morge(n) boulant

allet inden maess velde gelege(n) aller neest Schottelkens

hoff lant ther eenre und mijtder ander sijde(n) beneven

Leijns der Kremer boulant schetende mit beijden ijnden

op dat boulant gehoerende inden hoff van ghen Somp

und noch eijn stuck haldende omtrint eijne(n) halve(n) morge(n)

gelege(n) alder neest Schottelkens hoff lant ter eijnre und

mijtder ander sijden beneve(n) Elijs vanden Lijnde(n) boulant.

 

It(em) anno (15)66 den 12 decembris ijs behant aen dit vurss.

guet des hoffs aen ghen ijndt Jan van Holt bij Thonis

inghe(n) Huijss hant vuerss Peter inge(n) Huijs soen, dit is ghe-

schiet vuer laete(n) Jan te Putt und Grijet Berchmans.

 

blad 4r

 

Ite(m) Jan tho Puth Thijssen soen und Johan va(n) Holt sijn

behant aen ij morgen weijen off landts in behoiff der erme(n)

gelegen inge(n) oedenbroick aller neest de(n) bandt van de(n) Stae

ther eijnre und ther and(er) sijde(n) beneve(n) Heijn Hoetz baendt

herco(e)mende va(n) Derijck vand(er) Spruijtssen seligers erffgename(n)

dat welkuer sij vercofft hebben den gasthuijs meijstere(n) va(n)

Sint Jacobs gasthuijs bijnne(n) Venlo als voer laete(n) Mijchiel

va(n) Haene und Drijs Zanders An(n)o xvc und lxiij Andree.

 

Su(m)ma ghijlt dat gasthuijs van Sint Jacob

bijnne(n) Venlo gelege(n) tho same(n) iaerlix tot xxix

alde groete twe hoender und iiiij eije.

 

blad 4v [foto 5496]

 

Jacob Henrichs soen vander Rijet und Guert sijn broed(er)

und met sijn suster hebbe(n) op gedragen und overgegeve(n)

Peter Hoentz und Elijzabeth Hoentz sijn suster dat Sadel

guet thot averkarem mijt sijnen getymmer daer Gryet

Eijtzen die mod(er) ijn gestorven ijs. Aller neest Peter

Drijeskens erve, und mijt die and(er) sijde beneven Hoents

bongert genandt Hoents Streeck, sijn Peter Hoentz und Elij-

zabeth Hoentz daer aen behant, und ghijlt vijr alde groete

thoe thijnss, oirkont laeten Drijss Sanders und Grijet

Berchmans.

 

Noch Jacob Henrichs soen vand(er) Rijet und Goert sijn

broed(er) und Meth sijn suster hebben op gedrage(n) und over

gegeve(n) Peter Hoents und Elijzabeth Hoents sijn suster

twe morge(n) bowlants mijn eijn veerdel gelegen achter

den kamp vanghe(n) Eijken ald(er) neest Peterken Peter

Drijeskenssoen ther eijnre und mijt der ander sijden beneve(n)

Jan Peter Drijeskenssoens kinder gespleten uuijter diese

vurss Sadel guet, sijn Peter und Elijzabeth vurss daer aen

behant, und ghijlt iaerlich ander halve(n) groete(n) mijn j

pe(n)ninck oirkunt laete, Drijess Zanders Grijet Berchma(n)s.

 

blad 5r

 

Ite(m) Johan van Gruijsdonck und Aleth sijn suster sijn beha(n)t

aen twe morge(n) boulandtz ter eijnre sijden beneven uur selffs

erve, ther and(er) sijden beneven die gemeijn straete. Und gelde(n)

iaerlix twe alde groete. Oirku(n)t laete(n) He(n)rick Berchma(n)s Peter Lijnsen.

 

Goert Geritz de Groets soen is behant in behoiff Merij und

Bellike(n) inghen Ray aen de(n) hoiff und guet ther heide(n) mijt alle(n)

sijne(n) toebehoer. Und gilt ix alde groete(n) und eijn su(m)mere(n) eenen.

Noch aen eene(n) halve(n) bonre landtz gelege(n) ind(en) warsom und

gilt eijn ded(er). Oirkunt laete(n) Michiel va(n) Haene Margriet Berchma(n)s.

 

Agnees vande(n) Poll iss oic behandt in behoiff ire kindere(n) aen dit

voerss guet und hoff ther heiden an(n)o lxv. Oirkont laete(n) Peter

Hoetz und Goert Huijsken.

 

blad 5v [foto 5497]

 

Gaert Huijsken und Thijs Huijskens Gerits soen in behoiff

broeder und suster, sijn behandt aen eijne(n) stuck boulans

geheiten die Loestijeghe gelege(n) tusschen dat boulant gehoere(n)de

in den hoff van ghen haeff, und schut mitten eijne(n) ijndt

op den wech.

 

Noch eijn stuck boulans gelege(n) achter den erff dat Gerit

Lienart Maess soen Koelhoff plech tho wesen tussche(n) twe

kerck wech schetende over den eijne(n) kerck wech op Gaert

Gruwels boula(n)t, und al in Blericker velde gelegen, und

ijs tho same(n) negen morge(n), und gilt iaerlix tho thijns xiiij

alde groete(n). Oirko(n)t laete Thijske(n) op ge(n) Maes Michiel va(n) Haeff.

 

Noch die voerss sijn oic behandt aen eijn stuck landts plaich

Derick Pijpers toe wesen und nae Katherijn vand(er) Bongart

und gilt eijnen halven groet. Oirkont laeten Michiel va(n)

Haeff und Thijsken op gen Maes.

 

Noch die voerss sijn behandt aen eijne(n) stuck landts plaich Berchma(n)

toe wesen unde nae Katherijn vand(er) Brouke gelege(n) achter

Tillen Kempken und gilt j alde groet. Oirkunt laeten

Mijchiel van Haeff und Thiesken op ge(n) Maes.

 

Nae affsterve Gart Huijskens heft Zijgert Wijnijckens

dij doede hant gewonne(n) va(n) Gart Huijskens

 

Ite(m) nae aiffstervenss Thijss Huijsskens hefft Lambert van

Kroenenborch die doede hant gewonnen beneven Sijger

Wijnekens ain die parcelen erffs als hijr boeve(n) vorss steijt.

Actum Blerick den 18 octob. Ao 1599.

Orkunt laeten Henrick Berchma(n)ss und Ja(n) de Ruijter

sijn soen.

 

blad 6r

 

Su(m)ma gelde(n) Gaert Huijske(n) und Thijs Huijske(n)

Gerits soen borghers va(n) Venlo tho same(n) xvj groet.

 

Op huijden dato A(nn)o 1610 den 9 maij is in platz der

voer handt nemlich Zegers Wijnekens behandt

en to bock gesacht worden Bartsken Wijnekens en

Meichel Wijnkens des vurschrevens Zegers zal(iger), housfrauw

en soen an drij helfft des erffs en goettss geheten dij

Loeijft als des vorss Zeijger zalger andeil toe compete(rt)

als nu behandt Batzken en Meichel vorss orkont laten

Peter Linssen en Peter Tummermans actum ut supra.

 

Dese naebeschreve(n) Thijnse und lijfgewijns guedere(n) sijnt

gelege(n) bijnne(n) Blerick unde gehoere(n) der werdiger vrouwe(n)

van Nuijss und de(n) Erenfesten Dederick va(n) Drijpt halff

und halff thoe dat daer van koempt, und verschiene

altoest op Sint Andries dach des heilige(n) apostels

 

blad 6v [foto 5498]

 

Alairt Jacob Reijners soen und Wijndel sijn dochter sijn

behandt aller neest aen eijne(n) morgen boulantz aller neest

unser Liever Vrouwen altaer boulantt ther eenre und mijt

der ander sijde(n) beneven dat boulant gehoerende ijn den

theijnthoff und gilt eenen groet, und Wijndel heefft dij ha(n)t

in behoeff oir bruders. Oirkunt laeten Reijner Jacobs

und Derijck vand(er) Smijtzen.

 

Mercken Lijnssen und Geertrudt hoere suster sijn behant

aen een erve und guedt genandt Hagenss weij dat zadelguet

aen den broick gelegen dat Derijck Philips was und

ghijlt des iaers j groet, ijn behoeff oirer brueder und suste-

ren. Oirkunt laeten Peters Schaeskes und Barber sij(n) suster.

 

blad 7r

 

Wijlhem Baltijs Vermolen soen und Geritt Gerijtt Maes

soen sijn behandt aen die hoeff statt j morge(n) ungeferlick

gelegen beneven dij gemeijn straet schietende op Peter

Kalijs guedt ghilt iaerlix iiiij groet.

 

Noch behandt aen vier morgen gelegen op Crane(n) veldt

ald(er) neest Geritz voirss boulantt ther einder, ther ander

sijden beneven Goerterloe bowlandt. Gilt iaerlix ij grote(n).

Ite(m) diess vorss sijn gehandt in behoeff oere mijtgedei-

lingh. Oirkondt laeten Peter Lenschen und Jacob Reijners.

 

Mercken Thijs Scheires dochter van Barloe heeft

eijn handt ijn behoiff oere suster und broeders aen dat

gantse guedt tgheijen velde mijtter hoeve reijsonge hal-

dende omtrint acht morghen.

Noch twe stucke(n) landtz, dat eijn gelegen ijnd(er) oeden

achter der moelen, dat and(er) achter Heijnen campe

van Dael. Geldende tho thijns xiiij groet j holla(nds).

Oirkondt laten Reijniers Jacob Derijck vand(er) Smijtzen.

 

blad 7v [foto 5499]

 

Henrick vand(er) Foirt und Ja(n) Verfort Ja(n)s zeeliger soen

sijn behandt aen sess morge(n) landtz gelegen opte mule(n)

wechtz off opte(n) mule(n) camp alder neest den kamp

vand(er) sailstat ther eijnre und mijt der and(er) sijden beneve(n)

der begijnen kamp, und ghilt iaerlics sess groete(n) min

eijne(n) holl(ands).

 

Henrick vand(er) Foirt und Jan Verfoirt Ja(n)s zeeliger soen

sijn behandt aen seven morgen landtz gelege(n) aen de(n)

Beijenberch ald(er) neest Lenert Smijtz ther eijnd(er) und mijt

der and(er) sijden beneve(n) Goeterloe bowlantz.

 

Noch va(n) twe morgen bowlandtz gelegen bij Gruwels

wech alder neest dat bowlandt van Goeterloe ther eenre

und mijt den and(er) sijden beneven dat bowlandt van ghen

haeff. Gelden iaerlix theen grote(n) mijn eene(n) pe(n)ning.

 

blad 8r

 

Item Anno -1609- deij 2 december hefft

Jan Fasen in name Janss soen Faess (bijgeschreven in marge: Flijrbom soen) ende

Henrijck Vervortz kijendt Jan eijne hanth

gewone(n) in dijse Dijrijck Vervort zelijger

erve(n) ten beijden sijden mijt vorgenoten an

gande ire gedeijls bedragende twe morge(n) vanteijns.

Orkundt laeten Jan Sanders Reijner Reijnartz.

 

He(n)rick va(n)d(er) Foirt und Jan Verfoirt Jans seeliger soen

hebben ellick eijn handt aen eine(n) stuck bowlandtz halde(n)de

omtrint drij veerdel gelegen ald(er) neest Johan vand(er)

Voirt nuu d(er) thijt scholtet wije baint und Henrick vuerss

weije baint, ijn dat kempken bij der mule(n), und gijlt

iaerlics eene(n) alde(n) flems. Also verdragen in bijwesen

die vier gebroeder.

 

Item op huden dato An(n)o 1609 deij 14 december

hebben dije partije(n) van Dijrijck Vervorth zelijger eijn

hant gewone(n) beneven Jan Vervort in het Obrock

van alle vorschreven percelen Gortien Peter van

Dalls soon in behoff sijnen mijtgedelijnge(n).

Orkondt laten Jan Sanders ende Peterken Berch-

mans.

 

Gaert vande(n) Veld und Kathrijn Thonijs va(n) Eijcken

huijsfrow hebben ellick een hant aen twe morge(n) landtz

gelege(n) aend(en) stelte(n) tuschen dat boulandt van den hoff aen

ghe(n) broick, und ghijlt twe groete(n). Oirkundt laete(n) Rijner

van Haeff und Drijs Sanders. An(n)o (15)75.

 

Trijeneken und Driess beijtz Jan Sanders kijnder sijn beha(n)t

ain die helfft vanden lande als hijr boeven verss. steijt.

Orkunt laeten Peter Linssen und Thijs va(n) Berchman

Actum Blerick a(nn)o 1595 den 21 junij.

 

Jan Sanders und Jan sijn soen sijn behandt ain die and(er) helfft

va(n) de(n) la(n)de als hijr boven verss. steijt. Orkundt laeten Ja(n)

Berchma(n)ss und Peter Linssen. Actum de(n) 14 maij a(nn)o 1602.

 

ingevoegd ongenummerd blad [foto 5500]

 

Up hueden dato vuerschrieven hefft sich erschienen Trein Sanders Jan Sanders

zaliger naegelaeten huisfrow / und diese vurss. morg(en) lantz so up verstoerffen

was, widerumb an thwe handen gewonnen und steitt nu also then eender

Trein Sanders Jan Sanders naegelaeten huisfrow und then ander hant Lijsbeet

Sanders Jan Sanders zaliger dochter und Trjnnen geschappen und daer van

wijnnungh gegeven einhundert veijfftich gulden brab(ant)s daer van Ich diese

gemelter reitmester Loevendaell mij dien .... fr(ei) froiwe van Lintmebien?

mijne rechnungh meldungh van doen sall und dij ander helfft van Juffr.

Schinckx heeft Creistoeffell van Kessell van weghen ubg juffr. Schinckx unt-      (ubg = titulair afkorting ws. voor wel edel geboren)

fhangen und ge(l)dt van deijse veurss. iiij morghen lantz jahrelichs iiij alden

groeten. Datum Grubbenforstt den 13 octoberis anno 1625. Orkundt

laeten Creistoeffell van Kessel und Jan Berghmans coster.

 

blad 8v [foto 5501]

 

Pauwels Lienart Smijets soen und Metken sijn suster

hebben ellick een handt aen eene(n) stuck landtz o(m)trint

and(er) halven morge(n) gelegen aen aenerkaere(n) weghe

ald(er) neest Lenert Berchmans lant ther eenre und mijtd(er)

ander sijden beneve(n) Goeterloe lant und ghijlt vijfften

halven flems iaerlix.

Pauwels vurss steit in behoiff Gritien sijnre suster

kindere(n) und Jan sijns broed(er) kint.

 

Thies Lienart Smijtz soen und Lienart sijn brod(er) hebbe(n)

ellick een hant aen eene(n) morge(n) landtz gelege(n) aen de(n)

cruijsswech ald(er) neest Ffrans van de(n) Poll burgher toe

Venlo ther eenre, und mijt der and(er) sijde(n) beneve(n) Thijs

Scheres van Barle. Und noch eenen morge(n) gelegen

achter d(er) langerijet alre neest Sijken Elijs ther einre

und mijt d(er) and(er) sijde(n) beneve(n) Reijner Jacobs, und ghijlt

eine(n) groten und eine(n) deder.

 

blad 9r

 

eenen groet, und eenen deder.

 

Koen vand(er) IJnen und Jacob oer man hebbe(n) ellick een

hant aen eenen halve(n) bonre landtz gelege(n) opte

schaitbroick welck ghilt vijfften halve(n) alden flems.

Oerkondt laete(n) Michel van Haene Katherina Reijners.

 

Anno 1605 / den -- vj 10 desemberis hefft sich er-

schienen Allert ver Tenen? nu thwe hamert

gewonnen aen dit veurss erfs dat welcke

vuerss verstoerffen waesz gewest nu uit

gunsten dat laeten winnen nu uit van vurss

nu steit nu ther eerster hant Allert ver Tenen?

nu Michell sein soen orkundt laeten Henrich F

 

[onderaan pagina achter F: Berghmans nu Jan sein soen

nu gilt iaerlix iiiij alden flems

actum ut supra]

 

Koen vand(er) IJne(n) und Jacob oer man hebbe(n) ellick een hant

aen drij morge(n) landtz gelege(n) aen de(n) leijmputte, und ghilt

drij alde groete(n). Oirkundt laeten Michel van Haene

und Katherina Reijners

 

blad 9v [foto 5502]

 

Jacob Reijners und Mercke(n) sijn huijsfrow sijn behandt

aen twe stucke(n) landtz gelegen in den maes velde opten

kijff weghe, und ghildt vierde(n) halve(n) groeten.

Noch aen eijne(n) morge(n) landtz gelege(n) aen de(n) langhe(n) daere(n)

beneve(n) onsser vrouwe(n) landt van Kessel ijnde(n) maes velde

und ghijlt eijne(n) groet.

 

Jacob Reijners und Mercke(n) sijn huijsfrow sijn behandt

aen eijner morgen landtz gelege(n) in de(n) maess veldt beneve(n)

Heijn Posten landt: undt gilt eijne(n) alde(n) groet.

 

Noch aen eijne(n) halve(n) boenre landtz gelege(n) inde(n) Oede

brouk. Und aen and(er) halve(n) morgen landtz gelege(n) aen twe

stucke(n) ijnde(n) maes velde, dat eijn aijn de(n) m wijen bij

Stijn maes landt, dat and(er) bij der kercke wech landt

und ghijlt tho samen vierden halve(n) groete(n). Oirkunt

laeten  Peter Lenschen und Jan V(er)maesen an(n)o (15)81 9 martij.

 

blad 10r

 

Peter Gaeskes und Barbaer sijn huijsfrou sijn behandt

aen eenen morge(n) bowlandtz den sij gegolde(n) hebbe(n) van

Goertien Etzen und ijs gelegen ald(er) neest Lienert Smijtz

ther eijnre und mijtd(er) ander sijden beneve(n) Lienert Duijfels

boulandt. Oirkundt laete(n) Mart Reijners und Drijs Zanders.

 

Metghen Claes und Anna oer dochter sijn behandt aen

twe morghen landtz und eijn veerdel gelegen in ghen winckel

ald(er) neest het landt aenghen broick ther eijnre und mijtd(er)

ander sijden beneven Claes voirss. landt, schietende op IJngels

guetd, und gelden iaerlics iij alde groet. Oirkunt laete(n)

Lienartt Berchmans und Peter Lensen.

 

blad 10v [foto 5503]

 

Enken Verfoirt Lijnartgens dochter, und Beel Hoetz

Henrick Verfoirts dochter sijn behandt aen die woenstatt

mijtde(n) bongart und kamp alre neest then theenthoff

ther eijnre, und mijt der ander sijden beneven Christof-

fel van Kessel, daer Heijn Hoetz und Sije sijn huijsfrou

ijn gestorve(n) sijn, und ghijlt iaerlics iiiij groete(n).

Ite(m) va(n) dijt verstorve(n) guet sulle(n) dijse partijen geven tho

samen eenen daler des bucks gerechticheit.

 

blad 11r

 

Ite(m) diesen Thijns hefft thoe gehoerdt den Edelen heeren van

Wijckraedt unde van Broickhuijsen Erffkemerling des lands

van Gelder etc. ijs die helft daer nae gekoemen aen die Edel eer-

werdige abbadijs des gaets huijs toe Sluijs Sinte Querijn un(d)

nu daer nae aen die Edelen erenfesten Christoffel va(n) Wijlick

heer tot Grunstein un(d) Gribbenforst un(d) Lothem etc. Ite(m) dijt

voerschreven lijffgewijn unde erffthijns guedt salme(n) halden

nae erffthijns rechten des landts va(n) Kessel. Ite(m) van dese(n)

thijns sijn noch meer alde boecken, ein ijsser binnen Goch

int landt va(n) Cleeff, vanden heere(n) van Wickraedt wil ick

voerbehalden hebben, un(d) ij over Rhijn int landt van den

Berg thoe keijssers werdt, herkoemende vanden erenfeste(n)

Vijncken van Raessenberch unde daer nae den erenfeste(n) Gaert

Vijncke(n) van Raessensberch boecken, kan ich diesser tijt niet

bekoeme(n) durch desen bedroeffden tijt. Ite(m) daer nae aen

den erenfesten Goessen van Eerp genaendt Werre(n)borch toe

langevelt, unde daer na de(n) erenfesten Dederich va(n) Drijept

vander Sthegen dij helfft thoe.

 

blad 11v [foto 5504]

 

[blanko]

 

blad 12r

 

            vuit eine(n) cedel gecopiert.

Wolter der Schroer van blerick en(de) Peter

sijn soen sien behandt aen ene(n) morge(n)

lantz gelegen beij der lorstinge een sijde

Idtgen tanten boulant, der ander

sijden beneven Enkens lant va(n) Eijcken

welcke lant Wolter vorss gegulde und

gekofft van Trinen Gerit van Eijckens

dochter und hebben jaerlix daeruit

geldende eine(n) alden groot, urkundt

laeten Henrick Berchmans und Peter Linse(n).

 

blad 12v en 13r [foto 5504a]

 

[blanko]

 

blad 13v [foto 5505]

 

[blanko]

 

blad 14r

 

Henrick die Fuckert und Peter ingen Ael sin behand elck - ij morgen

lands gelegen opgen hillick roeij hoerdt biden honnebens mitten

beschiet dat sij elck op dat land gedan hebben -- xxii daler

summa belopt tsamen xliiij daler, waer voer sie het landt

gebrucken hebben die lansheren dat vergundt und thugelaten

bunders to sien thien iaer lanck uut gelden daer ut iarlix

ij alden groet orkunt laten Jacop Reijners und Kersten ingen Ael.

Dit alles geschiet mit wil und voerweten Bellekens Then Hoets 

dochter.

 

Ao 1593 ontrent in Januario hefft Peter

Bruin gegolden van Belicken die dochter

van Derick Hoetz anderhalven morgen

lantz gelegen op gheen hilliickrae hoert

beijden hoenre borch mit vuurwarden

dat Peter Bruin aff draegen und betaele(n)

sal tue und twintich daeler, alss Peter inge(n)

Ael seliger, voortijts op dat lant vorss gedaen aff-

draegen und betaelen sal und Peter ingen

Ael derwege(n) im hant aen dat lant ver

moege dess lijffgewinss boert ghehat hefft

und Belicken hefft versoecht oer hant uuit

te doen und Peter Bruin in haer platz

te stellen, gheschiet vor laeten Hendrick

Berchmanss und Hendrick de Fuckert

 

Ao 1593 den 6 augusti hefft Toniss inge(n)

Ael in naem(e)n voer hem selver, alss ouch

in naeme(n) und momber sijness broderss

Peter ingen Ael selige(r) kindere(n) Grietien

 

blad 14v [foto 5506]

 

und Tijss sich bedanckt goeter betaelinge(n)

van xxij daler, daer Peter ingeen Ael seliger

desshalven im hant aen dat lant op gheen

hillickrae gehat hefft und also verghont

dat Peter Bruinss soen Gaertien Bruin

ein hant aen dat lant to boeck hefft, ist

also Tonertien Bruin in boeck ghesat

behalven den here und eine(n) ideren

sijness goede(n) rechten Toniss belaesst

ouch off in den lijffgewinss boeck sich

befinden mocht, op einige ander platz

geteikent mocht sien, dat dit lant

hoeger beleent were alss die xxij daler

vorss, dat datselvige oich gekassiert

und uuitgedaen sal werde(n) orkont

laeten.

 

blad 15r

 

Hued dem 2 julij Ao (15)87 hebben Merken Scherers und Trincken

Drisen gewonnen und geuoruen [=geworven] dat goet ingen huieck gelegen

tho Blerich inhalt thuus leger boeck und is mit behand Driesken Nuelen

und Helcken Wilm Scherers dochter und sullen te gewin geven xv

rulder und 20 stuvers tot schruefgelt.

 

Hir op der Juucke Roefs --- iiij st brabans [in marge: Driept]

Item der scholtes van Lotthum iiij st.

Blieft xi st. sullen si ten halven saest arrest betalen. So sij dat niet betalen

sal het gewin niet sien. Ao vidie ut supra.

 

Op huijden datum den viij december Ao 1593 so hefft

Lisabeth Fockertz Henrick Fockertz dochter eijn hant

ghewonne(n) ain anderhalve(n) morge(n) lantz ghelege

opge hillickraij ghehoirt und(er) Honreberch dair Trijen

inge Undhoeffs h dochter Billiken noch eijn hanth

in hefft orkunt laeten Henrick Berchmanss und

Peter Linssen.

 

Op huijden datum den 21 junij Ao 1599 hefft

Sebell Foccartz eijn hant ghewonne(n) ain die ij morge

lantz als hijr boven verss. steijt, tegen Claess Berchmans hair

soen als dess scholtesen boeck van Lottum mit sich bringt

und gilt van jairlicx tho thijnss j alden groet. Orkunt

laeten Jan Berchmanss custer und Janss ainge Vaere.

 

blad 15v [foto 5507]

 

Op huijden datum den 18 janua: Ao. 1609

so hefft Jan Sanders mit mich Joncker Adolff

Schinck als # lijeffgewijenss heer veraccordirt  [in marge: # mede]

und tho boeck laeten setten sijenen soen Driess

Sanders und Alitien zijn dochter aen dijse voer

verss. anderhalven morgen lantz aen den honre-

berch gelegen # mit den eijnre beneve(n) Jan inge(n) Aels

lant mit der anderer sijden beneven het lant

dair Peter Tijmmerma(n) dijser tijt gebruijcker is

und och Sebell Foccartz tho boeck gestanden hefft

und sall jairlicx hijr va(n) tho tijnss betalen

op Andrea eijnen alden groet. Orkunt

laeten Peter Lijnssen und Jan Berchma(n) custer.

 

[in marge voor berch achter #:

dair Peter Tummermans dysen dell van hefft]

 

Up hueden dato - 13 octobr. Anno 1624 hefft sich erschjnen

Trein Sanders Jan Sanders zaliger huisfrow und gewonnen

und geworven dij doede hant ihrer dochter Ellitgen

Wolter Lintzen gewessene huisfrow, und in plaetz Ellintgen

behanden laeten ihren son Peter Sanders und steitt nu

also ihre ersten hantt Dreis Sanders und Peter Sanders

sein bruder, und daer van ihre wijnungh gegeven ..

anderhalffen golijx daer juffer Schenck dj helffte van

compt so Creistoeffel van Kessell weghen ubg  (ubg = titulair afkorting ws. voor wel edel geboren)

juffer Schinckx untfang hefft jaerlich - 2 g .. stuver

und dj ander helffte zall ich reitmester Loevendaell

aucg g frai frouwe van Lentmub in meijnen rechnungh

meldungh van doen orkundt laeten Creijstoeffel

van Kessell und Jan Berghmans cuester actum

ut supra und gelt jaherlichs -2 alden groeten.

 

blad 16r

 

Item ick Johan Krumpvoet burger binnen Venlo bedanck mich gueder

betaling van Henrick ingen Heeck un Jan sin huijsfr(ouw)e en(de)

sum van penningen tho weten xx daler welcke sien van

penningen verss. ick Johan verss. op Henrick verss. goet geldende

heeb gehad scheldt opgemelten Henricke und sijner huijsvr(ouw)e dar

van quijt loss und ledich nu und tot allen tijden.

 

Ao 1592 den 29 septembris hefft Hendrick

van Dael Peerken van Daelss soen ein hant

ghewonnen nae affsterven Reijner vanden

Staij aen eine(n) halven morgen lantz, gelegen

Meeviss in der Hegge(n) ter eenre sijden ter

ander sijden beneven Trincken Rochuss

lant und gilt

Orkont laete(n) Hendrick Berchmanss und Peter

Lensen.

 

Ao 1592 den 29 septembris hefft Peter

Trefferss ein hant ghewonne(n) beneven

Hillicken opgeen Maess, sijner moeder

aen dreij vierdel lantz genant den dompel

off dat Cloetien und gelegen aller neest

Schoetelkenss hoeff lant und neven Hendrick

de Fuckert lant und ghilt jaerlix iij hollantz.

Orkont laete(n) Hendrick Berchmanss und Peter

Lensen.

 

blad 16v [foto 5508]

 

[blanko]

 

blad 17r

 

Schiks Lenart Leupers dochter

sin behand aen iiij mergen lantz op gen hillichraed alder nest

Frans vander Polls land und mee ander siden beneven Schunelkens

Heestr land unt is lifgewens goet und gilt des iars ix deder

orkund laten Lenart Smetz und Met Smetz

 

blad 17v [foto 5509]

 

[blanko]

 

blad 18r

 

Jan Vermasen und Steven sien broder sien behand aen iij verdel

landts geheiten dat clothen ther einer siden Theuus de Fuckert

ter ander siden Ian die Ketelbueter unt gelden daer uuit jarlich

iij hollens. Orkunt laten Peter Lenssen und Jacob Reiners.

 

blad 18v [foto 5510]

 

[blanko]

 

blad 19r

 

Item Wolther van Boeckholt unt Wolter sin soen sin behandt aen enen

morgen landtz gelegen opgen boeckholter berch ter ener siden beneven

den tiendt hoeff ter ander siden Peter Lensthen unt gelden dar uuit

iarlix j grot. Orkund laten Peer Lensthen unt Ja(n) Vermasen.

 

blad 19v [foto 5510a]

 

[blanko]

 

blad 20r

 

[blanko]

 

blad 20v [foto 5511]

 

[blanko]

 

blad 21r

 

Willem Mertens soon vand(e)r Velde

Jan sijn broder sijn behandt aen Looijs

kamp halff, gelden siaers - ij - deder.

Orkont laeten Hendrick Berchmanss

und Peter Linsen, dedit 20

 

blad 21v [foto 5512]

 

[blanko]

 

blad 22r

 

Ao 1592 den 21 septembris ist Derick

Wilschut koemen in naeme(n) und van

wegen siness soonss Vaess und hefft sijn

hant mit frijen willen affgestaen van

der lijfftocht sijner huissvrouen Nael,

alss seij hadde op die haeffstat, van

Vaesskenss haeffstaet, gelegen neven

Hendrick Berchmanss erff und beneven

den wech die beneven die kirck naeder

ghaet, naeder Maesen unde dit in behoeff

Jan Tijssken nu Janss soen want hij dit

vorss. ghuet van Merken Vaesskenss

und Vaess haeren soen gegolde(n) hefft

mit dien bescheide, dat Jan und sijn

huissvrou, ein hant moegen wisselen

und honner kinder ein, in die platz

stellen behalven den lant heer sijn ghe-

rechtigheit, gheschiet orkont laeten Hendrick

Berchmanss, und Jan Berchmanss der

kuster, und ghelden hirvan anderhalven

ghroten.

 

blad 22v [foto 5513]

 

[blanko]

 

blad 23r

 

Ite(m) den 13 augusti Ao 1595 hefft meijster Peter

Tijmmerma(n) ghedain meijster Peter de(n) Swertueger

hondert gl.brb gl. op eijnen morge lantz ghelegen

achter der stappen mitter eijnre sijden beneven

Johan Voegels, mit der andere sijden beneven

Oth Meijss, und sall M. Peter Swertueger dit

penninge(n) aiff muegen leggen binnen vier jairen

nae datum boeven verss, und M. Peter Tijmmerma(n)

dieselvige ock nijt vordere(n) en mach vuir ombganck

de(r) gesatter vier jairen, und naest uuijtganck de(r) jaire(n

sall M. Swertueger M. Tijmmerma(n) tho boeck

laeten stellen ingevall die penninge(n) middellerwul

niet vollacht en sijn, dijse bewilligung geschiet

mit will und consent ... Juncker Casspar

va(n) Kijverberch als lijeffgewinss heer.

Alnoch mach M. Peter Swertueger die penninge

aiff muege legge va(n) jair tho jair binne(n) den

vier jairen eijn halff tho bevoerenss op tho segge

dair hij sijnen will um in hefft und die gude M.

Peter nijt. Orkunt laeten Henrick Berchmanss

und Jan Berchma(n)ss custer sijn soen.

 

blad 23v [foto 5514]

 

Ao 1597 den 9 martij hefft M. Peter

Tummermanss voor mich Caspar van

Keverberch alss lijffgewinss heer bracht

tho lijffgewinss laeten mit naemen

Gheritten vander Schmissen unde

Guertien Timmermanss und hebben

bekent dat nu Peter der Schwertueger

unn lijudt voer hen laesten uuitgege(ven)

is unde dat beij verkoup op ein stuck

lantz ontrent eine(n) morgen ghelegen

op den Haesen kamp ter einre sijden

neven Lenart Schmeetz ter ander sijde(n)

neven duivelss lant gelegen E und

hefft sich also nu Peter der Schwer-

ueger sich der hant onthaeven

unde onturfft und nu Peter Tummer-

manss gheerfft und iss demnae nu

Peter der Schwertueger der hondert

gulden so hij hir beneven de .atlant?

aender stappe(n) beneven Ot Meiss und

Jan Voegel gelegen van nu Peter

Tummermanss ontfange(n) ontschlaege(n

und daervan gequitiert,

 

blad 24r

 

[tussenvoegen bij E: noch eine(n) morgen lantz achter den

staij gelege(n) ter einre sijden neve(n)

Ott Meijss und ter ander sijden

neven Jan Voegel noch ein stuck

lantz opden boeckeder berch gelege(n)

ter einre sijden beneven die vrou

van Daelheim ter ander sijden

beneven dat lant inden bongart]

 

blad 24v [foto 5515] 

 

[blanko]

 

blad 25r

 

Alzo der hoeff vander heijden mit toe-

behoriger gerechticheet Ardt und weijlandt

Wijnandt vand(er) Pool, und Angneess sij(n) huijs-

vrow zelige erffgenamen aengevallen und

sij den selven hooff erffelick gedeelt

und een ider daer van sij(n aenpardt toegelacht

Welcken hooff bij den lijffgewijns heer  E

vergundt ist gedeelt sal bliven, tussen

deser erffgenamen als nemlich Herman

Caetz und Maria van Pool sijn huijsvrou

ter eender en ter ander Jan die

Groet & sijn suster Gertruijt als erffg

enamen seliger Gerit die Groet & Catrina

ingen Raedt sijn huijsvrow. Inder gestalt

dat beijde partijen voerss en ider aen

sijn aengevalle(n) andeel nae groote des

landts vande lijffgewijns goet

een ider voer sich twee hande vergundt

waer van een ider ouch besunder sijnen lasten

van gewij(n) dragen moet. Und also

            A, R,

 

[in marge: E hebbender gerechticheet]

 

blad 25v [foto 5516]

 

aen dat angedeels als voerg. Herman

Caetz en Maria sij(n) huijsvrou aengev-

allen is sijn behandt. Wijnandt

Caetz en Catrina Caetz Hermans en

Maria voerss kijnder in medebeh-

oeff hunder mitgedelinge mit

voerbehalt dat eluijden voorss

hun voerbemelten soen und dochter

sampt off een in en besonder in aelinge

bedde mit een quart wijns sullen

mogen uijt doen en heures gevallen

andere in der platz behalden voerbe-

hauden den heer und een ider sijns goden

rechten. Orkundt laten

Peter Lijnsen en Jan ingen Igelbooss

Datum den 9 aprilis duijsent vijffhun-

dert tneegentich seve(n).

Op dato voerss heefft Jan inge(n) Igelbooss

Herman en Maria eluijden mit consent

des lijffgewijns heer gedaen und

 

blad 26r

 

voergestreckt tweehundeert gulden

den gulden ad twijntich st in tijt der beta-

lung geng en geve is. Und vanden hundert

sees guldens tot pension alle jaer

den tijt van verthien jaer, und ist

conditie woo ven Herman off sij(n)

erffgenamen dese voerss. pennongen

sampt der pensio(n) neet wederom erlecht

sal sij gehalden sij(n) den lijffgewijns heer

sijn gerechticheit to geven, und Jannen

voerbemeltung daer aen mit eender handt

to behanden to sijne(n pennonge(n) tho.

Orkundt laten Peter Lijnse(n)

und Jan de Groot Geritz soen

und bij faute der betalung sal Jan

inge(n) Igelbooss off sij(n) erve mit

des heren boodt und laten voer

sij(n pensio(n) mogen penden.

 

blad 26v [foto 5517]

 

Op huijden datum 9 7temb: A(nn)o 1602 is

questeratij tussche(n) Monsieur Schinck tho Boorlo

als lijeffgewijnss heer und Herma(n) Kaetz gevallen

van sijn stuck lantz liggende ain den herwech

ge mit de(r) eijnre sijden gelege(n) boetz lant, und mit de(r)

anderer sijde(n) bene(ve)n de(n) hoff ainge met, op welck

stuck meijster Lem Tijmmerma(n)ss gedaen hefft

derdehalff hondert gl xx st idt stuck welck

stuck lantz voerss F (F in marge: Schink) segt inden hoff ter heijen

gerorich Herma(n) contrarij eijnen anderen lant-

heer tho hebben off und meijster Lemme(n) und sijn erve(n tho

boeck tho laeten setten als dat gehorich is, und so

het sich bewijselick bevonde eijnen anderen la(n)theer

tho hebben sal Herma(n) gelijckewits gehalden sijn

genuechsame swarunge tho doen mit schepe(n)   

schijn als dair tho behoert und ock verwillikort

op alles M. Lem sich tho erhaelen vorss Hermen

off sij(n) erve(n) binne(n) Blerick hefft nicht dan va(n

dair van uijtgescheijden. Orkunt schepen und laete(n)

Peter Lijnssen und Jan Sanders.

 

blad 27r

 

Alzo de hoeff vanden heijden mit

toebehorige gerechticheet Art und

weijlandt Gert de Groot seliger

en Catrina ingen Raedt sijn huijsvrow

seliger erffgenamen aengevallen

und sij den selven hooff erfflick

gedeelt und een ider daer van

sij(n) aenpardt toegelacht welker

hooff bij der lijffgewijns heer F [bij F in marge: hebbender gererechichet = gerechticheet]  ver-

gundt is gedeelt sal bliven tussen

desen erffgenamen als nemlich

Jan de Groot Geritz soen und sij(n)

suster Gertruijt welke het ander

deel hebben tegen Herman Caetz

gelick hijr voer verhalt und bijde

behandung Herman Caetz breijder

verhalt. Und ist alzo aen deser

deel behandt Jan de Groot und

Gertruijt de Groet sijn suster.

 

blad 27v [foto 5518]

 

Orkundt laten Jan ingen Igelbos

und Peter Lijnsen. Datum den

9 aprilis duijsent vijffhundeert

tnegentich seven.

 

blad 28r

 

Op huijden datum den 18 janua. A(nn)o 1609

so hebben Henrick Verbaessdunck und Hillic-

ken Sanders sijn huijss(vrouw) mit mich Joncker

Adolff Schinck veraccordirt und verdraegen

va(n) wegen dess alingen aengedeijls und tho

behoerenden gerechtichs dess hoeffs tgene heijden

dair Harman Raetz und Maria va(n) Poll

sijn huijssfrouu und ire beijder kinder mit

naeme(n) Wijnandt Raetz und Catherina sijn

sijn suster in behendicht sijn gewest und

sijn dess frijwillich van dess lijeffgewijnss

heer uuijtgegaen und hebben tho boeck laeten

setten Henrick Verbaessdunck selffs und

sijn soen Thijs. Orkunt laeten Peter Lijnsen

und Jan Sanderss, und sullen jairlicx

tho tijnss betaelen nae uuijtwijsung dess tijnss

boecks, und so Metien Lemme(n) und

Henrick und F (in marge na F: Hillicken) selffs wijf dijsen gedeijls

dess hoeffs va(n) Harma(n) Raetz beleent und

gegolden hebben sullen die gerechtichs dair

va(n) betaelen schuldich sijn off contrarie tho

bewijsen den lijeffgewijnss heer gee(ne)n recht

dairtho pretendire(n) offt bevoecht tho sijn.

 

blad 28v [foto 5519]

 

[blanko]

 

blad 29r

 

Lijnartijen Lijens Verbochorst dochter en Henrickke(n)

Hijnrick van Bouckijnt dochter sein behandt an

fijir morgen boulantz op gein Hellickraedt

gelegen nest Frans vanden Pol mit der ander

seijden beneven Schutlkens hoeffz landt und is

mit der ander seiden beneffen den bocketer keir-

k weigh lantz en stat opt leigerbock te fenden

folio 62 en eis leifgewijns goet und geilt des

jars 9 deder. Orkondt latten Peter Linssen

Gerken Janmans anno (15)69

 

blad 29v [foto 5520]

 

[blanko]

 

blad 30r

 

A(nn)o 1620 den 4 junij sijn tho Grubbenforst

erschijnen Lijnart Smietz und Lijnart Wellenss

tho Blerick und lijeffgewijnss laeten, und hebbe(n)

tho erkennen ghegeven dat der lest levender be-

handt ghewest, und vuir sijnen leven opter heeren

straeten tho Blerick sijn handt uutgegaen und

den lijffgewijnss heer der ghebuer zu erkennen

ghegeven, van sess morgen lantz und twe morgen

lijeffgewijnss guet, und Jan Vervoert und Lijnar-

tien Perken Berchmanss soen, daer aen behandt.

Orkunt F [in marge na F: schepe(n) und] laeten Lijnart und Lijnart boven suss.

tho vinden int sevende blath.

 

blad 30v [foto 5521]

 

 

blad 31r

 

Op huijden datum den 29 Martij A(nn)o

1621 so hefft Jan Thonis Tijmmerman tho

Velden und Anniken sijn huijssfrouu nu

und then ewigen daeghen verkoecht und over-

ghedraegen drij verdel lantz als in Schincken

und heeren F [in marge na F: van Grunt steijn] tijnss boecken tho vinden sijn ghe-

legen opte(n) brueckhave, allernest Lijnart Smietz

ter eijnre und mit der anderer sijden Perken

Berchmanss, aen der ionge Lijnart Smietz

und Jan sijn soen, so obgemelten Lijnart Smietz

van obge(melten) Jan Thoniss und Anniken sijn huijss(frouu)

ghekoecht hefft und der verso Lijnart ver-

accordirt op sess en dertich gl. alwaer van

Jan van Lovendael rentmeijster dess heeren

van Gruntsteijn 18 gl und die ander 18 gl

die edle joffer Roffartz ider die helfft van

ontfangen, und staet also then tween handen

Lijnart Smietz der ionge und sijn soen Jan.

Orkunt lijeffgewijnss laeten Lijnart Smietz

dess verss. Lijnartz vader und Jan Vervoert.

Alduss gedaen tho Grubbenvorst wij boven

verss. und gilt jaerlicx j deder.

 

blad 31v en 32r [foto 5521a]

 

[blanko]

 

blad 32v [foto 5522]

 

[blanko]

 

blad 33r

 

Int jaer A(nn)o 1623 den 6 januarij hefft sich

erschienen Peterken Jan der Smiet g(e)n(aem)t Voegels

dochter, und eijn handt gesonnen und gewonnen

aen den eijnen opgemelten morgen lantz, wij

den achter der stappen verss. mit sijnen voer-

genoeten ghelegen is, und sint also ter nester

handt Jan Voegels, und sijn dochterken Peterken

Voegels ther anderer handt, und van eijner handt

winnung gegeven drij gulden min ij st. und

4 vraeken schrieff gelt. Orkunt laeten Jan

Berchmanss custer und Jacop Kerstien Manss

soen.

 

blad 33v en 34r [foto 5522a]

 

[blanko]

 

blad 34v [foto 5523]

 

[blanko]

 

blad 35r

 

Int jaer 1614 den 24 martij hefft sich erschijnen

Hillicken Sanderss und hefft gewonnen und ge-

worven dit verss. stuck lantz, so verstorven was

gewest, daer irer winnung gegeven vijff en vertich

gl brb, daer van mijn heer zijn gnaden die

helfft durch Jan Sanderss ontfangen hefft, und

Joncker Schinck sijne helffs selver entfangen

hefft. So ihre gnaden mij durch rentmeijster

Lovendael mij bevaelen tho boeck tho setten

und steijt also nester handt Driess und Alitien

van Berchum Thiss van Berchum saliger kijnder.

Orkunt lijeffgewins laeten Jan Sanderss

und Henrick Verbaessdunck und gult jaer-

licx j groeten. Actum ut supra.

 

blad 35v tot en met 62r [blanko, niet gefotografeerd]

 

blad 62v [foto 5524]

 

Copia uut het alde boeck toe Breij

Dit sein die erfleins unndt leifgewins

Ginder in den kloeckenslaech van Breij gelegen

Unndt hoeren tui Johan van Kessel genandt Breij

Unndt nu ioncker Johan Schinck op Borlo

Verscheint op Sint Johannis Baptist daech verneil

Unndt gedickteirt int iaer 1569

 

            Folio 1

 

Item Smeter Claes Hoeff --- 14 --- alde flems

Gerit Smeitsz genandt van die rectoren --- 3 alde flems

Unndt buve doil van einen alde flems

 

Item Ennicken unndt Gertruit van Lom gesuisteren iarlicks

--- 4 alde flems

Mercken Ians dochter van der Borbock --- 4 alde flems

Greitien Iacop Kuipers huisfrou --- 2 alde flems

Noch Greitien voerschreiven --- j alde flems

Item noch Greitien voergenoemt des iars --- j flems

Dreis Smeitsz --- 3 alde flems

Item Mercken Iacop Seigers dochter --- i flems

Item Trein Ian Seigers --- i alde flems

Hendreick van Stabloi nunc Reiner iarlichs

--- 1 alden flems

Jacop Heinckens son van Tongerloi --- i alden flems

 

blad 63r

 

Wuillem Oetijens --- i art bb

Heer Woelter Oetijens nunc Iacop Klaeskens

son van Tongerlo gilt --- 6 alde(n) flems

Item Deirick der Smeit --- 3 alde flems

Item Peter Smeitsz --- i alde flems

Jan Smeitsz --- j f(lems)

Tuilmen Kuisters --- 2 alde f(lems)

Dreisken Iacops --- 3 alde f(lems)

Maes Wenmans --- i alde f(lems)

Tuilman Woelter Klaes son --- i beutgen

Brant van Breij --- 3 alde f(lems)

Hein Iaecken --- 2 alde flems

Item ij moergen lans van Goertien van Einckenvort

Hoertt half Toenisken Guitsen unndt haelf

Tuilman Pauuen van dat voerschreven lant

Gilt Toenisken voerschreven --- i blanck

unndt Tuilman voerschreven

Item Deirick Gorcken Geisen son --- i alde f(lems)

Teis Geraert Seibers son van Iacop Lochten

weghen --- i alde f(lems)

Iacop Hondreicks son van Tongerlo --- i blanck

Daniel Wuillem Muillers van Romundt --- ij alde f(lems)

Peter Leitgens --- 2 alde f(lems)

 

                                                ind vu...

 

blad 63v [foto 5525]

 

Gerat Seibers son van der herstraten --- i art bb.

Item Peter Teis gilt --- i alden flems

Billicken Vaessen dochter Verwoert --- i ald flems

Herman van Moruel gilt --- i phennick

Iacop van Ian Speicker gilt --- i hoen

Item Wuillem Stein Cuipers son van dat landt Lisbetien

Ian Ververs huisfrau gilt --- 2 sweertgens

Teis der Schroer --- i sweertgen

Wuillem Stein Cuipers son --- 4 swaertgens

Gerit Koop genandt Roeskamp --- 1 alt morcken

Leisbet Jan Ververs huisfrau --- 4 alde flems

Geilken Goeris gilt --- 2 alde flems

 

                                    Betalt des jars vi gulden

                                    ij st.

 

blad 64/65

 

Dese naebeschreven erffthijns unde lijffgewijns guede-

ren hoeren alleijn thoe den erenfesten Dederick va(n)

Drijpt   An(n)o lxxxij.    Op Andree ap(osto)li

 

Rabath van Dorssdael Aret soen und Rabath sijn   [Rabath = Robert]

soen hercommende van Dijrick van Berijnghen

sijn behandt aen drij morge(n) bouwlandts und eijn veerdel

gelegen op Hijllickraij schietende mitte eijnen ijndt inde(n)

boss van ghen broijck und beneve(n) der vrouwe(n) landt va(n) Dael-

heijm ter eijnre und mijt der ander sijde beneve(n) Derick

Ketelbuijter schetene opt landt van gher heijde(n), und ijs eijn

erffthijns guet, und gilt iaerlics twe penninge(n) und eijnen

halven holl(ants).

 

Ao 1593 den 9 martij hefft Adam van

Stockkem versoecht und beghert hem ende

sijne(n) soen Joest aen dit vorss ghuet

und aen tue morge(n) lantz opgee(n) Hillijken

te boeck te stelle(n vermoege den koup

vande(n) ghansen hoff ingeen Igelssboss

und so Peter Lensen und Jan Schmeetz

schepen te Blerick und Hendrick Berchmanss

baede to Blerick attestierde(n) dat Raabet

van Durssdael, so mij ter tijt in boeck

staet transport und overdracht voer

justitie van Blerick ter behoeft und ....

 

blad 65v [foto 5526]

 

van Stockeme(n) vorss. ghedaen hefft unde

Stockem dat ghewin E [in marge bij E: vanden koup betaelt hefft] betaelt also Adam

van Stockem und Joeste to boeck gestelt E [in marge bij E zelfde toevoeging: vanden koup betaelt hefft] Orkondt

laeten Peters Lensen und Hendrick Berchmanss.

 

Noch Rabath va(n Dorssdael und Rabath sijn soen

sijn behant aen twe morge(n) bouwlandtz gelegen oic opge(n)

hijllickraij schetende over Rerayts paedt bij de(n) voirsslandt

alre neest dat krumpstuck ther eijnre und mijt der and(er)

sijden beneve(n) sint Jacobs guijsthuijs landt und gilt

eijnen alden vlems und is eijn erffthijns guedt

 

nunc Adam van Stockem und Joest

van Stockem

 

Engel der Meuller

hebben oic drij merge(n) landts und j veerdel thegen

Ewaerdtz van holtmoelen lant gescheiden, gelegen mijt

der eijnre sijden beneven den custer va(n) Venlo schetende

opt landt van de(n) hoeff vand(er) heijden und is erffthij(n)s

guedt, gilt twe pen(n)ijnge(n) und eijne(n) halve(n) hollans

einden halve(n) groeten und eine(n) halve(n) vleems va(n) holtmoelens

landt van Henrick Voesskens landt.

 

blad 66r

 

Reijmboldt Hoeffsleger und Met sijn huijsvrou van

twe morgen landts bij den staij gelegen off achter den

staij, gelden een alde groet. [vervolgt in ander handschrift] Dit vorss lant, ist langh

verstorven ghewest unde dat boeck langh oopen

ghehalden, und in gheiner billicheit accordieren

willen, demnae langh nae den koopdaegen

inder kircken, mit recht ingericht door Hendrick

Berchmanss gerichtz. baede, Peter Lensen schepen und

laet, Jan de Kuper schepen und Peter Driesskens

laet geschiet ao 1592 den 29 maij.

 

Ite(m) dijse verss. twe morgen lantz nu ter tijt ain die ha(n)t gewonnen

Peter Plenis und F [in marge bij F: Berbken inge Igelbos. Orkunt laten Hen-

rick Berchmans und Ja(n) d(en) kuster sijn soen. Actum de 2 octo. A(nno 1603]

 

Ite(m) Grijtien Zanders und Lijsbeth oijr dochter sijn behant

aen een kempken gelegen alre neest den maeskamp nu

toe hoerende Reijner van Haeff ter eenre und mijt der a(n)d(er)

sijden beneven Vaesken des brouwers kempken.

Dijt voerss is lijffgewijns guedt und gilt iaerlics eenen

pe(n)ninck. Oirkondt laeten Peter Leinssen, Grijdt Berchma(n)s.

 

Op huijden datum den 17 julij A(nn)o 1605 hefft

Be(r)bken inge(n) Igelboss veraccordirt mit juncker

Adolff Schinck tho Boorlo van het stuck lantz

achter den staij vuirgenoete(n) den herwech ter

eijnre(n) und Hinss op den Sump ter anderer sijde(n)

schietende opge heijen kamp opt ort va(n) der

maesen hefft Berbken und haer dochterke(n)

Metie(n) ain d(en) hant gewonne(n) welck sij nae

aeffsterve(n)ss vlomsse(n) va(n) de(n) partije(n) gekochtes

hefft. Orkunt laeten Ja(n) Sanders und Ja(n) Berchm(ans)

 

blad 66v [foto 5527]

 

Daem van Beeck unde Claes van Holdt a(n)no lvj

van drij morgen landtz dij intt zeijtzen dochter waere(n)

gelegen in den Maijss veldt achter somper kamp alre

neest der vrouwen va(n) Daelheijm ther eijnre und mijt

der and(er) sijden beneven Wilhelm van Gruijsdonck

und schutt op somp kamp, und gilt iaerlics tho tijnss

drij alde groet.

Ite(m) dit voerss. landt hoer nu toe sint Jacobs Gasthuijss

binne(n) Venlo und is lijffgewijn gewest und is nu tot

erffthijns guet gelacht. Und men salt behanden nae nature(n)

van erffthijns guedt.

 

It(em) op huijden datum den xij janua. a(nn)o 1595

hebben Peter Linsse(n) und Dijricken sij(n) huijsv. gewonne(n)

dijse twe naefolgende morge dair sijger Wijmke(n)ss

und Franss Thiss Huijsskenss soe in behandth sij(n) ghe-

west und hebbe(n) nu tho boeck gestelt Lijnss und Trije(n)

Peter soe(n) und dochte(r). Orkunt laete(n) F (in marge bij F: Claess Berchma(n)ss und Jan de(n) Kuster]

 

Gerit Huijsken und Gaeirdt sijn broeder sijn beha(n)t

aen twe morgen landtz die Lijsbeth va(n) Dijck waere(n)

und nae Katherine(n) van de(n) Bongardt gelegen aen den

leem putt opte(n) hijllicraij alre neest hett landt van

Eitgen raij eijnen alden groet. [vervolgt  in ander handschrift] Zijger Wijnskens und

Frans Huijskens Tijssen soen hebben dijs twe morge(n) gewo(n)ne(n).

 

Ite(m) Gaerdt va(n) Loen va(n) twe morge(n) landtz alre neest de(n) haeff

va(n) Eitge(n)raij ter eeijnre und mijtter and(er) sijden beneve(n) Peter

Meurs und beneve(n) Peter va(n) Dijck.

Dit sijn die voergenoeten van den voerss. landt.

[in ander handschrift] Dit is geranschiert.?

 

Ite(m) Peter Linssen und Dijricxken sijn huijssv. hebben ghekoicht die helffte(n)

van dijse rest twe morge l... va(n) Thiss Huijsske(n) und Aebels sij(n) huijssv. und Baetzke(n)

ir nicht und hebben tho boeck gestalt Lijnss Peter Linsse(n) soe(n) und Trije(n) ir

dochter und gelde(n) hijr jairlicx va(n) op Andrea j alde groete. Orkunt laete(n)

Henrick Berchma(n)ss und Jan Sanders. Actum de(n) 18 janu. A(nn)o 1594.

 

blad 67r

 

F [dit is een toevoeging bij een lager staande  tekst op deze pagina]

bij den lijeffgewijnss heer Casspar va(n) Kijverberch den tijt ass

vergunt und afspraicke(n) vuir ombga(n)ck den jaire(n) de(n) eijner

de(n) andere(n) eijn halff jair tho bevoeren op tho segge. Orkunt

laeten Henrick Berchma(n)ss und Jan Berchmanss custer.

 

Drijssken Nuuellen soen

sijn behandt aen vier morge(n) bowlandtz mijn eijn veerdel

mijn vier roijen opgen Hijllickraij gelegen alre neest sunt

Jacobs gasthijs boulandt und sunt Anthonijs altaer bowla(n)t

und mijt der and(er) sijden beneven den gemeijne(n) wech und

ghilt iaerlix sevenden halven groete(n). Andrees.

 

Ao 1590 den 21 decembris nae affsterven Drijesske(n)

Nuelen, ist Willemken Nuelen sijne(n) soen ein hant ver-

leent in stat dess vaederss. Orkont laeten Peter Lenssens

und Hendrick Berchmanss.

 

Ite(m) op huijden datum den 12 junij A(nn)o 1596 is koeme(n Merijken Lemme(n)ss

ind(er) tijt huijssv. va(n) Driessken Nuelen s(alige)r und hefft beha(n)t dat huir

man seliger und sij ontfa(n)ge(n) hebben van M. Peter Bruijn vier und

dertich dal(er) und dair vuir verond(er)pa(n)dt huir ainpart va(n) dijse(n) loss(en)

laeten und belaefft in ses jairen nae dato dijses tho erleggen und dess F [vervolgt achter de F bovenaan het blad]

 

Ite(m) Jan Derijck Ketelbuijters soen und Lijsbeth sijn dochter

sijn behant aen een guedt mijt de(n) getimmer daer op stae(n)de

daer Vesel Wagemeckers ijn bestorven is alre neest schutz

guedt ter eijnre und mijt d(en) and(er) sijde(n) beneven die gemeij(n)

straedt schetende mijt den eene(n) ijndt op die decker steege

und is lijffgewijns guedt und gijlt iaerlics neegen alde

groeten. Andree. Oirkundt laeten Lenartz Smeijtz

und Bestijen Pauwels.

 

blad 67v [foto 5528]

 

Ite(m) is behant Jan Verheis Gerten Speikermanss deuch-

ter an acht morgen lans geheten het krompstuck an

reratz paet en Meuen Eijgelbux lant en Grunen lant

en gilt einen fleimes en fennes plaenk. Orkont

laten Tisken op den Maes en Dris Sanders

Ite(m) is nu behant Jan Verheis Hubert bijde soen Jan

Verheis orkont laten Jacop Vereijnne en Jacop

Reiners.

 

Ite(m) Peter Liens Kremers soen und Geertijen sijn

suster hebben ellick eijn hant aen drij morgen landtz

und eijn veerdel gelegen bijder offerriet schietende mijt

den eenen ijndt op Jan van Holtmoilen boulant und

mitde(n) anderen ijndt op Drijesken Peter Drijeskens

soen bowlant und sint Anthonijs altaer broederschap

binne(n) Blerick, und gilt iaerlics drij alde vlems und

eijn ort. Oirkunt laete(n) Peter Hoets und Dries Sanders.

 

Toe gedencken soe dat Jan va(n) Holtmoelen Ewerdtz

soen dij Thijnsen hij iaerlicks geldende hevet bijnne(n)

 

blad 68

 

Blerick de wellicke thijnssen hij aen Gaerdt Vijncken

und nu aen de(n) erenfesten Dederick van Drijpt tot eijn ach-

ter laetschap halden sal, und wa(n)neer Jan va(n) Holetmoele(n)

voerss. van Leene(n) ter doot ko(m)men is, dat als dan, sijn erff

gename(n) den thijns voirss aen ons gesijnnen, wijnnen

und werven sullen.

 

Nu Dirick die wilt schutt Wilhelms soen und Nael sij(n) huijssfrou

sijn behendt aen eijn stuck boulandtz haldende o(m)trijnt

vier morgen gelegen alre neest der vrouwe(n) van Daelheij(m)

bowlant ter eenre, und mijt d(er) ander sijden beneve(n) Heijn

Hoijdtz bowlant und sunt Anthonijs bowlant schietende

mijtde(n) eijne(n) ijndt tegen dij offerrijedt, und gilt iaerlics

twe pe(n)ninge(n) und eeijne(n) halve(n) hollanssen, erffthijns guedt.

In presentie Wilhelm der wiltschuth und Peter Hamstraet den

4 octobris an(n)o 88.

 

Jan und Geertgen sijn suster in behuiff huere brueder und

suster sijn behant aen drij morge(n) bowlandtz opter acker

alre neest Peter Hallffener thoe gen eijcken ter eenre und mijt

 

blad 68v [foto 5529]

 

der ander sijden beneven Gerijdt van Daijll und ghilt

iaerlix een alde groet, Oirkundt laete(n) Reijner van

Haeff und Lenart Smijtz.

 

Item dese thijnse hebben thoe gehoert den heere(n) van

Wijckraede und va(n) Broijckhuijsen. Ite(m) dijsz vorss erffthijns

guedere(n) salme(n) halden nae erffthijns guedere(n) des lantdz

van Kessel.

 

Van desen voerss erffthijns guedere(n) hefft een ijder

van desen seegel und brijeffve, wie dij bevorens gecocht und

verhandelt sijn woirden, und oick geha(n)delt sullen werde(n).

 

blad 69r

 

Des boeks register

 

Folio 6             Alaert Jacob Reijners soen

Folio 10           Aletghen Claes. Anna ir dochter 

 

                        B 

 

                        C

 

Folio 66           Daem va(n)de(n) Berck Claes va(n)de(n) Holdt

Folio 67           Drijsken Nullen soen

Folio 67           Dirijck Ketelbuijters

 

blad 69v [foto 5530]

 

Folio 68           Derick de wiltschut Wilms soen

Folio 22           Derick de Wilschut 

 

Folio 10           Enken Ve(r)foirt  Linartgens dochter 

 

                        FF 

 

Folio 5             Goerts Gerits

Folio 5             Gaert Huisken und Thijs Huijskens

Folio 8             Gaert vanden Veld

Folio 65           Goerdt Otten

Folio 66           Grijtten Sanders Lijsbet ir dochter

Folio 66           Geridt Huijsken un sin broder Geridt

Folio 66           Gaerdt van Loen 

 

Folio 67           Huibert Versenssdael

Folio -15          Hendrick van Peerke(n) van Daelss soon

Folio 7             Henrick van den Vort

Folio 8             Henrick vande Voirt

Folio 14           Henrick de Fuckert

 

[hier is een blz. verdwenen - 70r en 70v - niet in het boek]

 

blad 71r 

                        R

 

Folio 64           Rabath van Dorsdall

Folio 66           Reijmbold Hoefsleiger 

 

Folio 17           Sijcken Lenarts Kupers dochter 

 

                        T                                  Folio 7             Willem Baltijs Vermolen soen

                                                            Folio 12           Wolter den Schroer

Fol 8 Thijs Lienarts Smijtz soen             Folio 19           Wolter van Bocholt

                                                            Folio 21           Willem Mertens soe(n) vande Velde

 

blad 71v [foto 5531] 

 

Ordijnansij va(n) der canschijen 17 artijkelen

Ite(m) soe ijmant den vorsten wohl ansprechen

belange(n)de sijn se genaden privat dominien of

patrimonial guijdere(n) sal voer stathohler cansaler und

raeden geuijtbert werden darom.

 

xviij Toe eij(n) euijge vers.ijvijge hedde of alt gebruck va(n)

jar rijntten mijt hipoteke und assijgnatia va(n) betalij(n)

ge op connijcklijck maijsteijt Domijnien of guijdre(n)

sal dije selve bij gebreck va(n) betalijnge sijn ver-

s.ijvijge brijf und sijgel of alde gebruck tho

werck stellen ter plaetsen dar dij selve onder-

pandt gelege(n) sijn und alsoo mijt la(n)dt und stat

richten sondre(n) om sijn betalijnge(n) tho bekomme(n)

und sal daerva(n) den wijet gedaen werden an

co(nincklijke) m(aiest)ijten lijsten magstaet mo(m)ber und gesant worden

 

[rechterzijde toont een 1561 Latijns talig perkament, wat als boekomslag werd gebruikt]