GenBronnen

digitalisering

maas

Maasbree dorp archief


Bron: gemeente Maasbree

Inventaris door: gemeente Maasbree (2000)

Vetgedrukte nummers hebben we foto's van, wacht op transcriptie makers.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Deel I: organisatie en functionarissen:

 

1. Aantekening d.d. 21-9-1751 betreffende de eedaflegging van Andries Evers als schutter.  1 stuk.

 

5. Bevelschrift 9-4-1796 van het districtsbestuur van Gelder aan Hendrick Hillen om voor het examen

    voor de bevoegdheid tot uitoefening van het ambt van schepen te verschijnen. (afschrift)  1 stuk.

    [door de dood van schepen Boets was er een schepen plaats vacant gekomen]

 

Deel II: betrekkingen tot de hogere overheid (zie ook nr.315):

 

Bewust geen foto's van genomen.  [meest drukwerk]

 

Deel III: grenzen en gemene gronden:

 

18. Stukken betreffende een grensgeschil tussen Bree en Baarlo. 1545, 1560-1561 z.d. 

      1 omslag. [transcripties nodig]

 

19. Akte d.d. 27-11-1631 waarin de schepenen van Bree en de schepenen en gezworenen van

      Baarlo beloven elkaar bij te staan bij grensgeschillen.  1 stuk.

 

20. Akte d.d. 22-5-1749 van overeenkomst door de krijgs- en domeinenraad Heinius voor Bree

      en baron van Bierens voor Baarlo betreffende de grens tussen Bree en Baarlo in het Dubbroek.

      (afschrift)  1 stuk.

 

21. Brief d.d. 24-8-1749 waarin de regeerders van Sevenum aan Peter Jacobs meedelen dat het

      vee van Bree niet meer het "hoefslagh" van Sevenum mag gebruiken.  1 stuk.

 

22. Stukken betreffende een overeenkomst tussen de gemeenten Bree en Helden over het gebruik

      van de Peel. (z.d. 1749)  1 omslag.

 

23. Stukken betreffende een geschil tussen Bree en Blerick over de derde penning op in het

      Dubbroek verkochte turfgrond. (1771)  1 omslag.

 

Deel IV: beheer van eigendommen:

 

24. Akte d.d. 13-3-1612 waarin de schepenen en kerkmeesters aan Hein Veroliemolen

      verpachten een beemd bij de Soeterbeeck.  1 stuk.

 

25. Stukken betreffende de openbare verkoop van 300 morgen "nieuwe erven" 1711-1718.

      1 omslag.

 

26. Akte 1714 van toewijzing uit openbare aanbesteding aan Wulm Jacob Sijmons van het

      meten van het turfslijk op het Saarbroek en het innen van de kooppenningen.  1 stuk.

 

27.. Protocol van overdrachtsakten van de "nieuwe erven" 1736-1756.  1 deel.

 

28. Goedkeuring d.d. 19-11-1739 van de Gelderse Krijgs- en Domeinen-commissie betreffende

      uitstel van een betaling in verband met de onlangs verkochte "nieuwe erven".  1 stuk.

 

29. Kondities aangaande openbare verkoop van turfgronden 1755, 1767.  2 stukken.

 

30. Proces-verbaal d.d. 9-4-1759 van Derijck Kuppen en Jan Geverts van meting van de rogge

      van de gemeente gelegen te Blitterswijk.  1 stuk.

 

31. Bevelschrift d.d. 25-10-1796 aan de pachters van tienden Francis Janssen, Antoin Vaessen

      en Gerardus Roeven hun pacht in geld te betalen.  1 stuk.

 

32. Bevelschrift d.d. 31-10-1796 aan de gemeente betreffende betaling van verschuldigde

      erfpacht aan de kerk van Kessel.  1 stuk.

 

33. Aantekening z.d. betreffende een aantal in de gemeente aangetroffen beemden en weiden

      en aantekening aangaande kapitalen en renten.  2 stukken.

 

34. Akten 1585 met afschrift 1594 betreffende het beheer van een vordering van 100 daalders

      van het echtpaar Van Lom-Pollaerts t.l.v. de gemeente.  1 stuk.

 

35. Aantekeningen 6-2-1654 van de schepenen betreffende door Michel van Dierrick

      Coopmans aan het dorp verschuldigde kapitalen.  1 stuk.

 

36. Akte d.d. 25-5-1666 waarin Cornelis Spee en Geret Peters, schepenen van Bree,

      bekennen 100 rijksdaalders te hebben opgenomen van Peter Emans, burger van

      Venlo met daaronder aantekening d.d. 1676 dat C. van Ulft 12 rijksdaalders

      heeft ontvangen zijnde interest over jaren 1675 en 1676.  1 stuk.

 

37. Akte d.d. 5-6-1671 van cessie door de schepenen van Bree aan het echtpaar

      Crouwen te Weert van een jaarrente van 300 rijksdaalders.  1 stuk.

 

38. Akte d.d. 23-3-1672 van obligatie door de schepenen wegens een aan het echtpaar

      Crouwen te Weert verschuldigd kapitaal van 500 rijksdaalders.  1 stuk.

 

39. Akte d.d. 28-6-1672 van obligatie door schepenen en gezworenen wegens een aan het

      echtpaar Caminsky-de Peters verschuldigd kapitaal van 200 pattacons.  1 stuk.

 

40. Akte d.d. 11-10-1674 van obligatie door de regeerders wegens een aan Marten

      Thijlmans verschuldigd kapitaal van 32 rijksdaalders en 16 stuivers.  1 stuk.

 

41. Akte zonder datum (voor 8-5-1696) van obligatie door de regeerders wegens een aan

      Derick Gerit Schruers verschuldigd kapitaal van 100 gulden Venlo's.  1 stuk.

 

42. Akte d.d. 22-4-1699 van obligatie door schout en regeerders wegens een aan Wolter

      Stoeffels en zijn vrouw Jenneke verschuldigd kapitaal van 310 gulden.  1 stuk.

 

43. Akte d.d. 15-3-1700 van obligatie door schepenen en gezworenen wegens een aan

      Vaes Otgens verschuldigd kapitaal van 100 gulden.  1 stuk.

 

44. Akte d.d. 29-10-1701 van obligatie door de regeerders wegens een aan het echtpaar

      Koipmans-Lenssen verschuldigd kapitaal van 50 pattacons.  1 stuk.

 

45. Akte d.d. 28-6-1703 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een

      aan het echtpaar Mijsbergh-Noppen te Weert verschuldigd kapitaal van 100 dukaten,

      met aantekening (z.d.) betreffende cessie aan de kerk van Bree 1734.  1 stuk.

 

46. Akte d.d. 17-1-1712 van obligatie door schepenen en gezworenen wegens een aan

      kapelaan Johannes Molanus verschuldigd kapitaal van 40 rijksd. en 4 schell.  1 stuk.

 

47. Stukken betreffende de verlening van toestemming door de Gelderse Krijgs- en Domeinen-

      commissie voor het opnemen van sommen geld ter reductie van de rente op reeds ver-

      schuldigde kapitalen 1723.  2 stukken.

 

48. Stukken betreffende het beheer van de vorderingen en schulden van schout Gijsbert

      Peters ten opzichte van de gemeente 1735, 1739 en 1762.  1 omslag.

 

49. Akte d.d. 20-12-1757 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een

      aan de kerk verschuldigd kapitaal van 100 pattacons.  1 stuk.

 

50. Akte d.d. 20-12-1757 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een aan

      Jan Boetz verschuldigd kapitaal van 125 gulden Roermonds, met aantekeningen betreffende

      cessie 1758 en 1767.  1 stuk.

 

51. Besluit van gedeputeerde staten betreffende betaling van de aan de heer Magnee verschul-

      digde bedragen 1858, 1760-1761.  1 omslag.

 

52. Stukken betreffende het beheer van een vordering van 1000 pattacons aan Mathijs Haekx

      te Weert ten laste van de gemeente Bree 1758 en 1769.  2 stukken.

 

53. Akte d.d. 17-6-1761 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een aan

      baron Joseph van Lom verschuldigd kapitaal van 200 pattacons, met aantekeningen

      betreffende cessie 1766 en 1768.  1 stuk.

 

54. Akte d.d. 18-12-1761 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een aan

      de kerk verschuldigd kapitaal van 225 gulden Roermonds.  1 stuk.

 

55. Akte d.d. 4-5-1762 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een aan

      de kinderen Classen-Nissen verschuldigd kapitaal van 500 gulden Kleefs, met aantekening

      betreffende cessie aan de kerk 6-9-1763.  1 stuk.

 

56. Akte d.d. 1-11-1762 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een aan

      Reinier Baltussen te Horst verschuldigd kapitaal van 1000 gulden Kleefs, met aantekeningen

      betreffende cessie aan de kerk 1769.  1 stuk.

 

57. Stukken betreffende het beheer van een vordering van 300 gulden Kleefs van de weduwe

      Joannes Mons te Venlo ten last van de gemeente 1762 en 1767.  2 stukken.

 

58. Akte d.d. 27-12-1792 van obligatie door schout, schepenen en gezworenen wegens een aan

      de kerk verschuldigd kapitaal van 500 gulden Kleefs.  1 stuk.

 

59. Bevelschrift d.d. 11-5-1796 van het districts-bestuur van Gelder aan pastoor van Veghelt,

      kapelaan Brun, Gerard Peters en Joseph Koenen de terugbetaling van een gedwongen

      lening ter hand te stellen.  1 stuk.

 

60. Staat van jaarlijkse inkomsten uit onroerende eigendommen. (z.d. eind 18e eeuw)  1 stuk.

 

Deel V: verantwoording van het financiele beheer:

 

61. "Schatboek" 1684-1701, z.d. - protocol van rekeningen en schatcedulen van de schatheffer,

      met bijlagen, is fragmentarisch.  1 band. (transcriptie)

 

61a. Groot aantal bladzijden en bijlagen uit inventaris 61. (transcriptie)

 

62. Rekeningen 1668-1679 van inkomsten en uitgaven van de schatheffer.  1 katern.

 

63. Rekeningen 1689 van inkomsten en tuigaven van de schatheffer.  1 katern.

 

261. Kwitantie d.d. 10-2-1681 van Peter Roesen wegens de aflossing van een verschuldigd

      kapitaal van 100 rijksdaalders.  1 stuk.

      [feitelijk: een 1680 transport-akte verleden voor Antoni Hermans scholtis, Jan Smeets en

      Paulus Faessen schepenen van heerlijkheid Bree, van een lening van 100 rijksdaalders

      ten laste van dorp Bree door Sijmon Telsers inwoner van Sevenum aan de echtelieden Peter

      Roosen en Lijsbeth Tans met op achterzijde dat Peter Roesen op 10-2-1681 dit bedrag

      heeft ontvangen - handtekeningen van: Antonius Hermaens, Jan Smets, Bodinkhuijsen (als

      gerichtschrijver) en Peter Roesen. Handmerk van: Poulus Vaesen (hooivork)]

 

262. Kwitanties 1681-1682 van Leonart van Roemen wegens de aflossing van een verschuldigd

       kapitaal van 650 guldens Venlo's.  1 stuk.

       [feitelijk: 1676 akte waarin schepenen bekennen 650 guldens Venloscher schuldig te zijn

       aan Faes Smullers en Mechtelt Coipmans echtelieden zaliger, met verderop notitie dat in

      1681 en 1682 dit bedrag werd ontvangen door Leonart van Hoemoet]

 

263. Kwitantie d.d. 26-4-1715 van Evert Mans wegens de aflossing van een verschuldigd

       kapitaal van 100 rijksdaalders.  1 stuk.

       [feitelijk: akte 26-1-1714 waarin gemeente Bree 100 rijksdaalders leent van Evert Mans,

      op achterzijde heeft E: Mans dit bedrag ontvangen op 26-4-1715]

 

264. Kwitantie z.d. (1717) van Maria Magdalena Coffers wegens de aflossing van een ver-

       schuldigd kapitaal van 100 gulden.  1 stuk.

       [feitelijk: akte 17-1-1712 waarin gemeente Bree 100 guldens ofte 32 rijksdaalders en

       2 schellingen lenen van Anna Maria Koffers, deze obligatie met rente werd afgelost op

       23-10-1717 aan Maria Maghdalena Coffers]

 

265. Kwitantie 1722 en 1724 van Maria Linssens wegens de aflossing van een verschuldigd

       kapitaal van 100 rijksdaalders.  1 stuk.

       [feitelijk: akte 14-5-1710 waarin gemeente Bree 100 rijksdaalders lenen van Merrija

       Lijnsen tot Blerick, ze heeft op 8-6-1722 28 rijksdaalders en 2 schellingen terug ontvangen

       en op 15-3-1724 het restant met rente. Handtekeningen van: Maria Linssens en Jan

       Lennaerts en P.F. Hermans als getuigen]

 

266. Kwitanties d.d. 5-1-1723 van Joannes Deelen en Maria Catharina de Cock wegens

       de aflossing van een verschuldigd kapitaal van 400 pattacons.  1 stuk.

       [feitelijk: akte 21-3-1696 waarin gemeente Bree 400 pattacons lenen, waarmee zij 2

       schulden aflossen, als eerste 300 pattacons aan de erfgenamen van Reinken van den

       Broeck en resterende 100 pattacons aan erfegenamen van Itths Wijnne in de stad Venlo.

       Die 400 pattacons zijn opgenomen van Jasper de Cock en Elijsabet Tuerke burgers van

       stad Weert. Dit bedrag met verlopen rente werd op 5-1-1723 ontvangen door Joannes

       Deelen en Maria Catharina de Cock]

 

267. Kwitantie d.d. 20-2-1723 van Joannes Franciscus Karis en Helena Boogaerts te

       Weert wegens de aflossing van een verschuldigd kapitaal van 400 pattacons.  1 stuk.

       [feitelijk: akte 22-2-1685 waarin gemeente Bree 400 pattacons lenen van Pauwelus

       Anthonijs Boeijers en Johanna Jacobs Berde echtelieden en 20-2-1723 waarbij de

       houders van deze obligatie Joannes Franciscus Karis en Helena Boogaerts de voor-

       noemde bedrag werd uitbetaalt met rente]

 

268. Kwitanties d.d. 14-6-1723 van Arnoldus Arts wegens de aflossing door de procurator

       van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem van door de gemeente verschuldigde

       kapitalen van 200 rijksdaalders en 100 pattacons.  1 stuk. [feitelijk 2 stukken]

       [feitelijk: akte 12-3-1691 waarin gemeente Bree 200 rijksdaalders lenen van Arijnen

       Arts en Chatrijnna zijn huisvrouw burgers van stad Weert met jaarlijkse aantekeningen

       van rente betalingen en dat op 14-6-1723 Arnoldus Arts 200 pattacons heeft ontvangen.

       Tweede dokument Bree 5-10-1692 waarin gemeente Bree 100 pattacons lenen van

       Arijnen Aerts en Catharijnna Draecken echtelieden burgers van stad Weert, ook daar

       jaarlijkse rente betalingen en aflossing op 14-6-1723 aan Arnoldus Arts, met M.J.

       Loijens en J. Stocken als getuigen]