GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1722


Venlo H1722-001   -   blz. 28 nr. 1

1722 den 25 januarij Johannes Ramack weduwenaer sergiant

in het regement van de heer bregardier

Idzinga inde compagnie van de heer

capiteijn Schellingh geboortigh van

Leuwaerden

met

Angenis Balle jonge dogter geboortig

van Meurs


Venlo H1722-002   -   blz. 28 nr. 2

dito Jan van Acker soldaet in het regement

van de heer bregardier Idzinga inde

compagnie van de heer majoor W: Rump

geboortigh van Campen

met

Gerrigjen Jans jonge dogter geboorti[gh]

van Campen


Venlo H1722-003   -   blz. 28 nr. 3

den 1 februarij Philipus Beurskes soldaet in het

regement van de heer bregardier

Idzinga in de lijf compagnie

geboortig van Bergen Henegouwe[n]

met

Maria Snelle jonge dogter van Venlo


Venlo H1722-004   -   blz. 28 nr. 4

den 12 april Joseph Temon soldaet in het regement

van de heer bregardier Idzinga inde

compagnie van de heer capiteijn

Merwede

met

Maria Zofia Wildenrat


Venlo H1722-005   -   blz. 29 nr. 1

den 3 meij memorie voor den koster Dirck van Rheenen

de personen de welcke in den huwe-

lijcken staet bevestight staen te

worden volgens resolutie van

haar hoog: mogende de heeren

staaten generael der Ver=eenigde

Nederlanden onse wettige

souverijne overigheijt, in dato den

27 april jonghtsleden en de ordres

daerinne breeder vermelt waer

bij onder anderen mijn mede is

belast de kerckelijcke geboden

alhier af te kondigen

sijn Louis Larcher capiteijn int

regement van den oversten

Hemert en majoor deser stadt

met

Catharina Louisa Sibilla Bagh-

man baijde wonende alhier

de boven staende personen sijn bij

mij ondergeβ: als geouthoriseert

bij haer hoog: moog: resolutie van den

27 april hier boven vermelt in

ondertrouw opgenomen actum Venlo

den 2 meij 1722 G:T: Correge


1722

Venlo H1722-006   -   blz. 30 nr. 1

meij 31 met attestatie, dat tot Ypre de geboden & van de ondertrouw

onverhindert geschied zijn; zijn alhier getrouwt,

Balthasar Stinner sold: int reg: van(de) heer lt: generaal

baron van Pallandt inde comp: vande h: kap. Pauw. j:m uit

Flessing

met

Marije Trees Sickoer wed: van wyle Christiaan

van der Horst


Venlo H1722-007   -   blz. 30 nr. 2

junij 7 hebben het eerste gebod

Lodewijk Liphous ruiter int regiment

der caribiniers vande heer baron van Linden

inde compagnie vande heer major Jassoij

met

Elizabeth Gallemans

attestatie gegeven den 17 8ber 1722


Venlo H1722-008   -   blz. 30 nr. 3

dito getrouwt, na vertoog van attestatie vande kercken=raad

te Mastrigt, dat de drie huwelijcksche geboden aldaar onver-

hindert waren gegaan

Elias Erhard Wensel wed: soldaat onder de

comp: vande heer kap: van Dompselaar

met

Maria Deuren wed: van Kaspar Reijdt

attest: gesonden aan(de) k.r. te Maastrigt den 10. dito


Venlo H1722-009   -   blz. 30 nr. 4

volgens berigt vande kercken raad te Maastrigt zijn

aldaar in ondertrouw opgenomen

hebben het eerste gebod den 28 junij

Nicolaas Reijgers geboortig van Brags, soldaat

in de compagnie vande kapitain Rinija onder het

regiment vande br[i]gadier Idsinga laast alhier gelegen

in garnisoen

en Catharina Johanna Smits

geboortig van Maseijk


Venlo H1722-010   -   blz. 30 nr. 5

dito

Willem vander Lee, geboortig van Utregt soldaat

inde compagnie vande heer kap: de Roij

met Maria Goederson geboortig van Venlo.

getroud den 6 aug.


1722

Venlo H1722-011   -   blz. 31 nr. 1

julij den 19 dito. hebben haar eerste proclamatie

Pieter van Natte soldaat in de compag-

nie, en regiment van de heer lutenant

generaal, en baron van Palland gover-

neur deser stad

met

Helena van de Pas wed: woonagtig

alhier


Venlo H1722-012   -   blz. 31 nr. 2

augustus den 9 dito hebben haar eerste proclamatie

Gerrit Pieterse Preijt soldaat in ’t regimen[t]

van sijn exell: den lt: generaal baron

van Palland governeur deser stad, in de

compagnie van de lt: coll: de Pauw

met

Maria Elizabeth Bocx. weduwe van

Gijsbert van der Sanden woonagtig alhier.

getroud den 22 aug.


Venlo H1722-013   -   blz. 31 nr. 3

septembr: den 6 dito hebben haar eerste gebod

Willem Vos capitein des armes

onder de compagnie van d’heer majoor

van Hasselt: in ’t regiment van sijn

excellentie baron van Paland: gouver-

neur deses stads

met

Magrieta Damoijs. jonge dogter

geboortig van Stokkum.

getroud den 20 8br:


Venlo H1722-014   -   blz. 31 nr. 4

nog voor de eerste reis

Cornelis Jonge soldaat in ’t regiment

van sijn excellentie baron van Paland

gouverneur deser stad onder de compagnie

van d’heer capitein de Pauw. j.m. geboor-

tig van Valkenborg

met

Maria Jansen. j.d. van Venlo.

getroud den 18 7ber


1722

Venlo H1722-015   -   blz. 32 nr. 1

den 13 dito hebben haar eerste proclamatie

Thiele Weijssenburg wagtmeester in de co[m]pagnie

van d’heer ritmeester Hoefft. onder ’t re-

giment van d’heer overste baron van

Linden. der corbiniers.

met

Jacomina van Crugten j.d. geboortig van Heeteren

getrouwd den 27 dito


nog voor de eerste reise

Venlo H1722-016   -   blz. 32 nr. 2

getrouwd den 13 7br

Theodorus van der Thijen soldaat in de compag(nie)

van d’heer capitein le Cocq onder ’t regi-

ment van de heer lutenant generaal

baron van Palland guverneur deser stad

met

Maria Elisabet Wolters j.d. woonagtig alhier.


Venlo H1722-017   -   blz. 32 nr. 3

den 20 dito hebben haar eerste gebod te Mastrigt

in ondertrouw opgenomen

nb: dese geboden niet te laten voortgaan tot nader order.

Johannes Houwelier geboortig van Zutphen

weduwenaar tambour onder de compagnie

van de heer majoor Rumph

met

Barbara Wijnbergen geboortig van Mastrigt

[in de marge er over heen geschreven zelfde handschrift:

attestatie gesonden den 15 october 1722]


Venlo H1722-018   -   blz. 32 nr. 4

den 27 dito hebben haar eerste proclamatie

nb: derde gebod

dese geboden in te houden en niet te laten voort gaan tot nader order

Johan Piterssen geboortig van Nimme-

gen soldaat onder de compagnie van

de heer capitein Israel in ’t regiment

van sijn excellentie baron van Palland

governeur deser stad.

met

Soffia Hessenborg geboortig te Nimmegen

hebben haar derde gebod /

attestatie gegev: den 26 octob. van dat de 3 gebod onverhinderd gegaan zijn.


1722

Venlo H1722-019   -   blz. 33 nr. 1

octobr: 12 dito hebben haar eerste gebod, en zijn te

Mastrigt in ondertrouw opgenomen.

Jacobus van Duesen geboortig uijt het land

van Waas soldaat onder de compagnie

van capitein Idsinga

met

Eva Tossij geboortig van Theuven.

attestatie versonden den 28. octob.


Venlo H1722-020   -   blz. 33 nr. 2

den 18 d: hebben het eerste gebod. alhier de personen

in ondertrouw te Maastrigt opgenomen

Johannes Schonenberg

soldaat int reg: van de heer brigadier

Idsinga, inde compagnie vande

heer kap: Rinia

met

Catrina Trijssen geboortig

van Erkelens

attestie versonden den 31 octob.


nogh

Venlo H1722-021   -   blz. 33 nr. 3

getroud den 28 8br

Henderik Schepens tamboer inde compag-

nie van de heer kap: de la Fontenelle

int regim: van sijn excell. de lt: generaal de

baron van Pallandt

en

Maria Janssen j:d: van Venlo


Venlo H1722-022   -   blz. 33 nr. 4

den 25 dito hebben haar eerste gebod

Gerhart Wetzel corporaal int regiment

van sijne koninklijke hoogheid de croonprins

van Pruissen in de compagnie van de heer kapitein

luitenant de Basseuiet

en

Helena Hooghten woonende alhier.

getroud den 7 9ber


nogh

Venlo H1722-023   -   blz. 34 nr. 1

october den 25d:

Gerrit Berry, soldaat int regiment van sijn

excell. de lt: generaal baron van Pallandt

inde compagnie van(de) lt: collonel de Pauw

met

Antonet Ryck woonende alhier.

getroud den 8 9br:


Venlo H1722-024   -   blz. 34 nr. 2

novemb. 1 hebben hun eerste gebod

Jan van Ryck wed: van geboorte te

Steenbergen. sergiant int reg: van sijn excell. de lt: gene-

raal de baron van Pallandt in de compag:

van de kap: Houwart

met

Willemina Gerraards j:d.

wonende alhier.

den 15 dito getrouwd


Venlo H1722-025   -   blz. 34 nr. 3

den 7 dito hebben hunne eerste afkondinge

Dirck van Pluer j:m. soldaat int regim:

van sijn excell: de lt: generaal de baron

van Pallandt in de compagnie vande

heer overste van Dorth

en

Geertruid Schoonmakers j:d:

van Susteren woonende alhier

getroud den 21 9bris


Venlo H1722-026   -   blz. 34 nr. 4

en 22 dito hebben het eerste gebod

Karel Wijnen soldaat int regim:

van sijn konincklijcke hoogheid de kroon=prins

van Pruissen, inde compagnie van de heer kapitein

van Dompselaar

en

Maria Rollaers bijde van Maastrigt

getrouwt den 3 jan: 1723


Venlo H1722-027   -   blz. 35 nr. 1

decemb: den 6 1722 hebben het eerste gebod

Simon de Graaff geboortig van Utrecht

soldaat int regiment van sijn excell. de lt: generaal

de baron van Pallandt inde compagnie van de heer

kapitein Fontenelle

&

Anna Dorothea vander Linden

geboortig van Maastrigt

getroud den 6 jan. 1723


Venlo H1722-028   -   blz. 35 nr. 2

d: 27 volgens attestatie dat te Maastrigt zijn onder-

trouwt, hebben het eerste gebod

Jan Andries Plonge geboortig van Dousen

soldaat inde kompagnie vande heer brigadier Idsinga

en Anna Catharina Desschel wed: van Johannes

Creder.


Venlo H1722-029   -   blz. 35 nr. 3

dito insgelijckx met attestatie van Maastrigt

Jan Boudri geboortig van Oldenzeel soldaat

int regiment vande heer brigadier Idsinga

onder de kapitein Wydenbreigh

en

Adriana Nickelson geboortig van Hulst