GenBronnen

digitalisering

maas

Genealogie de Groot uit Venlo e.o.


door: Andreas W.D. Driessen op den Bulten i.s.m. Jos Dirks


januari 2011 (aanvullingen februari 2016)


Als basis voor de genealogie hebben we "de Limburgse Leeuw" [dg1-5] gehanteerd van maart/april 1957

5e jaargang nr. 4 bewerkt door dhr. Jan Verzijl. Blijkbaar heeft dhr. Verzijl de familie archief van de Groot

niet geweten, en heeft daardoor de huwelijks voorwaarden van anno 1597 te Venlo niet meegenomen in

zijn bewerking, die uiterst belangrijk bleken te wezen.


Kwam ze tegen bij mijn eigen genealogie bewerking, wanneer zij cijns betaalde in Blerick.

Daar kunnen twee redenen voor zijn: 1) de Groot waren eigenaren van hoeven in Blerick en Grubbenvorst,

waarvan op ten Bulten/van Gruisdonck pachters waren in de 16e eeuw of 2) de Groot waren aangetrouwd

of bloedverwant aan mijn Driessen geslacht.

De familie wapen van de Groot toont aan een st. Andreas kruis, dat is een opmerkelijke overeenkomst.


Wapen: een ouderwets St. Andrieskruis

Half aanziende open helm met helmteken: st. Andrieskruis [dg9] [dg18]

 

1650 zegel de Groot Venlo

 

1650 zegel van Johan de Groodt als schepen van Venlo (gen. VId)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I    Johan de Groot

       tr. met NN - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardt de Groot   -  volgt II


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II    Gerardt de Groot, Johans soen [dg9]

        schepen van Venlo 1472-1482 [dg9[ [dg18] - † voor 22-10-1510 [dg26] -

        tr. met Cathrijn [dg26] NN - dr. van ???

        zij is ws. hertrouwt voor 22-10-1510 met Gairt Bugell [dg26]


voetnoten:

[dg9] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeol. dans le Limburg tome LXXI 1935 -

        Venlose scholtissen - p.162. Zegelt: "een schild, waarin een schepenmerk, twee gekruiste lijnen met een

        rechterhaak aan 't boveneinde en de twee beneden doorsneden met een horizontale lijn" met omschrift:

        S. Gerit die Groet Johanssoen.

[dg18] Maasgouw 1926 p.21.


Uit dit huwelijk:


1.    Johan de Groot   -  volgt III


2.    Met(gen) ook Mechtildis de Groet (Groit) - geb ??? - † voor 1546 -

       relatie voor 1510 met Ott van Wailwicke [dg26] 

       tr. 1e waarschijnlijk Venlo na 23-10-1510 [dg26]  met Gerard van Kessel genaamd Roffaert -

       zn. van Godart van Kessel en Baetse (Beatrix) van Holtmolen -

       hij tr. 2e ca. 1546 met zijn dienstmaagd Agnes of Neesken Bruuns - dr. van ???

       uit relatie: aantal van Wailwicke voorkinderen [dg26] 

       uit huwelijk:

       1) Gaert van Kessel genaamd Roffaert

       2) Thijs van Kessel genaamd Roffaert ook Teyss Roiffers - rentmeester van Venlo 1553 - tr. Agnes Boener

       3) Baetzken ook Beatrix van Kessel genaamd Roffaert - tr. ca. 1535 Lenaert de Laet - schepen van Venlo 1568-1577

       uit 2e huwelijk: [in concubinaat, natuurlijke kinderen gewettigd bij 1546 huwelijk]

       4) Cornelis

       5) Christina ook Stijcken

       6) Thoenis

       7) Peter

       8) Lysbeth

       9) Gerard

 

voetnoot:

[dg26] GA Venlo - inv. 150 stadsgericht Venlo 1351-1796 - 22 oktober 1510 - huwelijksvoorwaarden -

        "In den jare Onss Heren duysent vijffhondert ind tyen op Sente Severijnsavent des heligen busschops"

         Ten overstaan van de familie worden huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Gerart van Kessel gnant

         Roeffart en Metten de Groet. Gerart brent in twee hoven c.a. gelegen te Kessell toe Oeen, de Roeffairtzhoeff

         met de molen gelegen in het gericht Venle. Met brengt in een hof c.a. geheten Ther Schaeren gelegen in het

         Land van Kessell to Raide [Venray], die aan hen zal worden overgegeven door Cathrijn de Groet en Gairt Bugell.

         Gerart heeft een van de twee hoven te Kessel in leen van Broickhuysen [Broekhuizen] en hij mag met deze hof

         doen hetgeen hem beliefd tijdens of na dit huwelijk en hetzelfde mag Met doen met 1/3 deel van voornoemde

         hof te Venray. Na het overlijden van haar moeder, Cathrijn de Groet, zal Met haar goederen delen met haar

         broer Jan de Groet. Jan en zijn echtgenote dienen dan wel weer het huis te Venle, waarin ze thans wonen, in te

         brengen, evenals vijf morgen land aldaar. Met de Groet heeft nog voorkinderen in leven verwekt met Ott van

         Wailwicke. Zij zullen Jan de Groet betalen met goederen gelegen te Grave en met de hof To Mere gelegen te

         Raide en daarmee Met en Gerard schadeloos houden. Uit dezelfde goederen zullen deze voorkinderen ook

         jaarlijks 19 malder rogge betalen aan Gairt Bugels. Zegelaars zijn Gerart en Met voornoemd, en namens Gerart:

          ... Vinck, Marsielis van Berongen, Gairt Roeffairt en Jan Leijendecker, en namens Met en Jan de Groet: Gairt

         Bugell en Gerart Bugell. Alle zegels zijn verloren.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


III    Johan de Groot ook de Groet

        schepen van Venlo 1524-1538 [dg9] - daartoe gekozen 24 nov. 1524 [dg9] -

        tr. voor 22-10-1510 [dg26] met Catharina ook Catheryn


voetnoten:

[dg6] den 23 aug. 1511 verklaarden burgemeesteren, schepenen en raad der stad Venlo te verkopen aan Johan

         die Groot, zijn vrouw Catharyn en hun erven een jaarlijkse erfrente van 30 gulden, te betalen op O.L. Vrouw

         ten Hemelopneming (15 aug.) of binnen de maand daaraanvolgende en te leveren "in oer vry zeker behalt

         komerloeyss ind onbesweert van allen saecken" te Venlo of eenige andere stad of plaats ongeveer 3 mijlen

         van Venlo verwijderd.

         RHCL Maastricht - Publications 71e jaargang 1935 p.162 door J. Verzijl.

         Verzijl had dit uit "Verslagen Rijksarchief Limburg 1921-1927" (RHCL Le860 aanw) p.97 [dg24-25].

[dg9] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeol. dans le Limburg tome LXXI 1935 -

         Venlose scholtissen - p.162.

[dg26] GA Venlo - inv. 150 stadsgericht Venlo 1351-1796 - 22 oktober 1510 - huwelijksvoorwaarden -

        "In den jare Onss Heren duysent vijffhondert ind tyen op Sente Severijnsavent des heligen busschops"

         Ten overstaan van de familie worden huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Gerart van Kessel gnant

         Roeffart en Metten de Groet. Gerart brent in twee hoven c.a. gelegen te Kessell toe Oeen, de Roeffairtzhoeff

         met de molen gelegen in het gericht Venle. Met brengt in een hof c.a. geheten Ther Schaeren gelegen in het

         Land van Kessell to Raide [Venray], die aan hen zal worden overgegeven door Cathrijn de Groet en Gairt Bugell.

         Gerart heeft een van de twee hoven te Kessel in leen van Broickhuysen [Broekhuizen] en hij mag met deze hof

         doen hetgeen hem beliefd tijdens of na dit huwelijk en hetzelfde mag Met doen met 1/3 deel van voornoemde

         hof te Venray. Na het overlijden van haar moeder, Cathrijn de Groet, zal Met haar goederen delen met haar

         broer Jan de Groet. Jan en zijn echtgenote dienen dan wel weer het huis te Venle, waarin ze thans wonen, in te

         brengen, evenals vijf morgen land aldaar. Met de Groet heeft nog voorkinderen in leven verwekt met Ott van

         Wailwicke. Zij zullen Jan de Groet betalen met goederen gelegen te Grave en met de hof To Mere gelegen te

         Raide en daarmee Met en Gerard schadeloos houden. Uit dezelfde goederen zullen deze voorkinderen ook

         jaarlijks 19 malder rogge betalen aan Gairt Bugels. Zegelaars zijn Gerart en Met voornoemd, en namens Gerart:

          ... Vinck, Marsielis van Berongen, Gairt Roeffairt en Jan Leijendecker, en namens Met en Jan de Groet: Gairt

         Bugell en Gerart Bugell. Alle zegels zijn verloren.


Vermoedelijk uit dit huwelijk:


1.    Gerard de Groot  -  volgt IVa


2.    Johan de Groot   -  volgt IVb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa   Gerard de Groot ook de Groet

         schepen van Venlo - goudsmid - leenman van de Schei te Reuver -

         tr. met Catharina ook Tryn ook Kattrijnen - zij was weduwe van Otto van Waillwick


voetnoten:

[dg7] sluit op 18 febr. 1567 een verdrag met zijn broer Johan de Groot.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1567.

[dg8] Gerard de Groot ontving op 24 jan. 1567 van Lysbethgen Verfort een jaarrente van drie daalder uit

         haar half huis op de Jodenstraat, welke rente hij op 28 dec. 1567 overdraagt aan haar zoon Adolf ingen Rae.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1567.


Vermoedelijk uit dit huwelijk:


1.    Godefridus de Groot  -  volgt Va


2.    Gerard de Groot  -  volgt Vb


3.    Jan ook Johan de Groot  -  volgt Vc


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb   Johan de Groot

        geb. ??? - † na 10-3-1600 [dg27] -

        tr. met Aeletgen N. - † voor 10-3-1600 [dg27] - dr. van ???


voetnoot:

[dg7] sluit op 18 febr. 1567 een verdrag met zijn broer Gerard de Groot.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1567.


Uit dit huwelijk:

 

1) Christina die Groet [dg27]

 

2) Elyzabeth die Groet - tr. met Severin Deckens [dg27]

 

3) Anna die Groet - tr. met Peter Boener [dg27]

 

4) Catharine die Groet - tr. met NN Gley [dg27]

       hieruit:

       1) Johan Gley [dg27]

 

5) Johan die Groet - † voor 10-3-1600 - tr. met Metta van Lom [dg27]

 

voetnoot:

[dg27] GA Venlo - inv. 150 stadsgericht Venlo 1351-1796 - 10 maart 1600 -

        "Gegeven in den jaer Unses Heren duysent ind seßhundert den thienden dagh marty" Gordt Byll en

        Johann in gen Huyß, schepenen te Venlo, verklaren dat op verzoek van Johan die Groet, voor hen verschenen

        zijn de dochter Christina die Groet, Severin Deckens en zijn echtgenote Elyzabeth die Groet, Peter Boener en

        zijn echtgenote Anna die Groet, Catharina Robertz, volgens eigen zeggen 15 jaar oud, en Johan die Groet namens

        Johan Gley de zoon van Catharine die Groet, die zeggen dat hun schoonzuster Metta van Lom weduwe van Johan

        die Groet tijdens zijn leven aan hun vader Johan die Groet en wijlen hun moeder Aelethgen 912 gulden had geleend.

        De kinderen verklaren dat hun schoonzuster dit geld met de gebruikelijke jaarrente na de dood van voornoemde

        vader Johan die Groet voor de deling zal ontvangen en waarvan Mette van vader Johan de Groet alle brieven heeft

        ontvangen. Met het zegel van schepen In gen Huyß, het zegel van schepen Byll is verloren. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va   Godefridus de Groot

         geb. ??? - † voor 16-12-1623 -

         tr. ??? met Margaretha Sweyns - † voor 16-12-1623 - dr. van ???


voetnoot:

[dg23] op 24 apr. 1619 dragen Goert de Groot en Margaretha Sweyns echtelieden over aan Jan van Vogelsanck

         en Barbara Diether zijn huisvrouw een baand genaamd de Bloemencamp gelegen in het Ven, naast het erf

         van voorschreven Vogelsanck.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 66 verso.


Uit dit huwelijk:


1.    Mechtildis ook Mechges ook Mechtes de Groot - tr. ??? 31 jan. 1616 met Joannes van Leeuwen

       hieruit: ???


2.    Ida of Itjen de Groot - tr. met Wolter Hermans

       hieruit: ???


3.    Maria de Groot - tr. met Derick van Hambach

       [nb: van Maria zijn aantal brieven bewaard gebleven - zie de Groot familie archief]

       hieruit: ???


voetnoot:

[dg22] op 16 dec. 1623 dragen Jan van de Leuwe en Met de Groot echtelieden, Wolter Hermans en Itjen de

         Groot zijn huisvrouw, Derick van Hambach en Maria de Groot, diens huisvrouw, welke drie vrouws-

         personen dochters waren van Goert de Groot en Margaretha Sweyns zaliger, over aan Jan Engelborchs

         en Itgen zijn huisvrouw een huis en erf gelegen in de Gasthuisstraat.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 93 verso.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb   Gerard de Groot

         woont 1603 [dg21] te Venlo als "Gerat den Groett der jonge" [dg21]

         tr. met Maria Ingenhuys - dr. van Johan en Catharina Puteanus

 

voetnoot:

[dg21] Aankoop 4 morgen land te Baarlo op 6 augustus 1603 met Claes ingen Huis:

        "Item Gerat den Groett der jonge end Claes ingen Huis beijde van Venlo hebben gewonnen end

        geworven een ider eijn hantt aen iiij morghen lantz tott lijffgewins rechtenn geleghen aender

        edeler erentfester heer Marcelis van Palantt sinen di(e)ck. Gelden hijr van jaerlicx anderhalffen

        alde groeten. Geschiet orcundtt laeten Ardtt Bolten custer und Jan Henrick Thies soen anno

        duisent sees hundertt und drij den vj aug."

        daaronder verkoop daarvan op 20 juli 1652:

        "Op huijden a(nn)o 1652 den 20 julij is kommen Geraert die Groot en(de) Wijers den gerechts

        schrijver inden vochdije Gelderlant mit hunne consorte en zijn hun handt uuijtgegaen den ..

        dien sij die vier morgen lants vercocht hebben waer aen nu behandicht sijn Willem Geurts en(de)

        Gerit Willems soon en heeft het gewin en(de) gewerft betaelt en gilt hiervan iaerlijcx anderhalffen

        alden groot. oircont laten Dirick Coopmans en(de) Jacob Hermans ende is geleghen met een

        eijnde beneve den huijsdijck mit die ander sijde beneve Willems voorss. erve"

        GA Venlo – Baarlo schepenbank archief – evac. nr. 3113. 


Uit dit huwelijk:


1.    Theodorus de Groot  -  volgt VIa


2.    Gerardus de Groot  -  volgt VIb


3.    Jan de Groot  -  volgt VIc


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vc   Jan ook Johan de Groot

         rentmeester van Venlo 1613 - peyburgemeester van Venlo 1618 -

         burgemeester van Venlo 1621-1623 - groot handelaar en koopman in lakens -

         verkocht o.a. lakens naar Dordrecht, Amsterdam, Nijmegen enz. -

         [ook van hem correspondentie bewaard gebleven - zie de Groot familie archief]

         woont aan de markt te Venlo [dg19] - † Venlo voor 13-8-1625 -

         tr. 1e Venlo 31-12-1597 [dg20] met Maria ook Marija Vermas(s)en -

         dr. van Gossen Vermassen en Allijdtgen [dg20] -

         tr. 2e ws. Venlo voor 7-11-1615 met Margaretha Mareels - dr. van ???


voetnoot:

[dg20] Huwelijksvoorwaarden - Venlo 31 december 1597 tussen:

         Jan ook Jochann de Gro(e)dt - zoon van Gerardt de Grodt en Kattrijnen en

         Maria ook Marija Vermas(s)en - dochter van Gossen Vermassen en Allijdtgen

         waarin de bruidegom inbrengt: "hundere duckanen noch durde halft hundertt & op Wanthsum noch op

         Jan Lenen eijn thijnsken waer van hem dije helfft koumpt noch an dije helftt van den Haust ger Heijden

         besadtt mijdtt besten kompt heem ouck dije helfft noch eijnen Haust fur dije larpardtt" en

         de bruid inbrengt: "eijne huijs gelechen op dije steijdtstradt gelechen uijtt udtgeldende noc brijngdt Marija

         dije broudt seshundertt hulden...  und uijtt wijdere ijn tho brijngen noch brijngt Maij eijnen Haust gelechgen

         vur dije maspardtt".

         Handtekeningen wegens de bruidegom: "Jan de Groet, Gardt de Groedtt, Gerradt de Grodt, Jo(h)an

         Sweijns, Joechan Borman, Jan Borman, Henrici van Tijegellen en Jacop Conen".

         Wegens de bruid: "Henrijck Vermasen (broer van de bruid), Aert Vermasen, Henrick Bruur, Johan de

         Groet de old, Severein Deckers, Peter Bonnen en Klaes Baers.

         RHCL Maastricht - familie archief de Groot V694 - 16-094.


voetnoten:

[dg10] den 15 febr. 1617 draagt Gossen Vermasen over aan Jan de Groot en Margarita Mareels echtelieden

         een rente van 6½ daalder uit een onderpand toekomende Adam van Stalbergen, liggende naast de

         baand van Hendrik Vermaesen zaliger.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 98 verso.

[dg11] op 21 febr. 1619 dragen Adolphus Schultgenius en Helena van der Marck echtelieden en consorten

         over aan Jan de Groot en Margarita Mareels echtelieden, een rentebrief van 37 gulden en 10 stuivers

         jaarlijks, rente gevestigd op huis genaamd de Wyer, gedateerd 9 mei 1609.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 56 verso.

]dg12] op 5 dec. 1620 dragen Matthys Vermasen en Styn Fransen zijn huisvrouw over aan Jan de Groot en

         Margaretha Mareels echtelieden een stuk land groot ca. 4½ morgen gelegen op 't Molenveld, naast de

         Berendonck ter andere zijde naast het begijnenland.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 91 verso.

[dg13] op 29 dec. 1620 dragen Coen van Dortmont genaamd Mols en Magdalena Vermaesen echtelieden

         over aan Jan de Groot en Margarita Mareels zijn huisvrouw een baand en erf groot 2 morgen gelegen

         bij de Melaten naast de erven van Jan Sweyns en Jan Hinssen. [via familie archief de Groot te weten

         gekomen dat Coen van Dortmont in Dordrecht namens Jan de Groot handelt in lakens 1620-1623]

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 93 verso.

[dg14] op 1 febr. 1622 bekent Elisabeth van Oeyen, weduwe van Derick Moeitz schuldig te zijn aan Jan de

         Groot en zijn kinderen bij Maria Vermasen zijn vorige huisvrouw verwekt een jaarrente van 24 stuiver

         uit en van het 8e deel van hun molen buiten de Helpoort.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 98 verso.

[dg15] op 28 juni 1623 dragen Gossen van Thoren en Margarita N. echtelieden over aan Jan de Groot en

         Margareta Mareels zijn huisvrouw een jaarlijkse erfpacht van 3 sester rogge uit hun aandeel van de

         Roffertsmolen.

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 156.

[dg19] Venlo 4 juli 1623 bekennen "Dijrick de Feer van Sanpten" en "Gerat ook Gerrijt Cornelijessen" 800

         Hollandse guldens te hebben ontvangen van "Jan de Groot Gerartze" en beloven terug te betalen.

         RHCL Maastricht - familie archief de Groot V694 - 16-094.

[dg16] op 13 aug. 1625 dragen Johan van Vogelsanck en Barbara Diether zijn huisvrouw over aan Margarita

         Mareels, weduwe van Johan de Groot, een baand en erf groot 3 morgen ½ vierdel en 5½ roeden aan

         den nieuwen weg aan Einckelhof naast de erven van Hubert en Seger van Lom, zo hij van Winand van

         Oeyen en Maria Vogelsanck in 1615 als weduwman had gekocht

         RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 207 verso.


Uit 1e huwelijk:


1.    Joannes de Groot  -  volgt VId

 

2.    Apollonia de Groot -

      tr. voor 19-2-1617 met Paulus de Betuw

      hieruit:

      1) Margareta de Beetuw - ged. Venlo 19 febr. 1617 (get. Segerus de Lomme en Elisabeth inghen Huijss)

      2) Theodorus inghen Betuwe - ged. Venlo 26 aug. 1618 (get. Martinus Puteani en Helena Arnoldi)  


3.    Catharina de Groot -

       tr. 1e ca. 1616 met Joannes Adams -

       tr. 2e Venlo 4 febr. 1624 (get. Joannes de Groet en Jacobus Beltsen) met Fredericus a Litt - zn. van ??? -

       hieruit:

       1) Lucia Adami - ged. Venlo 12 mrt. 1617 (get. Adamus Henrici en Katerina de Betuw)


Uit 2e huwelijk:


4.    Antonius de Groot  -  ged. Venlo 7 nov. 1615 (get. Henricus Mareels en Wilhelmus Mols)- † jong


5.    Maria de Groot  -  ged. Venlo 8 sept. 1617 (get. Anna Boermans)


6.    Antonius de Groot  -  ged. Venlo 23 febr. 1619 (get. Joannes Sweens en Elisabetha de Laet alias Roesteren)


7.    Godefridus de Groot  -  ged. Venlo 29 sept. 1621 (get. Joannes ingen Roij en Elisabetha Mouts)


8.    Mathias de Groot  -  ged. Venlo 31 mrt. 1624 (get. Joannes Burmans en Elisabeta Moets)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa   Theodorus de Groot

         rentmeester in 1640 -

         tr. Venlo 24 juni 1620 met Catharina Ingenroespot


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina de Groot  -  ged. ??? 8 juli 1621 - begr. 19 jan. 1685


2.    Gerardus de Groot  -  ged. ??? 3 mei 1623


3.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 12 dec. 1624 - † jong


4.    Maria de Groot  -  ged. ??? 21 juni 1626


5.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 19 nov. 1628


6.    Tilmannus de Groot  -  ged. ??? 28 aug. 1631 - † jong


7.    Tilmannus de Groot  -  volgt VIIa


8.    Godefridus de Groot  -  ged. ??? 24 mrt. 1639


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb   Gerardus de Groot

         geb. ??? - † voor 4-8-1664 - accijnsmeester van Venlo 1637-1664 -

         tr. Venlo 15 febr. 1626 (get. Gosuino de Groot en Mathia ....)

         met Johanna de Wanssen - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus de Groot  -  volgt VIIb


2.    Elisabeth de Groot  -  ged. ??? 1 jan. 1629 - begr. 22 mrt. 1690


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIc   Jan de Groot

         tr. Helena Corff


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VId    Jo(h)annes de Groot

         raad van Venlo 1647 - schepen 1650-1651 [dg9] - eed 4 mrt. 1650 [dg18] -

         peyburgemeester 1644 en 1650 - † Venlo 23 mei 1651 -

         tr. 1e ca. 1628 Aleidis de Veer ook de Vere [dg9] - dr. van ???

         tr. 2e ws. Venlo 28 aug. 1633 Catharina van Aerssen [dg9] - dr. van ???

         tr. 3e ca. 1643 Elisabeth Woestingh [dg9] - ged. Roermond 19 juli 1622 -

         dr. van Tilmannus en Elisabeth van der Donck

         tr. 4e ws. Venlo 8 febr. 1650 Elisabeth Moeitz [dg9] - ged. Roermond 23 juli 1609 -

         † Lottum 21 jan. 1662 - dr. van Wilhelmus en Maria van Meysenborgh


voetnoten:

[dg9] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeol. dans le Limburg tome LXXI 1935 -

         Venlose scholtissen - p.162.  Zegelt: "een ouderwetsch St. Andrieskruis. Halfaanziende open helm met

         dekkleeden" omschrift: "Joan(nes) de Gro(odt).

[dg18] Maasgouw 1926 p.21.


Uit 1e huwelijk:


1.    Maria de Groot  -  ged. ??? 6 mei 1629


2.    Christina de Groot  -  ged. Venlo 29 mei 1631 (get. Johannes Petri en Elijsabeth Sanderi)


Uit 2e huwelijk:


3.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 10 juni 1634 - † jong


4.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 17 febr. 1636


Uit 3e huwelijk:


5.    Margaretha de Groot  -  ged. Roermond 4 aug. 1642 - † jong


6.    Gertrudis Catharina de Groot  -  ged. ??? 1 juni 1644 - begr. 6 dec. 1707 -

       tr. 1663 met Petrus Moeitz - ged. ??? 17 apr. 1635 - begr. 20 nov. 1685 - munitiemeester -

       schepen sinds 4 apr. 1675 - regerende burgemeester 1678 en 1683 - afgevaardigde van de

       stad Roermond in 1676 - zn. van Gisbertus en Agnes van Bueren

       hieruit:

       1) Leonardus Joannes Moeitz - ged. 6-3-1664 - begr. 28-8-1712

       2) Elisabeth Aldegondis - ged. 1-11-1666 - begr. 25-2-1723 - zij 1e tr. ca. 1700 met kapitein Petrus Thibo

            (de Thibault) - zij tr. 2e 6-9-1716 met kapitein Georgius Goossens


7.    Catharina de Groot  -  ged. Roermond 14 okt. 1646


8.    Margaretha de Groot  -  ged. ??? 8 juni 1649


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa   Tilmannus de Groot

         ged. 19 febr. 1634 - † voor 25-11-1669 -

         tr. met Mechtildis van Blitterswijk - ged. 1 aug. 1627 - dr. van Jacobus en Ida Straeten


voetnoot:

[dg17] op 25 nov. 1669 werden Gerardt de Groot en Jacob van Blitetrswijck aangesteld en vereed tot

         voogden van de kinderen van Tilmanus de Groot zaliger en Metgen van Blitterswijck.

         RHCL Maastricht - voogdijboek van Venlo 1627-1795.


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus de Groot  -  ged. ??? 23 aug. 1654 - † jong


2.    Ida de Groot  -  ged. ??? 10 febr. 1656


3.    Maria de Groot  -  ged. ??? 26 apr. 1657


4.    Gerardus de Groot  -  ged. ??? 15 dec. 1661


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb   Gerardus de Groot

         ged. 23 nov. 1626 - begr. 1 jan. 1689 - tot kerkmeester aangesteld 23-1-1665 -

         tot accijnsmeester aangesteld op 23-12-1668 -

         tr. 1e 10-11-1652 met Helena Clercx - dr. van ???

         tr. 2e ??? met Anna Christina Ingenraey - ged. 26-7-1632 - dr. van Ericius en

         Agnes Engelbergh - zij hertr. 25-4-1690 met Theodorus Degenhardus van Heucelum -

         licentiaat in de rechten


voetnoot:

[dg17] op 25 nov. 1669 werden Gerardt de Groot en Jacob van Blitterswijck aangesteld en vereed tot

         voogden van de kinderen van Tilmanus de Groot zaliger en Metgen van Blitterswijck.

         RHCL Maastricht - voogdijboek van Venlo 1627-1795.


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Huub Hermans - Maasbree

Jos Dirks

Jos Verkroost


aanvullingen welkom.