GenBronnen

digitalisering

maas

Schenken nog niet kunnen plaatsen


Hieronder doen we nog niet geplaatste Schenken:

 

1a) Henrich Schink, natuurlijke zoon van Henrix Schincken, hield de leen "een wilde hoeve die heyt Dekenshorst tot Helden, door overdracht

      Henrix van Krieckenbeke, geheten van Barle, voor 8 jaar behouden, en werd ermee beleend 1442'.  1465. Gerrit Schenck vernieuwt de

      eed anno 1493. Peter van Beringen, erfgenaam van voornoemde Gerrit, en zijne mede erfgenaam Arnt Schenk van Nydeggen, voor

      zichzelf en voor Willem Velle ook als voogden voor jonkvrouw van Assenbroeck, haar broers en zuster, Johann Segers van Roermond

      en Claes Holtman als volmachtigde voor Engelbrechts van Polum en jonkvrouw Sophia van Velbruggen, overdragen hun deel van het

      goed Dekenhorst, 15 juni 1521. bron: volgens Schleicher in Gelderse leenakte boek in archief Arnhem.

      (Sophia van Velbruggen tr. 1525 met Wilhelm von Burtscheid zu Bullesheim)

 

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 150 - Helden een wilde hoeve genaamd Dekenshorst:

      Henrick van Barle krijgt bij transport deze hoeve in 1416 en 1439.

      Henrick Schink natuurlijke zoon Henrix Schinken ermee beleend anno1442.

      Hij ontvangt dem dito 1465. Vernieuwd de eed 30 september 1473.

      Gerrit Schenck vernieuwd de eed anno 1493.

      Peter van Beringen, erve Gerrits voorn. ende zijn mede erven Arnt SvN 15-6-1521.

      Idem vernieuwd eed 27-9-1538 en 5 juli 1544.

      Dirck van Beringen erve zijns vaders werd ermee beleend 10 dec. 1554. Vernieuwd eed 1 juni 1556.

 

1b) Venlo / Helden 12 jan. 1516: Gerrit Schenck erft met zijn echtgenote Gubele van Ruremunde en zijn zwager Thys van Ruremunde, als

      erfgename van Art van Ruremunde de hoeve Dekenhorst te Helden, waarmee hij 15 juni 1527 werd beleend. Hij vernieuwt dat eed 27 sept.

      1538 en 5 juli 1544. bron: Gedingenregister van Venlo 1509-1517

 

2) de "Vosshalsche gut" te Walbeck werd in 15e eeuw "behandigt" aan Lisbeth von Lothem, vrouw van Zeger von Dairt. Na zijn dood heeft zij

     een hand daarin aan Johann von Lothem verschaft. Johann heeft die recht verkocht aan Heinrich Schenck, door zijn rentmeester Emont

     Kester en aan zijn natuurlijke zoon Heinrich Schenck door Maria von Apelteren ermee begiftigt.

     bron: Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) - dr. Robert Scholten - p. 159.

 

3) 20-9-1495 Henrick Schenck, bastaard, koster te Walbeck, en Neess Teissen, zijn echtgenote, verklaren zij t.b.v. een wekelijkse mis hun

     woonhuis en omtrent 30 roeden land tegen de kamp van de st. Antonius vicarie hebben gegeven, alsmede een rente van een malder

     rogge t.l.v. van de Broixkaitstadt te Niel. Ten behoeve van een 2-wekelijke mis in de kerk te albeck hebben zij 1½ morgen land gegeven

     aan Heilbicker pade. Ott Schenck van Nydeggen, ridder, heer te Walbeck, zal de priester voor deze 2 missen voordragen.

     bron: RHCL publication nr. 4 inventaris officiliaat door dr. G.H.A. Venner - regest 42.

 

4) in 1552 was een zoon van de kannegieter Thijs van Wachtendonck voor een derde deel eigenaar van de herberg in de Witte Leeuwe te

     Roermond, een andere derde deel was de eigenaar zijn halfzuster Agnes Schenck [getr. met Johan van Melick?] en de laatste derde

     deel waren eigenaars Dederick van Cleeve alias Hess en zijn vrouw Catharina [Schenck?] 

     aanwijzing:http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm. bron?!?    

 

5a) van "Segersgut" kerspel Walbeck werden 2 stukken land -1½ en 2 morgen - op 1536 "behandigt" aan meester Jan Schenk en zijn vrouw

     Margaretha van Wylich en op 1558 werd hun dochter Catharina ermee "behandigt" waarvan werd opgemerkt "dyt guet heeft dye kerk to

     Walbeeck gegolden en ys seer guedt lant"

     bron: Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) - dr. Robert Scholten - p. 159.


5b) Het goed "Kinderhuys" in Pont in bijzit van Otto en Lieffer van Wylich en Martin van Roermond, werd op 3 oktober 1535 behand aan meester

     Johann Schenk en Margaretha van Wylich, na hun aan hun zoon Christoffel en in 1567 aan Johan van Ryswick voor jaarlijks 10 malder rogge en haver.

     bron: Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) - dr. Robert Scholten - p. 167.


5c) meester Jan Schenk was in 1553 leenboekhouder.

     bron: Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) - dr. Robert Scholten - p. 166.

 

6) De Schenken in de USA beweren dat ene Martin Schenck was geboren Doesburg 7 aug. 1584 als zoon van Peter en Johanna (is daar bewijs van?)

     en was volgens overlevering/aannames ge-emigreerd in maart 1650 op "de Valckener" naar New Amsterdam [New York] met vrouw en 3 kinderen,

     zijnde Jan, Roelof en Annetje Margareta, maar gedurende die reis overleden (is daar allemaal bewijs van?).

     Zij zouden de "gedachte" link zijn met deel Schenken in de USA. Volgens hun ook zou zuster van Martin, Wilhelmina zijn?        

 

7a) Sambeek op 13 nov. 1593 draagt Peter van Gelre op aan jonker Dederich van Steenhuys en juffer Anna van Nideggen echtelieden, een huis

     en hofstad gelegen te Rysen, leenroerig met 20 sester rogge en een hoen, met als borg de penningen die Peter uistaande heeft bij Willem Grifts.

     bron: BHIC schepenprotocol Sambeek (toegang 7040 inventaris 331 p. 14)

  b) Sambeek 19 mei 1598 verklaren jonker Derick van Steenhuys en juffer Anna van Nydeggen echtelieden, dat Jan Henrics en Beelken echtelieden,

    bij hun hebben gelost 2 malder rogge Sambeeks maat per jaar, uit een kamp land groot 4 morgen.

    bron: BHIC schepenprotocol Sambeek (toegang 7040 inv. 331 nr. 50) 

 

8) te Wijk bij Duurstede trouwen NG (protestants) op 20 sept. 1618 Berndt Schenck van Nydeggen, j.m. van Emmerik en Beeligje Meussen,

     j.d. van Wijck (bij Duurstede) bron: Utrechts archief - Wijk bij Duurstede trouwen NG 1597-1821 boek 208, 209.

 

9) Conrardus Schenck is secretaris 1634 van stad Venlo (blz. 383 van de Nederlandse Leeuw 1993) - Conrardus was meermalen huwelijks

    getuige 1616-1627 te Venlo - hij trouwt RK Venlo op 6 mei 1627 met Apollonia de Groot - zij was al eerder gehuwd ca. 1608 met Paulus

     in de Betauw die overleed in 1624. Conrardus was geboren ca. 1560.

 

10) Dijrick van Buijren soldaat van Tiel tr. Lent bij Nijmegen [Nederduits Geref.] 14 mrt. 1637 met Marten/Martina Christoffel Schenck van Nideggen

     [dat gegeven blijkbaar in schependom archief 1620-1655 / 1772-1811 bij erfgoedkloosterleven.nl]  

 

11a) Sambeek op 12 juni 1639 heeft Tonnijs Crouwers als gemachtigde van Metken Maesacker, weduwe van Jan van Nijdeggen, kommerslag

     gedaan en zich laten panden op de penningen die Gerit Beijer en de zijnen aanverstorven waren van Willem Beijer, berustende onder

     Nillis Hermens en die Jan Ermerts aan Tonnis voornoemd had moeten uitreiken, voor een bedrag van 407 gulden als obligatie, waarna

     Gerit Beyer een lossing gegeven heeft.

     bron: BHIC schepenprotocol Sambeek (toegang 7040 inventaris 331 p. 175)

 

11b) Sambeek op 4 jan. 1640 voor schepenen Peeter Peeters en Jan Crijffs, doet oorkonden dat Tonnijs Crouwers als gemachtigde van

     Metken Maesacker, weduwe van Jan van Nijdeggen, zich naar Cuijcks landrecht heeft doen richten aan zijn gewonnen penningen volgens

     getransfigeerde aangerichtsbrief.

     bron: BHIC schepenprotocol Sambeek (toegang 7040 inventaris 331 p. 177)

 

12) Anna Schenck van Nijdeggen ook gewoon Anna Schinck tr. (ws. Venlo of Sevenum) ca. 1654 met Aegidius (Gielis/Jelis) Boermans.

     Anna Schinck was op 24-12-1657 doopgetuige Sevenum als weduwe van Aegidius Boormans ex Venlo. Zij overl. na 20-7-1676 ws. 1680

     begr. in de kerk van Sevenum. Hij is ged. Venlo 26-2-1613 karsenmaker wonende in de Gasthuisstraat, later wijnkoopman. Hij overl. ws.

     Venlo voor 24-12-1657 en was eerder gehuwd RK Venlo 19-9-1634 met Margaretha in de Betouw - dr. van Johan in de Betouw.

     (blz. 436 Nederl. Leeuw 1993)

 

13) 1708 - heer Johan Wilhelm baron de Schenk de Nideggen getrouwd met Catharina Becx [geb. 's-Hertogenbosch 24 dec. 1656 als dochter van

     Lambert Becx [schout van Helmond] en Catharina de Cock] hadden blijkbaar een aandeel in rente anno 1640. bron: rechterlijk archief Helmond

     oud inv. nr. 269 nieuw inv. nr. 3842 akte 91 folio 26 verso.      


14) vlgs. Gedenkwaardigheden in en uit kerken der provincie Limburg blz. 374 in kerk van Weeze een gewoon schild met wapen Schenk van

     van Nydeggen. Wapens op dat schild links: Schenck, Galen, Bueren en Lauwick en rechts Bergen, Kleinig, Bronckhorst en Poll.

     [deze wapens indicatie verband met punt 10 hierboven].

 

15) overleden in Beesel op 4 juli 1730 Adolphus Schenck de Nijdeggen echtgenoot van Anna Alexandrina van Baexen. Anna Alexandrina de Baexen

    overlijdt in Beesel op 15 oktober 1730. We zijn Johanna Alexandrina barones Schink de Niedeken geboren barones de Baexen tegengekomen als

    doopgetuige op 27 febr. 1720 in Straelen (D).