GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1646


Arcen D1646-001   -   14-02-1646   -   blz. 117 nr. 3

Lamert Croiscop ende Endres zijn

huijsvrouwe haer kint gedopt

den 14 februarij 1646 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Jan Beckers

ende Peterken Smijts van Lom

des kints nahm Gerrijth

 

Arcen D1646-002   -   25-02-1646   -   blz. 117 nr. 4

Jan Dinckels ende Derrijsken eheluijd[t]

haer kindt gedopt den 25 februarij

1646 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx [zijn]

den eerweerdigen heere pastoir

Arssensis genaempt Allexander Notten

ende Sofija Deckers des kints

nahm Sijmon

 

Arcen D1646-003   -   09-03-1646   -   blz. 117 nr. 5

Willem int Wijtbrouck ende Merrij

zijn huijsvrouw haer kindt

gedopt den 9 martij 1646 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Rijnardt Bosch

ende Trijn op den Cloot des

kints nahm Lijns

 

Arcen D1646-004   -   27-03-1646   -   blz. 118 nr. 1

Peter Smijts ende Peterken zijn

housvrouwe haer kindt gedopt

den 27 martij 1646, van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Jan Beckers ende

Geertgen Smijts des kints

nahm [verder niets geschreven]

 

Arcen D1646-005   -   28-03-1646   -   blz. 118 nr. 2

Henrick ingen Voirts ende

Merrijcken zijn housvrouwe haer

kindt gedopt den 28 martij 1646

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die geferlincx zijn

Herman ingen Voirt ende

[niets geschreven] des kints nahm

Kerstgen.

 

Arcen D1646-006   -   30-04-1646   -   blz. 118 nr. 3

Thomas Fluerkens ende Thijs-

ken eheluijdt haer kindt gedopt

den lesten dach aprilis 1646

van Allexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlincx Jan

Jentgens van Straelen ende

Grijtgen Cuijpers des kints nahm

Hesken

 

Arcen D1646-007   -   09-06-1646   -   blz. 118 nr. 4

Reijner van Cuijck ende Aletgen

zijn huisvrouwe haer kindt

gedopt den 9 junius 1646

van Allexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx

zijn Goerdt van Greefradt

ende Hermanus den bouwmeest-

er van den heere zu Arssen

des kints nahm Andris:

 

Arcen D1646-008   -   17-06-1646   -   blz. 119 nr. 1

Frans Verlinden Elisabeth zijn

huijsvrouw haer kindt gedop[t]

den 17 junij 1646 van Alexande[r]

Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Frans van Langhe-

raij ende Marija de housvrouw

van luijtenandt Camuijrs des

kints nahm Wilhelmus [ander handschrift:] obij[t]

de 16 7ber 1713

 

Arcen D1646-009   -   08-08-1646   -   blz. 119 nr. 2

Loiff Lijnskens Stijn zijn

housvrouw haer kindt

den 8 augusti 1646 van

Alexander Noten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx

zijn Floiris aengen Brugh

ende Lijpken Verlinden

des kints nahm Metgen

 

Arcen D1646-010   -   08-08-1646   -   blz. 119 nr. 3

Reijner Brouwers Merricken

eheluidt haer kint gedopt

den 8 augusti 1646 van

Alexander Noiten pastoir

Arssensis gefeerlijncx zijn

Henrick Reinckens ende

Lijsbeth van Loon des

kints nahm Enken

 

Arcen D1646-011   -   12-08-1646   -   blz. 119 nr. 4

Thijs Sijbers Nees sijn

huijsvrouwe haer

kindt gedopt den 12 augusti

1646 van Alexander Noite[n]

pastoir Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Gerardt

van Loon ende Merrijcke[n]

van Oerle des kints

nahm Bollijcken. [ander handschrift:] obijt 1720

 

Arcen D1646-012   -   19-08-1646   -   blz. 120 nr. 1

Henrick Millen Johanna

zijn huijsvrouw haer kindt

gedopt den 19 augusti 1646

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Lenardt Bos ende Lijsbeth aenden

Kerckhoeff des kints nahm

Metgen

 

Arcen D1646-013   -   28-08-1646   -   blz. 120 nr. 2

Thijs Jentgens Lijsbeth uxor haer

kindt gedopt den 28 augusti

1646 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Jan Mullers ende Derris-

ken Pastoirs des kints nahm

Henrick

 

Arcen D1646-014   -   04-10-1646   -   blz. 120 nr. 3

Henrijck opgen Locht

Derrijs zijner housvrouwen

haer kindt gedopt den 4 oxto-

ber 1646 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Theus

Deckers ende Hendrijck Sij-

bers des kindts nahm

Derrijck

 

Arcen D1646-015   -   00-10-1646   -   blz. 120 nr. 4

Jost aengen Beeck Enken zijn

housvrouwe haer kindt

gedopt den [onleesbaar] october 1646

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Reiner ingen Voirt ende Nelisken

Versteech des kints nahm

Cornelia

 

Arcen D1646-016   -   12-10-1646   -   blz. 120 nr. 5

Jan op Soest Cun zijn housvrouw

haer kindt gedopt den 12 october

1646. van Alexander Noiten pas(t)oir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jacop ingen Cloister ende Jacoba

Walrauens des kints nahm Hesthe[r]

 

Arcen D1646-017   -   12-10-1646   -   blz. 121 nr. 1

Reiner Schinck Catharina zijn

housvrouwe haer kindt gedopt

den 12 octob: 1646 van Alex-

ander Noiten pastoir Arssensis

die geferlijncx Peter Pastoirs

ende Trijn Roosen des

kindts nahm Wilhelmus

 

Arcen D1646-018   -   25-11-1646   -   blz. 121 nr. 2

Jan Michels Merrijcken sijn

huijsvrouwe haer kint

gedopt den 25 nouembris 1646

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zi[jn]

Jan Beckers ende Grijtgen

Cuijpers des kints nahm

[verder niets geschreven]

 

Arcen D1646-019   -   29-11-1646   -   blz. 121 nr. 3

Gerardt van Loon Stijn sijn

huijsvrouw haer kindt

gedopt den 29 9ber 1646 van

Alexander Noiten pastoir Arss-

ensis die gefeerlincx zijn

Thijs Sijbers ende Merrijken

van Oerle des kints nahm

Johannes [ander handschrift:] obyt 9 junij 1718

 

Arcen D1646-020   -   09-12-1646   -   blz. 121 nr. 4

Reincken Lommen Lijsbeth Eeluijdt

haer kindt gedopt van Alex-

ander Noiten pastoir Arssensis

den 9 10ber 1646 die gefeerlijncx

Thijs indie Dijpt ende Bertgen

Bos des kints nahm Derick

 

Arcen D1646-021   -   17-12-1646   -   blz. 121 nr. 5

Jeronimus a Loon custos Arssen-

sis Jenneken uxor haer kindt

gedopt den 17 10ber 1646 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Anthonij

van Loon ende Peterken Houberts

van Wel des kints nahm

Petrus. [ander handschrift:] obyt februarij