GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1648


1648

Arcen D1648-001   -   05-01-1648   -   blz. 128 nr. 1

Reijner Schijnck Catlijnisken zijn

huijsvrouwe haere kindt gedopt

den 5 januarij 1648 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Gerardt van Loon ende Jenne-

ken van Loon des kindts nahm

Henricus

 

Arcen D1648-002   -   07-02-1648   -   blz. 128 nr. 2

Jost Maes van Schandeloe

ende Grijtgen sijn huijsvrowe

haer kindt gedopt den 7 februarij

1648 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Peter aengen Tus

Cun opde Schans beide van

Schandeloe des kindts nahmn

Arnoldum

 

Arcen D1648-003   -   09-02-1648   -   blz. 128 nr. 3

Hieronimus a Loon custos Arss-

ensis Jenneken eluijdt haer

kindt gedopt den ix februarij

1648 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Thomas Fluerkens

ende Peterken Houbers van

Wel des kindts nahm Maria [ander handschrift:] obijt

2da feb. 1719 circa meridiem

 

Arcen D1648-004   -   09-02-1648   -   blz. 128 nr. 4

Peter aen die Beeck unde Enken

eluijdt haer kindt gedopt den ix

februarij 1648 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Christianus a Geller

[ander handschrift:] timmerma(n)s vrouw van Gribbenvorst

[normaal handschrift:] des kints

nahm Thijsken

 

Arcen D1648-005   -   13-02-1648   -   blz. 129 nr. 1

Metgen Poijn haer kindt gedopt

den 13 februarij 1648 van

Alexander Noiten pastor

Arssensis den vader van

het kindt heft sij bekandt

te zijn voor de wijs moeder

ende vrouwen Henrick Jacobs

uutter die vogdije die gefeerlijncx

zijn Jan Beckers ende

Frerick Maeckaen des kints

nahm Jacoba.

 

Arcen D1648-006   -   22-03-1648   -   blz. 129 nr. 2

Johan Dinckels Derrijs zijn

huijsvrouwe haere kindt gedopt

den 22 martij 1648 van Alex-

ander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn Hieroni-

mus a Loon custos Arssensis ende

Trijn Roessen des kindts nahm

Petrus

 

Arcen D1648-007   -   27-03-1648   -   blz. 129 nr. 3

Johan ingen Riet Jenneken zijn

huijsvrouwe haere kindt gedopt

den 27 martij 1648 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Johan Beckers unde

Gritgen Deckers des kindts nahm

Matthija

 

Arcen D1648-008   -   25-04-1648   -   blz. 130 nr. 1

Derrick Daemen unde Thu-

nusken zijner huijsvrouwe

haer kint gedopt den 25

april 1648 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Henrick op-

gen Beeck ende Lijbken van

Wijlijck des kints nahm Joachi-

mus

 

[hier was 1647 doop inschrijving, zie aldaar]

 

Arcen D1648-009   -   19-05-1648   -   blz. 130 nr. 3

Gerardt van Loon Stijn zijn

huijsvrouwe haer kindt gedopt

den 19 maij 1648 van Alex-

ander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn Drijs Ver-

muelen ende Stijn Hoits

des kints nahm Gertgen

 

Arcen D1648-010   -   19-05-1648   -   blz. 131 nr. 1

Theuws Flueren Aletgen zijner

huijsvrouwen haer kindt gedopt den

19 mayus 1648 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Gerardt aengen Ooij

ende Helken Crijnen des kints

nahm Fluer.

 

Arcen D1648-011   -   30-05-1648   -   blz. 131 nr. 2

Antonius a Loon Aletgen zijn huijs-

vrouwe haer kindt gedopt den 30

maij 1648 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Hieronimus a Loon in plats

van moinsuer de Bie raedtsheer

der stadt Venlo ende Trijn

Roesen des kints nahm Henricus

 

Arcen D1648-012   -   00-08-1648   -   blz. 131 nr. 3

Willem int Wijtbrouk Maria

zijn huijsvrouwe haer kindt

gedopt den [niets geschreven] augusti 1648

van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Rencken Lommen ende Jenneken

int Cloister. des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1648-013   -   24-08-1648   -   blz. 131 nr. 4

Wincken Rutgens Gritgen zijn

huijsvrouwe haer kindt gedopt den

24 augusti 1648 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeerl-

incx zijn Jan van Wijlijck ende

Hil Goertgens des kints nahm

Wolffert

 

Arcen D1648-014   -   15-09-1648   -   blz. 132 nr. 1

Henrick den Jeger op het casteel tot Arssen unde Arian-

ken zijn huijsvrouwe haer kindt

gedopt den 15 7bris 1648 van

Alexander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn den wolledelen

heeren Jo: de Lutzeraedt doim-

heer zu Hildesheijm unde Catharina

de huijsvrouwe van den gardinier

van onsen gebiedenden ende gestren-

gen heere zu Arssen des kindts

nahm [niets verder geschreven]

 

Arcen D1648-015   -   20-09-1648   -   blz. 132 nr. 2

Tijs Sijbers Nees zijn huijsvrouwe

haer kindt gedopt den 20 7bris

van Alexander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn Peter aendie

Brughe ende Derris van Ressen des

kindts nahm Sijbert

 

Arcen D1648-016   -   24-09-1648   -   blz. 132 nr. 3

Johan Michiels Merriken eheluidt

Haere kindt gedopt den 24 7bris

1648 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die geferlijncx zijn

Willem aengen Eijndt unde Trijn

Cuenen des kindts nahm Gertgen

 

Arcen D1648-017   -   09-10-1648   -   blz. 132 nr. 4

Peter aende Brugh [niets geschreven] zijn huijsvrouwe

haer kindt gedopt den 9 octobris 1648

die geferlijncx zijn Jan Timmermans

ende [niets geschreven] gedopt van Alexander Noiten

pastor Arssensis des kindts nahm

Willemken

 

Arcen D1648-018   -   11-10-1648   -   blz. 132 nr. 5

Henrick aenden Kerckhoiff Lisbeth zijn

huijsvrouwe haere kindt gedopt den

11 octobris 1648 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die geferlijncx zijn Jan

de Roij van Venlo ende Derrisken

Reijnckens des kindts nahm Trijn

 

Arcen D1648-019   -   29-11-1648   -   blz. 133 nr. 1

Jan op Soist ende Kun zijn huijs-

vrouwe haere kindt gedopt den 29

9bris 1648 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die gefeerlijncx zijn

Willem ingen Wijtbroick ende Bertgen

ingen Hoick des kindts nahm Kerstgen

 

Arcen D1648-020   -   05-12-1648   -   blz. 133 nr. 2

Jost aengen Beeck Enken zijn huijs-

vrouwe haer kindt gedopt den 5den

decembris 1648 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die gefeerlijncx zijn

Heiliger aengen Brugh van Schandeloe

ende Gritgen aengen Beeck des kindts

nahm Aletgen.

 

Arcen D1648-021   -   13-12-1648   -   blz. 133 nr. 3

Peter Blencxkens Trijncken zijn huijsvrou-

we haer kindt gedopt, den 13 10bris

1648 van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn Peter

Sijbers ende Merrijcken Flueres des

kindts nahm Johannes

 

Arcen D1648-022   -   17-12-1648   -   blz. 133 nr. 4

Jan Janssen van Bremen Hil zijner

huijsvrouwen haer kindt gedopt den

17 decembris 1648 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefer-

lincx zijn Floiris aendie

Brugh unde Libken Schoinmaeckers

des kindts nahm Johannes.