GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 1-50


[blz.1]

 

Gerichtsprothocolle deser heerlick-

heijdt Blerick beginnende den

13. junij 1718.

 

Gedingh gehalden den 13. junij 1718

 

Lenart Stroucken gear(resteer)de in bonis [= welgesteld] en(de) cleger

tegens

Peter Verheijen end(e) Hend: Vervoert ge(daag)den

 

Mooren [advocaat van Stroucken. Mooren geeft in dit gedeelte aan dat

volgens landrecht een zekere Joannes Philippens moet worden gehoord,

aangezien die in een ondervraging werd genoemd] van wegens den

gear(resteer)de end(e) cleger geeft over interro-

gatorien slaende op den per-

soone van Jo(ann)es Philippens

ende alsoo den selven is borger ende

inwoonder der stadt Venlo

dijen volgens voor gerichte

aldaer bij requisitie overde

selver interrogatorien praevio

juramento [= met voorafgaande eedaflegging] praemissisq(ue) prae-

mittendi [= van wat voorop gesteld moet worden] moet worden

verhoort volgens lantrecht

pag: 327. ar(ticu)lo 16 versoeckt

derhalven dat tot dijen eijnde

de noodige requisitorialen

moegen worden gedepecheeren [= doen uitgaan]

en(de) overgesonden en(de) sonder

praeiuditie [= voorbeslissing, voorlopige vonnis - daartoe

zal een verzoek moet worden uitgevaardigd] van dijen ver-

soeckt datten eersten ged(aagd)en

 

[blz.2]

 

alhier p(rese)nt sub juramento [= onder ede]

calumniae [= valse aanklacht - hij is nu van mening dat er

sprake is van een valse aanklacht onder ede] staents voets sall

hebben te verclaeren ofte

hij niet en gelooft waer

te sijn, dat hij aen den eenen

ofte anderen heeft geseght

ten daege als wanneer den

p(rese)nsen [= tegenwoordige] arrest in questie is

geschiedt, dat hij die karren

en(de) houdt [de zaak draait om een kar met hout] oock questie

wilde laeten arresteeren

en(de) oock ofte hij niet en

gelooft waer te sijn dat

hij aen den tweeden ged(aagd)en

het hollants dubbeltien

ten fine van het inter-

poneeren [= in rechte inbrengen] van arrest heeft

ter handt gestelt ende

sulcks sub poena confessi

opden voeth der lant-

rechten pag: 314 ar(ticu)lo 6

ex sequenti, tot dijen repe-

teerende den decrete van

16 meij lestleden aenden

 

[blz.3]

 

tweeden ged(aagd)en geinsinueert

volgens mondelinge relaes

van(de) gerichtsbode alhier

in judicio, voor soo veelen

den selven aengaet, dewelcks

vermits in foute verblijft

het daerbij op erlaghte

doceeren van gesetentheijt

naer te comen, versoeckt

dat aen denselven immers

alsnu maegh worden

belast genochsaeme ende

reeele cautie pro judicati[o]

te stellen idq(ue) even expensis

 

De bon van wegens den

ged(aagd)e versoeckt copije van(de)

ex ad(ver)so over gegevene

interrogatorien, en(de) sonder

praeiuditie van dijen repe-

teerende het gedicteerde

den 16. meij lestleden ten

prothocolle gedaen versoeckt

 

[blz.4]

 

dat inveniert alsnu raeck ende

het punct van cautie

pro judicato futuro mag

worden gedisponeert inge-

volgh lantrecht pag:

313 ar(ticu)lo 4 overmits den

p(rese)nsen arrestant onderdesen

gerichte niet en is geseten

 

Mooren accepteerende dat

den eersten ged(aag)de de feijten

hier vooren desersijts gepo-

seert niet en derft ont-

kennen versoeckt datte

selve voor bekent moegen

worden gehouden volgens

lantrecht pag: 315 ar(ticu)lo 7

voor de meerreste ten re-

guarde vant' bovenstaende

versoeck van parthije ver-

soekt noch tijd, te meer

omdat parthije van geene

 

[blz.5]

 

jnsinuatie van(de) decrete van(de)

voorgaenden gerichtsdaege

en(de) kan doceeren oock daerbij

dijen aengaende alnoch geene

belastinge en is geschiedt.

De bon van wegens de ged(aagd)e

seght dat hij geene insi-

nuatie en heeft connen

doen overmits den p(rese)nsen

cleger ende arrestant gheene

goederen noch domicilium

alhier is hebbende, oversulx

versoeckende dat aen den

cleger maegh worden

belast cautie te stellen

en(de) domicilium te kiesen,

en(de) sisteert den ged(aag)den sigh

alhier in judicio overde

versochte ar(tike)len t'antworden

mede priora repeteerende

persisteert bij sijn boven-

 

[blz.6]

 

staende versoeck,

Mooren insgel(ijks) priora re-

peteerende persisteert als

vooren,

 

p:p: [= per procuratie]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde

van partijen verleent aen(de)

gear(resteer)den in bonis en(de) cleger

dat de noodige requisitorialen

moegen worden gedepe[c]heert

en(de) overgesonden verleenende

aende ged(aagd)e die versochte copije

der overgegevene jnterrogatorien,

belastende immiddels den tweeden

ged(aagd)e cautie te stellen [= borgtocht stellen] pro ju-

dicato, en(de) aen(de) gear(resteer)den in bo-

nis en(de) cleger belastende do-

micilium te kiesen ende

cautie te stellen pro judica-

cato, actum Blerick in judicio

den 13. junij 1718

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.7]

 

Den ged(aag)den in persoone praevio ju-

ramento calumnia e verclaert

op de voorgaende articulen dat

hij aen niemant als aen den bode en heeft ge-

seght tenselven daegen smorgens van de

karren en(de) houdt te willen laeten arres-

teeren, en(de) oock aen den tweede(n)

ged(aagd)en hett hollants dubbeltien

niet en heeft gegeven als om

Jo(ann)es Baltus te laeten arrestee-

ren, ende aen niemant anders

als te hebben geseijth van de

karren ende houdt te willen

laeten arresteeren actum

Blerick in judicio den 13. junij

1718 item verclaert des

middaeghs gheenen bode te

hebben connen vinden, dato

quo supra, Peeter Verheijen

Aert ....

Peeter Schonck

me p(rese)nte Hen: Cuijpers

secr(etar)is

 

[blz.8]

 

Gedingh gehalden den 27. junij 1718

 

[in marge:] Joannes Canjels om etc

 

Jo(ann)es Canjels in qualiteijt als

momboir der onmondige(n)

van Jo(annes) Bouwmans sal(iger)

in judicio compareerende

en(de) geeft een EE: [= edel eersaeme] gerichte te

kennen, hoedat de wed(uwe)

van Jo(ann)es Boumans sal(iger)

en(de) kinderen onmoegel(ijk) langer

connen subsisteeren en(de) hun

onderhouden sonder eenige

erven te vercoopen, soo

versoeckt den selven dat

een EE: [= edel eersaeme] gerichte gelieve

te verleenen octroij ofte

consents om tot onderhout

der voors(chreven) kinderen en(de) wed(uwe)

soo veele erven sullen moeg(en)

vercoopen, beleenen ofte be-

swaeren als tot het voors(chreven)

onderhout van nooden zal

wesen. Dit doende etc

 

[blz.9]

 

't Gericht gesien 't gedicteerde

van Jo(ann)es Canjels in qualiteijt

als momboir der onmondige(n)

van Jo(ann)es Bouwmans sal(ige)r

en(de) de redenen daerbij geal-

legeert , octroijeert en(de) con-

senteert hiermede aen(de) voors(chreven)

momboir, om soo veele erven

te moegen vercoopen, beleen(en)

ofte beswaeren, als tot on-

derhoudts van(de) voors(chreven) on-

mondige(n) van nooden

sall wesen, mits daer van

doende behoirl(ijck) reck(eningh) en

schrijven, actum Blerick

in judicio den 27. junij 1718

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.10]

 

Gedingh gehalden den 10. 8ber 1718

 

[in marge: ]

den h(eer)e Scholtis

deser heer-

lickheijt

no(min)e officij

cleger

tegens

Agnes Ver-

haegh wed(uwe)

Hend: Hillen

ge(daag)de,

 

Den h(eer)e cleger geeft een EE: [= edel eersaeme]

gerichte te kennen, dat alof-

wel bij sijne Maj(estei)ts plac-

caeten van 14. jan(uari) 1716

verboden is vlas te droogen

bij heijte stoven ofte vier [= vuur]

en(de) oock niet te reijnigen

sonder genochsaemen ver-

soeckeringe als mede alle

vier weken ten minsten

der schorresteenen te vegen

de ge(daag)de effenwell in meis-

achtinge van t' selve

placcaete onderstaen heeft

den 28. 7bris lest leden ten

haeren huijse bij het vier

vlas te droogen en(de) reijnig(en),

waer door hetselve in brant

geraeckt is als oock des

ge(daag)dens schorsteen en(de) gescha-

 

[blz.11]

 

pen waere dattet geheele

huijs soude sijn afgebrant

t en waere dat [= ware het niet dat] sij en(de) de

haerige het vier daer uuijt

ontstaen, mit het opwerpen

van deckens en(de) andersints

mit groote moet, alnoch

hadden geblust, als mede

des ge(daag)dens voors(chrevenen) schorste(e)n

mit een gatt door den selven

te slaen, en(de) overmits de

ge(daag)de daer door geincur-

reert heeft de harde straffe

soo bij den voors(chreven) plaecaete

als dat van 1. 8bris 1708

gecommineert, en(de) hij h(eer)e

cleger de g(eme)lte misachtinge

en(de) onachsaemheijt derhal-

ven niet en maegh laeten

ongestraft te min omdat

daerdoor het geheele dorp

in brant hadde connen

 

[blz.12]

 

geraecken tott totale ruine

van(de) nabeuren, is hij h(eer)e cleger

genootsaeckt worden der ge(daag)de

voor desen EE: [= edel eersaeme] gerichte te

doen verdaegh-vaerden als

den gerichtsbode sall relate-

eren, overmits welck en

meer andere redenen efe-

soo concludeert en(de) conten-

deert den h(eer)e cleger ten

eijnde de ge(daag)de bij vonnis

van desen EE: [= edel eersaeme] gerichte sal

worden gecondemneert an-

deren ten exempel in de

harde straffen bij de voors(chreven)

placcaeten gestatueert

tot dijen in de costen ten

desen geresen, vel alias etc

versoeckende in ens van

gheene comparitie, dat hierop

ingevolgh lantrecht pag.

361 ar(ticu)l(n)o 9. maegh worden

gedisponeert.

Retulit nuntius,

 

[blz.13]

 

Joannes Canjel in naeme en(de) voor

de ge(daag)de versoeckt copije van t'

bovenstaende verbael,

T' gericht gesien t' gedicteerde van

parthijen verleent de ge(daag)de die

versochte copije, actum Blerick

jn judicio den 10 8bris 1718.

Ter ord(ina)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is.

 

Gedingh gehalden den 24. 8ber 1718

de wed(uw)e Hend:

Hillen ge(daag)de

den h(eer)e scholtis

no(min)e officij

alhier, cleger,

 

Mooren van wegens de ge(daag)de

gevisiteert hebbende den eijsch

en(de) conclusie ten lest voor-

gaende prothocolle aensijde

van den h(eer)e cleger gedicteert

seght sub protestationibus

et implorationibus de fure

solitis, eerste(lijcks) dat de ge(daag)de

mitte resp(ectiv)e heere en(de) vrou-

we deser heerlickheijt ten

reguarde van(de) amenden

aen deselve competeerende

 

[blz.14]

 

voor soo veele deselve aengaet

te sijn geconvenieert resp(ectiv)e

en(de) aen haer uuijt consideratie

geremitteert, als eendeels blijckt

bij missive van(de) 14. deses geschre-

ven door den heere van

Laer mit heere alhier hier-

mede overgegeven, onder

raeckende mevrouwe Romer

en sall den h(eer)e cleger sub

juramento calumniae quid

hisce exigitur sub poena

confessi volgens lantrecht

pag: 315. ar(ticu)l(n)o 7. niet connen

ontkennen van haer edele

notificatie te hebben insgel(ijcks)

van haren cant over de.

voorss(chreven) amenden contente-

ment te hebben, andersijnts

bewijsel(ick), ende alsoo oversulx

den h(eer)e cleger gheene voorder

actie en soude hebben ge-

competeert als simpel en(de)

alleenel(ick) voor soo veele hem

aengaets, dus tot betaelinge

 

[blz.15]

 

ten aller uuijtersten en(de) hooghte

van eenen ducaten, volghens

lantrecht pag: 362. ar(ticu)l(n)o 14.

de meer reste den hoogen offi-

cier /: teweeten den heeren

deser heerlickheijt :/ volgens

de voorss(chreven) lantrechten com-

peteerende welckens actie

in casu subiecto cesseert uti

dictum, derhalven den h(eer)e

cleger immers onbevoeght

is geweest van(de) voors(schreven) onno-

sele ged(aagd)e te voorderen eene

amende van twintigh golt-

guldens als voort' insti-

tueeren deser pretense

actie heeft gedaen, dan

hem hadde behoiren te

contenteeren ten uuijtterste

mit eenen goltgulden, bij

de voors(schreven) lantrechten

wie oock missive hier-

vooren overgegeven, vermelt

 

[blz.16]

 

welcken goltgulden den voors(chreven)

ge(daag)de voort' institueeren deser

actie aen(de) h(eer)e cleger ter pre-

sentie van Peter Janssen

en(de) Geurt Versmissen als

getuijgen daertoe geassu-

meert heeft gepresenteert

en(de) op de taefel getelt, gel(ijck)

in vall van calumnieus

ontkennen bewijselick, die

den h(eer)e cleger effenwel heeft

verweijgert t' accepteeren,

weshalven de ge(daag)de densel-

ven goltgulden alnoch al-

hier in judicio iterativelick

is presenteerende, en(de) in val

van gheene acceptatie ofte

nochmaeligen verweijgeringe

denselven consigneerende onder

desen e(ersaem)e gerichte, sustineerende

daermede te moeten volstaen

en(de) van dese noodelose actie

cost en(de) schadeloos te moeten

 

[blz.17]

 

worden ontheffen, overmits welcke

en meer andere redenen etc

concludeert en(de) contendeert

de ged(aagd)e ten eijnde den h(eer)e

cleger om anders en(de) voorders

onder sijns voors(schreven) verbaelen

eijsch geconcludeert te hebben

sall worden verclaert niet

gefundeert nochte ontfanck-

baer, en(de) dat de ged(aagde) mitte

voorss(chreven) presentatie ende

effectueeringe derselver, al-

hier geschiet sall volstaen

all cum expensis,

ex. also wordt copije versocht

 

Mooren accepteerende datten

h(eer)e cleger alhier present

in foute [= gebreke] verblijft het hier

voor desersijtse versochte

juramentum calumniae te

effectueeren, versoeckt de-

creteeringe van(de) poene bij

de voors(schreven) lantrechten pag:

315. ar(ticu)l(n)o 7. gecommisceert

 

[blz.18]

 

en(de) dat dijen volghens de feijten

hier vooren dijen aengaende

geposeert op den voeth der

selve lantrechten voor

bekent sullen worden ge-

houden, consenteerende

des niet te min en(de) sonder

preiuditie van dije int' ver-

leenen van(de) versochte copij.

Den h(eer)e cleger persisteert

bij bovenstaende versoeck

Mooren priora repeteerende

persisteert insgel(ijcks)

 

p:p: [= per procuratie]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde van

parhijen verleent den h(eer)e cleger

die versochte copije, en(de) overmits

den h(eer)e cleger op de voors(schreven) feijten

niet en heeft geantwoordt houde

deselve voor bekent, actum

Blerick in judicio den 24. 8ber 1718

Ter ord(ina)tie van deselve

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.19]

 

Gedingh gehalden den 7. 9ber 1718

 

den h(eer)e scholtis

alhier no(min)e

officij cleger

ende

de wed(uw)e Hend:

Hillen ge(daag)de

 

Den h(eer)e cleger copije becommen

hebbende van(de) verbale ant-

wordt en(de) resp(ectiv)e presentatie

van wegens de ge(daag)de ten

voorgaende prothocolle ge-

dicteert, seght daer in tot

grooten voordeel t' accepteer(en)

datte ge(daag)de daerbij bekennen

moet het feijt en(de) contra-

ventie van(de) placcaete van

sijne Maj(estei)t geemaneert om

te verhoeden de vuijrbrunsten

of brant en dat sij dijent-

halve mitten h(eere)e en(de) vrou-

we deser heerlickheijdt voor

soo veel deselve aengaett is

vergeleecken, en(de) dat deselve

haer uuijt consideratie re-

missie gedaen hebben voor

soo veel daer uuijt volght dat

sij amendabel geweest is

en(de) den h(eer)e cleger /: die gequa-

lificeert geweesen is alle de

 

[blz.20]

 

breucken in dese heerlickheijdt

vervallende voor(den) g(eme)lten h(eer)e

en(de) vrouwe inte voorderen,

oversulx sijne actie te recht

heeft ingestelt dat overmits

deselve remissie hij h(eer)e cleger

voor(den) g(eme)lten heere en(de) vrouwe

niet verners [= verder] is ageerende dan

voor soo veel deselve aen-

gaett contentement is ne-

mende maer dat hem van

de remissie van(de) g(eme)lten vrou-

we niet eerder gebleken is

als naerd'institutie deser

actie en(de) van(de) remissie

van(de) heere niet eerder als

bij reproductie,

van dessenfa [= deze, deszelfe] missive, als-

wanneer den h(eer)e cleger

al hadde aengewendt merckel(icke)

costen, de welcke den ge(daag)de

oversulcks gehouden is te be-

taelen dat overmits hem nu

consteert van(de) voors(chreven) remissien

 

[blz.21]

 

van(de) h(eer)e en(de) vrouwe hij oock

niet verners [= verder] is pretendeerende

als sijnen goltgulden, dat waer

is, dat hij d'amende van

twintigh goltgulden geeijscht

heeft voor d'institutie deser

actie, en(de) sulx mede in

naeme van(de) g(eme)lten heere

en(de) vrouwe, waer toe

hij als voorseijt gequali-

ficeert geweest is, maer

ontkent den h(eer)e cleger

datte ge(daag)de daerop eenige

presentatie gedaen heeft

niet tegenstaende hij h(eer)e

cleger affgeslagen hadde op

thien goltgulden, daer is

waer dat sij hem eenen

goltgulden heeft laeten

presenteeren naerdat de

citatie aen haer was ge-

daen, den eijsch desersijts

ingestelt sonder te hebben

willen betaelen de costen

 

[blz.22]

 

dewelcke alsoo doens meuder im-

porteere als de gepresenteer-

de amende, den h(eer)e cleger

immers niet moeste aen sijn

been knoopen dat hij h(eer)e

cleger doens oock van(de) ge(daag)de

versocht heeft eenigen schijn

dat haer d'amende van

wegens de voors(chreven) heere en(de)

vrouwe was geremitteert

en(de) dat sij denselven doens

niet en heeft connen bij-

bringen overmits nu den

h(eer)e cleger geincumbeert heeft

den voors(chreven) placcaeten stiptel(ick)

t'observeeren en(de) die gheene

die daer tegens contrave-

nieeren door eene stercke

geltstraffe te straffen, indijen

hij niet en soude willen vallen

in handen van sijne Maj(estei)t

heere Raedts en(de) momboir

omselver gestraft te worden

 

[blz.23]

 

ende oversulcks bevoeght geweest

is tot laste der ge(daag)de t'ageeren

en(de) dese gehouden is tot be-

taelinge der costen in saecke

geresen tot daeraen hem h(eer)e

cleger gebleken is van(de) remissie

aen de ge(daag)de door(de) h(eer)e ende

vrouwe deser heerlickheijdt

gedaen, oock van(de) gheene

daer naer en tot dato deser

geresen sijn, overmits sij bij

de presentatie van(de) betae-

linge van des h(eer)e clegers

goltgulden niet en heeft

willen refundeeren de

costen door hem aengewent

als noodsaeckel(ick) hadde

moeten geschieden, omdat

die sijn een accessor van(de)

amenden, en(de) het accessoor

moet volghen het p(rinci)pael

onder welcke conditie hij

 

[blz.24]

 

h(eer)e cleger de presentatie van(de)

g(eme)lten goltgulden door(de) ge(daag)de

gedaen wilt aennemen, soo

versoeckt hij decreteeringe

van(de) selve presentatie cum

expensis en(de) dat hem den

geconsigneerden goltgulden

maegh worden gevolghen.

Mooren van wegens de ge(daagd)e

in vim judicialis et irre-

vocabilis confessionis ac-

cepteerende datten h(eer)e cle-

ger moet bekennen aen

hem den golgulden te sijn

gepresenteert en(de) sulcks voor

het institueeren der p(resen)se

ctie als sijnde geschiet

den 7. 8ber lestleden insgel(ijcks)

accepteerende dat moet

bekennen d'amenden com-

peteerende aen(de) heere en(de)

vrouwe deser heerlickheijt

te sijn affgemaekt geweest

 

[blz.25]

 

sulcks oock voor het instituee-

ren ofte introduceeren deser

actie, welcken aengaende

aen hem h(eer)e cleger donder-

daeghs voor(de) voors(chreven) intro-

ductie, missive is worden

overlevert van wegens de

vrouwe douvariere de Ro-

mer als den h(eer)e cleger al-

hier present sub juramento

calumniae niet en sal derven

ontkennen quod exigitur

sub poena confessi volgens

lantrecht pag: 313. ar(ticu)l(n)o

1mo et 325. 7mo, wie oock

datte ge(daag)de bij het presentee-

ren van(de) voors(chreven) goltgulden

aen hem h(eer)e cleger heeft

verclaert gehadt insgel(ijck)

d'amenden van(de) h(eer)e van

Laer te sijn affgemaeckt

als oock te presumeeren

selfs uuijt het hier voorens

 

[blz.26]

 

parthijens gedicteerde, waer

bij seght datte ge(daag)de daer

van doens niet en heeft

connen doen blijcken insulcke(n)

voegen datten h(eer)e cleger hem

dijen aengaende bij welg(eme)lten

heere hadde moeten doen in-

formeeren, voor en(de) alleen

gequalificeert soude sijn ge-

weest opdesselfs naeme mede

voorts te vaeren, te meer

alwaer notorie van amen-

den ofte afmaecken deselve

gheene acten ofte quitan-

tien en worden gepasseert

oock sub dicto juramento

niet en sall derven ont-

kennen insgel(ijcks) door missive

van(de) heere van Laer daer

van te sijn genotificeert dus

calumnieus te seggen daer

van gheene kennisse te heb-

ben gehadt voor(de) reproduc-

 

[blz.27]

 

tie desersijts ten voors(chreven) protho-

colle gedaen, en(de) vermitts

oock genoch is geweest /: den

h(eer)e cleger geinformeert sijnde

raeckende welg(eme)lte vrouwe

de Romer :/ dat men deserdijts

de verclaeringe heeft gedaen

oock mitten heere van Laer

te sijn affgemaeckt, welcken

aengaende men doens notifi-

catie was verwachtende

soo en heeft hett immers

den h(eer)e cleger niet toegestaen

soodanige actie t'institu-

eeren dan hem ten uuijt-

tersten mitten geoffereerde(n)

goltguld(en) moeten conten-

teeren oversulcks mitt

concludeeren tot betaelinge(n)

van die(s) /: alrede gepresen-

teert sijnde :/ en(de) voordere(n)

amenden als hij onder

 

[blz.28]

 

sijnen p(resen)sen verbaelen eijsch

heeft gedaen, derhalven

hem selve moet imputeere(n)

de costen mal a propos naer

de voors(chreven) onderlinge gedaene

presentatie en(de) verclaeringe

aengewendt, sijnde daero(mm)e

frivol datten h(eer)e cleger de

p(resen)se actie genootsaeckt soude

sijn geweest t'institueeren

aen hem gepresenteert

sijnde geweest het gheene

waer toe ten allerhooghste(n)

recht soude hebben gehadt,

ende hiermede de boven-

staende verbale repl(ijck) van

parthije genochsaem ge-

straft houdende, en(de) voor

soo veel in specie niet aen-

geraeckt, bij expres ontken-

nen ongefundeert heijdt

impertinentie en(de) andere

g(e)n(er)alia debatteerende mit

acceptatie datten h(eer)e cleger

 

[blz.29]

 

moet bekennen aen hem in

omnem eventum niet meer

te hebben gecompeteert van

amende als den meerg(eme)lten

goltgulden eerst gepresenteert

en(de) bij foute van acceptatie

ten voorgaenden gerichts-

daege geconsigneert, con-

cludeerende persisteert de

ge(daag)de overmits welck en

meer andere redenen ex of-

ficio vel via juris bij een

eer(saem) gerichte hier toe te

voegen en(de) te suppleeren

bij desustenuen [= beweringen] en(de) con-

clusie onder de desersijtse

verbale antwoordt ten

voorgaende prothocolle

gedaen en(de) genomen idque

cum expensis, vel aliasen

en(de) hiermede in saecke sluij-

tende versocht recht en(de)

justitie,

 

[blz.30]

 

de bon van wegens den h(eer)e

cleger seght nochmaels wel uuijtdruc-

kelick t'ontkennen datten

goltgulden voor t'instellen

deser actie soude gepresenteert

sijn geweest aen(de) h(eer)e cleger

maer well naer d'institutie

deser actie ende oversulcks

de ge(daag)de oock gehouden is de

costen te betaelen, quia

accessorium sequitur suum

principale, en(de) sisteert hier-

mede den h(eer)e cleger om

het versochte juramen-

tum calumniae uuijttesweere(n)

en(de) hier mede het gedicteerde

van parthije bij ontken-

nen ongefundeertheijdt

en(de) andere g(e)n(er)alia debattee-

rende persisteert bij sijne

conclusie van sijne verbale

replijck genomen

 

[blz.31]

 

Mooren van wegens de ge(daag)de

accepteerende dat den meer-

g(eme)lten goltgulden gepresen-

teert sijnde den 7. 8ber lest-

leden ter presentie van

Peter Janssen en(de) Geurt

Versmissen, sulcks doorden

h(eer)e cleger tacite wordt be-

kent oversulcks voort'

institueeren ofte introdu-

ceeren deser actie, die den

10. dito daernaer is geintro-

duceert relaes totte verbale

aenspraecke dito genomen

waer uuijt immer claerl(ick)

volght dat aldaer niet

en heeft connen conclu-

deeren tot betaelinge

van amende als noch-

tans heeft gedaen der-

halven het naeder gedic-

teerde van parthije alhier

 

[blz.32]

 

niet noodigh acht ende spe-

cialick te wederleggen,

dan daer tegens priora repe-

teerende en(de) voorders bij

impertinentie en(de) andere

g(e)n(er)alia debatteerende per-

sisteert als vooren cum

expensis mit nochmaelig

versoeck van recht en(de)

justitie.

 

p:p: [= per procuratie]

 

Jan Janssen

en(de) Anna

Schekers ehel(ieden)

arrestanten

en(de) clegers

t(egens)

d'erffgen(aemen) en(de)

kinderen van

wijlen Ar-

nolt Schekers

gear(resteer)de in bonis

en(de) ge(daag)de bij

edict

 

Mooren van wegens d'arres-

tanten en(de) clegeren dient

van eijsch en(de) resp(ective) redene(n)

van arrest concludeerende

als bij deselve,

 

Den pro(cureu)r Heijen van wegen

Petronella Schekers haer geutert [uteren = 1. verdrijven, uitdoen, wegdoen.

2. toonen, voor den dag brengen. 3. uiten, mededeelen]

bevindende renuntieert opde

gereede goederen achtergelaeten

door haren vader sal(ige)r, ingevolgh

de lantrechten pag: 198. ar(ticu)l(n)o 2de

sustineerende buijten alle proces

te moeten worden gestelt.

 

[blz.33]

 

In saecke van h(eer)e

scholtis alhier, no(min)e

officij cleger

t(egens).

Agnes Verhaegh wed(uw)e

van Hend: Hillen sal(ige)r

ge(daag)de

 

Die seven onpartijdige schepens

deser heerlickheijdt Blerick gevi-

siteert hebbende de verbaele aen-

spraecke aen sijde van(de) h(eer)e cleger

gedicteert, wie oock de verbale

antwoordt van wegens de ge(daag)de

alhier ten prothocolle gedicteert

alsmede de verbale repl(ijck) van

sijde van(de) heere cleger en(de)

de verbaele dupl(ijck) van de

ge(daag)de alhier ten prothocolle

gedicteert voorts op alles watt

wedersijdsel(ick) is worden ingebracht

wel en(de) rijpel(ick) geleth,

wijsen en(de) verclaeren naer hun-

ne leeste kennisse en(de) weeten-

schap datten h(eer)e cleger in sijne

 

[blz.34]

 

genomene conclusie bij sijne ver-

baele aenspraecke gedaen, is

ongefundeert nochte ontfanck-

baer en(de) de ge(daag)de in haere

conclusie van haere verbaele

antwoordt gedaen wel gefundeert

en(de) ontfanckbaer bij de presen-

tatie daerbij gedaen, condem-

neerende oversulx den h(eer)e

cleger in de costen ten desen

geresen te weeten naer de

citatie ter taxatie en(de) mode-

ratie van deser gerichte

mits profiteerende en(de) genie-

tende den h(eer)e cleger des ged(aagd)ens

geconsigneerden goltgulden

actum Blerick in judicio

den 7. 9ber 1718,

Ter ord(inan)tie van deser gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.35]

 

Gedingh gehalden den 28. 9ber 1718

 

Agnes Ver-

haegh wed(uw)e

Hend: Hillen

declarante

t(egens)

den h(eer)e scholtis

alhier gede-

clareerden,

 

Mooren van wegens de

declarante geeft over req(ues)te

en(de) annexe declaratie ver-

soeckende als bij deselve,

copije van(de) ord(inan)tie verleent

op de req(ues)te van Agnes

Verhaegh wed(uw)e Hen:

Hillen,

teghens

den h(eer)e scholtis al-

hier

 

Zije dese mitte annexe decla-

ratie aen parthije gecoi(n)c(id)eert

om daer teghens te diminu-

eeren ofte contradiceeren

binnen vierthien daeghen

op pene ut stijli, actum Ble-

rick in judicio den 28. 9ber 1718

onderstant ter ord(inan)tie van

desen gerichte ondert(eken)t Hen:

Cuijpers secr(etar)is.

 

[blz.36]

 

Gedingh gehald(en) den 16. jan. 1719

 

Jan Janssen

en(de) Anna

Schekers ehel(ieden)

arrestanten

en clegers

t(egens)

d'erffgen(aemen) en(de)

kinderen van

wijlen Arnolt

Schekers gear(resteer)de

in bonis en(de)

ge(daag)de bij edict

 

Mooren van wegens d'arres-

tanten en(de) clegeren repe-

teerende de redenen van

arrest en(de) respectiven eijsch

den 7. 9ber lest leden ten

prothocolle overgegeven

en(de) doceerende van het

behoirl(icke) vervolgh van(de)

arrest den 4. 9ber voorss(chreven)

geinterponeert bij resp(ective) bil-

letten van(de) 5. 9ber 18. dito

en(de) 2. xber alle lest leden,

hiermede overgegeven behoirl(ick)

geaffigeerts en(de) respectivel(ick) bij

weetbrieven van(de) gedaene

versoeckingen aen parthij(en)

toegesonden, oock ten ar-

rest prothocolle geregistreert

alle volgens mondelinge

relaes van(de) gerichtsbode

alhier in judicio gedaen

 

[blz.37]

 

en(de) mede relaes totten voors(chreven)

arrest prothocolle sonderdat

van enigh ontsath van

voors(chreven) arrest tot nu toe en

heeft gebleecken, versoeckt

dat volghens lantrecht

pag: 291. ar(ticu)l(n)o 14. op den voors(chreven)

eijsch en(de) resp(ectiv)e redenen van

arrest moege worden ge-

disponeert, en(de) verclaert

datten voor(schreven) arrest behoirl(ick)

is uuijtgehuijt en(de) aen(de) arres-

tanten en(de) clegeren hunne

conclusie onderden voorss(chreven)

eijsch en(de) redenen van

arrest genomen maegh word(en)

geadiudiceert cum expensis,

retulit nuntius van(de) gedaene

affixien en(de) bestellen der weet-

brieven hier vooren ver-

melt.

 

[blz.38]

 

Vonnis

In saecke van Jan

Janssen en(de) Anna

Schekers ehel(ieden) arrestan-

ten en(de) clegeren

teghens

D'erffgen(aemen) en(de) kinder(en)

van wijlen Arnolt

Schekers gear(resteer)de in bonis

en(de) ge(daag)de bij edict.

 

Die seven onpartijdige schepenen

deser heerlickheijdt Blerick gesien

die redenen van arrest ende

conclusie daeronder genomen

den 7. 9ber lest leden alhier

ten prothocolle geexscribeert

en(de) op heden door(de) clegeren en(de)

arrestanten gerepeteert, wie

oock de billetten op heden

overgegeven, en(de) oock gesien

de relacen van(de) gerichtsbode

op alles wel en(de) rijpel(ick) ge-

leth

 

[blz.39]

 

wijsen en(de) verclaeren naer

hunne beste kennisse ende

weetenschap, door(de) arrestanten

en(de) clegeren eener goeder arrest

te sijn aengeleght en(de) behoirl(ick)

uuijt gehuijdt, permitteert aen(de)

arrestanten en(de) clegeren hunne

pretentien resp(ectiv)e van vijftigh

dertigh en(de) thien pattacons

in de conclusie in hunnen eijsch

gespecificeert op de gear(resteer)de

goederen te moeghen

verhaelen all mitte eersten

ten desen geresen ter taxatie

en(de) moderatie van desen

gerichte, actum Blerick in

judicio den 16. jan: 1719

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.40]

 

Gedingh gehalden den 27. mart 1719

 

Francis Ver-

maesen arres-

tants ende

cleger

t(egens)

Adolff Graven-

dijck gear(resteer)de

in bonis ende

ge(daag)de

 

Den pro(cureu)r de Bon door Adolphus Hermans van wegens

den arrestant dient van

reden(en) van arrest con-

cludeert en(de) contendeert

als bij deselve

 

Nicolas Coppe-

neur coopman

tot Eupen ar-

restant en(de)

cleger tegens

den executeur

van(de) boedel

en(de) erffgen(aemen)

van wijlen den

schepen Hend.

Welters z(ali)g(er)

gear(resteer)d in bonis

en(de) ged(aagd)e

 

Mooren van wegens den

arrestant en(de) cleger geeft

aen een E:E: [= edel eersaeme] gerichte te kenne(n)

hoedat wijlen den schepen

Hend: Welters aen hem is

schuldigh gebleven de somme

van vier hondert vijffen-

veertigh g(u)l(den) 7½ st(uijver) Luijcks

uuijtwijsens raeckt en(de)

daer onderstaende slot van(de)

17. april 1717, door(de) voors(chreven)

schepen eijgenhandigh

ondert(ekent) en(de) hierbij in origi-

nali overgegeven, tot vol-

 

[blz.41]

 

doeninge van welcke somme den

cleger niet en siet tegensaecke

niet tegenstaende onderlinghe

aenmaeninge dijen aengaend

gedaen, is daeromme genoot-

saeckt middelen van rechte(n)

te gebruijcken en(de) arrest te

doen interponeeren op de

hellifte der wintmolen

onder de jurisdictie deser

heerlickheijdt gelegen, den

voors(chreven) boedel en(de) erffgen(aemen)

competeerende, oock naer

behoiren geexploiteert

mits gaeders den ge(daag)de z(ali)g(er)

geciteert sijnde door(de) pro(cureu)r

de Bon die sulcks heeft

aengenomen, alle volgens

mondelinge relateeringe

door(de) gerichtsbode alhier

in judicio gedaen, over-

mits welcke en(de) naer andere

redene etc

 

[blz.42]

 

soo concludeert en(de) contendeert

den arrestant en(de) cleger, ten

eijnde den ge(daag)de en(de) gear(resteer)de

in bonis z(ali)g(er) maegh worden

gecondemneert de voors(chreven) somme

van vier hondert vijffen-

veertigh gulden seven ende

eene halven st(uijver) Luijcks opte

leggen en(de) te betaelen, en(de)

bij foute van dijen aen(de) ar-

restant en(de) cleger geper-

mitteert de g(e)l(ae)ten somme

opt'gearresteert pant te

verhaelen, all cum expen-

sis et interesse a tempore

litis motae, vel alias etc.

defacta citatione retulit

nuntius.

Den ge(daag)de en(de) gear(resteer)de geexa-

mineert hebbende d'afs-

(p)raeke(n) den 14. aprill 1717

mit wijlen den schepen

 

[blz.43]

 

Hend: Welters gehouden bedragen-

de de somme van vierhondert

vijff en veertigh guld(en) 7½ st(uijvers)

Luijcks bekent dese schult

daerinne vermelt ter voors(chreven)

somme deselve submittee-

rende aen voluntaire con-

demnatie.

Mooren accepteerende de

comparitie van parthije en(de)

schultbelijdenisse hier boven

gedaen, versoeckt daer

van decreteeringe, ende

dijenvolgens dispositie op de

conclusie hier vooren deser-

sijts genomen cum expensis

 

p:p: [= per procuratie]

 

[blz.44]

 

Salamon

Jelissen arres-

tant ende

cleger

t(egens)

Adolff Graven-

dijck gear(resteer)de

in bonis en(de)

ge(daag)de.

 

Den pro(cureu)r Mooren van wegen den ar-

restant en(de) cleger geeft aen

een E:E: [= edel eersaeme] gerichte te kennen

aen(de) gear(resteer)de en(de) ge(daag)de den

7. feb. lest leden geleent te

hebben eene somme van

vijftigh patta(con)s specie ofte wel

in sleght geldt tot specie

gereeckent, waer van tot

gheene voldoeninge en kan

geraeken niet tegenstaende

alle minnel(icke) aenmaeninge

gedaen, derhalven genoot-

sackt sijnde geworden mid-

delen van rechten te

gebruijcken, arrest te doen

interponeeren op de soo ge-

reijde als ongereijde goederen

van(de) selven ge(daag)de mitsgaders

voor desen ee(rsaem) gerichte te doen

 

[blz.45]

 

verdaeghvaerden als ten desen

geschiedt, gel(ijck) den gerichts-

bode alhier in judicio mon-

delinge heeft gerelateert

overmits welcke en(de) meer

andere reden(en) etc

soo concludeert en(de) conten-

deert den arrestant ende

cleger ten eijnde den ge(daag)de

maegh worden gecondem-

neert de voors(chreven) somme

van vijfftigh patt(acon)s con-

tant geleende penningen

promptel(ick) opteleggen ende

te betaelen, en(de) dijenvolgens

den arrestant en(de) cleger geper-

mitteert die op de gear(resteer)de

goederen te verhaelen all

cum expensis, vel alias etc.

de facta citatione retulit nun-

tius.

Den ge(daag)de in persoone in iudicio

 

[blz.46]

 

compareerende bekent de boven-

staende schult van vijfftigh

patt(acon)s versoeckt uuijttstel van

betaelinge voor(de) tijdt van drij

weken, consenteerende dat

bij foute van betaelinge in

sulcken tijdt, datte gear(resteer)de

goederen dan sullen word(en)

vercoght.

Mooren accepteerende de

schultbelijdenisse van par-

thije versoeckt daer van

decreteeringe, cum expensis

 

p:p: [= per procuratie]

 

[blz.47]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde

van(de) pro(cureu)r Mooren in naeme en(de) van

weghen Nicolaes Coppeneur coop-

man tot Eupen arrestant en(de)

cleger tegens den curateur

van(de) boedel en(de) erffgen(aem) van

wijlen den schepen Hend: Welters

s(ali)g(er): gear(resteer)de in bonis en(de) ge(daag)de,

wie oock die overgegevene aff-

reeck(ening)e, als mede de schultbe-

lijdenisse van(de) gear(resteer)de en(de) ge(daag)de

daer tegens ten prothocolle

gedicteert op allen wel en(de) rijpel(ick)

gecost.

Wijsen en(de) verclaeren naer hunne

beste kennisse en(de) weetenschap door(de)

arrestant en(de) cleger eenen goeden

arrest te sijn aengeleght, per-

mitteerende oversulcks aenden

arrestant en(de) cleger, om de pretensie

van vier hondert vijffenveertigh

guld(en) 7½ st(uijver) Luijcks en(de) interesse a tem-

pore litis morae op de gear(resteer)de goederen

te mogen verhaelen, en(de) sulcks mitte

costen, actum Blerick in iudicio den 27.

mert 1719.

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.48]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde van

den pro(cureu)r Mooren in naeme ende

van wegen Salamon Jelissen arres-

tant en(de) cleger teghens Adolff

Gravendijck gear(resteer)de in bonis en(de)

ge(daag)de [tussengevoegd:] desselfs consent en(de) schultbekentenisse

verleent den gear(resteer)de en(de)

ge(daag)de uuijttstel voor den tijdt

van drij weken, en(de) bij foute

van betaelinge binnen den voors(chreven)

tijdt permitteert aen(de) arrestant

en(de) cleger [tussengevoegd:] van nu voor alsdan

om de presensie van

vijfftigh patt(acon)s specie opde gear(resteer)de

goederen te moegen verhalen

cum expensis, actum Blerick

in judicio den 27 mert 1719.

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.49]

 

Gedingh gehald(en) den 19 junij 1719

Ida Verheijen in persoone [tussengevoegd:] in iudicio compareerende overgeeft

req(ues)te versoeckende als daerbij,

 

copije van(de) ordinantie ver-

leent op de req(ues)te van

Ida Verheijen als

volght,

 

T'gericht gesien dese req(ues)te ende

de redenen daerbij geallegeert

belast Thijs Verrijnen ende

Jo(ann)es Caniels de g(eme)lten mom-

boirije t'aenwenden en(de) den

eedt daer toe staende te doen

actum Blerick in judicio den 19.

junij 1719 onderstont ter

ord(inan)tie van desen gerichte

ondert(ekent) Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.50]

 

Op heden den 7 julij 1919 hebben

Thijs Verrijnen en(de) Jo(ann)es Caniels

hunnen behoirl(icke) ede gedaen als

momboirs van(de) onmondige kin-

deren van wijlen Herman Ver-

heijen en(de) Anna Caniels ehel(ieden)

en(de) sulcks ten overstaen van

G. Ingenrijtt scholtis, Peter Schonck

en(de) Peter Wijnants schepenen

ita est. Hen: Cuijpers secr(etar)is