GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 101-150


[blz.101]

 

de goederen van(de) voorss(chreven) Gravendijck

doens niet in pantschappe en

souden sijn genomen geweest

het welck nochtans den meer-

g(e)me(l)ten verbale heeft aen-

genomen mit eede t'affirmee-

ren, aen(de) welcken dijen aen-

gaende in het doen en(de) ten re-

guarde van het fungeeren van

sijne publijcke, per delegatum

a principe namentl(ick) den

h(eer)e lantrentm: generael

gauthoriseerde functie vol-

comen geloof moet worden

toegestelt, et posito nullate-

nus tamen concesso, soodae-

ninge in pantschap nemin-

ge niet en mochten sijn

geschiedt, als nochtans jae

uti dictum soo soude effenwel

ten desen genocht wesen datten

selven executant aldaer ter

 

[blz.102]

 

ex(ecuti)e gelegen heeft, waerdoor alle

de goederen in facto et a

parte rei van(de) geexecuteerd(e)

mit pantschappe en effective

ex(ecuti)e sijn geseseert geweest, soo

verre dat die in praeiuditie

deselve niet en hebben moeghen

worden vercoght noch ver-

broght het welck den pre-

tensen opponent gesien en(de)

geweeten hebbende derselv(en)

des te minder heeft toegestaen

ad talem frauden te compa-

reeren het welck anders

niet en can genomen word(en)

alsdat den selven mede heeft

meijnen helpen te defraudeer(en)

sijne maj(estei)ts rechten en(de) p(rese)nsen

totte vervalde schatpenning(en)

geleth in vall de schathefferse

in soo verre soude worden gede-

fraudeert en(de) berooft van hun

verhael opde defaillianten,

 

[blz.103]

 

hun debvoir [= moeite] gedaen hebbende van

de gemeijntens moeten worden

gesubleveert, en(de) soodaenige voor

insolventen in hunne reeck(ening)en

passeeren, soodat sulck bedrogh

oock al streckt tot praeiuditie

en(de) schaden der gemeijntens

sijnde t'eenemael frivol datten

p(rese)nsen opponent den heere

lantrentmeester g(e)n(er)al in

sijne macht en(de) authoriteijt

hem van sijne maj(estei)t ten

reguarde van het invoorder(en)

der beden en subsidien gege-

ven en(de) gelaeten wilt

comen sensureeren, alofte

den selven niemant tot

soodaenige invoorderinge,

en(de) doen van ex(ecuti)e daerover

en soude connen hebben

authoriseeren, gelijk denselv(en)

den voorn(oemden) executant heeft gedaen

 

[blz.104]

 

nu soo lange iaeren notoirl(ick)

en(de) publice soodaenige functie

gedaen hebbende, het welck

per indirectum vel surrogative

soude strecken in contradictio-

nem contra authoritatem

principis, aenbelangende

het geallegeerde raeckende

het reglement ex adso aen-

getrocken dient genoteert,

dat hetselve sedert datt dese

landen onder de gehoorsaem-

heijdt van sijne maj(estei)t van

Pruijssen is geweest alhier

niet en is gerepubliceert

gel(ijck) nochtans andere regle-

menten en(de) placcaeten sijn

gedaen, tot dijen dat niet

alleen sedert maer oock bijnaer

van onverdenckel(icke) jaeren

herwaerts d'executanten

van(de) comptoire g(e)n(er)al gesonden

 

[blz.105]

 

ofte geauthoriseert door(de) resp(ectiv)e

schatbeurders notoirl(ick) ten laste

hunner defaillianten op ex(ecuti)e

sijn worden geleght, en(de) gebruijc-

kel(ijck) gebleven dat als wanneer

deselve de panden willen uuijt-

trecken om die te vercoopen,

als dan die drossarden richters

ofte scholtissen worden versocht

hunne boden te verleenen

om soodaenige uuijtpeinding(en)

en(de) vercoopingen te helpen

effectueeren gelijck dan de

pandersse oock heeft gedaen,

naerdat den voorss(chreven) geautho-

riseerden executant d'ex(ecuti)e in

questie heeft begonst en(de) in

het werck geleght gehadt

op welcken voeth het voors(chreven)

reglement oock altois en(de)

alomme is geobserveert en(de)

 

[blz.106]

 

to noch toe in gebruijck gebleven,

selfs oock van gheen ander ver-

stant en(de) inhoudt sijnde,

sijnde dese de maniere van civile

ex(ecuti)e daerbij geprescribeert, sijnde

ten desen t'eenemael impertinent

de ex adso geciterde lantrechten

pag: 236 ar(ticu)lis 2. et 3., seggende

datte goederen voor(de) huijre sijn

verbonden soo lange die in de

maght van(de) huijrlinck sijn

gemerckt nu de koijbeeste

in questie mit effective ex(ecuti)e

geseseert geweest sijnde voor

en(de) alleer den p(rese)nsen opponent

den coop in questie heeft inge-

gaen gehadt ofte voor sijn

pant gereclameert, soo en is

immers deselve doens niet

meer in de macht ofte ter dis-

positie van(de) g(eme)lten Gravendijck

geweest, behalven dijen dat

sulcks alleen raekt andere per-

soneele crediteuren, en(de) niet

 

[blz.107]

 

en can obsteeren aen ex(ecuti)e over

prince penninghen, vangelijcken

sijn oock ex dictis impertinente

lantrechten pag: 254 ar(ticu)l(n)o 7.

geleth alhier voor alsnoch over

de preferentie niet en wordt

gedisputeert, dan alleen over

de vercoopinge van het pant

te voorens in ex(ecuti)e geweest sijnde

die den opponent daeromme

niet en heeft mogen verhin-

deren, vermits het selve

pant door het aanleggen der

ex(ecuti)e is gestelt geweest buijt(en)

de macht van meer g(eme)lten Gra-

vandijck, parthije dijenvol-

gens alleen vrij gestaen hebben-

de op de cooppenningen daer

van te provenieeren en in te

spannen soodaenige middelen

van preferentie als haeren

raedt soude gedraeghen

 

[blz.108]

 

diemen aen(de) selve alnoch vrij-

laet duncket haer goett,

houdende hiermede en(de) mede

in specie mit het desersijts ge-

dicteerde ten prothocolle van(de)

17. junij lestleden gedaen voor

genochsaem gestraft en(de) het

gheen in specie niet en

maegh .oesen aengeraeckt

bij expres ontkennen onge-

fundeertheijdt en(de) nadere

g(e)n(er)lia debatteerende om

cortheijts halven overmits

welcke en(de) meer andere

redenen etc, conclurende [sic]

persisteert de pandersse

bij de conclusie ten voors(chreven)

verbale desersijts genomen

cum expensis, vel alias et

mit versoeck dat op heden

recht en(de) iustitie in saecke

maegh worden geadministreert

 

[blz.109]

 

De Bon van wegens den pantkeer-

der en(de) opponent het naerder

gedicteerde van parthije bij

expres ontkennen impertinen-

tie en(de) andere g(e)n(er)alia de-

batteerende persisteert bij de

conclusie onder de redenen

van pantkeeringe genomen

sluijt insgel(ijck) mit versoeck

van recht en(de) justitie.

Mooren g(e)n(er)lia retorqueerende

en(de) accepteerende het sluijten

voor parthije sluijt insgel(ijck)

en(de) voorders priora repetee-

rende persisteert nochmaels

als vooren cum expensis.

p:p: [= per procuratie]

 

[blz.110]

 

Jacob van

Soest oppo-

nent ende

pantkeerder

t(egens)

Catrijn Peemans

wed(uw)e Gijsbert

Gijsen

pandersse.

 

Die seven onpartijdige schepen(en)

deser heerlickheijdt Blerick gesien

hebbende de verbale redenen van

pantkeeringe den 3. junij lestle-

leden ten prothocolle gedicteert

alsmede den verbaele van den 17

junij oock lestleden van wegens

de pandersse daer tegens

gedicteert item de verbalen hinc

inde op heden ten prothocolle

gedicteert wie insgel(ijck) die geex-

hibeerde eijgene handen van

Catrijn Gijsen en(de) reglement

van(de) 1. feb. 1680 aen hun verthoont

op alles wel en(de) rij..el(ick) geleth

wijsen en(de) verclaeren naer

hunne beste kennisse ende

weetenschap datten pantkeer-

der in sijne verbale redenen

van pantkeeringe is ongefun-

deert nochte ontfanckbaer en(de)

de pandersse daer tegens in de

 

[blz.111]

 

conclusie in haere verbale van(de) 17.

junij gefundeert en(de) ontfanckbaer

permitteerende oversulcks aen(de) pan-

dersse mitte begonste pandinge

voorts te vaeren, tot betaelinge van

haere schatspenningen, condem-

neerende den pantkeerder inde

costen ten desen geresen, ter

taxatie en(de) moderatie van desen

gerichte, actum Blerick in

judicio den 1. julij 1720.

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.112]

 

Gedingh gehalden den 9. 7ber 1720

Den pro(cureu)r De Bon soo no(min)e propria

als van wegens s(igneu)r Morbais

coopman tot Dusseldorp, Pe-

tronella Schinck, gewesene dienst-

maeght van wijlen den schepen

Welters, Oswaldus Haigel

cherugijn en(de) Leonardus

Faessen appotheker repetee-

rende de schultbekentenisse

voor h(eer)e scholtis, schepenen

en(de) secr(etar)is den 1. aug(ustus) lestled(en)

door(de) h(eer)e secr(etar)is Van Baerll als

curateur van t' sterffhuijs

van(de) voorss(chreven) Welters gedaen,

en(de) hiermede overgegeven,

versoeckt daerover decretee-

ringe,

T gericht gesien t'gedicteerde van

pro(cureu)r De Bon en(de) oock de schult-

belijdenisse van(de) h(eer)e Van Baerll

als curateur van(het) sterffhuijse van

wijlen den schepen Hend(rick) Welters

 

[blz.113]

 

op heden geexhibeert belast aen

voorss(chreven) h(eer)e curateur om aen de

gheene soo in t' voors(chreven) acte van

schultbekentenisse sijn gedenomi-

neert, hunne pretensien te sullen

voldoen, mits voldoende aen

het voorss(cheven) acte van schultbe-

kentenisse, het welcke den voors(chreven)

h(eer)e curateur bij sijne schultbe-

lijdenisse heeft versocht, actum

Blerick in judicio den 9. 7ber

1720.

Ter ord(onnan)tie van desen ge-

richte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

Op heden den 9. 7ber 1720, heeft den

scholtis G: ingen Rijtt den gecon-

signeerden ducaton van(de) wed(uw)e Hend:

Hillen Agnes Verhaegh uuijt de

compe gelicht en(de) ontfangen.

 

[blz.114]

 

Gedingh gehald(en) den 20 jan: 1721

 

Sijbert Schour(en)

Jo(ann)es Adolff

en(de) Peter

Driessen cleger(en)

t(egens)

de wed(uw)e van wijl(en)

Peter Janssen

en(de) derselven

soon Jan Janss(en)

ge(daag)den

 

Sijbert Schouren in iudicio com-

pareerende exhibeert regte

versoeckende als daerbij;

Jan Janssen mede in naeme

van sijne moeder ge(daag)den in

persoone compareerende, en(de)

per procuratorem hebbende

doen visiteeren de regte ex

adso overgegeven, reght daertegens

protestando et implorando

sonder nochtans alhier eenig-

sijnts te willen contesteer(en)

dat der ge(daag)dens soone resp(ectiv)e en(de)

broeder sal(iger) Peter Janssen in

leven kerckmeester alhier

in sulcke qualiteijt door last

van den gesworen Peter Gijs(en)

de reparatie in de voors(chreven) regte

vermelt, alhier aen de kercke

heeft laeten doen, oock notorie

nootsaeckel(ick) sijnde, datt de ge(daag)den

 

[blz.115]

 

de kerckmeesters reeck(ening)e van(de) voor(schreven)

Peter sal(iger) oock hebben gedaen, be-

hoirl(ick) gesloten sijnde, waerbij de

gevorderde materialen en(de) arbeijt

loon aen hun gheensijnts en

sijn vergoett, jae selffs die al-

hier in questie niet en sijn in-

gebrocht, in der voegen datte

ge(daag)den daer voor in omnem

eventum niet en souden wesen

aenspraeckel(ick) dan immers buijt(en)

dispuijt is dat eenen adminis-

trateur tot gheene voordere

uuijtgaeven en kan worden

geconstringeert, als den

selven in sulcke qualiteijt

heeft ontfangen gehadt, en(de)

door het sluijten der reeck(ening)e

en(de) affstant van administratie

d'openstaende schuld(en) redundee-

ren en(de) verblijven ten laste

van(de) p(rinci)paelen, sonder proiuditie

van dijen, overmits alhier

 

[blz.116]

 

questie is tusschen den eerw(aerde) h(eer)e

pastoor en(de) regeerder deser

heerlickheijdt, ofte de gedaene

reparatie aen(de) kerck, moeten

comen ten laste van(de) kercke ofte

dese gemeijnte, het gheene over-

sulcks tusschen deselve moett

worden uuijttgemaeckt, ende

dese ge(daag)dens dijeijevolghens [sic] van(de)

eenen ofte anderen cant moet(en)

worden gegarandeert, ende

van dese aenspraecke cost (ende)

schadeloos ontheffen, waerin-

ne bij desen ee(rsaemen) gerichte niet

en can worden geoordeelt

cum nemo sibi ipsi jus dicere

possit, als sijnde de schepen(en)

alle mede litmaeten vande

regeeringe deser heerlickheijdt

soo verclaeren de ge(daag)de datt

in vall partije van inten-

tie soude wesen de gevorderde

schulden tot hunnen laste

 

[blz.117]

 

te soecken, geresolveert te sijn

soo de kercke als gemeijnte

deser heerkickheijdt voor(de) ed(e)l(e)

hove daer over ad causam en(de)

in guarand opteroepen tot

schadeloose ontheffinge deser

aenspraecke, sustineerende dij-

envolgens bij dit advertendo

geseijde, dat alhier inder ge(daag)dens

preiuditie niet en can word(en)

gehandelt, maeckende express(en)

eijsch van dese noodelose kost(en)

aliasq(ue) etc.

 

[blz.118-121 blanko]

 

[blz.122]

 

Den 3 april 1721 heeft Franciscus

van der Vichte op den raethuijse alhier

ingevolgh ordre bij missive van heden

aen de schepenen deser heerlickheijt,

door de vrouwe douariere Romer met

vrouwe deser heerlickheijt toegesonden,

daer bij haer mede sterck maeckende,

als last hebbende, van den heere van

Laer met heere deser heerlickheijt,

den eedt als secretaris volgens het

praescriptum der lant rechten pag.8

afgeleght in handen van den heere

scholtis G: ingen Riet, ter praesentie

van Peter Janssen, Peter Wijnants

Thijs Verrijnen, ende Jan van de

Nieuwberck, schepenen aldus gep-

asseert, op dato als boven

 

[blz.123]

 

Gedingh gehouden den 19 maij 1721

 

Willem te Kock

cleger tegens

Peeter Verheyen

gedaghden

 

Den cleger in persoone comparerende

geassistert bij den procureur Mooren,

naer voorgaende tentamen concordiae

ende niet getroffen :/ geft aen den

eersamen gerichte te kennen dat hij

kleger bij sijn vertreck uijt dese heer-

lickheijt ten huijsen van den gedaghden

heeft te bewaeren ofte neder geset eene

tonne met hoppe daer inne gewest

sijnde ongever de vijftigh ofte in die

vijftigh ponden, de welcke den gedaghden

eygener autoriteijt ende strafbarlijck heeft

vercoght, aen den een ende andere in

dese heerlickheijt, laeten vercoopen

resp(ectievelick)s ende verbrengen sonder de minste

kennisse toedoen ofte consent van den

cleger, der halven den gedaghden niet

alleen gehouden sijnde de selve verbrachte

hoppe te erstaeden ofte valore quanti

plurimi aen den cleger op te leggen

ende te betalen, maer oock om eens

andermans goet hem aengematight,

daer van meester gemackt als van

sijn eygen goet ende het selve vervremt

hebbende heeft verbeurt boven de werde

 

[blz.124]

 

ingevolgh de gemeijne beschreve rechten

het twee, ofte vier dobbel van dijen

ter erkentenis van den rechter behal-

vens de straffe ende breucken naer

gelegentheijt van saecken den heere

dien aengaende competerende in

kracht der landt rechten pag: 353

art(icul) 6 et 7, sonder praejudicie van

de welcken den cleger alhier eysch-

ende erstadinge ofte voldoeninge

van sijne hoppe in questie waer

toe inder minne niet en heeft

konnen geraken is daeromme ge-

nootsaeckt woorden middelen van

rechten te gebruijcken, ende den

gedagden voor desen eersamen ge-

richten te doen verdagh vaerden

als ten desen naer behooren geschiet

gelyck den gerichts bode Hendrick

Hermans alhier in judicio monde-

linghs heeft gerelatert, overmits

welcke ende meer andere redenen

etc. Soo concludert ende contendert

den cleger ten eijnde den gedagden

sal woorden gecondemneert naer voor-

gaende wettige aenwysinge door hem

gedagden te doen der quantiteyt

 

[blz.125]

 

van hoppe inde tonne gewest

sijnde ten sijnen huysen gestaen

hebbende promptelyck van sigh

te keeren ende te erstaden ofte

de selve pro valore quanti plurimi

te vergoeden ende te betaelen, ende

inval den ged(aagden) de voorschreven aen-

wysinge der quantiteijt niet en

come te doen, in sulken val op

het verclaeren van den cleger de selve

quantiteijt mede sal woorden gelimitert

ende inval vant ontkennen ofte geene

comparitie van parthijen concluderen-

de ten eynde den gedaghden sal wor-

den gecondemnert /: overmits de weer-

de der hoppe in questie niet en

surmontert de somme van vyftigh

guldens brabants :/ ingevolgh de

lant rechten pag: 309 art(icul) 3 et 4

et pag: 317 oock art(icul) 3 et 4 op

den voorschreven voet de selve werde

pro valore quanti plurimi onder

desen EE: [= edel eersamen] gerichte te namptiseren

over al met condemnatie

in de kosten alreets geresen ende

voorders te reijsen, una cum inter

esse ad tempore litis motae vel alias

 

[blz.126]

 

omni meliori modo via et forma

cum expensis ende oock sonder

prejudicie der straffen ende breucken

ingevolgh de hier voor gesitterde

lantrechten ende gemeijne rechten geincurrert

van de gedaene citatie heeft den

gerichtsbode mondelingh gerelat-

ert

Willem Verheijen en Andries Sanders

resp(ectievelick)s broeder ende swaeger van den

gedaegden in persoone comparerende
in naemen van den selven gedagde

versoecken overmits des selfs notoire

cranckheijt uijtstel tot den naesten

gerichtsdaegh.

 

Het gericht gesien ende gehoort hebben-

de het versoeck van uijtstel door de

broeders en swaeger van wegen den

gedaghden staet het selve toe door

redenen hier boven vermelt actum

Blerick den 19 maij 1721

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Fr: van der Vichte secr(etar)is

 

[1693 verklaring gevonden als losse inleg met blz. 127-138,

in Blerick gericht boek 1718-1732, wordt naar 1693 verplaatst]

 

[blz.139]

 

Gedingh gehouden den 7 julij 1721

 

De gebiedende

heeren deser

hee[r]lickheijt,

met hun gevoegh

den h(ee)r scholtis,

no(min)e officij, clegeren

tegens

Peeter Jansen gedag-

den

 

Den procureur Mooren van

wegens de heerer [sic] clegeren

geeft aen de eersaeme gerichte

te kennen, dat al oft wel bij

sijne Ma(jestei)ts reglementen den

23 februarij 1819 geemaneert

is gestatuert dat, onder andere

eenen brandewijn, waggelter ver- [waggeler = jeneverbes of jenever]

cooper ofte van andere gedistileerde

wateren sijnen quote ofte aen-

slaegh inde daerbij gereguleerde

consumptie jaerlyckx moet betae-

len, ende ten effecte van dijen

gehouden sijnde hun bedryf het

gene van intentie sijn te doen,

op den daer toe bestemden daege

aen te geven, op de poene van

vijf en twintigh golt guldens, inge-

volgh den 4 artic(ulen) van den voors(chreven)

reglemente gecomineert, ist

nochtans soo dat den voors(chreven) gedaeg-

den heeft onderstaen waggeler

 

[blz.140]

 

waeter te tappen en daer mede

te continueren, sonder hem dijen

aengaende aengegeven te hebben

ofte te laeten aenteeckenen in-

voegen dat daer door de voors(chreven) ge-

comineerde amenden van 25 golt

gulden heeft geincurrert, waerom

de heeren clegeren genootsackt

sijn ingevolgh het voors(chreven) reglemente

middelen van rechten te gebruijc-

ken ende den ge(daag)de voor dezen eersae-

me gerichte te doen dagen, als ten

desen geschiet, gelyck den gerichtsbode

alhier mondelingh in judicio heeft

gerelateert, daeromme concluderende

contenderen, ten eijnde den ge(daag)de

sal woorden gecondemneert, om de

contraventie tegens den voors(chreven)

reglemente, de voors(chreven) amende van

vijf en twintigh golt guldens op

te leggen ende te betaelen, sulx

met de costen, de facta citatione

retulit nuncius, ende in val

 

[blz.141]

 

van geene comparitie, versoecken

de heere clegeren het acte van eerste

defaut cum expensis et amenda

ten profijte als naer rechten met

andere laedinghe.

 

[blz.141]

 

Den heere

scholt(is) deser

heerlicheijt

no(min)e officij

cleger

tegens

Peeter Vervort

 

Den procureur Mooren van wegens

den heere cleger geeft aen een E:E: [= edel eersaem]

gericht te kennen dat hij van officie

wegen den eersten deses praeparatoire

informatie genome hebbende

over het steken ende snijden voor-

gevallen tuschen den soon van Marie

Jansen ende Peeter Slooten, daer

toe onder andere, om oock praepara-

torie verhoort te woorden, behoor-

lyck heeft doen dagen den persoone

Peeter Vervort, den welcken oock

daer toe gecompareert sijnde, noch-

tans obstinatelijck heeft gerefuseert

de noodighe contschappe der waerheijt

te geven, en(de) de depositie sijner kennisse

 

[blz.142]

 

uijt te draegen, niet tegenstaende

dat daertoe door den heere cleger

niet alleen serieuselyck en is woorden

aengemaent, maer oock uijtdruckelijck

belast sijne depositie te effectueren

op de poene van eenen golt gulden,

effen wel in misachtinge van dijen

bij sijne rechtstrydighe verweijgeringe

heeft gepersisteert, gelijck blijckt bij

den nota daer van op het cohier der

voors(chreven) praeparatore informatie gehou-

den, ende want door dusdanige ver-

smaetheijden ende obstinaete

oppositien den cours en voorts

ganck justitie wort gestremt, de

welcke den heere cleger van

officie wegen in die ende dierge-

lycke saeken genootsackt is te

handthaven ende voorts te setten

soo versoeckt den heere cleger

ten eijnde een E:E: [= edel eersaem] gerichte de

voors(chreven) gecomineerde poene van eenen

 

[blz.143]

 

golt gulden ten lasten van den gemel-

ten Peeter Vervort believe te decrete-

ren met condemnatie van den selven

op te leggen ende te betaelen, ende

den selven Peeter Vervort des niet

te min te belasten de gerequireerde

depositie sijner kennisse promptelyck

te effectueren, op alsulcke meerdere

ofte voordere poene, ipso facto te incur-

reren, als een E:E: [= edel eersaem] gerichte sal

oordeelen te behooren, ende sulx soo

dickwils ende mennighmael, als den

voors(chreven) Peeter Vervort hem dijen aen-

gaende weygerigh ofte onwilligh sal

laten vinden, al met condemnatie

in de costen, aliasque etc.

 

T gerichte gesien het gedicteerde

van den pro(cureu)r Mooren van wegens

de clegeren tegens Peeter Jansen,

condemneeren den selven Peeter Jansen

in de acte van defaut actum Blerick

in judicio den 7 julij 1721

 

Fran: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.144]

 

T gericht gesien het gedicteerde van

den procureur Moren van wegens

den cleger tegens Peeter Vervort ver-

claeren niet te konnen delibereren

daen, met voorgaende communicatie

van parthije actum Blerick in

judicio den 7 julij 1721

 

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.144]

 

In extra ordinario judicio

den 22 augusti 1721

 

De heere deser

heerlickheijt

clegeren

tegens

Orbo Titeler

fugitiven

 

Den procureur De Bon van wegens

de heere clegeren geeft een

eersaem gericht te kennen dat

den fugitiven den seventhienden

deses den persoone van Lins Coop-

mans met een messe in dessens

hooft ende oogen eene woonde heeft

toegevoeght in voege dat den selven

daer van op het selve moment is

overleden, en sulx al sonder de mins-

te redenen gelijck al het selve naer-

der blijckt uijt de praeparatore infor-

matien hier mede overgegeven

 

[blz.145]

 

ende overmits al sulcke misdaeden

in landen van justitie geensints en

sijn tollerabel, dan naer rigeur van

rechten moeten worden gestraft,

ende den voorsch(reven) fugitiven sigh met

de vluchte heeft gesalvert soo versoecken

die heere clegeren ten eijnde hun

ingevolgh landtrecht pag: 378 art.

15 tegens den voorsch(reven) fugitiven het

edictale citatie magh worden verleent

om op seckeren bequaemen daegen

voor desen E:E: [= edel eersaemen] gerichte te com-

pareren ende hem in persoone

te comen verantwoorden op het

gene de heere clegeren hem als-

dan sullen willen opleggen.

 

T gericht gesien het gedicterde

van wegens de heere clegeren tegens Orbo

Titeler verleent den selve de ver-

sochte edictale citatie waerbij aen

Orbo Titeler belaest wordt sigh te kome

verantworden op den 5 september 1721

Actum Blerick in extra ord(inario) judicio

den 22 augusti 1721 ter ond(erteeckening) v(an) den selve

Fran: vander Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.146]

 

Gedingh gehouden den 5

september 1721

 

Den heere

scholtis deser

heerlickheijt

no(min)e officij

cleger

tegens

Peeter Vervort

gedaeghden

 

Mooren van wegens den h(ee)r cleger

repeterende des selfs gedicteerde

van den 7 julij lestleden en(de) conc-

clusie daer onder genomen mitsga-

ders den decrete daer op gevolght,

seght in voldoeninghe van dijen,

het selve te hebben doen insin-

ueren, wie mede den selven doen

verdaghvarden om op heden tegens

het selve gedicteerde te doen ofte

te leggen gelijck den gerichtsbode alhier

praesent mondelingh heeft gerelatert

versoeckt daerom dat immers als

nu op de conclusie den voors(chreven)

7den julij genomen, mach wor-

den gedisponeert cum expensis

den gedaeghden in persoone

gecomparert geeft over

requeste.

 

[blz.147]

 

Mooren van wegens den h(ee)r cleger

accepterende des gedaeghden compa-

ritie, ende gevisiteert hebbende

des selfs praetense requeste hier

boven overgegeven, acceptert in

vim judiciales et irrevocabilis con-

fessionis dat den gedaeghden daer

bij moet bekennen de contschappe

der waerheijdt te geven weijgerigh

te sijn gewest en(de) alnoch ter

geversert onder praetens voorgeven

van voldoeninghe ofte assura-

ntie voor het geven van dijen

ofte tijdt versuijm te willen

hebben, alwaer nochtans notoor

kennelijck, en(de) bij diverse senten-

tien van den hove in specie bij

die, gegeven tuschen den h(ee)r i m

van Afferden, substitut drossaert

des amps Montfort en(de) Joan Creb-

ber landtschrijver des selven ampts

de dato den 14 meij 1691 soo

 

[blz.148]

 

uijtdruckelijck is verstaen, dat aen

de officieren no(min)e officij agerende,

selfs alle gerichtelycke acten, copy-

en, jae oock tot sententien toe onder

annotitie moeten worden gevolght

sonder daer voor betalinghe loopende

de saeken ofte asseurantie te doen

ofte te geven, des te meer dan

eenen particulieren tot handt

havinghe en(de) in faveur van justitie

gehouden sijnde in sulcke saeken

tuijgenisse der waerheijt te geven

van officie wegen daer toe versocht

sonder hem met dusdanighe praet-

ense uijtvluchten daer van te re-

cuseren daer omme alle het frivol

geallegerde bij des gedaeghden req-

queste gedaen bij ongesonderheijt

en(de) inpertinentie verwerpende

en(de) hier toe priora repeterende

persistert als vooren cum expens(is)

den gedaeghden persistert bij sijn

requeste

p:p: [= per procuratie]

 

[blz.149]

 

De gebiedende

heeren deser

heerlickheijt

met hun geveegt

den h(ee)r scholtis

no(min)e officij,

clegeren

tegens

Jan soone van

Marie Jansen

gedaegden

 

Mooren van wegens de heeren

clegeren geeft aen een E:E: [= edel eersaem]

gerichte te kennen dat den ge-

daeghden den 24 junij lestleden

aen gen Boecket heeft onderstaen

uijt te eijschen om te slaen en(de)

vechten den persoone van Peeter

Slooten en(de) buijten de de [sic] deure

komende het mes heijmelicker

wijsen heeft getrocken, en(de) den

voors(chreven) Peeter Slooten verradelijck

en(de) met een broodt mes heeft

toegevoeght eerstelijck eenen steck

in de lincker sijede penetrerende

tot op de melte [milt], oversulx dat daer

door heeft konnen ontstaen alle

gevarlickheijt des doodts, daer door

niet alleen geincurrert hebbende

d'amende van thien golt guldens

gestatuert bij de landtrechten pag:

358 articulo 5, maer het dobbel

van dijen conform de selve lant-

rechten pag: 359 art: 8, ten 2de

 

[blz.150]

 

eenen grooten snet in den rechten

arm mits gaeders twee groote sneden

oversulx daer door geincurrert heb-

bende voor elcker wonden volgen

de selve lantrechten niet alleen

vier golt gulden gecominert art:

7 maer voor elcke /: vermits met

het selve broodtmes geschiet sijnde :/

oock het dobbel van dijen gelyck

is gestatuert art: 8 oversulx voor

jeder der selve der lest gemelde

wonden acht golt guldens behalv-

ens de straffe over het uijt eyschen

bij placate van duelle gecominert

overmits en(de) meer andere redenen

etc: soo concluderen en(de) contendere(n)

de heere clegeren ten eijnde den

gedaeghden sal worden gecondem-

neert de voors(chreven) resp(ectiev)e amende van

twintigh golt guldens en(de) van

drij mael acht goltguldens op te

leggen en(de) te betaelen cum

expensis aliasque etc:, den

gedaegden hier toe gedaght.