GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 151-200


[blz.151]

 

Den h(eer) scholtis

no(min)e officij cleg-

er

tegens

Peeter Slooten

ge(daag)de

 

Mooren van wegens den h(ee)r cleger

geeft aen een E:E: [= edel eersaem] gerichte te

kennen dat den gedaeghden den

24 junij lestleden naer voorgaende

kijvagie [= ruzie] op het beroepen van den

soone van Merrie Jansen is gevolght

om te vechten, oock met den selven

handt gemeijn geworden sijnde sijn mets

mede heeft getrocken door sulck slaen

en(de) trecken geincurrert hebbende

de amende van eenen halven

golt gulden volgens lantrecht pag: 361 art(icul) 9.

pag: 358 art: 1.2 concludert en(de)

contendert den h(ee)r cleger overmits

welcke en(de) meer andere redenen

etc: ten eijnde den gedaeghden sal

worden gecondemnert de voors(chreven) am-

ende van eenen halven golt gulden

op te leggen en te betaelen partie

hier toe gedaght gelyck den gerichts

bode heeft gerelatert met versoeck

van dispositie op den voet der

lantrechten pag: 361 art: 9

 

[blz.152]

 

De heeren deser

heerlickheijt

clegeren

tegens

Orbo Titeler

fugitiven ende

gedaegden

 

De Bon van wegens de heeren

clegeren reproducerende de biljetten

van het eerste dagement behoorlyck

geexplotert uijtwysens mede comen-

de relaes versoect overmits geene

comparitie van partie tegens den

figitiven en(de) gedaeghden het acte

van het eerste defaut cum exp-

ensis et amenda en(de) andere ladinge

ten profijte als naer rechte

 

T gerichte gesien het ge-

dicterde door den procureur

Mooren van wegens den cleger

no(min)e ofiicij tegens Peeter Vervort

belast aen den h(ee)r cleger claer

bescheijt en(de) bewijs bij te bren-

gen, waer bij den g(edaegh)de Peeter

Vervort souden gecondemnert

konnen worden int versoeck

van het gedicterde actum Blerick

in judicio den 5 septembr: 1721

Ter ord(onnan)tie van dese gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.153]

 

T gericht gesien het gedicterde

tegens Peeter Slooten door den

procureur Mooren van wegens

den scholtis alhier no(min)e officij

comdemnert den voorn(oemde) Peeter

Slooten de amende van eenen

halven golt gulden volgens lant-

recht pag: 358 art: 1 en(de) 2 op

te leggen en(de) te betaelen met

de costen ten desen geresen actum

Blerick in judicio den 5. septembr:

1721.

Ter ord(onnan)tie van dese gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

T gericht gesien het gedicterde

door den procureur De Bon

van wegens de heere deser heerl-

ickheijt tegens Orbo Titeler, ver-

leent aen de selve voor de tweede

reijse edictale citatie waer bij aen

den voorn(oemde) Orbo Titeler wordt belaest

om op den 22 van septembr: alhier

 

[blz.154]

 

voor desen gerichte in persoone

te compareren om sigh te verant-

woorden van het gene hem van

wegens de heere clegere mochte

opgeleijt worden actum Blerick in

judicio den 5 septembr: 1721

Ter ord(onnan)tie van dese gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.154]

 

gedingh gehouden den 22 7br: 1721

 

De heeren deser

heerlickheyt

clegeren

tegens

Orbo Titeler

fugitiven

ende gedaghden

 

De Bon van wegens de heere

clegeren repeterende de tweede

biljette behoorlyck geexplotert vol-

gens mede komende relaes versoeckt

tegens den gedaghden en(de) fugitiven het

acte van het 2de derfaut cum expen-

sis et amenda en(de) derde ladinghe.

 

[blz.154]

 

Den heere

scholtis alhier

no(min)e officij

cleger

tegens

Peeter Vervort

gedaghden

 

Den produreur Mooren van wegens

den heer cleger communicatie bekomen

hebbende van den decrete den 5 deses

in saecken gegeven seght in vol-

doeninge aen den selven voor eerst

dat het in confesso is en(de) selfs blyckt

 

[blz.155]

 

bij het acte in de praeparatoire in-

formatie in actis aengetrocken dat den

gedaghden van wegens den heere cleger

is geordonnert gewest bij comineringe

en(de) op de verbeurte van eenen golt

gulden amende de contschap in quaestie

te geven dese niet tegenstaende den

selven gedaghden sulckx niet en heeft

gedaen over sulx het gebodt en ordon-

nantie gecontraveniert hebbende dient

tot genoughsaem bewijs dat den gedaghden

niet alleen soude konne, maer inevi-

tabiliter moet gecondemnert worden,

dienende tot onovertuygelijck mede

bewijs en(de) coroboratie van dijen des

hofs vonnis van den 14 maij 1720

in saeken van den h(ee)re cleger tegens

dije van St. Anthonius gilt alhier

waer bij de selve om aen des impe-

trans /: wesende den h(ee)re cleger :/

gecontraveniert te hebben sijn

gecondemnert in d'amende van

drij golt guldens als constert bij

dictum van het selve vonnis hier

bij vertoont, wesende de voors(chreven)

 

[blz.156]

 

drij golt guldens daer bij in quaestie gewest

sijnde, oock die de welcke den h(ee)re

cleger bij het gedaene verbot in den

voors(chreven) vonnisse vermelt hadde gecomi-

nert gehadt, vertrouwende en(de) wel

expresselijck sustinerende den h(ee)r cleger

overvloedigh aen den voorschr(even) decrete

hier mede te hebben voldaen ten

effecten van dijen repeterende den

verbalen eijsch en(de) conclusie deser

sijts genomen en(de) het voorder gedic-

terde ten voorgaende protocolle

gedaen versoeckt dat immers als nu

finelijck in saecken magh worden

gedisponert cum expensis

 

[blz.156]

 

De gebiedende

heeren deser

heerlickheijt

met hun gev-

oeght den h(ee)r

scholtis no(min)e

officij, clegeren

tegens

Jan den soone

van Marie

Jansen gedaghden

 

Den procureur Mooren van wegens

de heeren clegeren repeterende

der selven verbaelen eysch en(de)

conclusie daer onder den 5 deses

ten protocolle gedaen en(de) genome

en(de) vermits partijen ten eynde

daerbij vermelt, om op heden te

compareren is gedaght, soo versoe-

ken de h(ee)re clegeren in val van

geene comparitie het eerste de-

faut cum expensis et amenda

 

[blz.157]

 

ten profijte als naer rechten, ende

andere ladinge van de gedaene citatie

heeft den gerichts bode alhier monde-

lingh in judicio gerelatert.

 

T gericht gesien het gedicterde van

den procureur De Bon van wegens

de heeren deser heerlickheijt clegeren

tegens Orbo Titeler waer bij den

selven Orbo Titeler wordt gecondemnert

in t'acte van het tweede defaut en

derde ladingh waer bij den voornoem-

den Orbo Titeler wordt belast [*] op den

[in marge:] * voor de derde reijse om

sesden van october voor desen gerichte

personelijck te compareren om te

sien wat de heere clegeren hem als

dan sullen willen opleggen actum

Blerick in judicio den 22 septemb(er)

1721

Ter ordonnantie van dese gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.158]

 

T gericht gesien het gedicterde van

den procureur Mooren van wegens

den heere scholtis ex no(min)e officij tegens

Peeter Vervort als mede gesien het

requeste van den voornoemden Peeter

Vervort belasten den selven * op poene

[in marge:]

* onder annotitie te deponeren van het gene hem bewust is aengaen-

de Peeter Slooten en(de) den soon van Marie Jansens gevecht

 

van den gecominerde golt gulden op

te leggen en(de) te betaelen bij soo verre

hij Peeter Vervort noch maels sal

weijgerigh sijn, sijne depositie daer toe versocht

sijnde af te leggen om redenen haer

moverende gecompensert actum Blerick

in judicio den 22 septemb(e)r 1721

 

Ter ordonnantie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

T gericht gesien het gedicterde

van den procureur Mooren van wegens

de heeren deser heerlickheijt clegeren tegens

Jan soon van Marie Jansen condem-

neren den voornoemden Jan soon van Marie

Jansen int' acte van het eerste

defaut actum Blerick in judicio den

22 septemb(er) 1721

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is\

 

[blz.159]

 

Gedingh gehouden den 23 septemb(er) 1721

 

Jenneken Lenarts weduwe van Geret

Schonck sal(iger) versoeckt momboiren voor

haere onmondige kinderen hier toe de

selve weduwe voorstellende en(de) nomine-

rende de persoone van Derick Lenarts

om met goet vinden des gerichts aengestelt

te mogen worden als momboir voor haere

onmondighe kinderen als mede den

persoone van Geret van de Bausdonck.

 

T gesien het versoeck van de bovenst-

aende weduwe van Geret Schonck sal(iger)

belasten de genominerde door haer verso-

cht den eijdt als monboirs af te leggen

voor haere onmondige actum Blerick

in judicio den 23 septemb(e)r 1721

 

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

Op heden den 23 septemb(e)r 1721

hebben Derick Lenarts ende Geret

van de Bausdonck alvoorens daer toe

gecitert sijnde behoorlijck haeren eydt

afgeleght als momboiren van de onmon-

dige kinderen van Geret Schonck sal(iger) in

handen van den scholtis alhier.

 

[blz.160]

 

Gedingh gehouden den 6 octob(er) 1721

 

De heeren seser

heerlickheijt clegere

tegens

Orbo Titeler

fugitiven en(de)

gedaghde

 

De Bon van wegens de heeren

clegeren repeterende den decreten

van den 22 septembr: lestleden

behoorlyck geexplotert en(de) niet

gecomparert versoeckt het acte

van het derde defaut cum expens(is)

et amenda ende met permissie om

te sien dienen van intendit van

de gedaene citatie en affixie con-

sterende bij relaes hier mede

overgegeven.

De huijsvrouwe van den gedaghden

in persoone comparerende versoeckt

copije van den heeren clegeren

eeijsch den 22 augusti lestleden

ten prothocoll tegens haeren

man gedictert tot dijen eijnde

purgerende het versochte defaut

 

[blz.161]

 

De Bon van wegens de heere

clegeren seght dat eenen fugitiven

sig selven in persoone moet komen

verantworden en(de) niet door eenen

bedienden of de sijnige en(de) over

sulx het acte van defaut niet en

kan worden gepurgert noch aen

den selven copije verleent en(de) hier

mede het naerder gedicterde van part-

hije debatterende en(de) priora repe-

terende persitert bij sijn

bovenstaende versoeck.

De huysvrouw van den gedaghden

versoeckt van het bovenstaende

naerder gedicterde copije en(de) tijdt

tot den naesten om daer tegens te

seggen haer belangen.

De Bon seght dat aen de huijs-

vrouw van den gedaghden soo

van het een als van het ander

gedicterde niet en magh worden

verleent om redenen hier vooren

vermelt daeromme priora repete-

rende persistert.

 

[blz.162]

 

De voorgemelte huijsvrouw blijft

bij haer voorigh versoeck van

copije om dat haer die niet kan

geweijgert worden.

p:p: [= per procuratie]

 

[blz.162]

 

Leo Alexander

Germeau coop-

man tot Ceulen

arrestant en(de)

cleger tegens

d'erfgenamen

van wijlen

Maria Versmissen

gearresterde

in bonis en(de)

gedaghde

 

Mooren van wegens den arrestant

en(de) cleger geeft aen een E:E: [= edel eersaem]

gerichte te kennen, dat den

selven tot laste van Maria

Versmissen saliger wegens gelever-

de wijnen te praetenderen heft

een restant ter somme van 99

rijxdaler negen ende eenen halven

albus Ceuls als blijckt bij auten-

tyque rekeninge hier mede

overgegeven, salvo quocumque justo

de welcke der selver erfgenaemen

gehouden sijn te betaelen, echter

in foute verbleven sijnde sulx

te doen, niet tegenstaende alle

minnelycke aenmaninge tot dijen

eijnde gedaen, soo is den cleger

 

[blz.163]

 

genootsackt worden middelen van

rechten te gebruycken, de gedaghde

voor desen E:E: [= edel eersaemen] gerichte te doen ver

dachtvarden en(de) ter concurrentie

van de voors(chreven) somme arrest te doen

interponeren op de goederen bij

wijlen Maria Versmissen naergelaeten

in dese heerlickheijt gelegen als naer

behooren den 22 septemb(er) lestleden

geeffectuert relaes tot den arrest

prothocolle deser heerlickheijt over-

mits welcke en(de) meer andere redenen

etc. soo contendert en(de) concludert

den arrestant en(de) cleger ten eijnde

bij een E:E: [= edel eersaem] gerichte sal worden

verclaert eenen goeden arrest te sijn

aengeleght, en(de) dijen volgens de

gearresteerde in bonis en(de) gedaghde

sullen worden gecondemneert de

voors(chreven) somme van negen ende

negentigh ryxdaelers, negen ende

eenen halven albus Ceuls, salvo

quocumque justo, op te leggen ende

 

[blz.164]

 

te betaelen, te gelijck met den

int(e)resse van dijen a tempore litis

motae op den voet der landtrechten

pag: 229 art: 2 in fine, ende

by foute van dijen, dat aen den arrest-

ant en(de) cleger sal sijn gepermittert

de voors(chreven) somme met den int(e)reste

van dijen naer rate des tijdts, te

mogen verhaelen, met condemn-

atie in de kosten deser procedure

[tussengevoegd:] aliaq(ue):etc:

van de gedaene citatie exploit en(de)

doen van den wete van arrest, heeft

den gerichts bode mondelingh in

judicio gerelatert.

 

De Bon van wegens gearrester-

de in bonis en(de) gedaghde versoeckt

exceptionibus quibuscumque salvis

copiae

Mooren accepterende de com-

paritie van parthijen consentert

in t'versoeck van copijen

 

[blz.165]

 

De erfgenaemen

van wijlen Jan

Heijnen clegeren

tegens

den lieutenant

J.G. Bueken

gedaghde

 

Mooren van wegens de clegeren

repeterende der selver verbaelen

eysch en(de) conclusie den 24 meert

lestleden ten prothocoll gedictert ver-

soeck versteck van antwoordt ten

principalen, en(de) dijen onvermindert

dat immers als nu op het aldaer ver-

sochte namptissement, en(de) p den

voet der landtrechten daerbij aengetroc-

ken maech woorden gedisponert cum

expens(is) sonder praejudicie van het

naerder jaer interesse met den eersten

meij lestleden vervallen.

 

[blz.165]

 

Jacob Clercken

cleger

tegens

Janus Hillen

gedaghden

 

De Bon van wegens den cleger

geft een E:E: [= edel eersaem] gerichte te kennen

dat hij tot laste van den gedaghden

te praetenderen heeft de somma van

ses patakons hercomende van ver-

diende reijsen briefloon en(de) vrachten

en(de) dat hij daer over den seventhienden

junij seventhien hondert twintigh

vonnis geobtinert heeft relaes tot

den gerichts prothocoll welck voors(chreven)

vonnis nu is komen te overjaeren

 

[blz.166]

 

door dijen men geene genoechsame

middelen en conde vinden om de

selve ter executie te stellen, over-

mits den gedaghden sijne goederen hadde

verbrocht en(de) verstumpelt, en(de) hij

cleger sedert eenigen tijdt weeinige

effecten heeft ontdeckt is hij te

raede geworden den gedaghde te

doen citeren ten fine van te

sien executabele verclaringe van

den gemelten vonisse op den voet

der lantrechten pag. 305 art. 28

et pag. 339 art: 4, gelyck constert

bij mondelinge relaes van den gerichts

bode, overmits welcke en(de) meer

andere redenen etc(etera) soo versoeckt

den cleger ten eijnde het voors(chreven)

vonnis van den seventhiende junij

seventhien hondert twintigh tegens

den gedaghden gegeven mach worden

verclaert executabel met het

vervolgh van dijen en(de) sulx al met

de kosten ten desen en(de) vorige geresen.

 

[blz.167]

 

Comparert alhier in judicio Gerit

Geurts haelfman op de Baesdonck

repraesenterende en(de) gevende dese

neffens gaende requeste.

T gericht gesien het gedicterde ver-

melt bij den requeste onslaet den

comparant van sijne momboirie actum

Blerick in judicio den 6 octob: 1721

Ter ord(inan)tie van dese gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

Comparert alhier in judicio Jenneken

Lenarts met Derick Lenerts hiertoe

als bijstaende momboir versoeckt de

selve Jenneken Lenaerts dat Peeter Schonck

mach door desen gerichte aengestelt worden

als momboir van haere onmondighe kinde-

ren in plaetse van Gerit van de Baesdock.

T gericht gesien het gedickterde en(de)

versoeck der selver bovenstaende gedaen

door Jenneken Lenarts ordonnert Peeter

Schonck de momboirie voor haere onmon-

dighe te aenveerden actum Blerick in judicio

den 6 octob: 1721

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.168]

 

Op heden den 6 october 1721

is alhier in judicio aengestelt

tot momboir van de onmondige

kinderen van Geret Schonk saliger

en(de) heeft sijnen eijndt in handen van

den scholtis.

 

T gericht gesien het gedicterde van

den procureur Mooren van wegens

de erfgenaemen van wijlen Jan

Heinen verclaeren den lieutenant

Bucken [in marge:] van den verloopen intreste

handvuldingh te moeten

doen et hoc cum expens(is) aliasq(ue)

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

T gericht gesien het gedicterde van

de procureur De Bon van wegens

de heeren deser heerlickheijt clegeren

tegens Orbo Titeler fugitiven en(de)

gedaghde, condemneren den voornoem-

den Orbo Titeler int'acte van het derde

defaut cum expens(is) et amenda en

belasten den selven om op den drijen

twin(ti)ghsten van october personelijck

 

[blz.169]

 

voor desen gerichte te compareren

om te sien dienen van intendit van

gedaene citatie en affixie. Actum Blerick

in judicio den 6 octobr: 1721

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

T gericht gesien het gedicterde van

den procureur De Bon van wegens

Jacob Clercken tegens Janus Hillen

verclaeren het vonnis gegeven den

seventhienden junij seventhien hondert

twintigh tegens Janus Hillen, executa-

bel te sijn, alsoo den voorn(oemden) Janus

Hillen gecitert sijnde niet en heeft

gecomparert volgens landtrecht pag:

305 art: 28 actum Blerick in

judicio den 6 octob: 1721

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.170]

 

T gericht gesien het gedicterde van

den procureur De Bon versoeckende

copije van wegens de gearresterde

in bonis van het gene door den

procureur Mooren van wegens

Leo Alexander Germeau gedictert

is ten desen prothocoll verleent de

voorgemelde suppl(emen)ten copije

actum Blerick in judicio den

6 octobr: 1721

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

Aen den eersaeme gerichte der

heerlickheijt Blerick.

Repraesentert hiermede reverentelijck

de wed(uw)e van Gerit Schonk sal(ige)r hoe

dat sij in den leven van haeren man

sal(ige)r gesaementlijck hebben opgenomen

sieckere sommen, ende haeren man in

sijnen houwelijck eenigen tijdt voor

sijnen doodt bij naer in continue

sieckte heeft gelegen, ende alsoo den

 

[blz.171]

 

interest van de voorss(chreven) opgenoemen

penningen mit de somme saemen sijn

beloopende ter somme van vier hondert

guld(ens), ende nu haeren man overleden

sijnde, soo is sij nu momboir over haere

kinderen en uuijt dijen oirsaecke

verplicht op de profytabelste manier

den kost voor haere kinderen te besor-

gen, ende nu woonende tot Baelder [= Baarlo]

alwaer sij haere kinderen is opvoe-

dende ende aldaer bij der handt hebbende

haere principaelste landerijen en subsis-

tentie waer op de gelderen sijn staende,

soo is dat de selve aen desen gerichte

versoeckt octroij om alhier eenigh erff

te moegen vercoopen als haer van

der handt sijnde om de voorn(oemde) somme

van de voorss(chreven) landerijen aff te leggen

ende alsoo te moegen ontlast sijn van

de jaerlijxe loopende interessen

om des toe beter haeren kinderen

te moegen konnen opvoeden, ende om

 

[blz.172]

 

dat niet schijnen soude dat sij dese

octroij soude versoecken tot haeren

eijgen interest offte prouffijte, als

sijnde de kinders erffdeel soo ver-

bint sij haer ende belooft te dijen

eijnde soo wanneer sij mochte komen

te trouwen uuijt haere tochte

den interesse van de somme haer

door octroij verleent tegens vier

parcent aen de kinderen jaerlijx

uuijttegeven t'welck doende etc.

en was onderteeckent Jenneken

Lienaers

d..postlle van den bovenstaende

req(ue)ste was dese

 

T gericht gesien het supplicke van

van Jenneken Lenaerts bij desen requeste

gepraesentert om octroij te obtineren

verleent der selve octroij om te mogen

vercoopen tot drij hondert guldens om

aengelaeght te worden naer inhout deses

requeste en sal geobligert sijn de con-

ditie hier inne vermelt naer belofte

te houden en van het selve rekeninge

 

[blz.173]

 

te doen binnen den tijdt van ses

maenden actum Blerick in judicio

den 6 octobr 1721

Ter ord(onnan)tie van desen

selven gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.173]

 

Gedingh gehouden den 20 octob: 1721

 

De heeren deser

heerlickheijt

clegeren

tegens

Orbo Tituler

fugitiv(en)

 

De Bon van wegens de heeren

deser heerlickheijt clegeren geft

een eers(aem) gericht te kennen hoe

dat de heeren clegeren ten sesden

deses verleent is worden het acte

van derde defaut cum expens(is)

et amenda mitsgaders tegens den

fugitiven Orbo Tituler citatie tegens

den 23 deses voor desen eersaemen

gerichte te compareren om te

sien dienen van interdit relaes

tot den voorgaende prothocolle

en(de) gemerckt het interval van tijdt

tot dusdanighe citatie gerequirert

 

[blz.174]

 

niet en heeft konnen geobservert

worden derhalve nu andere praefixie

van dagh door desen eers(aemen) gerichte

moet worden geordonnert versoecken-

de daeromme dat de selve citatie

op eenen anderen bequaemen dage

macht worden gestelt bij desen eers(aemen)

gerichte te praefigeren en(de) daer toe

de noodighe biljetten tydelijck ge-

depeschert en(de) geaffigert.

Den procureur Mooren gevisitert

hebbende van wegens den gedagh-

de /: men wilt niet seggen fugitiven

:/ het bovenstaende gedicterde aen

sijede der heeren clegeren gedaen,

tot dijen oock recours genomen tot

het gedicterde ten voorgaende

prothocolle bij personele comparitie

van des gedaghdens huijsvrouwe

geschiet, en(de) decret daer op gevolght

 

[blz.175]

 

seght voor eerst verwondert te

sijn dat daer bij alreets het derde

defaut is geaccordert, sonder dat de

heeren clegeren sullen konnen doce-

ren een eerste verleent te sijn

bij vervolgh de tweede en(de) derde

voor abusive moeten worden

gesouden, soo dat in omnem even-

tum ten voorgaende gerichtsdaegh

in ordine, alleen het tweede

hadden konnen versocht, nochtans

niet verleent worden, men seght

niet verleent worden eensdeels om

dat rechtens is: quod ab initio ex-

vitiosum, tractu temporis non

potest convalescere, dit is te weten

het ghene van den beginne is

vitieus en(de) niet bestaendt, door

den verloop van tijdt niet en

kan goet gemaeckt worden, soo

 

[blz.176]

 

dat het beginsel den rechten niet

conform sijnde, het geheele vervolgh

van dijen daer op gedaen, gantsch

en(de) t[en] enemael moet corrueren het

welck mits desen wordt gesustinert,

men heeft hier voren geseght, niet

verleent, om dat anderen deels des

gedaeghdens huijvrouwe in persone gecom-

parert sijnde van het een en(de) ander

ten selven prothocolle verhandelt

copije heeft versocht gehadt waer

van in het daer op gevolghde de-

cret, het sije van afslaen ofte

toe staen in het minste geene

mentie en is gemaeckt, welcke

copije aen de selve geensints

en kan worden verweijgert om

daer mede te doen om pro ut

consilij, die men daeromme vertrouwt

 

[blz.177]

 

als nu te sullen worden verleent,

men heft oock hier voren geposert,

niet te willen seggen fugitiven

om dat den gedaeghden anderwaerts

affaires hebbende sijne gelegentheijt

tegenwordigh niet toe en laet,

om voor als noch alhier te konnen

komen, doch dat een en(de) het selve

moet wesen ofte hij gedaeghden selve

ofte iemant van sijnent wegen sijne

noodighe en(de) in recht gefunderde def-

ensie comt waer te nemen, gelet

bij de landtechten pag. 379 art.

17 is toe gelaeten selfs aen misdoen-

ders /: waervan den gedaghden geen-

sints en sal worden geconvincert

gelijck suo tempore sal komen

te blijcken :/ naer de vierde inroe-

pinghe artic(ulo) praecedenti vermelt

sij verantwordinghe te mogen doen

 

[blz.178]

 

het welck daen anders niet en kan

worden verstaen: ofte door hem

selve, ofte door jemant van sijnent

wegen, omdat in rechten vastges-

telt is quod facit per alium

per se fecisse censeatur, het ghene

jemant door een ander doet moet wor-

den gehouden al ofte sulx door hem

selfs waere gedaen, waeromme dan

niet door sijne huijsvrouwe, alsmede

litmaet van sijn huijs en huysgesin

alleen daer toe staende het ghene

de voors(chreven) landtrechten art: 17 prae-

schriberen: mits betaelende de

kosten die tot sulcken tijdt int

vervolgh van saeken tegens

hem sijn gedaen, het welck den

gedaeghden, voor soo veel die

wettigh en(de) naer behooren ofte

 

[blz.179]

 

stijle mogen sijn aengewent, mits

desen doet offereren te doen, in der

voegen dat men immers als nu ver-

trouwt en(de) mits desen sustinert de

versochte copije te sullen worden

verleent sulck versoeck, onder de

vorenstaende oblaties hier mede

nochmaels repeterende met sustinue

dat het versoeck van affixie en

depesches der biljetten aen sijede

der heeren clegeren gedaen, mits

desen moet komen te cesseren

en(de) dat oversulx hetselve niet en

kan worden toegestaen.

 

[blz.179]

 

De heeren

deser heerlick-

heijt met hun

gevoeght den

heere scholtis

no(min)e officij

clegeren

tegens

 

Jan Jansen

soone van

Marie Jansen

gedaghden

 

Mooren van wegens de heeren

clegeren seght dat bij ordonnantie

van den twee en twintighste sep-

tember lestleden tegens den gedaeg-

den verleent sijnde het acte van het

eerste defaut, het selve aen den

 

[blz.180]

 

gedaeghden niet gevoeghelijck en

heeft konnen worden geexplotert,

omdat den selven is domestique ofte

knecht op een leengoet gelijck den

gerichts bode mondelingh heft gere-

latert, echter daer omme den voorts

ganck van justitie niet en moet

worden gestrempt noch de begaene

misbruijcken ongestraeft gelaeten

daeromme tot besluyninge van

voortsganck men dienlyck heft

geoordeelt den voors(chreven) gedaghden

edictaliter te doen inroepen bij

affixie van biljetten, soo versoec-

ken de heeren cleegeren ten

eijnde hun tegens den voors(chreven)

soone Jan Jansens soone van

Marie Jansen citatie edictal

magh worden verleent, op seckeren

 

[blz.181]

 

bequaemen daeghen bij een eers(aem)

gerichte te prafigeren voor desen

eersaemen gerichte te compareren

en(de) te antworden tegens den eijsch

den vijfden septemb(e)r lestleden aen

sijede der heeren clegeren tegens

hem gedaeghden ten prothocolle

gedictert, en(de) den twee en twintig-

sten dito gerepetert, op poene

dat op de conclusie aldaer genomen,

op den voet der landtrechten pag. 361

art: 9 sal worden gedisponert.

 

T gericht gesien het gedicterde van

den procureur Mooren en overwogen

hebbende sijne allegatie verleenen

aen den selven [ingevoegd:] van het gene

copije in saecken

van Orbo Titeler ten desen prothoco-

lle is gedictert actum Blerick in

judicio den 20 october 1721

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.182]

 

T gericht gesien het gedicterde van

den procureur Mooren van wegens de

heeren deser heerlickheijt

clegeren tegens Jan soon van Marie

Jansen, verleenen aen den selven

edictal citatie waer bij aen den

voorn(oemden) Jan soon van Marie Jansen

belast wordt om op den naesten

gerichs dagh te compareren voor

desen gerichte om te hooren wat

de heeren clegeren hem sullen

willen op leggen act(um) Blerick in

judicio den 20 octob(er) 1721.

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz.183]

 

Gedingh gehouden den 10 november 1721

 

De gebiedende

heeren deser

heerlickheijt

clegeren

tegens Orbo

Tituler fugit(iven)

en(de) gedaghde.

 

De Bon van wegens de her(en) cleg(e)ren

seght ten uytersten verwondert te sijn,

dat den proc(ureu)r Mooren tegens sijn beter

weten ten voorgaende prothocolle op den

naeme van den fugitiven heeft gaen dic-

teren, dat de procedure aenbelangende

d'acte van defaut hen niet te recht en

soude gaen, mits aen hem ofte fugitiven

daer aen niet en is gelegen, gemerckt den fugit-

iven sich selfs in persoone moet sisteren

als wanneer hij alsdan all 't geene can

voorbrengen tot sijne vermeijnde defensie

't geene sijnen raede sal gedraegen, het

is immers in allen rechten vastgestelt, quod

nullus per procuratorem in judicio crimi-

nali comparere potest cum reus se in

persona sistere debet si suam causam defendere

velit leg: accusatore penult. de publi: judicijs

te meer om dat volgens landtrechten deses over-

quartiers sulx oock uijtdruckelijck statueren

als te sien pag: 376 art: 6 et pag 378 art: 15

et 16, jae selfs in 't geciterde landtrechten

bij 't voorschr(evene) te vergefs en(de) inutil verbael

aengetrocken, in welcken ar(ticu)le in principio

 

[blz.184]

 

wel uijt druckelijck staen dese formalia

ende off hij N(ota) B(ene) ondertuschen quaem etc

daeromme ob p(re)dictas ra(ti)ones en acht

men niet noodigh die caele ende frivole

excusie ofte sustinuen te rencontreren

aengesien de selve in desen subjecten cas

niet te pas en comen, geleth dat daer

op geen regard en mach worden genomen

ten sije dat hij sich selfs in persoone sistert

en alsdan te defenderen ingevolgh landt-

rechten hier vooren aengetrocken, dae-

romme persisteren de selven nochmael

bij hun versoeck ten voorgaende protho-

colle gedaen, ende versoecken daer op

immers als nu dispositie offte praefixie

van dage ten fine van te sien dienen

van intendit, en sijn vonnis te hooren

wijsen.

 

Mooren van wegens den ged(aegh)de gevisitert

hebbende het bovenstaende gedicterde ver-

soeckt copije vant' selve ende tydt tot

den naesten ende dat immiddels niet praejudi-

ciels en magh worden verhandelt

 

[blz.185]

 

sijnde des niet te min frivol dat den procureur

de Bon als nu post festum met pr(etens)e ren-

contre wilt voor den dagh komen tegens

het gedicterde deser sijets ten voorgaende

prothocolle gedaen alwaer over het selve

alreets gerichtelijck decret is ergaen ende

de desersijdts versochte copie is toegestaen

in voeghe dat als nu niet vorders en kan

worden verhandelt, als in ordine ex adso

gedient sijnde van aenclaeghte, daer van

bij vervolghde copie moet worden uijtge-

levert ende versocht belastinge om te

dienen van antwordt versteck ende soo

vervolgentlijck want immers de voorschr(even)

copie verleent ende daer over decret er-

gaen sijnde, daer over alhier geen tegen-

seggen en kan aengenomen worden,

konnende op decret geen tegendecret

ofte oordeel boven oordeel gegeven worden

repeterende daeromme de voorsch(reven) ord(onnan)tie

ten voorgaende gerichts daghe gegeven,

persistert.

 

De Bon van wegens de he(e)ren clegeren

 

[blz.186]

 

geexaminert hebbende het bovenstaende

gedicterde van parthije seght nochmaels

dat aen den ged(aegh)en en(de) fugitiven geene

copije en mach worden verleent p(er) procu-

ratorem ten sije hij comparert in persoone

volgens het geallegeerde der landtrechten

ende oversulx het naerder gedicterde van

parthije per g(e)n(er)lia debatterende ende

priora repeterende persistert bij sijn

versoeck ende in cas van debat cum

expensis.

Mooren seght dat tegens hier voore gerec-

lamerde decret geen tegen seggen en magh

vallen derhalven alhier tegens alle het

bovenstaende gedicterde ex adso gedaen men

niet van intentie en is jets specials te

seggen dijen aengaende ten voorgaende

resp(ectiv)e en(de) penultime gerichtsdaghen

genoechsaeme redenen desersijts gededucert

sijnde daeromme het bovenstaende resp(ectiv)e

en naerder gedicterde bij frivolheijt en(de)

impertinentie verwerpende persistert

als voor.

De Bon het naerder gedicterde

 

[blz.187]

 

debatterende per g(e)n(er)lia en(de) priora

repeterende pe[r]sistert bij sijn versoeck.

p:p: [= per procuratie]

 

T gericht gesien het bovenstaende

gedicterde van den procureur De Bon

van wegens de heeren deser heerlick-

heijt clegeren tegens Orbo Tituler fugi-

[ti]ven, verleenen aen den selven

praefixie waerbij aen den voornoem-

den Orbo Tituler wordt geordonnert

om op den 1 december 1721 persone-

lijck te compareren voor desen gerichte

en(de) alsdan te sien dienen van intendit

en(de) sijn vonnis te hooren wijsen

actum Blerick in judicio den 10

november 1721

Ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is


[blz. 188]


gedingh gehouden den 9 xbr: 1721


de heeren deser

heerlickheijt

clegeren

tegens

Orbo Tituler

gedaeghden


Mooren van wegens den gedaghden

seght dat de ordonnantie van den

thienden deses in saecke gegeven

aen den gedaeghdens huysvrouwe

geinsinuert sijnde, daer inne met

verwonderinghe te sien de expressie

van vonnis te hooren wijsen, alwaer

nochtans tot desen huijdighen dagh

toe niet en is gedient van eysch off

aenklaght, immers tot noch toe geene

pertinente conclusie genomen, men

gesweijge dat jets ter saecke naer

behooren en(de) in forma juris soude

sijn geprobert, prosterende dijen

volgens van nulliteijt [= nietigheid] soo van

den voors: decrete, als alle voor-

gaende ten lest voorgaenden, ende

voorige gerichtsdaege naerder ge-

dudicert, sonder praejudicie van dijen

seght den gedaeghden dat hij betight

wordende met de nederlaege van


[blz. 189]


Lins Coopmans salig: dijenthalven

niet en kan beschuldight worden

veel minder criminaliter geactio-

nert, gelijck het schint dat de hee-

ren clegeren voorhebbens sijn,

quia naturalis defensio proprij cor-

poris semper impune est licita

dat is te weten: dat de natuijrlijcke

verweringe een jegelijck van sijn

eijgen lief altijdt onstraffelijck

is toegelaeten dat nu den gedagh-

den in den ongeluckigen voorval

tot sijn over groote droefheijt ende

bederfelijcken schaede sijn eijgen

lief heeft moeten verweren en(de)

nootsaeckelycke aefwer moeter doen,

sulx sal men suo tempore, de saeken

bij anterieure regulieringe ten

thoon, daer toe gedisponert sijnde,

overvloedigh ad sacietatem juris

proberen, in val van ontkennen,

naementlijck, dat den voors: Lins


[blz. 190]


Coopmans salig: in des gedaeghdens

huijs, ten tijde in questie, wanneer

hij gedaghden gerustelijck aen sijne

taefel met sijne huijsvrouwe

heft sitten eten, is gekomen,

aldaer den selven overlastelijck

vallende, in sijn eygen huijs, rusie

ende quaestie maeckende, hem ge-

daghde uijtroepende buyten de

deure, den selven daer buyten

comende sonder achterdencken van

quaet, den selven Lins Coopmans

salig: hem soodanigh heeft gea-

ggrediert gehadt en(de) met eenen

stock over hooft en(de) armen gesl-

aegen /: waer van hij gedaghden

eene blauwe plecke over sijne

schouder heeft behouden gehadt :/ dat

hij nootsaekelijck verweren van

sijn lief heeft moeten gebruijcken


[blz. 191]


ende syn messe te trecken geenen

anderen middel voor handen sijnde

om sigh te konnen verweren,

welcke nootwer des to meerder

is te praesumeren, omdat den

voors: Lins Coopmans salig: het

ongelucke getreffe in het ooge

heef ontfangen gehadt, tot een

teecken eerst van aggressie, ende

ten anderen oock, dat den gedagh-

den niet van intentie en is gewest

den selven Coopmans salig: eenen

doodelijcken steck toe te voegen,

want andersints soude immers sulcken

steck gesocht hebben in een ander

litmaet van het lichaem, eerder

als naer het gesicht het welck oock

geensints en is te praesumeren,

soo om de naer aengetrouwde

affiniteijt, als goede vrientschap

die de selve notoorlijck altijdt sae-

men hebben gehouden, om dese


[blz. 192]


nootsaeckelijke verweringe des

lichaems den gedaghden dijen aen-

gaende moet worden gehouden

buijten schult en straffe gelijck

zoes: leert ad ff: in lib: 48 tit:

8 num: 30 ad casum: quibus ho-

micidium est extra culpam et

pœnam scilicet si committatur

in necessariam sui defensionem,

quae cum a natura sit permissa,

etiam cum cæde aggressoris /:

sibi enim quisq: proximior est,

et charitas incipit a se ipso :/

ponit homicidium a culpa immu-

ne, et a pœna, dat is te weten

tot desen ofte gelycke cassen in de welcken

eenen nederlage is buyten schult

en straffe, naementlijck als

het geschiet tot nootsaekelijcke

defensie van sijn selven door dewecke


[blz. 193]


aengemerckt van de natuijre is toege-

laeten oock met de doodt van den

aenvaller ofte aggresseur /: want

een jegelijck aen hem selven het

naeste is, en(de) de reguliere liefde

begint van hem selven :/ de neder-

laege van de schult en(de) straffe

onschuldigh wordt gestelt, jae

selfs oock conform hebbende de

canonicke rechten, soo verre, qui

non defendit vitam, dum potest

sui mortis causa reputatur, dat

den genen die sijn leven niet en defen-

dert als hij kan, wordt gehouden

van sijne eijgene doodt de oorsaeck

te wesen, et sic potius vitam prop-

riam servare, quam alterius dictat

naturalis ratio, ende alsoo dat het

beter is sijn eijgen leven te conser-

veren als dat van een ander, onder-

wijsen de naeturlijcke redenen


[blz. 194]


ende de natuijre selfs, etiam

cum cæde agg-

ressoris, oock met de doodt van

den aenvaller, uti hebet dictus

auctor loco citato, overmits welc-

ke ende meer andere redenen

naerder te dudiceren ende bij den

eventuelen thoon te proberen,

voorts rechten middelen ende

motiven hier toe ex officio vel

via juris bij een eersaem gerichte

naerder te voegen en(de) suppleeren,

soo concludert en(de) contendert den

gedaghden ten eijnde hij van dese

der heeren clegeren actie cost

en(de) schadeloos sal worden ont-

hoffen en(de) gehouden idq: cum

expens:, vel alias omni meliori

modo via et forma cum expens:

daer toe implorerende etc:


[blz. 195]


den heere capitein Romer

van wegens de heeren clegeren

versoeckt copije van het vooren-

staende gedicterde van parthije

ende dat aen hem de præpara-

tore informatien in saecken ge-

nomen onder recepisse mogen

worden gevolght.


t gericht gesien het gedicterde van

den h: capiteijn Romer verleenen

aen den selven copije van het

voorenstaende gedicterde van par-

thije, als mede copije van de prae-

paratore informatien maer niet

de selve onder recepisse uijt te

lichten en ordonnereren aen den

selven sijne volmacht van wegens

de heeren deser heerlickheijt in han-

den van den secretaris over te levere-

n om ten prothocolle


[blz. 196]


opgesloten ende bewaert te worden

actum Blerick in judicio den 9 december

1721.


ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


gedingh gehouden den 19 januarij 1722


de heeren

deser heerlic-

kheijt clegeren

tegens

Orbo Tituler

fugitiven en(de)

gedaghden


de Bon van wegens de heeren

clegeren in voldoeninge van desen

eersaemen gerichte ordonnantie de

dato den 9 decembr: lestleden legh

alhier over een copije autentijck

van de volmacht van

de vrouwe deser heerlickheijt en(de)

nemt aen ten naesten te pro-

duceren de volmacht van den heere

deser heerlickheijt die den selve

van de voorschr: vrouwe heeft

aengekoght.


[blz. 197]


Jacop Tissen

suppl(ian)t


de Bon van wegens den suppliant

geeft over requeste versoeckende als

bij de selve.


t gericht gesien het requeste van

Jacob. Tissen ordonneren aen

Jacobus Jacobs en(de) Lamert Lamerts

de momboirie van de achtergelae-

tene dochter van Thijs Jacobs en(de)

Mettie Lamers te aenveerden

naementlijck Elisabet Thijssen

actum Blerick in judicio den

19 januarij 1722.


ter ordonnantie van den selve

gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


op heden den 19 januarij 1722

hebben Jacobus Jacobs ende Lamert

Lamerts haeren eijt als momboirs

daer toe gecitert sijnde in handen

van scholtis ende schepenen afgeleijt

voor Elisabet Tijssen

quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


[blz. 198]


gedingh gehouden den 3 februar: 1722


den h(ee)r capiteijn

Romer


reproducert van naerdere vol-

macht van desen tegenwordigen

heere deser heerlickheijt

gedingh gehouden den 2 meert 1722


gedingh gehouden den 16 meert 1722


de heeren

deser heerlick-

heijt

clegeren

tegens

Oribo Tituler

fugitiven


den procureur de Bon

van wegens de heeren deser heerlickheijt

seght dat den heer raedt Ruijs met

heere alhier bevonden heeft uijt den

processe tegens den fugitiven Orbo Ti-

tuler dat den gerichte alhier niet

verleent heeft het acte van het eerste

defaut den 5 septemb: lestleden al off

schoon het selve deser sijts is worden versocht

ende daer naer hebben gedecretert het

tweede defaut sonder alvoorens gedecre-

tert sijnde het eerste ende overwelkes

procedure eenige nulliteijten mochten

komen worden gesustinert soo is


[blz. 199]


dat den selven om die onnoodige disputen

voor te komen dienlycker heeft geacht

te repeteren het gedicterde van den

22 augustij lestleden ende ander

mael te versoecken nieuwe ende eerste

edictale citatie ingevolgh landtrecht

pag: 378 art: 15 tegens den voors:

fugitiven om sekeren bequaemen dage

voor desen gerichte te compareren ende

hem in persoone te comen verantworden

op het gene die heere clegeren alsdan

hem sullen willen opleggen welcke

edictale citatie nochmaels wordt ver-

socht.


comparert alhier in judicio Lamert Lamerts

en repraesentert requeste om van den

eydt alsmede van de momboirie van Marie

Jacobs met sijnen mede momboir

Jacobus Jacobs ontslaegen te mogen worden


t gericht gesien ende gevisitert het requeste

gerepraesentert door Lamert Lamerts ende Jacob

Jacobs om van de momboirie van Marie


[blz. 200]


Jacobs ontslaegen te mogen sijn,

ontslaegen de selve daer van, bij soo

verre sij eerstelijck andere naerdere

bequaem tot de momborie sullen

hebben aengewesen actum Blerick

in judicio

den 16 meert 1722


ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


t gericht gesien het gedicterde van den

procureur de Bon in naeme van

de heere deser heerlickheijt clegeren

tegens Orbo Tituler, alwaer den selven

in het selve dictamen aentreckt dat

het tweede defaut verleent soude sijn,

sonder alvoorens het eerste verleent

te sijn gewest, soo verclaeren de sche-

penen dat sij bij de citatie van den

5 septemb: lestleden alschoon daer niet