GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 201-250


[blz. 201]


positivelijck het eerste defaut en is

genominert effen wel het selve daer

onder is ende moet worden verstaen

ende wordt hier mede belaest diligen-

tie tot voortbrengen der thoonen ende

andersints noodige waer op men recht

souden konnen doen actum Blerick

in judicio den 16 meert 1722


ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


gedingh gehouden den 13 april 1722


de heeren deser

heerlickheijt

clegeren

tegens

Orbo Tituler

fugitive en(de)

ged(aegh)de


den procureur de Bon van wegens de

heeren deser heerlickheijt exhibert

alhier den decret van den sesthienden

meert lestleden versoeckt interpraetatie

van het selve en(de) signantelijck over

de linien alhier gesubregulert om daer

tegens alsdan te doen en(de) te seggen pro

ut consilij


[blz. 202]


de weduwe

van wylen Peter

Verheijen arres-

tante en(de) cleg-

erse tegens

de h(ee)r lieute-

nant J.G. Bucken

gearresterde in

bonis en(de) ged(agh)de


de Bon van wegens de arrestante

ende clegerse geeft over redenen van

arrest concluderende en contendert

als bij de selve.


Aert Coopmans geeft over requeste.


t gericht gesien de versochte

interpraetatie van den procureur

de Bon van den decrete gegeven

den 16 meert 1722 in saecke van

Orbo Tituler verclaeren de schepenen

de bovenste gesubregulerde linien

geene interpraetatie van nooden

te hebben als sijnde de selve

claer, en(de) de onderste gesubregulerde

linien verstaen moeten worden dat

in het toekomende de procedure

in forme en(de) tot verkortingh van

het selve, moest voortgeset worden

act: Blerick in judidio den 13 april

1722.

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


[blz. 203]


t gericht gesien den requeste van

Aert Coopmans waer bij den selven

repraesentert sijne nootsaeckelijkheijt en

ten dijen eijnde is versoeckende octroije

om eenigh gelt. en(de) het selve hem

bij desen gerichte mochte toegelaght

worden, om het selve tot sijne noot-

saeckelijckheijt te emploijeren, soo wordt

hier mede bij provisie den voorn:

Aert Coopmans tot naerdere nootsaec-

kelijckheijt gepermittert en(de) geonctroijert,

om op sijne goederen op te ken-

nen nemen eene somme van vijftigh

patakons om de selve tot den voorge-

melten eijnde te gebruijcken actum

Blerick in judicio den 13 april 1722.

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


[blz. 204]


gedingh gehouden den 27 april 1722


den lieutenant Bucken personelyck

in judicio comparerende en(de) gevi-

sitert hebbende de redenen van arrest

door de weduwe van wijlen Peter

Verheijen gedaen monterende ter

somme van drij en veertigh pata-

kons seven schellingen salvo iusto

volgens obligatie van den 22 octobr:

lestleden verclaert de schult hier

boven geroert te sijn rechtverdigh

en(de) sigh submitterende aen volontai-

re condemnatie met versoeck van de-

creteringe.


t gericht gesien en(de) gevisitert

hebbende de redenen van arrest

gedaen ter instantie van de wed(uw)e

wijlen Peter Verheijen tot last van

den lieutenant Bucken als mede

de volontaire condemnatie door


[blz. 205a]


den lieutenant Bucken alhier in

in judicio gedaen condemneren den

selven de schult monterende ad

drij en verrtigh patakons seven

schellingen in gevolgh sijne beken-

tenisse op te leggen en(de) te betaelen

cum expens: act: Blerick in

judicio den 27 april 1722.


ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


gedingh gehouden den 11 maij 1722

verbale anclaghte


voor

de heere deser heerlickheijt

clegeren tegens

Orbo Tituler fugitiven

de Bon van wegens de heeren

deser heerlickheijt clegeren geeft


[blz. 206a]


een E:E: [= edel eersaem] gerichte te kennen dat

den fugitiv: den seventhienden augusti

lestleden den persoone van Lins Coop-

mans met eene messe eene wonde

in dessens oogh, door het hooft heef

toegevoeght, in voegen dat den selven

doens op het selve moment is over

leden en sulx all sonder die minste

redenen gelijck alle het selve

blijckt uijt de pp [= per procuratie] informatien

overgegeven den 22 augusti lest

leden en(de) overmits all sulcke ge-

daene misdaden in landen van

iustitie geensints en sijn tollerabel

dan naer rigeur van rechten,

moeten worden gestraft, all of

schoon den voors: fugitiv: sigh

met de vluchte heeft gesalvert

overmits welcke en(de) meer

andere redenen etc: soo con-

cluderen en(de) contenderen


[blz. 205b]


die heeren clegeren ten eijnde

den fugitiven sal worden gestraft

naer recht en justitie, gelyck

dergelijcke misdadigers gestraft

behooren te worden anderen

ten exempel, ofte mit andere

alsulcke poene als een E:E: [= edel eersaem]

gericht in redenen en billicheijt

sal vinden te behooren en sulx

all met condemnatie en(de) mijsen

van justitie en(de) in cas het voors:

bewijs ofte de pp [= per procuratie] informatien

voor geen legal bewijs oft thoon

en souden mogen worden aengeno-

men soo versoecken die heeren

clegeren ten eijnde de selve

getuijgen daer over mogen

worden gerecollert en tot sulcke-

n eijnde praefixie van dagh


[blz. 206b]


Mooren van wegens den ged(agh)de versoeckt van

het bovenstaende gedicterde copije

per sijne eijgenhandige memorie

door van Ulft toegesonden.


t gericht gesien het gedicterde van

den procureur de Bon van wegens

de heeren deser heerlickheijt

clegeren tegens Orbo Tituler

ordonneren den selven sijne

thoonen op den vijfthienden

deses [in marge:] ten thien uren

tot recollement voorts te

brengen actum Blerick in judicio

den 11 maij 1722.


ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


[blz. 207]


gedingh extra ordinaire gehouden den

15 maij 1722


die heeren

deser heerlic-

lickheijt

clegeren

tegens

Orbo Tituler

fugit: en(de) ged(agh)de


comparerende voor twee commissa-

rissen deses eersamst gerichts den

eers: Peter van Ulf als clerck

en(de) in naeme van den procureur

de Bon de welcke alhier in

persone sistert Jenneken Lamers

huijsvrouw van Leonardus Ingen Riet

ende Maria Wijnants gewesene marte

van den voors: Tituler, versoeckende

dat de selve praevio juramento

over hunne den 17 augusti lest-

leden gegevene verclaeringen, mogen

worden gerecollert, van de gedae-

ne citatie constert.


[blz. 208]


gedingh gehouden den 1 junij 1722


den secret:

van Baerll

ende Gerardus

Borwaeter

q:q:

arrestanten

ende

clegeren

tegens

Derick Cleo-

phas gearres-

terde ende

gedaghde


de arrestanten en(de) clegeren

geven een E:E: [= edel eersaeme] gerichte te ken-

nen dat den eersten arrestant den

9 julij lestleden aen den gear-

resterden in bonis en(de) ged(agh)de over

gedraegen heeft, de helfte der

wintmolen alhier, en(de) dat den

selven daer van aen coop pennin-

gen alnoch ten achteren is de som-

ma van hondert een en dertigh

rijxdaelders vier schellingen salvo

dat den tweeden arrestant en(de)

cleger den voors: tijde aen den selven

gearresteerden en(de) gedaeghden ins-

gelijx overgedraegen heeft een

vierden deel van de selve mole,

ende dat hij daer van alnoch

schuldigh is de somme van 32 rijx.


[blz. 209]


ses schell(ingen) mitsgaeders den achter

stendigen pacht van het resterende

vierden deel ad achtien rijxd: ses

schell(ingen) als men ten synen tijden

sal verificeren op den voet vant

landt recht pag: 291 art: 14 en(de)

dat overmits sij arrestanten naer

veel vouwdighe aenmaningen van

de gemelte sommen geene betaelin-

ge hebben konnen bekomen

ter concurrentie van de selve

den negenden maij lestleden op

drij vierden deele van de gemelte

molen arrest geinterponert hebben

mitsgaders voor de intresse daer

van verloopen en(de) den ge(dagh)de en(de)

gearresterde mede voor desen E:E: [= edel eersaeme]

gerichte te doen verdaghvarden

om de redenen van arrest te

sien overgeven als den gerichts

bode sal relateren overmits welc-

ke en(de) meer andere redenen etc:


[blz. 210]


soo concluderen en(de) contenderen

de arrestanten en(de) clegeren

respectivelijck ten eijnde

den gearresterden in bonis

en(de) gedaghden sal worden gecon-

demnert de voors: sommen van

131 rijxd: vier schell(ingen) en(de) 32

rijxd: ses schell(ingen) cum interesse

a tempore more mitsgaders

den voors: achterstendigen pacht

ad achthien rijxd: en ses schell(ingen)

op te leggen en te betaelen

salvo cortinge van het ghene

daer op souden mogen wesen

betaelt ofte voor betaelinge

behooren te dienen en(de) dat by

foute van sulx aen hun sal

worden gepermittert al het

selve op het gearresterde goet

te verhaelen idq: cum expens:

vel alias etc:


[blz. 211]


gedingh extra ordinaire gehouden

voor de twee commissarissen

Peter Jansen en Peter Wynants

op heden den 10 junij 1722


den procureur

de Bon van

wegens de

gebiedende

heeren deser

heerl: cleger:

tegens Orbo

Tituler fugit:


sistert alhier de persoonen

van Geurt Linsen, Anthon ingen-

Riet, en(de) Maria Jansen, ver-

soeckende dat de selve praevio

juramento caeterisq: praemissis

praemittendis over hunne gege-

vene verklaringe den seven

thienden augusti lestleden

mogen worden gerecollert

van de gedaene citatie constert

bij relaes hier mede mondelingh

door den bode alhier overgege-

ven.


comparerde alhier in persoone

Geurt Linsen in praesentie van

de bovenstaende twee commissa-

rissen versoeckende uijtstel


[blz. 212]


om sijnen eijdt te doen

[ingevoegd:] in saecke van Lins Coopmans en(de) Orbo Tituler

tot ter tijdt

dat hij sigh hier over bevraeght

sal hebben te doen sullen

den tijdt om sigh daer over

te bevraegen wesen tot acht

daeghen hier naer willende

alsdan al voorens behoorlijck

gecitert worden.


in extra ordinaire gedingh ge-

houde den 2 julij 1722.


comparerende voor de twee

commissarissen Peter Jansen

ende This Verrinen den proc-

ureur de Bon van wegens de

heeren deser heerlickh: clegeren

tegens Orbo Tituler fugit:

sistert alhier de persoonen van

Jan Hilllen en(de) Leonora Faesen

en(de) Petronella Jansen met


[blz. 213]


versoeck dat over hun(n)e gedaene

verclaeringe den 17ten augusti

lestleden gegeven praevio jura-

mento caeterisq: praemissis prae-

mittendis mogen worden gerecol-

lert en(de) van het ghene hun ver-

ners wegen den doodt steck van

Lins Coopmans magh wesen

bewost sich sullen hebben

te expurgeren van behoorlijcke

citatie constert bij relaes hier

mede overgegeven.


gedingh gehouden den 6 julij 1722


comparerende voor de twee com-

missarissen, Peter Wijnants, ende

Peter Schonck den procureur

de Bon van wegens de heeren

deser heerlickheijt clegeren te-

gens Orbo Tituler fugitiv: sistert

alhier de persoone van Geurt

Linsen, Helena Breuls weduwe


[blz. 214]


wijlen Cornelis Hermans met

versoeck dat de selve over hunne

gegevene verclaeringe den seven-

thienden augusti lestleden van

den doodt steck van Lins Coop-

mans mogen worden vereijdt

en(de) gerecollert, wie insge-

lijx Maria Verheijen praevio

juramento caeterisq: praemissis

praemittendis magh worden

verclaert getuijgenisse der

waerheijt te geven van alle het

ghene haer bewust is van den

voors: doodt steck ende wordt

van haere depositie copije

versocht van de gedaene citat-

ien en arrest constert bij

relaes hier mede overgege-

ven.


[blz. 215]


gedingh extra ordinaire gehouden

den 1 augusti 1722


comparerde alhier in judicio

Jan Sijmons en(de) Jan Smits geci-

tert sijnde om de momborie te

aenverden van de onmondige

kinderen van Gerit Symons ende

Merrie Frederix.


t gericht gesien de comparanten

naementlijck Gerit Sijmons en(de) Jan

Smits, verclaeren de selve tot

de momborie capable te sijn

en(de) uijt dijen eijnde ordonneren de voors:

comparanten de momborie van

de onmondige kinderen van Gerit

Sijmons en(de) Merrie Frederix te

aenverden. actum Blerick in

iudicio den 1 augusti 1722

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris


[blz. 216]


op heden den 1 augusti 1722

hebben Jan Sijmons en(de) Jan Smits

hunnen eijdt afgeleijt als mom-

boiren van de onmondige kinde-

ren van Gerit Sijmons en(de) Mer-

rie Frederix saliger ter ord(onnan)tie

quod attestor

Franc: vander Vichte s(e)cr(tar)is


gedingh den 7 7bri: 1722


Petrus Scheckers

arrestant en(de) cl:

de. tegens

weduwe

Gregorius Schec-

kers saliger


den arrestant en(de) cleger geeft

een E:E: [= edel eersaeme] gerichte te kennen dat

hij arrest geinterponert heeft

den 18 julij lestleden op alle

gereijde en(de) ongereijde goederen

van de gearresterde tot Venlo

gelegen voor sijne rechtverdige

pretensie tot laste van de selve,

welcke voorss: goederen niet en

connende bij reijcken, is hij arrestant

genootsaeckt worden den 31 dito

oock alhier arrest t'interponeren

op alle effecten en(de) goederen van


[blz. 217]


van de gearresterde en sulx

in subsidium en(de) overmits hij

arrestant tot Venlo geobtinert

heeft de mede comende senten-

tie soo versoeckt hij arrestant ten

eijnde verclaert mach worden

door hem eenen arrest gedaen

te sijn en(de) hem gepermittert

de voors: praetentie aen hem

bij vonnis door den gerichte tot

Venlo gegeven geadjudicert in

cas de goederen aldaer gelegen

niet en mochte bij reijcken op

die alhier in subsidie gearresterde

goederen te verhaelen cum expen-

sis vel alias etc:


t gericht gesien het verbael

ten prothocolle van wegens Petrus

Scheckers, verclaert in dese saecke

niet te konnen ordonneren, vermits

den voorgemelden Petrus Scheckers


[blz. 218]


noch des selfs volmechtiger selfs

niet en hebben gecompare[r]t

voor al eer hij Petrus Scheckers

[ingevoegd:] voor desen gerichte selfs compareren

ofte wel des selfs volmechtiger

met gerichtelijcke volmacht,

thoonende schijn en(de) bescheijt

van sijne gedaene arreste

naer behooren actum

Blerick in judicio den 7ten

7bris 1722


ter ord(onnan)tie van dese gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(eta)ris

[blz. 219]


gedingh gehouden den 22 7br: 1722


de weduwe

van wijlen

den s(e)cr(eta)ris

Henrick

Cuijpers

gepande

ofte gear-

resterde

in bonis

en(de) clegers

tegens

den s(e)cr(eta)ris

van der

Vichte

gedaghden


den procureur Mooren van

wegens de clegerse geft aen

E:E: [= edel eersaem] gerichte te kennen dat

haeren swager Urban Titulaer

in huyre genomen hebbende

gehadt het huijs en(de) landerijen

der onmondige kinderen van

wijlen Herman Verheijen,

daer onder mede aengevangen

hebbende eene clever groes [= klaverweide]

naer dat deselve alvorens

waere gesneden en(de) ingevolgh

notor gebruijck costhuijme

en(de) oude gewoonte afgeweijt

door des eijgenaer saligers

beesten ofte wel van dije

van wegens der onmondige

en(de) de huijshoudinge van


[blz. 220]


den voors(chreven) Tituler als nu opge-

nomen sijnde, is met consent

van Thijs Verrijnen als momboir

der voors: onmondige van de

voors: huijre voor de expiratie

der volle jaere in de huijrsele

bedongen, gedesistert hebbende

den gedaghde, het huijs en(de)

landerijen als nu gehuijrt,

doch en kan dit scheyden van

huijre niet anders wesen,

als de landerijen te quitteren

naer landts costhuijme en(de)

gebruijck en(de) op den voet

der huijr zedele hier bij

in originali verthoont en(de)

in decisione causae te her-

thoonen, te weten de lande-

rien stoppel bloot en(de)


[blz. 221]


de clever groes op den voet

en(de) tijdt als oock clever groes

is aengevangen oversulx naer

dat die moeste sijn afgeweijt,

is het gebeurt dat de huijsvrou-

we van den voors: Tituler bij

de clegerse met haere menagie

wesende den clever hebbende

doen snijden en(de) doens alnoch

gesneden daer op liggende der

clegerse beesten den selven

clever hebben geweijt, over

sulx dat men deser sijts doens

is gewest in gerustelijck besit

en(de) gebruyck van de voors: cle-

ver groes en(de) weijde heeft

den gedaghden onderstaen eyge-

ner authoriteijt en(de) feytelijcker

wijse den achden deses we-


[blz. 222]


sende onse lieve vrouwen

geborts dagh van de weijde

te doen afhaelen ofte panden

ende bij den schut in arrest

en(de) detensie doen brengen

alnoch eene koije aldaer staende

het welck den gedaghde

geensints eijgener authoriteijt

en heeft toegestaen, te

min omdat het voors: clever

landt niet eerder en heeft

mogen aenvangen naer

gemeijn gebruijck als dat

t'selve waere afgeweijt en(de)

de daer op deser sijdtse staende

schore genoten, soo en(de)

gelyck den voors: Tituler

oock het clever landt onder

de voors: landeryen heeft


[blz. 223]


aengetreden gehadt gelyck immers

oock notorlijck bij alle half

winders en(de) pachters is in een onwe-

dersprekelyck gebruijck, hebbende

den gedaghden dijen aengaende

immers niet toegestaen hem

selven dese aengaende feytelycker

wijse te richten en(de) in het deser

sijdtse gebruijck bij wegen van

attentat voorts te gaen gelijck

bij het panden en(de) doen detineren

der voors: beesten welckdanige

eygenrichtingen strafbaer in

rechten sijn verboden, quia

ab executione non est incho-

andum, dat is: dat men van

pandingen niet en magh begin-

nen, welcken aengaende men

laet den heere vrije sijne


[blz. 224]


actie van de geincurerde ame-

nde, dat oock den gedaghde

de voors: beeste heeft laeten

staen sonde de minste redenen

van arrest pandinge ofte de-

tensie te hebben overgegeven

sonder den landtrechtelijcken

wete te doen, ofte ten pro-

thocolle laeten aenteeckenen

sonder oock de clegerse daer

over voor recht te hebben

laeten dagen als nochtans

alle hadde behooren te

geschieden ingevolgh de

landtrechten pag 288 art: 1

en pag: 289 art: 2 vervolgens

dat den voors: praetensen arrest

ende ophoudinge van de beeste


[blz. 225]


is nul nichtigh en(de) voor niet gedaen

moet worden gehouden, in der voegen

dat den gedaghden de voors: beeste

te onrecht en(de) feijtelijcker wijse

wegh gehalt kost en(de) schadeloos

moet restitueren en(de) herstellen

dat oock den gedaghden aen de

clegerse is verschult van voor

gestreckte penningen en kost

gelt volgens afrekeninge van

den thienden april lestleden

eene somme van negenthien

patakons drij blamusers gelijck

in val van calumnieus ont-

kennen bewijselijck, tot vol-

doeninge van dijen de clegerse

oock niet synde te geraken

is daer omme over het een

en(de) ander genootsaeckt worden


[blz. 226]


middelen van rechten te

gebruijcken overmits welcke

en(de) meer andere redenen etc:

soo concludert en(de) contendert

de clegerse ten eijnde bij een

E:E: [= edel eersaeme] gerichte sal worden ver-

claert dat het den gedaghden

niet en heeft toegestaen

haer in het gebruijck der voors:

clevere weyde te turberen,

en(de) de voors: beesten van de

selve eijgener authoriteijt

in der maniere als heeft

gedaen, te doen wegh haelen ten

huijse van den schut te

laeten brengen en(de) aldaer

soo lange te laeten staen,


[blz. 227]


en(de) dat den selven om sulx ge-'

daen te hebben sal worden

gecondemnert de voors: beesten

kost en(de) schadeloos aen de clegerse

te restitueren en(de) te herstellen

en(de) te vergoeden de koste

en(de) schaede daerdoor geleden

mitsgaeders te vergoeden en(de)

te betaelen /: naer taxatie

van luijden hun des verstaen-

de :/ het ghene de voors: beeste

middelerwijl is verslaegen

en(de) beschadight, met permissie

om den voors: schade te mogen

libelleren, den heere in sijne

amende over het voors: attet-

tat, en(de) eygen richtinge onver-

kort, tot dijen dat den voor-

schr: gedaghden mede sal worden


[blz. 228]


gecondemnert aen de clegerse

op te leggen en(de) te betaelen

de voors: somme van negen-

thien rijxdalers en(de) drij

blamusers met den intresse

a tempore litis motae, en(de)

bij provisie onder desen E:E: [= edel eersaeme]

gerichte te namptiseren,

overal met condemnatie

in de kosten, vel alias

etc: partijen hier toe

gedaght gelijck den gerichts

bode mondelinge heeft

gerelatert met versoeck

dat op het versochte

namptissement op heden


[blz. 229]


mach worden gedisponert

ingevolgh de landtrechten

pag: 309 art: 3 et 4 pag. 317

art: 3 et pag: 315 art: 8 idq:

cum expensis


ick secretaris van der Vichte

gesien hebbende den eysch

en(de) conclusie van wegens

de weduwe van wijlen den

s(e)cr(etar)is Cuijpers

seght naer demael bij de

gedaene citatie de redene

der citatie niet schriftelijck

en is overlevert en nu eerst

den selven eijsch en(de) conclu-

sie alsmede de redenen waer-

omme den selven is gecitert

soo seght den selven op het ghene


[blz. 230]


de weduwe voornoemt van

wegens de schulden gelieft

in te brengen, dat de rekenin-

ge ofte wel de afrekeninge

niet ten vollen ofte final

en is geschiet maer

provisionel met bespreck

dat soo wanneer den voors:

secretaris oock wat tot haer

voors: weduwes laste quamp

te vinden onder sijne annoti-

tien het selve bij betalinge

soude worden geliquidert

waeromme

de voors: weduwe niet en

is berechtigh om den

voorgem: secretaris daer


[blz. 231]


over in rechte te trecken

voor al eer sij met den

voors: secretaris afgerekent

sal hebben te weten fina-

lijck welcke afrekeninge

haer oock noijt door den

secret: voorn: noijt en sal

noch en is geweygert worden

en(de) ten dijen eijnde versoeckt

dat dese onnoodige onkosten

tot haer voors: weduwes lasten

sullen komen te reijsen

alsmede praesentert den

voors: secr: met de voors:

wed: af te rekenen ende

haer naer afrekeninge bevon-

den schuldigh te sijn soo sij

des sal versoecken te betaelen


[blz. 232]


wat aengaet haere tweede

conclusie ofte aenspraecke

sal den voorg: secretar: den

naesten gerichtsdage antwor-

den.

Mooren van wegens de

clegerse seght de vooren

staende antwordt van par-

thijen in alle en(de) int ge-

heel te bestaen in open-

baere calomnien in rechten

straefbaer want men immers

geene klaerdere afrekenin-

ge en kan hebben als

desen bekenne met joffrou-

w Cuijpers in alles afge-

rekent te hebben soo dat


[blz. 233]


haer noch komt negenthien

rijxdaler drij blamuser soo

van kost gelt als andersints

in teycken der waerheijt

hebbe dese onderteijckent

Blerick den thienden 10 april

1722 en(de) dan onderteec-

kent sijnde: Franc: van

der Vichte gelijck in

cas van voorder calomnieus

ontkennen bewyselijck

daeromme het voorenstaende

gedicktertde bij straefbaere

ongefundertheijt verwer-

pende en(de) ten regarde

van de beeste in quaestie


[blz. 234]


impenderende naerder het

landtrecht pag: 289 art: v

persistert bij de conclusie

hier vooren genomen cum

expensis met versoeck van

recht en justitie op heden

te mogen worden geadmi-

nistrert.

den voorgem: secr: seght wel

waer te sijn eene afreke-

ninge gemaekt te sijn maer

nochtans met bespreck dat

al het ghene den voorgemel:

secretaris tot des voors: wed:

lasten mochte vinden voor

dato deses rekeninge ofte


[blz. 235]


des selfs verstande soude worde

op die voors: afrekeninge

geliquidert en noch verder

seght den voors: secret: alnoch

posterieur tot haeren lasten

in sijne boeck is hebbende

en(de) ingevolgh anterieur in

sijne annotitie gevonden tot

haeres lasten waer van

gheene afrekeninge en is

geschiet het welck sij een

vrouw sijnde met eeren

niet en sal konnen ont-

kennen dat de voors: afspr-

aecke int oprekenen is ge-

schiet en voordert persistert

als voor.


[blz. 236]


Mooren het naerder gedic-

terde bij expres ontkennen

en(de) als calumnieus de-

batterende en(de) daer tegens

priora repeterende persis-

tert als voor. p


den secretar(is) seght den proc:

Mooren het ontkennen van

het voorenstaende gedicterde

sonder fondament is ontken-

nende naerde mael hem het

selve onbewust is.

pp [= per procuratie]


s[ieu]r: Petrus

Scheckers

controlleur

tot Wel

arrestant

ende cleger

tegens

de weduwe

van wylen

Gregorius

Scheckers

saliger

gearresterde

in bonis

en(de) gedaghde


den arrestant persoone-

lyck in judicio compareren-

de geassistert bij den pro-

cureur de Bon geeft een

E:E: [= edel eersaem] gerichte te kennen


[blz. 237]


dat hij den achthienden

julij lest leden arrest

geinterponert heeft op

alle gereede en onge-

reede goederen van

de gearresterde tot

Venlo gelegen voor

sijne rechtverdige prae-

tensie tot laste van de

selve, welcke voors: goe-

deren niet konnende

bije reijcken is hij arres-

tant genootsaeckt worden

den 31 dito oock alhier

arrest te interponeren

op alle effecten en(de)

goederen van de gearres-


[blz. 238]

 

terde relaes tot het arrest

prothocolle en(de) sulx in

subsidium ofte verhael

en(de) overmits hij arrestant

tot Venlo geobtinert heeft

de sententie alhier in ori-

ginali verthoont soo ver-

soeckt hij arrestant ten

eijnde verclaert mach

worden door hem eenen

arrest gedaen te sijn

en(de) hem gepermittert

de voors. praetensie aen

hem bij vonnisse door

den gerichte tot Venlo

gegeven, geadjudicert,

 

[blz. 239]

 

in cas de goederen aldaer ge-

legen niet en mochten beij reyc-

ken, op de alhier in subsidium

gearresterde goederen te

verhaelen cum expensis

vel alias etc:

 

T gericht gesien het gedicte-

rde van wegens Petrus

Scheckers als mede de

gerepraesenterde sententie

overwogen hebbende, soo

wordt den voors. Petrus [ingevoegd:] Scheckers toe-

gelaeten, het ghene hij binnen

de stadt Venlo ofte des selfs

jurisdictie tot voldoeninge

van sijne praetensie tot laste

van de weduwe van wylen

 

[blz. 240]

 

Gregorius Scheckers met des

selfs goederen aldaer vercocht

sijnde, mochte te kort komen,

op de goederen hier binnen

dese heerlickheijt gelegen

toebehoorende

[ingevoegd:] de voors: weduwe van wylen Gregorius Scheckers

te konnen

erhalen vermits alvoorens

aen desen gerichte te sullen

thoonen onder gerichtelijcke

attestatie der stadt Venlo

wat hij aldaer mochte te

kort komen en hem mochte

komen boven de goederen

aldaer liggende alsmede

van den gedaenen eydt

hem bij de voorgem: senten-

tie belast actum Blerick in

judicio den 22 7bris 1722

Ter ord(inan)tie van dese gericht

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 241]

 

Gedingh gehou-

den den 5

october 1722

 

Den secretaris van der Vichte ged(aeghd)en

Teghens

De wed(uw)e van wijlen

den secretaris Cuijpers

 

Seght de selve wed(uw)e in haere aen-

spracke t'onrecht vorts gevaeren

te hebben teghens haer beter weeten

alsoo sij in hunnen eijsch van

schult te veel heeft gepretendeert

alsoo sij wel wetent is van den

voornoemden secretaris naer de affree-

keninghen volgens haeren boeck

gelt ontfangen te hebben, ende

insgelijcx dijen eijgen daeghe een

affspraeke waer dat soo wanneer

den ged(aeghd)en iethwes in sijne notitie

tot haeren laest wierde gevonden

het selve soude geliquideert worden

maer effenwel soo sij sulcx quaem

te ontkennen te weeten van dese

bovenstaende aeffspraeke het selve

haer te eede wort gegeven, ofte

wel den ged(aeghd)en presenteert dijen

selven aen te nemen, ende wat

aengaet den naerderen ontfanck

van den 17 meij 1722 is haer

 

[blz. 242]

 

wel bewost ontfanghen te hebben

ende in cas van ontkennen soo

presenteert den ged(aeghd)e als een man

met eeren sijnen boeck te besweren

ende dient volgens de clegersse

als te veel teghens haer beter

wetens gevraeght te hebben, ge-

straeft te worden volgens landt-

recht pag: 312 art: 15, ende

noch veerder seght den ged(aeghd)e naerde

mael sij wel wiste, datter affreeke-

ninghe moeste geschieden tusschen

den ged(aeghd)e ende haer clegersse,

alsoo sij den eenen tot

des anderens laeste hadde te

pretenderen soo hadt de clegersse

verplicht geweest affreekeninghe

te versoecken het welck sij nochtans

noyth aen den ged(aeghd)en heeft aen-

socht, ende bij aldijen dat sij

sulcx soude hebben gedaen

den ged(aeghd)en het haer noyth en

soude hebben geweijgert waer

uuijt claerlijck blijckt als dat

sij met haere positive schult

eijschsinghe, als wel beter wetende

als dat sij alvoorens affreekeninghe

hadde moeten eijschen, maer niet

positijff schuldt eijschijn, als wel

wetende haer soo veel

 

[blz. 243]

 

niet te toe te komen, seggen nochmaels

dese proceduijre niet vorts comende

te sijn als volgens blijck om den

ged(aeghd)en quellingh aen te doen gelijck

nock blijck uuijt dese bovenstaende

dictaemen, ende dient dijent volgens

gestraefft te worden volgens landt-

recht pag: 314 art: 4 gelijck

alle dese voorders sijn blijckende

uuijt d'aenspraeken den ged(aeghd)e

gedaen ten voorgaende prothocolle

van weghens een geschudde beste [= een opgesloten beest]

daer den ged(aeghd)e immers niet mede

en heeft te doen, alsoo hier de

maeniere is datten geswoeren

schuedt alle besten dij hij op een

andermans landt volgens sijn officije

ij vindende moet scheulten tot

voorcomminghe der schaede die de

inwoonders deser gemeijnte door

des eens oft des anders besten mochte

commen te lijden, ende vorders

oock de inwoonderen den scheudt

voor schaer moeten betaelen, ende

soo den den proc(ureu)r Mooren van

weghens de clegersse in sijne

voorgaende prothocolle heeft

aen getrocken, dat den ged(aeghd)e

de voorss: beste soude hebben

doen indictinentie houden

 

[blz. 244]

 

het welck den ged(aeghd)e geheel: ende

gans ij ontkennende, maer dat

hij alleen den scheudt sijn officie

heeft laeten doen, ende voorders

dat den voorgemelden scheudt aen den

ged(aeghd)e heeft comen vraeghen, seggende

uuijt laeste van de clegersse wat

den ged(aeghd)en voor sijnen geleden schaede

mochte pretenderen, waerop den

ged(aeghd)e aen den scheudt genoemt

heeft geantwordt genen schaede

te pretenderen, ende dat sij met

hem affkoeste maecke gelijck het

hem belieffde, want hij ged(aeghd)e

met de beste niet en wilde

te doen hebben, als hem de selve

niet aengaende hebbende den

scheudt sijn functie volgens gebreuck ge-

daen ende soo wanneer de clegersse

vermeijnde den scheudt de

beste t'onrecht gescheudt te

hebben, dat can de clegersse tegens

den voorgemelden scheudt ver-

haelen oock seght den ged(aeghd)e wel

waer te sijn den scheudt laest

gegeven te hebben alle beeste

dije op sijn landt mochte gevon-

den worden de selve volgens

sijn officije te schutten, en de

soo wanneer de clegersse vermeijnde

 

[blz. 245]

 

soo haere het landt te weeten

vier morgen gelegen aen de Lims-

putt mochte toecommen ofte recht

daer aen hebben, dat sij het selve

niet en sal connen bethoonen alsoo

den ged(aeghd)e het selven in pacht heeft

ende sulcx met den jaere 1722

stoppel bloedt [= stoppelbloot] moet aenveerden volgens

pacht ceele met de momboiren der

onmondighe kinderen van wijlen

Hermen Verheijen daer van gemaeckt

oock treckt den proc(ureu)r Mooren in

sijn voorgaende prothocoll aen,

dat in dese heerlijckheijt het

gebreuck is den cleever groes als

schaer te moegen vervolgen niet

tegenstaende, dat hijer nochtans

ende elders de costuijme van wegens

den cleever groes geheel anders is

gelegen volgens hier mede comende

attest der vrijheerlijcheijt Grieben-

vorst oock in cas noodigh sal

den ged(aeghd)en vorts brengen de inwoon-

deren ofte pachter deser heerlijcheijt

de welcke sulle getuijgen ten deijle

dat de clee [= klaver] maer eens en magh worden

gesneden ende dan tot behoeven

van den toecommenden pachter

moet laeten liggen, ende ten deijle

als dat den clee niet langer

en maegh worden gebroecht tot

 

[blz. 246]

 

halver meij, oock verthoont den

ged(aeghd)e hier mede sijnen boeck waer

in de schuldt tot laste van de

clegersse is staende

oiterende tot dijen eijnde de

voors. landtrechten pag: 312 art:

15 ende pag: 314 art: 4, sijnde

genochsaem hiermede verthoont

de ongefundertheijt, ende ongerechti-

ghe schuldtmaeninghe als mede

de onnootsaeckelijck van dese procedure

niet anders dienende dan tot

quellingh van den ged(aeghd)e, ende

versoeckt dijens volgens dat hem

magh recht worden gedaen ende

de clegersse gecondemneert met

costen ende interessen etc

 

T'gericht gesien het wedersijdts

gedicteerde van partije den 22

7ber des voor leden maents ten prothocolle gedicteert

ende condemneert den ged(aeghd)en de

voors. somme van 19 rijxd: 3 blam-

muijsers promptelijck op te leggen

ende te betaelen, volgens affree-

keninghe van den 10 april 1722 ende bij provisie

onder desen eers: gerichte te

namptiseren binnen acht daeghen

ende condemneert den ged(aeghd)en in de

costen in desen geresen, idque

cum expensis ter taxatie

 

[blz. 247]

 

ende moderatie van den gerichte

actum Blerick den 5 october 1722

Ter ord(onnan)tie van den

gerichte

P:F Hermans

secr(etar)is surrogatus.

 

T' gericht gesien het wedersijdts

gedicteerde van partije den 22

7ber des voorleden maents ten

prothocolle gedicteert over de

questie van de clever groes dat

den ged(aeghd)en die sal hebben aen te

vangen ontrent s(in)t Jacob stoppel-

bloot volgens landtsgebruijck, con-

demneert de clegersse in de

costen in desen geresen ter taxa-

tie ende moderatie van den ge-

richte actum Blerick den 5

october 1722

Ter ord(onnan)tie van den

gerichte

P:F Hermans

secr(etar)is surrogatus.

 

[blz. 248]

 

Gedingh gehouden den 23 9bris 1712

de wed(uw)e van

wijlen den

secr(etar)is Hendrick

Cuijpers pandersse

Teghens

den secr(etar)is van

der Vichte geex-

ecuteerde ende

pandtkeerder.

 

Mooren van weghens de pandersse geeft

aen een EE: [= edel eersaeme] gerichte te kennen, dat den

pandtkeerde bij vonnisse van den 5 8ber

lestleden hiertoe in originali verthoont

is gecondemneert tot betaelinghe van

eene somme van neghenthien rijxd(a)lers

drij blammuijsers tot dijen in de costen

daertoe de pandersse betaelt hebbende

voor rapport en omstandt de somme

van acht gulden vijffthien st(uijve)rs b(ra)bants

luijt quijtantie daer achter copielijck

staende, om te hebben den effecte van

den voorss: vonnisse sijn daerop de ge-

woonelijcke ord(onnan)tien van sommatien respe(ctivelijck)

ende executien gevolght, ende door den

gerichtsbode geexploiteert naer uuijtwijsen

van de selve relacen, welcken gerichtsbode

de executie den 14 deses hebbende willen

effectueren, heeft den pandtkeerder daer

teghens pandtkeeringhe gedaen, gelijck

den selven gerichtsbode alhier mondelinge

in judicio heeft gerelateert, het welck

is strijdende teghens het landtrecht pag: 343

ar(tic)ulo 7, immers soo verre, dat den pandkeer-

der tot geene teghenspracke en magh

worden ontfanghen die strecken solden

teghens den vonnisse om die geweesene

saeke wederom in nieuwe kennisse te

brenghen et(ceter)a, welcken pandtkeerder in

vall hadde vermeent boven recht oft von-

nisse te sijn geexecuteert te worden de

pandersse voor desen EE: [= edel eersaeme] gerichte hadde

moeten doen daeghen, ende op heden

wesende den daer aen naest volghenden

gerichtsdaegh sijne redenen van

 

[blz. 249]

 

pandtkeeringhe, mit de bescheijden daertoe

dienende voor brenghen, naer inhoudt van

het dienaengaende uuijtdruckelijck gestatueer-

de der landtrechten pag: 342 ar(ticu)lo 4 daer

aen oock conform het selve landtr: pag: 297

ar(ticu)lo 14, statueren noch voorders, dat soo wan-

neer pandtkeeringhe geschiedt, moet de oppo-

nent oft pandtkeerder den eersten naervol-

genden gerichtsdagh, sijne redenen van

pandtkeeringhe voorbrenghen, op pene van

versteck, ende dat pander met sijne pandin-

ghe sal moeghen vortvaeren, selfs met

commineringhe van eene boete van

eenen gulden ten prouffijte van den

heere ende noch naerder bij het landtr:

pag: 343 ar(ticu)lo 6 dat de gepande in gebreeke

blijvende ten eersten gerichtsdagh naer

de pandtkeeringhe hem te verweijren et(ceter)a

elcke reijse tot ten prouffijte van den

heere te verbueren der boete van drij

goldt guldens, welcken aengaende den heere

sijne actie daer toe wordt vrij gelaeten, geleth

nu den pandtkeerder niet alleen geen het

minste daegement en heeft laeten doen gelijck

nochtans op den voeth der voorss(chreven) landtr:

pag: 342 ar(ticu)lo 4 in fine hadde behooren

te doen maer oock selfs in faute verblijfft

eenighe de minste redenen van pandtkeeringe

off oppositie desen EE: [= edel eersaeme] gerichte voor te brengen

welcken volgens in conformiteijt der oock

voorss: landtr: pag: 297 art(icul)o 14 aen de

pandersse moet worden gepermitteert met

de voorss: pandinghe off executie voort te

vaeren, overmits welcke ende meer

 

[blz. 250]

 

andere redenen et(ceter)a soo concludeert ende

contendeert de pandersse ten eijnde haer

sal worden gepermitteert in conformiteijt

der hier voor geciteerde landtr: mit de

begonste executie vorsste vaeren ende

den pandtkeerder ende opponent gecondem-

neert in de kosten deser, ende door

de voorss: pandtkeeringhe veroorsaeckt

vel alias omni meliori modo via et

forma cum expensis.

In saecke van de wed(uw)e

Cuijpers pandersse,

Teghens

den secr(etar)is van der Vichte

opp(one)nt ende geexecuteerde,

 

T'gericht gesien hebbende het

bovenstaende gedicteerde permitteert

den pander off pandersse mit haere

begonste executie vorts te vaeren

condemneert den opponent ofte den geexe-

cuteerden in de lasten in desen ter

taxatie ende moderatie van den

gerichte actum Blerick den 23 9ber

1722

Ter ord(onnan)tie van den

gerichte

P:F: Hermans secr(etar)is

surrogatus.