GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 301-350


[blz. 301:]

 

den cleger noch int een

noch int ander geloof en

kan worden toe gestelt

en(de) oock soo weenigh aen

het prætense annotitie

boexken, ten desen tene-

mak impertinent, het welck

indijen met inkt waere

geschreven sekerlijck noch

niet droogh en soude wesen,

behalven dat het selve tot den

subjecten cas is abusif, door

dijen de gedaghde den mergel

niet den 5, maer den 11

februarij lestleden van

Bastianus heeft gekocht, op

welcken elfden den sel-

ven Bastianus noch mergel uijt de ponte

 

[blz. 302:]

 

op ende aen syn huijs heeft

laeten vaeren door Peter

Wanten, den mergel die de

gedaghde gekocht heeft ge-

levert synde den 12 dito voor

de meer reste parthijens gedic-

terde bij ontkennen verwer-

pende en(de) priora repeter-

ende persistert de gedaghde

als vooren cum expensis

 

Heijnen van wegen den

cleger gevisitert hebbende

het bovenstaende naerder

gedicterde van parthije advers

seght dat de selve ad juris

sustisientiam deser sijdts

gedicterde niet en heeft

 

[blz. 303:]

 

ingeenderleij point konnen

rencontreren(de) ende dat de

selve haer vindende gecon-

vincert van alle kanten

niet anders en soeckt als

de richters door een langh

dictamen bestaende in repe-

titie te ombrageren en(de)

dat den cleger sijnde een

coopman staet ter goeder

naem ende faeme op sijn

boeck alleenlyck behoort

worden geglooft [sic], behal-

ven de vremde getuygen

in actis vermelt en(de) dat

dese sijts gereproducert

accepterende dat parthije

selver undiq: moet laeten

 

[blz. 304:]

 

moet bekennen dat den

mergel in quæstie den 5

februarij lestleden al te

lande gelegen heeft en(de)

gecompetert heeft den

cleger van welcken mer-

gel de gedaghde gekocht

heeft en(de) niet van den

mergel die den tijde van t

transport in de ponte is

gewest, ende dat de ged(agh)de

moet bekennen dat Basti-

anus Hillen als factoor en(de)

commissie hebbende sijnen

meester heeft laeten roepen

die den coop van den mergel

gemaeckt heeft ende dat

 

[blz. 305:]

 

Sebastianus voors: den selven

coop op sijn eijgen houthe

niet en heeft konnen op

hem nemen om redenen

hier boven vermelt ende

accepterende voorders

dat parthije advers haer

selver undiq: contradieert,

uijt dese saeke niet en

kan komen, springende

van den eenen tack op den

anderen en(de) parthije advers

haer hier uijt soecken te draijen

maer tevergefs men in haer

geene standtvastigheyt en

kan vinden, maer haer

selver geamusert heeft door

 

[blz. 306:]

 

haer langhduijrigh dictamen

en(de) of nu de gedaghde den

11 ofte 12 den mergel

heeft laeten aefhaelen te

lande hier over valt alhier

geene quæstie het is genoech

dat den cleger den coop

heeft gemaeckt præsent

sijnde met Bastianus Hillen

des clegers facteur ende

dat de gedaghde aengenomen

heeft den cleger den voors:

mergel te betaelen in

præsentie van de h(ee)r scholtis

en(de) andere voors: de meer

reste van het gedicterde

van parthije advers

 

[blz. 307:]

 

per generalia debatterende

en(de) priora repeterende

persistert nochmals cum

expensis

 

Mooren seght dat de

gedaghde in den coop

geenen cleger en heeft ge-

kent maer alleen Bastianus

Hillen en(de) alleen met den

selven wegens den prijs over

een gekomen sijnde, daerom-

me priora repeterende

persistert utiq: cum expen-

sis

 

Heijnen het naerder gedicter-

de expresselijck ontkennende

en(de) het selve per generalia

debatterende en priora repe-

 

[blz. 308:]

 

terende persistert als voor

cum expensis

 

t gericht gesien de dictamina

van wegens Mathis Houbar

cleger ende Aldegonde Raij-

maekers gedaghde, belast

parthijen den naesten ge-

richts daghe hunne conden

en bescheijt voorts te

brengen op dat alles gehoort,

en recht daer op kan worden

gedaen act: Blerick in

judicio den 19 april 1723

 

ter ord(onnan)tie van de selve

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 309:]

 

gedingh gehouden den 4 maij 1723

 

Mathijs

Houbar

cleger

tegens

Aldegonde

Raijmaekers

wed(u)we Lins

Coopmans

 

Heijnen van wegens den cleger

repeterende d’ord(onnan)tie lestledene

gerichts dagh gegeven en(de) hem

regulerende naer de selve

versoeckende dat de naergenoem-

de persoonen permissis permit-

tendis mogen worden onder

eijde verhoort ende op de naer

volgende vraegh stucken ofte

interrogatoria en(de) ten eersten

den h(ee)r scholtis deser heerlickheijt

/ of niet waer dat den selven

bewost is, dat de gedaghde aen

genomen heeft den mergel te

betaelen aen Mathijs Houbar

cleger in desen het selve af te

vraegen door twee schepenen

van desen gerichte, juffrouw de

Scholtendinne overmits haere

sieckte, en(de) wordt alhier insge-

 

[bijlage: bij 309 - wordt geplaatst bij december 1729]

 

[blz. 310:]

 

gelijx gesistert om onder eijde

verhoort te worden wie voors:

den persoone van Sebastianus

Hillen of niet waer en is

dat den selven den mergel unde

quæstro heeft soecken te vercoo-

pen voor Mathijs Houbar,

of oock niet waer dat Sebastian

Hillen den cleger heeft geroe-

pen om den mergel te ver-

coopen, dat den cleger voor

het malder heeft willen heb-

ben achtien st: ende de ged(aag)de

met hem cleger geaccordert

heeft ad sesthien st: het mal-

der, wordt insgelijx gecistert

Helena Verheijen om de selve

af te vraegen op den voet wie

voors: of de selve den mergel

gemeten heeft ofte niet

 

[blz. 311:]

 

wordt insgelijx gesistert den

persoone van Hendrick Her-

mans gerichts bode alhier

om de selve af te vraegen

ofte hij den mergel gemeten

heeft ofte niet ende wat den

selven voorders van den voors:

mergel bewost is hier toe

behoorlijck gecitert sijnde

parthijen volgens relaes

van den gerichts bode

als insgelijckx dat van

den schut deser heerlick-

heijt volgens mondelingh

hunne relateringh en(de)

dit alles geschiet sijnde

versoeckt dat ingevolgh

d'ord(onnan)tie van den 19 april

lestleden door desen eers:

gerichte op heden recht ende

justitie mach worden geadmi-

nistrert

 

[blz. 312:]

 

volg: landtrecht 309 art: 3

pag: 317 art: 3 et 4

 

Mooren van wegens de

gedaghde seght dat alhoewel

dese saeke op het behaelt

van eijde den welcken aen

de ged(agh)de of verwerderse hadde

moeten toegestelt worden

volg: landtrecht pag: 311

art: 9 welcken eijde de

ged(agh)de bereyt is gewest ende

alnoch bereijt is te sweren

dat sij aen den cleger niet

schuldigh en is, en(de) dat met

den cleger niet en heeft ge-

contractert nochte van den

selve den mergel in quæstie

gecocht maer wel en(de) alleen

 

[blz. 313:]

 

van Bastianus Hillen ten

desen mede parthye, welcken

eijdt de gedaghde voor genoeg-

hsaemen thoon ten desen

souden moeten dienen als

niet beloopende de saecke

over de ses guldens b(ra)b(ants) bij

de voors: landt rechten

uijtgedruckt, maer alleen

ter summe van drij gulden

12 st: echter nu bevindende

dat ter saeke ex adverso

levendige conden ofte ge-

tuijgen /: alhoewel inper-

tinent :/ worden geproducert

soo nemt de gedaeghde aen

naer het verhoor der ex

adverso gesisterde op voorgaen

de præfixie van dagh, oock

haere getuijgen om insgelijx

verhoort te worden te sullen

 

[blz. 314:]

 

sisteren, dijen onvermindert

aengesien Bastianus Hillen

ten desen mede is parthije

sustinert absoluytelyck dat

den selven, wie oock dessens

huijsvrouwe Helena Verheijen

niet als getuijgen en mogen

worden geproducert veel

minder onder eijde ten desen

mogen worden verhoort,

protesterende in contrarien

vol van absolute nulliteijt

en(de) vermits den cleger onder

de jurisdictie van desen eersam:

gerichte notoorlijck int

minste niet en is geseten,

jae selfs geen huijshoudinge

en is hebbende in dyer ma-

niere dat op den selven

 

[blz. 315:]

 

der reijts geresene en eventuele

costen jae selfs oock het rapport

van desen eers: gerichte

niet en souden sien te ver-

haelen en(de) alsoo het geheel

gewijesde elusoir gemackt

worden soo versoeckt de

ged(agh)de dat aen den cleger

sal worden belast, voor

en(de) al eer in aeke iets

verners sal worden verhan-

delt ofte ondernomen, prom-

ptelyck genoeghsaeme cautie

voor het eventuel gewijsde

desen eers: gerichte dwanck-

baer te stellen, op poene dat

den selven, cum expens:

a limine judicij sal worden

geremovert, en(de) dat de ged(agh)de

tot daer aen int punct van

 

[blz. 316:]

 

productie van aher getuijgen

ofte seyden van contrarien

thoon sal worden gehouden

voor diligent sustinerende

het een en(de) ander alsoo te

behooren, in val van debat

cum expensis

 

Heijnen van wegen wegen [sic]

den cleger seght dat de

landtrechten ex adverso ge-

citert pag: 311 art 9 liggen

in faveur van den cleger

overmits de selve duijdelijck

uijtdrucken dese worden,

op het behaelt ofte eydt

van den heijscher sonder

anderen thoon behoeven

te doen, ten waere dat

 

[blz. 317:]

 

den verwerder ter contrarie

bereijdt waeren te sweren

niet schuldigh te sijn, in

welcken gevalle men de

saeke bedinge en(de) daer op

wijesen sal als voor en(de) over

meijts parthijen in contrarien

feyten bestonden soo en

heeft een eers: gericht niet

anders konnen wiesen als

het selve gedaen heeft bij

het decret van den 19 april

lestleden waerbij den dagh

van heden is worden ge-

praefigert waer bij expres-

selijck belast wordt alle

hunne conden en bescheijt

voorts te brengen op dat daer

op recht mach worden gedaen

 

[blz. 318:]

 

dat oock de landtrechten pag:

331 art: primo rakende den

geoffererden en(de) suspecten

eijdt mede brengen dat sigh

den een der anderen den op

den eydt kan geven sijnen eijsch

bij aldijen, parthijen noch

levende noch liggende conden

of schriftelijck bescheijt en

hebben etc:, maer hier liggen

levendige conden die op heden

gesistert sijn soo dat parthije

advers op haeren voors: suspecten

eydt niet mach worden

getrouwt, ende alsoo parthye

nu versteken sijnde van haeren

contrairen thoon ingevolgh

 

[blz. 319:]

 

de voors ord(onnan)tie en(de) volgens

eygene bekentenisse van part-

thije advers in het bovenstaen-

de verbal aengetrocken

waer bij sij selver voor genoe-

gsaeme thoon sustinert haert

gepræsenterden suspecten eijdt

comt de selve parthije nu

om dese saeke te traineren

en(de) op noch grootere on-

costen te brengen op het

lest versoecken cautie pro

judicato het ghene directelyck

is strijdende tegens alle stijl

practyck en(de) rechten vermits

op heden de saeken behoort

finalijck gedecidert te worden

en(de) het voors: versoeck hadde

behooren te geschieden voor

 

[blz. 320:]

 

de litis contestatic, dat oock

een e:e: gerichte sal gelieven

te reflecteren dat alle gerichts

daeghen de gerichts costen

door parthijen worden be-

taelt met contant gelt en(de)

om nu dese saeken niet op

te houden en(de) geene meerde-

re onkosten te causeren soo

præsentert den cleger stants

voets cautie juratoor tot

superfluijtijdt ingevolgh

de landt rechten pag: 312

t: secundo art: 1 et 2 de

meer reste van het gedicter-

de van parthije advers bij

frivolliteijt impertinentie

ongefundertheijt aliaq: juris

et fact: debatterende en(de)

 

[blz. 321:]

 

daer tegens repeterende priora

persistert als boven cum exp:

en(de) dat ingevolgh d'ord(onnan)tie van

van [sic] desen e:e: gerichte voors

op heden mach worden

gedaen

 

Mooren van wegens de ged(agh)de

ontkent wel uijtdruckelijck

dat men deser sijets van con-

trarien thoon soude sijn

versteken immers noijt in desen

lande gehoort sijnde noch

oock in rechten dat eenen

gedaghden van thoon souden

konnen worden versteken

alwaer dijen van syde des

clegers noch niet volkomen

en is afgeleght welcken

 

[blz. 322:]

 

aengaende emn sigh refe-

rert tot de landtrechten

pag: 324 art: 1 2 et 3 en(de)

signantelijck ten desen pag:

325 art: 4 des alnoch

te meer alwaer parthije niet

en sal konnen doceren

van insinuatie van den

gereclamerden decrete, tot

waer aen men desersijets

oock niet gehouden en

is gewest daer aen te

voldoen, bij frijvolheijt

en(de) onaennemelickheyt

verwerpende de præ-

tense oblatie van

cautie jurator door

 

[blz. 323:]

 

parthijers bediende sonder

der selve kennisse ofte

aengewende nerstigheijt

gepræsentert, dijer aengaen-

de repeterende de ged(agh)de

haer versoeck en(de) susti-

nue hier vooren gedaen

persistert cum expensis

Heijnen het vooren gedict-

erde per gen(er)alia debat-

terende persisitert cum

expensis

p:p:

 

t gericht gesien het wedersijts

gedicterde van wegens Mathis

Houbar cleger en(de) Aldegonde

Raijmaekers, verclaert den

cleger met cautie jurator

 

[blz. 324:]

 

niet te konnen volstaen maer

belast den selven positive cautie

te sullen stellen, als mede

belast aen parthijen op

heden klocke drij uren

aen d'ord(onnan)tie van den negen-

den april lestleden gegeven

te voldoen op poene van

absoluijt versteck act: Blerick

in judicio den 4 maij 1723

 

ter ord(onnan)tie van desen

gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

eodem post prandium

 

comparerde de ged(agh)de in persoone

geassistert bij den procureur Mooren

de welcke heeft gesistert Wullem

Wellens, Helena Jansen, Reijnier

Hillen en(de) Mathis Hermans,

gedaght om getuijgenisse der

waerheijt te geven gelijck den

gerichts bode mondelingh heeft

 

[blz. 325:]

 

gerelatert, versoeckt dat de selve

prævio juramento cæterisq: præ-

missis præmittendis mogen worden

verhoort, en(de) dijen volgens genera-

lijck en(de) respect: afgevraeght den

selven ouderdom en(de) specialijck

den voors: Willem Wellens eersten

deponent, ofte niet waer dat

Bastianus Hillen ten huijse van

van [sic] de ged(agh)de is gekomen eenigh-

sints voor het ondergaen der

sonnen ende dat mede aldaer

præsent is gewest den eerw:

heere capellaen alhier, wie

oock Helena Jansen, secundo

ofte niet waer dat de voors: gedag-

hde doens van den voors: Sebasti-

anus Hillen heeft gekocht acht

malder mergel sonder dat Mathis

Houbar daertoe ofte bij is præsent

gewest ten derden ofte niet

waer dat den voors: Bastianus doens

 

[blz. 326:]

 

heeft geseght naer het treffen

van den coop, dese ofte dier-

gelijcke formalia : het is van

avont te laet den mergel

te leveren, compt morgen

vroegh dan sal ick den mer-

gel leveren, ten vierden ofte

niet waer dat hij deponent

s anderen daghs smorgens ko-

mende aen het huijs van den

voors: Bastianus, den selven

met hem deponent uijtge-

gaen, ende overwegh om

naer het schip te gaen, heeft

geseght, ick moet met het

schip nu afvaeren, ick sal

u vrouw leveren van den

mergel die aen mijn huijs

light, ten vijfden ofte niet

waer dat hij daer van raport

 

[blz. 327:]

 

gedaen hebbende aen de gedaghde,

de selve daer op heeft geseght dat

hij deponent de karre soude

inspannen ende naer het huijs

van Bastianus vaeren om den

mergel te ontfangen, ten sesden

ofte niet waer dat hij deponent

met de karre komende aen

het huijs van den voors: Bastia-

nus den mergel in quæstie suc-

cessivelijck is gelevert en(de) op

gemeten mede door den soone

van den voors: Bastianus ten

sevenden ofte niet waer dat

den voors: Bastianus ten selven

daghe s avonts naer de leveringe

van den voors: mergel is ge-

komen ten huijsen van de

ged(agh)de om gelt voor den gelever-

den mergel, en dat de gedaghde

heeft geandtwordt dat sij met malkan-

deren souden rekenen en het

 

[blz. 328:]

 

ghene hem Bastianus dan souden

komen, sij hem soude uijtgeven,

ten achtsten ofte niet waer den

selven Bastianus daer over uijt-

gaende, op straete en(de) op de

venster van de ged(agh)de huijse

timult gemaeckt hebbende

daer over door de wachte is

aengehaelt worden, om sulx

ende verners te verclaeren wat

hem deponent daer van ende

meerder van saeken mach

kennelijck wesen met de

circonstantie en(de) redenen

van wetenschap

en(de) de voors: Helena Jansen

tweede deponente oock præ-

missis præmittendis als vooren

en(de) naer het afvraegen van

der selver ouderdom, de selve

 

[blz. 329:]

 

ten eersten te vraegen ofte niet

waer dat Bastianus Hillen op se-

keren naer noen dight bij den

avont is gekomen ten huyse

van de ged(agh)de aldaer mede præ-

sent sijnde den heere capellaen

alhier, en(de) ten tweeden en(de) derden

dese deponenten mede te ver-

hooren over de inhoud

der tweede ende derde vraegh

stucken hier voren ten regarde

van den persoone van Wilm

Wellens geposert, en(de) voorders

dese deponente af te vraegen

ofte niet waer dat den voors:

Bastianus s avonts, naer dat

den mergel in quæstie was

gelevert is gekomen ten huijse

van de ged(agh)de en(de) gevraeght be-

talinge van den geleverden

mergel, en(de) dat de ged(agh)de daer

op heeft geandtwordt dat sij

 

[blz. 330:]

 

met hem Bastianus soude reke-

nen, en(de) het ghene alsdan soude

komen, betaelen, en(de) verners

af te vragen wat haer van

saeke meer mach kennelijck

wesen, om sulx te verclaeren

met de circumstantie en(de)

redenen van wetenschap

ende den voors: Reijn Hillen

derden getuijgen præmissis

præmittendis en(de) naer af-

vraege van ouderdom, ofte

niet waer dat hij deponent

is gewest ten huijse van

den h(ee)r scholtis alhier,

met Mathis Hermans ende

Rosier Berden, als wanneer

de wed(u)we Coopmans alhier

ged(agh)de ten voors: huijse is

gekomen en(de) in praesentie

van hun deponenten

 

[blz. 331:]

 

aen Bastianus Hillen heeft

gevraeght dese formalia : waerom

levert ghij mij den mergel niet

/ hebt ghij mij den mergel niet

verkocht? ofte niet waer daer

op geandtwordt heeft, jae, maer

ghij moet mij betaelen, en)de dat

de ged(agh)de daer op geseght heeft

betaelt mij in de een handt, ick

sal u in de andere betaelen,

en(de) dat de voors: ged(agh)de daer op

is uijtgegaen sij deponenten alnoch

daer wesende sonder Mathis

Houbar, ofte hij haer aenge-

sproken te hebben, mede Mathis

Hermans vierden getuijgen over

de voors: positien præmissis præ-

mittendis te verhooren, en(de) de

selve beyde respect : af te vrae-

gen wat hun verners van seake

 

[blz. 332:]

 

kennelijck mach wesen met de

circumstantie en(de) redenen van

wetenschap, en(de) specialijck mede

den voors: Reijn Hillen af te

vraegen ofte niet waer, dat

Bastianus Hillen, ten selven

daghe, dat de ged(agh)de den mer-

gel heeft gekocht, en(de) des daghs

voor dat den selven Bastianus

met de ponte met mergel

is afgevaeren, mergel uijt

de selve ponte aen sijn

huijs heeft laeten opbrengen,

welcke hier geposerde maec-

ken en(de) treffen van koop

tuschen de ged(agh)de en(de) Bastianus

Hillen, den eerwerdigen h(ee)r

capellaen oock sal uijt drae-

gen, inval men in den tijdt

 

[blz. 333:]

 

niet en worde gepræcipitert

om daer toe de noodige licentie

van sijn hooghw: uijt te wercken

doch kan een e:e: gerichte daer

van gecertroiert wesen, in val

del selven heere capellaen

daer over instructive souden

believen te sprecken, andersints

en(de) in val van niet men sustinert

daer toe den noodigen tijdt

om gemelte licentie te obtine-

ren te sullen en(de) moeten hebben,

om dat niemant in sijne recht-

verdige defensie en(de) noodigh be-

wijs en mach worden vercort

benadeelt ofte gepræcipitert,

en(de) overmits den cleger bij

decrete van heden is belast

positive cautie pro judicato

te stellen, het welck voor al

moet voor gaen, voor en(de) al eer

tot voortsganck van seake mach

 

[blz. 334:]

 

worden geprocedert sustinert

de ged(agh)de ten eijnde parthije

daer aen voor al naer be-

hooren moet voldoen

 

den procureur Heijnen van

wegens den cleger seght dat

Willem Welles en(de) Helena

Jansen sijn knecht en(de) maght

en(de) in het broodt der ged(agh)de en(de)

vervolgens soo wel suspect

als de voors: ged(agh)de voor de

meer reste is het genoech

uijt het voorseijde dat de

selve onder eijde in dese

saeke niet en mogen worden

verhoort, dat oock de eene

schult met de ander niet en

magh worden gecompensert

 

[blz. 335:]

 

in allen gevalle en(de) dat Janus

niet anders en heeft gedaen als

uijt crachte van commissie in

actis vermelt, en(de) sonder præju-

dicie van dijen, comparerde

voor ons scholtis ende schepenen

deses eersaemes gerichts den

h(ee)r lieutenant Gerardus Bucken

die hem alhier in judicio

præsent sijnde tot borge pro iudicato in dese saeke voor Mathis heeft

gestelt soo ende gelijck den

selven doet cracht deses sijne

persoone en(de) goederen alhier

onder dese jurisdictie gelegen

general ende special en(de) signan-

ter sijnen bouw hoeve genaemt

den Bockhorst sustinerende

hiermede aen d'ord(onnan)tie van desen

e:e: gerichte ten vollen te

hebben voldaen

 

[blz. 336:]

 

Mooren van wegens den ged(agh)de

seght ten reguarde van het eerste

lit van parthijens gedicterde dat

immers niemant van seake, die

in een huijs passeren beter kan

weten, als de dienstboden aer

in en(de) bij præsent wesende parthije

in de geheele landtrechten niet

sullende konnen aenwijsen

dat soodanige tot het geven

van getuijgenisse niet en

mogen worden geadmittert

ofte wel, dat de selve niet

als getuijgen en souden mogen

verhoort worden, des alnoch

te meer alwaert het ghene, waer

van de selve kennisse moeten

hebben, is gepassert ter præsen-

tie van een geestelijck persoon

den eerwerdigen heer capal-

laen alhier daer van sooveel,

 

[blz. 337:]

 

als de selve kennisse hebben,

en(de) aenbelangende de geoffererde

cautie van parthije, seght de

ged(agh)de dat daer bij geensints

en is geexprimert ofte den

daer bij gemelden bouwhof

is alodial, leen, lyf, ofte

gewins goet int geheel

ofte ten deele, ofte den

selven met anterieure

lasten is beswaert ofte

gesaisert ofte niet daer

men alreets van veele verse-

kert is, signantelyck mede

dat d'erfgenaemen Heijnen

ten lasten van den borge

te prætenderen hebben

eene capitale van drij

hondert patakons over

de verloopen van dijen

 

[blz. 338:]

 

in den jaere 1721 bij desen

e:e: gerichte alreets decret

tot namptissement gegeven

sijnde beloopende met de

daer bij gedecreterde en(de) naer-

dere verloopen alreets de

summa van sestigh patakons

salvo justo, doch s'n val een

e:e: gerichte de selve cautie

voor genoeghsaem souden ge-

lieven te arbitreren, laet

men sulx regressu naer

rechten in subsidium salvo

dijen volgens priora repeter-

ende persistert

 

Heijnen van wegens den

cleger seght tegens het

eerste punct van parthyens

gedicterde dat niet alleen-

 

[blz. 339:]

 

lyck de natuyrlycke rechte

mede brengen dat parthije

selver nochte haere domesti-

quen sijen suspect en(de) waer

tegens in summo gradu

wordt geprotestert maer

oock de gemeyne rechten

al of schoon dudelijck

eenige cassen in de landt

rechten niet en waeren

gespecificert, gelyck te

sijen is in het prohemium

der landtrechten deses over

quartiers hisce in verbis,

ende of in de voors: landt

ende stadt rechten iet gebrakt

ofte uijtdruckelijck niet en

waere gestelt, dat men als

dan recht soude doen naer

 

[blz. 340:]

 

het ghene dat den selven landt

ende stadt rechten naest solde

gelycken en gemeessigh sijn

ende genoegh op eene redene

fundament ofte gront be-

rusten ende in soo verre die

voors: landt rechten noch den

voet van gelyckenis ofte

een matigheyt der selver

daer toe niet en solde

konden dienen ofte reijcken

dat men als dan recht solde

doen naer de gemeijne beschre-

vene rechten, ende raken-

de het tweede punct der cautie

van den persoone en(de) goede-

ren van den h(ee)r lieutenant

 

[blz. 341:]

 

Bucken hier boven gespecificert

alles afgetrocken synde mach

het licht dat daer over souden

konnen schieten de wardije

van twintigh patakons om

dese kleijne onkosten in

cas van onverhopte succum-

bentie in dese saecke voor

Mathis Houbar te betaelen,

te meer daer den voors:

h(ee)r lieutenant onder desen

e:e: gerichte genoeghsaem

is gepossessionert al het

welcke men laet ter

consideratie van desen

e:e: gerichte, geconside-

rert daer en boven dat

alle termijnen en ord(onnan)tien

alle gerichts daegen met con-

tant gelt alhier in judicio

 

[blz. 342:]

 

worden betaelt, ende dat

parthije advers nievers anders

op uijt is als dese saeke te

brengen op eene lange

bane tot groot præjudicie

van parthijen de meer

reste van het bovenstaende

gedicterde per g(e)n(er)alia

debatterende persistert

cum expensis in cas

van vernere debat int

punct van cautie

 

Mooren het naerdere

gedicterde van parthije

bij frivolheijt en(de) imperti-

nentie verwerpende en(de)

daer tegens priora repe-

terende persistert insge-

 

[blz. 343:]

 

lijx, met dese additie en(de) ver-

soeck, dat roster berde tegen-

wordigh wesende in het Kol-

broeck ten arbeijdt, en(de) op den

korten tijdt van half drij tot

drij uren hier toe niet heb-

bende konnnen gedaght worden,

ante decisionem causæ, over

depositien ten reguarde

van Reijn Hillen en(de) Ma-

this Hermans hier voren

gedudecert mede magh

worden verhoort

 

Heijnen accepterende dat

parthije tegens het reijts

bovenstaende gedicterde niet

en heeft weten in te brengen

en(de) nu wederom soeckt eenen

anderen uytvlycht te weten,

van Rosier Berde directelyck

 

[blz. 344:]

 

tegens d’ord(onnan)tie van desen

e:e: gerichte en(de) dat oock

geen oordeel boven oordeel

en magh worden gestreken

ingevolgh de notoire landt

rechten en(de) sulx priora

repeterende persistert

 

Mooren priora repeteren-

de persistert insgelijx

p:p:

 

t gericht verclaert den

voors: Mathis Houbar met

de cautie voors: tot voldoeninge

van costen judicator: in saecken

tuschen hem ende Aldegonde

Raijmaekers, niet te konnen

volstaen signantelijck met

den hof genaemt den Bock-

horst vermits den selven

 

[blz. 345:]

 

gerichte niet en weet hoe-

danigh de selve cautie is be-

swaert act: Blerick in judicio

den 4 maij 1723

 

ter ord(onnan)tie van den

selven

Franc: van der Victe s(e)cr(etar)is

 

op heden den 4 maij 1723

comparerden alhier judicio,

in voldoeninge der naerdere

ord(onnan)tie van desen e:e: gerichte

op heden gegeven, Leonardus

in gen Riet ende Jenneken Lamers

eluijden de welcke pro cautie

judicato hebben gestelt sulx

doende mits desen hunne persoo-

nen en(de) goederen generalijck en(de)

specialijck voor Mathis Houbar

bij aldyen den selven bij onver-

hopten val soude komen te

 

[blz. 346:]

 

succumberen waer mede sus-

tinerende aen de naerdere ord(onnan)tie

van desen e:e: gerichte ten

vollen hebben voldaen en(de)

dat sonder vertreck in dese

saeke magh worden recht

gedaen

 

t gericht alles gesien het

ghene geresen, tuschen Mathis

Houbar cleger ende Aldegonde

Raijmaekers ged(agh)de en(de) alles

wel, en rijpelijck overwogen

hebbende verclaert naer haer

beste kennisse en wetenschap

dat den cleger de gedaghde voor

den mergel niet en hadde be-

hooren aen te sprecken con-

demnert dijentu: den cleger in

twee derden deelen en de

gedaghde int ander derden

 

[blz. 347:]

 

deel van de kosten ten

desen geresen, om redenen

haer moverende act: Blerick

in judicio den 5 maij 1723

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 31 maij 1723

 

d’erfgenamen

Jan Heijnen

clegeren

tegens

den h(ee)r lieute-

nant J: G: Buc-

ken ged(agh)de

 

Mooren van wegens de clegeren

geft aen een e:e: gerichte te

kennen dat de selve volgens

obligatie van den tweeden

meert 1720 bij hunnen verbae-

len eysch den 24 meert 1721

ten prothocolle gedictert, aenge-

trocken, tot laste van d’erfgenamen

van wijlen Johan Bucken te

prætenderen hebben eene capita-

le van drij hondert patakons

/ wesende restant van meerde-

re capitalen van 700 patakons

van welcke capitale ofte

 

[blz. 348:]

 

restant met den 1ten maij 1720

vervallen gewest sijnde een

jaer intresse ad vyfthien pa-

takons, de clegeren uijt crach-

te van verbintenisse bij de

voors: obligatie in solidum

gedaen, den ged(agh)den den 24

meert 1721 voor desen

e:e: gerichte hebben aenge-

sproken tot betaelinge

ofte namptissement van

het voors: jaer intresse

doens te vorens vervallen

wije mede tot stellen van

onderpandt voor de voors:

capitaele, alles naerder

bij den voors: verbalen eijsch

gededicert, waer op oock

den 6den octobr: des voors:

jaers decret van namptis-

sement is gevallen

 

[blz. 349]

 

sonder dat daer aen tot noch

toe is voldaen, sijnde oock

naer het institueren der

voors: actie alnoch drij

jaeren interesse vervallen,

te weten met den eersten maij

1721 1722 ende 1723, doende

ten advenante van vijf ten

hondert, vijf en veertigh

patakons, van het een en(de)

ander de clegeren in der minne

geene voldoeninge en hebben

konnen bekomen, sijnde

het voors: decret van namp-

tissement als nu overjaert

dijent volgens het selve inge-

volgh landt recht pag: 339

art: 4 executabel moet worden

verclaert de welcke execu-

tabele verclaeringe op den

eersten gerichts dage moet

worden verleent, als daer

 

[blz. 350:]

 

toe alleen een dagement noodig

sijnde tegens den verdamden

/: gelijck is desen ged(agh)den :/

volgens landtrecht pag: 305

art: 28 wie oock staende

tot namptissement ofte handt-

vuldinge de drij jaeren naer-

der verloopen, volgens

landtrecht pag: 217 art 7

waer op oock ten iten

gerichtsdaege namptisse-

ment en(de) condemnatie

tot sulcken eijnde moet

vallen uijt crachte der

landtrechten pag: 315

art: 8, tot welcken eenen

en(de) anderen eijnde, wie

mede tot stellen van