GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 351-400


[blz. 351:]

 

onderpandt voor de capitaele

de clegeren genootsaeckt sijn

gewest den ged(agh)den voor

desen e:e: gerichte te doen

verdaghvaerden, als naer

behooren geschiet, gelijck

den gerichts bode alhier

in judicio mondelinghe

heeft gerelatert, overmits

welcke en(de) andere

redenen etc: soon conclude-

ren en(de) contenderen de

clegeren ten eijnde het

decret van namptissement

van den sesden octob: 1721

/ waer bij een jaer intresse

den 1ten maij 1720 verval-

len, ad vijfthien patakons

is geadjudicert, mach worden

 

[blz. 352:]

 

verclaert executabel

ende daer en boven dat

den ged(agh)den sal worden

gecondemnert de summe

van vijf en veertigh rijx-

daeler van drij jaeren

naerder verloopen intresse

met den eersten deses

verschenen op te leggen

en(de) te betaelen, en(de) bij

provisie, te namptiseren

en(de) voorders repeterende

de conclusie den 24 meert

1721 mede genomen con-

cluderen de clegeren

nochmaels ten eijnde

den ged(agh)den oock sal

 

[blz. 353:]

 

worden gecondemnert

voor de voors: capitaele

van 300 patakons binnen

veerthien daghen ofte ande-

ren per emptoiren termijn

bij een e:e: gerichte te

limiteren, te stellen

goedt siffisant en(de) onbe-

swaert onderpandt, ende

bij faute van dijen de

selve capitaele met den

intrest naer rato des tijdts

te restitueren, over al

met condemnatie in de

kosten, vel alias etc:

versoeckende dat hier

op ingevolgh hier voor

geciterde landtrechten,

op heden mach worden gedisponert

 

[blz. 354:]

 

t gericht gesien het gedicter-

de van den procureur Mooren

in naeme en(de) van wegens d’

erfgenaemen Jan Heijnen

clegeren tegens den lieutenant

J: G: Bucken ged(agh)den, verclaert

het vonnis tegens den ged(agh)den

gegeven den 6 octobr: 1721

executabel alsmede belast

den ged(agh)den de summe van

drij hondert patakons die

de voors: clegeren tot sijnen

lasten sijn hebbende, binnen

eenen mant te restitueren

ofte wel daer voor suffisant

onderpandt te sullen stellen

en den verloopen ofte achter-

stendigen intrest van de

 

[blz. 355:]

 

summe voors: binnen drij

weken onder desen gerichte

te namptiseren act: Blerick

in judicio den 31 maij 1723

 

ter ord(onnan)tie van de selve

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 21 juni 1723

 

Merten

Daemen

cleg(e)r

jegens Catha-

rina Lamberts

ged(agh)de

 

den cleger in persone alhier

in judicio comparerende geeft

een eers: gerichte te kennen

dat de ged(agh)de beneffens haere

susters bij hem cleger in den

host verdaen hebben haeren

stief vader Seger Aerts voor sijn

leven lanck ende sulx voor

de somme van hondert guldens

slecht geld een bedde, en vruchten

naerder vermelt in den contracte

hier mede copijelijck overge-

geven, en waer van het

 

[blz. 356:]

 

originel verthoont wordt

ende dat de selve het voors:

bedde, en vruchten voldaen

hebbende, dese ged(agh)de in faute

verblijft te voldoen den eersten

termijn van haer aendeel in

de voors: 100 gl: vervallen

tusschen paschen en pinxten

lestleden, dat hij cleg(e)r der

halven genootsaekt is ge-

worden de gele: ged(agh)de voor

desen e:e: gerichte te doen ver-

daeghvaerden, als den gerichts

bode mondelingh sal relate-

ren overmits welcke en

meer andere redenen etc

soo concludert en contendert

den cleger ten eijnde de

ged: sal worden gecondemnert

den eersten termijn oft de

helfte van haer aendeel

 

[blz. 357:]

 

in de voors: 100 gl: slecht

tuschen paeschen en(de) pinxten

lestleden vervallen prompte-

lijck aen hem op te leggen

en(de) te betaelen, ende bij

provisie onder desen e:e:

gerichte te namptiseren

met de kosten vel alias etc:

 

comparerde alhier in judicio

Peter, man van Catharina Lamberts

verclaerende ende in naeme van

Catharina Lamberts dat hij meijnde

de schult volgens het contract

al betaelt te seijn en gewilligh

sijn aenpart te willen voldoen

 

t gericht gesien het ingegevene

van Marten Daemen cleger tegens

Catharina Lamberts ged(agh)de wegens

veraccordert kost gelt monterende

ter summe van hondert gulden slecht

 

[blz. 358:]

 

gelt van Seger Aerts volg: contract

tuschen hem en Catharina Lamberts

daer van gemaeckt den 31 augusti

1722, verclaert ende belast aen

de voors: Catharina Lamberts

voor haer aendeel den eeersten [sic]

termijn aen Marten Daemen

te sullen voldoen en den selven,

onder desen gerichte te nampti-

seren alles met de kosten

ten desen geresen ter taxatie

en moderatie van desen gerichte

act: Blerick in judicio den

21 junij 1723

 

ter ord(onnan)tie van desen

gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 359:]

 

gedingh gehouden den

5 julij 1723

 

Cornelia

Hillen wedu(we):

van wijlen

Hermanus

Reijerdam

clegerse tegens

Joannes Soenen

 

de clegerse in persoone compare-

rende geeft aen een e:e: gerichte

te kennen dat sij te prætenderen

heeft tot laste van Joannes Soenen

ende Aldegonde Bruijnen el:

eene summe van vier en sestigh

guldens twelf st: loopens volgens

obligatie van den 3 junij 1720

hier bij in originali verthoont on-

der belofte van die in den tydt

van drij jaeren te betaelen waer

op moet dienen tot cortinge

eerstelijck vier gulden thien

schell: van het wortelen landt

wegens der clegerse broeder een

half malder gerst een summeren

ende een vat boeckweijt ende

voorders het ghene daer op

magh sijn betaelt ofte voor

betalinge soude mogen dienen

voor de meer reste de clegerse

 

[blz. 360:]

 

geene voldoeninge siende te

bekomen niet tegenstaende

alle minnelycke aen maninge

daer toe gedaen is de selve ge-

nootsaeckt middelen van rechte

te gebruijcken ende den ged(agh)de

voor desen e:e: gerichte te

doen verdaghvarden overmits

welcke ende meer andere rede-

nen, soo concludert ende

contendert de clegerse ten

eijnde de ged(agh)de sal worden

gecondemnert de voors: somme

van vier en sestigh guld: 12

st: loopens volg: obligatie van

den 3d. 1720 naerder vermelt

op te leggen ende te betaelen

salvo kortinge vant ghene

daer op magh sijn betaelt

ofte voor bewyselycke betae-

linge soude konnen dienen

 

[blz. 361:]

 

ende bij provisie onder desen

e:e: gerichte te namptiseren

volgens landtrecht 315 art: 8

alles met condemnatie in de kosten

vel alias etc: van de gedaene

citatie heeft den gerichts bode

mondelingh gerelatert

 

Joannes Soenen gedaeghden

versoeckt copie soo op heden

tegens hem is worden gehandelt

om ten naesten te doen soo ende

sijnen raede sal gedraegen

 

t gerichte gesien het voor

en bovenstaende gedicterde van

wegens Cornel: Hillen ende

Joannes Soenen verleent aen

den voors: Joannes Soenen copije

van het gehandelde, op heden ten

prothocolle gedaen actum Ble-

rick in judicio den 5 julij 1723

ter ord(onnan)tie

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 362:]

 

gedingh gehouden den

19 julij 1723

 

den gedaghden Joannes Soenen

tegens Cornelia Hillen weduwe

Regerdam ongefunderde clegerse

seght bij forme van verbaele

antwordt als dat hij seer

verwondert is dat de clegerse

derft heijschen haere prætensie

volgens gegevene handtschrift son-

der eenige afrekeninge ofte

liquidatie te houden mits

haere bekentenisse bij haer eijgen

aengeven niet anders en vermelt

als dat alles salvo moet geliqui-

dert worden soo dat den geciter-

den art: van parthije advers

contrariert aen haere voors

geallegerde landtrechten pag:

315 art: 8 spreckende van

liquide obligatie ofte handt-

schrift ofte schepenen ofte

 

[blz. 363:]

 

notariale handtschrift het welcke

den gedaghden niet ontkent maer

sustinert dat de clegerse volgens

haer eygene bekentenisse moet

liquidatie houden vant ghene

daer op magh wesen betaelt

ende sulx geschiet sijnde

is den gedaghden bereijt te

voldoen het ghene mochte

illiquidt blijven waerom

de ongefunderde clegerse moet

worden gecondemnert in alle

schaede en kosten hier inne

gedaen ende belast worden

voor ende al eer recht te

doen, met den gedaghden

in liquidatie ende rekeninge

te treden ende sulx geschiet

sijnde hem oirbiedigh ofte

ten regarde alles ten vollen

te voldoen waer mede conclu-

dert ende contendert ten eijnde

 

[blz. 364:]

 

als voorseijt met condemnatie

in de kosten ten desen geresen

vel alias etc:

 

Cornelia Hillen alhier in-

judicio in persoone compare-

rende versoeckt dat ende op over de

anspraecke door haer gedaen

tegens Joannes Soenen den gerichts

dagh lest leden mach worden

recht gedaen ingevolgh de

voors: aenspraecke

 

t gericht gesien het voor en

bovenstaende gedicterde van

Cornelie Hillen clegerse ende

Joannes Soenen ged(agh)de, belast de

clegerse met den ged(agh)den aenstont

afrekeninge te houden ende

al wat naer liquidatie den

 

[blz. 365:]

 

ged(agh)den aen de clegerse sal bevonden

worden schuldigh te sijn sal den

selven gedaghden binnen den tijdt

van vierthien daghen peremptot

aen de clegerse moeten opleggen

ende betaelen ofte bij foute van

dijen onder desen gerichte te

namptiseren blijvende de

ksoten half tot laste van de

clegerse ende d'ander helfte tot

laste van den ged(agh)den om redenen

haer morerende act: Blerick in

judicio den 19 julij 1723

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 366:]

 

geding gehouden den 13: 7bris 1723 [13 september 1723]

 

in sa(eck)e van den [daarover niets geschreven, waarschijnlijk terug getrokken]

 

gedingh gehouden den 15 decembr: 1723

 

comparerde alhier in judicio Christian

Linsen en(de) Thomas Sijmons in qualit-

eijt als bloedtverwanten gevende

te kennen de doodt van Jacobus Linsen

in gen Ael ende Petronel Sijmons eluij-

den en(de) naerdemael de voors: eluijden

sal: sijn naelaetende onmondige

kinderen soo versoecke de selve

in qualiteijt als bloedt verwanten

aen desen gerichte dat het desen

gerichte beliefde voor de voors:

onmondige voormunders ofte momboirs

te stellen hier toe nominerende

en repræsenterende Christian en(de)

Andries Linsen in gen Ael van wegen

den voors: Jacobus Linsen in gen Ael

saliger, Thomas en(de) Joseph Sijmons

van wegen Petronel Sijmons

 

t gericht gesien het bovenstaende

versoeck en repræsentatie van wegens

 

[blz. 367:]

 

Christian Linsen in gen Ael en(de) Thomas

Sijmons en het selve overwegende

ordonneren en stellen aen tot mom-

boiren van de onmondige kinderen

van Jacobus Linsen in gen Ael ende

Petronel Sijmons eluijden saliger,

den persoone van Andries Linsen in gen

Ael en(de) Thomas Sijmons en(de) hier toe

haeren behoorlijcken eijdt af te leggen

volgens landtrechten act: Blerick

in judicio den 15 decembr: 1723

 

ter ord(onnan)tie van desen gericht

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

op heden den 15 decembr: 1723 heeft

Thomas Sijmons sijnen eijdt als mom-

boir in handen van den scholtis præsent

schepenen, van de onmondige kinderen

van Jacobus Linsen in gen Ael en(de) Petro-

nel Sijmons saliger afgeleght act:

Blerick op den raedthuijse dato als

boven quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 368:]

 

op heden den 17 decembr: 1723

heeft Andries Linsen in gen Ael

synen behoorlijcken eijdt als

momboir van de onmondige

kinderen van Jacobus Linsen in

gen Ael ende Petronel Sijmons

saliger afgeleght in handen van

scholtis G: in gen Riet præsent

schepenen Peter Jansen en(de) Peter

Wijnants act: op de raedthuijse

dato als boven quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 369:]

 

op heden den 15 januarius 1724

heeft Jacobus Clemens als schepen

der heerlickheijt Blerick, den gewoon-

lijcken eijdt daer toe staende in han-

den van den heere raedt F: G: Ruijs

heere deser heerlickheijt Blerick

etc: afgeleijt act: Blerick op den

raedthuijse dato als boven

mij pr(æ)s(en)t

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

op heden den 15 januarij 1724

heeft Willem Welles als gesworen

den eijdt daer toe staende afgeleijt

in handen van den heere raedt

F: G: Ruijs heere deser heerlickheijt

act: Blerick op den raedthuijse

dato als boven

mij præsent

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 370:]

 

op heden gedingh gehouden

den 17 januarij 1724

 

de gebiedende

heeren deser

heerlickheijt

clegeren

tegens

Hendrick Brou-

wers gedaghden

 

den h(ee)r scholtis deser heerlickheijt

comparerende in naemen van de heeren

clegeren en(de) geeft aen een eers: gerichte

te kennen dat alhoewel in rechten

uuijtgemaeckt sijnde quod unius cujusq:

domus et habitatio habenda sit pro

asijlo dat is dat een jeders wooninge

moet gehouden worden voor vrijheijt

noghtans den ged(agh)den den 5 deses ge-

komen sijnde in de wooninghe van

Joannes Reijnders maeckende eende

vremde aenspraecke, naer eenige wee-

nige discourssen, de deure heeft toege-

slooten, op dat den voors: Reijnders niet

en soude konnen ontvluchten, den

lampen klos opgegrepen ende daer

mede der selv: Reijnders soodanigh op

het hooft geslaegen dat den selven

voor doodt ter aerden is neder gevallen

ende des selfs huijsvrouwe daer over

willende hulp roepen heeft den

ged(agh)den der selven i: ter wijlen haeren

voors: man in onmaght liggende

 

[blz. 371:]

 

op het brandende vier

geworpen sulx geschiet is den ged(agh)den

den voorss: Joannes Reijnders alnogh

ter aerden liggende, wederomme op

gesprongen, ende den selven alwederom-

me derlijck geslaegen hebben-

de soo verre dat den selven daer van

in perijkel van sterven is geweest

dit geschiet, is den ged(agh)den ten huijse

uuijtgesprongen, de deur naer hem

toe treckende, ende de voors: beijde

gequestde laetende liggen, welckdanige

grave misdaden in landen van justitie

niet ongestraft en mogen passeren

dan bij landtrechten pag: 366 5.4

ar(ticu)lo 1 staen ter pene van lijf verbeurte

in verbis soo wanneer jemandt een

ingesetene deses quartiers binnen sijn

woonhuijs off begrijp van den selven

bij dage off bij nachte gewaldt oft over-

last dede etc: ende aldaer jemandt quots-

den verbeurt sijn lijff waeromme de

heere clegeren tot welstant vant publijck

en conservatie van de gemeijne ruste

genootsaekt sijn middelen van rechten

 

[blz. 372:]

 

te gebruijcken ende soodanige qualdt

tot exempel van andere naer behooren

te doen straffen vermits welcke ende

meer andere redenen, rechten, midde-

len ende motiven hier toe van

officie ofte rechtweghen bij een

eers: gerichte naerder te voegen

ende te suppleren

soo concluderen ende contenderen

de heere clegeren ten eijnde den

ged(agh)den sal worden gecondemnert

tot alsulcke straffe, baete off

andere alsulcke pecuniaire

amende als een eers: gerichte

in rechten en justitie ende

naer exigeratie van seacke sal

vinden te behooren met con-

demnatie in de kosten vel alias

omni meliori modo via et

forma cum expensis van

de gedaene citatie heeft den

gerichtsbode mondelinge in judicio

gerelatert

 

[blz. 373:]

 

comparerden alhier in judicio Hendrick Brouwers

gedaghden te kennen gevende dat

het ghene de clegeren hem opleggen

van wegens Joannes Reijnders hem

souden moeten bewesen worden als

daer in onschuldigh sijnde en(de) alsulcke

daden bij hem niet gedaen te wesen

 

t gericht gesien de clachte

door den h(ee)r scholtis gedaen, van

wegens de heeren deser heerlickheijt

clegeren tegens Hendrick Brouwers

ged(agh)den als mede des ged(agh)dens gedicterde

ordonneren aen de voors: heere

clegeren den naesten gerichtsdage de voors: clachte te

verificeren en(de) te bewijsen act:

Blerick in judicio den 17 januarij

1724

 

ter ord(onnan)tie

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 374:]

 

gedingh gehouden den 31 januarij

1724

 

de gebiedende

heeren deser

heerlickheijt

clegeren

tegens Hendrick

Brouwer ged(agh)den

 

den h(ee)r scholtis in naeme der heeren

clegeren in voldoeninge aen deses eers:

gerichts decrete van den 17 deses, sistert

alhier de persoonen van Joannes Reijnders,

dessens huijsvrouwe, item Ida Hermans

Jenneken Reijners, Hendrixken Jansen,

ende Aelthen Hermans om prævio juramento

utriusq: præmissis præmittendis verhoort te

worden over het ghene volgt, eerstelijck de

voors: deponenten respectivelijck aef te vraegen

hunnen ouderdom wooninge en hanteringe

ende dijentvolgens den voors: Joannes Reijnders

eerste deponent te vraegen, ofte niet waer

dat Hendrick Brouwers op den 5den deses

tot sijnen huijse ende wooninge is gekomen

de deure wegh gestooten hebbende den lampen

klos opgegrepen ende hem deponent daer

mede soodanighe op het hooft geslaegen dat

hij ter aerden is gevallen,

2do ofte niet waer dat hij deponent ter

aerden liggende ende sijne huijsv: willende

hulp roepen den voors: Hendrick Brouwers

de selve heeft gegrepen ende op het branden-

de vier geworpen,

3tio ofte niet waer dat sijne huijsvrouwe op

het vier liggende en(de) hij deponent alnoch

ter aerden, den voors: Hendrick Brouwers

 

[blz. 375:]

 

hem wederom heeft toegevallen en(de) deerlijck

geslaegen, en(de) sulx geschiet ten huijse is uijt

gegaen de deure naer hem toegetrocken

hebbende, over de voors: positien oock

te verhooren de voors: huysvro: van den

voors: Joannes Reijnders de selve huijsvr:

wie oock den selven Joannes Reynders respec-

tivelijck af te vraegen wat wonden hun

doens door den voors: Hendrick Brouwers

sijn toegevoeght worden, om het eene ende andere,

ende voorders te verclaeren wat hun van

saeke kennelijck moght wesen alles met

de circumstantie ende redenen van weten-

schappen,

de voors: Ida Hermans, Jenneken Reijnen,

Hendrixken Jansen ende Aelthen Hermans

respectivelijck af te vraegen ofte niet waer

dat sij op den 5 deses op sekeren tijdt int

huijs ende wooninge van Joannes Reijnders

lamenteren ende kermen hebben gehoort,

ofte sij ofte jemant van hun niet en heeft

gesien voor het voors: lamenteren dat den

voors: Hendrick Brouwers in het huijs van

Joannes Reijnders is gegaen, ofte naer het

kermen ofte lamenteren daer uijtgekomen

ofte niet waer dat den voors: Joannes Reijnders

ende sijne huijsvr: sijn gequetst gewest

ofte sij niet en weten ofte gehoort hebben

dat Hendrick Brouwers de selve quetsuren

heeft toegevoeght op wat maniere, waer

van sij sulx weten ofte gehoort hebben

 

[blz. 376:]

 

ende voorders de deponenten af te

vraegen wat hun van saecke kennelijck

magh wesen om sulx te verclaeren mitte

circumstatien ende redenen van weten-

schappen

 

op heden den 31 januarij 1724 heeft

Olithe Hermans naer haeren eijdt alvoorens

afgeleijt te hebben in handen van Peter

Jansen præsent schepenen Peter Schonck

Peter Wijnants Thijs Verrijnen Jan van

de Nieuberckt Lins Welles en(de) Jacobus

Clemens ingevolgh landtrecht fol: 326

no. 8 en gedeponert als volght naerdat

haer de vraegh stucken syn voor lesen op

heden door den h(ee)r scholtis overgeven

in naeme der heere deser heerlickheijt

verclaert de voors: Olithe Hermans

van de voors vraegh stucken ofte quetsuren

hoe ofte op wat maniere Joannes Reijnders

de selve quetsure heeft ontfangen noch

Hendrick Brouwers int huijs van Joannes

Reyners voor de ontfangene quetsuren

noch uijt het huijs niet heeft sien komen

en voorders van alle de selfs saecke niet

te weten en out te sijn ontrent 45 jaeren

out

 

[in marge voor: op heden den]

dese verclaerin-

ge is nul ver-

mits deselve is

particulierk

op een cohier

geschreven is

 

[blz. 377:]

 

t gericht gesien de depositien der gesisterde

van wegen de heeren deser heerlickheijt

clegeren tegens Hendrick Brouwers ged(agh)den

verclaeren de clachte tegens Hendrick

Brouwers gedaen door de selve depositien

niet te sijn geverifirert ordonneren dijent-

volgens aen de voors: heeren clegeren de

voors: clachte den naesten te verificeren

op poene van absoluijt versteck act: Blerick

in judicio den 31 januarij 1724

 

ter ord(onnan)tie

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 14 februarij 1724

 

[niets geschreven, blijkbaar geen zaken opgekomen]

 

[blz. 378:]

 

op heden den 17 martij 1724 heeft

Jacobus Coopmans slachter binnen

dese heerlcikheijt Blerick in voldoe-

ninghe van haere hooch loffel:

con: maj(e)st(eijt): krieghs en domainen

commissions ord(onnan)tie de dato den

15 martij 1724 en ontfangen den

16 dito desen naestvolgenden eydt

afgeleght in handen van scholtis

en schepen

 

eijdt

ick Jacobus Coopmans slachter bin-

nen dese heerlickheijt Blerick

swere als aengesteldt door de reger-

ders der voors: heerlickheijt om te

keuren en te visiteren alle gesoute,

geroockt rindt, schaep en verckens

vleesch, int visiteren des selfs

alle bevondene bedorven ofte ge-

infectert vleesch getrouwelijck

sonder aensien van persoonen des

selfs bedorventheijt naer mijn beste

kennisse en wetenschappe te open-

baeren en bekendt te maecken soo

helpe mij Godt en alle sijne lieve

heijligen

 

[blz. 379:]

 

gedingh gehouden den 22 maij

1724

 

de gebiedende

heeren deser

heerlickh:

Blerick

clegeren

tegens

Christian Ver-

vort ged(agh)de

 

de heer clegeren geven aen een

ee: gerichte te kennen dat Leonora

Faesen bij den ged(agh)de gewoont en(de) sij

te saemen huijs gehouden hebbende

met malkanderen oneerlijck hebben

geleft en(de) ongehijlickt vleeschelijck

geconversert soo verre dat de ged(agh)den

de voors: Leonora Faesen heeft beswen-

gert en(de) daer over geincurrert de

amende van vyftigh guld: b(ra)b(rants) inge-

volgh het gestatuerde landtrecht pag:

365 art: 10 die den ged(agh)den in foute

is verbleven te voldoen ofte af te

maecken hebben de her: clegeren

daer toe de noodige recht middelen

moeten inspannen en(de) den ged(agh)den

voor desen ee: gerichte te doen ver-

daghvarden overmits welcke en(de) meer

andere redenen etc: soo contenderte

en(de) concluderte ten eynde den ged(agh)den

sal worden gecondemnert de voors:

 

[blz. 380:]

 

amende van vijftigh gulden

b(ra)b(ants) op te leggen en(de) te betaelen

met condemnatie in de kosten

deser aliasq: etc: en(de) in val

van geene comparitie van

parthije versoecken de heere

clegeren terstonts dispositie

ingevolgh de landtrechten pag:

361 art: 9: den ged(agh)den aen

sijne persoone hier toe gedacht

gelijck den gerichts bode alhier

in judicio mondelingh heeft gere-

latert

 

t gericht gesien het gedicterde

van wegens de heeren deser heer-

lickheijt clegeren tegens Christian

Vervort ged(agh)den overmits gheene

comparitie van den ged(agh)den op heden,

comdemnert den ged(agh)den in d’amende

van vijftigh guldens b(ra)b(ants), ten pro-

fijte van de heeren clegeren

 

[blz. 381:]

 

mitsgaeders in de costen ten desen

geresen act: Blerick in judicio

den 22 maij 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 17 julij 1724

 

comparert alhier in judicio den

eerw: heere Henr: Spee den welcken

in ervaringh gekomen synde dat

Beatrix Engels aen Mathis Welles

soude hebben gedaen verbodt den

26 junij lestleden van gheen penningen

aen den h(ee)r comparant te betaelen

van het landt door dito Welles van

hem aengekocht en(de) overgedragen in-

gevolgh tegenwordigh mondelingh re-

las van den bode, en(de) want nu de

selve Beatrix ingevolgh landt recht

pag: 289 art: 2do gehouden was

den h(ee)r comparant tegens den naest

volgende gerichts dagh voor recht

 

[blz. 382:]

 

te citeren om aen te hooren

de redenen van verbodt, waeraen

sij is verbleven in fout, niet tegen-

staende door den gerichts bode is

worden geroepen dat op den der-

den julij naest volgende soude wesen

gerichts dagh, soo versoeckt den

h(ee)r comparant dat immers op

op [sic] heden het comine(nde)rt verbodt

cost en schadeloos magh worden

opgeheven alles cum expensis

 

comparert in judic(i)o Joannes

Clemens geft over een acte

van schult bekentenisse en

versoeckt dat de restante penningen

volgens t voors: overgegevene

schult bekentenisse ofte obligatie

hem moghte wederom gegeven

worden ofte wel suffisant on-

derpandt hem daer voor mochte

worden gestelt hier toe geciterdt

 

[blz. 383:]

 

sijnde Catharina Verhaegh volgens

mondelingh relaes van den richter

bode

 

t gericht gesien het gedicterde

van den eerwerdige heere Spee tegens

Beatrix Engels en(de) geleth op de

geciterde landtrechten houden

den arrest ofte verbodt door de

voors: Beatrix gedaen voor niet

en(de) van geender werden en(de) met

eenen het selve verbodt ofte arrest

ophevende, comdemnerende de

voors: Beatrix mede in de costen

ten desen geresen act: Blerick

in judicio den 17 julij 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 384:]

 

t gericht gesien het gedicterde

en(de) overgegevene obligatie van

Joannes Clemens tegens Catharina

Verhagh, ordonnerende de voors:

Catharina Verhagh voor de restan-

te penningen van de voors: obli-

gatie aen Joannes Clemens

gerichtelijck onderpandt te

stellen alles met condemnatie

in de kosten ten desen geresen

act: Blerick in judicio den

17 julij 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

comparerde alhier in judicio

Cornelie Hillen en geeft over

requeste

 

t gericht gesien den requ(e)ste seght

sije dese gecommunicert aen

 

[blz. 385:]

 

Sebastianus Hillen om daer tegens

te seggen den naesten gerichts dagh

sonder vertreck act: Blerick in ju-

dicio den 17 julij 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

extra ordinair gedingh gehouden den

5den augusti 1724

 

comparerde alhier, in judicio Marie

to Meijes met Lenaert to Meijes

haeren hier toe gekosenen en bijstaenden momboir om

voor desen gerichte te compareren en

geeft over requeste

 

comparerde alhier in judicio Lenaert

to Meijes te kennen gevende hoe dat

sijne simpele suster Gertruije to Meijes

noodigh heeft en moet voorsien worden

van momboiren vermits hem en(de)

haer een sterf vel is aengestorven

en(de) den selven Lenaert to Meijs van de

 

[blz. 386:]

 

voors: aengestorvene goederen off sterf

vel met de voors: suster geen scheydin-

ge ofte deijlinge en heeft ingegaen

en(de) vermits alhier geene vrienden

voor handen sijn om de selve mom-

borije te konnen bedienen soo de-

nominert hij hier toe eenige be-

quame mannen naementlijck Hen-

drick Vervort, Huijbert Thielen,

Gregorius Menten, Claes Schoen-

maeckers Jacob van Soest versoec-

kende dat uijt dese voors: twee

tot de voorgem: momborie door

desen gerichte mochten worden

aengestelt

 

t gericht gesien desen requeste van

Marie to Meijes wed(u)we wijlen Andries

Peters, waer bij de selve versoeckt

bij staende momboiren om haere

goederen te mogen transporteren

aen Lenaert to Meijes en(de) Petronella

Jacobs en(de) vermits des selfs goederen

in stock sijn geslaegen, soo wordt

hier mede toegelaeten de noodige

 

[blz. 387:]

 

momboirs aengestelt te worden, maer

sal effen wel het selve goet niet worden

getransportert voor al eer het consent

off contract der mede erfgenaemen

welck sal worden geschreven door

den secretaris deser heerlickheijt als

daertoe gelegalisert, aen desen gerichte

sal worden gethoont als mede de rede-

nen waeromme sulx geschiet en

naer gesiene contract en redenen

door desen gerichte sal daer toe alvoorens

moeten worden consent verleent

hier toe de momboirs als bij den requeste

vermelt haeren eijdt af te leggen ordonne-

rende act: Blerick in judicio den

5den augusti 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

t gericht gesien het gedicterde

en versoeck van Lenaert to Meijes

en het selve considererende ordon-

nert aen Huijbert Thielen en(de) Hen-

drick Vervort de momboirie van

 

[blz. 388:]

 

Gertruije to Meijes te aenverden

en den eydt daer te staende af te

leggen en(de) inventaris des selfs goe-

deren ingevolgh landtrecht te doen

maecken en(de) over te geven act:

Blerick in judicio den 5den augusti

1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

op heden den 16 augusti 1724

heeft Huijbert Thielen en(de) Hendrick

Vervort ingevolgh des eers: gerichts

ord(onnan)tie de dato den 5den augusti

lestleden haeren eijdt afgeleght

in handen van scholtis en schepenen

als momboiren van d’onmondige

dochter Gertruije to Meijes

 

quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 389:]

 

gedingh gehouden extra ordinaire

den 16 augusti 1724

 

comparerde alhier in judicio Huijbert

Thielen en(de) Hendrick Vervort in

qualiteijt als momboiren van Geur-

truije to Meijes versoeckende dat

den eers: gerichte mochte doen

citeren Lenart to Meijes en(de) Marie

to Meijes als mede aen haer te

belasten om inventaris der naer

gelaetene goederen van Hendrick Jansen aen haer mom-

boirs over te geven en(de) die selve

goederen soo ontfangen en(de) alnoch

niet ontfangene aen te wijsen en(de)

met haer in naeme van de voors:

Gertruije te scheijden en(de) te deijlen

 

t gericht gesien het gedicterde van

Huijbert Thielen en(de) Hendrick Vervort

momboiren van Gertruije to Meijes

ordonnert en belast aen Lenart to

Meijes en(de) Marie to Meijes inventaris

 

[blz. 390:]

 

der naergelaetene goederen van

haeren oom Hendrick Jansen aen

de voors: momboirs over te leveren

binnen den tijdt van twee daghen

en(de) die selve goederen soo ontfan-

gene en(de) alnoch niet ontfangene

aen te wijsen en(de) de selve met de

voors: momboiren in naeme van

Gertruije to Meijes te scheijden

en(de) te deijlen soo rasch doenlijck

act: Blerick in judicio den 16

augusti 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 391:]

 

gedingh gehouden den

11 septembr: 1724

 

wordt geexhibert de declaratie

van costen van den eerwerdigen

heere vicarie Spee geresen in

saecken en tuschen Beatrix Engels

 

t gericht gesien den requeste en

declaratie van costen van den eerw:

heere Henr: Spee tot laste van Beatrix

Engels ordonnert dat de selve sal worden

aen de voors: Beatrix Engels geinsinuert

ad diminuendum vel contradicendum

binnen den tijdt van vierthien daghen

naer insinuatie deses act: Blerick

in judicio den 11 septembr: 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 392:]

 

comparerdt alhier in judicio Jenne-

ken Lenaerts weduwe van Gerit

Schonck saliger beneffens haeren

broeder Derick Lenaerts Peter Schonck als aenge-

stelden gerichtelycke momboiren

der onmondige en naergelaetene

kinderen van den voors: Gerit Schonck

saliger repræsentert hoe dat sij

in sieckte is en(de) lamte in haere

gelederen als mede dat sij alnoch

bij haer is hebbende en in haeren

broode drij der voors: onmondige

en vermits in capaciteijt om redenen

hier voor vermeldt om den kost

soo voor haer als voor haere bij

haer noch wesende onmondige

den kost niet en kan gewinnen

noch niet en is hebbende om

van te leven soo versoeckt de

selve dat haer door desen gericht

mach worden geoctrogert om

 

[blz. 393:]

 

op de naerlaetenschap van den voors:

Gerit Schonck haeren man saliger, op

te mogen nemen eene somme van hondert

patakons soo tot onderhoudt van

haer in haeren sieckelijcken staet

als tot opvoedinge van de voors: haere

onmondige kinderen de voors momboiren

hier op gehoort verclaeren den noijet

als door Jenneken Lenaerts gepræsentert

alsoo te sijn oock geeft Peter Schonck

momboir der voors: onmondige te kennen

alnoch hondert en 16 guldens Ruremonts geldt

aen sijnen broeder

salig: schuldigh te sijn van wegen het aenpart

vant huijs van haere ouders saliger waer mede den voors:

sijnen broeder int selve huijs is uytge-

goeijt en præsentert de selve ten behoe-

ve van de voors: weduwe wederom

te tellen

 

[blz. 394:]

 

t gericht gesien de repræsentie

van behoeftigheijt door Jenneken

Lenarts weduwe van Gerit Schonck

saliger gedaen als mede de mom-

boirs daer op gehoort en het selve

considererende octroijert aen de

selve wed(u)we om op de naerlaeten-

schap van Gerit Schonck haeren

man saliger op te mogen nemen

bij de hondert en sesthien gulden

die den momboir Peter Schonck

schuldigh is van wegen het

aenpart van het huijs herkomen-

de van Henrick Schonck de on-

mondige van Gerit Schonck com-

peterende alnoch hondert guldens

Ruremonts geldt den patakon drij

drij [sic] gulden vier st. gerekent ordon-

nerende aen de momboiren Pe-

ter Schonck en Derick Lenaerts

 

[blz. 395:]

 

soo van dese als van de voor hen

geoctroyerde somme binnen den

tydt van drij maenden rekeninge

en bewijs te doen om tot naer

richt achter desen gerichte bewaert

te worden act: Blerick in judicio

den 11 septembr: 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 396:]

 

gedingh gehouden den 25 septembr:

1725 [sic]

 

comparert alhier in judicio den

eerwerdigen heere vicaris Spee exhi-

bert requeste met de declaratie van costen

tegens Beatrix Engels en versoeckt

dat de selve sal worden getaxert

 

Beatrix Engels comparert alhier

in judicio en geeft over de verbale

contradictie tegens de

declaratie van den eerwerdigen heere

Spee

 

t gericht gesien den requeste

van den eerwerd: heere Spee

als mede de geexhiberde verbale

contradictie van wegens Beatrix

Engels ordonnert aen den eerwer-

digen heere Spee aen desen gerichte

 

[blz. 397:]

 

te verclaeren off hij de voors: Beatrix

over de overgegevene declaratie tot

voldoeninge der selve vriendelijck

heeft aengemaent al eer hij de

voors: declaratie alhier aen desen

gerichte heeft overgegeven en(de) aen

Beatrix Engels de placaten in haere

contradictie aengetrocken, in te geven

en voorts alles klaer aen te trecken

op dat daer op magh en kan worden

gewesen en(de) sulx ten naesten gerichts

dagh op poene van absoluijt versteck

act: Blerick in judicio den 25 septembr:

1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 398:]

 

gedingh gehouden den 9den octobr: 1724

 

den eerw: heere Spee in judicio

comparerende verclaert

aen de semptelijck schepenen in voldoeninge

van decret in saecke gegeven den

25 septembr: lestleden de annoti-

tie in dorso van de minute der

declaratie en specificatie tot laste

van Beatrix Engels //

[in marge:] // den 25 septembr: lestleden overgege[ve]n ingevolgh relas van den bode daer onder staende

de voors:

Beatrix tot voldoeningen der selve

aengemant te sijn al eer den selven heere

de voors: declaratie aen desen

gericht heeft overgegeven met

versoeck dat immer als nu de

costen mogen worden getaxert

mitsgaeders de costen ten desen geresen

 

comparert alhier in judicio Marie

to Meijes geassistert bij Peter Drieskens

versoeckt dat voor haere onmondige

mogen worden aengestelt gerichtelijcke

momboirs hier toe nomine-

rende Jacobijs Clemens en(de) Peter

 

[blz. 399:]

 

Drieskens en de selve als nu den eijdt

mogen worden afgenomen

 

t gericht gesien het versoeck van

Marie to Meijes consentert dat de voors:

momboiren als nu hunnen eijdt sullen

afleggen en(de) sullen sigh voorts regule-

ren naer den decrete van den 5 augusti

lestleden gegeven op dat daer in magh

worden gedaen naer behooren act:

Blerick in judicio den 9den octobr:

1724

 

ter ord[inan]tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

t gericht gesien het dictamen van

den eerw: heere Spee en(de) relas van den

richter bode taxert en moderert de

specificatie door den eerw: heere Spee

tot laste van Beatrix Engels overgegeven

met het raport van den 25 7br: lestleden en

raport van heden met stempers ad achtien

gulden vier st: t d: b(ra)b(ants), de costen van executie

soo noodigh voorbehouden act: Blerick in judicio

den 9den octobr: 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 400:]

 

op heden den 9den octobris 1724

heeft Jacobus Clemens en(de) Peter Drieskens

hunnen eijdt afgeleght als momboiren

van de onmondige kinderen van Maria

to Meijes ingevolgh ord(onnan)tie van desen

gerichte en(de) daer toe geconstringert

sijnde

 

comparert alhier in judicio Peter

Drieskens en(de) Jacobus Clemens in qualiteijt als momboiren

van d’onmondige van Marie to Meijes

en geven over en repræsenteren de

redenen en(de) contract om in naeme

en met de voors: Marie to Meijes als

mede voor d’onmondige over te

mogen draegen het goedt genaemt to

Meijes met ap en(de) dependentien van

dijen +

[in marge:] + en sulx in voldoeninge van d’ord[inan]tie van den 5den augusti lestleden

als mede Huijbert Thielen en(de)

Hendrick Vervort in qualiteijt als momboiren

van Gertruije to Meijes versoeckende

dat aen haer magh geoctroijert en(de) ge-

permittert worden om het voors: goedt

to Meijes aen Lenaert to Meijes en(de)

Petronel Jacobs eluijden te mogen

transporteren ingevolgh de voors: rede-

nen en(de) contract wordt vermelt