GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 401-450


[blz. 401:]

 

t gericht gesien het versoeck als mede

het overgegeven contract van wegens de

momboirs der onmondige van Marie

to Meijes en(de) de momboiren van Gertruije

to Meijes en het selve overwogen hebben-

de octroyeren en permitteren dat het

goedt to Meijes door Marie to Meijes

en(de) de voors: momboiren aen Lenaert

to Meijes en(de) Petronella Jacobs eluij-

den sal worden getransportert in-

gevolgh het voors: contract welck

tot naer richt sal worden geprotho-

collert en sullen de voors: eluijden

het voors: goedt niet mogen veralie-

neren nochte beswaeren int leven

van haeren vader Wulm to Meijes

haeren vader act: Blerick in judi-

cio den 9den octobr: 1724

 

ter ord[inan]tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 402:]

 

copije vant

contract

in dit vooren

staende decret

aengaende to

Meijes vermeldt

de dato den

9den octobr: 1724

 

kondt ende kennelijck sije hier mede

een ieder mennelijck dat op heden dato

ondergess: een vrindelick accordt is

ingegaen ende gesloten tuschen

Willem tho Meijes ter eenre ende

dessens soene Linnart tho Meijes ende

Petronella Jacobs eheluijden, op con-

ditien ende voorwaerden hier naer be-

schreven, te weten dat de voorss:

eheluijden sullen aenvangen ende gebruijcken

als haer eijgen goett het huijs ende

hoff tho Meijes genaempt vulgo genaempt

in gen Hoeck soo bouw ende weijlanden

egeen daer van vuijtgesondert ap ende

dependentien van dijen, soo ende gelijck

haeren vader het selve int gebruijck ende in

eijgendomb is besittende niet daer van vuijt-

gesondert ende haer in eygendomb voor haer

ende erfgen: overgedraegen worden op bespreck

ende conditie hier naer volgende om redenen

dat onsen vader Willem tho Meijes niet langer

conde betaelen de overgroote lasten ende

schulden daer op staende, ende oudt sijnde om

het goett in staet te houden soo is dat, dat

de voornoemde eheluijden Leonardt tho Meijes

ende Petronella Jacobs mits desen aennemen

ende hun verobligeren t’ onderhouden hunnen vaeder

 

[blz. 403:]

 

Willem, soo lange als godt hem sijn leven sal kommen te verleenen

in cost ende cleederen soo ende gelyck een kindt aen synen vaeder naer

kinderlijcke plicht te doen schuldigh is, waerentegens de voorn: ehe-

luijden, alle soo gereede als ongereede schulden soo den voorss:

hunnen vaeder op de voors: goederen moghte verschuldt hebben

als van schattingen, obligatien offte andersints hoe de selve moghte naemen

hebben sullen betaelen dan in val Willem haeren vader quaeme te overlijden

binnen twee jaeren a dato deses dat alsdan Leonardt ende Petronella

voornoempt sullen gehouden wesen aen dessens twee susters een fatsoenelick

roukleet te geven oock in cas dat Willem hunnen vader int leven bleve

naer Leonardt ende Petronella eheluijden, dat alsdan het selve goett tho

Meijes wederom sal verblijven aen hunnen vaeder Willem, om tot sijn on-

derhoudt te mogen gebruijcken oock is geconditionert ende versproecken dat

de doghters van Willem voorss: Merrij ende Geertruijt sullen vuijtreijcken

ende geven aen hunnen broeder ende suster Leonardt ende Petronella

eheluijdens eens voor all ieder de somme van drij en dertigh guldens

Hollants tot subsistentie van de over groote schulden die op het voorss:

goett tho Meijes sijn staende ende verschuldt sijn, oock sal de voorn: Maria

tho Meijes doghter van den voorss: Willem tho Meijes wed(uw)e van Andries

Driessen genieten ende tot haer gebruijck hebben om haeren torf te

soecken vuijt het waeter offte Slaeghsken genaempt het Keusters

Slaeghsken, waer over parthijen contrahenten sijn in alles over een

gekomen ende alles wat hier inne is geconditionert te houden voor

vast bundigh en(de) van werden onder verbandt renuntiatie als naer

rechten, in oirconde van waerheijtt hebben parthijen contra-

henten neffens de aengestelde momboirs desen accordt eijgen-

handigh onderteeckent, dit nochtans op aggreatie van(de) eersaem

gerichte voor soo veel de aengestelde momboirs aengaet actum

Blerick den 9 8ber 1724 onderstont dit ist handtmerckt van

en stont een merckt Willem tho Meijes eygenhandigh gesteldt mits int

schryven onervaeren, dit ist merckt van Linnert tho Meijes eijgenhandigh

gestelt mits int schrijven onervaeren en stont een merckt dit is het

merckt van Petronella Jacobs en stont een merckt mits int schrijven

onervaeren, Hubert Thielen als momber, dit is het merckt en stont

merckt van Peter Drieskens, Jacobus Clemens, mij præsent

en was geteeckent Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 404:]

 

gedingh gehouden den 23 octob: 1724

 

s(ieu)r Petrus

Scheckers

controlleur

tot Well

impetrant

van executie

tegens

den procueur

Clousen als

aengestelden

curateur van

wylen de wed(u)we

Gregorius Schec-

kers geexecuterde

 

den impetrant van executie alhier

in persoone comparerende exhibert alhier

sijne requeste met d’ord(onnan)tie daer op ver-

leent aen den ed: hove van Gelderlandt

tot Gelder gepræsentert waer bij aen hem

de parcelen daer inne vermeldt gepermittert

is met twee sitdaghen te vercoopen mits

de conditien daer van op den eersten sullen

worden voorgelesen tot welcken eijnde

hij suppliant alhier is overgevende requeste

met annexe conditien versoeckende

als bij de selve en(de) dat promptelijck daer

op magh worden gedisponert omdat

heden ten twee uhren naer noen den

eersten sitdagh gehouden sal worden

 

Willem Welles

cleger

tegens

Aldegonde wed(u)we

van Lins Coopmans

sal(ige)r ged(aghd)e

 

den cleger op heden personelijck voor

recht comparerende seght waer te

wesen dat hij op voorleden paschen

1723 wederom voor het derde jaer sijn

persoon vermiet heeft ten huijse en(de)

aen de voors: wed(u)we als dienst knecht te

 

[blz. 405:]

 

weten tot paschen 1724 naestkommende, ende

daer inne gecontinuert boven den tijdt van vier

maenden, waer naer den almogenden hem

cleger heeft komen bezoecken mit eene

kortse waer door hij onmaghtigh geworden sijnde

om sijn werck ofte dienst te konnen doen

naer behooren, waeromme hij cleger met

consent van de wed(u)we sijne meesterse hem

heeft geretirert van haer tot tydt en wijle

dat hij soude herstelt wesen om synen dienst

te konnen volbrengen soo is nu dat den

cleg(e)r jodt sije lof wederom herstelt en(de)

bequaem sijnde om sijn werck te doen hem

heeft dickwils vervoeght tot de voorn:

wed(u)we om te wercken en(de) dienen als vooren

het ghene de wed(u)we sonder eenige oorsaecke

ofte redenen niet willende toestaen hem int

lest seggende dat sij aen hem wilde betaelen

den loon pro rato temporis te weten voor

den tijdt dat hij haer gedient hadde waer op

den cleger aen haer ged(aghd)e geseijt heeft dat

hij ten tijde van den linte en(de) somer jae tot

het begin van dorssen bij haer den principae-

len arbeijdt hadde gedaen en(de) dat hij wilde

synen tijdt uijt dienen en(de) haer aen den loon

 

[blz. 406:]

 

laeten korten naer advenant sijnen loon

die daeghen die hij cleger geduijrende

sijne kranckheijt mochte absent ge-

west sijn ofte te betaelen den vollen

loon en(de) kost geldt tot paschen mits

cortende als vooren vermeldt waer naer

twee nabuijren den cleger gesonden

heeft om haer af te vraegen wat sij van

sinne was te doen, waer van het andtwordt

der selve naebuijren hier mede wordt

overgegeven en(de) daer uijt des ged(agh)dens

obstinatheijt te sien en(de) haere onrede-

lickheijt want het landtr: pag: 240 ar[ticu]lis:

1. 2. et 3 wel duijdelijck gebiedt dat

eenen dienstbode hem vermiedt heb-

bende alschoon daer geenen sekeren

tijdt en is besproken soo wordt verst-

aen hem ten minsten vermiedt te

hebben voor een jaer etc[eter]a so wordt

versocht dat een eersaeme gerichte

de wed(u)we tot het een ofte anden

op heden sal gelieven te condemneren

 

[blz. 407:]

 

sonder eenigh voorder dilaij overmits de

cleynigheijt van saecke met bedraegende

over de vyftigh gulden b(ra)b(ants) ingevolgh

landtrecht primo pag: 309 ar(ticu)lo 3 et

pag: 310 ar(ticu)lis 4 et 5 ofte andersints

bij provisie verdamt den versochten

loon te namptiseren ofte handtvuldinge

te doen en(de) consequentelijck in alle costen

hier om aengewendt vel alias omni

meliori modo via et forma ofte soo

ende gelijck een eersaem gerichte naer

recht en(de) justitie sal vinden te behoiren

/ daer in val van een onverhopt debat

/ debattert het selve bij impertinentie

ongefondertheijt ende repeterende sijn

voorgedicterde persistert daer bij van

behoirlick daegement sal den richterbode

mondelingh relateren

 

comparert alhier in judicio den

eerwerdigen heere Spee den welcken

in ervaringh is gekomen dat den tegen-

wordigen gildemeester Peter Fransen van

st: Anthonis gildt tot Blerick nu al

 

[blz. 408:]

 

twee verscheyde reijse soude arrest gedaen

hebben op de goederen van den heere

comparant weshalven den selven

oock twee verscheijde reijse is gegaen

naer Blerick om copije te vraegen

van de redenen van arrest sonder

dat den voors: gildemeester oijt

heeft doen blijcken van behoorlycke

citatie en van het overgeven van

redenen van arrest het welck te-

nemael strijdigh is tegens de

landtrechten pag: 289 art: 2 soo

versoeckt den heere comparant

dat desen arrest der halven

magh verclaert worden nul

nichtigh en(de) van onwerden met

condemnatie in de kusten ten

desen geresen en(de) noch verners

staen te rijesen [sic] cum expensis

 

[blz. 409:]

 

de ged(agh)de alhier in persoone compare-

rende en(de) gevisitert hebbende het gedictert

van wegens Willem Welles heden ten

prothocolle gedaen seght waer te wesen

dat den selven sigh bij de ged(agh)de verhuijrt

heeft voor knecht jaerlijx voor de somme

van thien patakons buijten de toe baet

maer dat den selven voorleden st. Rochus

dagh wesende den 16 augusti lestleden

kranck geworden is en(de) dat hij doens noch

ten haeren huijse ongevehr de thien

of twelf daghen gebleven is en daer

naer van haer vertrocken derhalven

wordt wel uijtdruckelyck ontkent dat

hij met haer consent is vertrocken son-

der aen de selve te seggen dat sij mid-

deler wijlen eenen anderen bequamen

persoon in dessens plaets soude stellen

ter halve is de ged(agh)de genootsaeckt

worden van eenen persoone aen te

nemen om haeren bouw te konnen

doen besonder om dat het selve in den

principalsten tijdt is gewest

 

[blz. 410:]

 

daeromme is het nu te laet jae selfs

strijdigh tegens alle redenen en(de) rechten

want tegens wille en(de) danck van de

ged(agh)de te willen komen in huijre

ofte te prætenderen vollen loon ofte

cost geldt tot paschen en(de) de landt-

rechten bij parthije te weten pag:

240 ar(ticu)lis 1.2 en(de) 3 worden alhier

bij eene tenemael quaede applicatie

verworpen om dat de selve int minste

niet en melden het ghene desen

cas is rakende de meer reste

vant voors: gedicterde met werdigh

sijne verners te lesen men ge-

swyge te wederleggen te meer

om dat de ged(agh)de dickwils aen den

cleger gepræsentert heeft gelijck

den gerichts bode sal relateren

het welck den cleger bij

sijn gedicterde selfs oock is be-

kennende den verdienden loon

 

[blz. 411:]

 

en(de) toebaet effenwel te rekenen van

den tijdt af dat hij bij haer heeft

gewoont promptelyck te voldoen

sustinerende oversulx de ged(agh)de dat

sij met de voors: præsentatie mits

die effectuerende sal en(de) moet volstaen

en dat den cleger daer tegens anders

geconcludeert heeft soo en gelijck hij

heeft gedaen sal worden verclaert

niet gefundert nochte ontfanckbaer

idq: cum expensis en(de) daer mede

sluijtende in saecke versoeckt recht

en(de) justitie

 

t gericht gesien het gedicterde van den

controlleur Scheckers en des selfs

geexhiberderde requeste mitsgaeders

d’apostille van den ed: hove van Gelder-

landt als mede het consent van den schol-

tis deser heerlickheijt daer op gehoort

als daer tegens niets hebbende voorts

alles gesien en(de) daer op geleth en(de) de geex-

hiberde conditien gesien en(de) geexaminert

 

[blz. 412:]

 

agreert de voors: conditien vermits

de eeerste [sic] vier parcelen tot meesten

profijte van den achtergelaeten

sterfhuijse van wijlen de wed(u)we

Gregorius Scheckers, sullen worden geparti-

culier, parcel voor parcel ter kertse

gestelt en(de) de andere drij naestvolgende

parcelen konnen blijven gecombinert

en(de) verkocht als mede het cromstuck

particulierlijck ingevolgh de conditien

uijtgesondert de parcelen gaende aen

de laet bancke van den heere baron

van Kessel welcke sullen voor des

selfs laet bancke worden verkocht

jure cujuscumq: salvo act: Blerick

in judicio den 23 octobr: 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 413 t/m 436 gevonden na blz. 460 verkeerd ingebonden, blz. 413:]

 

Petrus Scheckers in persoon compare-

rende seght dat anderhalven morgen

gelegen op het Kranen veldt den ronden

morgen op den Winckel het lanck stuck

op den selven Winckel wie insgelijx

den Winckel te saemen ofte bij malkan-

deren in eene masse sijn worden belast

met eene capitaele somma van acht

hondert guldens ten overstaen van den

gerichte alhier uijtwijsens de brieven

daer van gepassert de dato den 4den

januarij 1675 en(de) derthiende novembr.

1691 welcke

alsoo oock te saemen ofte ten minsten

de drij eeerste [sic] parcelen en(de) het leste

wesende liefsgewin aen den heere baron

van Kessel moet worden verkocht met

twee kertsen weshalven versoeckt den

comparant ten eijnde een eersaem

gerichte immers als nu de conditie

op dijen voet gelieve te aggreeren

overmits het decret heden in saecken

gegeven niet en kan achtervolght worden

dan tot naerdeel van d'erfgenaemen wijlen Wulm

Noten als niet konnende met parcelen

 

[blz. 414:]

 

verkocht noch verspleten worden

versoeckende om redenen hier vooren

vermeldt dat daer in mach worden

gedispensert tot verhoedinge van

quæstie ofte protest die de voors:

erfgenaemen daer tegen soude maecken

 

t gericht gesien het bovenstaende

gedicterde van Petrus Scheckers en

des selfs redenen considererende

permittert de daer inne genominerde

parcelen gesaementlyck geconbinert

verkocht te worden nochtans het

parcel gaende aen de laetbancke ofte gerichts persoonen te

perck gestelt en(de) verkocht worden

act: Blerick in judicio den 23 octobr:

1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Victe s(e)cr(etar)is

 

[blz. 415:]

 

t gericht gesien het verbal van den

eerwerdigen heere Spee tegens den

gilde meester van st. Anthonie gilde

verclaert den arrest door den voors:

gilde meester op des voors: eerwerd: heeres

goederen opgeheven te sijn verners

laetende den voors: gildemeester vrije

om sijne prætensie en recht te ver-

volgen als sijnen rade sal gedraegen

act: Blerick in judicio den 23 octob:

1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

t gericht gesien het verbal van wegens

Willem Welles cleger als mede het verbal van

wegens Aldegonde Coopmans wed(u)we van Lins Coop-

mans sal(ige)r ged(agh)de ordonnert aen de voors: ged(agh)de

deen cleger wederom als dienst knecht

aen te nemen en(de) synen tijdt uijt te

laeten dienen ofte wel den cleger

 

[blz. 416:]

 

den loon en cost geldt tot paschen

te vergoeden aftreckende den loon

naer advenant den tijdt dat den

voors: cleger uijt haeren ged(agh)dens

dienst is absent gewest condemnerende

de ged(agh)de in de costen ten desen gere-

sen act: Blerick in judicio den

23 octobr: 1724

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 24 octobr: 1724

 

comparert alhier in judicio Peter

en(de) Jochem Greubben verclaerende dat

bij afsterven haerder ouders haere

twee broeders en(de) suster naement-

lijck Cornelis en Gerardus en(de)

Aldegonde niet en sijn voorsien

van momboiren en(de) terwijle sij de

selve noodigh sijn hebbende soo versoecken

de voors: comparanten dat door desen e:e:

gerichte de voors: haere broeders en(de)

suster met wettelijcke en capabele

 

[blz. 417:]

 

momboiren mogen worden versien

hier toe nominerende de naeste onpar-

tijdige vrienden soo van vaderlijcke

als moederlycke sijede noementlijck

Art van de Wenderick, Wulm Greub-

ben, Wulm Verheijen, Jan Claessen

 

t gericht gehoort en(de) gesien

het versoeck van Peter en(de) Jochem

Greubben ordonneren aen Art van

de Wenderick en(de) Jan Claessen

de momboirie van de voors: Peter

en(de) Jochem Greubben broeders en(de)

suster naementlijck Cornelis Greubben,

Gerardus Greubben en(de) Aldegonde

Greubben te aenverden en(de) den eijdt

daer toe staende afte leggen en(de) inven-

taris des selfs goederen door den secreta-

ris deser heerlickheijt als daer toe gele-

galisert te doen maecken en(de) den selven

achter desen gerichte bewaert te worden

omdaer naer haere rekeninge te doen

act: Blerick in judicio den 24 octobr: 1724

 

ter ord[onnan]tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 418:]

 

op heden den 24 octobr: 1724

heeft Art van de Wenderick en(de) Jan

Claessen hunnen eijdt afgeleght als

momboiren van d’onmondige

kinderen van Jan Greubben en(de)

Merrie Verheijen saliger ingevolgh

ord(onnan)tie van desen gerichte op heden

gegeven act: Blerick dato ut supra

quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den

15 januarij 1725

 

comparerde alhier in judicio Geurt

Versmissen verclaerende hoe dat

hij heeft aengemant Paulus

Bartels, Janus Hillen en(de) de wed(u)we

Lamber Fourneau om haeren thins

te betaelen welcke sij aen hem

schuldigh sijn te betaelen van wegen

 

[blz. 419:]

 

Verstappen goedt als houder en(de)

eijgendommer van Versmissen thins

boeck en(de) vermits hij van de voors:

gheene betaelinge en heeft bekomen

nochte konnen bekomen is genootsaekt

gewest de selve voor desen gerichte

te doen daghen des swegen versoec-

kende dat desen e:e: gerichte de

selve maght en ordonnere constringerent om den thins

vant voors: goedt ingevolgh het

voors: thins boeck aen hem Geurt

Versmissen te betaelen van gedaene

citatie heeft den gerichts bode mon-

delingh gerelatert

 

t gericht gesien het gedicterde van

Geurt Versmissen waer bij den selven

repræsentert hoe dat Paulus Bartels,

Janus Hillen en(de) de wed(u)we Lamber

Fourneau hunnen thins weijgerigh

sijn te betaelen, van wegen Verstappen

 

[blz. 420:]

 

goedt, ordonnert aen den voors:

Paulus Bartels, Janus Hillen,

en(de) de wed(u)we Lamber Fourneau

ten naesten daer tegens te

seggen op poene dat de voors:

thinsen aen den voorn: Geurt

Versmissen sullen worden betaelt

op blijckelijck bewijs en verthooninge

der posten aen desen gerichte

act: Blerick in judicio den 15

januarij 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 421:]

 

gedingh gehouden den 29 januarij 1725

 

comparerende voor recht Geurt Ver-

Smissen cleger tegens Paulus Bartels

Sebastianus Hillen ende Elisabet Hillen

wed(u)we Lamber Fourneau alle ged(agh)dens

en(de) besitters van Stappen goedt seght

in voldoeninge van den lesten

gerichtsdagh in saecke gegeven

overleght en(de) verthoont sijne origi-

nale thins boeck neffens eenen

ouden register van den jaere 1519

als mede de scheijdinge en deijlinge

waer bij blyckt dat de voors:

chins boecken ap en dependent van

de selve aen den cleger neffens meer ander-

e erven en goederen syn overgegeven

en(de) ten deijlen gevallen præsent den

h(ee)r scholtis twee schepenen en secret-

aris daer over gestaen waer uijt

als nu een eers: gerichte genoechsaem

en(de) claerlyck sal bevinden dat de

geprætenderde thinsen aen den

cleger deuchdelijck sijn competerende

 

[blz. 422:]

 

en(de) alle achterstandt derselve met recht

magh invorderen te meer om dat

de voorn: ged(agh)dens als oock de voorige

besitters van het selve onderpandt

aen het selve boeck van onverdencke-

lijck jaeren en(de) tot den jaere 1708

incluijs indisputabel den chins

en hoender, en(de) oock daer van

versocht door Lamber Fourneau

en(de) Elisabet eluijden octroije en(de)

geobtinert om het selve onderpant

genaempt Stappen goedt voor

haer gedeijlte te mogen beswaeren

wie blykt bij het selve nieuw

boeck fol: 2 en(de) eygenhandigh

consent van Helena Versmissen

vermeijnende dat

selve octroije sal wesen in haerert

in de verschrijvinge vant selve

onderpandt en(de) te vinden in het

prothocoll der verbintenisse

 

[blz. 423:]

 

soo dat de voors: gedagdens in geen-

derleij maniere hun konnen

verandtworden nochte ontgaen

condemnatie tot betaelinge

der jaerlijxe chinsen en hoender

met alleen achterstandt derselve

ten overvloedt en(de) tot meer

illucidatie en(de) recht van den

cleger aenwijst het ghene bij

onse stadt en(de) landtrecht fol:

76 art: 16, 17, 18 en(de) 19 dijen

aengaende is vastgestelt en(de)

gestatuert soo sustinert en(de)

vermeijnt den cleger te hebben

voldaen aent voors: decret en(de)

genoeghsaem bewesen sijne

recht meijse prætensie soo

versoeckt den cleger dat de

ged(agh)dens tot verandtwordinge

niet en sullen noch en konnen worden

aengenomen, maer ter contrarie

gecondemnert tot betaelinge

der selve chinsen met allen

achterstandt der selve

 

[blz. 424:]

 

en(de) in allen kosten schade en intresse hier

omme gedaen en(de) geleden vel alias

omni meliori modo via et forma

cum expensis impborerende etc:

de facta insinuatione decreti

referet nuntius en(de) blijck bij

hetselve mede gaende relaes over-

gegeven van den gerichts bode

 

t gericht gesien het bewijs en

verthooninge der posten van wegen

ver off Stappen goedt door Geurt

Versmissen aen desen gerichte ver-

thoont, aengaende de chinsen

en(de) hoender die Paulus Bartels,

Janus Hillen en(de) de wed(u)we Lamber

Fourneau aen den voorn: Geurt Versmissen

als besitter van Versmissen chins boeck

off in de wandelingh Staijer boeck

genoemt, schuldigh sijn voorts alles

gesien en(de) daer op geleth verclaeren

naer haere beste kennisse en weten-

schap dat den voors: Paulus Bartels,

Janus Hillen en(de) de wed(u)we

 

[blz. 425:]

 

Lamber Fourneau de voors: chinse

jaerlijx absoluijtelijck verschult

sijn aen den voors: Geurt Versmissen

te betaelen mitsgaeders den

achterstandt van dijen condemne-

rende mede den voors: Paulus

Bartels, Janus Hillen en(de) de wed(u)we

Lamber Fourneau in de kosten ten

desen geresen act: Blerick in judicio

den 29 januarij 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 12 februr: 1725

 

comparert alhier in judicio Geurt

Versmissen en geeft over requeste en

specificatie van onkosten in saecke van

Geurt Versmissen tegens Paulus Bartels,

Janus Hillen en(de) de wed(u)we Lamber

Fourneau

 

[blz. 426:]

 

t gericht gesien de costen en

declaratie door Geurt Versmissen

overgegeven in saecke geresen tegens

Paulus Bartels Janus Hillen en(de)

de wed(u)we Lamber Fourneau ordonnert

dat de selve specificatie aen parthijen

sal worden geinsinuert ad diminuer-

dum off daer tegens te seggen soo

haeren raede sal gedraegen en sulx

ten naesten gerichts daeghe

act. Blerick in judicio den 12

februarij 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 427:]

 

gedingh gehouden extra ordinair

den 26 april 1725

 

comparerde alhier in judicio Michiel

Hermans, Peter Vervordt mede in naeme

van Sets Setsen te kennen gevende hoe

dat hunne perden sijn geschut [= opgevangen en in veiligheid gebracht] door Gerit

Slooten op heden den 26 april 1725

in den bandt van Ursul Bitsen wed(u)we

Ingenriet en(de) vermits de voors: perden

des nachts op het gemeijn broeck waeren

weijdende en(de) uijt geroepen is d'erven

aen de gemeijnte liggende te luijcken en(de)

het selve gehalden sijn te doen soo is

dat den bandt van d'erfgenaemen van Jan Greubben

en(de) de weduwe Jan Linssen bevonden is

aen den kant van den hoefslagh sijnde

tot maij avont gemeijnt geheel onluijck-

baer alsoo het den eers: gerichte oock

op heden is gebleken soo is dat hunne

perden door alsulcke achter letsigheijt

en(de) openinge van het broeck in de weijde

voors: sijn verdwalt en(de) geschut soo versoecke-

n sij dat desen e:e: gerichte de voors:

erfgenaemen en(de) weduwe sal constringeren

den voors: bandt luijckbaer te maecken

 

[blz. 428:]

 

en(de) haere perden cost en schadeloos

wederom te doen leveren voorts en(de)

vermits den voors: bandt voor desen hoefslagh

is gewest en(de) nu den selven van de

gemeijnte vrije is gekocht Kerst Kolis,

Hendrick Smits, Sel Heldens, Heijliger

Jacobs hier over te verhooren

 

comparerde alhier in judicio Sel

Heldens en Heijliger Jacobs verclaerende

op haere mannelycke waerheijt dat sy

op heden den 26 april 1725 ter

instantie van Catrin Lamers aen

Marie Verheijen weduwe Jan Linssen

afgevraeght te hebben off sij haeren

bandt tot Holt Blerick gelegen aen

het doodt eijndt beneffens den grooten

bandt hielt voor eijen off dat het

selve hoefslagh was, waer op sij door

de voors: weduwe voor andtwordt hebben

bekomen dat het haer geldt hadt

gekost en geen hoefslaghen was

maer eijgendomb

 

[blz. 429:]

 

comparerde alhier in judicio Keurst

Kolis en(de) Hendrick Smits verclaerende

op haere mannelijcke waerheijt op heden

den 26 april 1725 smorgens tuschen

de weijden van Peter Smits en(de) Merrije

Verheijen in de hegh aen den

afgehouwen elsen boom een open gaet

gesien te hebben

 

t gericht gesien het gedicterde van

wegens Michiel Hermans en(de) Peter

Vervort mede in naeme van Sets Setsen

verclaeren daer inne niet te konnen

disponeren vermits de bancke over de

suspectie van drij schepenen als sijnde

naer verwandt aen parthijen mercke-

lijck is verswackt soo wordt hier mede

geordonnert dat twee naerbuyrlijcke

onpartijdige schepenen sullen worden

gesurrogert om mandagh naestkomen-

de de saecke te helpen afdoen act:

Blerick in judicio den 26 april 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 430:]

 

gedingh gehouden ext: oerdinaire

den 30 april 1725

 

comparerde alhier in judicio Niclaes

Schoenmaeckers schut verclaerende

dat hij in den maendt meert deses

jaers geroepen heeft dat ieder sijne

erven liggende aen de gemeijnte soude

bevrijeden

 

t gericht mits gaeders de twee

gesurrogerde schepenen Jan Lenaerts

en(de) Peter Jacobs uijt de bancke der

heerlickheijt Bree, alles gesien en(de)

rijpelijck overwogen hebbende het

ghene door Michiel Hermans, Peter

Vervort mede in naeme van Sets

Setsen aen desen gerichte te kennen

is gegeven en(de) in saecke van wegens

de hegh neffens den grooten bandt

tot Holtblerick toebehoorende

d'erfgenaemen Jan Linsen en(de) Jan

Greubben als mede de hegh in het

kleijn hoexken schietende aen de

 

[blz. 431:]

 

voors: hegh tuschen de nieuwe erven

en(de) den voorn: grooten bandt welcke

alle onluijckbaer bevonden sijn

oordeelt en(de) verclaert naer haere beste

kennisse en(de) wetenschappe dat de

voors: erfgenaemen haere hegh

als mede die ghene die het holt van

de hegh int'voors: hoexken sijn houwende

en(de) genietende ofte daer toe berechtight

sijne de selve althoos luijckbaer te

moeten houden op dat int'toecomende

niemandt daer door schaede en komen

te lijden en(de) de perden aen de voors:

naementlijck Michiel Hermans, Peter

Vervort en(de) Sets Setsen cost en schaede-

loos te doen restitueren condemnerende

de voors: erfgenaemen in negen deelen

en(de) die de hegh int'hoexken hier

vooren aengetrocken is toebehoorende

ofte berechtight als voors: in het thien-

den deel der costen ten desen geresen

act. Blerick in judicio den 30 april

1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 432:]

 

gedingh gehouden den 4 junij 1725

 

Willem Welles in persoone compare-

rende geeft over requeste versoeckende

als bij de selve en(de) dat daer op magh

worden gedisponert

 

copije

 

aen een een [sic] ee: gerichte deser

heerlijkheijt Blerick Blerick [sic]

verthoont met behoirl: reverentie

Willem Welles dat hij in houwelijck

gehadt hebbende Gertruijt Peters

dochter van wijlen Dries Peters

en(de) Beatrix Engels in leven

ehel:, hij suppl(ican)t bij de selve

Beatrix heeft ingewoont der selver

arbeydt zedert lichtmisse 1724 tot

paeschen lestleden gedaen,

en dat sijne huijsvr(ouw)e op goeden

donderdagh lestleden int kinder

 

[blz. 433:]

 

bedde overleden synde hij kort daer

naer is vertrocken sonder dat de

voors: Beatrix hem gegeven heeft eenen

hijlijx penningh uuijtsettinghe ofte

oock beloont voor sijnen arbeydt, dan

ter contrarien aen hem alnoch onthouden

eenige saecken hem competerende en(de)

alsoo hij suppl[ican]t daer van in der

minnen niet en siet te geraecken

tot restitutie, noch oock te becom-

men sijnen hijlijx penninck en(de)

uuijtsettinge, niet tegenstaende het

kindt het welck hij bij sijne voors:

huijsvr(ouw)e verworven heeft alnoch is

in leven, en(de) hij het selve moet be-

kostigen, en(de) hy der halven genoot-

saeckt wordt tegens sijne voors: schoon-

moeder t'ageren ten fine van uuijt-

reijckinge van(de) voors: hijlijx penninck

uuijtsettinge en(de) andersints, het welck

alsoo hij niet en vermagh te doen

 

[blz. 434:]

 

sonder permissie van desen ee:

gerichte, soo versoeckt hij suppl[ican]t

seer gedienstel: ten eijnde hem

permissie magh worden verleent

omme tegens sijne voors: schoon

moeder ten fine als vooren te

mogen ageren, dit doende en

was onderteeckent Willem Welles

 

accordert bij

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

d apostille off d'ord(onnan)tie en

decrete daer op gevolght was dese

 

t gericht gesien den bovenstaende

requeste van Willem Welles en(de)

de redenen daer bij aengetrocken,

ordonnert den selven sijne schoon

moeder Beatrix tot voldoeninge

als in den requeste vermeldt in der

minne aen te maenen en(de) naer

dat den selven de aenmaeninge

 

[blz. 435:]

 

als vooren gedaen hebbende niet

en kan effectueren permittert aen

hem Willem Welles om als dan tegens

sijne voors: schoonmoeder te doen

bij forme van rechten naer behooren,

en(de) alsoo sijnen raede sal gedraegen

act. Blerick in judicio den 4 junij

1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

en was geteeckent Franc: van der Vichte

s(e)cr(etar)is accordert bij mij

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 18 junij 1725

 

Willem Welles

cleger

tegens

Beatrix

Engels

 

den cleger in persone docerende van de

gedaen citatie van parthije bij mondelingh

relaes van den gerichts bode dient van eijsch

concluderende als bij den selven en(de) in cas

van geene comparitie versoeckt tegens

de voors: ged: behoirlijck gecitert en(de) niet

gecomparert sijnde het acte van te eerste

defaut cum expensis, et amenda en(de)

andere ladinge

 

[blz. 436:]

 

Beatrix Engels in persoone compare-

rende alhier in judicio versoeckt

copije van het gedicterde en

overgegevene door Willem Welles

ten desen prothocolle gedaen

 

Hendrick Hermans gerichts bode in judicio compare-

rende relatert Beatrix Engels op den

14 deses ter instantie van Willem

Welles gecitert te hebben om

op heden voor desen gerichte te com-

pareren om alsdan te aenhooren

alsulcken eijsch en(de) conclusie

als den voors: Willem Welles tegens

haer sal nemen

 

t gericht gesien het gedicterde

van Beatrix Engels verleent aen de

selve de versochte copije act: Blerick

in judicio den 18 junij 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 437:]

 

gedingh gehouden den 2 julij 1725

 

Beatrix

Engels

leste wed(u)we

Paulus to

Luijes ged(agh)de

tegens

Willem Welles

cl(ege)r

 

de ged(agh)de in persone comparerende

dient van andtwordt concluderende

contenderende als bij de selve

ende amployerende de 24, 25, 26

27, 28, 29, 30, 31 ende 32 ar(ticu)len

der voors: schrifture van andtwordt

mede voor redenen ende middelen

et reconveniendo, overmits die ende

meer andere redenen etc: soo con-

cludert ende contendert de voors:

ged(agh)de ten eijnde den voors: cleger

sal worden belast, ende soo noodigh

gecondemnert hem promptelijck

te expurgeren, off hij offte sijne

huijsvr(ouw)e sal(ige)r eenige voordere pennin-

gen ofte prætensien, als de somme

van thien patacons 1 sch(e)ll(ing): 6½ st:

wegens verkoghte spelt, het gelt

van twee verckens, d'interessen

bij mons, heuts en stappers, bij

de voors 25 ende 26 ar(ticu)len vermeldt

 

[blz. 438:]

 

van de ged(agh)de hebben opgebeurt

ofte ontfangen ende achtergehou-

den, om sulx geschiet dijen aen-

gaende, wie mede ten opsichte

van de negen patt(acaon)s bij den 27e

art(icul)e aengetrocken gedaen te

worden pro ut: consilij, die

mede dat den voors: cleger sal

worden gecondemnert des ged(agh)de

kiste, die hij heeft opengebrocken,

bedden, kussens pulve, kustikens,

lackens vorts documenten en

papieren in specie mede d'obligatie

van viertigh pattacons ten laste

van Michiel van Dael ende

Jan Verheijen, en andere goederen

van de ged(agh)de die hij cleger feijte-

lijcker wijse uijt haeren huijse

heeft wegh genomen ende ont-

voert, onder expurgatie in forma

juris promtelijck te herstellen

 

[blz. 439:]

 

en(de) restitueren ter plaetse van waer

hij die heeft wegh genomen ende

vervoert ofte doen vervoeren ende

sulx voor en(de) alleer in eeniger

wyse in rechten sal ofte magh worden

gehoort, de gebiedende heeren deser

heerlickheijt in hunne actie en

amenden ofte boeten dijen aengaende

onverkort alle met condemnatie

in de kosten vel alias omni me-

liori modo, via et forma cum

expensis

 

Willem Welles

cleger

tegens

Beatrix Engels

ged(agh)de

 

den cleger repeterende sijnen

eysch en(de) conclusie ten voorgaende

prothocolle overgegeven versoeckt

dat de ged(agh)de sal worden belast

daer tegens te dienen van andtwordt

ten naesten op pene van versteck,

ende in cas van dienen versoeckt

daer van copie

 

[blz. 440:]

 

t gericht gesien t' gedicterde

van wegens Willem Welles

cl(ege)r tegens Beatrix Engels ged(agh)de

verleent den cleger copije van

het ghene door de voors: ged(agh)de ten

desen prothocolle is gedaen

en(de) overgegeven act: Blelick

in judicio den 2 julij 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 16 julij 1725

 

Willem Welles

cleger en(de)

geconvenierde

tegens

Beatrix Engels

ged(agh)de en reconve-

niente

 

den cleger, en(de) gereconvenierde

in persoone in judicio comparerende

dient van replijcke in conventie

concluderende als bij deselve, ende

sonder præjudicie van dijen seght bij weijen

van andtwordt tegens den verbalen eysch

van wegens de reconveniente ten

voorgaende prothocolle gedictert

 

[blz. 441:]

 

wel uytdruckelijck t' ontkennen dat

hij geduyrende het houwelijck met

der reconveniente dochter soude achter-

gehouden hebben, en(de) aen de reconveniente

verschult wesen eene somme van thien

patakons 1 sch(e)ll(ing): 6 st: wegens vercogh-

de spelt by Geurt Peters, wije oock

dat hij soude hebben achtergehouden

het geldt van twee vercoghde verckens

bij Huybert Janssen, vorts vijf patakons

bij Jo[ann]es Mons wegens een jaer ver-

loopen interesse, wije mede 4½ patt.

bij den ontfanger Heuts en(de) 13 sch(e)ll(ingen:

6 st: bij Stappers, vorders oock dat

sij reconveniente aen hem soude

geschoten hebben negen patt: onder

voorgeven van daer voor schaepen

te koopen, het welck sij recon(venien)te in

der eeuwigheijt niet en sal konnen

bewijsen als præsenterende hij gere-

convenierde alhoewel ongehouden,

sich dyent halven t expurgeren

en(de) onder eede te verclaeren dat hij

noch de voors: penningen noch eenige

 

[blz. 442:]

 

andere waer toe de reconveniente

berechtight soude wesen, te hebben

opgebeurt ende achter gehouden

ontkennende den gereconvenierden

daer en boven dat hy geweldighlijck

op eenen sondagh tyde der hooghmisse

mit eenen smit der reconveniente

kiste soude hebben doen opbrecken,

ende de selve kiste en goederen

vervoert ende ontvrembt te hebben

wije oock eenige bedden hooft

pulve kussens, kusticken laeckers

offte andere goederen de reconve-

niente toebehoorende te hebben

mede genomen voorts oock eenige

papieren offte documenten waer

toe de reconveniente berechtight

soide wegen, dan alleenelijck

die ghene die hij in sijne kope

gevonden heeft en(de) haer prout

ni confesse, te rugge sijn

 

[blz. 443:]

 

gesonden niet wetende hij gereconve-

nierde hoe de selve daer in gecomen

sijn als hij bereijt is onder eede

te verclaeren oversulx protesterende

wel expresselijck over de d'injurie

hem door de reconven(ien)te aengedaen

mit reserve van actie, soo conclu-

dert en(de) contendert den gereconve-

nierden over mits de voors: en(de)

meer andere redenen ten eijnde

hij, noopende het eerste lith van

der reconveniente eijsch, en(de) conclusie

mit sijne hier voorgedaene præsentatie

mits die effectuerende sal volstaen,

ende dat de selve int tweede

lith van haere gem(e)lte conclusie

verclaert sal worden niet ge-

fundert noch ontfanckbaer en(de)

hij daer van geabsolvert cum

expensis vel alias etc:

 

[blz. 444:]

 

Beatrix Engels in judicio alhier

in persoone comparerende versoeckt

copije vant ingegeven en(de) gedicterde

op heden ten prothocolle gedaen

door Willem Welles

 

t gericht gesien het gedicterde

van wegens Beatrix Engels verleent

aen de selve copije vant overgegeven

en(de) gedicterde ten desen prothocolle

door Willem Welles gedaen act: Ble-

rick in judicio den 16 julij 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 3 septembr: 1725

 

Willem

Welles cl(e)g(e)r

ende gereconve-

nierden tegens

Beatrix Engels

ged. en(de) reconve-

niente

 

den cleg(e)r en(de) gereconvenierden

in persoone repeterende sijnen

replijcke in conventione ten

voorgaende prothocolle overgegeven

 

[blz. 445:]

 

versoeckt versteck van duplijcke

in de selve saecke van conventie

en(de) in cas van dienen copie,

en(de) mede repeterende sijne

verbale andtwordt ten voors:

prothocolle in reconventione

gedicteert, versoeckt in dese

saecke van reconventie versteck

van replijcke en(de) in cas van

dienen insgelijx copie

 

t gericht gesien het gedicterde

van Willem Welles cleg(e)r

tegens Beatrix Engels ged(agh)de

en(de) t' versoeck daer bij gedaen

overmits geene comparitie der

ged(agh)de condemneert de voors:

ged(agh)de int acte van

default cum expensis act:

Blerick in judicio den 3 septembr:

1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 446:]

 

gedingh gehouden den 18 septembr. 1725

 

Willem

Welles

cl(e)g(e)r

tegens

Beatrix Engels

ged. ende

reconveniente

 

den cleg(e)r en(de) gereconvenierden

in persoone repeterende sijne re- [sic]

replijcke in conventione ten

prothocolle van den 16 julij

lest leden overgegeven versoeckt

versoeckt [sic] versteck van duplijcke

in de selve saecke van conventie,

en(de) in cas van dienen copie,

en(de) mede repeterende sijne

verbale andtwoordt ten voors:

prothocolle in reconventione

gedicteert versoeckt in dese

saecke van reconventie versteck

van replijcke en(de) in cas van

dienen insgelijx copie

 

[blz. 447:]

 

t gericht gesien het gedicterde

van Willem Welles cleg(e)r

tegens Beatrix Engels ged(agh)de

en het versoeck daer bij gedaen

condemnert de voors: ged(agh)de int

acte van default ordonnerende

aen de voors: ged(agh)de ten naesten

gerichts daeghe te repliceren

act: Blerick in judicio den

18 septembr: 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 448:]

 

gedingh gehouden den

1 octobr: 1725

 

den eerw: heere

Spee ged(aghd)e tegens

Peter Fransen

gilde meester

van st: Anthon:

gilde qq cleger

 

den ged(agh)de in persoone gecompa-

rert sijnde en geenen cleger

bevonden hebbende van te moe-

ten sijnen eysch overgegeven

te hebben soo versoeckt den

selven ingevolgh landtrecht

te worden gecondemnert

 

Peter

Fransen

als gilde mees-

ter van st:

Anthon: gildt

cleg(e)r

tegens den

eerw: heere

Spee gearres-

terde in bonis

ende ged(agh)de

 

den arrestant en(de) cleger q:q:

geeft aen een eers: gerichte

te kennen dat den heere

gearresterden in bonis ende ged(agh)de

aen st. Anthonius gilde ofte

broederschap alhier jaerlijx is

verschult een malder rogge

op st Andries vervallende

wegens parcelen van erven

koomende van Merrie Coopmans

 

[blz. 449:]

 

ofte Engels dochter van Derick

Coopmans in de gilde registers waer

toe mits desen relaes wordt

gedaen naeder uytgedruckt in

de betaelinge ofte leveringe van

dijen den heere gearresterden

in bonis en(de) ged(agh)de geconstinuert

hebbende totten den jaere 1720

incluijs dogh in faute is verble-

ven de jaeren 1721, 1722, 1723,

ende 1724 st: Andreæ vervallen

waertoe den arrestant ende

cleg(e)r q:q: niet en siet te geraec-

ken niet tegenstaende alle onder-

linge debvoiren daertoe gedaen

is genootsaekt middelen van rech-

ten te gebruijcken arrest op

de goederen van den heere ged(agh)de

onder dese jurisdictie vindtbaer

t'interponeren ende den selven

 

[blz. 450:]

 

eers: gerichte bij brieven van te

doen verdaghtvaerden overmits

welcke ende meer andere redenen

etc:

 

soo concludert ende contendert

den arrestant ende cleg(e)r q:q: ten

eijnde sal worden verclaert eenen

goeden arrest te sijn aengeleght

ende dijen volgens den heere

gearresterden in bonis ende

ged(agh)de gecondemnert het malder

roggen jaerlijx, respe(ctive) 1721,

1722, 1723 ende 1724 st. Andris

vervallen, dus te saemen vier

malder, te voldoen ofte betae-

len ende bij faute van dijen

dat aen den arrestant ende

cleger gepermittert deselve