GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 451-500


[blz. 451:]

 

ende gearresterde goederen te

verhaelen mit comdemnatie in

de kosten vel alias etc: van den

gedaenen arreste ende exploict

van citatie en brieven heeft

den gerichts bode gerelateert

 

gedingh gehouden den 15 octobr: 1725

 

comparert alhier in judicio Huijbert

Thielen geeft over requeste

 

copije

 

aen een eerss: gerichte deser heerlickheijt

Blerick

verthoont reverentelick Hubertus Thielen

als gerichtelijcken aengestelden momboir

mit Henrick Vervoordt, voor het onmundigh

van Geertruijdt to Meijes hoe dat hij ende

sijne confrater nu soo lange de momboirije

hebben naergegaen ende sij soo verre wel wel

ende te recht naer hunne conscientie bedient

hebben, soo is nu effen wel dat de selve

 

[blz. 452:]

 

mit den mede erfgenaem Leonaerdt to Meijes

ende Petronella sijne huijsvrouwe is ontstaen

eene questie mits de voors: Petronella mit simpe-

le volmaght van haeren man Leonaerdt

tho Meijes alleen daer naer toe is gegaen

tegens wille ende danck van ons momboirs,

ende sij als momboirs niet en konnen

advoyeeren ende naer dessens begeerte

niet voldoen, sonder alvoorens een

eerss: gerichte daer over sulx te kennen

te geven, wie sulx competeert

soo is dat de selve voorss: momboirs

bij appostille deser versoecken dat aen

haer magh worden verleent volle au-

thorisatie ende last om de voornoembde

momboirie van t' ontmundigh kindt naer

haere beste ende kennisse ende vermoegen

naer te gaen ende verschillen ende

questien die daer over moghten com-

men te resulteren ten meesten

oirboir ende prouffijt voort ontmun-

digh te liquideren, ende mits de

verteringhen van de reijse naer

 

[blz. 453:]

 

ontrent Nijmegen alwaer de goederen

gelegen sijn, als oncosten seer exorbitant

vallen, soo is dat den voorss: remonstrant

Hubertus Thielen de saecken principael

moetende naer gaen ende dirigeren, soo

versoeckt den selven dat een eerss: gerichte

sal gelieven bij appostille deser te

declareren ende te specificeeren wat

hem dagelijx vuytwesende in de selve

affaires ende groote moeyelyckheden magh

competeeren, mits het eene groote ende

moeyelycke saecke is, als een eerss: gerichte

can considereeren waertoe mijn regres

len nemende t welck doende etc: was

geteeckent Hubert Thielen leger stont dit ist

merckt H:A: van Henrick Vervordt mits int

schryven onervaeren eygenhandigh gestelt d'apos-

tille was dese

 

t gericht gesien desen voorenstaende requeste authoriseert aen

de momboiren daer inne vermeldt om d'affaires van Geurtruije to Meijes

te dirigeren ende te innen, ende de verschillen die daer over moghten

komen te rijesen, te liquideren off in cas noodigh met proces

te vervorderen en(de) voorders daer inne te doen naer haeren

eijdt ende conscientie ten meesten oirbaer en(de) profijte de

voors: onmondige te weten voor het aenpaert van(de) voors: onmon-

dige, blijvende het taxeren der dagelijxe vacatien gereserveert

tot dat men de specificatie daervan in haere verplichte mom-

boirs rekeninge sal hebben gesien act. Blerick in judicio den

15 octobr. 1725 onderstont

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte en geteekent

accordert bij mij

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 454:]

 

extra ordinaire

gedingh gehouden den

19 octobr: 1725

 

comparerde alhier in judicio Huijbert

Thielen in qualiteijt als momboir van

de onmondige Gertruije to Meijes ver-

claerende hoe dat hij gesien heeft d'au-

thorisatie en d'ord(onnan)tie van den 15

octobr lestleden op sijnen requeste gege-

ven en(de) vermits daer niet gespecificert

noch hem toegeleijt is wat hij des daghs

voor vacatie soude trecken in saecke

van de voors: onmondige naer Nijm-

wegen soo is dat den selven aen

desen eers: te kennen geeft dat

hij de selve affaire niet gerne noch

en kan naergaen tot Nijmwegen

overmits de groote verteringen en

uijtblijven uijt sijn eygen huijs en

en [sic] hanteringe voor al eer hem door

den eers: gerichte des daghs een quam-

tum sal toegeleght sijn verseckerende

naer Nijmwegen het selve niet naerder

te konnen doen dan des daghs eenen

 

[blz. 455:]

 

ducaton ende binnen landts op andere

dorpen drij schellingen alles op sijne

eijge kosten etc: versoeckende hier

over te disponeren off wel eenen

anderen voor minder loon daer toe

aen te stellen

 

t gericht gesien het gedicterde

van Huijbert Thielen leggen den

selven toe in nootwendige affaires

der voors: onmondige buijten landts op

sijne eijgene kosten des daghs 7 sch(e)ll(ingen):

en(de) binnen landts des daghs 2 sch(e)ll(ingen)

van welcke nootwendige affairen in

sijne te doene rekeninge nochtans sal

moeten blijcken act: Blerick in

judicio den 19 octobr: 1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 456:]

 

gedingh gehouden den

29 octobr: 1725

 

Willem

Welles cl(e)g(e)r

en(de) gereconve-

nierden

tegens

Beatrix Engels

ged(agh)de en(de) re-

conveniente

 

den cleg(e)r en(de) gereconvenierden in

persoone repeterende des koffs decret

van den 14 deses behoirlijck aen

een ee: gerichte geinsinueert,

versoeckt dijenvolgens dat op sijne

versoecken ten prothocolle van(de) 16

julij ende 18 7bris beijde lestleden

in conformiteijt der landtrechten

ende notoire practijcque magh

worden recht gedaen, ende ge-

disponeert

 

t gericht gesien het gedicterde

van Willem Welles cleg(e)r ende

gereconvenierden tegens Beatrix

Engels ged(agh)de ende reconveniente

belast aen de ged(agh)de en(de) reconven-

iente ten naesten in conventione

te dupliceren en(de) in reconventione

 

[blz. 457:]

 

te repliceren op poene van versteck

act: Blerick in judicio den 29 octobr:

1725

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh extra ordinaire gehouden

den 10 januarij 1726

 

comparerdt alhier, in judicio Jan Sijmons

en(de) Jan Smets in qualiteijt als momboiren

van Jacobus Sijmons gevende aen desen

eers: gerichte te kennen hoe dat sij bij scheijdin-

ge en deijlinge hebben moeten uijtkeeren

eene somme van acht hondert guldens

Ruremonts geldt ad drij gulden vier stuver

met de suster van den voors: Jacobus Sijmons

aen haere moeije Jenneken Frielinx en(de)

Hendrick van Soest haeren man waer van

den voors: Jacobus moet voor sijn part

uijtkeeren vier hondert der voors: guldens

en(de) vermits er geene contante ter handen

en sijn soo sijn sij momboiren in naeme

van den voors: Jacobus geobligert eenige

capitaele somme te vernegorieren den voors.

Jacobus toebehoorende tot betaelinge der

voors: vier hondert gulden weshalven sij aen

desen gerichte sijn versoeckende octroije

 

[blz. 458:]

 

t gericht gesien het gedicterde van Jan

Sijmons en(de) Jan Smets in qualiteijt als

momboiren van Jacobus

Sijmons permittert aen de selve octroije

om de capitaele te mogen vernegocieren

tot vier hondert gulden ten eijnde

als bij het voors: gedicterde is versocht

act: Blerick in judicio den 10 januarij

1726

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden

den 18 meert 1726

 

comparert alhier in judicio Aldegonde

Bruijnen wed(u)we Joannes Soenen sal(ige)r

repræsenterende aen desen gerichte

hoe dat sij int leven van haeren voors:

man sal(ige)r en(de) met hem hebben op-

genomen op haere goederen eene somme

van vijff hondert guldens Ruremondts geldt en(de) nu de

verloopene guldens welcke sij vermits

de menighvuldige schulden int leven

van haeren voors: man gemaeckt niet

en heeft konnen bij betaelen en(de)

 

[blz. 459:]

 

daer en boven door haeren man sal(ige)r

alnoch sijn achtergelaeten ontrent

off ongevheer drij hondert guldens

en(de) noch ontrent tot reparatie

van haere huijsinge en schuijre van

nooden sal hebben als mede tot

noodige levens middelen hondert

guldens waeromme tot voldoeninge

der voors: somme sij aen desen e:e: gerichte

is versoeockende het noodigh octroije om

te mogen vercoopen soo veele erven

als noodigh sal wesen in en(de) tot voldoe-

ninge der somme en(de) ten dijen eijnde

als vooren

 

Cornelia Hillen

clegerse

tegens

Janus Hillen

ged(agh)den

 

de clegerse in persoone comparerende

geeft een eers: gerichte te kennen dat den

ged(agh)den aen haer verschult sijnde eene

capitaele somme van vier hondert guldens

den pattakon tot drij gulden vier stuver gere-

kent staende ten interesse van vijff ten

hondert jaerlijx in den segel en(de) brieff van

den 22 april 1720 naerder vuijtgedruckt

daer van met den 22 april 1725 vijff jaeren

sijn vervallen alleen daer op betaelt sijnde

 

[blz. 460:]

 

twee patakons min 2 st: alnoch twee guldens

loopens, 2½ saecken appelen 2 karren turff

34½ pont broodt 14 kannen melck en(de) 2 vim-

men schuff voor de meereste tot geene

voldoeninge der voors: verloope interessen

siende te geraecken niet tegenstaende alle

minnelijcke aenmaeningen dijen aengaende

gedaen is, daeromme genootsaeckt is middelen

van rechten te gebruijcken overmits welcke

en(de) meer andere redenen etc: soo conclu-

dert ende contendert de clegerse ten

eijnde den ged(agh)den sal worden gecondem-

neert de voors: vijff jaeren verloopene in-

tereressen [sic] van de capitaele somme van

vier hondert guldens ten advenant van

vijf ten hondert den 22 april 1725 les-

leden vervallen ad vijff ten hondert

jaerlijx op te leggen en(de) te betaelen

salvo cortinge van de voors: en alle voordere

bewijsselijcke betaelinge daer op gedaen

en(de) bij provisie de selve verloopene

interessen salvo kortinge als vooren

onder een eers: gerichte te namptiseeren

over all met condemnatie in de costen

vel alias etc: den ged(agh)den hier toe

 

[na blz. 460 vinden we verkeerd ingebonden blz. 413 t/m 436]

 

[blz. 461:]

 

gecitert gelijck den gerichts bode alhier

in judicio mondelingh heeft gerelatert

 

t gericht gesien het gedicterde en

repræsentatie van Cornelia Hillen tegens

Janus Hillen wegens vijff jaeren verloope-

ne intresse van vierhondert guldens

ad vijff ten hondert, belast Janus Hillen

den voors: interesse salvo kortinge het

ghene bewijselijck daer op betaelt is binnen

den tijdt van vierthien daghen onder

desen gerichte peremptoor te nampti-

seren act: Blerick in judicio den

18 meert 1726

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

t gericht gesien de repræsentatie van Alde-

gonde Bruijnen wed(u)we Joannes Soenen sal(ige)r

reservert het octroijeren om haere erven

te mogen vercoopen tot dat de voors: sal

hebben overlevert eenen pertinenten en(de)

bewijselijcken staet van schulden om dijent-

volgens sigh te reguleren act: Blerick in

judicio den 18 meert 1726

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 462:]

 

gedingh gehouden extra ordinair

den 10 april 1726

 

comparerde alhier in judicio Alde-

gunde Bruijnen wed(u)we Joannes Soenen

op gevende en verthoonende volgens

blijck van haere crediteurs haere

hebbende schulden als mede re-

monstrerende hoe dat de selve oock

iet in haeren ouden dagh tot

haer noodigh onderhoudt van

nooden heeft waer in de voors:

wed(u)we aen desen e:e: gerichte

volgens discretie laet de dis-

pensatie en dijentvolgens versoe-

ckt als nu octroije ten dijen

eijnde als door de voors: wed(u)we

op den 18 meert lestleden door

haer is wed(u)we voorn: is aen desen

gerichte worden versocht

 

[blz. 463:]

 

t gericht gesien de remon-

stratie van Aldegunde Bruijnen

wed(u)we Joannes Soenen en(de) de

selve redenen overwogen hebbende

oock blijck des selfs crediteurs aen

ons verthoont en deels mondelingh

gehoort octroijert aen de voors:

wed(u)we om soo veele erven

te mogen vercoopen tot negen

hondert vijfftigh gulden Ruremonts

den patakon ad dry gld: vier stuver

gerekent en sulx geemploijert te

worden ten eijnde als door de

voors: wed(u)we is versocht sullende

de voors: erven publijckelijck

en(de) gerichtelijck aen den meest

biedende te perck geseth en(de) ver-

cocht worden oock rekeningh

daer van naer verkoopinge binnen

den tijdt van drij maenden te doen

act: Blerick in judicio den

19 april 1726

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 464:]

 

gedingh gehouden extra

ordinaire den 18 julij 1726

 

Oswaldus

Heijgel

chijrurgijn

arrestant

en(de) cleger

tegens

Derick Kleo-

phas gearres-

terde in bonis

en(de) ged(aghd)e

 

den cleger in persoone com-

parerende geeft aen een

eers: gerichte te kennen

dat des ged(agh)dens soone

Peter Kleophas in sijne

ged(agh)dens broodt noch sijnde

gehadt hebbende eene

seer gevaerlijcke hooft

wonde soo verre dat

het cranium [= schedel] ter rechte sijde

gans geplettert is gewest

den cleger den 3 januarij

1725 herwaerts is ontboden

ende daer over heeft ge-

gaen twee volle maenden

ende dijen aengaende

 

[blz. 465:]

 

dagelijx van Venlo over-

gekomen sijnde ende naer

dijen ende naer dijentijdt

alnoch seven weecken

lanck de voors: wonde tot

Venlo ten synen huyse ver-

bonden hebbende totte de

volle genesinge toe gelijck bij

neffens komende reckeninge

naerder vermeldt die den

cleger des noodigh offereert

met eede te stercken van

welcke jure hem cleger

komt de som-

me van ses en dertigh pat-

takons ses schellingen

salvo kortinge van vier

malder rogge daer op ge-

levert het malder

 

[blz. 466:]

 

gekost hebbende 15½ schel-

linck voor de meer reste,

tot geene voldoeninge

siende te geraecken alhoewell

alle mondelinge debvoiren

daertoe aengewendt, is den

cleger genootsaeckt mid-

delen van rechten te ge-

bruijcken, tot verseckeringe

arrest te interponeeren op

alle des ged(agh)den gereijde

als ongereijde goederen

specialijck op de windt

molen relae tot den

arrest prothocolle den

selve ged(agh)den mede voor

desen eersaemen gerichte

 

[blz. 467:]

 

hebbende doen verdaghvaerden

gelijck den gerichts bode

mondelingh in judicio relatert

ende geleth de voors: prætensie

als wesende arbeijdts loon

uijt crachte der landtrechten

pag: 217 ar(ticu)lo 7 staet tot

namptissement offte handt

vuldinge overmits welcke

en(de) meer andere redenen

soo concludert ende contendeert

den cleger ten eijnde sal

worden verclaert eenen goe-

den arrest te sijn aenge-

leght en(de) den ged(agh)den dijen

volgens gecondemneert de

voors: somme van ses en

dertigh pattakons ses schell(ingen):

 

[blz. 468:]

 

op te leggen en(de) te betaelen

mede den cleger gepermittert

bij faute van betaelinge

die op de gearresterde goede-

ren te verhaelen salvo

kortinge van de weerde

van vier malder roggen

ieder malder tot 15½ sch[e]ll:

gerekent ende voorders het

ghene tot betaelinge offte

in minderinge soude konnen

dienen concluderende ende,

overmits de voors: landt

rechten dat den ged(agh)den

sal worden gecondemnee[r]t

de voors: somme /: salvo

kortinge als boven :/ bij

 

[blz. 469:]

 

provisie onder desen eersaemen

gerichte te namptiseeren

over al met condemnatie

in de kosten aliasque etc:

met versoeck dat op het

versochte namptissement op

heden ende staendts voedts

sal worden gedisponeert van

gedaene citatie en(de) arrest

heeft den gerichts bode

mondelinge in judicio gere-

lateert

offte wel dat den ged(agh)den magh

worden geconstringert te nampti-

seren elff malder roggen waer

voor arrest op des ged(agh)dens goederen

op den 10 deses is geinterponert sonder

kortinge alles met condemnatie in

de kosten etc:

 

[blz. 470:]

 

t gericht gesien het gedicterde van

Oswaldus Heijgel chirurgijn arres-

tant ende cleger tegens Derick

Kleophas windtmolder alhier ged(agh)den

en(de) gearresterde in bonis, verclaert

door den voors: cleger eenen goeden

arrest op des ged(agh)dens goederen

te sijn aengeleght, ordonnerende

den ged(agh)den de elf malder roggen

ten behoeven van den cleger onder

desen gerichte binnen den tijdt van

drij daeghen te namptiseeren

off andersints wordt den cleger

toegelaeten sijnen gedaenen

arrest te ver-

volgen en sigh op de gearresterde

goederen te erhaelen condemne-

rende den ged(agh)den in de kosten

ten desen geresen act: Blerick

in judicio den 18 julij 1726

 

ter ord(onnnan)tie van desen gericht

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 471:]

 

gedingh gehouden

den 30 7bris 1726

 

comparert alhier in judicio Mar-

ten Coopmans repræsenterende

requeste versoeckende daer bij

octroije om inhoudt als bij het

selve

 

t gericht gesien het gerepræ-

sentert requeste van Marten

Coopmans octroijert en permit-

tert aen den voors: Marte Coop-

mans om sijn aendeel off aenpart

wegens Kleijn Reraije of Meulkens

te mogen verhijpothijseren oock de

plane te mogen vercoopen om te

emploijeren ten dijen eijnde als

by het selven requeste breeder wordt vermelt

act: Blerick in judicio

den 30 7bris 1726

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 472:]

 

copije

 

aen een eersaem gerichte

deser heerlickheijdt Blerick

verthoont reverentelijck Marten

Coopmans hoe dat doort afsterven

van synen vader sal(ige)r Aert Coop-

mans het goett genaempt Kleijn

Reeraij vulgo genaempt Molkens

op hem is commen te devolveren ende

vervallen, nu ist dat den remon-

strant getrouwt gewest sijnde ende

wedeman wesende mit een kindt

verworven mit sijne afgestorven

ehemalinne naergelaetene naer-

gelaetene, [sic] soo ist dat den selven

soo doordt affsterven van dessens

huijsvr(ouw)e ende onderhoudt vant

selve kindt in mercke ijcke

schuldt gevallen sijnde, ende niet

anders tot betaelinge der selve

schulden hebbende ofte onder-

houdt vant selve kindt, als den

selven mit syne handen en kan

winnen t'welck seer noodigh

 

[blz. 473:]

 

heef tot syn eygen onderhoudt. soo versoeckt

den remonstrant ende suppliant seer

instantelijck ende oitmoedelijck dat een eerss:

gerichte aen hem suppliant sal gelieven t'

octroijeren ende te permitteren om sijn

gedeelte soo hem bij scheijdinge ende deijlinge

moghte aenvallen, te mogen beswaeren ofte

te vercoopen soo ende gelijck hij het nu t baerste

voor hem ende het kindt sal bevinden om tot

betaelinge der voors: schulden die albereedts tot de

dertigh patt: sijn streckende volgens de eijgen

handt van Gerit Thijs Fransen ende tot onder houdt

van t selve kindt te konnen emploijeren om

voor te commen den aengedreijghden schaede den

welcken daer over mochte te commen resulteren

t welck doende etc: was onderteeckent

Marten Koopmans

 

comparerden alhier in judicio

Jacob Coopmans en(de) Marten Berden

oomen van de kinderen achter

gelaeten door Joannes Koopmans

sal(ige)r en(de) des selfs achtergelaetene

wed(u)we Anna Sanders ge-

wesene eluijden versoeckende

dat voor de voors: kinderen moc-

hten worden gestelt gerichtelijcke

momboiren tot scheijdinghe en(de)

deijlinge der achtergelaetene goe-

deren hercommende van Art Coop-

mans sal(ige)r haeren beste vader

 

[blz. 474:]

 

hebbende de voors: oomen dese

genootsaekt gewest te versoec-

ken vermits de voors: wed(u)we

int versoecken der momboiren

negligent en(de) onwilligh is

nominerende tot momboiren

der voors: kinderen de personen

van Dries Coopmans, Geurt Linsen

en(de) Andries Sanders alsmede

Niclaes Hendrix

 

t gericht gesien en(de) gehoort

het versoeck gedaen door Jacob

Coopmans en(de) Marten Berden,

ordonnert aen Andries Sanders

en(de) Dries Coopmans om de

momboirie voor de kinderen

van Joannes Coopmans sal(ige)r en(de)

Anna Sanders tot scheijdinge

en(de) deijlinge van Art Coop-

mans goederen te aenverden

 

[blz. 475:]

 

en(de) den eijdt daer toe staende

voor desen gerichte aff te leggen

act. Blerick in judicio den 30

7br: 1726

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 1 octob: 1726

 

op heden den 1 octobr: 1726 comparerde

alvoorens gecitert sijnde Andries San-

ders ende Dries Coopmans om haeren

eijdt als momboiren aff te leggen

voor de kinderen van Joannes Coop-

mans sal(ige)r en(de) Anna Sanders welcken

oock dijent volgens in handen van

den scholtis G: Ingenriet præsent

schepenen Peter Jansen en(de) Peter

Schonck hebben afgeleijt dato

als boven

 

mij præs(e)nt:

Franc: vander Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 476:]

 

gedingh gehouden 20 januarij 1727

 

Maria Roven

clegerse

tegens

Joannes Caniels

ged(aghd)e

 

de clegerse in persoone comparerende in

judicio geassistert bij haeren vader Roeff

Joosten geeft een e:e: gerichte te kennen

dat sij twee jaeren bij den ged(agh)den voor dienst

marte gewoont heeft en(de) dat den selven aen

de selve van twee jaeren alnoch schul-

digh is vier ellen kleijn doeck ses ellen

groff doeck twee vlesche voorschooten

en twee paer schoenen daer en boven

van het een jaer alnoch een paer

klompen en(de) een paer socken item van

verdienden loon alnoch thien schell(ingen):

en dat sij daer van gheene betaelinge konde

becomen vriendelijck, niet tegenstaende

mennighvuldige aenmaeninge gedaen te sijn genoot-

saeckt worden is middelen van rechten

te gebruijcken en(de) den ged(agh)den voordesen

e:e: gerichte te doen verdaghvaerden als

den gerichts bode mondelingh sal re-

lateren overmits welcke en(de) meer

andere redenen hiertoe ex officio

vel via juris naerder te voegen supple-

rerende soo concludert en(de) contendert

de clegerse ten eynden den gedaghden

sal worden gecondemneert aen haer

 

[blz. 477:]

 

de voors: toebaete en(de) restandt van verdienden

loon promptelijck te voldaen en te betaelen

met de kosten ten desen geresen en(de) deselve

bij provisie onder desen e:e: gerichte te

namptiseren utique cum expensis

ende sulx respective volgens landtrecht

pag: 309 en(de) 310 ar(ticu)lis 3 en(de) 4 en

pag: 217 art: 7

 

Joannes Caniels ged(agh)de comparerende alhier

in judicio seggende van

aen de clegerse haeren loon te

voldoen eer de selve uyt synen huijse

is gegaen gepræsentert heeft het

selve te willen by eijde ver-

claeren, hier toe alnoch den voorschijn bren-

gende sijne tegenwordige dienstmaerte

welcke verclaert door laste van

haeren meester aen de clegerse naement-

lijck Maria Roven heeft geseijt en(de)

gevraeght off de selve fijn doeck geliefde

te hebben ofte wel geldt en(de) haer geseijt

heeft dat sij het groff doeck wanneer

het van den wever soude komen, soude

hebben waer mede sij content was als mede

dat sij van wegen haeren meester eenen

ducaton heeft gehadt om aen haere

 

[blz. 478:]

 

tot voldoeningh van haeren loon te geven

welcke clegerse aen haer doens geandt-

wordt heeft het selve niet te willen

aen nemen voor al eer het selve

offte haeren loon ten vollen bij

een soude sijn

 

alnoch Joannes Caniels brenght a[l]hier

in judicio ten voorschijn Hendrick Her-

mans gerichts bode welcke verclaert

als wanneer hij Joannes Caniels heeft

gecitert van wegen Maria Roven over

haeren verdienden loon dat de huijsvrouw

van Joannes Caniels aen hem Hendrick

Hermans heeft geseijt aen Maria

Roven te seggen dat sij aen Maria

Roven niet weijgerde te betaelen

maer dat haer geldt gereijt was etc:

 

t gericht gesien het gedicterde van wegens Maria Roven

geassistert bij Roeff Joosten clegerse tegens Joannes Caniels

ged(agh)den ordonneert aen den ged(agh)den Joannes Caniels de

clegerse van haeren verdienden loon en(de) achterstandt van

dijen te voldoen offte wel den selven onder desen gerichte

te namptiseren en(de) sulx binnen den tijdt van vier daeghen

condemnerende den gad(agh)den in de costen ten desen geresen

act: Blerick in judicio den 20 januarij 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: vander Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 479:]

 

gedingh gehouden

den 10 febr: 1727

 

comparerde alhier in judicio Elisabet

Hillen wed(u)we Lamber Fourneau

verclaerende hoe sij in de(n) leven

van haeren man sal(ige)r bij Hendricus

Daers borger der stadt Venlo van

wegens geleverden weijt credit

hebben gemaeckt en(de) aen den

voors: Daers daervan schuldigh

is bleven eene somme van vijff

en twintigh rijsdaeler en(de) ver-

mits sij deselve niet en can

betaelen sonder haer geheel van

haer negotie en(de) bedrijff te ontbloten

en(de) alsdan buijten postuijr souden

sijn om haere levens middelen

te verdienen en(de) alsoo sij nu

tegenwordigh alnoch kinderen

heeft welcke sij met haeren man sal(ige)r

heeft verworven en(de) sij nu om

redenen voors: op haer huijs en(de)

landt gerne de voors: schuldt

soude aen den voors: Daers

verhijpotheseren en(de) sulx niet

 

[blz. 480:]

 

en kan geschieden als met consent

en(de) octroije van den gerichte soo

versoeckt de selve dat aen haer

door den eers: gerichte het hijpo-

teck stellen om redenen vermeldt

mach worden geoctroijert

 

t gericht gesien de verclaeringe

en(de) versoeck van Elisabeth Hillen

wed(u)we Fourneau en(de) des selven redenen

overwogen octroijert en(de) permit-

tert aen de selve onderpandt te

mogen stellen aen Hendricus

Daers op haer huijs en landerijen

en(de) het selve te mogen beswaeren

met de schuldt van vijff en twintigh

patakons act: Blerick in judicio

den 10 febr: 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 481:]

 

comparerde alhier in judicio Peter

Schonck en(de) Lins Welles verclaerende hoe dat

sij borge sijn bleven voor Peter

Gelen aen sijne con(inghlijke). maj(e)st(eijt): voor

sesthien en(de) een half vat roggen

welcke sij bij misbetaelinge van

Peter Gelen hebben aen sijne con(inghlijke)

maj(e)st(eijt). magazijn den voors: rogh

moeten voldoen en(de) vermits men

door mennighvuldige minnelijcke

aen maeninge niet tot voldoeninge

en restitutie en kan komen soo

is men genootsaeckt bij wegen van

rechten sijn verschot te doen wederom

geven en(de) restitueren soo is dat men

sigh des wegen aen desen e:e: gerichte

comt te addresseren en(de) versoecken dat

hij tot restitutie van den voors: rogh

als sijnde coninghs penningen door

parate executie magh worden geconstr-

ingert en(de) sulx mede met condemnatie

in de kosten ten desen geresen sijnde

den voors: Peter Gelen tot comparitie

van desen daghe gecitert als den

gerichts bode mondelingh heeft gerelatert

 

[blz. 482:]

 

t gericht gesien het gedicterde

van Peter Schonck en(de) Lins Welles

clegeren tegens Peter Gelen ged(agh)de

ordonnert aen Peter Gelen den ver-

schoten rogh ad sesthien vat en(de)

een half aen Peter Schonck en(de)

Lins Welles sijnde coninghs penningen,

wederom te geven mede den

voors: Peter Gelen condemnerende

in de kosten ten desen geresen

act: Blerick in judicio den

10 febr: 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

comparert alhier in judicio Jan

Claessen momboir der onmondige

kinderen van Jan Greubben en(de)

Marie Verheijen sal(ige)r versoeckende

dat hij van de administratie der goederen van

Cornelis Greubben en(de) Gerit Greubben

ontslaegen te worden als sijnde

den voors: Cornelis en(de) Gerit verstan-

digh genoegh om haere revenues self

te konnen emploijeren oock versoec-

kende dat Aldegunde Greubben

 

[blz. 483:]

 

met toesicht haerer broederen magh

over haere revenuen magh disponeren

sonder dat hij int toecomende

over te doene, rekeninge der

selve revenuen magh aenge-

sprocken worden edoch præsen-

terende het opsicht tot welvae-

ren sijner neven en(de) nichte als

man met eere te houden alsoo

het de voors: kinderen sulx selfs

sijn versoeckende

 

t gericht gesien het gedicterde

en remonstratie van Jan Claessen

in qualiteijt als momboir van

d'onmondige kinderen van Jan

Greubben en(de) Marie Verheijen sal(ige)r

ontslaet den selven van d'admi-

nistratie der goederen van de

voors: onmondige oock van de

te doene rekeninge van twee

iaeren tot twee jaeren en laet toe

aen de voors: kinderen van

haere revenues selfs ingevolgh

versoeck te disponeren

 

[blz. 484:]

 

edoch gebiedende aen den voors:

Jan Claessen op sicht te hebben

dat de voors: kinderen gheene

van haere goederen noch uijt

staende gelderen en komen

te veralieneren nochte op te

beuren en(de) de voors: kinderen

de veralienatie der goederen

en(de) opbeuren der uijtstaende

gelderen verbiedende act:

Blerick in judicio den

10 febr: 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: vander Vichte s(e)cr(etar)is

 

ext: ordin: gedingh gehouden den 11 martij 1727

 

comparerde alhier in judicio Jacobus

Jacobs verclaerende hoe dat door

Christian Linsen is afgehouwen

sijn houdt staende op sijnen

eijgen grondt neffens de gracht welck door

hem Jacobus Jacobs op sijne eijgene

erve is gewassen alsoo door

 

[blz. 485:]

 

visitatie van heden door den e:e:

gerichte is gesien weshalven

den voors: Jacobus Jacobs aen

desen e:e: gerichte is versoeckende

recht en(de) justitie en(de) den voors:

Christian Linsen magh worden

gecondemnert tot restitutie vant

voors: houdt en(de) verboden worden

van int toekomende het selve

niet meer te houwen alles met

condemnatie in de kosten ten

desen geresen

 

comparerde alhier in judicio Chris-

tian Linsen verclaerende hoe

dat hij het houdt waer over Jacobus

Jacobs is claegende en(de) hij de helfte

daervan afgehouwen hebbende

sustinerende het selve het sijne

te wesen en(de) dijentvolgens oock

soeckt te behouden ingevolgh

de paelen en(de) alvoorens aen parthije

geseijt ende gepræsentert te hebben

van saemen te komen houwen

 

[blz. 486:]

 

comparerde Dries Gubbels alvoorens

gecitert sijnde verclaerende op sijne

mannelijcke waerheijt hoe dat hij

in huijre gehadt heeft eenen bandt

van Metthen ingen Leijst en(de) nu

Christian Linsen toebehoorende

gelegen beneffens Jacobus Jacobs

erve ten tijde vant jaer elf

tot jaer 25 en(de) dat hij als

huijrlingh het houdt wassende over

de loop aen de sijede van Jacobus

Jacobs noijt en heeft noch door

Metthen ingen Leijst en is gehouwen

maer althoos door de eijgenaers

van Jacobus Jacobs erve self is ge-

houwen en(de) genoten

 

comparerde Marie Ingenleijst

alvoorens gecitert sijnde verclaeren-

de hoe dat haer bekent is den

bandt Christian Linsen nu toe-

behoorende herkomende van Metthen

 

[blz. 487:]

 

ingenen Leijst en(de) nu gelegen

beneffens Jacobus Jacobs erve, over

de twee en veertigh jaeren welc-

ker tijdt door de voors: Metthe

het houdt over de loop aen sijede

van Jacobus Jacobs staende noijt

en is gehouwen nochte gepræten-

dert, maer het selve althoos is

gehouwen door de eijgenaers

die de voors: erve van Jacobus

Jacobs waeren toebehoorende

 

t gericht naer gesiene en genomen

inspectie als mede het gedic-

terde van Jacobus Jacobs en(de) Christian

Linsen ende geleth op de verclaeringe

van Dries Gubbels en(de) Merrie ingenen

Leijst, oordeelt en(de) verclaert naer

haer beste kennisse en wetenschappe[n],

dat den voors: Christian Linsen niet

en is berechtight te houwen het

houdt over de loop aen den kant van

Jacobus Jacobs mede condemnerende

 

[blz. 488:]

 

den voors: Christian Linsen aen

Jacobus Jacobs het afgehouwen houdt

te vergoeden en(de) in de kosten ten

desen geresen act: Blerick in

judicio den 11 martij 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vicht[e] s(e)cr(etar)is

 

op heden den 26 martij 1727

is Paulus Bartels aen

gestelt worden tot schepen

deser heerlickheijt en(de) heeft

dijenvolgens den eijdt van

getrouwigheijt voor de heeren

deser heerlick[heijt] Blerick voorts

op den voedt der landtrechten

uijtgesworen in handen van

den heere raedt F:G: Ruijs

etc: act: Blerick dato

als boven

 

mij præs(e)nt:

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 489:]

 

op heden den 26 martij 1727

is Joannes Smets tot gerichts

bode deser heerlickheijt Blerick

aengestelt worden en(de) heeft

dijenvolgens den eijdt van getro[u]wig-

heijt voor de heeren deser heer-

lickheijt en(de) voorts op de voedt

der landtrechten uijtgesworen in

handen van den heere raedt

F:G: Ruijs etc: act: Blerick

op den raedthuijse dato als

boven

mij præs(e)nt

Franc: vander Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 15 7br: 1727

 

comparerde alhier in judicio Lenaert

Vervort te kennen gevende hoe dat

hij twee susterkens is hebbende

welcke bij afsterven haerer beijder

ouders sijn weijsen verbleven en(de)

dijentvolgens, noch onmondigh sijnde

van nooden hebben oprechte en(de)

bequaeme momboiren tot administra-

tie van persoonen en(de) goederen

 

[blz. 490:]

 

versoeckende dat de selve tot

nootdorft der voors: onmondige

door desen e:e: gerichte mogen

worden gestelt hier toe nomi-

nerende Peter Leijsten Mathijs

Derix, Jan Vervort, Jan Gijsen

 

t gericht gesien de remonstratie

van Lenaert Vervort ordonneren

aen Mathijs Derix en(de) Peter

Leijsten den eijdt van getrouwe

momboirs voor desen gerichte

te komen afleggen en(de) de ad-

ministratie van persoonen

en goederen van de achterge-

laetene en(de) onmondige kinderen

van Hendrick Vervort en(de) Geurtruije

Leijsten te aenveerden act: Blerick

in judicio den 15 7br: 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 491:]

 

op heden den 15 7br: 1727

heeft Mathijs Derix en(de) Peter

Leijsten haeren eijdt afgeleght

als momboiren van de onmondige

van Hendrick Vervort en(de) Geurtruije

Leijsten naementlijck Marie en(de)

Catharina Vervort alles inge-

volgh landtrechten fol: 48

in handen van den scholtis

G: ingen Riedt præsent schepenen

Peter Jansen, Thijs Verrijnen

Lins Welles, Jacobus Clemens

Paulus Bartels,

quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden

den 20 octobr: 1727

 

comparerde alhier in judicio

Cornelie Hillen weduwe Reerden versoeckende

vernieuwinge van sententie gege-

ven den 18 meert 1726 tegens Janus

Hillen haeren broeder wegen ver-

loopenen intrest van een capitael

van vier hondert guldens ad vijff per-

cent jaerlijx

 

[blz. 492:]

 

comparerde alhier in judicio

Janus Hillen verclaerende

dat hij bereijdt is en(de) præsentert

het ghene hij aen sijne suster

Cornelie Hillen schuldigh is

te sullen voldoen te weten dat

hij bij afrekeninge met sijne

voors: suster sal worden bevonden

schuldigh te sijn

 

t gericht gesien het gedicteerde

van Cornelie Hillen clegerse

en(de) Janus Hillen comp(ara)nt ordon-

neert aen den voorn: Janus Hillen

aen de voors: clegerse het ghene

hij van verloopen intresse haer

schuldigh is te sullen voldoen

op rekeninge salvo kortinge het ghene aen de

clegerse daer opt is gegeven

act: Blerick in judicio den 20 octobr: 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 493:]

 

gedingh gehouden den 17 9br: 1727

 

comparert alhier in judicio

Jacob Smets te kennen gevende

hoe dat Lenardus ingen Riet

sijne dochter Agnes Smets voor eene

hexe heeft gescholden en(de) dat

sijne voors: dochter alnoch aen

hem geseijt heeft dat den voors:

Lenardus ingen Riet noch boven

het schelden van hex aen haer

soude geseijt hebben dat sij oock

tooveren konde

 

t gericht gesien het gedicterde

van Jacob Smets cleger tegens

Leonardus ingen Riet belast

aen Leonardus ingen Riet sigh

over de aenclaghte door Jacob Smets

tegens hem gedaen sigh ten naesten

gerichts daeghe daer over te komen

verandtwoorden act: Blerick in judicio

den 17 9br: 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 494:]

 

t gericht om redenen haer movere

aent ordonnert aent Jacob Smets om sigh te versien

int toekomende van eenen procureur

ofte wel sijne saecke schriftelijck

in te geven alsoo sijnen raede sal

gedraegen act: Blerick in judicio

den 17 9br: 1727

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 1 xbr: 1727

 

[niets geschreven]

 

[blz. 495:]

 

gedingh gehouden ext: ord:

den 8 januarij 1728

 

comparert alhier in judicio

Gerit van den Broeck en(de) Jacob

Coopmans als vrienden van

Dries Coopmans en(de) Catharina

van den Broeck eheluijden

sal(ige)r te kennen gevende hoe

de voors: eheluijden bij haer

overlijeden hebben achterge-

laeten vier onmondige kinderen

en(de) deselve behooren voorsien

te sijn van momboiren daert toe

nominerende Lins Welles en(de)

Jan van den Nieuberckt

versoeckende aen desen ee: gerichte

dat het het [sic] selve de voors: onmon-

dige met momboiren magh doen

versien

 

t gericht gesien de remonstratie van Gerit van

den Broeck en(de) Jacob Coopmans tot aenstellen

der momboiren voor de achtergelaetene onmondige

kinderen van Dries Coopmans en(de) Catharina van den

Broeck eheluijden sal(ige)r ordonneren aen de voors: remon-

stranten als naeste vrienden en(de) daer toe bequaem de

momboirie te aenverden en(de) den eijdt daer toe staende

af te leggen act: Blerick in judicio den 8 januarij

1728

 

ter ord(onnan)tie van desen geric[h]te

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 496:]

 

op heden den 8 januarij 1728

heeft Gerit van den Broeck en(de)

Jacob Coopmans hunnen eijdt

in handen van den scholtis G:

ingen Riet præsent schepenen

Peter Jansen, Peter Schonck,

Jacobus Clemens als momboi-

ren van de onmondige kinderen

van Dries Coopmans en(de) Catharina

van den Broeck eheluijden sal(ige)r

afgeleijdt

 

quod attestor

Franc: vander Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden ext: ord: den

15 januarij 1728

 

comparerden alhier in judicio

Marie Froederix te kennen gevende

dat de kinderen van Jacob Coopmans

sal(ige)r en(de) voors: comparante sijn sonder

momboiren en(de) terwijle de grootvader

en(de) grootmoeder van de voors: kinderen

van haer vader sal(ige)r wegen sijn our-

leden en(de) dat van des selfs goeders

 

[blz. 497:]

 

scheijdinge en(de) deijlinge sal worden

gemaeckt waer toe de voors:

kinderen met noodige momboiren

moet worden voorsien alsoo

de voors: comparante in haeren

tweeden hijlick is getreden en(de)

dijentvolgens versoeckende de voors:

comparante dat de voors: kinderen

met de noodige momboiren mogen

worden voorsien om redenen

hier vooren vermeldt hier toe

nominerende Christian Linsen

ingen Ael en(de) Jan Smets als

naeste vrienden

 

t gericht gesien het versoeck van Marie

Froederix tot aenstellen der momboiren

van de kinderen van Jacob Coopmans sal(ige)r

en(de) haer comparante ordonneren

aen Christian Linsen ingen Ael en(de)

Jan Smets de eijdt als momboiren voor

de kinderen van Jacobus Coopmans sal(ige)r

en Marie Froederix voors: af te leggen

voor desen gerichte act: Blerick in

judicio den 15 januarij 1728

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 498:]

 

op heden den 15 januarij 1728

hebben Christian Linsen in gen

Ael en(de) Jan Smets hunnen eydt

als momboiren voor de kinderen

van Jacobus Coopmans sal(ige)r en(de) Marie

Froederix afgeleijt in handen van den

scholtis G: ingen Riet præsent sche-

penen Peter Jansen, Peter Schonck

en(de) Thijs Verrijnnen

quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 6 febr 1728

 

comparerde alhier in judicio

Jan Benerts momboir van d’

onmondige van Lenaert Coopmans

en(de) Agnes Rutten sal(ige)r

te kennen gevens dat sijnen

mede momboire Dries Coopmans

is overleden en(de) dieshalven

is versoeckende dat aenge-

stelt magh worden eenen nieuwen

mede momboir tot directie

 

[blz. 499:]

 

der voors: onmondiges persoonen

en(de) goederen hier toe nomine-

rende Jan van de Nieuberckt

Lins Coopmans, Jan Aelders

vertrouwende dat desen

e:e: gerichte uijt dese voorn:

eenen mede momboir sal

nomineren

 

t gericht gesien het versoeck

van Jan Benerts en(de) de redenen

overwogen hebbende ordonneren

aen Jan Aelders om den

eijdt af te leggen als momboir

van de onmondige van Lenaert

Coopmans en(de) Agnes Rutten

en(de) de selfs momboirie beneffens

den voors: Jan Benerts te aen-

veerden act: Blerick in judicio

den 6 februarij 1728

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 500:]

 

op heden den 6 febr: 1728

heeft Jan Aelders sijnen eydt als

momboir van de onmondige kinde-

ren van Lenaert Coopmans en(de)

Agnes Rutten afgeleijt in handen

van den scholtis G: ingen Rijdt

en(de) schepenen Peter Jansen, Peter

Schonck, Lins Welles

 

quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 19 febr: 1728

 

comparert alhier in judicio Huijbert

Thielen te kennen gevende hoe dat

hij voorsien door desen gerichte als

momboir van Geurtruije to Meijes

onmondige is aengestelt om des selfs

sterfvel van des onmondiges oom

naementlijck Hendrick Jansen te

innen en(de) te besoliciteren en(de) nu

het selve sterfvel gereddet geint

en(de) geemploijert hebbende als te sien

bij des sijne rekeninge van bewijs en(de)