GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 501-565


[blz. 501:]

 

reliqua soo is dat hij comparant

aen desen gerichte als sijne debvoiren

voltrocken hebbende is versoeckende

van sijnen eijdt als momboir ont-

slaegen te worden en(de) nu den staet

gereddet sijnde daer in sijne plaetse

aengestelt mochte worden van dese

onmondiges voors: naeste vrienden

 

t gericht gesien de remonstrantie

van Huijbert Thielen en(de) des

selfs redenen overwogen hebbende

ontslaet den selven van den eijdt

als momboir van de onmondige

Geurtruije tho Meijes act: Blerick

in judicio den 19 febr: 1728

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

[blz. 502:]

 

comparerde alhier in judicio

Lenaert tho Meijes versoeckende

dat door desen e:e: gerichte mogen

aengestelt worden momboiren

voor sijne onmondige suster

Geurtruije tho Meijes om des

selfs persoonen en(de) goederen

te dirigeren hier toe nomine-

rende sijnen swaeger Joannes

Vervort

 

t gericht gesien het ver-

soeck van Lenaert tho Meijes

ordonnert aen hem Lenaert

tho Meijes en(de) Joannes Ver-

vort hunnen eydt als mom-

boiren van de onmondige

Geurtruije tho Meijes af

te leggen en(de) des selfs

persoone en(de) goederen te

dirigeren act: Blerick

in judicio den 19 febr: 1728

 

ter ord(innan)tie van desen gericht

Franc: van der Vichte

s(e)cr(etar)is

 

[blz. 503:]

 

op heden den 19 febr: 1728

heeft Lenaert tho Meijes en(de) Joannes

Vervort hunnen eijdt als momboiren

van de onmondige Geurtruije tho

Meijes in handen van scholtis G:

in gen Riet præsent schepenen

Peter Schonck, Lins Welles, Pau-

lus Bartels afgeleght

quod attestor

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

gedingh gehouden den 5 april 1728

 

comparerde alhier in judicio Jacobus

Coopmans momboir van d’onmondige

van Andries Coopmans en(de) Catharina

van den Broeck gewesene eheluijden

mede in naeme van Gerardt van den

Broeck sijnen mede momboir te ken-

nen gevende, hoe dat naer doodt

van Andries Coopmans voors: als

langst levende naergelaeten sijn

tweederleij kinderen edoch sijnde

den voors: Andries vader van alle

maer sijnde eerste kinderen geboren

uijt Catharin Linsen in gen Ael en(de)

huijsvrouwe van Andries voors: en(de)

 

[blz. 504:]

 

de tweede uijt Catharin van den

Broeck leste huijsvrouwe van Andries

voors. en(de) vermits Andries voors:

het lest als witman is gestorven

sijnde vader gelijckelijcke van

alle de voors: kinderen en(de) ter wijle

des selfs gereijde alnoch aen nie-

mandt van de voors. kinderen en is

toegeeijgent soo is dat den voors:

momboir onbewust is off hij de

selve voor de leste kinderen geheel

sal behouden en(de) aen de eerste kin-

deren sal uijtkeeren ingevolgh hij-

lixe voorwaerde alhier gesistert

en(de) getoont ofte wel dat alle

de kinderen in de naergelaetene

gereede van Andries Coopmans hun-

nen aller vader gelijckelijck sullen

deelen versoeckende aen dese e.e.

gerichte mede in naeme als voors:

dat het selve als opper momboiren

hoe men sigh hier in sal erhalden

magh ordonneren

 

[blz. 505:]

 

comparerde alhier in judicio

Christian Linsen in gen Ael

en(de) Jan Smets momboiren van

d’onmondige kinderen van Jacob

Coopmans soone van An-

dries Coopmans en(de) Merrie Froe-

derix huijsvrouw van Jacob Coop-

mans voors: versoeckende dat mogh

door desen e:e: gerichte geordon-

nert worden dat in het sterff

huijs van Andries Coopmans groot

vader van de voors onmondige

magh worden gescheijt en(de) gedeijlt

op dat het part van des selfs

naerlaetenschaep voor de voors:

onmondige magh worden ontfan-

gen en(de) tot des selfs profijt magh

worden geemploijert

 

t gericht gesien het gedicterde

en(de) repræsentatie van Jacobus Coop-

mans momboir van d’onmondige

van Andries Coopmans en(de) Catharina

van den Broeck gewesene eheluijden

oock gesien de gesiterde hijlixe voor-

waerde interprætert en(de) ordonneert

 

[blz. 506:]

 

dat de gereijde goederen naergelaeten

door Andries Coopmans wedeman sullen gelijc-

kelijck door des selfs voor en(de) naer

kinderen worden gescheijt en(de) ge-

deijlt ingevolgh landtrecht pag:

189 art: 9 act: Blerick in judicio

den 5 april 1728

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

t gericht gesien het versoeck

van Christian Linsen ingen Ael

en(de) Jan Smets momboiren van d'

onmondige kinderen van Jacobus

Coopmans sal(ige)r en(de) Merrie Froederix

geeft aen de voors: momboiren te

kennen dat op heden geordonnert

is dat de naergelaetene gereijde goe-

deren van Andries Coopmans sal(ige)r

wedeman door des selfs voor en(de)

naer kinderen gelijckelijck sal

worden gedeijlt ingevolgh landt

recht pag: 189 art 9: ordonnerende

aen de voors: momboiren het part

 

[blz. 507:]

 

de voors: onmondige bij scheijdinge

en(de) deijlinge waer te nemen en(de)

permitterende verder de goederen

de onmondige voors: toebehoorende met de

mede deijlhebbers ter scheijdinge en(de)

deijlinge te mogen treden act:

Blerick in judicio den 5 april

1728

 

ter ord(onnan)tie van desen gerichte

Franc: van der Vichte s(e)cr(etar)is

 

landtgeding de dato den 4 oc-

tobris 1728

 

de gebiedende

heeren deser

heerlickheijt

clegeer tegens

IJoannes Cop-

mans ged(aghd)e

 

den heeren scholtis offici nomine

ende namens der heeren clegeren geeft

aen een eersaem gerichte te kenne dat

beij den 5 art. van sijne maijesteits ver-

nuwden ijaghtende kijsesereien regilemens

de dato den 19 ijlij 1725 uuijtdrucke-

lijck gestatueert sijnde dat nijmant

het recht der ijachte niet hebbende

sich sonder onderstaen te ijagen beij

straffe van acht guldt gulden ende

vertiste sijner instrumenten, dien

niet tegenstaende den gedaghden in het

minste ghene qualificatie ter ijachte

hebben heeft onderstaen ten 21

 

[blz. 508:]

 

september lest leden met andere oock en ge-

qualificeerde op dese ijrisdictie op die ijachte

te gaen ende met eenen flinte te exerceren

ende daer van door die biedendens der heeren clegeren

achterhalt ende daer op geattropirt sijnde

de verbuerde flijnte tott mede betoeninge

van het feijt beij provissie is aengehaeld

ende in sequestie genomen woerden waeren

boven den gedaghden ingevolghe den boven

gemelten reglementi in de amende van

acht guldt gulden daer beij vermelt is

vervallen die den selven infaute ver-

blift onderlinge te voldoen ofte dijen

aengaende heeren clegeren te befridigen

sijn daer omme genoetsaeckt die rechts

meddelen ende die laeten voortsgaen,

vuer mits welcke ende meer andere redenen

soo concluderen ende concluderen die

heeren clegeren ten eijnde, den gedaghden

sal woerden gecondemnert die voors

amende van acht guldt gulden promp-

telijck op te legen ende te betaelen

ende daer en boven verclaert den

aengehalden flinte ofte schnaphaen

verluidt ende vervalen te seijn, all

mit condemnatie in de coesten vel alias

van de gedaen scitacie heeft

den boden gerelatiert

 

[blz. 509:]

 

die meeden van den gedaghden, comparerende

in het gericht versoeckende van het

gedicterde copie om ten naesten daer tegens

te seggen pro uit consilij

 

decretum

 

het gericht gesien het voorstaende geverbali-

serde door die heere clegeren ende het ver-

soeck van copie permittert die ver-

soeghte copie

 

H. Wijhers secr(etari)s

 

over mits Matthije Huba Petronella Engels te

saemen getroudt sijnde senden dat de selve van te bevoo-

rens hebben gemaekt eenige hijlijckse voorwaerden

oft contrackt soo ist dat de selve als nu geresol-

veert sijnde tott voorcomminge van alle verschillen

te maeken eene hijlijckse voorwaerden ende dat

ten overstaen van de h(ee)r scholtis Peter Schonk

ende IJacobus Clemens beijde schepenen des

gerichts Blerick ende mij ondersecr(etari)s als expresse-

lijck door voors: ehl: gerequireerd sijnde ende

dat als dan op maniere ende hijlijckse voor

waerden als hier naer is volgende

eerstelijck dan soo hebben voors beijde ehl:

geresolveert ende goedtgevonden in cas goedt

almachtigh haer voors: ehl. erffgenaemen

oft kinderen soude verleenen dat de selve

voor eerst volgens landtrecht sullen proffite-

ren naer haer ouder doedt alle naer laetenschap

soo gereede als ongereede ende in vall voors

Matthis Houba voor sijne voors: ehl: liefste

soude commen affte sterven naer laetende

 

[blz. 510:]

 

kinderen dat als dan de moeder voors: mit de

kinderen in twee deel sall deijlen sall deijlen alle

gereede goederen effecten wis namens de selve

oock wesen mochten ende onder den titul

van gereeden gecomen ende dat alse dan

de voors: Petronella mocht ende gewalt sall

hebben haer te mogen begeven in een tweede

houwelick ende als dan de voors: hellighte der

gereede goederen te moegen verbrengen in het

tweede houwelick op de kinderen soo als dan

souden mogen commen oock macht ende

gewalt sall hebben vuer haer hellighte

te mogen disponeren naer haer beliven

2dens in vall soo voors Matthije Houba voor

sijn liefste soude affsterven sonder dat de

selve kinderen soude achterlaeten soo

sall de selve Petronella effen well hebben

de hellighte der voors gereede goederen

wesnamens de selve dan oock wesen mochte

om daer meede te mogen doen ende laeten als

met haer eijgene andere hebbende goederen sonder

contradictie van ijemanden ende de andere

hellighte sall wederum vallen aen die vrinde

van voors Matthis Houba in oijrconde den waar-

heijt dat dese heijlickse voorwaerden met volle

contantement van ons voors: ehl: alle soo

ist gemaekt besloeten ende bevoorwaerdt

soo hebben wij voors: ehl: dese eijgenhandigt

onderteckent ende tott bundighheijt deses

door voors: gerichs persoonen laeten onderteekenen

 

[blz. 511:]

 

ende met opdruckinge van ons schepenen ambs

segel bevestijght aldus gedaen ende gepaessert

sonder eenigh argh ofte list tott Blerick den 20

7bris 1728 ende was onderteekent Matthij

Houba dit is het x eijgen handtmerck Petro-

nella Engels G aen gen Rijth Peter Schonck

Paulus Clemens H. Wijhers secr(etar)is

 

op heden den 23 augustus 1728 heeft den

bode Peter IJ[anne]s: Rosen arrest geimpitret

ingevolgt ordonnantie van den ed. hove van

Gelderlandt van den 31 ijulij 1728 op die

goederen van die vrouwe wedue van den advo-

cat van Arssen sal(iger) ende haeren tegenwor-

digen man heer Gisselingh ende tott voordeel

van die vrouwe graeffinne douariere van

Fergin ende regeerders van Horst mit hun

gevoght sijn con: ma: raedt ende momboir

 

wij Peter IJanssen ende Theijs Verrijnen

schepenen der heerlijckheijt Blerick doen

hiermede konde, ende tuijgen dat wijens

beneffens den ondergeschreven secr(etar)is des

versoght sijnde vervoght hebben ten huijse

van Allegonde Lijtgen wed(uw)e van wilen

den secr(etar)is Johan Lamberts, alwaer wij de

selve gesont en well te passe bevonden hebben

haer rip sinnen, verstandt en memorie volco-

melijck machtigh wesende ende als ons

gebleken is de welcken aen ons ter handen

 

[blz. 512:]

 

gesteld heeft het hierinne gesloten

 

gedingh gehouden den 8den febij 1729

 

Lijsbeth Vervoort comparerende in persoen alhier

in het geright seer gedienstelijck te kennen gevende

hoe dan door affsterven van Lenardt Vervoort

ende Christina Vervoort bijde sal(ige)r ende door

de selve achtergelaeten eenen alnogh kleijnen

ende minderjaerigen soene soe ist sij .....

te raede gewoonder en voor hem vors: kindt

te laeten aenstellen gerightelijck vereede voor-

manders ende .... tott dijen eijnde totte mom-

boireije door den h(ee)r scholtis laeten citeren

van des vaders sijede Joannes Driessen ende

van sijede den moder Joannes Vervoort, ver-

soekende dan aen eers. gerighte dese twe per-

soenen sall .... te belasten om op heeden

den momboir eijdt naer behoeren uijtt te

sweren dien doende

 

decretum

 

t gerigten gesien de bovenstaende

verbaelen rqte belaste dan de twee

persoenen int voorstaende verbael

vermelt op heeden den momboirs eydt

naer behoeren sullen uijtsweren op

poene daer toe staende

 

ter ord(onnan)tie van het gerigt

H. Wijhers secr(etar)is

 

[blz. 513:]

 

ingevolgh dese voorstaende .... soo

hebben de twee tevoren genomineerde

persoenen den momboirs eijdt op heden

naer behoeren uijttgesworen

 

landtgedingh de dato 10 ijunus 1729

 

Stephanus

van der Straeten

mede als ijman

ende momboir

sijner hijsvr(ouw)e

arrestant ende

cl(ege)r

t(egens)

IJoannes Philip-

pens gearr(esteer)de

in bonis ende

ged(aghd)e

 

den arrestandt ende cl(ege)r in persoene geassisteert

bij den pro(cureur) Claessens in ijudicio comparerende

geeft aen een eers: gerichte te kennen dat hij

wegens eene capitale somme van vijfhon-

derd rix(daalers) ingevolghe zegel ende briven

alhier den 22 octor: 1720 gepasseert hier-

bij in orginalij verthont ten laeste van den

gearr(esteer)den in bonis ende gedag(hde) heeft te præ-

tenderen eene ijaerlichse renthe van 25

rixdaalers wesende ten advenante van vif

van ijden hondert gewest op eenen bouwhoff ge-

nampt Eechten Raeij, in de voors brieven naerder

vermeldt ende verleeden in behoeven van sins arre-

standt en cl(ege)r prædecesseur Gerardus Schaffels ende

sijne teghenwordighe huijsvr(ouw)e Joanna Coenen

doens ehlieden, waer van mit den 22 octob. lest-

leden vervallen aen verloepene ijaerlicksse in-

teresse ten achteren is eene somme van seven

ende seventigh rixd(aalers) ingevolghe affrekeninge

den 26 october lestleden mitten gearresteerde

in bonis en ged(aghd)e daerover gehouden

 

[blz. 514:]

 

vant naw den arrestandt ende cl(ege)r onderlinge

tott voldoninghe der voors somme niet aen sich te

geraecken, ende allerdingh bevocht is op de vruch-

ten bestialen, ende mobijlien van den gearresteerden

ende gedaghden op de gestelde hijpotecque

vindtbaer de vruchten alnogh daerop vast

ende aldus ..... aen dijen wesende, is daeromme

genoetsaekt middelen van rechten te gebrucken

end(e) te raede geworden arrest te doen interponeren

ende den ged(aghd)en mede voor desen eers: gerichten

te doen verdaeghvaerden als t aen ander

geschidt te zijn den gerichsbode alhier mon-

delinge in judicio sal relateren overmits welcke

ende naer andere redenen so concludeert en contendeert den

arrestandt ende cl(ege)r ten eijnde bij desen eersa(me) gerichte sal

worden verclardt eene goede arrest te zijn aengelecht

enden gearresteerden in bonis en ged(aghd)e dijen volgens gecondem-

neerdt de voors somma van seven en seventijgh rixd(aalers)

verloepene ijnteresse op te leggen te betaelen, ende dat deb

arrestandt ende cl(ege)r bij fauten van dijen sal zijn gepermit-

teert deselve op de gearresteerden goederen, vruchte

ende mobijlien te verhaelen alle met condemnatie

in de kosten vel alias van gedaene arrest en

citatie heeft den gerichsbode mondelinge in

judicio gerelateert en de was onderteekent

B J Claessen

 

den arrestandt en cleger accepterende

de schuldt bekenttenisse bij partije

gedaen versocht daer van decreteninghe

cum expensis

 

[blz. 515:]

 

in saecke van Sthephanus

Henricus van der Straeten als

man ende momboijr sijner huijs-

vrouwe IJoanna Coenen arrestandt

en cl(ege)r

tegens

IJoannes Philippus gearresteerden

in bonis ende gedag(hd)e:

 

gesien den verbaelen eijsch van weghens den

arrestandt ende cl(ege)r te prothocolle gedicteert

waer onder den selver concluderende ende con-

tenteerde ten eijnde bij desen eers: gerichte soude

worden verclart eenen goeden arrestte sijn

aengeleght ende den gearresteerden in bonis

ende ged(aghd)en dijen volgens gecondemneert

de voors: somme van seven een seventijgh

rixd: verlopene interesse op te leggen ende

te betaelen, ende dat den arrestandt

ende cl(ege)r bij faute van dijen soude

sijn gepermitteert de selve op de gearres-

teerde goederen vurchten [sic] ende mobijlijen

te verhaelen all mit condemnatie inde

kosten, vel alias en waerop den gearresteerden

in bonis ende ged(aghd)en in persoene in den

gerichte compareerende de schuldt

 

[blz. 516:]

 

heeft bekent, ende den arrestandt ende

cl(ege)r daer van dechretheringhe versocht

gesien oock den origenelen brief bij den

voors. eijsch vermeldt

 

decretum

 

t gericht decreterende de schuldt be-

kenthenisse bij den gearresteerden in bonis

en ged(aghd)en gedaen condemneert den selven

de sommen van seven een seventijgh rixd:

verlopene interesse aen den arrestandt

ende cl(ege)r op te leggen ende te betaelen

ende bij faute van dijen gepermitterdt

den selven arrestandt ende cl(ege)r de voors

somma op de gearresterden goederen

vurchten [sic] ende mobijlien te verhaelen

den gearresteerden in bonis ende ged(aghd)en

tott dijen comdemnerende in de kosten

in desen geresen actum Blerick den 18

julii 1729

 

landtgedin[gh] de dato den 24 8ber 1729

 

Lucia Verrijnen

gestelijcke

dochter cl(ege)r[sse]

tegen

Jacob Koopmans

ged(aghd)en

 

de clegersse geeft aen een eers. gerichte te kennen

dat sij te prætenderen heeft ten laeste vanden

ged(aghd)en eene somma van dusent guldens den gulden

teghens viff blamuseers specie gereckent naer

uuijt wijsen der obligatie van den eersten aprill

 

[blz. 517:]

 

1721 door den ged(aghd)en ende dessens huijsvrouwe sal(ige)r

Anna Verrijnen eijgenhandijgh onderteekent bij desen

aen den eers: gerichte vertondt, ende addisione....te

daewels nodigh alnoch te verthonen, warvan de

cl(ege)r in der minne ghene voldoeninge sich

te geraeken, is darrom genoedtsaekt medele

van rechten te gebrucken over mits elcke

mer ende andere reden so concludeert ende

contendeerdt ten eijnde den gedag: sal: worden

gecondemneert de voors somma van dusent

gulden specie(n) op te leggen ende te betaelen

mitte interesse ad utenpore littis, noctes ende

de selve somma van dusent gulden bij

provisie onder desen eers: gerichte tenateseren

volgens landt recht pag 315 art 8 all mit

condemnatie in de coesten val alias van dese

gedaene citacie heeft den gerichts bode mande-

linen [= mondeling] gerelateert

 

den gedaghden geeft mandelinch aen een eers gerichte

te kennen ho dat hij Lucia Verrinen gestelgihe [sic]

dochter geeft volgens eijgen handt van IJacob

Copmans ende Anna Verrijnen sal(ige)r evis die

obligatie vermeldt ende anders niet waermede

sij ehe(lieden)s can doen wat sij wildt

 

decretum

 

het gericht gesien het hier boven stande geverba-

 

[blz. 518:]

 

liseerde ter prothocolle gedicteert het gericht

belastende dat hij ged(aghde)n de clegers(se): sal voldoen

ofte te betaelen ofte sij cle(g)ers(se) contendt sall seijn ofte tevoren verpanden

mit selve conditie die cl(ege)rs(se) daer mede contendt

sal seijn tussen dit ende naesten gerichtsdagh

waer mede den ged(aghde)ns wordt gecondemneert in dese

dagh coesten

 

landt gedingh de dato den 5 december 1729

 

den hr van Gink

cle(ge)r

tegens Frans

Tunisen ged(aghde)

 

eijsch ende condiesie

voor

den heere H. van Ginck post-

meester der stadt Venlo cleger

tegens

Frans Tunisen ende Catrina

Wagens eh(e)l(ieden) ijnwenderen [= inwoners] tott

Blerick

 

imme desen eijsch naer behooren in te stellen

ende ponctasie [= punt gewijs] doer onder te nemen,

in rechten te fonderen,

seght den cle(ger) ende alle nodijge protestatien

præsentatien ijmploratien ende andere

voordeijlige middelen ende beneficien

van rechten

 

1

 

[blz. 519:]

 

aenvenckel, dat den h(ee)r cl(ege)r ende sijne huijsvrouwe

aen de ged(aghd)en in den jaere 1722 ten halven hebben

verhuijrt offte verdaen haeren bouwhoff gelegen

tot Blerick ende landt in de sub et medecommende

pachtcedule uuijt gedruckt.

 

2

ende sulx op de conditien & voorwarden bij de

selve vindtbaere

 

3

om welcke te achtervolgen den selven sigh

oock naer rechten bij aenvaerdinghe van den

voors: hoff ende goederen heeft geobligeert

 

4

oock op pene van de selve huijre naer gelieven

van den heerschap te vervallen, sonder observatie

van eenighe tijden

 

5

want nu den h(ee)r cl(ege)r bevindt dan den ged(aghd)en niet

alleenlijck de conditien niet naer en compt

 

6

cllaer hem daer en boven malitienselijck soekt te ont-

trecken het ghene hem, als halfman heeft voorgestreckt

 

7

ofte ten anderen gelaeten ende eenighen tijdt

gebrocht

 

8

 

[blz. 520:] [wazige foto, blz. 520/521 sommige woorden onzeker]

 

dat den selven om sulx te effectueren ende den h(ee)r

cle(ger) .... sijnighe te ..........., selffs gerevoceerdt

heeft de rekeninghe in de lest gepasserden saemen

met hem geslotten

 

9

ende met dese .......... hem soekt te .........

de twelff specie .......... ende hondert acht en twintigh

..... better die den selven aen den h(ee)r cl(ege)r volgens de

selve schuldigh bleeft

 

10

.... op simpel ......., dat daer tegens ene

rekeninghe van karre vrachten soude hebben

ten lasten van den h(ee)r cl(ege)r

 

11

welck den selven niet en can begrijpen

 

12

overmits in de pachtcedule expresselijck gecon-

ditioneert is, dat den pachter alle vruchten ofte

........., naer Venlo soude brengen

 

13

ende den h(ee)r cl(ege)r daer tegens alleen soude

betaelen het vier ...... geldt

 

14

dat den h(ee)r cl(ege)r daer en boven oock ... .......

bevindt, dat den ged(aghd)en niet pachten ........ de conditien,

hem voorgeschreven ent onderhouden, voeden, ende

opvoeden der perden, beesten, ende schaepen

 

15

jae dat in tegendeel de schaepen bij naer ........

doer affsterven sijn veergaen

 

16

sonder dat hem daer van eenighe lijdelijcke

...... is gedaen worden

 

17

 

[blz. 521:]

 

ofte oock het aendeel der ...... is vergoedt

 

18

dat daer en boven dan ged(aghd)e de wallen laet

vervallen

 

19

ende hem naer well gevallen, aenmaetight landt

tot saeijen van voederende claver,

 

20

sonder dijen aengande naer te leven de conditien

van verpachtinghe

 

21

waer door den heer cl(ege)r van alle kanten door den

ge(dagh)den tegens ....... wordt beswaerdt

 

22

t welck .soe vorre gaet, dat den h(ee)r cl(ege)r selfs

bevindt, dat de landerijen, ende den hoff gehooren-

de niet voorts en brengen de vruchten die de

selve cennen ende moesten voortsbrenegen, ende

voorts gebrocht hebben, in dijen de selve naer

behoeren gemost gebouwt ende opgepast wierden

 

23

ende al oft den h(ee)r cl(ege)r alle het ghene voors:

aen de ge(dagh)den heeft voorgedragen,

 

24

de selve tott naerder affreckeninghe aengesocht

 

25

ende verners oock den pacht heeft doen opcondigen

 

26

soo ist, dat de selve in platse van doen aen te

defereren, de stoutijghheijdt van mettenheijdt

gehadt heeft van de seggen in substantie

 

27

 

[blz. 522:]

 

ick hebbe den brug van mijn heer

 

28

veint nu den cl(ege)r dese onbehoorlijcke

dijsrespectuense andtwordt moet besluten, ende

dat de ge(agh)de niet geintencionerdt en sijn den h(er)e

cl(ege)r onderlinghe voldoninghe te geven

 

29

soo ick, dat hij den selven, voor desen eers: gerich-

te, volgens relaes van den bode, mandelinge

in ijudicio gerelateert, heeft doen daeghen

 

30

ende over mits welcke meer andere redenen

rechten, middels ende motgaen hijen toe ex

officio vel via IJans naeder te vragen ende

te suppleren

 

copije van

die pachtsedul

 

op heden den 2 febrij 1726 hebben wij onder

geschrevene H van Ginck ende Anna Magreta

Swinckels ehluijden onsen bouwhoff genandt

Bockhoff mit de back heijde verdan verpacht

aen Frans Tunisen ende Catrina Wagens ehl(uijden)

voor den tijdt van ses achter en volgende

jaeren, niet temijn ten beijde seijden vrijstaende

den selven ter halven namentlijck een virdel

gaers te voeren op te seggen op conditien als

volght,

eerstelick sal den halfman alle neers tijg heijr

doen houwen om velt te bouwen ende te misten

op sijnen tijdt als oock die wallen en

heggen en a[n]der gerechtighijden ondehouden

 

[blz. 523:]

 

ende well sorgh dragen voor rijn ende brandt

den halfman sal buijten ons consent gheen houdt

houwen, maer sal op alle plantasien tousight

nemen ende alles mit tuijnen en deuren versien

op dat de beesten gheen schade nergens aen doen

 

den halffman sal voor schaepen, peerden en beesten

tott voetsel voorrijt hebben drij vimmen roghs

waer vooreij den halfman voor onse helfte voor

vijt sullen geven, ander half malder dat is

de vimme gerekent ad een malder, ende oeck

vier vimmen haver waer voor wij den halfman

voor onse helffte voor uijt sullen geven drij

malder, dat is de vim gereckent ad een

malder ende een half voorders sal den heerschap

ende den halffm: gelijck het saet coren bijleggen

ider de helfte volgens constuijme vandt landt

ende alle vuruchten [sic] sullen gelijck gepartert

worden mit het vaet op de denne ofte den halffman

sal de vruchten in twee kopen stellen waer van

den heerschap eenen sall keijsen, den

heerschap: sal eene dorsen stellen dij bij den halff-

man den cost sall hebben, ende den heerschap

sal den loon geven an den halffman sal alle

vruchten brengen naer Venlo, en den heerschap

sall het veer en perte geldt betaelen

 

den halffman sal alle jaeren twe calveren

aen voeden ende hij sal den heerschap op s:

IJans kermis een kalf te huijs brengen

 

[blz. 524:]

 

dit half sal den halffman voldon met twelf

schellingen specie, oock sal den halffman houden

vifftigh coppelen schaepen nogh sal den halffman

geven alle ijaeren vijftigh pondt botter een

tweelf baeren melck ende een vedt reijn

vercken voor dit vercken sal den halfman

geven vijf pattacons specie

nogh sal den halffman alle ijaeren ontrent

passchen een vet lam ende eenen vetten hamel

op die gans kermis uit de coppel geven waer

voor den halfman geven een patacon

noch sal den halffman maeken alle ijaere

1200 pent schueff om te decken ende den

halfman tot den cost geven ende den heer-

schap den lon aen de werck luijdens

de beesten als peerden koijen schapen, bier of

andersins sullen halff tegens eens geset worden

ende wat daer af aengewonnen en aengevroedt

wordt sal ten beijde geprofiteert worden oock

sal den halfman alle twe ijaeren soo het

mogelijckij een veulen laten winnen ende op

opvoeden tott ons beijde profijt. den

halfman sall het half stroij vinden

ende de helfte bij brengen ende of hij quam

af te trecken sal hij het oock soo laeten, den

halfman sal uijt den bongardt genieten

den derden appel d ende den eerschap

sal betaelen twee deel schattingh

 

[blz. 525:]

 

en den halffman een deel dan in cas daer besten

geset wordt sal den halfman half betaelen

maar hooft geldt en schorrenstin geldt moet

den halff allen betaelen

den halfman sal int Coolbroek tuurven

en hij sal den heerschap vier goede carren

t huijs brengen, dies sal den heerschap een

kintier bier geven voor die moeten, en als

die rueben wel wassen sal hij den heerschap

een sack meede deelen, ende hij sal oock gehou-

den sijn van de mandt van april tot den

mondt 8ber ons inde stadt te Haelen en wederom

te brengen alle weeken eens een oock int jaer

eens voor ons naer Kevelaer vaeren, voor welck

vaeren wij aen den halfman om te verdrijncken

sullen geven eenen specie rixdaler

en oft geburden daer ons goedt voor wildt bewaeren

dat de vruchten door krichs gewelt ofte ander-

sins ritter moeten bedorven worden dat men

de beesten niet conde onderhouden soe sal men

van beijde sijde bij leggen om de besten te

onderhouden

nogh sal den halffman op die backheijde saijen

eenen morgen ofte daer omtrint met claversaet

voor de beesten en ingeval daer aendere vruch-

ten op wassen sullen ten halve doergedijlt

worden

in cas nuw of den halfman dese voorschreve

conditie nieten onderhiel ofte daer in morcke-

lijck tot den heerschap achterdoet gebreke-

lijck blijven soo sal den heerschap

 

[blz. 526:]

 

achter doet gebrekelijck bleve soo sal den

heerschap niet gehouden sin hem eenige ijneren

te geven maecken den selven tott alle

tijden in cas van sulcke fout quiteren en

sijn wooninghe doen rouijmen

aldus gedaen sonder argh of list ende het

ghene nopende den heerschap ende halfman

hier inne met eijgentlijck is ge[s]pecificeert

sullen de selven naer ordinaris keerspels

gebruck het selve reguleren ende dijen volgens

hun contenteren. in oijrconde der waerheijt

van voorschreven heeft den heerschap en den

halfman van wedersijdts dit eijgenhandijgh

geteekent in Blerick, oock sal den halffman

het behoorlijck mist geven in den heerschaps

hooff voorders is well expresselijck geconditi-

onert dat den halfman offte de sijnige

gheene andere dinste moegen doen mit

perden sonder heerschap consendt behalven

souvering en haere dinsten alles gedaen

sonder argh ofte list, ende geteckent

in Blerick den 2 febr. 1726: was

onderteckent H. van Ginck A:M:

van Ginck dit is het [hooivork] merck van

Frans Tunisen dit is het merck [raker] van

Anna Wagens Franc(iscus) van der Vijchte

als getuijgen IJan van Neuwberck als

getuijgen

 

[losse bijlage als foto 9346 waarop staat: bij 309 [sic]

dit hoort bij dec. 1729 zaak van Ginck vs. Theunissen/Wagens]

 

de h(ee)r H. van

Ginck, post-

m(eeste)r der stadt

Venlo, cl(ege)r

tegens

Frans Theunissen

ende Cath: Wagens

ehell(uiden):, ged(aagd)e

 

den 5: xber 1729.

den h(ee)r cleger in persoone dient van

eijsch, concluderende, contendeert

als bij den selven, van de gedaene cita-

tie relateert den bode mondelingh in

judicio

 

[blz. 527:]

 

copie

 

volgens het brijfken dat ijck voor Frans betaldt hebben

aen den heer Backen kompt mijn specie rixdalers min

2½ st(uver) Cleefs noch compt mij van het selve brifken 50 pondt

booter den 5 april 1725 an Frans geleent 2 specie

rixdaleers noch aen Frans gelent 3 malder en een spindt

spari saedt en is naer 3 ijaeren geleden en konde als

den voor het malder becomen 2 specie rind(eren) maer

wilde het daer voor niet laeten en heeft Frans

mij belooft daer voor rogge ofte spurij in plats

te leveren het ghene nahe niet is geschijdt noch aen

Frans geleent 29: permisse schell(ingen) voor het peerdt

nota Frans heeft 14 vat rogge van mij en als hij

in consientie verklardt mij het selve vergoedt

te hebben ben ijck te vreeden alle ijaeren het

half malder dat ijck aende cercke geven moet aen

Frans gelaeten, en hebbe daer van noch gheen volle

quitantie van de c[e]rck meester den 26 ijnuij

1727: 2 samen rogge gelent aen den halfman

den 27 maert 1729: 100 en 50 rubkoeken

aen den halfman geleent a een specie reijnd:

het 100 van ijaer 1724 tot den 25 meijnd

1729 noijt geldt gehadt van de vellen der scha-

pen dij gesturten sijn oock vant ijaer 1724

tot den 25 meijnd 1729 niet meer als een

lam gehatt daer ijck nochtans alle ijaeren en moedt

hebben, ijck moedt alle ijaer hebben 50 pondt

botter en hebbe vant ijaer 1724 tot den 25

mijnd 1729 niet meer ontfangen als eens 50:

pont noch ees 37 pondt noch eens 37 pondt

 

[blz. 528:]

 

oock moit ick alle ijaer een vedt kalf hebben en

hebbe vant jaer 1724 tot den 25 mijnd 1729: niet

meer als 2 gehadt oock hebbe ijck int ijaer 1728

gheen vedt vercken gehadt nota ijck hebbe een

fullen [= veulen] van Frans gekocht voor 17 specie rixd(ale)r

waer van hem kompt voor de helfte 8½ specie

rind(eren) Frans kompt van mij 3 ijaeren turfgeldt

in 3 schell(ingen) ijede ijaer nota Frans kompt van

mij eenige haver nota in 2 ijaren Frans een

de verkens ever geleveert eens 18 pondt, noch

eens 81 pondt nota het ijaer 1728 hebbe ijck Frans

de lamer thinde betaldt

op het vullen dat ijck van Frans aen gehouden

hebbe heeft hij van mij ontfangen 3½ sp(eci)e

rind(eren) oock heeft Frans mij noeijt in de stadt alle

weeken koemen halen en brengen gelijck inde

pacht zedel vermeldt is

oock heeft Frans mij ijnt ijaer 1729 niet

naer Kevelaer gevaren oock heeft Frans mij noijt

gevracht waer hij backhoudt soude houwen

maer sulx in sijn eijgen outoritijdt gedaen

oock heeft Frans bij de vierdel morgens mit

voorboekweijdt in de Backheijde gehadt eenen

stucks landts in de landts del mit klever en

heeft mij gewegert daer tegens te willen

vergouden, dit is int ijaer 1729 en staedt

diereck teegens de pacht zedeel

oock hebbe ijck int ijaer 1729 van mijnen

bouwhoff niet meer getrocken als ongever

 

[blz. 529:]

 

19 malder rogge en 4 malder boekent en voor het vlas

en wortelen landt 1½ malder boekent en 1½ malder

geersten spindt somer saedt en een spindt eersten

soe laet ick dan een eersam gericht oerdelen ofte

mijn halfman de landerijen well beboudt, offte nit

alle soo den halfman oersaek is dat ick hem voor recht

hebbe moeten citeeren versoek ijck dat hij goede

burger steldt voor de onkosten van dit procecs

nu geresen en noch rijsen sullen

 

concluderende contendert den h(er)e clger, dat

den ge(agh)de sal worden belast, ende soo nodijgh

gecondemnert binnen vierthijn daeghen, voor

commissarisen, bij den erss: gerichte te nominere

mit den h(er)e cl(ege)r te treden tot rekeninghe

ende de selve binnen acht dagen daer naer

te sluiten mits gaeders den hoff op halven

meij naestcomende te ruijmen, ende dat

den ged(agh)en om het een ander verweijgert

te hebben, sal voorders gecomdemneerdt

in de coesten van den processe

 

vel alias salutanter omni melioris modo,

via et forma cum expensis

daer toe ijmplorerende

H van Ginck

 

den gedaghden versocht copije

het gericht gesien het voorstaende geverbaliseerd

door de h. cl(ege)r ende het versoek van copije

 

[blz. 530:]

 

het gericht permittert aen den ged(aghd)e copije

ende den ged(aghd)e wordt belast tussen dit ende naesten

gerichs dag goede borge te stellen welck door

het gericht belaest is voorde onkosten welcke

aen den gericht rijsen

 

der heere scholtis

namens der gebie-

dende heeren deser

heerlickheijdt officij

no(min)e cl(ege)r

tegens

Peter

Seegers fugitiven

ende beclachden

 

der w cl(ege)r nom(in)e officij geeft aen een eerss.

gerichte te kennen dat den fugitiven ende

beclachden heeft onderstaen dat 14 deses tusschen

7 ende 8 uijren ss naer nens mit eenen snaphan

geladen mit hagel te schieten op Peter Cleovas [= Cleophas]

komende uijt het huijs van desses muhu onder

die wieden welcken daer door soo daenig ende

gevaerlijck gewondt ende gequets dat aenstonts

ter aerden is neder gesoncken ende voor doodt

ijn huijs gedragen ijn manieren als penisionei-

lijck gij de genomine informatien aen een

de gerichte heeft gebleeken hebben die den

beclachden naer het begangene feijt

de vluchte genomen buijten dese jurisdictie

welcke danighe feijten ende daders van dijen

ijn een formiteijdt der landtrechten pag:

369 ar(ticu)lo 17 mit de doodt ende als doodtslagers

behooren gestraft ter worden ende den fugitiven en

beklaghden op dese ijurisdictie niet te

vinden sinder naer inhudt der landtrechte

pag. 378 ar(ticu)lo 15 eder taliter bij openbaeren

 

[blz. 531:]

 

uijt roepingh ende oppleckinghe van belijetten

behoordt woordt ingedacht soo versocht den cl(ege)r

namens die gebiedende he(r)e deser heerlichheijdt

ende offi(cij) nomine ten eijnde hem te ge....

fugitiven ende beclachden ingevolgh de selve

landtrechten citatie bij edicht in forma ordien

na magh worden verlendten op sekeren dagh bij en

ed gerichte te prefigeren voor desen ed[ele] gerichte

in persoone te compareren ende hem te verant-

werden offte verdegen op de feijten van belas-

tingen aen clachte ende conclusie die als dan

van offiere weghen tot dessens laesten sullen

worden overgegeven gedaen ende genomen

ende dat bij provisie dessens goederen wegents

de landtrechten dicta pag: 378 art(icul)o 14

moghen worden opgetrockent, ende in bewaer-

nisse gesteldt

 

decretum

 

het gericht gesien het hier boven staende

geverbaliseerde ten prothocolle gedictieerdt

van weegens de h(er)e cl(ege)r tegens Peter Segers

verleent den selve de versochte edicteele

citatie war bij aen Peter Segers belaest

woordt sich te komen verandtwoorden

 

[blz. 532:]

 

voor dees bij provisie

desselfs goederen volgens

landtrecht dicta pag:

378 art(icul)o 14 sullen

worden opgetrockent

ende in bewarnisse

gesteldt

 

den 7 augustus 1730 actum Blerick

in extra ord(inaris) ijudicio den 24 ijulij 1730

crdn v[an] die selve H: Wijhers secr(etar)is

 

den heere scholtis

namens der gebieden-

de heeren deser heer-

lichheijdt Blerick

officij no[min]e cl(ege)r

tegens

Peter Seegers fugiti-

ve ende beclachden

 

landt gedingh aenclachte eijsch ende conclusie

gehouden voor

de heere scholtis naemens der

gebiedende heeren deser heerlichheijdt

Blerick ende officij nomine

cl(ege)r

tegens

Peter Seegers beclachden

fugitiven ende beclachden

 

om dese aen clachte naer behoeren in te setten

ende de conclusie hier onder in rechten te fon-

deren

seght den h(ee)r cl(ege)r onder alle noedighe en dijnne-

lijcke protestatien perscutatien imploratien

ende andere voordeelinge uund deelen ende benifi-

ceren van rechten

 

1

aen venckelijck bij deses overquartiers stadt

ende landt rechten pag: 369 ar(ticu)lo 17 gestatn-

eert sijnde dat als ijmandt mit kordt ofte

lanck voor bij daghe ofte nachte schijdt all

vacht hij hem vindt sal gestraft worden

mit der doedt als een doedtslager

 

2

dijen nidt tegen staende den fugijtijven

 

[blz. 533:]

 

ende beclachden hem nidt en heeft ontsijer den

14 ijunij lestleden mit eenen snaphan geladen

mit swaeren hagel voor bedachtelijck ende mit

opgesetten willes den selven snaphan alvoorens

tot sijn quadt voornemen ende exploedt eijngehald

hebbende te scheten op Peter Cleephas koemen-

de uijt het huijs van dessens muhe [= molen] onder de wijeden

 

3

waer door den selver soedanigh is verwondt

dat aenstondts op den schudt ter aerden is neder

gevallen ende door de vrinden en naebuijren voor

doedt in huijs gebrocht

 

4

ende te verwonderen dat mit alsulcken swaeren

hagel om de korte distantie nidt op de platse

en is doede gebleven

 

5

mit welck voors: schieten, den fugitiven ende

beclachden is verwachten tot de straffe bij de

voors. landt rechten pag: 369 art(icul)o 17 gecommineert

te weeten als een doedtslagen mit de doedt

gestraft te worden

 

6

ende vervolgens als een doedt slager gestraft

wordende volgens landtrechten pag 366 ar(ticu)lo 1

mede heeft verburdt sijn goedt aen de heere

 

7

dienende oock nie soo daeninghe de bieten tot

affschuw van andere, tot wellstandt van

het ....lijck ende gemijene ruste exempel

gesteldt te worden

 

[blz. 534:]

 

8

ende de beclachden naer het begangene feijdt

de vlucht genomen hebbende

 

9

heeft den h(ee)r cl(ege)r naems der gebijedende

heeren deser heerlijchheijdt ende offici nomine

den fugitijuen ende beclachden uuijt chrachte

der landtrechten pag: 378 art(icul)o 15 ende ingevolg

deses ee gerichte ord(onnan)tie der 24 julij lestleden

verlendt bij edicht doen in roepen en ijndaghen

ten eijnde resp(ectiv)e ende als blijcht bij de brijven

van daghsch, ende relaes van den bode hier bij

meede ouver gegeuen,

 

soo concludeert ende contendeert den h(er)e

cl(ege)r namen[s] de gebiedende heeren ende offici

nomine, ten eijnde den beclachdet, ijnvall van

in komen ofte com paritie ingevolgh der vorss

landtrechten mit der doedt, als een doedtslagen

sal worden gestrafft oft mit ander alsulcke

poene boete ofte amende als een ed. gerichte

naer gelegent heijdt van saeke in rechte en

justicie sal vinden te behooren ende invall

uijt blijuen ofte geene com paritie confrom [sic]

de landtrechten pag 379 art(icul)o 17 voor sijn

leuenlanck [= levenslang] gebannen uijt de ijurisdictie

van dese heerlijckheijd op all sulcke

 

[blz. 535:]

 

poene als een ee gerichte naer rechten sal vinden

te behooren, all mit een confiscatie van goederen

ende condemnatie in de koste vel alias etc

 

implorende

 

de heeren cl(ege)r reproduceren-

de de biletten van het eerste dagement behoorlijck

geexploiteerdt uijtwijsens mede consende relaes

versocht ouvermits geene comparitie van partije

tegens den fugitijyen en gedag(de) acte van

het eerste defaudt cum expensis et amende

ende andere ladinghe profijte als naer rechten

volgens relaes van den gerichts bode

 

decretum

 

t gericht gesien het gedicterde door

de heeren deser heerlijck-

heijdt tegens Peter Segers verlendt aen de selue

voor de eerste reijse de edictate citatie waer

bij aen de voor nom(inerende) Peter Segers wordt be-

laest om op den 21 van augustus alhier voor

desen gerichte in perschoene te compareeren

des smorgens ter 10 uijren op den raedthuijs

als alhier smete advocate of procuratore

om sich te verandtworden van sich gheene hem

van wegens de heere cle(ge)r mochte opgeleijdt

 

[blz. 536:]

 

ende bij den feijten van belastinge tegens

hem ouergegeuen worden actum Blerick

in ijducio den 7 augustus 1730

H.Wijhers

secr(etar)is

 

landtgeding de dato den 21

augustus 1730

 

de heere scholtus

namens den gebijden-

de heeren deser

heerlijckheijdt

Blerick officij

n(omin)e cl(ege)r

tegens

Peter Segers fugi-

tiuen end beclach-

den

 

den he(r)e cl(ege)r reproducerende de brijuen van

anden en twee den dagement behoorlijck geex-

ploteert volgens relaes van den gerichsbode

versocht teghens den fugitiuen gedaghden

en heraghden uijtgeroepen ende niet gecom-

pareerdt het acte van het tweede defaut cum

expensis et amenda van profijte als naer rechten

ende derde edictale laderighe mit profiten

van dagh ende uijr

 

decretum

 

het gericht gesien het gedicterde door de

heere cl(ege)r deser heerlickheijdt tegens

Peter Segers verlendt aen de selue

voor de deerde reijse de acte van de

faudt cum expensis et amenda waer bij aen den voornomden

Peter Segers wordt belaest en op den 4 septem-

ber 1730 alhier voor desen gerichte in perschoen

te compareren des smorgens om 10 uijren

H. Wijhers secr(etar)is

 

[blz. 537:]

 

op den raedthuijse alhier om sich te verandt-

worden sumato et advocato et procurator

van het gheene hem van wegens de heere

cl(ege)r mochte opgeleijdt ende bij den feijten

van belastinge tegens hem ouergegeuen worden

actum Blerick in ijudicio den 21 augustus

1730

 

landtgedingh de dato den 4

7ber 1730

 

den heere cl(ege)r producerende de breuen [= brieven] van ander

de eerste ende tweend en deerde dagement

behoorlijck geexploteert volgens relaes

van den gerichs bode versocht tegens den

fugitiuen en gedaghden de deerde defaudt

cum expensis et amenda den profijeten als naer rechten

 

Peter Segers comparerende ijn ijudicio versocht

copije van het gheene tegen hem is ouergegeuen

 

decretum

 

het gericht verlendt aen den gedaghden

die versochte copijen van het gheene tegen

hem is ouer gegeuen

H. Wijhers secr(etar)is

 

[blz. 538:]

 

den 4 7ber 1730

den gedagh(de) heeft gecompareerdt in perschoene ende

heeft versocht upgeuende mit gecompareerdt

 

landtgedingh gehouden 2 8ber 1730

 

den heere cl(ege)r nomine officij seght ten perithien

gerichs dage den 4 7ber leste gepassert deser syds

ten prothocolle geproduceert synde het acte van

defaudt mette brijuen

het tweede ende derde van derde edictale ladinghe

den beclagden aldaer voorgecomen te sijn mit

versoek van copije vant nu den seluen tot

geene verandtwordingh en magh worden ont-

fangen, ten sije mit afte op te leggen ende

erstadinghe van d: op ergangene kosten ende

boeten ingevolgh lantrecht pag: 303 ar(ticu)lo

17, ende sulx tot hier tie niedt gedaen heb-

bende van alle exceptien ende defensien

moet worden versteeken volgens landt

recht dicta pag: ar(ticu)lo 18 etc. pag: 302 ar(ticu)lo

9: soo repeteert den h(ee)r cl(ege)r het gedicteerde

van den voors t 4 brij(uen), ende versocht, dat

immers als na het versochte derde defaudt

cum expensis et amenda magh worden

verlendt, mit permissie en parte citatie

te dienen van indendit

 

[blz. 539:]

 

landgeding gehouden den 30 8ber

1730

 

den h(er)e cl(ege)r officij nomine repeterende het

gedicteerde ten prothocolle den 2den deses gedaen

versocht nochmaels teghens den gedag(hde) het acte van

het derde ende leeste defaudt cum expensis et

amenda ten profijte als naer rechten met per-

missie om parte citatie te moghen deijnen

van ijntendit

 

decretum

 

het gericht gesien het gedicteerde door de

h(er)e cl(ege)r deser heerlichheijdt Blerick tegens Peter

Segers heeft versondt voor de deerde reijse ende leeste

reijse de acte van defaudt cum expensis

et amenda mit persmissie cum parte citate te deijnen van intendit

warmede den gedag(hde) wordt gecon-

demneert in de costen Blerick den 30 8bre 1730

H. Wijhers

secr(etar)is

 

den h(er)e cl(ege)r om redenen tegens Peter Segens hier bouen

gealigeert versocht op dese fugitiuen gedag(hde) gereede

goederen ende ongereede arrest om dan aen te connen

voorden verhalt allen het ghene hem bij decijlie van

saeke sall worden ten lasten gelijdt

 

decretum

 

het gericht permittert den h(er)e scholtus sijn versoek

van arrest om mit den seluen te mogen ...traren

 

[blz. 540:]

 

landtgeding gehouden den 30

8ber 1730

 

in sake van

Steuanus Henricus

van de Straten

cl(ege)r

tegens

de wedeu van

weijlen IJoannes

Philippens gedag(hde)

 

het gericht gesien het gedicterde van den

cl(ege)r heden ten prothocolle gedaen verclart

het vonnis van den 18 ijulij 1729 ten laesten

IJoannes Phijlippens sa(lige)r gegeuen executabel

ende permittert den cl(ege)r mit de executie

op de gerede goederen mit voors gedicteerde

vermeldt voordt te vaeren cum expensis

Blerick den 30 8bre 1730

H. Weyers

secr(etar)is

 

den h(er)e scholtis

namens den gebijedende

heeren deser heerlich-

heydt Blerick officij

n(omin)e cl(ege)r

tegens

Peter Segers fugitiuen

ende beclagden

 

den h(er)e cl(ege)r namen[s] de gebijedende he(r)e ende

officije nomine reproducerende het acte van het

derde ende leste defaudt daer bij mede verleent

sijnde permissie om parte citatie te

deijnen van ijn ten dit behoorlijck geexplo-

teert v(oo)rts ...... ...... em-

 

[blz. 541:]

 

ploijeert, dijnen volghens voor redenen ende mid-

delen van ijntendit d aenclachte eijsch ende

conclusie den 24 ijulij 1730 lestleden ter

prothocolle ouergegeuen ende tot bewis ende

ijustificatie van dijen de præparaterie in-

formatie te saecke genomen hierbij geexpoteert

mit versoek, dat de perschoenen ende deponend

daer bij vermeldt ouer de selue resp(ectiv)e verclarin-

ghen prævio ijuramento exterisque præmissis

præmittendis moeghen worden gerecollert ende

verhoort ende ouer sulx concluderende ende

contenderende, ten eijnde den ged(aghd)e ende

beclagden, verstecken magh worden verhouden

van alle exceptien, rechten, ende defensien,

ende naer de voors: gedaene recollectie ende ver-

hoor, op de conclusie, om door de voors: aenclagh-

te genomen recht ende ijustitie geadministreert

en finalijck gedisponeert all mit condemna-

tie in de koste vel alias

 

den gerichs bode relateert de citatie naer

behooren gedaen te hebben

 

decretum

 

het gericht gesien het gedicteerde van wegens

 

[blz. 542:]

 

den h(er)e cl(ege)r verclaert dat tot versoek te

verhur [= verhoor] ende recollement der perschonen

bij de ouergegeuen præparatorie in forma-

tie vermeldt sall worden geprossedeert

ende sulx geschijdt veerdens in saecke

gedisponeerdt naer behoeren Blerick den

13 9ber 1730

H: Wijhers

secr(etar)is

 

landgeding gehouden

den 15 ijannuarij 1731 waervoren

geciteert is geweest Peter

Cleevas [= Cleophas] ter ordonantie van het gericht

om den 31 ijannuarij te

compareren gelijck den seluen

heeft gedaen

 

als oock aen Peter Cleephas afgevracht ofte

gheene insinghe mit Peter Segers heeft gedaen

oft gehadt waer op den seluen geantwordt

heeft nen ende genegirt mit gerichte gheene

te minste gehadt

 

decretum

 

het gericht gesin het hier bouen staende

geprothocolleert belaest noch mals aen den

heere scholtis deser heerlichheijdt den seluen

laeten minnerende citeren en op den 12 febrij 1731 om op

den naesten

 

[blz. 543:]

 

namentlijck Peter Cleephas om den seluen sich te

beantworden van gheene tegens hem gedicteerdt

is ende met getuijgen, of den seluen gheene faudt

daer ouer en heeft ende soo den gedag(hde) niet en

compareerdt ofte gien bewis en brencht tegens

het gedicteerde sal recht ende ijustitie gedaen

gedaen [sic] worden Blerick den 12 febrij 1731

H: Wijhers

secr(etar)is

 

landtgeding gehouden

den 12 febr(uar)ij 1731

 

den h(ee)r scholtis

namens den gebie-

den h(ee)r dijen

herlichhijt

Blerick of seij

no(min)e cl(ege)r

tegens

Peter Cleophas

gedag(hde)

 

en gedag(hde) comparerende in perschoene

ende heeft verclardt tusschen dit ende

naesten gerichsdagh bewis te brengen

 

decretum

 

het gericht gesien het hier bouen staende

geprothocollert klacht noch mals aen

den h(er)e scholtis desser heerlichheijdt

voor die tweede reijse laetten infirm-

eren en citeren op den naesten gerichs

dagh naementlijcke Peter Cleophas

 

[blz. 544:]

 

om den seluen sich te beantworden van

gheene tegens hem gedicterdt is en mit

getuijgen of den seluen gheene feindt

daer an en heeft ende soo den gedag(hde)

niet en compareerdt ofte gheene

bewiss en brencht tegens het

gedicterde sal recht ende ijusti-

tie gedaen worden Blerick den 12

febr(uar)ij 1731

H: Wijhers secr(etar)is

 

[blz. 545:]

 

landtgedingh gehouden den 21 augus-

tus 1730

 

Beatrix Engels in perschoene compareerdt sijnde

ende geeft aen een eers(ame) gericht te kennen als dat sij

het onder pandt raeckende den heere vicarius Hoits

het welck beswaerdt mit twee hondert g(u)l(den)

en vifftijgh het welck stuck landt sij laet

ligen voor den laest

 

landtgeding gehouden den 1 8 1830 [= 1 oktober 1730]

 

Chrijstin IJansen wedue Lenardt IJansen Vervort

geeft aen een eers(ame): gerichte te erkennen dat sij

bij haeren schinsen ende Cristin IJansen eh(e)l(ieden)

heeft gewondt omtrindt ander halff ijaer ende

gheenen loen heeft gekreegen soo versocht

de selue des ijaers vrind[en] speci als mede aen

de voors eh(e)l(ieden) gelent te hebben tweelf rixd(alers)

specij als oock aen de selue gelent drij ma[lder]

roggen het malder tegens 2 rixda[lers] speci noch

gelent aen de selue een malder ende

halff int boekweijdt het malder tegen 12

schill(ingen) specij noch aen de voors gelent

vier vat ende een halff erten het malder

tegens drij rixda(lers) specij ende de voors momboirs.

 

[blz. 546:]

 

van Arnoldus Veruort waer voor sij haer toe

hebben gelacht seuen in de specij ijaerlijcks voor

den koost ende oppassen

welcke sij op eede wildt verehren in cas nodijgh

war ouer dee rekeninge

wordt versocht

 

decretum

 

het gericht gesien het gedicteerde hier bouen

g[e]uerbaliseerde [=geverbaliseerde] ten prothocolle permit-

teert het gericht dat de voors: Christien IJansen

sall tot haer volle betaelinge commen uijtten

die gereede goederen van Arnoldus Vervort

soo wordt aen de momboirs van het kindt IJo[a]nnes Vervort

ende IJoannes d.... belast dat sij aen

haer sulle geuen ijscer volle betaelinghe

Blerick den 13 9ber 1730

H: Wijhers secr(etar)is

 

landtgedingh de dato den 11 10ber 1730

 

Hobert Thelen comparerende voor ons onders:

gerichs perschoenen verclarende hoe dat hij

is geweest bij Thomas Moest in vrindelickheijdt

heeft gevracht om die backeting om dij backe-

tingh te betaelen ende niet in vrindtlickheijdt

hebben konnen accorderen ende oock niet willen betaelen soo dan seluen mit

recht heeft moeten soeken versoeckt aen een

eerssam gericht dat dese betalinghe mach

worden toegelocht cum expensis etc

 

[blz. 547:]

 

decretum

 

het gericht gesien het hier bouen staende gever-

balijserde ten prothocolle gedicterde

wie dat den gerichs bode mundelinch gerelatert

heeft die citatie gedaen te hebben welcken den

gecieteerden niet heeft willen accepteren

willen den geen door den lehen boden wildt

gecieteerdt sijn Blerick den 11 10ber 1730

 

landtgedingh gehouden den 11

10ber 1730

 

comparerende voors ons onders geric[h]s: perschoenen

IJanes Hillen hoe dat hij IJan Brunen heeft laeten

citeren ouer die scholdt worden dat IJanes Hillen

een kist hade op gebroken ende

het geldt daer uijt gehaldt hoe dat hij IJanus

Hillen versoekt voorders bewijs

 

den gerichs bode relateert dij citatie van IJan

Bruijnen niet gedaen te hebben

 

decretum

 

het gericht gesien het hier bouen staende gever-

balijserde ten prothocolle gedicteerde gheen condi-

nantie connen gheuen vant door den gerichs bode

 

[blz. 548:]

 

mundelijnck gerelatert heft die citatie niet

gedaen te hebben aen IJan Bruijnen Blerick den

11 10ber 1730

 

geding gehouden den 30 ijan(u)ar(ij) 1731

 

Anthonij Tunissen en Gis Gijsen comparerende

in perschoene alhier in het gericht seer

gedinstelijck te kennen geuende hoe dat

door affsteruen van IJan Verhagh ende Peternell

Linsen bijde sal(ige)r ende dat de selue ach-

tergelaeten hebbende drij onmundige

kinders te weeten dochters sint sij

suplijanten te raede geworden om voor die

voors(egde) kinderen te laeten aenstellen gerichte-

licke vereede voor mundig ende heeft tot

tot [sic] dijen eijnde tot momboreije door den H(er)e scholtis

laeten citeren van des vaders seijde Gis Gijsen

ende van die seijde der moeder Anthonius

Tunisen versoekende dat een ers(ame): gerichte

dese twee perschoenen sal behouen

te belasten op heden de momboijrs

eijdt uijdt te sweeren dat doende

 

decretum

 

het gerichte gesien dese bouen staende

 

[blz. 549:]

 

verbaele r(e)q(ues)te belaest dat dese twee perschoe-

nen int voerstaende verbael vermelt op heeden

den momboijrs eydt naer behoeren sullen

uijtsweeren op poene daer toe staende

 

ter ord(onnan)tie van het gerichs

H Wijhers

secr(etar)is

 

in gevolgh dese voerstaende en ... soo

hebben de te weeten voergenomineerde

perschoenen die momboijrs eijdt op heeden

naer behoeren uijtgeswoeren

 

[blz. 550:]

 

landtgedingh gehouden den 10

7 ber 1731

 

Joannes Cleng?

clag(e)r tegens

IJoannes Smeets

gedaghden

 

den clager in persoone comparerende geeft

aen desen eersaemen gerichte te kennen

dat den gedag(hde) aen hem wegens geleuerde

haelen tot eenen stijenouen in dese

heerlichheijdt gemaekt verschuldt eene somme

van drijentwintigh ende eenen haluer rixd:

specij den seluer die aen hem cleger eerste-

lijck bij acte van constitutie van den

7 8ber 1727 heeft ouergewesen gehadt

ontfangen bij Matthijs van Munster ende

bij uijdtslagh aldaer niet te goedt hebben-

de den 6 julij 1730 op Peter Behet tot

Venlo in minderinghe der somme van

thijn patt(acons) welcken die oock niet en heeft

willen voldoen uijtwijsens d acte hier

toe in originali verthont ende bij dicisie

t ouerleueren ijn volgen dat den ged(aghd)e

op alderhande manieren desen cl(ege)r ... soecken

te misleijden waeromme desen cl(ege)r to ghene

voldoninghe van sijne gebuijrlijcke penninghen

nu soo langhe gek[o]nditeerdt hebbende

 

[blz. 551:]

 

konnen geraeken niet tegenstaende alle mogelijcke dinderen

daert oe aengeworden is genoedtsaekt worden middelen van

rechten te gebruijcken hebbende ten effecte van dijen tot

verhael ende sichersteijdt der voors. prætensie beslagh

laeten doen op het gheene den wegens den steen-

hoeuen tegenwoerdigh alhier gestelt te goedt heeft

waer van wie mede van de gedaene citatie den gerichs

bode in ijudicio relateert ouermits dese en meer

andere redenen soo concludeert en contendeert

den cl(ege)r item eijnde den gedag(hde) sal worden gecondem-

neert de voors somme van 23½ patt(acons) aen hem

cl(ege)r op te leggen ende te betaelen ende bij faute

van dijen aen hem cl(ege)r gepermitteert, dies op het

gheene den gedag(hde) van den lest gemelten sthenhoe-

ven te goedt haft te verhaelen, alle mit con-

demnatie in de kosten, vel alias salutariter

omni meliorij modo via et forma utrique cum

expensis

 

den gedag(hde) versocht copie

 

den cl(ege)r versocht van gedag(hde) gedicteerde copije

en compitenter tijdt en dijen en vermindert

dat aen den seluer ende deser eers(ame) gerichte gierft

off gesaten zinde in confirmitijt den landtrechten

pag 312 art(icul)o 1 magh worden belast voorall

suffisante burge off genochsame reele verseecken-

heijdt voert euentueel gewijsde te stellen op

poene dat in rechten niet en sal worden gead-

mitteert maer als mine ijudicij gerepelleert

 

[blz. 552:]

 

het gericht gesien het hier bouen staende gever-

baliseerde ter prothocolle gedicteert verleent den

gedag(hde) die versochte copie mits die conditien

dat den gedag(hde) sal hebben te stellen suffisante

borghen alhier dwancbaer aen naesten gerichdagh

ter ordines

H: Wijhers

secr(etar)is

 

landtgedingh gehouden den 17 8ber 1731

 

Jan Hillen

cl(eger)

tegens de wedue

Sibert Schreren

 

comparerende voor ons eers. gerichs

perschoenen soo dat IJan Hillen heeft eene

pretentie van eenenviertigh g(u)ld(ens) Cleefs 11 st(uvers)

haluen stu(ver) Cleefs waer ouer heijde voors wedue heeft

laeten citeren ende het gheen die voors wedue heeft

daer tegens sal aen die voors somma geeert woerden

die welcke niet tot sijne

beteckeninghe heeft .... comen daerom midden

van rechten gebrucht

 

volgens mundelijck

relaes van den gerichs

bode

 

comparerende voors eers. gerichs perschoene

de wedue Sibert Scherren ende geeft ouer op eene

beije geschreuen ses en twintigh dage gearbeijt

mit eene perdt van ouer die voors wedue heeft

gerekent die halfte van die dagen voor gedin-

 

[blz. 553:]

 

dagh drij schill(ingen) ende die andere hielfte gerekent

op vift blamuser soe dat sich het te saemen belopt

drij en dertigh g(u)l(dens) 10 st(uvers) een oordt Cleefs die welcke

somma meede miedt geratideert woerden

aen die bouen gemelte somma aengaende den cl(ege)r

soe dat den cl(ege)r nach compt acht g(u)l(dens) Cleefs

een ordt

 

decretum

 

het gericht gesien het hier vooren gespecificeerdt

sijnde soedat het gericht belaest die somma te

betaelen te weeten acht g(u)l(dens) Cleefs een ordt die welcke

die voors wedue moet betaelen aen den vors. cl(ege)r

soo dat sij comparante die rekeningh in hebben

gebroecht waer mede sij te vreden sijn geweest

ende die voors wedue sal betaelen die

voors gerichs custen hier in geresen datum

als bouen

ter ord(onnan)tie van dese gerichs

H: Wijhers

secr(etar)is

 

[blz. 554:]

 

landtgedingh gehouden den

2 december 1731

 

Joannes

IJansen

remonstrant

om

 

den remonstrant in perschoone compa-

rerende in ijudicio present den h(er)e

scholtis geeft te kennen dat in hou-

welijck mit Petronella IJacobs

sal(ige)r verwecht ende alnoch in leuen

hebbende consentijen genombt Mathijs

als nu is over een gekoomen mit Marie

Caenels te treden tot anderen houwe-

lijck, onder bespreek, dat de kinderen

van desen aenstaenden heuwelijck

te verwecken mit het voor nemde

voorkindt eene kinderen souden wesen

in de eerstelijcke goederen, koomende

van sijn remonstrans sijde mit het

overleijden van de g(e)l(ie)ft sijne huijs-

vrouwe sal(ige)r den eijgendom daervan

op het voors. kindt gedevolueert sijnde

waer toe de naeste bloedtsver-

wandt niet alleen sijn consenterende

maer oock tot voldoninghe der landt

pag 191 art(icul)o 7 present onder eede

 

[blz. 555:]

 

sullen gelouen ende versprecken dat

sij die een kindt mackinghe der voors

voerkindt mith eede profitelijck sijnde

ingewillight hebben ende voorders bij den voors

al(ige)r gemelt mits dat het voors voorkindt

mede een kindt sal wesen in de goederen

in desen eenstanden heuwelijcke te ver-

weeruen [= werven], eende oock in de gereijde blijckende

oock wat consent hier toe van des remonse-

strans groedt moeder hier bij schriftelijck

ouergelecht

soo versocht den remonstrandt seer odt-

moedelijck ten eijnde, naer het voors gedaene

eedelijcke verclaren van de naeste bloedts

verwandts hier magh worden gepermittert

de voor g(eme)lte een kindt makinghe in te

gaen, de selue door desen eers(ame): gerichte

geapprobaert en bestedight en een daer

van acte in forma te ceuchere dit doende

 

landtgedingh gehouden den 29

xber 1731

 

Maribeth IJacobs comparerende voor ons

onders(chreven) gerichs perschoenen ende versocht

eenen van die schepens tot bijstaen den

momboijr ouer die saecken hier bouen

gespecificert sijnde ende heeft voor ....

tot momboijr IJan Verrijnen waijlen die andere

momboijrs niet bij den kindt en connen krijgen

 

[blz. 556:]

 

decretum

 

het gericht gesien het hiervoorens gedic-

terde permitterde den vercosen momboijr

Blerick den 29 xber 1731

 

ter ord(inannt)ie

H: Wijhers

secr(etar)is

 

comparerende voor ons onders gerichs

perschoenen Peter Lahter dat den voors

heeft den eedt eijdt [sic] uijtgeswoeren volgen

landtrecht pag 191 art(icul)o 7 ouer het

het [sic] ghenen hier voerens in het verbael

gespecificeert is

 

comparerende voor ons onders: gerichs

perschoenen Paulus Goedtses dat den voors

heeft den eedt uijtgeswoeren volgens

landtrecht pag: 191 art(icul)o 7 ouer het

gheene hier voorens in het verbael

gespecificert is

 

comparerende voor ons onders(chreven) gerichs per-

schoenen Lamert Lofchen dat den voors

heeft den eijdt uijtgeswoeren volgens

landt recht pag: 191 art(icul)o 7 ende het

gheene hier voorens in het verbael

gespecificert is

 

[blz. 557:]

 

comparerende voor ons onders gerichs perschoene

IJacobus Tissen dat den voors heeft den eedt

uijtgeswoeren volgens landtrecht pag 191

art(icul)o 7 ouer het ghenen hier voerens in het

verbael gespecificeerdt is

 

comparerende voor ons onders gerichs

perschoenen IJan Verrijnen als bij staende

mo[m]boijr voor Marlibeth IJacobs daer toe

versocht sijnde dat den voors op sijnen eedt

volgens landtrecht pag 191 art(icul)o 7 ouer het

gheene hier voorens in het verbael

gespecifisert is

 

decretum

 

het gericht gesien het hier voorens

gespecificeert sijnde soo dat die selue naeste

bloedtverwanten hebben den eedt uijtgeswoe-

ren volgens landtrecht pag 191 art(icul)o 7 ende door

den remonstrandt sijne leste moder haer volmacht aen ons vertont

permis om eene kinderen te maaken hier bouen gespecificeert

Blerick den 29 xber 1731

ter ord(innant)ie

H. Wijhers

secr(etar)is

 

[blz. 558:]

 

landtgedingh de dato den

27 meerth 1732

 

compareerde voor ons onders schepens

Anthonij Tunisen ende Gis Gijsen mom-

boijrs van die onmundighe kinderen

van IJan Verhagh ende Peternell

Linsen beijden sal(ige)r geuen aen een

eers. gerichts om te mogen vercopen

het huijs van Geurdt Linsen ende

Maria Sanders beijde sal(ige)r tot pro-

fidt van die onmundighe te weten

haer contigent soo stelle het

aen een eers(ame) gerichte

 

[blz. 559:]

 

decretum

 

het gericht gesien het hier gouen

gespecificeert sijnde permitteert een

eerssa(men) gericht aen die voors(chreven) momboijrs

te weten Anthonij Tunisen en Gis Gijsen

als momboijren van die onmundighe

kinderen van IJan Verhag en Peternell

Linsen eh(e)l(ieden) beijde sal(ige)r om te mogen vercopen

het steerfhuijs van Geurdt Linsen ende Maria

Sanders eh(e)l(ieden) bijde sal(ige)r te weten die

onmundighe haer contagent tot den

hochten pris te brengen Blerick den

24 meerth d' 1732

H Wijhers

secr(etar)is

 

[blz. 560:]

 

landtgedingh de dato den 24

meerth 1732

 

comparerende voor ons onders gerichs perscho-

nen Anthonij Tunisen ende Gis Gijsen als

momboijren van die onmundige kinderen

van IJan Verhagh en Peternel Linsen

eh(e)l(ieden) beijde sal(ige)r hoe dat die voors mom-

boijrs te ken(n)en geuen aen een eerssa(me)

gerichte selue hebben verkocht

het eerff dat van het steerf huijs

van Geurdt Linsen en Maria Sanders ech(e)l(ieden)

beijde sal(ige)r ende sulx voor die somma

van twe susent g(u)l(den) rur(emon)d(s) te weten

den pald[..] ad drij g(u)l(den) vier st(uver) ende dat aen Antonij Tunisen dat

sulx door het gericht mach worden

agriert door het eerssa(me) gericht

 

[blz. 561:]

 

decretum

 

het gericht gesien het hier bouen gespe-

sificeert sijnde permitteert aen Anthonij

Tunissen ende Gis Gijsen als momboren

permittert den voors cop

Blerick den 27 meertt 1732

 

landtgedingh

gehouden den 1 8ber 1732

 

comparerende voor ons onderschruene

gerichs perschoenen Geret van den

Broeck ende IJacob Copmans als beijde

aen gestelde gerichtelijcke momboijren

van die onmundighe kinderen van

Dries Copmans Catrin van den Broek

beijde sal(ige)r soo dat die voors mom-

boijrs van aen eers(ame) gerichte ver-

soeken om van den momboijrs eijdt

ontslagen te worden die reden

 

[blz. 562:]

 

waerom als dat den voors Geret van

den Broek is hier niet woenende

soo den seluen noit een soekt den

schaden van die kinderen maer kan

..lik resen niet doen want geeft

te grooten oncosten voor die kinderen

ende wij nu momboijren geweest

viff ijaeren ende versoekt den voors IJacob

Copmans oock ontslagende te worden

wisen naedere vrinden sijn soo versoek aen een

eerssa(me) gerichte recht te doen

 

soo dat die voors momboijren aen geuen

aen een eersa(men) gerechte ende stellen

de naeste vrinden voor een eers(ame)

gerichte Lins Welles ende Anderis

van den Broek van die voors moeder

sal(ige)r ende van den vader sal(ige)r IJan

van die nen Brrck [sic] IJoannes Copmans

 

decretum

 

het gericht gesijen het hier bouen

gespecificeert ten prothocolle

 

[blz. 563:]

 

gedicteert soo aen eerssa(men) gerichte

seijdt die wietighe orsack waer ouer

sich die voors momboijrs sich bedanc-

ken permittert een eerssa(men) gerichte

dat die voors momboijrs sint

ontslagen van haeren eijdt Blerick

den 1 8ber 1732

 

ter ord(innan)tie

van gericht H. Wijhers

secr(etar)is

 

landtgedingh gehouden

den 1 8ber 1732

 

soo dat een eersame gerichte heeft

gecosen uijt dese bouenstande twe

als momboijren te weten Andris

Copmans ende Andris van den Broeck

voor die onmundighe kinderen van

Andris Copmans Catrin van den Broek

beijde sal(ige)r

 

[blz. 564:]

 

decretum

 

het gericht gesijn belaest dat dese

perschonen int voorstande ord(innant)ie

vermelt op heden den momboijrs

eijdt uijt te sweeren op poene

daer ter stande

 

ter ord(inant)ie

van het gericht

H. Wijhers

secr(etar)is

 

ijngevolgh dese voorstande ord(innant)ie

soo hebben dese twe voorgenomi-

neerde perschonen den momboijrs

eijdt uijtgeswoeren op heden naer

behoeren

 

[blz. 565 blanko]