GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick gerichtsprotocol 129 blz. 51-100


[blz.51]

 

Op heden den 10. julij 1719, heeft Peter

Verrijnen door voorstellen van(de) h(eer)e

pastoir van(de) Panhuijsen sijnen

eede gedaen als thiendenaer van(de)

thiende van(de) voorss(chreven) h(eer)e pastoir,

en(de) sulcks ten overstaen van

G. Ingenrijtt scholtis Thijs Verrijn(en)

en(de) Peter Wijnants schepen(en)

quod attestor

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

Gedingh gehald(en) den 11 7bris 1719

[in marge:] Peter Schonck

Peter Schonck in iudicio compa-

reerende exhibeert req(ues)te

versoeckende als daerbij,

 

copie vande ord(inan)tie verleent op de

req(ues)te van Peter Schonck als volgt,

 

T'gericht gesien dese req(ues)te ende de redenen

daer bij geallegeert, consenteert ende octroijeert

hiermede aen Peter Schonck om tot betaelinge van

schulden te moegen vercoopen voor twee hondert

patt(acon)s erven, mits daer van doende binnen den tijdt

van drij maenden behoirl(ick) rekeninge bewijs ende

reliqua, actum Blerick in judicio den ii. 7bris

1919 onderstondt, Ter ord(inan)tie van desen gerichte

ende ondert(eken)t Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.52]

 

Gedingh gehalden den 25. 7ber 1719

 

Jo(ann)es van

Hoemoet

cleger

t(egens)

Nicolaus

Wijnants

ge(daag)de

 

Den cleger geeft een EE: [= edel eersaeme] gerichte

te kennen, dat hij tot laste

van(de) halven Baesdonckerhoff

nu aengecoght en(de) toebehooren-

de den ge(daag)de te pretendeeren

heeft eene capitale somme

van ses hondert guldens

volgens segel en(de) brieff hier-

mede overgegeven, waerop

alleenl(ick) betaelt is hondert

guld(en) en(de) alnoch sestigh patt(acon)s

specie op hen voors(chreven) capitael

uuijtwijsens quitantie onder

den overgegeven segel en(de) brieff

staende soodat alnoch aen het

voors(chreven) capitael resteert drij hon-

dert guldens munte in den

segel en(de) brieff vermelt salvo

tamen quocumque justo, waer

van den 26. aug(ustus) lest leden

verlopen sijn negen jaeren in-

teresse waerom den cleger

 

[blz.53]

 

verscheijden minnelicke aenmaeni-

ngen heeft gedaen om den voors(chreven)

interesse te becommen, effenwel

daer toe niet en heeft connen

geraecken is hij cleger genoot-

saeckt word(en) middelen van

rechten te gebruijcken en(de)

den ge(daag)de voor desen EE: [= edel eersaeme] gerichte

te doen verdaeghvaerden

als consteert bij mondelinge

relaes van(de) gerichtsbode

aen des ge(daag)dens halffman

gedaen, overmits welcke en(de)

meer andere redenen etc.

Soo concludeert en(de) conten-

deert den cleger ten eijnde

den ge(daag)de bij vonnisse van

desen EE: [= edel eersaeme] gerichte maegh

worden gecondemneert de

voorss(chreven) negen jaeren inter-

esse van(de) voors(chreven) drij hondert

 

[blz.54]

 

guldens in den segel en(de) brieff

vermelt promptel(ick) opte leggen

en(de) te betaelen, en(de) bij provisie

onder desen EE: [= edel eersaeme] gerichte te namp-

tiseeren volgens lantrecht

pag: 215 ar(ticu)l(n)o 4. en(de) sulcks al

mitte costen ten desen geresen

retulit nuntius.

Nicolaus Wijnants ex auditu

alieno verstaen hebbende van

gedaene moijelickheijdt door Jo(ann)es

van Hoemoet bij den gerichte

alhier tot Blerick den 25. deses, seghen

alhoewel aen den Jo(ann)es van

Hoemoet niet schuldigh te sijn

soo als de reeckening weder-

sijts te houden sullen uuijtwijsen

sigh niet te connen inlaeten

in judicio contradictorio ver-

mits niet behoirl(ick) gedaeght

en(de) daeromme int' gesagh

en(de) authoriteijt van(de) h(eer)e raeth

en(de) scholtis en(de) generael ontfan-

ger van Aefferden gheen

inbreuck maegh doen.

 

[blz.55]

 

protesteerende oversulcks van noo-

deloose costen, omdat alle der-

gelijcke citatien moeten ge-

schieden door brieven requisito-

riael.

Den pro(cureu)r de Bon accepteerende

de comparitie van partije

en(de) gevisiteert hebbende het

bovenstaende gedicteerde van

parthije seghen datten ge(daag)de

de citatie behoirl(ick) gedaen

aen(de) halffman en(de) aen(de) ge(daag)de

door(de) selven den weete is ge-

daen niet en heeft gehoort

van vremden maer door

dessens hallfman en(de) hem

niet raeckende reeck(ening)e ofte

contra reeck(ening)e die altois in

sijn geheel, soo den eenen

tot des anderens laste heeft

te pretendeeren, connen blij-

ven en(de) alhier ter saecke

niet en connen geven en(de)

 

[blz.56]

 

hiermede het naeder gedicteer-

de van parthije bij ontkenn(en)

en(de) andere g(ene)ralia debattee-

rende, persisteert bij sijne

conclusie onderden verbalen

eijsch genomen, mit versoeck

van recht en(de) justitie.

[later bijgeschreven, in zelfde handschrift:]

Wijnants partijens gedicteerde per g(ene)ralia

debatteerende en(de) priora repeteerende

persistent p:p: [= per procuratie]

 

[blz.56]

 

Joanna Camot

clegersse

t(egens)

Bastianus Hillen

ge(daag)de

 

De clegersse geeft een EE: [= edel eersaeme] gericht

te kennen dat sij tot laste te

pretendeeren heeft van(de) ge(daag)de

de somme van drij patt(acon)s

en(de) vierden halven schilling

uuijtwijsens obligatie van(de)

lesten meij 1717 hiermede

overgegeven waerom sij cle-

geresse verscheijde aenmae-

ningen heeft gedaen effenwel

tot gheene betaelinge connen

geraecken is sij clegersse [tussengevoegd:] genootsaeckt word(en) middelen

van rechten te gebruijcken

en(de) den ge(daag)de voor desen EE: [= edel eersaeme] ge-

richte te doen verdaeghvaer-

den als consteert bij mondelin-

ge relaes van(de) gerichtsbode

 

[blz.57]

 

overmits welcke en(de) meer andere

reden(en) etc soo concludeert ende

contendeert de clegersse ten

eijnde de ge(daag)de bij vonnisse

van desen ee(rsaem) gerichte maeg

worden gecondemneert de

voors(chreven) drij patt(acon)s en(de) vierden

halven schill(ing) salvo etc

promptel(ick) opte leggen en(de)

te betaelen en(de) bij provisie

onder desen EE: [= edel eersaeme] gerichte

te namptiseeren volgens

lantrecht pag: 315 ar(ticu)l(n)o

8. cum expensis vel alias

etc, retulit nuntius.

 

T'gericht gesien t'gedicteerde van

Joanna Camot clegersse t(egens) Bastianus

Hillen ge(daag)de belast den ge(daag)de onder

desen gerichte te namptiseer(en)

de somme van drij patt(acon)s en(de) vier-

denhalven schill(ing) en(de) sulcks mitte

costen actum Blerick den 25. 7ber

1719.

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.58]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde

van Jo(ann)es van Hoemoet cleger

en(de) Nicolaus Wijnants ge(daag)de be-

last den ge(daag)de de negen jaeren

interesse van drij hondert gul-

dens in den segel en(de) brieff, op

heden overgegeven, vermelt

onder desen gerichte te

namptiseeren all mitte

costen, actum Blerick in

judicio den 25. 7ber 1719

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.59]

 

Extraordinair gedingh gehalden

den 13. 8ber 1719

Lenardus ingen Rijtt exhibeert

req(ues)te cum annexis, versoeckt

als daer bij.

 

Copije van(de)

ord(inan)tie verleent

op de req(ues)te

van Lenardus

in gen Rijtt.

 

T'gericht gesien dese req(ues)te cum

annexis en(de) de redenen daerbij

geallegeert, octroijeert ende

consenteert aen Lenardus

in gen Rijtt om soo veele

mit sijne huijsvrouwe sal(ige)r

aengecochte erven te moegen

beswaeren ofte vercoopen

als tot betaelinge sijner

schulden in dese req(ues)te ver-

melt sullen van nooden

wesen, mits daer van doende

binnen den tijdt van ses maen-

den behoirl(ick) reeckeninge en(de)

reliqua, actum Blerick in ju-

dicio den 13. 8ber 1719. onderstont

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

ondert(ekent) Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.60]

 

Op heden den 21. 8ber 1719, heeft

den h(eer)e scholtis van Bree in

naeme van(de) h(eer)e van Baell

secretaris der stadt Venlo

die geconsigneerde penning(en)

soo Nicol(aus): Wijnants voor ontrint

[in marge voor 'heeft']: twee jar(en)

heeft geconsigneert uuijt

handen van onsen secr(etar)is

in onse presentie ontfang(en)

actum Blerick dato quo

supra.

Peeter Schonck [handtekening]

Peeter Winans [handtekening]

 

[blz.61]

 

Gedingh gehalden den 15. jan: 1720

 

Denh(eer)e baron

van Cortenbach

cleger

t(egens)

Jan van Boven

en(de) Maria ehel(ieden)

gear(resteer)de in bonis

en(de) ge(daag)de

 

Mooren van wegens den h(eer)e cleger

geeft aen een EE: [= edel eersaeme] gerichte te

kennen, dat de gear(resteer)de in

bonis en(de) ge(daag)de aen(de) selven

sijn verschult eene capitale

somme van tweehondert

patt(acon)s in crachts obligatie

van(de) 27. aug(ustus) 1717 en(de) inter-

esse daer van verloopen

waerbij onder anderen is ge-

stipuleert voor(de) selve capitale

gerichtel(icke) versekeringe te

sullen stellen, t'welcke noch-

tans niet en is geschiedt

al off wel daer toe diversche

maelen in derminne sijn

aengesocht. Sijnde de gear(resteer)de

en(de) ge(daag)de daerenbove(n) aen(de)

h(eer)e cleger alnoch schuldigh

eene somme van hondert patt(acon)s

volgens obligatie van(de) 5. jan: 1719

 

[blz.62]

 

beijde alhier copijel(ick) overgegeven

en(de) in originali soo noodigh

ad devisionem causa te pro-

duceeren, ter concurrentie van

welcke somme den h(eer)e cleger

tot Venlo arrest hebbende doen

interponeeren en(de) bevonden

datte ge(daag)dens hun mit hunne

gereede goederen in fraudem

creditorum ter vluchte

hebben begeven, en(de) voors(chreven)

Maria Mertens mede ge(daag)de

haer eerssel(ick) te weeten ten

daege en(de) tijde van t'inter-

poneeren van(de) desersijts in arrest

verhouden hebbende opden

Staij soo is den h(eer)e cleger

genoodsaeckt geworden de-

selve en(de) desselver goederen

te vervolghen, ende ten affecte

van dijen den 4. deses arrest

 

[blz.63]

 

hebben te doen interponeeren

tot securiteijt van sijne jaren

aensien, op alle de goederen

van(de) ge(daag)dens onder de iurisdic-

tie deser heerlickheijt Blerick

vindtbaer, in specie mede op

het kintsgedeelte, van(de) eersten

ge(daag)den relaes totten arrest pro-

thocolle alhier deselve mede

voor desen EE: [= edel eersaeme] gerichte, hebben-

de doen daeghen t'welcke d'

huijsvr(ouw)e van Matis Hubar [= Mathys Houbert, stiefvader van Jan van Boven]

in naeme van haeren soon

den voors(chreven) ge(daag)de /: dessens huijs-

vr(ou)we doens ten selven huijse

sijnde :/ heeft aengenomen

gel(ijck) den gerichtsbode resp(ectiv)e

ten voors(chreven) arrest prothocolle

en(de) oock alhier in iudicio

mondel(ing) heeft gerelateert

overmits welcke en(de) meer

 

[blz.64]

 

andere redenen etc.

Soo concludeert en(de) contendeert

den h(eer)e cleger ten eijnde maegh

worden verclaert eenen goeden

arrest te sijn aengeleghen

en(de) dijenvolgens d'gear(resteer)de

in bonis en(de) ge(daag)de gecon-

demneert eerstel(ick) voor(de) voorss(chreven)

capitaele somme van twee

hondert patt(acon)s binnen sekeren

corten termijn bij een EE: [= edel eersaeme] gerichte

te limiteeren, te stellen goett

en(de) suffisant onderpant, en(de)

bij foute van dijen hetselve

cum interesse naer rate des

tijdts te restitueeren, en(de) dat

den h(eer)e cleger sall worden ge-

permitteert in sulcken vall

deselve capitaele somme van twee

hondert patt(acon)s cum omni causa,

wie oock de somme van hondert

patt(acon)s /: in cas van gheen verhael

 

[blz.65]

 

en(de) bij cortresse tot Venlo :/ op de ge-

ar(resteer)de goederen en(de) effecten te verhalen

all cum expensis, damnis [damnum = boete] et

interesse vel alias etc

retulit nuntius.

 

[blz.65]

 

Gedingh gehalden den 29. jan: 1720

 

Thijs Engels in persoone in judicio

compareerende versoeckt dat

een EE: [= edel eersaeme] gerichte gelieve te ver-

leenen octroij ofte consents om

soo veele erven te moeghen

vercoopen ofte veronderpanden

voor(de) somme van twee hondert

patt(acon)s tot betaelingen der

schulden en(de) opvoedinge der

kinderen, overmits denselven in

dese coniuncture van tijde on-

moegel(ick) mit sijne kinderen kan

subsisteeren, hier over versoe-

kende decreteeringe.

 

[blz.66]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde van

Thijs Engels en(de) de redenen daer

bij geallegeert octroijeert en(de)

consenteert aen den voorss(chreven)

Thijs Engels om soo veele erven

te moegen vercoopen ofte ver-

onderpanden als tot betaelin-

ge van hondert vijffentwintigh

patt(acon)s [tussengevoegd:] schulden van nooden wesen

mits daer van doende behoir(licke)

reeck(ening)e bewijs en(de) reliqua binnen

den tijdt van ses maenden

actum Blerick in judicio den 29.

jan: 1720

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.67]

 

Gedingh gehald(en) den 22. april 1720

 

Cornelia

Hillen

clegersse

t(egens)

Jo(ann)es Soenen

ge(daag)de

 

De clegersse geeft een EE: [ = edel eersaeme] gerichte

te kennen dat sij tot laste van(de)

ge(daag)de heeft te pretendeeren

de somme van 53. g(u)l(den) 3. st(uijvers) cou-

rant hercommende van ge-

leverde stoffen geleent gelt

als andersijnts, waeromme

de clegersse verscheijde aenmae-

ninge heeft gedaen, effenwel

tot gheene betaelinge en heeft

connen geraecken, is sij clegersse

genootsaeckt worden middelen

van rechten te gebruijcken

en(de) den ge(daag)de voor desen EE: [ = edel eersaeme] ge-

richte te doen verdaegh-

vaerden, als consteert bij

mondelinge relaes van(de) ge-

richtsbode, overmits welcke

en(de) meer andere redenen etc.

soo concludeert en(de) contendeert

de clegersse ten eijnde den

ge(daag)de bij vonnisse van desen EE: [ = edel eersaeme]

 

[blz.68]

 

gerichte sall worden gecondem-

neert de voors(chreven) somme van 53.

g(u)l(den) 3. st(uijvers) courant promptel(ick) opte-

leggen en(de) te betaelen, en(de) bij

provisie onder desen EE: [ = edel eersaeme] gerichte

te namptiseeren, ingevolgh

lantrecht pag: 310 ar(ticu)l(n)is 3.

4. en(de) 5. cum expensis retulit

nuntius.

 

[blz.68]

 

Corn(elia) Hillen

clegersse

t(egens)

Lambert Four-

naij ge(daag)de

 

De clegersse geeft een EE: [ = edel eersaeme] gerichte

te kennen dat sij tot laste

van(de) ge(daag)de heeft te pretendeeren

de somme van vier guld(en) Cleefs

waeromme sij clegersse aenmae-

ninghen heeft gedaen effen-

wel tot gheene betaelinge con-

nen geraecken, is sij clegersse

genootsaeckt geworden middelen

van rechten te gebruijcken, ende

den ge(daag)de voor desen EE: [ = edel eersaeme] gerichte

te doen verdaeghvaerden als

consteert bij mondelinge relaes

van(de) gerichtsbode, overmits

welcke en(de) meer andere redenen

etc.

 

[blz.69]

 

soo concludeert en(de) contendeert

de clegersse ten eijnde den ge(daag)de

bij vonnis van desen EE: [ = edel eersaeme] ge-

richte maegh worden ge-

condemneert de voors(chreven) vier g(u)l(den)

promptel(ick) opteleggen en(de) te be-

taelen en(de) bij provisie onder

desen gerichte te namptiseeren

ingevolgh lantrecht pag:

310. ar(ticu)l(n)is 3. en(de) 4. cum expensis,

retulit nuntius.

 

[blz.69]

 

Jo(ann)es Soenen

ge(daag)de

t(egens)

Cornelia Hille(n)

clegersse

 

Den ge(daag)de [tussengevoegd:] in persoone

versoeckt copije volgens

lantrecht en(de) placcaerts van sijne

coninckl(icke) maj(estei)t in Pruijssen

wat haer is competeerende

haer ten allen tijden sall

valideren mits gaeders bij

daegh en(de) datum sal valideeren

te bringen behoirl(icke) reeck(ening)e

en(de) reliqua en(de) daegh ende

datum.

De Bon van wegens de clegersse

seght overmits eene kleijne sae(ck)

is en(de) onderde 50 guld(en) b(ra)bants

 

[blz.70]

 

bij kennen ofte ontkennen op eenen

gerichtsdaegh moeten worden affge-

daen en(de) oversulcks raecken-

de de reeck(ening)e van daegh en(de)

datum die de clegersse soude

alhier ten thoon bringhen, staet

geschreven op eene leijde gel(ijck)

de wierden cleijne coopluijde(n)

onder belofte van corte betaelin-

van huijdt ofte morghen te doen

den ge(daag)de oftermaels heeft ge-

presenteert, maer tot dato

niet geschiedt, soo offereert

de clegersse het juramentum

stante pede hoc judicio uuijt-

tesweeren de gepretendeerde

schult van .53. g(u)l(den) 3. st(uijver) courant

te sijn rechtveerdigh en(de) dat

den ge(daag)de de geleverde stoffen

wahren en(de) geleent gelt van(de)

clegersse ontfanghen heeft en(de)

hiermede het naerder gedicteerde

 

[blz.71]

 

van partije per g(ene)ralia debatteerende

persisteert bij de conclusie onder

de verbale aenspraecke genomen

mit versoeck van dispositie.

 

p:p: [= per procuratie]

 

[blz.71]

 

Cornelia

Hillen

clegersse

t(egens)

Jo(ann)es Soen(en)

ge(daag)de

 

T' gericht gesien t'gedicteerde van

Cornelia Hillen clegersse t(egens) Jo(ann)es

Soenen ge(daag)de als mede het versoeck

bij den ge(daag)de in persoone op heden

gedaen, verleent den ge(daag)de

die versochte copije belasten-

de de clegersse haere reeck(ening)e

ten naesten t'exhibeeren

actum Blerick in juducio den

22. april 1720.

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.72]

 

Gedingh gehalden den 6. meij 1720

 

Cornelia

Hillen clegersse

t(egens)

Jo(ann)es Soen(en) ge(daag)de

 

De Bon van wegens de clegersse

insinuatie becommen hebbende

van(de) decrete den 22. aprill lest-

leden in sae(cke) gegeven en(de) sigh

reguleerende naer den ord(inan)tie van

desen EE: [= edel eersaeme] gerichte exhibeert al-

hier in voldoeninge van deselve

de reeck(ening)e tot laste van(de) ge(daag)de

die den selven tot drij mael

mit de clegersse heeft opge-

nomen en(de) gedaen, en(de) selver

bij sigh gesteken, datte voors(chreven)

reeck(ening)e en(de) p(rese)nsie tot laste

van(de) ge(daag)de alsoo is en(de) recht-

veerdigh deselve nochmaels

offerent stants voets et stante

hoc judicio, mit eede t' affir-

meeren, soo versoeckt de clegersse

dat immers alsnu op het ver-

sochte namptissement onder

de conclusie bij haeren eijsch

genomen maegh worden ge-

disponeert cum expensis

 

[blz.73 blanko]

 

[blz.74]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde

van partijen verleent den ge(daag)de

die versochte copije der reeck(ening)e

door(de) clegersse op heden geex-

hibeert, actum Blerick in

judicio den 6. meij 1720

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is.

 

[blz.75]

 

Gedingh gehalden den 3. junij 1720

 

Jacob van

Soest opp(one)nt

en(de) pant keerder

t(egens)

Catrijn Gijsen

pandersse

 

Den pantkeerder geeft een EE: [= edel eersaeme] gerichte

te kennen dat hij den 9. meij lestled(en)

van Adolf Gravendijck gecoght heeft

eene koije voor negen rixdaelers, die aen

hem oock tegens betaelinge van ses, en(de)

cortinge van drij rixdalers opde huijs-

huijre door(de) voors(chreven) Gravendijck verschult

datelick gelevert is, en(de) in des opponents

machte gestelt is, ingevolgh lantrecht

pag: 131. art(icul) 1. en(de) dat de pandersse on-

derstaen heeft deselve koije te doen

panden voor schult van(de) voors(chreven) Graven-

dijck, als off die aen(den)selven noch was toe-

behoorende, niet tegenstaende geene

goederen gepant moegen worden als die

geene in t'besith sijn van(de) gepanden

schuldenaer en(de) denselven toebehooren

als te sien bij t' lantr(echt) pag: 340 art(icul) 3. in

verbis, en(de) sijne goederen daermede weder

naer sigh nemen, weshalven

den opp(one)nt genootsaeckt geworden is

tegens de voors(chreven) ongefundeerde pan-

dinge pantkeeringe te doen ende

de pandersse te doen verdaegvaerden

om op heden voor desen EE: [= edel eersaeme] gerichte

te compareeren en(de) de redenen van

pantkeeringe t'aenhooren, als den

 

[blz.76]

 

gerichtbode mondelinge sall relateeren,

overmits welcke, en(de) meer andere

redenen etc, soo concludeert en(de) con-

tendeert den opponent en(de) pant-

keerder ten eijnde de pandersse

in haere pandinge opde voorss(chrevene)

des opp(one)nts koije in t' werk gestelt

in maeten en(de) voeghen sall worden

verclaert mits gefundeert nochte

ontfanckbaer en(de) gecondemneert

in de costen in desen geresen bo-

ven d'amende gestatueert bij t'lant-

recht pag: 298 art(icul) 17. vel aliaes en(de)

retulit nuntius.

De pandersse Catrijn Gijsen ver-

soeckt copije van t' bovenstaende

verbael.

T'gericht gesien t'gedicteerde

van parthijen verleent de

pandersse Catrijn Gijsen die

versochte copije, actum Blerick

in judicio den 3. junij 1720

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.77]

 

Gedingh gehalden den 17. junij 1720

 

De hoogh ed(e)l

geb(ooren) vr(ouw)e

Maria Sibilla

baronesse van

Eijnatten abdisse

van t' vrij adel(ick)

clooster Daelheijm

clegersse

t(egens)

Hilleger Jacobs

ge(daag)de

 

Mooren van wegens de vrouwe clegersse

geeft aen een EE: [= edel eersaeme] gerichte te kennen

dat de thienden onder dese juris-

dictie gelegen het voors(chreven) vrij adel(ick)

clooster Daelheijm competeeren-

de ter publijcke pachtinge

in den voorleden jaere 1719

uuijtgeseth sijnde geweest,

den ge(daag)den die bij uuijtbranden

der kertse heeft aengehouden

en(de) daer van den 7. 9ber

desselve jaers den lesten palm-

slaegh becomen voor(de) somme

van 139. pachtg(u)l(den) doende mitte

hooghsels daerop gesath tesam(en)

290. derg(e)l(icke) guldens, en(de) in patt(acon)s

120. en ses schill(ing) 4. st(uijver) b(ra)bants vol-

gens conditien daervan sijnde

hierbij aen een EE: [= edel eersaeme] gerichte

verthoont, en(de) ad decisionem

te produceeren, van welcke

pacht penningen alnoch resteert

te betaelen de somme van

 

[blz.78]

 

53. patt(acon)s 6. schill(ing) 4. st(uijver) b(ra)bants, waer

van de vrouwe clegersse onderlin-

ge gheene voldoeninge siet te

becomen, is daeromme genootsaeckt

middelen van rechten te ge-

bruijcken, en(de) den ge(daag)den tot

dijen eijnde voor desen EE: [= edel eersaeme] gerichte

te doen verdaeghvaerden als

naer behoiren geschiedt gel(ijck) den

gerichtsbode mondelinge in

judicio sal relateeren.

Overmits welcke etc soo con-

cludeert en(de) contendeert de

vrouwe clegersse ten eijnde den

ge(daag)den sall worden gecondemneert

de voors(chreven) 53. pat(tacon)s 6. schill(ing) 4. st(uijver) b(ra)b(ants)

restant van pachtpenningen

opteleggen en(de) te betaelen en(de)

in vall van gheene comparitie

bij provisie onder desen EE: [= edel eersaeme] gerichte

te namptiseeren volgens lant-

recht pag: 237 ar(ticu)l(n)o 10. et [tussengevoegd:] pag: 315 ar(ticu)l(n)o 8

cum expensis, vel alias,

defacta citatione retulit nuntius

 

[blz.79]

 

Catrijn Peemans

wed(uw)e Gijs Gijsen

pandersse en(de)

geopponeerde

t(egens)

Jacob van

Soest opponents

en(de) pantkeer-

der.

 

Mooren van wegens de panders-

se copije genoten hebbende

van(de) p(rese)nsen verbale redenen

van oppositie en(de) pantkeeringe

bij partije den 3. deses ten

prothocolle gedicteert seght

daer tegens protestando et im-

plorando prout moris ex st..li

dat schult van schatpenningen

indistincte staende tot pandin-

ge volgens lantrecht pag:

295 ar(ticu)lo 1. jae selfs tot prompte

en(de) parate ex(ecuti)e, soo verre dat

notoirl(ick) en(de) naer coustume des

schatbeurders door(de) excutanten

van wegens het comptoir g(ener)al(ia)

hun toegesonden, ofte wel daer

toe gauthoriseert, hunne

defaillianten promptel(ick) doen

en(de) connen doen excuteeren,

daer toe onnoodigh hebbende

/: ingevolgh sijne maj(estei)ts re-

glement tot besleuninge der

 

[blz.80]

 

in voorderinge van t' recept

g(ene)ral geemaneert :/ d' ordinaire

wegen van rechten ende

pandinghen in te gaen, dij-

envolghens de pandersse over

haere t'achterheijdt van schat-

penningen ten laste van Adolf

Gravendijck /: van desen coo-

pende iaere te pretendeer(en)

hebbende ontrint vijff patt(acon)s

en(de) van(de) iaere 1718 vijfthien

patt(acon)s 4. schill(ing) 1. st(uijver) permissie

behalvens de rechten van(de)

executants :/ den 6. maij lest-

leden wesende maendaeghs

voor ons heeren hemelvaert

in dessens huijse ter ex(ecuti)e heeft

geleght Gerit Slooten, bij den

heere lantrentmeester g(ene)ral

tot invoorderinge der schatpen-

ningen als executant van

den comptoir en(de) recepte g(ene)ral

geauthoriseert, oversulcks van

 

[blz.81]

 

sijne maj(estei)ts wegen, denwelcken

ten laste van(de) voors(chreven) Gravendijck

ter ex(ecuti)e heeft gelegen gehadt tot

woensdaeghs wesende ons heeren

hemelvaerts avonts, en(de) alles in

pantschappe genomen hebbende

gel(ijck) den selven alhier mondelinge

in judicio heeft verclaert, mit

oblatie van t'selve soo noodigh

mit eede t' affirmeeren omden

daerop volgenden hoogen feest-

daegh uuijtten selven huijse

vertrocken sijnde, datten voorss(chrevene)

gheensijnts bevoeght en is ge-

weest eenige van sijne goe-

deren, doens alle mitte voors(chreven)

ex(ecuti)e en(de) pandinge gesaiseert

geweest sijnde in preiuditie

derselve en(de) in fraudem van dijen

te veralieeren ofte te verbringen

op welcke goederen de pandersse

het eerste den voors(chreven) middel van

 

[blz.82]

 

ex(ecuti)e en(de) in pantschap neminge

in t' werk gestelt en(de) begonst

hebbende voor andere is profe-

rabel volgens lantr(echt) pag: 279

ar(ticu)l(n)o 5. behalvens dat alle pen-

ningen en(de) lasten ten behoeve

van sijne maj(estei)t ingewillight

gelijck sijn dese, hebben

voor recht voor alle aude credi-

teuren selfs op gronden van

erven, volgens lantrecht

pag: 277 ar(ticu)l(n)o 3. destemeer op

de geseijde van(de) debiteuren

derselve, vervolgens de pandersse

te recht heeft gepant de

koije alhier in questie, die selfs

als pant heeft moeten staen

mede voor(de) verschulden beesten

schath aen dese ex(ecuti)e bestadight

doors' Hoffs ord(inan)tie van(den) 18. meij

lestleden gheensijnts connende

obsteeren den frauduleusen en(de)

p(rese)nsen coop, den welcken den

 

[blz.83]

 

opponent pretendeert den 9. meij,

/: alnoch in die festo :/ daervuer ge-

maeckt te hebben, daerover al-

noch straeffbaer soude wesen, in

val den voors(chreven) p(rese)nsen coop in frau-

dem crediticis soude willen staende

houden geleth denselven bij den

voorss(chreven) Gravendijck in huijs woo-

nende, dus geweeten hebbende datte

pandersse den middel van ex(ecuti)e

bij het inleggen van den voorss(chreven)

geauthoriseerden executant, doens

alreede heeft begonst gehadt

waerdoor, op alle de goederen

van(de) g(eme)lten Gravendijck recht

van pantschappe en(de) jus ad

rem heeft becomen, het den

opponent soo weenigh heeft toe-

gestaen gehadt eenige desselve

te coopen als den geexecuteerden

te vercoopen, het welck alleen

is gefingeert om de pandersse

voor soo veele was t' doenlick

 

[blz.84]

 

in haer recht van ex(ecuti)e en(de)

in nemen in pantschap te defrau-

deeren, tegens de rechten, fraus

enim ex dolus numquam possunt

patrocinari, vervolgens datt

oock gheene leveringe van de

koije in questie heeft connen

noch mogen geschieden,

als men oock niet en gelooft niet

geschiet te sijn, immers niet

wettigh, vermits deselve is ver-

bleven in t' selve huijs en(de) stall

alwaer die van te voorens

heeft gestaen gehadt, en(de) alofschoon

wettigh mochte sijn geschiedt als

gheensijnts, vermits den opponent

daer toe niet ter goeder trouwen

en is gecomen, maer geweeten

hebbende de voors(chreven) praeallabile

aengeleghde ex(ecuti)e van(den) 6. meij te

bevoorens begonst oock heeft

moeten weeten, datten voorss(chreven)

Gravendijck niet machtig en

 

[blz.85]

 

is geweest die te vercoopen, oversulcks

daer toe volgens lant(recht)s pag: 145.

ar(ticu)lo 7. in fine ex partitate rationis,

gheen recht en heeft vercregen,

mit welck daenigen quaet trouwigen

handell den opponent hem dij-

entvolgens gheensijnts en

maegh behelpen, dan ter

contrarien straffbaer, als aen-

cooper van goett, waer toe

een ander is berechtigt, uti

hic, om dijen aengaende een

exempel te stellen, want in

sulcken gevall bijnaer alle

executien op gereijde goederen

souden connen geeludeert worden,

die alsdan in fraudem creditoris

souden verbrocht en(de) veralie-

neert worden, soodat desen voors(chreven)

handel niet alleen en is geexcau-

diteert om de pandersse te be-

naedigen, maer oock om hett

 

[blz.86]

 

recht van ex(ecuti)e en(de) pantschappe

het welcke sijne maj(estei)t tot invoor-

deringe van schathpenningen

heeft geintroduceert, te praeiu-

dicieeren en(de) illudeeren, jae

selffs soude strecken tot schaede

en(de) achterdeel van dese gemeijnte,

die immers aende pandersse, in

vall van gedaene debvoir

gel(ijck) ten desen blijckt, en(de) als dan

van gheen verhael op den

voorss(chreven) Gravendijck, ten minsten

de schattingen van desen loopen-

den jaere soude gehouden sijn

te valideeren, houdende hier-

mede de voorss(chreven) p(rese)nse verbaele

redenen van pantkeeringe

en(de) oppositie voor genochsaem

gestraft, en(de) het gheene in spe-

cie niet en maegh wesen aen-

geraeckt bij expres ontkennen

ongefundeertheijdt impertinentie

en(de) andere g(ene)ralia debatteerende

 

[blz.87]

 

overmits welcke en(de) meer andere

redenen etc

Soo concludeert en(de) contendeert

de pandersse ten eijnde den

opponent in sijne gedaene op-

positie tegens de desersijtse

pandinge gedaen, en(de) in de

conclusie onder de voorss(chreven)

verbale redenen van pant-

keeringe genomen sall worden ver-

claert niet gefundeert noch te

ontfanckbaer [tussengevoegd:] mit condemnatie in de costen

schaden ende

interessen alreets geleden ende

alnoch te lijden mit permissie

van die te mogen libelleeren

den heere onvercort in sijne

amenden volgens lantrecht

pag: 343 ar(ticu)lo 6. geincurreert,

en(de) dat dijenvolgens de pan-

dersse sall worden gepermit-

teert mitte begonste pandinge

voorts te vaeren al cum expensis

vel alias etc.

De Bon van wegens den pantkeerder

versoeckt copije.

 

[blz.88]

 

Mooren van wegens de pandersse ver-

soeckt dat aen parthije maegh

worden belast genochsaeme cautie

pro judicato te stellen ofte wel

aentewijsen van genochsaeme

onbeswaerde possessie op poene

datten opponent a limine ju-

dicij sall worden geremoveert

cum expensis en(de) dijen onver-

mindert verclaert datte begonste

ex(ecuti)e bij provisie en(de) sonder preiu-

ditie der voors(chreven) litis pendentiae

haeren voortsganck sall hebben

tot verseeckeringe van des

heeren handt volgens lantrecht

pag: 342 ar(ticu)lo 5. Sulcks sustineerende

in vall van debath cum ex-

pensis.

De Bon van wegens den pantkeerder

priora repeteerende persisteert

bij sijn bovenstaende versoeck

Mooren sijn bovenstaende naerder

gedicteerde repeteerende persisteert

insgel(ijcks).

p:p: [= per procuratie]

 

[blz.89]

 

Jacob Clercken

cleger

t(egens)

Bast: Hillen

ge(daag)de

 

De Bon van wegens den cleger geeft

een EE: [= edel eersaeme] gerichte te kennen dat hij

tot laste van(de) ge(daag)de te pretendeeren

heeft de somme van ses patt(acon)s her-

commende soo van peerdereijsen

drijffloon als andersints volgens

obligatie van(de) derthienden 7bris

lestleden hiermede overgegeven

waeromme den cleger verscheijde

aenmaeningen heeft gedaen, effen-

wel tot gheene betaelinge con-

nen geraecken, is hij genootsaeckt

worden middelen van rechten te

gebruijcken en(de) den ge(daag)den voor desen

EE: [= edel eersaeme] gerichte te doen verdaeghvaer-

den als consteert bij mondelinge

relaes van(de) gerichte bode, overmits

welcke en(de) meer andere redenen

etc soo concludeert en(de) contendeert

den cleger ten eijnde den ge(daag)den

bij vonnis van desen EE: [= edel eersaeme] gerichte

maegh worden gecondemneert de voors(chreven)

ses patt(acon)s promptel(ick) opteleggen ende

te betaelen en(de) bij provisie onder

desen EE: [= edel eersaeme] gerichte te namptiseeren

ingevolgh lantrecht pag: 315 ar(ticu)lo 8.

cum expensis, retulit nuntius de

facta citatione.

 

[blz.90]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde

van(de) pro(cureu)r Mooren in naeme en(de)

van wegens de hoogh ed(e)l gebohrne

vrouwe abdisse des vrij adel(ick) godts-

huijs Daelheijm etc. clegersse t(egens) Hilleger

Jacobs ge(daag)de belast den ge(daag)den

onder desen gerichte bij provisie

te namptiseeren all cum expensis

de somme van 53. patt(acon)s 6. schill(ing) 4. (st)uijver

b(ra)bants, actum Blerick in judicio

den 17. junij 1720.

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.90]

 

T'gericht gesien t'gedicteerde van

Catrijn Gijsen pandersse en(de) geop-

poneerde t(egens) Jacob van Soest

opponent en(de) pantkeerder, ver-

leent den pantkeerder die ver-

sochte copije, belastende immiddels

den pantkeerder cautie te stellen

pro judicato, actum Blerick in

judicio den 17. junij 1720.

Ter ord(inan)tie van desen gerichte

Hen: Cuijpers secr(etar)is

 

[blz.91]

 

T'gericht gesien t' gedicteerde van

Jacob Clercken cleger t(egens) Janis Hillen

ged(aagd)e belast den ged(aagd)e bij provisie

onder desen EE: [= edel eersaeme] gerichte te namp-

tiseren de somme van ses patt(acon)s

all mitte costen ten desen geresen

actum Blerick in judicio 17

junij 1720

 

Ter ord(onnan)tie vandesen gerichte

Hen. Cuijpers secr(etari)s

 

[blz. 92-98 blanko]

 

[blz.99]

 

Den pro(cureu)r Mooren van wegens de

pandersse en(de) geopponeerde gevi-

siteert hebbende het bovenstaen-

de van partije seght daertegens

protestando et implorando pro

ut moris et stijli, aenvenckel(ick)

in vim judicialis et irrevocabi-

lis confessionis t'accepteeren

dat parthije daerbij moet be-

kennen datte pandersse be-

voeght is geweest voor haere

achterstendige schatpenning(en)

indistinctel(ick) parate ex(ecuti)e te

doen dijenvolgens aen(de) selv(e)

oock heeft toegestaen den execu-

teur exploitant Gerit Slooten

inwoonder deser heerlickheijdt

 

[blz.100]

 

tot het invoorderen der schathpen-

ningen ofte beden en(de) subsidij(en)

aen sijne maj(estei)t ingewillight

van wegens het comptoir g(e)n(er)al

lange jaeren geauthoriseert

sijnde geweest, en(de) alnoch ge-

authoriseert sijnde gelijck ten

desersijtsen verbaele van(den) 17.

junij lestleden naerder gede-

duceert, als parthije oock niet

en heeft connen ontkennen

quod iudicialiter acceptatur,

en(de) insgel(ijck) accepteerende,

datte selve niet en kan ont-

kennen jae selve moet

toestaen datten selven exe-

cuteert den drij consecutive

daegen voor het ingaen van(den)

frauduleusen coop ter ex(ecuti)e

bij Adolf Gravendijck heeft

gelegen, mit kennisse van

desen opponent, calumnieus

sijnde datten selven alsnu

quasi wilt ignoreeren alofte