GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick inventaris 51.691


Bron: Rekenkamer Roermond - inventaris nr. 51.691

Cijnsboek door Henricus Schenck - scholtis van ambt Kessel - van de domeinen van

Kessel 1652 hernieuwd 1680 - folio nr. 136-167 Blerick verdeeld in buurtschappen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[onderaan verklarende woorden/munten-lijst]


folio 136r 

                                                Cxxxvj

Thiensboeck der nijeuwer erffven

inden kerspel van Blerick; ende is

vernieuwt in manieren, ende door

beveel als vooren bij den voorss scholtis

Schenck

 

Nota dat inden kerspel van Blerick elken morgen

vande nijen erffven jaerlicx tot thiens op Andreae te

betaelen een oort van eenen alden vlems ofte eene

denier, ofte die weerde daer voor aen anderen goeden

paijement, ende acht entwintich alde vlemsen sijn

gerekent voor eenen Rinschen golde gulden; ende

elcken alden vlems voor vier penninck; ende elcken

penninck voor twee hellinck. Item anderhalff

hondert roijen, maecken eenen morgen. Ende van allen

nijen erven, compt hunne hoocheden beneffens die

voorss. chinsen die thiende ende den twelffden

penninck aen gewin, alst verkoft ende verhantiert

wordt. Ende van versterff.

 

Ende is te weeten dat die erffven inden

jaere 1602 ende volgens aengegraeven sijn

dat die conform het eerste octroij, vanden

morgen eenen halven stuijver moeten betaelen

den welcken alhier oock tegens eenen denier

aengeslaegen sijn, midts die xxviij vlemsche

maecken eenen goltgulden. Ende den goltgulden

tot acht envijftich stuijvers munte naeden

placcate.

 

Nota dat dit thiensboeck is vernieuwt uuijt

beveel van mijne heeren vande Reeckencamere

tot Ruremonde. Ende dat door Hendrick Schenck

 

folio 136v

 

scholtes der ambts Kessell, uuijter seecker

copie van een Thiensboeck inden jaere 1559 inge-

buert, waer van het originael tot Arnhem inde

Rekencamere is berustende. Ende heeft

hij scholtis den ontfanck gehadt tegens acht-

entwintich jaeren, waer van het leste

jaere 1608 incluijs is. Alsoo dat dit thiens-

boeck sijn begin nempt 1609.

 

Hiernae heeft den Rendante man zaliger

Everardt vander Heijden rentm(eeste)r, door ordonan(tie)

van mijne Heeren der voorss. Rekencamere in

dato den 15 januarij 1632 de voorss. thijnssen

ontfangen 't zedert het jaer 1628 tot 1631 beijde

incluijs den alden vlems tot twee stuivers

deniers ende hellingh a l'advenant, alles op

Andreae verschijnende. Ende naede reductie

der stadt Venlo 't zedert den jaere 1637 tot

1650 beijde incluijs, maeckende tijt van

achtijen jaeren.

 

folio 137r 

                                                Cxxxvij

 

Maesblerick

 

Joncker Aret van Dursdael als

ohm ende voormonder van sijnen

zal(ige)r broeders soon Robbert van

Dursdael. Is behandt aen ses morgen

gehoorende onder die hondert

ende is gelegen bij Barloo over

die Beeck, langhs die gemeijnt

bij Egbert van Tisseler sijn erff.

 

[in marge voor Joncker Aret: modo Jan Duickers]

 

Noch heeft denselven anno

1602 aengegraeven twee

morgen bij sijnen hoff genampt

't Genraij, ende is betimmert

met een huijs ende light

smael, langhs die gemeint.

 

Noch aen twee morghen

ende gilt jaerlicx tot

thiens                                        vj c(helling)h vlr en ij st. brab. 

 

Hendrick Verbaesdonck

is behandt aen vijff morgen

 

[in marge voor Hendrick: modo Thijs

Verheiden]

 

folio 137v

 

ende is gelegen beneven Jan de

Groots erff; ende is betimmert

met een huijs.

 

Noch eenen halven morgen

ende is gelegen inden Wassum

beneven Jacob Remers erff

met die een sijde, ende met die

ander benevens Jan Sanders

erff.

 

Noch heeft hij aengegraeven

in anno 1602 eenen morgen

ende is gelegen bij die hoff-

stadt daer die schuir op staet

langs die gemeijnt.

 

Ende noch inden Wassum een

halff vierdeel, ende is gelegen

opden vrij beneven des pastoirs

erff, ende gilt jaerlicx tot

thiens                                        vj c(helling)h ende noch

                                                 j st. ende 1/18 vande st.

 

Jan de Groot is behandt

aen eenen morgen ende

 

[in marge voor Jan de Groot: modo Jan

ingen Ael]

 

folio 138r 

                                                Cxxxviij

 

is aengegraeven in anno

1602 ende is gelegen aen die

Gemeijnte nae Bairlo, be-

neven onser Lieven Vrouwen

Autaers landt, daer dat selve

door geweecht moet wordden.

gilt jaerlicx tot thiens                 1 st.

 

Leens Jan ingen Egelbosch

soon is behandt aen twee

morgen, ende is gelegen

int Oeijbroeck bij sijn

ander erff aen die

Gemeijnt.

 

[in marge voor Leens Jan: modo Thijs

Reinders ende

Hendrick Thijssen]

 

Noch daer die halff schuijr

op steedt omtrent iiij roijen.

gilt jaerlicx tot thiens                 ij c(helling)h noch voor daer

                                               de schuir op staedt

                                               sonde wesen omtrent 1/30

 

Egbert van Tisseler ende

 

[in marge voor Egbert: modo Alitien Deckers

ende Meester Mathijs]

 

folio 138v

 

Geertruidt Keetels sijn huijs-

frouwe sijn behandt aen

iiiij morgen xlj roijen, ende

is betimmert met huijs

ende schuijr, ende is

gelegen andie Somp.

 

Noch heeft die selve aen-

gegraeven in anno 1602

eenen morgen, ende is

gelegen bij dat voorschreven

erff lancx die Gemeijnt.

 

Noch een kleijn streecxken

aende Gruisdonck, aen

hunnen bant. gilt jaerlicx

tot thiens                                   4 3/4 c(helling)h

                                                noch 1 st(uver)

 

Leeijns opden Sump is behandt

aen lxj roijen, ende is gelegen

beneven Nelis Meuekens erff

lancx die gemeijnt, ende gilt

jaerlicx tot thiens                       j c(helling)h off heller

 

[in marge voor Leeijns: modo Thijs

Geurts]

 

folio 139r 

                                                Cxxxix

 

Nelis Meulkens indie Heegh

is behandt aen vj vierdeel, ende

is gelegen beneven den voorss.

Lenssen op den Sump sijn erff

ende is betimmert met sijn

huijs ende schuijr.

 

[in marge voor Nelis: modo Hendrick

Nelis soen: nu

Beelke Martens]

 

Noch aen vj vierdeel, ende is

gelegen int Doetbroeck

aent Doij, ende beneven het

veen

 

[in marge voor Noch aen: modo Jan vanden

Broeck]

 

Noch heeft hij aengegraeven

in anno 1602 bij sijn hoff-

stadt een halff vierdeel.

gildt jaerlicx tot thiens               2 3/4 c(helling)h ende

                                                1/16 van st. b(ra)b(ants) 

 

Peeter Verhaijen Baetskens soon

is behandt aen eenen morgen

ende is gelegen indie Heegh

bij sijn ander erff aen die

gemeijnt.

 

[in marge voor Peeter: modo Hendrick

Cuipers ende

Peeter Janssen]

 

Noch aen eenen morgen, ende is

 

folio 139v

 

gelegen aent Schatbroeck

aen die ander sijdt vande beeck

tegen over het erff vanden

bulten, ende gilt jaerlicx

tot thiens                                   ij c(helling)h vl

 

Scheeper Jan is behandt

aen twee morgen, ende is

gelegen in die Heegh bij sijn

ander erff aen die gemeijnt

ende is betimmert met

huijs ende schuijr

 

[in marge voor Scheeper: modo Dries van

Berchum]

 

Noch aen iij morgen, ende is

gelegen aent veenvalderen

aen die Gemeijnt, beneven

Jan Boumen erff.

 

Noch heeft denselven aenge-

graeven in anno 1602 eenen

morgen, ende is gelegen bij die

Boirlosche beeck, beneven die

Vrouw van Daelheim heur

 

[in marge voor Noch heeft: modo Jan

Duickers]

 

folio 140r 

                                                Cxl

 

erff aen die gemeijnt, ende

is tegenwoordich holtge-

wasch. gilt jaerlicx tot

thiens                                        iiiij c(helling)h vl.

Ende van t nijeuw                     j st(uver)

 

Beel Smits is behandt aen

een vierdel, ende is gelegen aen

die Heegh beneven Scheeper Jans

erff met die eene sijde, ende

met die ander beneven Peterken

Rokis erff.

 

[in marge voor Beel Smits: modo Hermen

Janss.]

 

Noch aen eenen morgen, ende een

halff vierdeel, ende is

gelegen beneven der kercken

bandt van Venlo, ende

Grietgen Luiffs erff int

Doetbroeck

 

Noch heeft deselve aengegrae-

ven in anno 1603 in die Heegh

bij heur ander erff langs die

Gemeint eenen halven morgen

 

folio 140v

 

Noch een vierdeel, ende is ge-

legen beneven Peeterken

Leenssen erff nae die Beeck

ende gilt Jaerlicx tot thiens

                                                1 2/3 c(helling)h vlr ende

                                                1 ort st. b(ra)b(ants)

 

Peeter Rokus dochter Stintken

is behandt aen een vierdeel

viij roijen, ende is gelegen

aenden Hoenrebeeck beneven

onser Liever Vrouwen Altaers

erff.

 

[in marge voor Peeter Rokus: modo Peter Roukes

d'Jongen, Tijsken

Janimans soen]

 

Noch omtrent eenen halffven

morgen, ende is gelegen

beneven Henrick Klomps

erff met die een sijde: ende

met die ander sijde beneven Peter

Timmermans erff.

 

Noch heeft deselve aenge-

graeven in anno 1602 thien

roijen bij dat voorscreven erff

lancx die Gemeijnt daer

 

folio 141r 

                                                Cxlj

die getimmer op staen, ende

gilt jaerlicx tot thiens                  ij hell. ende

                                                1/16 c(helling)h vl noch

                                                1/15 van j st.

 

Henricxken aengen Eindt

is behandt aen ix roijen

ende is gelegen beneven den

gemeijnen wech.

 

Noch ij vierdeel ende is

betimmert met huijs ende

schuijr, gilt jaerlicx tot

thiens                                        1 heller vlr   (vlems renier)

                                     

Geebel Foickaerts onder

die wijen is behandt aen

negen roijen, ende is gelegen

bij heur ander erff.

 

[in marge voor Geebel: modo Lambert

aengen Eijndt

en Derick Janssen]

 

Noch aen anderhalff vierdeel

ende is gelegen beneven die

 

folio 141v

 

gemeijnen wech ende is

betimmert met huijs ende

schuijr.

 

Noch heeft deselve aengegraeven

in anno 1602 anderhalff

vierdeel ende is gelegen op dien

vreeij aenden Waessem beneven

Pouwels den Schuits erff

aen die gemeijnt, ende

is tegenwoordich holtgewasch

 

Noch negen roijen, ende sijn

gelegen aen Pouwels den

Schuts valderen bij heur ander

erff. Ende gilt jaerlicx

tot thiens                                   1 hell 1/15 c(helling)h

                                                ij deut stuvers 1/15

                                                van eenen halven

                                                stuijver

 

Jan Hermans is behandt aen

vijer roijen ende is gelegen onder

die wijen aenden Spoel, beneven

die Gemeijnt, ende beneven

 

[in marge voor Jan Hermans: modo Peter Jan

Hermens soen en

Peter Tijssen]

 

folio 142r 

                                                Cxlij

 

Meerten camp. Ende is be-

timmert met een huijs mits

het parceel soo cleijn is, en heb

ick hier geinen thiens gesat

ende te meer die wijle men

vant huijs Jaerlicx een Roick-

hoen moedt gheven                   1/35 c(helling)h ende 1 roeckhoen

 

Herman Jan Hermans

soen is behandt aen vijff roijen

ende is gelegen onder die

wijen beneven Jan ingen Aels

erff aen die Gemeijnt, ende

is betimmert met een huijs

 

[in marge voor Herman Jan: modo Peter, Jan

Hermens soen]

 

Noch aen j morgen, ende is

gelegen opden Honreberch be-

neven die Gemeijnt. Ende is

oock betimmert met een huijs

gilt Jaerlicx tot thiens                  1 hell.

                                                1/30 c(helling)h vlr

 

Jan ingen Ael is behandt aen

 

[in marge voor Jan: modo Kerst

ingen Ael]

 

folio 142v

 

liiij roijen ende is gelegen bij

sijne ander erff, lancx die

gemeijnt schietende nae

Pouwels den Schuts erff, ende

is betimmert met een huijs.

gilt jaerlicx tot thiens                 1/3 c(helling)h vl

 

Jan op de Hoenreberch is

behandt aen twee morgen

ende sijn aengegraeven in

anno 1602 ende sijn betimmert

met een huijs ende is gelegen

beneven Meeijsen camp lancx

die Gemeijnt nae die

Schuttereij.

 

[in marge voor Jan: modo Lenert

vanden Hoinder-

berch]

 

Noch aen een vierdel, ende is

gelegen opden Honreberch aen

die schutterij aen die gemeijnt

beneven sijnes broeders Alarts

erff. Ende gilt jaerlicx tot

thiens                                        1 stuiver 1 ort

 

folio 143r 

                                                Cxliij

 

Merriken Reiners is behandt

aen hondert viij roijen ende

is gelegen inden Wassem

beneven onser Liever Vrouwen

Altaers bandt, ende daer

den selven door geweeght

wordt.

 

[in marge voor Merriken: modo Gerritien

Reiners]

 

Noch aen xvij roije, ende is

gelegen daer sij woont daer

heur schuir met een eindt

op steedt.

 

Noch heeft die selve een

visscherije geheeten die

Middelriedt, steedt daer van

int Register j hellinck                  1 hell.

 

Noch heeft dieselve aenge-

graeven in anno 1602 lxv

roijen, ende is gelegen inden

Waessem bij heur ander erff

ende beneven Jan Sanders erff.

Gilt jaerlicx tot thiens                 ij c(helling)h vl

            ende vant nijen              j oirt bb.

 

Sijcken Backhuijs is behandt

 

[in marge voor Sijcken: modo Lenert

Pemans]

 

folio 143v

 

aen vijff roijen, ende is gelegen

onder die wijen bij heur ander

erff beneven Marriken

Reiners erff, met der ander

sijden beneven Jan Hermans

erff. Mits het parceel soo

cleijn is, en heb ick geinen

thiens geset, voor                      1/30 c(helling)h vl

 

Meester Jacob Timmermans

is behandt aen eenen morgen

ende is gelegen opden Honre-

berch aende schutterie, beneven

Jan Sanders erff. Ende dit

is aengegraeven in anno

1602. Gildt jaerlicx tot

thiens                                        1 stuiver

 

[in marge voor Meester: modo Willem

Jacobs]

 

Deselve noch vj roijen gelegen

aen Leenen Valderen onder die

wijen, beneven Peeter van

Broecks erff.

 

folio 144r 

                                                Cxliiij

 

Noch in anno 1602 aenge-

graeven j morgen gelegen

beneven den hoff 't geen hoff

aent sant te Holt Blerick.

gilt jaerlicx                                j oirt stuijvers bb

                                                1/24 c(helling)h vl

 

Anna Weindellen is behandt

aen vj roijen, ende is gelegen

aen Leenen Valderen onder

die wijen beneven Peter

van Bracht sijn erff

 

Noch heeft dieselve aenge-

graeven in anno 1602 eenen

halven morgen, ende is

gelegen beneven den hoff

't geenhoff aent Sandt te

Holt Blerick, gilt jaerlicx

tot thiens                                  j ort st bb.ende

                                                1/24 c(helling)h vl 

 

Dierick Jan de Ketelbuiters

soen, Burger binnen Venlo

 

folio 144v

 

Is behandt aen eenen morgen, ende

is gelegen beneven sijn ander erff

aenden Langert, beneven Hendrick

Berchmans erff. gilt Jaerlicx

tot thiens                                   1 c(helling)h vl

 

Jan Sanders is behandt

aen eenen halven morgen

ende is gelegen aenden Hoenre-

berch bij die Schutterie

schietende op Jacob den Timmer-

mans erff.

 

[in marge voor Jan Sanders: modo Peter Sanders]

 

Noch aen twee morgen ij vierdeel

ende is gelegen toe Holt Blerick

int Doetbroeck beneven

Peeterken Lenssen erff met

die een sijde, ende met die

ander beneven Gerardt van

Eeijcken sijn erff.

 

Noch heefft hij daerbij

aengegraeven in anno

 

folio 145r 

                                                Cxlv

 

1602 thiendehalff roije

 

Noch heeft hij aengegraeven

anno 1602 een vierdeel ses

roijen, ende is gelegen op den

Vreeij beneven Henrick Ver-

basdoncx erff, ende aende

Gemeijnt, ende is tegen-

woordich holt gewasch.

 

Noch heeft denselven aen-

gegraeven in anno 1602 een

halff vierdeel, ende is gelegen

aen die Windt moelen bij sijnen

Bosch lancx den gemeijnen

wech.

 

Noch heeft denselven aenge-

graeven in anno 1602 acht-

dehalff roije, ende is gelegen

in halffs weij bij sijn ander erff

gielt jaerlicx tot thiens                iij c(helling)h vl

                                                j ort st. bb

 

Noch is den voorscreven Jan Sanders

 

[in marge voor Noch: modo Jan Heldens]

 

folio 145v

 

behandt voor hem ende met in

behoeff van sijne metconsorten

aen anderhalven morgen, ende

is gelegen ofte geheijten die

Leemputten, ende is tegenwoordich

cleijn holtgewasch, ende is

gelegen beneven het gemeijn

straetgen, ende aent veldt in

die Leemputten. Gilt jaerlicx

tot thiens                                   ij c(helling)h

 

Geeff van Hoeff is behandt

aen xiiij roijen, ende is gelegen

aen sinte Niclaes dijck aen

die gemeijn herstraet.

 

[in marge voor Geeff: modo Peeter

vanden Broeck]

 

Noch aen xxviij roijen ende is

gelegen int Doetbroeck beneven

Hoverbandt. Gilt jaerlicx

tot thiens                                   i hell.

 

Henrick Berchmans, ende

 

[in marge voor Henrick: modo Dries

Sanders]

 

folio 146r 

                                                Cxlvj

 

Ott Meeijs ende Jan Sanders

sijn behandt aen eenen halven morgen

ende is van Hagensweij, ende

is gelegen bij heur ander erff:

beneven die gemeijndt schietende

met den eenen eijndt op Peter

Leenssen erff.

 

Noch heeft den voorschreven

Henrick Berchmans inden

Waessem beneven die Vrouw

van Daelheijms erff, hondert

xxx roijen.

 

Noch heefft hij aengegraeven

in anno 1602 een vierdeel

ende is gelegen inden Waessem

bij sijn ander erff, beneven

den Vreeij, daer den processij

wech door gaet. Gilt jaerlicx

tot thiens                                   ij c(helling)h

                                    ende j ort stuivers

 

Gerardt aent Leenen Valderen

 

[in marge voor Gerardt: modo Jacob

Bom]

 

folio 146v

 

is behandt aen negen roijen, ende

is gelegen aen dat voorschreven

Valderen beneven Ott Meijes

erff ende die gemeijnt, ende is

betimmert ende mits het

parceel soo cleijn is, en heb ick

genen thiens gesat. Ende te

meer hij vande getimmer

een roeckhoen geven moet

staet 't selve tot discretie

van mijne heeren vande

Reeckencamere.           1/16 c(helling)h vlr ende 1 roeckhoen

 

Peeter van Bracht is behandt

aen xiij roijen, ende is gelegen

beneven An Weindelen erff

met die sijdt, ende met die

ander sijdt beneven Gerardt

Versmissen erff. Ende is

betimmert met een huijs.

 

[in marge voor Peeter van Bracht: modo Jacob Reijnderts

voor 13 roeden]

 

Noch aen eenen morgen, ende is

gelegen inden Langert beneven

Henrick aent Varens sijn erff

ende gilt jaerlicx tot thiens         1 1/9 c(helling)h vl

 

folio 147r 

                                                Cxlvij

 

Gerardt Versmissen is be-

handt aen thien roijen, ende is

gelegen aende paedt beneven

die wijen, ende is betimmert

met sijn huijs, mits dat dit

parceel soo cleijn is. En heb

ick hier geenen thiens gesatt

stelt 't selve tot discretie van

mijn heeren van de Rekencamere

om reden boven verhaelt           1/15 c(helling)h vl

 

[in marge voor Gerardt Versmissen: modo Goris

Versmitsen]

 

Peeter Linssen is behandt

aen ix roijen: ende is gelegen

onder den Wijen, beneven

halffs goet, ende beneven

Willem Verstappen erff. Ende

is betimmert met een huijs.

 

[in marge voor Peeter Linssen: modo Frans

Reijnderts]

 

Noch heeft den selven aengegraven

in anno 1602 drije vierdel, ende

is gelegen opden Vreeij beneven

Geebel Foickans erff. Gelt jaerlix

tot thiens                                               1/16 c(helling)h vl

                                                ende ij oirt stuijf. oft

folio 147v

 

Allart op den Hoenreberch

is behandt aen een vierdeel

ende is gelegen opden Honreberch

beneven sijnes broeders Jans

erff aen die gemeijnt nae die

schuterij. Ende gilt jaerlicx

tot thiens                                   j hell.

 

[in marge voor Allart: modo Lenert

opden Hoenderberch]

 

Jan Boijen is behandt

aen x roijen, ende is gelegen

aen Deeckens steeghsken

aenden graff tegen Gaert

Beellien erff, ende aen

sijnes selffs erff.                        1/15 c(helling)h .....

                                                ...

 

[in marge voor Jan Boijen: modo Tijsken

Simons]

 

Meester Peeter Tim-

mermans is behandt

 

[in marge voor Meester Peeter: modo Gaert

Jacobs]

 

folio 148r 

                                                Cxlviij

 

aen eenenhalven morgen ij

roijen, ende is gelegen aent

veevalderen, lancx sijn ander

erff aen die gemeijnt.

 

Noch aen eenen halffven morgen

xiiij roijen, ende is gelegen

aenden Hoenreberch bij

Jans Sanders erff.

 

Noch heeft den selven aen

gegraeven in anno 1602

anderhalff vierdeel, ende

is gelegen bij den bovensten

halffven morgen aent vee-

valderen. Gilt jaerlicx tot

thiens                           1 1/8 c(helling)h vl ende

                                    ij ort bb

 

Nota int boeck tot Arnhem staet

Jan Meul met eenen halven

morgen xx roijen, tusschen erff

van Schuttelken hoff, ende Dierick

vanden Sump, schietende

op die gemeijnt, betimmert

 

folio 148v

 

belast met een heller. Maer

is nijet te vijnden, dus --- memorie

 

Nota dat dit erff, d'welck dit sijn

soll, is lijffgewin, ende den

alden Bode verclaert dat in

voorigen tijt daerom oock gedis-

puteert is geweest, ende dat

den rentmeester Jan van Dael

geinen ontfanck daer aff

gehadt en heefft.

 

[in marge voor Nota: Den rentm(eeste)r Vander

Heijden sal sich naer dit

informeren van dit

gepasseerde ende den

cantore adviseren]

 

Pouwels den Schuts dochter

Liensken is behandt aen een

vierdeel, ende is gelegen aen

die Smeelen aen Sentgens steegh

lancx die Gemeijnt, ende is

betimmert met een huijsken.

 

[in marge voor Pouwels: wordt dit

om Godts wille

begeert]

 

Noch heeft dieselve aen

gegraeven en in anno 1602

 

folio 149r 

                                                Cxlix

 

omtrent een halff vierdeel

ende is gelegen opden Vreeij

beneven Henrick Verbasdoncxs

erff aende Gemeijnt, ende

is holtgewasch. Gildt jaerlix

tot thiens                                   j hell.

                                                j deut bb.

 

Willemken Cillen heeft

aengegraeven in anno

1602 een halff vierdeel

ende is gelegen bij sijn ander

erff, ende beneven Herman

Hermans erff aen die

gemeijnt                                    j deut bb.

 

[in marge voor Willemken: modo Lenert

Janssen]

 

Sunte Anthonius Broeder-

schap is behandt aen

omtrent een halff vierdeel

daer dat huijs op steedt, ende is

 

folio 149v

 

gelegen aen onser Liever vrouwe

altaers erff, aenden breeijer patt.

 

Noch heeft die voorss Broederschap

van Peeter Cillen dat in anno 1602

aengegraven is xxiij roijen, ende is

gelegen bij dat voorss. erff aenden

Honreberch. Gilt jaerlicx tot

thiens                                       1/4 c(helling)h vl

                                                ende j c(helling)h vl

 

Reijner opden Staij een halff

vierdel, ende is gelegen beneven

den breeijer patt, dat tegen onser

liever vrouwen altaers erff

ligt, ende benevens Alart Keijsers

erff. Dit en is noch nijet claer

te vijnden, is vogelweij.             1/4 hellers

 

De post den 21e meert 1640 aengenoemen

bij Peter Schekers voor den Jaerlixen

tijns ins werf te verschijnen.

 

folio 150r 

                                                Cl

 

Het Labroeck en Holtblerick

 

Leenaert Lijbelen is behandt aen

eenen halven morgen xv roijen

ende is gelegen beneven Peter op

den Bulten sijn erff met die

een sijde, ende met die ander

beneven Trincken Wolters

erff.

 

Noch aengegraeven anno

1602 eenen halven morgen

ende is gelegen opt Labroeck

daer den wech door gaet

ende wordt genoempt

die Hiertten

 

Noch heeft den selven

aengegraeven in anno

1602 xj roije, ende is ge-

legen aenden gemeijnen

wech. Gilt jaerlicx tot

thiens                            2/3 c(helling)h vl 1 ort st. 1 ob artz (samentrekking langer woord)

 

Jan Baecken is behandt

 

[in marge voor Jan: modo Trijn

Baeken]

 

folio 150v

 

aen omtrent vijff roijen

ende is aengegraeven in anno

1602: ende is gelegen be-

neven Wolter den Schreurs

erff ende beneven Lennart

Vermuelen sijn erff ende is

betimmert met een huijs.

gilt Jaerlicx tot thiens    1/30 c(helling)h j st. b(ra)b(ants)

 

Peeter opten Bulten is

behandt aen een vierdeel

vj roijen, ende is gelegen

opt Labroeck bij Gaert den

Schreur sijn erff: ende is

betimmert met huijs ende

schuijr.

 

[in marge voor Peeter: modo Thijs

opten Bulten]

 

Noch heeft hij aengegraeven

in anno 1602 vier roijen aen

sijnen misten.

 

Noch heeft den selven inden

Broickeder hondtschap eenen

halven morgen vj roijen, ende

is betimmert met huijs

 

folio 151r 

                                                Cli

 

ende schuijr, ende light

rontsom die Gemeijnt

 

Noch bij dat voorschreven erff

eenen morgen iij roijen

 

Noch aen die Boecketter brugh

anderhalffen morgen.

 

Noch heeft hij anno 1602

aengegraeven vijff vierdel

ende is gelegen bij sijn ander

erff, daer die getimmer

op staen, ende gilt Jaerlicx

tot thiens                                   iiij c(helling)h vl

                                    ende iij oirt stuvers

 

Peeter Wolters burger

binnen Venlo met sijnen

broeder Jan, sijn behandt

aen iij morgen, ende sijndt

gelegen opt Labroeck, beneven

Tisken Berchmans erff

ende Wolter den Schreurs

erff.

 

[in marge voor Peeter: modo Wolter van

Bleerick]

 

folio 151v

 

Noch hebben die selve omtrent

vijff roijen, beneven Jan Baeken

erff.

 

Noch hebben die selve opt

Labroeck beneven Gaert den

Schreurs erff, ende aen die

gemeijnt een vierdeel.

 

Noch hebben die selve aen

gegraeven in anno 1602

eenen morgen xxvij roijen

ende is gelegen bij hun

ander erff, lancx die

Gemeijnt, nae het Tangh-

broeck, gelden Jaerlicx tot

thiens                                        iij c(helling)h vl min 1/5

                                    ende iij oirt stuvers

 

Gaert den Schreur is

behandt aen eenen halffven

morgen viij roije, ende

is gelegen beneven Leen

Spanen erff aen die Gemeijnt.

 

[in marge voor Gaert: modo Gerart

Lemmen]

 

folio 152r 

                                                Clij

 

Noch aen eenen vierdeel

ende is gelegen opt Labroeck

aenden achtersten Camp.

 

Noch heeft den selven aenge-

graeven in anno 1602

eenen morgen, ende is

gelegen opt Labroeck aen

die Gemeijnt, daer sijn

huijs ende schuir op staen.

gilt jaerlicx tot thiens                 1 ... vl c(helling)h 1/5 c(helling)h vl

                                    ende j stuiver

 

Beel Vertongen Jacobs

huijsfrouwe is behandt aen

iij vierdel, ende is gelegen

opt Labroeck beneven Lenart

Bietssen erff aen die Ge-

meijnt. Gilt jaerlicx tot

thiens                                        ij hell.

 

[in marge voor Beel: modo Goris

Vertangen]

 

Lenaert Bietssen is

behandt aen eenen morgen

 

[in marge voor Lenaert: modo Simon Gaert

ende Hendrick

Kuenen]

 

folio 152v

 

lj roijen ende is gelegen opt

Labroeck onder den Delsen.

 

Noch opt Labroeck beneven

sijnen bendt iij vierdeel iiij

roijen.

 

Noch onder den selffen beneven

der kercken bandt eenen morgen

iiij roijen.

 

Noch lxvij roijen.

 

Noch eenen halffven morgen

min viij roijen, ende is gelegen

bij sijn selffs erff, ende beneven

Gerardt van Daels hoiff slach

 

Noch heeft hij bij sijn eijgen

erff ende bij Jacob Vertangen

erff xxv roijen.

 

Noch in anno 1602 aengegraven

bij sijn erff onder die elsen, ij

vierdeel iiij roijen: ende int

Doetbroeck aen die Heesbendt

eenen halffven morgen

of daer omtrent holt-

gewasch. gilt Jaerlicx

tot thiens                                   4 1/4 c(helling)h vlems

                                                ende 1 st. b(ra)b(ants) ende die

                                                thiende vande holt alst

                                                gecapt wort 

folio 153r 

                                                Cliij

 

Peeterken Leenssen toe

Holt Blerick is behandt aen

twee morgen, ende sijndt

gelegen beneven Jan Sanders

erff, ende beneven Sieger

Pijpers erff: ende hoeff-

ackers bandt.

 

[in marge voor Peeterken: modo Trijn

Linssen]

 

Noch heeft den selven aen-

gegraeven in anno 1602

ij vierdeel xviij roijen aen

sijnen bandt aent doij eendt

ende bij sijnen anderen bandt

tegen Gaertgen Cijkens

erff xvj roijen, ende gilt

tot thiens                                  2 c(helling)h vl ende

                                                j ort s bb.

 

Lennart Lijbelen ende

Jan Bocken sijn behandt aen

eenen morgen, ende is gelegen

beneven die Hiertten, ende

Lennart Vermeulen erff, ende

schiet over den wech, bes aenden

Reeban, gelden jaerlicx tot thiens

                                                j c(helling)h vl

 

[in marge voor Lennart: modo Hendersken

van Hoeff]

 

folio 153v

 

Peter van Geuterlo heeft

aengegraven in anno 1602

viij roijen ende is gelegen

aendt Sandt bij sijnen bandt

aendie Meulenbeeck

                                                1/16 van c(helling)h v

 

[in marge voor Peter: modo

Jacob Schonck]

 

Willem Verbuicken is

behandt in behoeft der

rechter erffven aen xj

roijen ende sijndt gelegen int

Labroick bij sijn ander erff

ende beneven Lennart Bietssen

erff.

 

[in marge voor Willem: modo Michiel

Faessen ende

Jan vanden Broeck]

 

Noch aen eenen morgen, ende

is gelegen achter den grooten

bandt, ende beneven heuren

bandt.

 

Noch dat aengegraven is

in anno 1602 eenen morgen

den Peeter Wellens met aengaet

ende is gelegen int Doet-

broeck achter den Heesbenden.

gilt Jaerlicx tot thiens                 1 1/15 c(helling)h vlr ende

                                                1 st. bb

 

folio 154r 

                                                Cliiij

Lennart Berchmans

Jochums soen is behandt met

in behoeff van sijn suster

ende broeders aen ij morgen

xxvij roijen, ende is gelegen

int Labroick tussen erffven

Willems van Dael, ende

Sebastianus Holtappell.

 

[in marge voor Lennart: modo den jongen

Lenert Berchmans]

 

Noch aen ij morgen xj roijen

oock gelegen int Labroick.

 

Noch onder den Eelsen, beneven

Lennart Smits erf anderhalff

vierdeel hueffslach.

 

Noch tegen Peter Kaelis erff

aen die Gemeijnt eenen halven

morgen.

 

Noch van Claes Berchmans iij

morgen huijslach schietende op

Gaspar van Merwijck erff int

Beerckter bruick, dat nu

Lennart Bietssen in sijn gebruick

heeft.

 

Noch int Labruick beneven

sijn ander erff twee morgen.

gilt Jaerlicx tot thiens                 8 2/3 c(helling)h

 

folio 154v

 

Lennart Arts heeft aen-

gegraeven in anno 1602

een vierdeel xv roijen, ende

is gelegen beneven Geuterlo

dijck aende beeck.

 

[in marge voor Lennart: modo Peeter

vanden Broeck]

 

Noch omtrent eenen halffven

morgen holtgewasch, ende is

gelegen int Doetbroick beneven

Nelijs ingen Heeghs bandt.

gilt Jaerlicx tot thiens                 1 heller ende

                                                2 c(helling)h artz ende die 

                                                thiende van holt

                                                als gecapt wort

 

Die hoff 't geen Haeff

den het Weij klooster tot

Venlo toebehoort, heefft

aengegraeven in anno 1602

iij vierdeel ende is gelegen

opt Sandt.

 

Noch daer die Waeter-

muelen plech te staen

iiij roijen: gilt Jaerlicx

tot thiens                                   ij oirt st.

 

folio 155r 

                                                Clv

 

Bruicker hoff, die nu

Abraham Hecxs toebehoort

iij vierdeel

 

[in marge voor Bruicker: modo Hendrick

Hecxss]

 

Noch den selven aengegraeven

in anno 1602 vijff vierdeel

ende is gelegen int Doet-

broeck achter die Heesbendt

aende Gemeijndt: gielt

Jaerlicx tot thiens                       3/4 c(helling)h vl

                                    ende 5 deute bb.

 

Den hoff te Geuterlo

dijen nu Peeter Moijts toe-

behoort, is behandt aen

omtrent eenen halven morgen

ende is gelegen aen Geuterlo

dijck bant nae het broick

 

[in marge voor Den Hoff: den tollener tot

Venlo]

 

Noch aende Eeijckelbandt

aende Gemeijnt omtrent

ij morgen.

 

Noch heeft den selven aengegraven

in anno 1602 xxx roijen, bij dat

 

folio 155v

 

velden ruijtgen, voorhoffs

aen sijn huijs ende gilt

jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h vl. ende

                                                1/5 c(helling)h vl van j st bb.

 

Henrick Coopmans

is behandt aen j morgen

holtgewasch int Doetbroick

bij Nelijs ingen Heeghs

bampt, gilt jaerlicx tot

thiens                                        j oirt st. bb.

                                                ende de thiende als het

                                                holt gecapt wort

 

Maes Willems ende Lijns

van Haeff sijn behandt aen

ij morgen, ende sijn gelegen aen

den eijckelbampt aende

gemeijnt ende gilt jaerlicx

tot thiens                                   ij c(helling)h vl

 

[in marge voor van Haeff: modo voor Lijns

Peter Faes Ottiens]

 

Gaert Cijkens heeft aengegraven

 

[in marge voor Gaert: modo Kerstien

Mans]

 

folio 156r 

                                                Clvj

 

in anno 1602 xxxiiij roijen

ende is gelegen bij Geuterlo

dijck aen die gemeijnt.

Gilt jaerlicx tot thiens                 j oirt st. bb.

 

Jan ende Wolter Oetgens

to Breeij, sijn behandt aen

eenen halven morgen, dijen

aengegraeven is in anno

1602 ende is gelegen achter

die Heesbendt int Doetbroeck

 

[in marge voor to Breeij: modo Jan Oetgens

der soen]

 

Noch aen iij vierdeel, ende

is gelegen opt Labroick

beneven Lennaert Bietssen

erff ende aen die gemeijnt.

Gelden jaerlicx tot thiens

                                                1 oort st.

                                    ende 3/4 c(helling)h vl

 

Seeger Pijpers met

sijn consorten is behandt

 

[in marge voor Seeger: modo Baesken van

Asterberch]

 

folio 156v

 

aen omtrent eenen morgen

ende is gelegen bij sijn selffs

erff aen die gemeijnt bij

Peeter Moijts Guitgen

 

Noch heeft hij aengegraven

in anno 1602 iiij roijen

beneven sijn huijs aen die

Weeij, dat dat verckens schott

op steedt

 

Noch aent Heesvaren beneven

der kercken to Venlo heuren

bandt eenen halven morgen.

Gilt jaerlicx tot thiens

                                                ij c(helling)h vl.

                                                ende 1/40 van j st. bb.

 

Gerardt van Eijcken, voor

hem ende in behoeff sijn met-

consorten is behandt aen drije

morgen bants ende is gelegen

aen die voirt bij Hencken

Vassen erff.

 

[in marge voor Gerardt: modo Lijns Lenert

Verbochorst soen]

 

Noch aen eenen morgen xxxij

roijen, gelegen bij den voorss.

 

folio 157r 

                                                Clvij

 

bandt ende beneven Jan

Sanders bandt.

 

Noch het feurtgen bij heur ander

erff ende is omtrent eenen

halven morgen.

 

Noch hebben sij aengegraven

in anno 1602 iij vierdel, ende

is gelegen bij heuren anderen

bandt. Gilt jaerlicx tot

thiens                                        4 1/2 c(helling)h ende 1/5 c(helling)h vl ende

                                                ij ort st. bb

 

Engel den Meuller tot

Venlo is behandt aen ij

morgen ij vierdel ende is

gelegen beneven Grietgen

Luiffs bandt, ende Leen

Spanen erff aen die ge-

meijnt.

 

[in marge voor Engel: modo Jan Engelen

de dochter]

 

Noch beneven Peter Moijts

erff, ende oock bij sijn eijgen

erff een vierdeel twaelff

roijen. Gilt jaerlicx tot

thiens                                        3 c(helling)h vl. min 1/6 c(helling)h vl.

 

folio 157v

 

Leen Spanen is behandt aen

twee morgen anderhalff

vierdeel, ende is gelegen beneven

Engel den Meullers erff

ende Grietgen Luijffs

erff aen die gemeijnt

 

[in marge voor Leen: modo]

 

Noch heeft dieselve aen-

gegraeven in anno 1602

een halff vierdeel. ende

is gelegen beneven Lennart

Betssen erff aen die ge-

meijnt opt Labroick. Gilt

jaerlicx tot thiens                       iij c(elling)h

 

Faes Rutten is behandt

aen een halff vierdeel

vj roijen, van Engel

Woeskens [Engels soen

hergecomen. Gilt daer van

jaerlicx een halff alt moerken

ende is gelegen beneven

Lennaert Gaert van Dijckens

 

[in marge voor Faes: modo Michel

Faessen]

 

folio 158r 

                                                Clviij

 

soen sijn erff, die het weder-

deel daer van heefft.

 

Noch heeft hij aengegraven

in anno 1602 twee morgen

ende is gelegen beneven die

Leemkulen weech inden

Winckel, ende met die een

sijde beneven Engel den

Meullers erff ende Leen

Spanen erff. Gilt jaerlicx

tot thiens                                   i st. ende dat halff

                                                alden muerken

 

Hendrick Zeetsen

burger tot Venlo is be-

handt aen iij vierdeel x

roijen ende is gelegen beneven

Faes Rutten erff ende die

gemeijnt driess Gilt              

jaerlicx tot thiens                       ij hell. ende

                                                1/15 c(helling)h vl.

 

Lennaert Gaert van

Eeijckens soen is behandt

 

folio 158v

 

aen eenen morgen thien roijen

ende is gelegen bij sijn ander

erff, ende beneven Faes Rutten

erf, lancx die gemeint, ende

is betimmert met huijs ende

schuijr.

 

Noch aen Faes Rutten weeij

j vierdeel vj roijen, daer

Faes Rutten het wederdeel

van heeft, ende daervan

gildt hij een halff alt moerken

 

Noch onder die Leemkuilen

eenen morgen aen sijne

behuijsingh, bij Coen Jacops

erff. Gilt jaerlicx tot

thiens                                        ij c(helling)h j aldt

                                                moerken

 

Lenart Gerardt van Eeijckens

soen, dat nu Henrick van Eicken

ende Jan opden Honreberch hebben

anderhalffen morgen ij roijen

ende is gelegen beneven

Gerrardts van Eeijcken

 

folio 159r 

                                                Clix

 

ende Lenart Verboeckhosters

erff, ende mit een oirt aende

gemeijnt int Doetbroeck. Gilt

jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h vl.

 

Geertgen Kunen is

behandt aen v vierdel xij

roijen, ende is gelegen

bij heur ander erff, ende

beneven Gaert Mans

weijde, ende is betim-

mert met huijs ende

schuijr, ende gilt

jaerlicx tot thiens                       j c(helling)h j hell.

 

Peeterken opgen Haef acker

is behandt aen eenen morgen

ende is gelegen bij sijn

ander erff, schietende

 

[in marge voor Peeterken: modo Peter Wellis

en(de) Peterken Kolis]

 

folio 159v

 

op die Gemeijnt.

 

Noch inden Winckel beneven

Bruickerhoff iij vierdeel iij

roijen, ende bij sijn eijgen erff

ende bij Jan opgen Hoff te

Tiegelen sijn erff.

 

Noch heeft hij aengegraven

in anno 1602, ende is gelegen

te Overkeeren bij sijn ander

erff aent broeck ij vierdel

ix roijen.

 

Noch daer den affhanck

vande schuijr op steedt

omtrent drije roijen. Gilt

jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h ende 1/9 c(helling)h

 

Grijtgen Luis is behandt

aen eenen morgen j vierdeel

thijen roijen, ende is gelegen

beneven Peeter Moijts erff

ende met die ander sijde

 

[in marge voor Grijtgen: mode Jenneken

Pouwels]

 

folio 160r 

                                                Clx

 

beneven Engel den Meul-

lers erff.

 

Noch eenen morgen j vierdeel

int Doetbroeck beneven der

Keercken van Venloes erff

ende Beel Smits

 

Noch heeft hij aengegraeven

in anno 1602 eenen morgen

ende is gelegen aen die

Heesbendt, ende den eersten

aen die Gemeijnt nae Blerick

 

Noch aen heur selffs erff

ende bij Peeter Leenssen

bandt een vierdeel. Gilt

jaerlicx tot thiens                       iij c(helling)h vl.

                                    ende ij oirt stuivers bb.

 

Die keerck tot Venlo seven

morgen een vierdeel ende is

gelegen int Doetbroecks

veen, beneven die breetss speeck

aent valderen ende beneven

 

folio 160v

 

Grijetgen Luijffs, ende Hendrick

Klumps kinder erff. Gilt

jaerlicx tot thiens                       vij c(helling)h j hell.

 

Pouwels Lemmens is

behandt aen vj vierdeel

ende is aengegraeven in

anno 1602 ende is gelegen

aen die Leemkuilen in

die Gemeijnt beneven Lennart

van Eeijcken sijn erff. Gilt

jaerlicx tot thiens                       j sts. ende ij deut

 

[in marge voor Pouwels: modo Tilman

Luijs]

 

Gaert Mans is behandt

aen iij vierdeel xiij roijen

ende is gelegen tegen sijn

erff, schietende op die

gemeijnt.

 

[in marge voor Gaert: modo Peeter

Mans]

 

folio 161r 

                                                Clxj

 

Noch heeft hij aengegraeven

in anno 1602 een halff

vierdeel ix roijen ende is

gelegen aen sijn erff nae die

Leemskuijlen aen de Gemeijnt

 

Noch in anno 1602 aenge-

graeven eenen morgen

ende is gelegen int Doet-

broeck.

 

Noch heeft hij int Doetbroeck

eenen morgen, ende is gecomen

van Luijffs hoff.

 

Noch aengegraeven in anno

1602 int Kalbruick beneven

die broeck bij Koeckerslo

ij morgen een vierdeel.

 

Noch in anno 1603 iij vierdeel

ende is gelegen beneven

Nelis Meulkens erff aent

doeij eindt int veen. Gilt

jaerlicx tot thiens                      2/3 c(helling)h 6 1/30 c(helling)h vl. ende

                                                ij st. iij deuten brab.

 

Peeter Heuffs ende Koin Jacops

 

[in marge voor Peeter: modo Trijn Martens]

 

folio 161v

 

sijn behandt aen twee morgen

ende sijn gelegen int Doetbroeck

beneven Wolter Pijnants erff

lancx die Gemeijnt.

 

Noch int Doetbroeck iij morgen

gelden jaerlicx tot thiens          iiiij c(helling)h vl.

 

Leens Hinssen is behandt

aen ij morgen, ende is

aengegraeven in anno

1602 ende is gelegen int

Doetbroeck aen die Breeijer

Speeck beneven Bruickershoffs

erff. Ende gilt jaerlicx

tot thiens                                   iij ort st. bb.

 

[in marge voor Leens: modo Lenert

vanden Eijckelbos]

 

Peeter Kranen is behandt

aen twee morgen ende

 

folio 162r 

                                                Clxij

 

is gelegen int Doetbroeck

beneven die Sandtberch

aen die Gemeijnt. gilt

jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h vl.

 

Peeter in geenen Leest

is behandt aen iij roijen

ende sijn aengegraeven in

anno 1602 ende sijn gelegen

aen sijn schuijr bij sijn ander

erff lancx die Gemeijnt.

                                                1/50 van j st. bb.

 

[in marge voor Peeter: modo Dries

ingen Leijst]

 

Den hoff 't geen Eeicken-

hoff aengegraeven in

anno 1602 eenen morgen

iij roijen, ende sijn gelegen

voorden hoff lancx die

gemeijnt.

 

[in marge voor Den hoff: modo Jacop van

Wanssum]

 

Noch aen die Rietsmitsen aen die

 

folio 162v

 

gemeijnt eenen morgen.

Gilt jaerlicx tot thiens

                                               j st. bb.

 

Mass aent Lange Veen

is behandt aen een vierdel

ses roijen, ende is gelegen

beneven den hoff tgeen

Eecken, ende beneven Tilman

Guitss erff. Gilt jaerlicx

tot thiens                                   j hell.

 

[in marge voor Mass: modo Peterken

aengen Langhveen

ende Thijs Ver-

heijen]

 

Tilman Guijtssen to

Breeij is behandt aen xxj

roijen, ende sijn gelegen be-

neven den voorschreven Maess

sijn erff ende beneven

Henrick Nelis erff aende

gemeijnt.                                   1/7 deel vanden c(helling)h vl.

 

[in marge voor Tilman: modo Marten

Peeters]

 

folio 163r 

                                                Clxiij

 

Henrick Nelis is behandt aen

een vierdeel xvij roijen, ende is

gelegen beneven Alart Verijnen

bandt ende aenden gemeijnen

wech                                        1/3 c(helling)h vl.

 

folio 163v

 

Boicketter Hontschap [=Boekend]

 

Den hoff te Meullens heeft

int Doetbroeck beneven Beel

Smits erff drije morgen

 

[in marge voor Den Hoff: modo den

heer Licentiaet

Stijns]

 

Noch heeft den selven omtrent

eenen morgen, ende is

gelegen beneven den hoff

't geenen bruick ende aen

Geuterlo Dijck

 

Noch eenen bandt aende Wee hov(e)

beneven Henrick Verboeck-

horst bandt omtrent twee

morgen. Gilt jaerlicx tot

thiens                                        vj c(helling)h

                                                4 c(helling)h vl oort

                                                ij st. bb.

 

Maes Cuijpers is behandt

aen ij morgen xv roijen, ende

is gelegen aent Langeveen

bij sijn ander erff.

 

[in marge voor Maes: modo Hendrick

Cuijpers]

 

folio 164r 

                                                Clxiiij

 

Noch heeft hij aengegraeven

in anno 1602 een halff vierdeel

ende is gelegen bij dat

voorschreven erff. Gilt jaerlicx

tot thiens                                   ij c(helling)h 1/4 hell.

                                                3 1/8 van j st. bb.

 

Peeter van Dijck is behandt

aen iij morgen ende is

gelegen beneven sijn ander

erff ende beneven erff

vanden Gasthuijshoff tot

Venlo.

 

[in marge voor Peeter: modo Ruth

aengen Dijck]

 

Noch in anno 1602 aenge-

graeven een vierdeel xxij

roijen, ende is gelegen bij sijn

ander erff, ende is betimmert

met het huijs, ende met een

eindt vande schuijr, ende

light lancx die Gemeijnt.

Gilt jaerlicx tot thiens.                iij c(helling)h vl. ende

                                                1/5 van j st. bb.

 

folio 164v

 

Art Boenen met sijn suster is

behandt aen twee morgen

een vierdeel ende is aengegraven

anno 1602 aent Kalbroeck aen

heuren anderen bandt bij den

hoff opden veursten Koickerslo.

Gilt jaerlicx tot thiens                j st. j deut bb.

 

[in marge voor Art Boenen: modo Michel

Berghmans]

 

Metgen Verboickhorst is

behandt aen eenen morgen

ende is gelegen aenden

achtersten Koickerslo kamp

aende Gemeijnt. Gilt

jaerlicx tot thiens                       j c(helling)h vl.

 

[in marge voor Metgen: modo Jan

Cuijpers]

 

Sunte Jacobs Gasthuijs

tot Venlo heeft voorden

aenslach daer sunte

 

folio 165r 

                                                Clxv

 

Antonius Broederschap heuren

thiens in heeft, vijff vierdeel.

 

Noch beneven Wolter Pijnants

erff twee morgen l. roijen.

 

Noch bij het Gasthuijs eijgen

erff twee morgen lxviij roijen.

 

Noch eenen bandt int Kolbroeck

beneven Stockhuis erff twee

morgen ende light lancx

die beeck.

 

Noch dat vant goet 't geen dijck

gecomen is iij morgen, ende

is gelegen beneven Peter

van Dijcks erff aent guet

vanden dijck.

 

Noch aengegraeven in anno

1602 aen heuren hoff lancx die

gemeijnt twee morgen. Gilt

jaerlicx tot thiens                      8 1/2 c(helling)h vl ende

                                                iij st. bb.

 

Hendrick Verboickhorst is

 

[in marge voor Hendrick: modo Lijns

Verboickhorst]

 

folio 165v

 

behandt aen iij morgen viij roijen

ende is gelegen bij sijn ander erff.

 

Noch heeft hij bij den Egelbos

eenen halven morgen.

 

Noch heeft hij bij den Wee hov(e)

vijff morgen.

 

Noch heeft hij aen die Smeelen

aenden Poil bij sijn ander erff

ende gemeijnt anderhalven

morgen.

 

Noch heeft hij aengegraeven in

anno 1602 bij sijnen bongaert

eenen j morgen.

 

Noch aen die Smeelen

daer Maessen mistwech

hergaedt j morgen.

 

Noch aen Koickerslo bandt

omtrent eenen halff vierdel

beneven die beeck tegen Gaert

Mans bandt

 

Noch bij Eelisken dijck j vierdel.

 

Noch bij Eeliskens dijck bij

sijnen anderen bandt omtrent

 

folio 166r 

                                                Clxvj

 

een halff vierdeel. Gilt jaer-

licx tot thiens.                            10 c(helling)h s 1/16 c(helling)h vl. ende

                                                iij ort st. bb.

 

Alart Verrijnen is behandt

aen v. vierdeel x roijen, ende

is gelegen bij sijn ander erff

lancx die Gemeijnt.

 

[in marge voor Alart: modo Jan

Verrijnen]

 

Noch bij sijn erff aende

Egelbos eenen morgen.

 

Noch eenen morgen j vierdeel

ij roijen.

 

Noch iij morgen j vierdeel

ende is gelegen lancx die

gemeijnt, ende bij Henrick

Verboickhorsts erff.

 

Noch heeft hij aengegraven

in anno 1602 eenen morgen

ende is bij sijn ander erff

gelegen aende Gemeijnt.

 

Noch heeft hij bij Koickerslo aen-

 

folio 166v

 

sijnen bandt een hackschertten

aengegraven omtrent j vierdeel.

Gilt jaerlicx tot thiens                5 1/5 c(helling)h vl. ende

                                                j st. j deut bb.

 

Jan opder Heijden is behandt

aen omtrent iiij morgen

met huijs ende hoff, ende

is gelegen bij Henrick Ver-

boickhorst erff, ende de

Gemeijnt.

 

[in marge voor Jan opder: modo Gertien

Verheijen]

 

Noch bij Eeliskensdijck aende

brugh iij morgen xxx roijen.

 

Noch heeft hij aengegraven

in anno 1602 iij morgen, ende

is gelegen bij sijn hoffstadt

lancx die gemeijnt nae het

Kolbruick. Gilt jaerlicx tot

thiens                                        6 1/5 c(helling)h vl. ende

                                                j st. j ort bb.

 

Joest van Stockum is behandt

 

folio 167r 

                                                Clxvij

 

aen twee morgen met die

getimmer gelijck deselve

gelegen sijn.

 

Noch heeft hij aent Kolbroick

beneven die beeck ende desen

Gasthuijs bandt twee morgen.

 

Noch heeft hij aengegraeven

in anno 1602 daer die schuijr

op steedt met alle sijn getimmer

iiij morgen, ende dit erff

streckt sich langs beijde sijn

hoeven aen die Gemeijnt.

 

Noch heeft hij een visscherie

geheijten Massen Vencken daer

van compt hem eenen halven

morgen den gront toe, ende

die rest blijfft gemein den

gront, maer hem compt

die visserije toe.

 

Noch heeft hij een visserije

in die Heeij achter het Kolbruick

geheijten den Roemer. Hier

van compt hem alleen die

visserije, ende die gemeijnt.

 

folio 167v

 

den grondt. Gilt jaerlicx tot

thiens, behalve die twee             4 c(helling)h vl. en ij st. brat. [=brabants]

visscherijen                               sonder die

                                                twee visserijen

 

Den hoff te Boickent, den

Lennart te Boickent ende Lennart

Smits toebehoort, sijn behandt

aen ij morgen, ende is gelegen

tegen heur weij lancx die

gemeijn straet.

 

[in marge voor Den hoff: modo Guert

Jacobs ende

Jan Nabben]

 

Noch eenen morgen ende

is gelegen beneven Leens

Verheeijen kinder erff aende

Bulten bij die beeck.

 

Noch aengegraeven in anno

1602 eenen morgen, ende is

gelegen beneven de Basdonck

aende beeck. Gilt jaerlicx

tot thiens                                   ij c(helling)h vl. ende

                                                j st. bb.

 

Noch heeft Wolter

Oetgens alleen inden

 

folio 168r 

                                                Clxviij

 

Waessem beneven die Vrouw

van Daelheems erff jc xxx roijen.

 

Noch heeft hij aengegraeven

anno 1602 j vierdeel, ende is

gelegen inden Waessem bij

Henrick Berchmans erff

beneven den Vreeij, daer den

processij wech door gaet.

Gilt jaerlicx tot thiens                 j c(helling)h vl. min 1/7 c(helling)h vl.

                                                ende noch j deut bb.

 

Den hoff op die Basdonck

den Joncker Buegel ende

Grijtgen Lemmen toebehoort

sijn behandt aen omtrent

anderhalven morgen ende

werdt genoempt den Vreed

daer het huijs op staedt.

 

[in marge voor Den hoff: modo Geertruit vande

Baesdonck ende

Hendrick van Croonen-

berch]

 

Noch eenen morgen lviij roijen

bij die Basdonck beneven

Tisken vanden Bulten sijn

erff aende Gemeijnt.

 

folio 168v

 

Noch eenen morgen voorden hoff

aende gemeijnt, ende plicht een

kuijl te sijn.

 

Noch hebben sij aengegraeven in

anno 1602 eenen halven morgen

bijden Vreel

 

Noch aent schatbruick aende

beeck eenen morgen beneven

den gemeijnen wech, ende

Boickender bandt. Gelden jaerlix

tot thiens                                   v c(helling)h vl. min 1/8 c(helling)h

                                                ende j ort st. bb.

 

Joncker Adolp Schenck is

behandt aen die Bruickskens

weeijde met dat achterste

nije erff, lancx dat velt

ende lancx die beeck

die nae Gruesdonck loopt

ende met den eenen eijndt

nae dat huijs de Barlo, ende

met den anderen eijndt nae die

 

[in marge voor Joncker: modo Joncker

Hans Willem

van Haren]

 

folio 169r 

                                                Clxix

 

heijde nae Sandtvort, omtrent

vier morgen.

 

Noch aengegraeven bij dat voorss.

erff in anno 1602 twee morgen.

Gilt jaerlicx tot thiens               

                                                4 c(helling)h vl. ende

                                                j st. bb.

 

Verklarende woorden/munten-lijst:

 

aengraeven = door graven van een sloot, eigent men zich toe een stuk grond.

alde vlems of denier = 4 penningen of een halve stuiver.

behandt = bekomen van grond door ontginning of verkrijging.

denier = alde vlems.

heller = oude duitse munt (te vergelijken met een halve pfennig)

misten = mesthoop.

modo = nu, tegenwoordig.

penning = 2 heller

Rijnse gulden of goudengulden = 28 alde vlems of 14 stuivers.

roeckhoen = ws. vrouwtjes roek (kraaiachtige vogel).

valderen = sluitboom.