GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Kanis ook Canis


auteur: Bert Berings

mede-samensteller: Andreas W.D. Driessen op den Bulten


april 2016 (aanvullingen september 2017)


Uit dit geslacht is de wereldberoemde heilige Petrus Canisius.

Ze zijn aangetrouwd aan o.a. de adellijke geslachten van Amstel en Driessen op Heijden.

 

GN [Gens Nostra] okt. 1972 maandblad stelt dat de stamvader Derick Kanis [gen. I] mogelijk zou afstammen van ene Jan Kanis

die ca. 1412 uit Duitsland naar Nijmegen zou zijn gekomen, waar hij blijkbaar burger werd en was gehuwd met Aleyd, waarvan

men stelt dat ze tenminste 2 zonen hadden: Johan en Derick.

Een van deze 2 zonen zou stamvader van onze Derick Kanis kunnen zijn...


We hebben er lang over nagedacht om deze genealogie te publiceren met de 3 biografieen, gezien de belangrijkheid van dit

geslacht in Nederlandse geschiedenis, is het terecht dat wij het doen. Er zijn andere publicaties over bekend, meest op papier

en anderen online die wat fouten hebben of niet volledig. We hopen het vollediger en uitgebreider te doen.

 

Heeft u aanvullingen en/of andere interessante feiten, geef het ons door met bewijs c.q. bronvermelding.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Derick Kanis [ook Canis, Kanys]

        geb. ??? - woont 1488 in Nijmegen [4] - † ca. 1522/1523 [1] Nijmegen 

        tr. Nijmegen 21 febr. 1468 [2] met Wendel VIsscher - dr. van Arnoldus Vissers en Gertrudis Lenth [3]


voetnoten:

[1] Rek. Ell. Broederschap  1522/1523 (Inv.nr.1359, f.3v) in zoeklicht kwartier Nijmegen 1985 Geluchten Ellendige Broederschap

       (1490-1590) / P.J. Begheyn  p. 142-149 overleden 1522/1523 Deryck Canys.

[2] GN [Gens Nostra] okt. 1972. 

[3] P.J. Begheyn in : Ons geestelijk erf 43 (1969)  Joannes Hasius S.J. en de eerste levensbeschrijving van Petrus Canisius.

        Blz. 398 brief van Joannes Hasius  op 1 april 1613 aan Raderus: “Theodorus Kanis, sive Canis (sic enim familia vocatur) uxorem duxit

        Wendelinam Vissers, filiam Arnoldi Vissers (civis opulenti Neomagensis, et Equitis Hierosolymitani) et Gertrudis Lenth.

        Ex qua uxore, Theodoricus procreavit has proles : Theodorum Canis Canonicum, (vocantur in Belgio Magistri qui gradum etiam Doctoris,

        et licentiati obtinuerunt), Jacobum Canis, Joannem Canis, Ottonem Canis, et filiam Nael sive Comeliam.”

        Al enkele jaren voordat Raderus hem aanschreef, had Hasius regelmatig contact onderhouden met Aegidia en Gerit Kanis, halfzuster

        en halfbroer van Peter, en na hun overlijden met de kinderen van Peters zuster Wendel, Henrisken en Jacob van Triest, die hij hetzij te

        Nijmegen, hetzij te Xanten of Emmerik ontmoette.

[4] OAN, inv. nr. 2642 - opmerkingen: a) Oorspronkelijk op papier (inv. nr. 2642), b) Afschrift in het Legerboek, fol. 160, c) Afschrift in inv.

        nr. 2656, nr. 66, bijlage 8. "13-02-1488 op sente Valentijns avont Martelaer: Willem van Mulinchem, Derick van Kuyck, Herman Pass,

        Sebart van Mulinchem, Willem Pelss, Johan van der Horst, Derck Canis, Johan Berntssoen en Derick van Hoeklom leggen beëdigde

        verklaringen af dat ze „des Maesenstrooms mit oeren Schepen, gueden en coopmanschappen gebruyckt hebben, ende voer bij den

        Tol tot Kuyck op ende neder gevaren hebben" t.o.v. de onderrichter Peter van Oplo en Guert Baers van Velar en Rutger van Wyen-

        haven, schepenen te Nijmegen."


Uit dit huwelijk in waarschijnlijke volgorde:


1.    Derick - geb. ??? - studeerde aan een universiteit, behaalde de magistertitel, werd tot priester gewijd, was kanunnik, priester en rektor

         van het Erasmusaltaar in st. Steven kerk te Nijmegen (1512-1523) woont aan het st. Stevenskerkhof te Nijmegen - als provisor en deken

         van het kapittel van st. Steven kerk te Nijmegen droeg hij in 1531 een huis aan het st. Stevenskerkhof over aan zijn tante Elisabeth de

         Beyer weduwe van Petrus Visscher voor haar leven lang - hij woonde ook daar aan de zijde van de Stikke Hezelstraat [5] - hij † tussen

         12-4-1537 en 22-11-1537.

 

voetnoot:

[5] Numaga jaargang XVIII nr. 2 juni 1971 pag. 54 - genealogie van de familie Kanis.

 

2.    Johan  -  volgt IIa

 

3.    Otto - tr. blijkbaar met Luytgen van Hellu

 

4.    Aleyd Kanis - geb. ??? - † Nijmegen 24 juni 1559 -

        tr. 1e voor 1516 met Jan van Bon - heemraad 1511, schepen 1512 te Nijmegen - woont ws. bij de Ziekerpoort - bezat land in het Valken-

        burgerbroek in de Overbetuwe 1516 - † Nijmegen 5 jan. 1517 -

        zij tr. 2e voor 1532 met Frans tho Puth - geb. ??? afkomstig van Venlo - student te Leuven - burger van Nijmegen 1520 - meester h.

        sacrament 1523 en provisor st. Maria - houthandelaar 1529-1536 - leende geld aan de stad Nijmegen en de Ellendige Broederschap -

        afgezant namens de stad Nijmegen 1530 - verwierf landerijen op het Nieuwveld bij de Munthoevel op het Hogeveld te Hees bij de Wolfs

        kuil en in de Biezen gelegen in schependom Nijmegen - kocht een leeghplaats bij de Meipoort te Nijmegen 1530 - † Nijmegen eind 1537 -

        zn. van Jan tho Puth en Judith Haenen.

        hieruit: geen kinderen

 

5.    Jakob  -  volgt IIb 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa     Johan Kanis

         geb. ??? - handelaar in hout en leidak, vervoerde kal en mergel tussen Venlo en Nijmegen [2] - † ca. 1550/1551 ws. Nijmegen -

         tr. Nijmegen 1490 [2] met Clara van den Schilde

 

voetnoot:

[2] GN [Gens Nostra] okt. 1972.  

 

Uit dit huwelijk:

 

1.     Arndt Kanis - geb. ca. 1510 - handelaar in zout. vervoerder ervan tussen Zeeland en Nijmegen - † Nijmegenh 1573 -

          tr. 1e Nijmegen 20 jan. 1532 [2] met Jutta die Vaele - dr. van Willem die Vaele -

          tr. 2e tussen 1560-1569 met Margriet Nooten - dr. van Simon Noot

         hieruit o.a.: Wendel die tr. 1e Lucas Hessel - tr. 2e Johan van Druyten

 

2.     Derick Kanis - geb. ca. 1518 - brouwer, kerkmeester st. Steven te Nijmegen -† Nijmegen 1587 -

          tr. 1e voor 1541 met Anna die Vaele - † voor 1558 - dr. van Willem die Vaele -

          tr. 2e voor 1560 met Wendel Denis - † Nijmegen 1587 - dr. van Gijsbert Denis en Nael

          hieruit o.a.: Johan die tr. 1e Aelheyd Verheyen - tr. Margiet van de Lynden

 

3.     Gertgen Kanis - † 1573 - tr. 1529 met Geit Biesman - geb. tussen 1502-159 [2] - † Nijmegen 8 dec. 1571 -

          zn. van Egbert Biesman en Luytgen van Hellu

          hieruit: 10 kinderen   

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb     Jakob Kanis ook wel Canisius [pdf biografie]

         geb. ca. 1490 Nijmegen - in 1509 ingeschreven als "magister" student universiteit in Orleans (F) -

         licentiaat in de beide rechten - † Nijmegen 25 dec. 1543 [8] [9] [10] - 

         tr. Nijmegen 17 jan. 1519 met Aegidia ook Jelisken van Houweningen [6] - geb. ??? - † najaar 1526 [9] - dr. van Gijsbert van

         Houweningen en Petronella of Petra? NN -

         hij tr. 2e voor juni 1530 ws. Arnhem? met Wendel van den Bergh [7] - geb. ??? - † okt. 1557 - dr. van Gerit van den Bergh en

         Fenne Eymeren

 

voetnoten:

[6] schepenprotocol Nijmegen, 3a altera Anthonii Abbatis 1519. f. 5v; v. d. Poll, Inv. O. R. A. II, 70 - in 1519 schonk Jakob Kanis op dins-

       dag 18 januari de morgengave aan Aegidia van Houweningen.

[-] leenregister Bergh nr.285 blz. 276 Homoet: eynen hoff in de herlicheidt van Homoit liggende, groit wesende 48 mergen landts,

       welcker hoff Wichman van Emeren ende Gerrit van den Berghe zelighe voir, ende na mr. Jacob Canysz met syne huysvrow Wendel

       van den Berghe in hilixvoorwaerden gegeven is,....etc. mr. Jacob Canys, burgemeester van Nymegen, met toestemming het leen

       onder zijn kinderen te mogen verdeelen, 1538 mei 13. 

[7] P.J. Begheyn in: ons geestelijk erf 43 (1969) Joannes Hasius S.J. en de eerste levensbeschrijving van Petrus Canisius. Blz. 398

       brief van Joannes Hasius op 1 april 1613 aan Raderus: “… m. Jacobus parens fuit XIX liberorum (= 19 kinderen); nam ex coniuge

       prima Aegidia Houwingana…..” en “… secunda uxor fuit Wendelina vandem Berg…….”

[-] studiën, godsdienst, wetenschap en letteren jrg 40, 1908 (69-2) blz. 373 e.v. op kerstdag 1570 schrijft de h. Petrus Canisius een brief

       naar zijn broers en zusters. Hij noemt met name zijn broer Derick en oudste zuster Wendel. Tenslotte nog "den ersamen und geliebten

       Ott und Gerart Kanisz, meinen sonderlingen lieben bruidern, auch allen ire und meinen freundtlichen schwesteren, m. Jacob Kanijsz

       seliger kinderen zu Nymmegen."

[8] "Raden van de Stad Nijmegen" door Dr A. Johanna Maris. jrboek 1953 CBG blz. 92 "Sterfjaren van Raden, ontleend aan aantekeningen

       bij de lijst van de drie loten van den Raad, aangelegd 1541" "Meister Jacob Kanys - obiit ipso Nativitatis Christi anno etc. 43.

[9] 'Int Jaer 1543 op Kersavent sterf m. Jacop Kanis gewesene Burgermeister der stadt Nijmegen / Int Jaer 1526 op onser liever vrouwen

       hemelvaertesdach sterf Jelisken ghewesene m. Jacob Kanis Huijsvrou'. (Opschrift Kanis-triptiek, Museum Het Valkhof te Nijmegen) 

[10] P.J. Begheyn in: ons geestelijk erf 43 (1969) Joannes Hasius S.J. en de eerste levensbeschrijving van Petrus Canisius. Blz. 398

       Brief van Joannes Hasius op 1 april 1613 aan Raderus: “obiit autem Jacobus iste Canisius mense Decembri anni 1543  sepultusque

       Noviomagi in primario templo S. Stephani protomartyris quod est Canonicorum….”

[11] P.J. Begheyn in: ons geestelijk erf 43 (1969) Joannes Hasius S.J. en de eerste levensbeschrijving van Petrus Canisius. Blz. 398

       Brief van Joannes Hasius  op 1 april 1613 aan Raderus: “m. Jacobus parens fuit XIX liberorum; nam ex coniuge prima Aegidia Houwingana

       genuit septem proles, at quinque non venerunt ad maturam aetatem, sed duae tantum videlicet : 1 Petrus Canisius 2 et Wendelina,

       quae nupsit Godefrido Trist, qui secundo fuit consul Noviomagi.” Dus van 7 kinderen uit Jelis van Houweningen waren er 5 jong gestorven.

 

Uit 1e huwelijk, waarvan 5 jong overleden [11]:

 

1.    Philippa - geb. ca. 1520 Nijmegene - † jong overleden

 

[voetnoot:]

[-] studiën, tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren jrg 42, 1909 blz. 196 - schepenb.van Nijmegen; "Item si contigerit Philippam

         filiam magistri Jacobi morti, ex tunc littera van desen IIIC enck. gl. van nyet ende doet ende machteloos wesen ende syn vordeel sall dan

         gaen dairt Got ende die H. Kercke het uytwijst.” Mogelijk was zij genoemd naar Philippa van Gelre, gemalin van de hertog van Lotharingen.

 

2.    Peter (Petrus Canisius) - [pdf biografie] - geb. Nijmegen 8 mei 1521 - studeerde te Keulen 1536-1540 en Leuven 1539 - trad te Mainz in de

         jezuieten orde op 8 mei 1543 - was op audiëntie bij Karel V te Nijmegen inzake de ketterse aartsbisschop van Keulen 1546 - werd tot priester

         gewijd juni 1546 - theologie professor te Keulen 1546 - deelnemer aan het Concilie van Trente 1547 - stichter van een kollege te

         Messina 1548 - behaalt doctors titel in de theologie te Bologna 1549 - professor en rector van de universiteit van Ingolstadt 1549-1552 -

         professor aan de universiteit van Wenen 1552-1554 - sticht een kollege te Praag 1555-1556 - provinciaal van de Duitse jezuieten en

         stichter van talrijke kolleges 1556-1569 en 1578 - deelnemer aan het godsdienstgesprek van Worms 1557 - pauselijk gezant in Polen

         1558 - deelnemer aan de rijksdag van Augsburg 1559 - deelnemer aan het Concilie van Trente 1562 - rector van de universiteit van

         Dillingen 1564 - deelnemer aan de rijksdagen van Augsburg 1566 en Regensburg 1576 - vestigt zich definitief te Fribourg 1580 -

         vanaf 1543 gaf hij in totaal 41 werken uit op het gebied van theologie, vroomheid, kerkgeschiedenis en godsdienstonderwijs (waaronder

         zijn beroemde katechismussen) en onderhield hij zeer uitgebreide briefwisseling met vele vooraanstaande persoonlijkheden in kerk en

         maatschappij - † Fribourg 21-12-1597 - werd zaligverklaard op 20 nov. 1864 en 2e apostel van Duitsland 1897 - werd op 21 mei 1925

         heilig verklaard en tot kerkleraar verheven - talloze straten, gebouwen, scholen en verenigingen dragen zijn naam. [pdf catechismus]

 

3.    Wendel Kanis - geb. Nijmegen ca. 1522-1526 - † ca. 1575 te Nijmegen - tr. Nijmegen 28 jan. 1542 met Gaert van Triest - geb.

         Nijmegen ca. 1525 - † ??? - zn. van ???

 

4-7.    Vier jong overleden kinderen.

 

Uit 2e huwelijk [volgorde onzeker]:

 

8.    Jelis Kanis - geb. Nijmegen 1531 - † Nijmegen 20 aug. 1598 - tr. met Roeloff van Valckenborch - afkomstig uit Haarlem - † Nijmegen 1550 -

         begraven in st. Steven - zij tr. 2e met Derick van Ryswick - geb. Nijmegen na 1520 - † Nijmegen 8 jan. 1592 - begraven in st. Steven -

         hij kocht van Otto Kanis 2 kampen weiland binnen de Koedijk te Huissen [ORAN 1860 folio 45]

 

9.    Derick Kanis - geb. Nijmegen 1532 - werd begiftigd met een kanonikaat in de st. Vector te Xanten [D] wat ter begeving stond van zijn

         familie - studeerde te Leuven - magister van Leuven 1547-1550 - trad 9 juni 1554 in de Jezuietenorde te Keulen [D] - studeerde in

         Wenen 1554 en Rome - werd tot priester gewijd te Rome op 13 mrt. 1557 - doctor in theologie te Bologna 1558 - werkzaam te Wenen

         1558-1561 - werkzaam vanaf 1561 te Munchen [D] - rector van de universiteit te Ingolstadt 1564-1565 - werkzaam in het onderwijs te

         Dillingen 1565-1585 en Ingolstadt 1585-1597. De dood van zijn broer Peter in 1597 schokte hem dermate dat hij verlamd raakte in

         spraak en ledematen - † Ingolstadt 27 sept. 1606

 

10.  Gerit Kanis - volgt IIIa

 

11.  Otto Kanis  -  volgt IIIb

 

12.  Gisbert Kanis - volgt IIIc

 

13.  Clara - geb. Nijmegen - trad in Clarissenklooster Clarencamp of Clarenvelt te Wamel ws. ca. 1554 - abdis 1577 aldaar, vandaar verdreven -

         vestigde zich te Kleef [D] - † Kleef [D] en begraven 16 mrt. 1581 in o.l.v. kerk.

 

14.  Lysbeth Kanis - geb. Nijmegen - † Nijmegen 1579 - tr. Nijmegen 1549 met Laurens Uwens - geb. Nijmegen na 1524 - † Nijmegen 1558 -

         zij tr. 2e ca. 1558/1560 met Jan Verheyen - † na 1592.

 

15.  Gertgen Kanis - † voor 1560 - tr. Nijmegen 19 jan. 1558 met Cornelis Uden - † 1572/1573 - zn. van Cornelus Uden.

 

16.  Hilleken - † jong

 

17.  Tresia - † jong

 

18.  Lucia - † jong

 

19.  Jaecxke Kanis - geb. Nijmegen juli 1544 - † Nijmegen 1573 - tr. na 1560 met Herman van Ryswick

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa     Gerit Kanis

           geb. Nijmegen ca. 1533 - studeerde te Leuven 1553 -

           tr. ca. 1554 met Nala van Ryswick - † Nijmegen 1559 -

           hij tr. 2e Nijmegen 1560 met Metta Leydeckers - † Nijmegen 1575 -

           hij tr. 3e ca. 1576/1577 met Yutken van Clarenbeeck - † Nijmegen 1580 - begraven st. Steven graf 598 -

           hij tr. 4e ca. 1581 met Cornelia Sluysker - † ca. 1582 -

           hij tr. 5e ca. 1582 met Naleken van Santen, verblijf houdende te Kalkar [D] 1584 - † na 1584 -

           hij tr. 6e met Gaetyen van Hoemen - † Nijmegen 6 aug. 1599 - begraven st. Steven graf 598 -

           hij tr. 7e ca. 1600 met Anna Pels - † na 1624 - begraven st. Steven

 

voetnoot:

[-] in st. Stevens kerk te Nijmegen waren in graf 598 bijgezet Derick Kievit, in 1560 Henrick Kievit, in 1580 Yutken van Clarenbeeck

         huisvrouw van Gerit Kanis en Gaetyen van Hoemen die was overleden 6 aug. 1599 huisvrouw van Gerit Kanis. Yutken was

         dochter van Peter van Clarenbeeck en Gertrudis Kivits en daarom als bloedverwant gerechtigd om in dat Kivits familie graf te

          worden bijgezet. 

 

Uit deze huwelijken: kinderen te Nijmegen

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb     Otto Kanis [pdf biografie]

           geb. Nijmegen ca. 1538 - ingeschreven 10 mrt. 1553 als student universiteit van Wenen - † Huissen 12 okt. 1586 -

           tr. Arnhem? 17 apr. 1560 met Cunera van der Erve - geb. Arnhem? - † Arnhem 13 dec. 1595 - begr. aldaar in de grote kerk -

           dr. van Arndt van der Erve en Tryn Wemmers - Trijn tr. 2e met Johan ter Inden

 

voetnoot:

[6] GA Arnhem - toegangnr. 2003 ORA Arnhem inv. 402, f. 347 - 13 mrt. 1578 Otto en Cunera tochtten elkaar.

 

Uit deze huwelijk:

 

1.    Jacob Canis - volgt IVa

 

2.    Erntgen Kanis - geb. ca. 1563 - † voor 1618 - begr. Randwijk - tr. 1596 met Claes Sluysken - † 12 sept. 1622 - begr. Randwijk

 

3.    Johan Kanis - volgt IVb

 

4.    Fenneken Kanis - geb. ca. 1567 - † voor 18-1-1612 - tr. Huissen voor 10-12-1594 met Herman van Amstel - geb. Arnhem?

         ca. 1567 - † tussen 1612 en 1619 - zn. van Siebert van Amstel en Agnes

         uit dit huwelijk:

         a) Agnes van Amstel [mogelijk oudste kind, vernoemd naar grootmoeder vaderszijde] - onmondig 1612 - tr. 1624 Gerard Driessen op Heyden 

         b) Cunera van Amstel [vernoemd naar grootmoeder moederszijde] - onmondig 1612

         c) Siebert van Amstel [vernoemd naar grootvader vaderszijde] - ged. [NH] Arnhem 5 apr. 1609

         d) Otto van Amstel [vernoemd naar grootvader moederszijde] - onmondig 1612 - praest zu Kessel en kanunnik zu Wissel

         e) Jacob van Amstel Hermz. [vernoemd naar overgrootvader moederszijde] - onmondig 1612

         f) Margaretha van Amstel - onmondig 1612 - tr. 1627 Steven Verhoeven

         g) NN - onmondig 1612

         h) NN - onmondig 1612        

 

voetnoten:

[7] GA Arnhem inv. 409 f. 88 - 7 februari 1589 voor haar huwelijk sloot Fenneken met haar moeder, zuster en broers verschillende

       transacties af.

[8] ORA Arnhem folio: 192v toegangsnummer: 2003 inventarisnummer: 410 regest  587 - 10-12-1593 Cunera van der Eruwe,

       weduwe Ott Kanis, geassisterd met Jacob Kanis, haar zoon, als haar gekozen momber voor de ene helft en de voorzegde

       Jacob Kanis, Herman van Ambstel als man en momber van Fenneken Kanis, zich sterk makende voor haar zuster en broeder

       Erntgen en Johan Kanis voor de andere helft constituerunt Jacob van Triest en Gijsbert Hoidt, koster te Angeren, om voor

       de gericht van Gent in Overbetuwe te procederen tot verwunning van een goed, hergekomen van zal. Henrick van Megen,

       in zijn leven scholtis aldaar.

[-] GA Arnhem, schepensignaten. inv.413, 18 januari 1612 [zie GN 1976 blz. 297] - 18 januari 1612, wanneer zijn echtgenote

       Fenneke Kanis was overleden, verkocht hij mede namens zijn onmondige kinderen en met hun mombers Claes Sluysken, Johan

       en Jacob Kanis wederom goed aan Johan Brandtsen en diens echtgenote.

[12] ORA Arnhem inv. nr. 413 regest 578 folio 234v-235r - 15-06-1612 Herman van Amstell voor hem zelf en mede als bloedmomber

       vanwege de kinderen, bij zal. Fenne Kaniss, zijn gewezen ehelijke huisvrouw, geprocreerd, ook mede als gemachtigde van Jacob

       en Johan Kaniss, gebroeders, zich sterk makende voor hun zwager Claes Sluysken als rechte natuurlijke bloedmombers van de

       8 semptlick [= gezamenlijk] nog onmundige kinderen van hun zal. zuster Fenne Kaniss als voorzegd, waarvan de volmacht op

       24-06-1612 gepasseerd is voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Huessen, heeft verklaard deugdelijk schuldig te zijn

       aan de eerzame Frederick then Bergh, burgemeester der stad Doesburg, de somme van 1000 Carolus gl. terzake van berekende

       en liquide schuldpenningen, belovende die voorzegde 1000 gl. te betalen in 3 navolgende termijnen, te weten een recht derdepart

       van die voorzegde 1000 gl. op 07-09-1612 voor de eerste termijn, een gelijk derdepart op 07-05-1613 voor de tweede termijn en

       het leste derdepart op 07-09-1613, et si defectus in solutione sub expandatione huis en hofstad, die Fabitatie genoemd, zoals in

       de schependom van Arnhem gelegen is, in aller gestalt diezelve hem, Herman van Amstell, en Fenne Kanis e.l. bij maaggescheid

       toegedeeld is.

[9] ORA Arnhem folio: 32r toegangsnummer: 2003 inventarisnummer: 414  13-05-1613  Hermen van Amstell voor zich zelf en

       als vader van zijn onmundige kinderen, geprocreeerd bij Fenneken Caenis, zijn zal. huisvrouw; Item Jacob en Johan Caenis

       voor hen zelf en mede vervangende Claes Sluijsken als man en momber van Erntgen Caenis als mombers der onmundigen

       voorzegd sub et re Jr. Diederick van den Ruijtenburgh, de burgemeester Wilhem Huijgen en Johan Reijnders elk voor een

       recht derdepart een kamp lands, gelegen tussen de Monickhuijser weg en de Bethanischen weg, gehoord hebbende tot het

       erf de Fabitacij [enz.], et si defectus sub expandtione den camp met huis en hof, de Fabitatie genaamd.

[-] 1637 juni 7 Albert, grave tho den Berch, markgraaf tot Bergen op Zoom, beleent Servaes Peeters burgemeester van Doesborch,

       met de Heekerschen tiende, gelegen in het kerspel Doesborch, ten Zutphensche rechten, dewijl Servaes Peeters deze tiende

       gekocht heeft van de erfgenamen van Herman van Amstel. Ten overstaan van Michiel van Herten en Henrick van Braempt,

       leenmannen. Blijkens bijgaande acte op papier van 2 januari 1637 kocht Servaes Peeters deze tiende voor 600 gulden van

       Otto van Amstel, praest zu Kessel en kanonik zu Wissel. (0522 Huis Middachten 1.11. Heeckerensche tiende 515)

[-] Jacob ontving een studietoelage uit een fonds, gevestigd en gefundeerd door Burchard van den Bergh (1566) deken der

       collegiaal kerk S. Walburg te Arnhem. Dit fonds was vooral bestemd voor bloedverwanten. Burchard van den Bergh was een

       broer van Wendel van den Bergh, Fennekes grootmoeder van vaderskant. De familie Baerken en de Hervorming in Doesburg

       1572-1687 door J. Kleijntjens uit: archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht: bijdragen: 36 (1910).

[-] ORA Arnhem toegangsnr. 2003 inv. 410 regest 611: op 17 mrt. 1591 dixit Engel ten Nijenhuiss bij zijn eed dat hij op 16 mrt. 1591

       gepeind heeft een huis en hofstad staande in de Turfstraat genaamd "die Rode Poert" toebehorende aan Herman van Ambstel

       Sybertszoon voor 18 daler jaarlijksm verschijnende op Victoris en Christmis inhoud brief en zegel, 5 of 6 jaren achterstedig, tot

       goeder rekening.

[-] brieven van en aan het kwartier van Nijmegen regest 8297 toegangnr. 0124 hof van Gelre en Zutphen inv. nr. 828: op 1 juli 1580

       missive van het hof aan Agnes, weduwe Sijbert van Ambstell. Aan Willem Bentinck is deffault aan haar verleend. Het hof gelast

       haar de door Bentinck gevorderde som te betalen of anders op .. juli voor het hof te verschijnen om de eis van Bentinck te horen.         

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIc     Gisbert Kanis

           geb.??? - tr. voor 1560 met Luytgen Melen ook Lutgardis Jordensdr. van Melen - † Nijmegen ca. 1581/1582 -

           dr. van Jorden Melen en Goedefrida N. -

           hij tr. 2e ca. 1581/1565 met Anna N.

 

Uit deze huwelijk:

 

1.     Wendelina Canis - geb. ca. 1565 - † Doetinchem 1 mei 1636 - tr. 1598 met Arnoldus van der Heijden  - drost -

          hieruit:

          a) Gijsbert van der Heijden - geb. 1598 - † 1663

          b) Angela van der Heijden - † 1669

          c) Elisabeth van der Heijden - † 1681

          d) Jan van der Heijden  

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa     Jacob Canis - geb. ca. 1561 - leeft 29 april 1592 was hulder van guet Syberdinck in kerspel van Lochem vermits doode

            Otto Canis zijn vader, dit goed was eerder in 1563 van Katharina Wemmers, als weduwe van Johan ter Inden, hulder

            was Otto Canis - begr. Huissen in graf van zijn vader -

            tr. 31 mei 1598 met Derriske ten Bergh(e) - † voor 1602 - begr. Doesburg -

            hij tr. 2e 1602 met Griette Kleynpenninck - begr. Doesburg 16 dec. 1623

 

Uit 1e huwelijk:

 

1.     Cunera Canis - tr. met Willem Baerken

 

Uit 2e huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb     Johan Kanis - geb. ca. 1565 - † voor 16-2-1637 -

            tr. Huissen ca. 1610 met Christina Schoensteyn - † Huissen 8 okt. 1624 tijdens een pest epidemie -

            hij tr. 2e Huissen 18 febr. 1628 (get. Reyk de Beyer uit Pannerden en Cornelia van Wees) met Claeske de Beyer -

            zij hertr. Huissen 16 febr. 1637 met de brouwer Jacob van Eymeren

 

Uit deze huwelijk: ???