GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Kiespenning groep Venlo


auteur: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten

 

anno 2014 (aanvullingen juli 2019)

 

Een lid van de familie Kiespenning getrouwd met een adellijke familie in Limburg bracht ons dichter

bij hun en besloten we deze te onderzoeken, op dit moment hebben we drie takken:

1) regio Venlo

2) regio Nijmegen

3) verspreid naar Limburg uit Kleef (D).

 

Zou kunnen dat ze alle 3 tot hetzelfde geslacht behoren, maar dat weten we nog niet.

 

Aanvullingen en/of bronnen welkom...

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

I     Hendrik Kiespenning

        geb. ??? - eigenaar 1474/1475 van een huis in de Vleesstraat te Venlo - sinds 1480 lid van de Lieve Vrouwe

        broederschap te Venlo -  overl. voor 1515 - tr. Baitze ook Beatrix - geb. ??? -  sinds 1480 lid van de Lieve

        Vrouwe broederschap te Venlo - overl. voor 1515 - dr. van ???

 

voetnoten:

[-] BHIC - illustre Lieve Vrouwe Broederschap Venlo - register 1478-1485 - inv. nr. 121 p. 65r -

     Henrick Kyespenninck ende Beatrys uxor betaalden intrede geld anno 1480 in deze broederschap.

     [eigenlijk zou registers van deze broederschap overgebracht dienen te worden van BHIC naar GA Venlo]

[-] RHCL Maastricht 14.D061 - kruisheren klooster Venlo-  charter 155-1: perkament st. Remigius avond 1498

     waarin Henrick Keespennynck en Baitz zijn wettelijke vrouw het recht van een grondrente van 2 Rijnse guldens

     ten laste van een kamp groot 3 morgen "inden mewen venne" naast het erf van de klooster aan een zijde en

     een andere zijde het erf van Peter Poll, hebben overgedragen aan Jacob van Ner gevolmachtigde van "senter

     Clais closter" [st. Klaas klooster de vroegere naam van kruisheren klooster]. Henrich had dit verkregen van

     Lenart van Beringen. Zij onterven de erfgenamen die zij op dat moment hadden.

[-] BHIC - illustre Lieve Vrouwe Broederschap Venlo - register 1515 - inv. nr. 126 p. 70r - door de broeder-

     schap werd betaald anno 1515 hun rekening "doodschuld betaald tijdens het leven, de betaler is overleden".

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Gerrit Lueffs genaamd Kiespenninck - volgt IIa

 

2)   Herman Kyspenning - woont te Gelder (D) ongehuwd - medische dokter - lijfarts van hertog Karel van Gelder -

        kocht in 1523 een huis in Arnhem - kreeg voor 1533 van de hertog de pachthoeve Kiespenninckhof in Blerick wat

        totaal 40 morgen bouwgrond omvat, dit hof werd in 1533 geschonken aan de sint-Jacobs gasthuis te Venlo [1] dit

        hof ook wel hof "aen gen Eynd" genoemd lag net buiten de Boekend naast de Wijen - † Venlo jan. 1538

 

voetnoten:

[-] Gelders archief - 2000 oud archief Arnhem - archief stukken 1321, 1324 en 1325 - waarin eerst voor schepenen

      van Arnhem, broeder Derrick Momme convers in klooster Monickhuysen bij Arnhem namens de prior broeder

      Anthonis van den Grave, overdragen aan Reyner van Gelre heer tot Arssen drost van de Veluwen en zijn vrouw

      Alijt Schenck van Nydeggen, een huis c.a. te Arnhem in de straat die van "Conynckstraite voert naar het st.

      Agnietenklooster" met de 4 behorende schaarweiden "in het Arnhemerbroick in Doirnyncks kempken, welke aan

      het klooster zullen blijven behoudens inlossing, evenals een rente van 2 pond en 1 hoen 's jaars". Daarna verkocht

      Aleyt Schenck van Nydeggen, vrouwe tot Arssen, weduwe van Reyner van Gelre, en haar zoon "Kaerle van Gelre"

      deze huis aan meester Herman Kyespennynck doctor, wat op 18 juli 1523 voor schepenen van Arnhem door de

      verkopers werd overgedragen aan genoemde koper.

[1] Het gezicht van de Boekend - Historische werkgroep Blerick - p. 49-53.

 

3)   Lenart Kyspenning - volgt IIb

 

4)   Henrick Kyspenning - volgt IIc

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIa    Gerrit Lueffs genaamd Kiespenninck

         geb. ??? - peyburgemeester 1491 te Venlo - † ??? - eigenaar van huis in de Vleesstraat

         te Venlo - koopt in 1493 de hofacker te Baerlo van Martin Haveacker -

         tr. Mechtildis - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Mechtildis Kyspenning - geb. ??? - † ??? - tr. ca. 1533 met Peter van Vogelsanck - de echtelieden bezaten het hof de

        Hoffacker te Baerlo - geb. ??? - † ??? - zn. van Johan van Vogelsanck en Catharina van Beringen

 

2)   Anna Kiespenning - geb. ??? - † voor 1564 - tr. ca. 1550 met Joannes van Oeyen - geb. ??? - † ??? - zn. van Willem

        van Oeyen en Lysbeth

        hieruit:

        1) Elisabeth van Oeyen - tr. 1575 in Venlo

 

[degene hierna onzeker:]

 

3)   Johan Kyspenning - volgt III

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIb    Lenart Kyspenning

          geb. ??? - † ??? - peyburgemeester 1510 te Venlo -

          tr. NN - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Beatrix ook Baetsken Kiespenninck - geb. ??? - † ??? -

        tr. 1523 met Johan van Vogelsanck weduwenaar van Catharina Wegge - richter/scholtis Venlo 1515-1527 -

        geb. ??? - † na 1539 - zn. van Johan van Vogelsanck en Catharina van Beringen

        hieruit: geen kinderen. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIc     Henrick Kyspenning

          geb. ??? - † 1562/1563 - werd in 1532 door hertog Karel van Egmont vanwege zijn trouwe diensten het makelaardij

          geschonken te Venlo met bepaling dat na zijn dood de hertog of zijn nakomelingen dat ambt niet konden terugnemen

          alvorens aan de erven van Kiespenninck de som van 660 Overlandse rijnse goudguldens hebben terugbetaald, die

          Henrick aan de hertog had voorgeschoten [7] - tr. Elisabeth van Vogelsanck - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

voetnoot:

[5] gemeente archief - archief nr. 450 parochie st. Martinus - inv. 1868 - perkament 26-1-1532 waarin hertog Karel van Gelre

      en Gulick "ind Grint van Zutphen, here van Grueningen der omblanden to Coverden ind van der Drenth", aan Hendrik

      Kiespennijnck het makelaarsambt te Venlo levenslang heeft voorzien en begiftigt vanwege zijn trouwe diensten, dat de

      hertog na overlijden van Hendrik dit wilt terugkopen van de erfgenamen of nakomelingen voor 660 Rijnlandse guldens.

[7] De Maasgouw nr. 33 jaargang 1879 p. 126. [hierin staat ook dat Henrick broer is van Herman]

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Henricus Kyspenning - geb. Venlo - in 1562 door hertog van Cleef benoemd tot pastoor van Xanten en

        in 1571 tot kanunnik [2] - testament 15 mrt. 1588 [2] - † Xanten (D) 23 mrt. 1588

 

voetnoot:

[2] De Maasgouw LGOG 1930 - p. 56-57.

 

2)   Johan Kyspenning - tr. Maria NN

 

3)   Metgen Kyspenning - tr. Johan Beerman

 

4)   Truyken ook Catharina Kiespenning - tr. Johannes Heisters uit Dusseldorf - † voor 22-7-1566

 

voetnoot:

[6] gemeente archief - archief nr. 450 parochie st. Martinus - inv. 1439 - afschrift 22-7-1566 waaruit blijkt dat Catharina

      Kiespenning Wijland, weduwe van Johannes Heisters "gewesenen furstelichen Burggreven" uit Dusseldorf, haar

      goederen heeft nagelaten aan het weeshuis te Venlo waaronder haar aandeel in de makelaardij te Venlo.   

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

III     Johan Kyspenning

          geb. ??? - † ??? - tr. ??? - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Johan Kyspenning - volgt IV

 

2)   Lysbeth Kyspennink - woont 1572 in de Peperstraat te Venlo

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IV     Johan Kyspenning

           geb. ??? - † ??? - rentmeester 1567 te Venlo - peyburgemeester 1568 te Venlo - burger 1571 te Venlo [4] -

           tr. ??? - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Mechtelt Kyspenning - geb. ??? - weduwe en burgeresse 1606 van Venlo [3] - leeft 1611 [4] -

        tr. met Aert Vinck - geb. ??? - † voor 1607 [3] - zn. van Johan Vinck en NN van Bellinghoven -

        werden beleend met de oude Schei te Beesel [bron daarvan?]

 

2)   Willem Kyspenning - † voor 1612 [4] - tr. met ??? - heeft een zoon nog levend 1611 [4]

 

voetnoten:

[3] RHCL Maastricht 01.004 hof van Gelder Roermond inv. 791 - Roermond juli-september 1606 correspondentie aan

      en van de hof van Gelder, waarin Mechtelt Kiespenninck weduwe en burgeresse van Venlo aandringt op betaling

      van 1000 daalders door Walraven van Wijttenhorst heer van Horst, wat berust bij de landmeester Gramay en ene

      Mathijs van Litt. De hof van Gelder beveelt die gelden uit te keren.      

[4] RHCL Maastricht 01.004 hof van Gelder Roermond inv. 297 - Roermond 8 febr. 1611 waarin Mechtelt Kiespenninck

      aandringt op betaling door Johan van Wittenhorst heer van Horst, vanwege de lening van 280 rijders aan zijn nu

      overleden vader ook Johan van Wittenhorst heer van Horst, gedaan op 30-11-1571 door Johan Kiespenninck burger

      van Venlo, waarop jaarlijkse rente. Mechtelt heeft samen met haar broer dit al jaren proberen te krijgen. Zij vraagt dit

      voor haar zelf alsmede voor de zoon van haar overleden broer.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Nog niet kunnen plaatsen:

 

1) Tryn Kiespenninck en haar man Henrick hebben anno 1541 een huis en erf te Venlo gelegen in de

      Vleesstraat. [zou kunnen dat Tryn moeder is van 1e generatie Henrick, of zuster van zijn vader]

 

voetnoot:

[-] GA Venlo - overige verzamelingen- OV nr. 2 Personbalia nr. 73 Kiespenninck: dokument als copie

      van een bezegelde brief d.d. 5 febr. 1541 waarin Casper Hoeveler richter, Peter ingen Huijs en Joest

      Ronden schepenen van Venlo, getuigen dat voor hun kwam Tryn Kiespenninck als voogd van haar

      man Henrick ten eenre, en Sieger Goris aan de andere zijn, zijn overeengekomen, dat wanneer Tryn

      haar huis en erf gelegen in de Vleesstraat aan de zijde van Siegers huis wilt optimmeren, dat zij die

      steeg tussen hun beider huizen lijnrecht dient te houden en onbevuild.