GenBronnen

digitalisering

maas

Horn testament 1735


Bron: RHCL Maastricht - Horn doop register 1765


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[deze testament werd gevonden tussen de 1765 doop inschrijvingen van

Horn blz. 126-128. Het leek ons goed deze op een apart blad te vermelden]


Testament 4 maart 1735 Mathijs Veekens en Gertruijt Peters:

 

in nomine domini amen

 

In het jaer ons Heeren duijsent seven

hondert dertich vijft den maent meert

den vierden dagh is voor mij onderg(e)s(chreven) pastor

tot Hoorn gecompareert den e(er)s(ame) Mathijs

Veekens te bedde kranck zijnde wel bij

verstant ende memorije en die eersame

Gertruijt Peters zijn huijsvrouw.

De weelcke ehel(uid)t overdenckende de seck(e)

rheijt van de doodt ende de onseckerheijt

van de vijre der selver nijet en hebben

van een wiilen scheijden sonder te willen

disponeeren van hun tijdelijcke goederen

die hun den Heer hefft verleent op dese

werelt end eerst voor al soo beveelen sij

beijde comparanten hunne zijeelen als

sij sullen scheijden uijt hun lichaem

in de bermherticheijt van de alderheijligh-

ste drijvuldigheijt in de voorspraecke van

H. Marija moeder Godts en de H. Eengel-

bewaerders aen hun H. Patroene en

Patroneersse hun lichaem beveelende

tot ghewijde aerden op het kerckhoff toe

Hoorn.

Endet soo komende tot disposijtie van

hun tijdelijcke goederen soo laeten sij

aen de Cadijderaele kercke van Luijck

een blamuijser eens.

Item soo laeten sij catesteurs hondert

guldens Ruremondts eens tot stictijngh

van twee jaerghetijden eeuwichlijck te

gheschieden in de prochie kercke tot

Hoorn een tot laevenijsse van de zijeel

van den voorseijden Mathijs Veekens de

andere voor Gertruijt Peters.

 

Item soo maeckt hij Mathijs Veekens

het haelfdeelt van het huijs schuijre bomg-

aert moeshoff met alle toe behoore gelijck

gheleegen is die sij te samen ghekocht hebben

met zijn huijs vrouw Gertruijt Peters van

Govaert Linsen ende Anna Gertruijt

Carissen en den Bomgaert ghekoch van

Stijncken Kremers naer de doodt van de

voor seijde Gertruijt Peters, aen Anna

van Ass dochter van Peter van Ass

ende van Anna Marija op de Boell ehel(uid)t

laet ende de ander haelft scheijde van

voor seijde huijs en plaetse in disposijtie

van zijn huijs vrouw als haer eeijghen

eerve, mede verstaende dat in ghevaell

de voor seijde Anna van Ass quaem te

sterven sonder eerftg(enaemen) het selve deell

van het voorseijden huijs haer ghelaet

door Mathijs Veekens naer de doodt van

Gertruijt Peters sal vervallen aen her

eelders vader ende moeder.

Item soo declareert hij voorseijde

Mathijs dat naer de doodt van zijn huijs

vrouw zijn begeerten is dat zijn kijnts

ghedeell als oock het haelft scheijt van

het landt gheleegen op de Daelacker

De ander haelft scheijt aen sijn huijs

vrouw Gertruijt Peters tot behoeren

sullen ghedellt sijn in minnen ende

vrintschap tusschen zijne susters

kindren. Declareerende dit te sijn

zijnen uijtersten wiell die hij beghert

ponctueell naer ghevolcht te hebben

op formme van testament oft

codesijele, uijtersten wijll, off op het

 

alderbeeste manqueert dat kan verst

worden; niet teghen staende dat de form-

alijteit bij recht versocht souden achter-

ghelaeten zeijn; hier mede herroepende

alle ander voor ghemaecde tastament en

oft uijtersten wille alsoo ghepaseert in

mijn presentie onderg(e)s(chreven) pastoor ende

van de naerghenoemde ghetuijghen

specijalijck daer toe gheroepen als

gheloeffwerdijghe persoonen ten huijsen

van de voor seijden Mathijs gheleegen

onder de prochije van Hoorn gheleeghen

op het eende den dagh jaer ende maendt

als boven de selve onterteckent zijnde

van Jacop Hendrix als ghelooffwerdighe

ghetuijghe ende van Lambert Baetsen

als oock ghelooffwerdich ghetuijghe

beneffens mij pastoor ende beijde de testa-

teurs.

 

Mathijs Veekers            Jacop Hendrix als ghetuijghe

                                    Lambert Baetsen als

Gertruijt Peters              getuijgen

 

                                    quod attestor Henricus C.

                                    Constant S.J.R.F. pastoor in Hoorn