GenBronnen

digitalisering

maas

Maasbree inventaris 245


Bron: gemeente Maasbree - kerk archief - inventaris 245

Omschrijving: Bree kerkenboek B van 1680 - omvat echter 1479-1730.

                     (Kerkenboek A verdwenen, wellicht sinds 17e eeuw)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Onderaan is verklarende woorden lijst.


Inv./blz. 245/1


Van 1680                                                         Vide pagina 15 hujus Libri

                                                            notam a J.D. Leurs olim hic pastore                            

                                                            exaratam circa hunc librum

                                                                           Princen pastor

Item Jacop Herman Copperts soon helt van

der kercken ter erfthins een stuck landts-

heldt omtrint vijff veerdel een weenich min ofte

meer-liggendt met einre ziden beneven Spee

ind metter ander siden beneven Lemkens lande

van Dijck und gilt daer-van des jaers der

heijligher kercke van Bree een Altmorcken

nunc Dierick Gijssen onderstont betaelt anno 92.          verso 1

 

Op heden dato den 18 junij 1680 soo is ghekomen

Gerart Ghijsen, schepen alhijer, ende hff in praesensie van

Anthonie Hermans Scholtis ende karken momber - Alle

desen verloupe thijns betaelt tottet jaer 1680 incluijs

sijnde nu den rechten Erffghenaem van dit boven vorsc:

onderpant; voorghenoten de kerken landt eijnsijdts ende

Andersijdts de Eerffghenaeme van Tuenisken Truijtgens

sijner landt toe weten Teunis Bolten alias Verhees

ende Teunis Dircs Saeijen sone, ende Guert Wijllem Guerts #

schietende aenden wegh teghen over Jan Schroers Erffgen.

 

(in marge, aansluitend bij #: ter kercke wardts)

 

(in marge, voor Gerart Ghijsen:

weghens Gerart Gijsen is nu behant Willem den soon van Gerit Simons)

 

Item Henrick Schinck nu Dierick van Berin-

ghen drij brabants thins van drij morghen

landts inde smaelen bembden. Item Gerart Schinck

heeft betaelt anno sep xv (=15 september) alle den achter-          verso 2

stedighen thijns van des(e)n.

 

(in marge, voor ghen drij brabants:

dan resteert de kerck den dobbelen thijns ende boekhelt ..ngke)

 

Op heden dato 1680 den 2d Aprillis soo is ghekomen

mijn heere Gerlach Arnolf Ruijs ende heeft wegens ......

thijns rechten aenderhandt ghenomen dese boven vorsc. drij

morghens laendts, ende alle verloupe thijns betaelt

tottet jaer 1680 incluis, ende mits desen heer sijn

selfs daer aen behandight den thijns ingelijke betaelt

mett drij stuvers brab(an)ts

Ao 1701 den 6 augs. heeft mijn heer Vaes tot Venlo betaelt alle

verloopen tijns tot het jaer 1700 incluis dese te boeck gestelt

Henricus Albertus Ruijs den soon van voorscrevenen Mijnheer

 

Inv./blz. 245/2

 

Anno 1746 den 23 julii heeft mijn heer Franciscus

Gerardus Ruijs tot Venlo den verloopen chijns van het

jaer 1719 tot het jaer 1746 incluijs toe betaelt ende sigh self

te boeck doen stellen gelijck betuijge Lamb. Stoutemans

vices gerens pastoris de Bree

 

Item Gerart van den Mondt met sinen met-          verso 3v

gedelnighen eenen brabants thins van eenen

morghen bandts inden westringh broeck

deses baendt heeft sijn voorgenoten aen die

eijnen sijde Lamber Lemmen bandt & aen

dander sijde der karcken baendt.

 

(in marge, voor gedelnighen:  (be)taelt (A)o 1666 (to)t 67)

 

                                                Op heden dato 1680

den 19 junij soo sijn ghekomm Jan Jacop Tijlmans

ghetrouwt mett Fije Jan Heldens dochter, ende Marij

Bongarts huijsvrouwe van Jacop Heldens ende hebben

allen verloupen thijns betaelt tottet jaer 1680

incluis, ende lijck mede haer eijghene persoon doen

behandighen naer erffthijns rechten

 

Inv./blz. 245/3

 

            Dit sin de renten ende jaer-gueds

            Sinte Aldegonde en der kercken van Bree

 

Item Lionart Beeckmans int Root een          verso 3

halff pont olijs nunc Guert van Helden

 

Item Wijsmans guet 1 pont was -

van landt nu Geerkens kinder van Spijcker           verso 4

hebben

 

Gerit Jan Smeets soon met sine

gedelinghen 1 pont was van lande          verso 5to

inden Dubbroeck

 

Inv./blz. 245/4

 

Gerit Spickerman 1 pont was van          verso 6to

lande inder schooren 

 

Item dat goet vander tomelen vij (=7) vlems          verso 7to

thins dat derde deijl daervan daeraff sal de

kerck hebben

 

(in marge, voor Item: 1666)

 

                         1666 de 6e decemb. Jan Gheenen

Derich kindtghens desen vorsz: thijns betaelt

voor genooten de tomel stegh ter onderpande de

andere sijde beneffens Gerart Peters erff uut-

schietende een het tomel valden ende metten ande-

ren van hofde den Marten Tijlmans erff

 

Op heden dato 1680 den 28 martij soo

heeft Jan Lijenarts naer erffthijns rechten

hem doen behandighen aen dit boven vorsz. goet

off zuijde der tommelen ende alle verloupen

tijns betaelt tottet jaer 1679.

                                             Item tot het iaer 1690

 

Wijllemken Jannen soons goet aenden

broeck een 1 pont Olijs          verso 8to

 

Inv./blz. 245/5

 

Aert Mooleman een halff pont was van          verso 9to

lande inder schooren

 

Reijnier Hillen met Jan van Lom van          verso 10

Rormondt een aldt morken van twee

morghen landts inden Luise wie daervan

eenen morghen Jan Simons & Willem Faessen betaelt

61 door Willem Faessen & Jan Simons betaelt

68 door Jan Simons

                                                Op heden den 28 martij 1680 soo

is ghekommen Pouwels Faessen ende heeft naer erffthijns rechten aenden

handt ghewonnen de vijerde part van dese twee morghen bandts ende heeft

sijne aenpart van den verloupen betaelt tottet jaer 1680 incluijs

ende hijer aen doen behandighen Dijerik Faessen richterbode

 

Op dato vorsz: soo is ghekomen Gerart Jan Sijmons sone ende heeft

hem doen behandighen insghelijx aende vijerde pardt van desen #

            Heijn Kunnen soon een brabants thins van          verso 11

            eenen halven morghen landts

 

(in marge, ingevoegd bij # voor eijn kunnen:

# vorsz. Bandt ende allen verloupen thijns betaelt tottet jaer 1680 incluijs)

 

Inv./blz. 245/6

 

Gijsken vanden Velde und Roelken des hue-

rden eijn alt morken tijns van eenen

morghen landts neven Gijskens kamp aend-

er heijden gelegen nunc Geret Segers

 

Gijsken vanden Velde nu Seger Vervoort

gilt een halff vaet houns als op sinen

kamp aender heijden wijst nu Merreken          verso 12

Segers

 

Item dat goet vanden Sande 't overbroeck

een summereren rogghen

                                        Jacop Smuijsers &

consorten vanden heere pastoor Knippenberg van de

nieuw stadt, vicarius van St. Nicolaus altaer

alhier, heeft den vorsz: verloupen pacht te

weten een summeren rogge betaelt aen Tonis

Hermans momber deser kercken alhier tottet          verso 13

1664 toe

 

Trijn van Kamp gilt van anderhalven

morghen landts een alt morcken aen de

eijn side gelegen neven Peter van Bree

aen de ander zide neven Jan van Burs-

kens undt Peter Smeets nu Jacop Cup-

pen is nunc Driesken Cuex Vaes Pauwen          verso 14

betaelt anno 1639

 

Inv./blz. 245/7

 

Gijsken vanden Velde undt Roelcken          verso 15

des huerden een altmorcken thins van

eenen morghen landts neven Gijskens kamp

aenderheijden gelegen nunc Gerart Segers

 

Item Peter van Bree undt Sijbert van           verso 16

Bree van drij morghen bandts in Sinte

Aldegonde bende gelegen drij brabants

desen tijns gilt Brandt van Bree nu alleijn-

nu Johan vander Heijden genant, Reijnckes

Hendrich Leeuen, Gerart Snellen & Trijn

Baltus & hebben betaelt Ao 1634.

                                                          desen bandt is nu

verdeijlt ende staen daervan nu naer erffthijns derse-

lve boeck Faes Hendrik Oijtkens sone, Gerart Ghijse, Lennart

Claes Gossens sone ende Hendrik Frans Hermaens sone den #

 

(in marge, voor Item Peter, aansluitend bij #:

Gerart Ghijsen moet het boeckgelt ende dobbelen thijns noch betaelen maer

den verloupen thijns is betaelt tottet jaer 1680 incluis)

 

(vanuit marge, onder 1680 incluis, in andere schrijfstijl en inkt:

Het boeckstellen is betaelt in de plaets van Gerit Gisen staet nu te boeck Heer

Theodorus Houben hier is nu aen behandt Willem den soon van Gerit Simons)

 

Item Linsken Baetzen nu Gerart Kremer          verso 17

gilt des jaers der kercken van Bree

twee vlems tijns van eenen stucklandts

gelegen neven Sibert van Bree Roellens

acker vander eijner ziden undt metter-

ander ziden beneven Gerarts lande van

Luin dit goet heeft gewonnen Gerart de

Kremer voor een erffthins guet vanden

kerckmeijsters. Desen vorsz: thijns gijlt Jaepken Haenen

eenen halven vlems wie geschreven is int boeck

dat anderdeijl Stijncken Gujtsen 1 vlems oock als

vorsz: int boeck, het anderdeijl Jacop Boets 1 vlems

souckt achter int boeck

 

(in marge, voor Item Linsken:

nu Jacop Gerart Hanen sone ende Lijns Guert Lijnsen sone als achter int boeck staet)

 

Inv./blz. 245/8

 

Item Steven Geenen und Remont Tum-          verso 18

mermans hebben ligghen ellicker twee mor-

ghen bandts inden schepen benden und sin

ellicker verscheiden vanden anderen met eenen

graeft dae door en ellicker van sinen gilt

der kercken van Bree uet sinen bandt vijfth-

ich stuver-current tot pacht und oock

ellick eenen halven braspenninghe current

tot thins toe Sinte Andriesmis endt werdt

saeke datter pacht niet alle jaere en

wordt betaelt alsoo datter een pacht den

anderen ervolgden onbetaelt soo machden

kerck offte kerckmeesteren desgenen

bandt weder aenvanghen die sinen pacht

niet betaelt & hadde ende dan daer met

doen & laeten gelick met heuren properen

eigen goet hier sin over & aengewest

doe dit geschiet is drij schepen van Bree

nemblich Willem Othkens, Gerart Bouten

& Tilman der Kuster

 

Item int Jaer ons heeren xvc enttwee-

en vertich des gonsdachs in den pinxthelighen

daghen sin overkomen de kerck meijsters ne-

mmelich Jan Meuwis undt Geret Kunnen

met Steven Geenen van de restanten vanden

bandt gelegen inde schepenbenden alsoo dat

alle achterstendighen penningen sin doodt ge-

reckent end sal Steven nu vorderen jaerlicx

und alle jaer of sin erven betaelen vanden

vorsz. bandt eenen horns gulden ofte die rechten

worden daer voor toe Sint Andriesmis ver-

schinende

 

Inv./blz. 245/9

 

Int Jaer duisent vijff hondert tweennegen-          verso 19

tich heeft Jan Gerit Smets soon betaelt undt

aenderhandt tot erffthins rechten een stuck

bandts hercomende van Remont Timmerman

gelegen inde schepen benden schietende aenden

nieuwen baendt met eenen endt, het ander

endt aen zudss baendt b. met een zide

beneven Jan Verheijden bandt, metter andere

ziden beneven Willem Stevens en Willemken

Verolijmeulens bandt, des bandts is eenen morghen

en luttel min offt meer den tins hier van

jaerlickx een vetmenneken ofte ses heller

betaelt Anno 92

 

Van Steven Geenen bandt soeck achter int

boeck daer sal geschreven staen wie den bandt

verdeijlt is folio 112 et folio 113

 

Nunck in den plaets van Jan Gerart Smets

soon vorsz: Dierick Jan Coupmans soon

geschreven Anno 1602

 

Op heden dato 1680 den 27 maij soo is ghekommen

Johannes Coupmans, ende heeft naer afkennen in sijnen

rechten vader Dijerick Coupmans aen hem doen behandighen

aen desen boven vorsz: baendt ende allen verloupen thijns

ende pacht betaelt. Ende dat ter oersaeken datten vorsz: Coup-

mans uuijt consudiratie vande haere pastoor ende haeren

momber hem wederen toe ghestackelen den vorsz: baendt #

 

(in marge, aansluitend bij #:

# de nova(al) opseparunt op voorgaende conditie ter ghebruijcken omte betaelen

alle Jaers den pacht ende thijns als vorsz: betaelt tottet jaer 1680 incluijs)

 

Jan van Lom van Roermonde een summeren-

rogghen van seven morghen landts in sinen Camp

gelegen aenderheijden und een alt morcken van

twee morghen bandts inden luse.

 

                                                 Willem Faessen

eenen halven morghe Jacop Tilmans & Faes

Aengenmuelen ijeder eenen halven morghe

Faes & Jacop betaelt anno 1639. y nota

dat dese posten hier naer noch eens sijn

volgende ende daerom alhier doorgetrocken.

 

Inv./blz. 245/10

 

Jan de Wever eenen morghen bandts inden luise eenen          verso 20

stuver thins regenoten (=reigenoten) joncker Lom ende ter

ander zide Frans aende heerstraets bandt betaelt

anno 39

                op heden den 21 martij 1680 soo is ghekomen

Dijerick Wolter Wolters sone ende Peter Thijssen ende

hebben naer erffthijns richten aender handt ghenomen

desen vorsz: bandt toe weten den voorz: Dierick voor tweedeijl

van desen morghen ende Peter Tijssen het ander deijl ende

hebben allen verloupen thijns betaelt tottet jaer 1680

voorghenoten Wijllem Franssen bandt.

 

Item is toe weten dat Steven Geenen ende          verso 21

Lisabet sine huisfrouw gelden der kercken van

Bree jaerlicx vijfthich stuver current hier

voor sal die kerck jaarlicx nu bueren nu

twelff stuver min eenen halven ende noch

sal de kerck hebben eenen halven stuver brabants

daerop tot thijns und is daer een landt huer aff vanden

baendt inden schepenbenden nu Willemken Ste-

vens un Willemken Verolijmuelen nu Gerart Faesen

& Geret heeft het gewin betaelt

 

Item heeft Frans Hermans het gewin betaelt

van een veerdel bandts

Inv./blz. 245/11

 

Dries Smeets gilt een hols muercken thins          verso 22

van een halff boender bandts inde aldenlen-

den

 

Int Jaer onses heeren duisent vijffhondert en

tweenegentich heeft Jan Smits gewonnen

tot erffthins rechten een halff bunder bandts

gelegegen inden aldenlenden, gelegen ter eeijner

zide beneven Remont van Baerlo baendt undt

de ander zide oock beneffens als vorsz: die

thins hier van jaerlicx een cols morcken

betaelt anno 92

 

(in marge, voor Int jaer:

Ao 1708 den 30 dec: heeft Kerst Tilmans sigh doen behandighen van de

helf van desen baent ende den tins betaelt tot het iaer 1708)

 

                                 Anno 1657 desen thijns

betaelt door Jan Snellen ende Jacop Teuwen 61

 

Op heden den 21 martij 1680 soo is ghekommen Jan

Jacop Teuwen sone op die heerstraet soo voor hem ende

mede als momber van Gerart Seel Snellen sone, ende

heeft naer erffthijns rechten aender handt ghewonnen

desen vorsz: bandt ende hem eijgenselfs daer van toe boeck

doen stellen ende allen verloupen thins betaelt tottet jaer #

 

(in marge, aansluitend bij # voor Thrijn Deckers:

# 1680 incluijs)

 

Thrijn Deckers een halff malder rogghen          verso 23

van haeren Camp 't overbroeck nu de erfghenaemen

van Jacob ende Merten Tilmans

 

Lijsen Silen goet een vaet rogghe          verso 24

 

Inv./blz. 245/12

 

Herman Pelser vanden lande in sinen Camp          verso 25

gelegen 't overbroeck een halff vaet rogghe

 

Merreken Ghijsen een summeren rogghe           verso 26

van eenen morghe bandts aenden neerslo

geleghen des sal de kerck een vaet spinden

des Jaers desen helt de kerck selffs

                                                            Jan Hermes

met consorten hebben desen baent overghegheven aen de

kerck voer den pacht.

 

Item vijff vaet rogghe vanden heijllers-          verso 27

Camp bij den laer gelegen daer sal den

kerck heer Johans jaergetijdt undt siner

huisfrouwen und pastoors van Bree beluchten

op alderheijlighen avondt

 

Inv./blz. 245/13

 

Post guet dat Denis van Weerdt heeft een          verso 28

halff pont olijs

 

Peter Grever anderhalven alden groodt thins          verso 29

van benden inden dulbroeck geleghe

 

Jan Scherers tot Helden een halff pont olijs          verso 30

van een halff bunder bandts inden Dubbroeck

die men van Sint Aldegonden heldt

 

Inv./blz. 245/14

 

Michael van Venlo een halff bonder bandts helden-          verso 31

de van Sint Aldegonden daer neest geleghen

 

Guert Stouwen goet een malder rogghe          verso 32

 

Jan Kusters een erff oordt thins van eenen          verso 33

morghen bandt inden Lusen geleghe

 

Op heden dato 1680 den 28 martij

soo heeft Hendrich van Knippenbergh

naer erffthijns rechten sijnen soone

Wijllem van Knippenbergh den desen

boven vorsz: laendt doen behandighen

ende allen verloupen thijns betaelt

tottet jaer 1679 1680 incluijs

 

Inv./blz. 245/15

 

Tijsken Weinats een aldt bůdtgen thins vanden          verso 34

meer ende noch oock een halff erff malder rogghen

van landt dat hem toe hoordt end dat onder-

pandt heeft Inghel Woefkens gelden 

 

Anno 1593 den 15 decemb. is van desen

vorsz: onderpandt toe boeck geset Gielcken

Willem Gielkens soon van een veerdel landts

gildt jaerlicx

 

Nota

1836 perlegi de novo hunc librum, et nihil utilitatis in ev

depictundi zuad ex annotationibus Dni pastoris Van Vechgelt

magis colligue licet, zui utilitatem ecclesiae omni mode procusavit

                                                            J.D.W. Leurs Pastor

 

Noch heeft Ingel de Grooff aenderhandt

tot erffthins rechten als boven vorsz: van

den onderpandt sinen veerdel min ofte

meer gelegen ter eindere ziden beneven

Heijncken Smeten ter andere ziden der kercken

landt gilt jaerlicx uut boven vorsz: een

aldt budtghen und een halff malder rogghe

betaelt 1593

 

Op heden anno 1680 den 28 martij

soo heeft Jan Teuwen hem doen behand-

ighen van dit boven vorsz: erff toe uuten

omgeven vijff verdel plaetsen her-

commende van Inghel de Grooff ende

van de merreske Jan Jacop Tijlmans

In plaatse van Jan Heldens

 

                                                Op heden den 13 mert 1689

heeft Jacob Simons hem doen behandighen voor het derde part

van dit voerscreven erf ende hemself alle verloepen

thins betaelt tot het jaer 1688 incluis

 

Inv./blz. 245/16

 

Joffer Mechtelt van Bree een halff           verso 37

vaet rubsaet van een luttel erff bij den

huise gelegen nunc Joncker Siberch van Baruk

vander Hegghe alwil het onderpandt hebben nu

Henderick Vaesen / den velbereider This / ende Gerit Linsen

 

Rutgher van Bree een malder rogghen          verso 38

op den aldenbandt

 

Joffer Mechtelt van Bree een malder          verso 39

rogghe

 

Inv./blz. 245/17

 

Didde Hasenpoot een alt morken van benden          verso 40

bij den duppbroeck geleghe

 

Woede wijff een alt morcken van benden          verso 41

bij den dubbroeck geleghe

 

Jan van Loon nu Peter Hendrickx van Loon          verso 42

natuerliche kinder drij brabants thijns van sinen

Camp toe rinckensfort nu Guert Schroers nu

Peter & Jan Schroers

anno 1634

 

(in marge, voor camp toe:

aen de helft is behandight Hend. Janssen)

 

                          Op heden dato 1680 den 19 junij

soo is ghekommen Anthonio Peter Smits sone ende

heeft nae erffthijns rechten aender handt ghenomen

desen boven vorsz: camp waervan dat Peter ende

Jan Schroers toe sou ghestaen hebben ende allen verlou-

pen thijns betaelt tottet jaer 1680 incluijs. Ende

mits desen sijn eijghen persoons hijer aen doen behandighen

mette reserve soo sij vermeijns dat Jan Breijis

het halff onderpant heeft soo dat blijckt dat

sal hem dijens tot ontlastinghe van de helfte ende

tot voordel vande kercke

 

(in marge, voor heeft nae:

1731 den 16 iunii heeft sigh voor de helft van dit pand doen

behandigen Ruth Hermes en den dobbelen thins betaelt.)

 

Inv./blz. 245/18

 

Heijncken vanden Velde eenen pennick groot          verso 43

van sinen camp

 

Den sporen stork eenen penninck groot          verso 44

 

Harmen Stoot een halff pont was van          verso 45

benden bij den dubbroeck geleghe

 

Inv./blz. 245/19

 

Wolter Wegghen nu Hendrich Othkens 18 groot          verso 46

van een halff boender baendts inden neersloo

geleghen den paep 4 groot, den kuster twee

groot, den armen lind vi groot, ons broodt

der kercken vi groot ons wijn des paesschens

dat loupt op 18 groot

 

Ghijel Heijnen heeft desen vorsz: laendt als vol-

mechtigher siner metpartien overgedraghen

met handt halm & mondt Jan van Helden

Aencken siner huisfrouwen en sij vorsz: oder

sinen metpartien en sullen op oder aen desen vorsz:

baendt niet meer soecken ten eeuwighe daghe

toe, gijlt jaerlickx wie boven vorsz: hier sint

over undt aengevoert Jan Bolten, Dierick Ghijsen

schepen & huer gerichticheijt hiervan ontfanghe

Thuenis Truitghens als kerck meester geschiet

in jaer 1602 en 26 feberuarij Jan van

Helden dit mitter oerkondt voor ons vorsz:

schepen

Off het geviel dat eenighe partien weghen

Ghielen ijetwes op oder aenden vorsz: baendt

wolden soecken gelooft Gijel vorsz: want hij

gevolmachtight is van sinen partien durch Jacop

van Tongerloo und Jan Bolten schepen in cracht

deses Jan van Helden vorsz: vrij los ledich aff

toe draghe met allen schaden hinder daer op lopen

mochte ten eeuwighe daghe soo vern dit niet

& geschieden sal Jan van Helden sinen erven

sich mueghen erha(l)en aen alsulcke goederen

gerende en ungerende wie Ghijel vorsz:

ofte sinen erven hebben binnen den klockenslach

van Bree gheen uutgescheijden sonder alle

arch end lijst soeckt achter int boeck folio 93

daer salmen vijnden wijl desen band nu heeft

 

Inv./blz. 245/20

 

Druij Gieskens gildt twee quarten wijns van          verso 47

sinen langhe stroeck inder schooren aen de eijnen

ziden neffens Jannis vande Wijer nu Yda Lemmes

met consorten

 

Lijsken des Alden gijlt vijff spint rogghe van sinen          verso 48

koolhoff die is samen een halff boender dat

liedt 't overbroeck alle jaer gijldt der kerken 

 

Thijsken Gubbels en Lisabeth sine huisfrouw nu          verso 49

Willemken vanden Westeringh die hebben begijft-

icht end gegeven der kercken een malder erff

rogghe uit naemen op Peterken Sne-

vers nu Wouter Claes Ketelbueters soon

goet, dat kemken metten huis end op een halff

buender landts tegen den kempen inden veldt

eeuwelicken und ijmmeermeer dat Merreken

Smeets was des rogghen, sulks de kerckme-

steren spinden een vadt puerlick om Godts wille

ende de andere vijff vadt daer sal men

vuerdoen met naemen Gubbel Rueter und

Int sine huisfrouw & Tijsken Gubbels und

Lisabeth sine huisvrouw des sondaghs toenoe-

men op den stoel alle weghe und te belucht

undt huer jaergetijdt hier aff toe doen

op Sint Pouwels avont eeuwelicken und

ijmmermeer nu Derick Wolters aen de velse huisen

                        ende Lenaert van Hoemoet.

nu Teu Meuten

 

Inv./blz. 245/21

 

Jans kinder van Leuven die helden eenen halven          verso 50

morghen landts van Sint Aldegonden tot erffthins

reghten daer goeds sij aff een halff aldt morcken dit

light achter Peter Spickermans kamp

 

Druij Giskens heeft een halff malder rogghen gegel-      verso 51

den dat heeft Gerartien Woefken verkocht und

Trijn sin vrouw und Beelken sin wijff. Dat

leet op eenen morghe landts tusschen Gijskens

kamp vanden velde & Wolter Smets landt dat-

men van St. Aldegonde heldt.

 

Sedts van Bree heeft gegeven mit wil siner          verso 52

sneve Peters und Ziberts een malder rogghe

totter lampen toe berren voorden H. Sacrament inder

kercken toe Bree ten eeuwighe daghe toe, werdt

saecke datte kerckmeijsteren die lamp niet

berrent & hielden metten vorsz: malder rogghe

soo mach Sedts vorsz: ofte sine erven dit vorsz:

malder rogghe geven den armen om godts wil wien

ter tijdt toe dat sij de lamp berrent hielden soo

muchtent sijt wederom aenvanghe dit vorsz:

malder rogghe gilt men van Heijncken Toormans

kampken nu Tijs Coex aen den huis-dick geleghe

end hier is de kerck van Bree vorsz: in dit

vorsz: malder rogghe geerft ende geguet

met allen recht als dat landt recht gelegen

is

 

       Nunc de erffghenaemen van Dijerick Coupmans

Bartjen sijne huisfrouwe alnu de erffghenaemen van

Faes Smullers ende mett Coupmans nu ter tijt Lijenaert

van Hoemoet ende Peter Coupmans rechte erffghenaemen

ende besitters desen vorsz: onderpants

 

Inv./blz. 245/22

 

Seedts van Bree heeft gegeven ten eeuwighen          verso 53

daghen toe mit wil sine suene Peters & Siberts

den geenen die de kerck van Bree bedient een

summeren rogghe und den kuster een vaedt dat

sij alle daghe ten grave sullen gaen alsmen op den hoe-

ghe altaer mis doet ende sij sullen Sijberts

van Bree jaergetijdt ende siner huisvrouwen ten

twee tijden des jaers eren, dat is toe weten des

vridachs voor Sint Simonis et Judedagh undt

des vridachs voor Sint Joris dach und des

vorsz: rogghe sal wesen een malder des sal die

kerck hebben drij vaet dat sij dat jaerghetijt

sal beluchten dijt vorsz: malder rogghe leedt

op een boender landts geleghen aender seijden tuss-

chen Jan Spoeden coolhoff und Teuwis Goede

placht toe wesen unt schiet op dat nieuw

erff

 

Item een malder rogghe dat Sedts van Bree          verso 54

geldende heeft aender seijden tusschen Rueland-

ts lande was ende Jenken Baetsen lande was

dat sullen de kerckmeesteren selff bueren en

sullen geven den rechten huis armen daeraff vijff

vadt daer ven dunckt dat het allerbest best-

eedt is ende het eijn vadt dat salde kerck

halden Claes Zillen heeft dit onderpandt nu Juex-

ken Haenen & Jacop Boodts

 

Item de drij malder rogghe vorsz: is men alle          verso 55

jaer schuldich op St. Andries dach des H. apostel.

 

Inv./blz. 245/23

 

Jan de Grever erffelicken gegeven ende          verso 56

heeft besat op eenen baendt den geenen die

de kerck bedient tot Bree twee alde groodt

ende den kuster eenen halven ende hier salmen

Jans jaergetijdt voor doen op Sinte Catrinen

avont ende de kercke sal hebben ii alden

groodt voor dat gelucht. Item dit stuck

bandts lighet inden hoeffslach end dit mach

de kerck verpachten weren sij wijlt dan

dat heevet nu nu Gerartien Woffkens gepacht

voor eenen halven gulden nu Jan Verheijden desen baendt

heeft de kerke nu ter tijdt in haer ghebruijck ende

verpacht denselven nu alle jaer

 

Mevrouw van Bree heeft gegeven der          verso 57

kercken van Bree twee malder rogghen die

men gilt uut den goede vander tomelen des

sal hebben den genen die de kerck bedient een

malder und daer salmen voor noemen

jaer Jan de Rouver und vrouw Griet

sin huisfrouw und eurer beijder kinder

des sondaghs opten stuel end des jaers

vuer jaergetijdt voor doen, desen vorsz:

rog was haer aengestorven van haer suster

die eene clooster joffrouwe was tot Hen-

sberch nu Jan Tomelen

                                    nu Jan Lenarts den snijder

ende Willem Simons 

 

Inv./blz. 245/24

 

Johannis vander Heerstraten heeft besat een          verso 58

malder rogghen der kercken van Bree op een

stuck landts is gelegen besiden halff Jonckers

landt gehueten drij veerdel schietende

op den wech der kercken wardt und daer sal

de kerck aff doen Johannis vorsz: und Stinen

siner huisfrouwen jaergetijdt des jaers

und sin gehugenisse op den stoel des sondachs

und dit jaergetijdt sal sin alle jaer op den

palm avont und die kerck meesteren sullen

loonen die de kerck bedient ende den kuster

dit vorsz: stuck landts huerdt der kercken

toe & mach dat verpachten Hendrich van Tonger-

loe dit landt beleendt voor een somma tachtentich gulden

brab(ants)

                  Item 1624 den 24 dach meij heeft

de kerck Hendrich van Tongerloe die vorsz:

somma weder aff gelucht ende betaelt

in bij wesens Joncker Hendrich van Lom

& Jan Bolten Willem Simons schepenen ende

Heijncken Heldens Willem Faessen als kerckmee-

sters

 

Hendrich van Tongerloo heeft alderen mit          verso 59

in presensie vorsz: joncker undt schepen

undt kerckmeesters gepacht de drij

veerdel landts drij jaer steedich sal ge-

ven jaerlickx tegens den morghe elfden-

halff vaet mate van Bree op Sinte

Andries dach waervan het eerste jaer

aengaen sal anno vorsz: des somers &

oock alsoo laeten ligghe dit vorsz: landt

ghebruijckt ende verpacht de kerke mittertijt

Peeter Aris heeft het nu ghepacht. 

 

Inv./blz. 245/25

 

Item eijn malder rogghen geleghen opten vree-          verso 60

enberch heeft besat Peter van Meerlo und mett

sine huisfrouw der kerken van Bree geleghen

inghen raet tusschen Jans lande van Beeren-

vort und Jacop van Lom, daer sullen de

kerckmeijsteren aff geven den priester ii vaet

rogghen un den custer ii haester daer su-

llen sij dat jaer ghetijdt voor doen und dat

gehochgenisse op den stoel voor Willem Woef-

kens un Gossen sin huisfrouwen, und Peter

van Meerloo und Mett sin huisfrouw, nu Pe-

ter Letthens und Gortien Scherers huisfrouw

und de kerck sal die kerssen doen und dit

jaergetijt sal wesen op Sinte Thomas avont

nu ter tijdt Tijsken Maesse ende Wijllem Sijmons

alias Smets kijnderen int Roet

 

Jacop Leijts nu Willem Leijst met sinen met-          verso 62

gedelinghe die heeft die kerck van Bree

besat gegeven eijn vaet rogghe op sin goet

aenden broeck tusschen Nuelen euvels und Hensen

guet daer sal die kerck Willem und sin

huisfrouw Stincken des sondaghs opten

stoel aff doen noemen und te gedincken

 

nu ter tijdt Henderick Hermes nu Jacob Hermes

den soen. 

 

Inv./blz. 245/26

 

Driesken Willem Dries soon, nu Dresken          verso 63

Jacops unde Gerethien sin broeder gilt

Sinte Aldegonden und Zibert Verhees t samen

van eenen baendt achter den laer gheleghen

twee quarten wijns alle weghe des paesavonts

eeuwelicken und ummermeer und desen vorsz:

baendt heeft Drijes vorsz: nu Jacop Cuppers

halff und Zibert halff t samen und wann-

eer desen vorsz: bandt verhandtplicht wordt

soo sal de kerck den laeten winnen unde

werven om een veerdel wijns  

                                               nu ter tijt

Lijsabeth nu Jans

 

Noch gelden dese twee parthien ellick een          verso 64

halff malder rogghe der kerken van Bree 

 

Inv./blz. 245/27

 

Jan der Alde haldet twee morghen bandts toe lijff          verso 64

gewin vander kerken van Bree, gelegen inde Zaer-

bembden dien hij erffelicken gepacht heeft tegen

die kerck van Bree vorsz: voor vijff vaet rogghe

des jaers & desen vorsz: bandt mach Jan den

Alden off sin naerkommelinghe altoos winnen ende

werven off een handt wesselen met eenen alden

vlems maer ledt hij dien ligghen soo mach die

kercke van Bree vorsz: dien aenvanghen off ge-

bruicken als oer proper erff ende desen rogh

vorsz: heeft besat ende gegeven erffelicken

Jacop vander Heijden end sinen erven in maeten

als hier naer beschreven

Dat is toe weten dat de kerck van Bree vorsz:

hier van heffen en bueren sullen drij vaet rogghe

und die pastoor off sinen cappelaen die de kerck

verwaert twee vaet rogghe und daer voor

sullen de kerkcmeesters selten ses waskertsen altoos

alst jaergetijdt is, und den priester unde sine

kuster sullen dan vigijlie lesen van ix lessen en

wijs singhe end dat jaergetijdt sal altoos

sijn den gonsdachs voor Sinte Peter als met namen

Guerts van Geijsteren Nees sin huisfrouw, item

Jacop vander Heijden und Lisabet siner huisfrouw

et puerorum & Trijnen siner dochter ende den

kuster vander kercken sal bueren alle jaer een

vaet rogghe van desen jaergetijdt vorsz: gele-

gen op den nieuwen erven thinde den hove schietende

aende gemeijnte bij thoormans huis, ende hier

voor sal de priester dese vorsz: noemen

dessondaghs inden sijelbrieff ende gaen ten

grave alle wecken des maendachs voor de kour-

duer & voor Sinte Nicolaes altaer met dep-

rofundis

Item desen vorsz: bandt is der kercken voor-

den pacht blijven ligghe soo hebben de kerck-

 

Inv./blz. 245/28

 

meijsteren denselven bandt wedervererff-

pacht Jan Meuwis Scherers soon erffelicken

voor een halff malder rogghe t betaelen tot

Sinte Andriesmis

 

Item grondt tijns op desen baendt een cols

morcken

 

Item dit halff malder rogghe vorsz: is ver-

lacht op eenen bandt geleghen inden dubbro-

eck beneffen Dierick Weeuten ende ter andere

zide beneffen Michel Dries baendt dit is ge-

schiet met wil der schepenen en kerckmeesters

 

nunc Jan Simons

 

Item desen vorsz: baendt die Jan Meuwis Sche-

rers soon heeft geerffpacht vander kercken

und Jan Koppers daer naer verkocht, soo hebben

Jan Koppers kinder denselvighe baendt overgeg-

even ende verkocht Jan van Helden Aencken

siner huisfrouwen item den baendt light

inden saerbenden & is lijffgewijn & Jan mach

den baendt altijt winnen en werven off een handt

wesselen ofte sine erven met eenen alden

vlems, gilt jaerlickx een groot en een

cols morcken dit is geschiet voor Simon

Duisinx en Dierick Ghijssen schepenen en Thilman

Guitsen & Thonis Baltus kerckmeesters

int jaar 15 Lxxxxvi den thins oock alden

betaelt

 

Inv./blz. 245/29

 

Jonckfrouw Gertruit van Eijck heeft gege-          verso 65

ven tot Bree inde kerck drij malder rogghe

die haer Peter Spickermans plach toe gelden

van sinen boonen Camp dien hij van haer gepacht

hadt daer sal de kerck aff hebben een malder

ten gelucht und den paep der die kerck be-

dient die sal daer aff hebben twee summeren

en daer sal men haer jaergetijdt aff doen ten

vier tijden vanden jaer alst quater temporis

und heur vrinde unde men sal se des sondaghs

op den stoel noemen ende die kerck sal die

jaerghetijde beluchten & dat derde malder

salmen spenden de armen luiden om godts wil

dat sullen die kerckmeesters doen die inder-

tijdt kerckmeesters sindt dit onderpandt

heeft Peterken Thijs, Thijs Speen soon

 

nu ter tijt Lijns Boots ende Gerart Gerart

Peters sone, ende Merrij Bruijntels ende Jacop Heldens

want het goet verdeijlt is maar den pacht niet

 

Item de joffrouw van Eijck heeft          Et verso 66

gheboden dat malder rogghen dat Willem

vanden Bruick gildt datte kerck meesters

dat sullen spuiden en armen dit onderpandt

heeft Gerart Siberts nu Wolter Claes den

Ketelboters soon 

 

Inv./blz. 245/30

 

Jan Gerers heeft gegeven der kercken van Bree

und den priester die de kerck bedient

eenstuck landts gelegen int broecker

veldt daar salmen Jan Geersen gehugenis

voor doen und siner huisfrouwen und heure           verso 67

jaergetijde des jaers.

                                               Dit stuck landt is groot

3 morgen half voor de kerck en half voor den pastoire

wegte nu ghepacht door Aert Trinekens ende Jan Beuskens

beide op soterbeeck

 

Peter van Bree sal geven van vierden-          verso 68

halven morghen landts Jannis Camp

vanden Wijer een summeren rogghe & een

aldt morcken thins und den helt men van

Sint Aldegonden tot erfftins dit summe-

ren rogghe gilt nu Jan van Dijck

 

Peter van Bree nu de joffrouw van

Broeckhuisen heldt twee morghe landts          verso 69

inder schorren tot erffthins die Trijnen

Geerkens waeren und gilt daer aff eij-

nen vlems end een aldt morcken tot thijns

van eenen halven morghe bandts toe Soe-

terbeck, noch anderhalff morcken vanden

baendt in Sint Aldegonden baenden.


Inv./blz. 245/31

 

Peter van Bree nu Jan van Lom van Roer-          verso 70

monde gildt noch van drij morghen baendts inder

Schorsdoncx Cuile eenen alden vlems

den thins van Peter van Bree betaelt und aeff-

gereckent inden jaer van xvc ende twee

des anderen daghs inden wijn maent noch

daer naer betaelt inden jaar van xii alle

den thijns

 

Jan Steemans nu Geert Wilkens hoeff          verso 71

acker dochter gijlt der heijligher kercken

van Bree twee alde vlems tijns toe betae-

len Sinte Andriesmis van derden halven morghe

bandts geleghe toe Soeterbeck inden kerspel

van Baerlo end wert saeck dat hij off de

geene die dat goet gebruicken niet & betaeld

soo mach de heijlighe kerck dat goet

weder aenvanghe

Lenert Nesen tot Helden

                                       desen baendt heeft

de kerk nu tertijt in sijn ghebruijck

veur den thijns te weten de helf de ander helft

heeft Jan Lisbet in ghen Noot soen tot Barloo nu Guert op

Soterbeeck

 

Jacop de Weerdt heeft gemaeckt erff-          verso 72

elicken voor sin jaerghetijdt drij haester

roghe des den pastoor off cappelaen

hebben twee haester und den kuster eenen

haester voor den dienst en dit onderpant daervan

ligghet vuer de veestheghe tegen den

spicker over nu Heijn & Meuwis

Cas

            valt nu ... in het folio 99

 

Inv./blz. 245/32

 

Ingel Woeffkens heldt eijnen morghen

bandts van der kercken van Bree toe erffthins          verso 73

und gilt daer van een alt morcken des jaers

und is gelegen inden velschen kamp ievenen

This Coex landt item den thins is betaelt

tot den jaer m vijfhondert 22

 

Int jaer 1680 den 21 martij soo is ghekomen

Jan Coupmans als momber van sijnen broeder Peter

ende heeft naer erffthijns rechten aender hand ghenomen

desen boven vorsz: morghen landts, als oijck desen andersten

morghen toe weten van Thijs Cocx ende Mighel de Gheest ///

 

(in marge voor Anno, volgende op ///:

/// guet ende heeft mits desen sonder pandinc vande

kerke ende sonder conse=)

(margetekst loopt door onder hoofdtekst:

=quentie allen verloupen thijns betaelt dan hij vermeijnt

datt Lennart van Hoemoet den eenen morghen heeft dan

den thijns van beijde de morghens ten vollen betaelt totte

jaer 1680 incluijs ende hij mede sijns broeder Peter daer #)

(in marge, volgende op #:

# aen doen behandighen)

 

(hoofdtekst volgend op Mighel de Geest:)

Anno Dni 1593 den 15e decemb.          verso 74

helt Ingel Grever eenen morghen landts

tot erffthins rechten gilt jaerlicx een

alt morcken gelegen als boven vorsc. desen

thins betaelt int jaer 93

 

(hoofdtekst volgend op de vanuit de marge ingesprongen tekst:)

Inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert          verso 75

Lxxxvi doe heeft heer Willem vander Hattert

pastoor toe Bree in dertijdt gegeven und

overgewesen der kercken van Bree alsulcke

vierentwintich alde vlems als sine voor-

vaderen und alderen jaerlickx geld ende hadden

uuijt Gritien Truijen guet nu Hendrich Dierick

Truijen soon, met sinen gedelinghen xxi und

uuijt Gerets guet vander Westrinck nu

Gheretien Kunnen iij maect samen xxiiii ind

dit in sulcker maeten und voorwaerden

dat men daervan jaerlix halden sal ten

eeuwighe daghe toe een erff Jaergethijdt

nemmelichen des anderen dachs nae Sint

Bartholemeus nae beloup des tijdts

geliek dat vigilie boeck daer inne

 

Inv./blz. 245/33

 

begript als voor Guert van Merlo genant

vander Hattert und Margreet Rouvers sinre

huisfrouwe und heer Willem vander Hatert

pastoor vorsz: ons soons et etiam Aliedis

vander Hees und der vorsz: vlems sal die

vorsz: kerck hebben voor dat gelucht off voor

die kerssen xii pastoor off sinen cappelaen

viij und der custer iiij und dese overgijft

is geschiet inden jaer vorsz: voor heer Guert

de Roiver cappelaen inder tijet toe Bree

und voor Thilman van Wachtendonck indertijdt

custer und voor twee schepen nemlick Ge-

ret vanden Westrick und Peter Toormans

soo dat die kerck sulcken onderpandt daer

die xxiiij opliggen nae pastoors doet hebben

und behalden sullen erffelick

                                                soalst achter int boeck

folio 97 daer salmen vijnden wije het vorsz: goet

nu ter tijt heeft

 

Toe weten dat Jan Smeets und Jencken          verso 76

Gerethen Jannis soon komen voor de gemeijne

schepen van Bree inden jaer duisent vier-

hondert und Lxxxij und hebben gesat und

weldent oock verwerven offt noet weer

dat sij heer Stassen den Rover pastoor hadden

hoeren segghe dat sij bij hem woonden dat

sulcken vier morghen off daer omtrent geleghe

inder westringhe hoeck der kercken van

Bree toe hoorden und pastoor vorsz: gebru-

ickten die sin leven lanck met wil der

kerckmeesteren und gaeft der kercken daer

voor des jaers, daer met de kerckmesters

toe vreden waeren und oock liet hij der

kercken nae sinre doodt eene guede

merckelicke quaert dat nu oock wel

kundich is

 

Inv./blz. 245/34

 

Willem Brandt die Rover und sin huisfrouw          verso 77

hebben gegeven twee morghen landts und wees

dat die twee morghen vorsz: des jaers gelden

des sullen hebben priester und custer die helft

und die kerck die ander heelft und zin gelegen

achter Pauwen ind Wismans guet und daervan

heldt die kerck een erff jaergetijdt gelijck

dat vijgilie boeck uut wijst

 

Gijsken van Tongerloo heeft gegevenen thien          verso 78

rinsche gulden daermee den aeffhank vander

aff decktent tot velde waert daervoor

sal die kerck beluchten sin jaergetijdt eu-

welick und alle weghe und den priester

een summeren rogghe und den custer een

vaet op sin erfthins goet liggende

                                                         nu

Alet Nabben tot Sevenum

 

Thonis Gerit Kremers soon gilt uuijt          verso 79

sinen Camp vier vadt rogghe aen die

eijn sijde Jan Giskens und aen die ander

side Heijn vande Berbroeck und schudt

aenden wech

                        nu Vaes Vaesen ende Henderick

Hermes aen de velse huisen.

 

Inv./blz. 245/35

 

Jacop Coppers heeft vererffpacht een holt-          verso 80

bentthien aen weems dijck voor een summe-

ren rogghe.

 

(in marge voor bentthien:

Dit bentien is nu verpacht aen Roef Ioesten)

 

Anno 1672 den 19 maij heeft Lijsbet Heldens het beemdken.

aen weems dijck van Thonis Hermans als kercken

mo(m)ber aengenomen voor een summeren rogge wie voor

in presentie Jan Schroers en Cornelis Spee

(handtekening: Lijsbet Heldens)

 

Maes van Hove nu Trijn Mollers heeft          verso 81

gegeven eijn erff malder rogghe eeuwelick

und ummermeer op huis ende hoff und

erff dat Lijs vander Eertbrugghe heeft

daer voor salmen gehuchnisse und Jaergetijdt

aff doen, Maes und sine huisvrouwen und

dat gelucht des sal die kerck hebben i malder

die priester eijn summeren der custer een

vaet nunc Guert Schreurs

                                           nu Thoen Smets

nu Adam Stappen

 

Aleth Jannis nu Peterken Smeets opter          verso 82

heerstraet heeft besat der kerkcen van

Bree een malder rogghe dat huis Thijs Cluijt

gilt op huis und erff daer Thijs woondt

dat hij van Aleden gepacht heeft des sal

die kerck hebben een halff malder rogghe

daer sal die kerck dat gelucht voor

doen und der priester een summeren der

custer een vaet

 

Inv./blz. 245/36

 

Lijsken Martens nu Peterken Tijssen mit Lienaert

sinen swagher heeft besat der kercken van

Bree eijn pont was und eijn quaert olijs

op alle sin goet tot overbroeck liggende

tussche Gerit Woeff erff und Peter Achten erff

nunc Guert Schroers

 

Hendrick Geret Henricx soon nu Geretthien

Guiten heeft besat ofte gemaeckt der kercken

van Bree eijn pondt was op eenen halven

morghen bandts liggende bij den doetbroeck

beneven Willemken Achten baendt, hier was

Wolter van Tongerloo bij doe dit geschied

anno vx octavo nu Thijs Vangenhuis Nu

Encken op die Heerstraet

                                         nu Kerst op di Herstraet.

 

Trijn van Rinckensfort heeft besat der

heijligher kercken van Bree twee malder

rogghe op eenen baendt inden smaelen

benden naest den bolten benden geheijten

seven morghe priester twee summeren

custer een summeren

Dit is der baendt die sine hoochwer-

diger den heere bisschop verkocht heeft

aen Gerart Smedts daerom dat dit bij den-

 

Inv./blz. 245/37

 

custer & pastoor sampt den naebueren

twist is gewesen & heeft hier voor

betaelt hondert dalder boven dat sijn vader

daarop gedaen heeft & oock die penninghe

daeruit dat dit vererffpacht was gewe-

sen toe voeren en de wijl dat inde selven

baendt die kerck twee malder rogghe en

heeft toe vorderen, sin die van den hooch-

werdighe heere hier mit verkoft nu &

ten eeuwighe daghe doot, alsoo dat die daer

optoe vorderen & houft 1 stuver thins &

blijft heur daer van desen twee malder

quamen jaerlicx den pastoor vier vaet

rogghe ende den kuster twee vaet rogghe

dese vorsz: sal die kerck uutrichten ende

op een ander onderpandt wijsen toe ontfan-

ghen daer nu 't sij pastoor & custer toe

freden sin nu Jan Huiben betaelt 57

   Ita est ego Gerardus Hingstius

   pastor Horstensis et provincie

   Kessellen decanus

 

Jan Wevers und Claes van Tongerloo sin

swagher gelden der kercken jaerlicx eijn

alt morcken, waervan een stuck landts

gelegen inder schoren neven den Aelstreck

die ander zide neven Hendrich Ootiens schie-

tende op den kerck wech haldende omtrent

2 veerdel luttel min off meer und is erff-

thins guet 57 Wolter Berchs cum consortibus

61 Dierick van Hasenhorst & Gerit van Laer

 

Dries guet van de Veldt nu Gerit

Gortthens soon gelegen aende doetbroeck

gilt der kercken eijn erff malder

rogghe des jaers toe Onser Vrouwen.

Lichtmis, item twee summeren sijn van

 

Inv./blz. 245/38

 

hens affgelacht met geld noch een summ-

eren gilt hij van Guertien Gerckens, nunc

Hendrich Hermans

 

Aert Moeleman eijnen brabants tijns van

een halff boender bandts bij der schorsdonckx

Culen, desen baendt heeft Peter van Bree

nu

 

Wilhelm van der Hees und Heijl sin huis-

frouw hebben der kercken van Bree gegeven

dat erff bij der kercken, aen hueren huijs

daer voor sullen die kerckmeesteren

Wilhelm Hillen voorge und huere

kinder und Geurt ind stegh und

heure kinder haer jaergetijdt doen

den eeuwelick und alle wegh op

Sinte Mathis avont und huer gehuec-

hnisse opten stoul und die kerck

meesters sullen die kertsen setten

vander kercken weghe und die kerckmee-

sters sullen den priester und custer

vander vigilien und gehoechnisse loenen

 

Inv./blz. 245/39

 

Wilhelm die Rover heeft gemaeckt een

erffjaergetijdt voor hem und sin huisfrouwen

und voor haer kinder und daer voor bewesen

des jaers een erff malder rogghe uuitten moelen-

camp und daer van sal die kerck des jaers

hebben een halff malder und daer voor sal die

kerck setten als dat jaergetijdt gehalden wordt

nemmelicken op St. Marien Magdaleenen avont

vij was kerssen und die priest(e)r een summe-

ren und der kuster een vaet gelick dat

vigijlien boeck uutwiset geschiet inden

jaer ons heeren dusent vierhondert negen-

und seventich op Sint Marien Magdaleenen

avont

            nu het huis bree.

 

Item op Tongerloo dat erff dat langhs

die hoeff aen dese sijde van Rutten

hoff dat gijlt der kercken des jaers

eijnen halven vlems tijns des is een veerdel

und iij morghe

 

Inv./blz. 245/40

 

Hein vanden Westringh und Ditsel sin

huisfrouw iij haester rogghe Sinte Aldegonden

besat op den baendt inden luijs dat geheeten is

het hoffken und die kerck sal eenen haester rogghe

daer toe voeren op dat is tsamen een summeren

und waert dat beterdeijl daer van hoort oock

der kercken und dat heeft Wolter die wever

nu Peterken geerffpacht van den kerck me-

isters voor een summeren rogghe

 

Wijllem vanden Broeck twee morghen

landts op dese side die heerstraeten dat nu

toe erffthins geldt van Sinte Aldegonden

liggende tusschen Willem Diris erff und

Wolter Smijt und Gerret vande Westringh

und ellick morghe een morcken tijns

dit onderpandt heeft nu Wolter Claes

Ketelbuters soon nunc Johan van Helden

Int jaer duijsent vijffhondert en twee-

ennegentich heeft Jan Jans soon van

Helden gewonnen tot erffthins rechten een

stuck landts omtrent twee morghe dat

men van St: Aldegonden heldt liggende

ter eijnder ziden beneven Thonis Dicx lant

ter andere ziden beneffens Thonis Baltus

sin landt und schietende aenden wech

van jaerlicx und alle jaer ijeder

morghe een morcken betaelt Ao 92

nu Merreken Heldens betaelt Ano 1636

noch betaelt anno 1639 incluisive

nu Jan Werten

 

Inv./blz. 245/41

 

Ao 1727 op den 4 febr. heeft Dries Smeets van twee eenen morgen wegens dit

parceel behandigh en het ghewin betaelt

 

Aelert Veldemans gilt der heijligher kercken

eenen vlems thins van drij morghen landts eijn

luttel meer off min liggende tussen Brandt

van Bree und Kuppen van Dijck schietende

metten endt opthen paedt achter Kuppers camp

dese drij morghen landts der hebben Brandts

kinder van Bree nu twee morghe und den

anderen heeft Dierick Peter Smedts soon

met Leenken Jacop Drieskens dochter behilicht

 

Nunc Reijner This twee morghe Juexken

vande Spicker kinder 1 morghe gebruicken

anno 1591

 

T weten dat Gertthen selighe Peters huisfrouw

vander Ween is komen met haeren versche-

nen nemlick Jan Lennart Willems und Willem-

ken und hebben vuer den schepen nemlick Willem

Othkens Peter Smet Meuwis Scherers

Thilman der coster und Herman Copperts

und oock voor den kerck meesteren unde

vuer den broedermeijsteren und voor den

gerichtsbode Steven Gheenen und voor meer

van den ghemeijnen naebueren bewillicht und

over gegeven und erffelicken gevesticht

ten eeuwighe daghe eijn erffmisse toe

wecken op Sinte Anne altaer nemmelick

des vridachs und hebben daer voor tot

een onderpandt gesat sulcken huisinghe

mit den erve daerbij gelegen opter heer-

straeten ter kercken waert aen, und daer

noch twee morghen landts die welck

 

Inv./blz. 245/42

 

In voortijden plagen te sin lifgewin und sin

nu vortaen gegolden van Cornelis Bruijn und

Hilleken sin huisfrouwen van lifgewins rechten

erfteliek und eeuwelick tot erffthins guets rechten

und sin gelegen bij der heerstraeten ter kercken

wardt und van d ander eijnen zide schietende op

Peter Wolter Smedts soon landt und

met der ander zide beneven Thilman des

custers landt voor welcke mijs sij

jaerlicx geven sullen vier malder rogghen

toe Sinte Andriesmis dan kunnen die erff

genaemen die misse naerre laeten doen dat

sal haren baet sijn, dan off saeck weere

dat die erffgenaemen die mis niet doen

en lieten, soo moghen die broedermeijsters

met den kerckmeesteren, die misse laeten

doen und den priester wijsen dat onderpant

voor die vier malder rogghe.

 

Int jaer ons heeren dusent viffhondert und

seventhich heeft heer Zedts priester van

Bree dat kercken broeck uuijtgenomen

voor eenen erffpacht, und heer Zedts priester

hevet veronderpandt met xvj horsche gulden

die hij der kercken van Bree betaelt heeft

und die sin kerckmeijsteren gewest Vaes

Baetzen und Zetken Copparts und heer Zedts

off sinen erven sullen der kercken daer alle

jaer aff geven eijn halff malder rogghe

und als der eijn pacht den anderen vervolght

soo sal die kerck dat onderpandt weder

aenvanghen

 

Inv./blz. 245/43

 

Inden jaere ons heeren dusent vierhondert

und lxxxvii doe heeft heer Jan de Rover prie-

ster in sinen testament gemaeckt voor heer

Willem vander Haetert pastoor und Thilman

der custer in bij wesen heer Gaerts priester

sines soons und Jacop Sulkens notarius, dat

sulcke beternisse boven den jaerlixen thins den

opther huisinghe ligget vuer den off bij den

dijck dat sulcke beternisse erffelick blijven

sal toe weest eijnre missen toe Bree inder

kercken und sulcke misse sal eerst geschien nae

doode heer Gaerts vorsz:. und niet buijten und die

mijss sullen die kerckmeesteren mit taet der

schepen und der gemeijner naebueren laeten doen

den eerlickxsten priester van desen eijnde tot

der tijdt heeft heer Johan vorsz: oock gemaeckt

een erffjaergetijdt gelijck dat mit onder-

scheijt opthen vigilie boeck is in geschreven

steijt. Item dit vorsz: guet sullen die

kerckmeijster vererffpachten op dat die

kerck niet & is belaeden metter tummerin-

ghen und dat daer van kompt sal totter

missen gaen

 

Op den achden junius anno duisent seshundert

ses untwintich sin die semptliche schepen

Jan Bolten, Willem Simons, Thonis Baltus,

Dierick Coupmans, Jacop Hermans, Gerart Smet

asl momber der kercken veraccordeert ende

inder vrindtschap vergelecken verdragh

mett semptliche partien van Reijner Thijs

z(alige)r, soo Reijner vorsz: een stuck landts

gehadt hadde der kercken toe quaem gebruict

ettelicken jaeren sin vergelecken dat Lennart

 

Inv./blz. 245/44

 

Roeloffs met sin met consorten der kercken geschenkt

heeft voor sinen aenpaert eijnen Jacobus die

ander partien, Willem Leijsten Jan Buerskens Heijnen

Thijs Neesken Cleijn Jans oock der kercken geschenckt

eenen Jacobus voor die reste der kercken quaem

van het vorsz: landt oock sijn sij vorsz: verge-

lecken soo Reijner vorsz: salicgher noch quaemen

van wegen der kercken verteringhen costen ende

oncosten oock verteringhen wat den kerspel aengaet

waer ergens ijetwes geschreven staet in eenighe

boecken van eenighe verteringhe moeten al uut-

gedaen worden oock insgelicken dat oock ijetwes

op eenighe rekeninghen der kercken tot desen dach

toe sal samen al gedocert sijn, ende uut-

gedaen worden moeten sijn und worden tot desen

vorsz: dach toe hier met sullen sij vorsz: gescheijden

sijn und blijven den eijnen op den anderen niet

meer eijssche oder soecken nu und ten allen

tijden geschiet sonder alle arch unde list int

jaer als boven dit ter oorkondt heeft dit vorsz:

uns alleijn unsen vice schriver Aerdt Bolten

ondersz: was ondert. Aert Bolten vice secret.

 

Inder schorren is gelegen twee morghen landts

van eijnre ziden beneven Beel Woeffkens und

vand andere ziden beneven Hendrich Kremer

kinder landt vanden selven stuck landt sal

die kerk hebben die helft und die ander

helft Peter Smeets und Peter sal der

kercken van Bree daervan geven eijn veerdel

pont was und Peter erff die ghenighe die

dat landt heeft sal daervan geven

 

Inv./blz. 245/45

 

Hilleken Severkens eenen x vlems tijns

und die kerckmeesteren oock Hilleken eenen

x vlems tins und die kerckmeesteren sullen

daer alle van alle jaer laeten doen eijn erff-

jaergetijdt omtrent Sinte Antonismis voor

Aret Moeleman, Gerecken sin huisvrouw und Lemm-

en hun soon und Peter vanden Berevoort und wan-

neer dat jaergetijdt gedaen wordt soo sullen die

kerckmeijsteren de kerssen doen setten und sulcx

als dat landt gelden mach te pacht dat sullen

die kerckmeesters halff hebben voor dat gelucht

und die ander helft die priester und die

custer naer gewoonten dan die halven vlems

tins sullen der priester und der kuster halff

betaelen.

 

Int jaer ons heeren dusent vijffhondert

und xvi toe Sinte  Jansmis dach heeft Jan

Kuster und Beel sin huisfrouw geerfpacht van

kerkmeesteren nemmelick Vaes Baetzen unde

Zetsken Coppers in bij wesen der schepen nemlich

Willem Othkens, Gerit Bouten, Tilman der Kuster

und Jan Smeets sulcken guet gelegen bij den

dijck und was der kerkcken besat van heer

Jan den Rouver priester und heer Guerten

Rouver oock priester in maeten dat Jan daer

van laeten doen sal een mijs ter weecken

und daer toe noch der kercken toe geven toe

paessen twee gulden current und heeft daer

op veronderpandt metten selven hem dat

kosten omtrent xxx horsche gulden und wert

saecke dat hij off sijn erven dat guet laeten

liggen voor sulcx als vorsz: is soo sullen verloren

blijven sulcken xxx horsche gulde vorsz:

 

Inv./blz. 245/46

 

Int selfte jaer heeft Jan Kusters nu Wolter

Wevers in maeten und in bij wesen sulcker als vorsz:

een stuck bandts geerffpacht vander kercken gelegen

in den luissbaent haldende omtrent eenen morghen

gelegen aen den side beneven Peter Wouters

und die andere zide beneven Willem Vincken

baendt hijer van sal hij jaerlicx der kercken

geven eenen gulden current und is veronderpant

met xii horns gulden

 

nunc Jan Wolter Wolters soon betaelt ao 92

 

Op dato huiden heeft Jan Wolters dith vorsz:

opnie moeten gelden van sine hoochwerdighe den

heere bisschop van Roermondt in presentie van

heeren landt decken Gerardus Hingstius ende den

pastoren Johannis Bruijns, oock Ingel Othiens

joncker Hendrich Lom, Hendrich van Tongerloo

kerck meester en Geert Jans & heeft hij er

voor tot beterongh der somma vorsz: noch moeten

geloven & betaelen veertich gulden en soo hij die-

selve aen die kerck betaelt sal hebben, sal hij

Jan Wolters desen vorsz: baendt halden, gebru-

ijcken ende daer met doen gelijck hij

macht heeft met sin ander erff & proper

guet, beheltelick dat hij die kercke voor

sinen heer sal erkennen en jaerlicx eenen

stuver voor erffthins sal betaelen dese

penninghe der veertich gulden sin gelacht

in handen des heeren landt decken vorsz: in

presensie van den heere pastoor vorsz:

custer en andere meer goede vrinden op

den 13e dach octobris anno 1616

 

Ego Gerardus Hingstius pastor

in Horst et provincie Kesselensis

decanus hijc permissa attestor

 

Inv./blz. 245/47

 

Int jaer ons heeren duisent vijffhondert

und xvi heeft Jan Smeets geerffpacht van der

kercken eijn stuck bandts gelegen bij den langh

holdt haldende omtrent vj morghen in bij-

wesen der kerckmeesters schepen & gemeijne

naebuers alsoo dat hij den veronderpandt heeft

mit xx horns gulden und sal daer van jaerlix

geldende blijven ander halven gulden current

und ingeval dat Jan vorsz: ofte sinen erven

sulcken anderhalven gulden current jaerlicx

onbetaelt lijeten off daer voor lieten liggen

alsoo dat der eijn pacht der andere vervolgde

soo sullen alsulcke twintich horsche gulden

verlooren sijn und die kerck mag alsdan

den baendt wederom sonder ijemant weder-

segghe aen vanghen nu Johan Hilckens

bruicken 15 Ao 1591 gelijck het boeck

begrijpt

 

De wijl dat dit vorsz: twintich gewesen

is is dit door den hochw: bijsschop in

presensie van de heere decken des landts

van Kessel den & heere pastoor, joncker

Hendrich van Lom en Ingel Othiens

schepen den Gerith Smeets eeuwelick

verkocht voor hondert dalder welck oock

betaelt sin ergo blijft den baendt Gerith

Smidts des sal hij Gerart Smedts

jaerlicx eenen stuver thins gheven die

kerck die daer landt heer van blijft

 

nunc Jan Hacks, Houb sijns broeder

Christian Spe, Peter Tilmans vide Jan Sijberts

nota hier van toe boek toe setten

 

Inv./blz. 245/48

 

Int jaer ons heeren Mccccxc op Sinte Dionis

dach heeft Aert Veldemans in tegenwoordicheijt

des priesters und des custers und in bij wesen twee

schepen nemmelicken Peeter Toormans und

Jacop Duisinx item onder al soo heeft hij mit

willen Geretchen siner huisfrouwen geordoneert

ende gemaeckt een erffnijs toe Bree inde

kerck des maandachs und des mijs sullen die

kerckmeesters met wille heeff luid ende

naebueren laeten doen den eerlicksten ende bequa-

emsten und unverbondensten priester van

dienste und oock sal die kerck ofte kerck-

meesters laeten doen een erff jaergetijdt voor

hunner beijder zielen und doen setten v(an) kerssen

und den pastoor ofte kuster sinen cappelaen

metten custer vigile lesen und mis singhe

van requiem item den pastoor een summeren

und der custer een vaet und hier voor

sullen die kerckmeesters naer heurer beijde

doodt die huisinghe mitten camp bij den

waerdt valderen hebben und oock vier morghe

baendt geleghe inden schorsles bende het

huis und hoff gebruickt Johan vander

Heijden und bendt nu ter tijdt anno 1591

gelick het boeck begrijpt

 

Item Jan des Alden und Lisabeth sin

huisfrouwe hebben gemaeckt erffelicken

toe spinden inder quatertemper inde vasten

een halff malder rogghe voor een erff

jaergetijdt voor hunre beijde ziel

end dat onderpandt daer van is huis

en hoff und noch een halff pondt was

op onser vrouwen altaer dat onderpandt

daer van is eenen halven morghe landts

doe dit is geschreven daer is bij gewest.

Vaes Baetzen und Jan des Alden Dierick

sin broeder und Jencken hunner beijder

swagher Ao xvjc xxij inde paesselighe daghe

 

Inv./blz. 245/49

 

Item Herman Copperts und Lisabeth sine huis-

frouwe hebben der kercken van Bree tot een somme

gegeven xxv hors gulden in voorwaerden dat

die kerckmeesteren alle jaer naer hunre beijde

doodt huenre und Willem huer soon jaergetijt

hier voor sullen laeten doen mit gelucht vigilien

ende singende mis toe singhen hier van sullen

sij den pastoor ofte sinen cappelaen geven

iiij stuver brabants den custer twee stuver

dit guet hebben ontfanghe Jan van Dijck und

Jan des Alden als kerck meesters tot profijt

der kercken geschiet int jaer ons heeren

xvc und xxx dit jaergetijdt sal nu ghal-

den des vrijdaghs naer sacraments dach

 

Thijsken Lox und Met sine huisfrouw gelden

jaerlicx toe Sinte Andriesmis der kercken

van Bree eenen hors gulden alst hun gelegen

is moghe sij altijdt tot Sint Andriesmis

met xx hors gulden off die rechte werde

daer voor affleggen die hebben sij behant

voor twee schepenen Willem Othiens

un Seger Vervoort op sinen erff bijnnen

Bree gelegen

 

Dese xx hors gulden heeft die kerck

ontfanghe anno xxxiiij hier van sullen

die kerckmeester alle jaers laeten

halden Jan Rutten und siner huisfrouwen

jaergetijdt nae inhalt des vigilie

boeckx nu Johan Hilckens

 

Inv./blz. 245/50

 

Ick Vincentius Praest bekenne dat ick der

kercken schuldich bijn xxxiiij bescheijden horsche

gulden off die rechte werden daer van ick

off minen erven huer sullen geven des jaers

vier vaet rogghe op alle minen guet tertijdt

toe dat ick hier dat gelt wederom gegeven

hebb inden jaer ccxxxxvj, nu Guert

Jans & Jan Coupmans

 

Dese 34 horens gulden sin door Guert Jans

und Jan Coupmans weder gegeven aenden kerck-

meesteren Cleijne Jan int jaer 1612 ende

de penninghe sijn beheert tot steijnen aende

kerck te repareren alsoo sin dese vier vaet

aeffgequeten         J. Ep. Rur.

 

Inde jaere ons heeren duisent vijffhondert

negen in dertich heeft Peter Aben aengenomen

met IJtien siner huisvrouwen ijn eenen erff-

pachte een huis met eenen hoff gelegen toe

Bree aende kerckhoff, vande kerckmeesteren

toe weten Jan Meuwis Scherers soon und

Jacop Herman Coppers soon bij consent &

wille der gemeijne naebueren voor een som

van penninghe daer de kerck nu tertijdt

mede toe vreden is und daer & boven

sal Peter sin huisfrouw off eren erven

noch jaerlix noch erffelick der kercken

uuijt richten und betaelen eenen horens

gulden oock is toe weten off t geviel dat Peter

vorsz: off sinen erven versuimelicken

was inde betalinghe van de vorsz: horns

gulden jaerlicx alsoo dat den eenen jaer-

gulden den anderen gevolgden als moghen

die vorsz: kerck oer onderpandt

weder aenvanghe geschiet inden jaere

ons heeren als boven op beloken paesdach

nu Geurt Schreurs Gijs vanden Veldt

soeckt folio 9 ij 85 achter int boek

 

(in marge voor nu Geurt:

nu Thoen Smets)

 

Inv./blz. 245/51 

 

Inden jaer ons heeren vijfftienhondert end negen-

endertich doen heeft Peter Tummermans und

Bijllij sin wettelicke huisfrouw aengenomen vander kercken

van Bree bij consent der kerckmeesteren van Bree

toe weten Jan Meuwis Scherers soon und Jacop

Copparts, und gemeijne naebueren, eenen morghe

eerlandts in eenen erffpacht liggende toe Bree

voor den tomel valderen hebbende aen de een zide

Heijncken Haenen landt und aen die ander zide Tisken

Gohs sinde erffthins guet waervan Peter

off sinen erven jaerlicx der kercken betaelen

sal vanden vorsz: landt acht vaet claers doochs

roggen und dit land is herkomende van met heer

Gaerts weghe und oeren Alderen und dit voorgez(egt) landt

heeft Peter und sin huisfrouw vorsz: veronderpandt

met acht en vertich bescheijden horns gulden ofte die

rechte werde dan vour und off geviel dat

gebreeck viel inde jaerlicken erffpacht sal

die kerck dat altijd aanden vorsz: onder-

pandt mogen uutpenden beheltelick minen

genedigen heeren und ijegelick sine gueden

rechten. Op desen vorsz: morghen landts heeft

Reijner Spee 1 alden vlems thijns den

sal Peter vorsz: off sinen erven verleggen

und inhalden aenden vorsz: pacht als die kerck-

meesters bueren nu Heijncken Smeten.

 

Bekenne ick Jan Bolten Willem Simons

als schepen der dinghbanck van Bree, wie

dat Leijtien Berchs und Lijsken sin huisfrouw

und hebben voor ons vorsz: schepen overgedr-

aghen, Dierick Ghijsen Leefsken sin huisfrouw

het vierdendeel van den vorsz: morghen landts

het welcke Letghens voorgeseten vander

kercken geerffpacht hebben gehadt und des

sal Dierick vorsz: des kercken geven und

betaelen, alle jaer een summeren rogghen

nu und ter eeuwighen daghen geschiet

inden jaer 1613 den 26e julius unde

dese vorsz: schepenen dit onderteijckent

            T          Ich Willem Simons

Jan Thijs als kerckmeester

 

Inv./blz. 245/52

 

Int jaer ons heeren M vijfhondert und

veertich hebben Peter des Aldes kinderen und Ziken

siner huisvrouwen zeliger gedachten gemaeckt

und gesondeert, een erffjaergetijdt vuer

Peter des Alden und Ziken siner huisfrouwen

Dierick des Alden und Lisabet sinre huisfrou-

wen van eeuwelicken erffjaergetijdt die

kerck hebben sal jaerlicx een halff malder

rogghe op een stuck landts geheeten den hasen-

camp aen die eijn zide neven Reijner

Hillen landt tinden Jan Selen landt und sal

die kerck dat gelucht doen und der pastoor

off sinen cappelaen vigilie singhen ofte

mijss, des sal die kerck daer van den

priester geven iiij st(uver) brabants und den

custer ij und off geviel dat die vorsz:

erven dat halff malder roggen wolden

lossen, sullen die erven dat altijt met

vijff entwintich horens gulden aff moghen

leggen offte die rechte werde daer men

eenen horens gulden mede betaelen kan

und sal dit jaerghetijdt gehald worden

altijt ter eeuwighen toe op Sint Pouwels

avont inden loeumaent

 

Item int jaer ons heeren xvc und L sijn

komen Dierick und Willemken Peter des Alden

kinderen und hebben dit vorsz: halff malder roggen

affgelacht mit xxv hors gulden als vorsz:

steijt op Sinte Pouwels dach conversionis

Ao L.

 

Inden jaer ons heeren MVc eijn und

vertich heeft Geret Ziberts soon vander

heerstraten uuijt genomen een stuck landts

geheten den musschenberch beneven tomel

landt schietende op den velsschen Camp

voor een sum van penninghen vanden

kerckmeesteren van Bree, nemmelick

Jan Meuwis und Gerit Kunnen die der

kercken aelinck und wel betaelt is und

des sal Geret und sinen sonen noch

jaerlickx und alle jaer betaelen

 

Inv./blz. 245/53

 

Der kercken vorsz: drij alde vlems thijns ofte eenen

halven gelderschen snaphaen, nu Thijssen kinder vanghen

huijs

 

            Anno 1680 den 2 april soo is ghekomen Jan de huijs-

frouwe van Thijs Ingkelen ende heeft naer erff thijns rechten aenden handt

ghewonnen desen boven vorsz: mussenbergh ende allen verloupe thijns betaelt tottet

jaer 1680 incluis ende hijer aen doen behandighen Peter Tijs Ingkelen sone

 

Int jaer ons heeren duisent vc een endertich

hebben Willemken Othkens kinder semtelick geoerdon-

eert und gemaeckt und dat door wille und begerte

oers vaders seliger een erff jaergetijdt voor

zinre alder zielen nemmelicken Heijncken Othkens

und Trijn sien huisvrouwen, Willemkens Othkens

und Gijs siner huisvrouwen und oere kinderen altijt

jaerlickx und erffelicken thoe halden den eersten

vrijdach naer derthiendach waervoor die kerck ont-

fanghen heeft vijftich hors gulden eens, die belacht

zin in bouw der heijligher kercken als in welven

des choors und aen den wie bijsschop, und voortaen

die gelaete aen onser vrouwen autaer waar

van die kerck jaerlickx sal laeten halden een

erff jaergetijdt, ten eeuwighen daghen toe nae

alts gewoonten und laeten doen iij missen und

vigilie op den vorsz: dach und aenstecken drij was-

kerssen und sal die kerck noch ontfanghen ofte

bueren den thijns van eenen baendt inden nieuwen

benden naest Jans baendt van weerdt, welcken

mitertijdt heeft Driesken Silkens eijnen halven

alden vlems nunc Driesken Koex betaelt Ao

1592 den 1 februarij

 

Nunc Dierick Gijsen van wegen Driesken Koex par-

tijen gegolden und inder kercken verbleven nu toe

boeck gestelt Jan Dierick Ghijsen soon anno sesthien-

hondert und twelff.

 

Desen baendt nu aengedeijlt Gijsbert Dierick Ghijsen

soon en Hendrick Vaes Othiens soon & hebben

den thins vorsz: betaelt tot jaer 1634 inbegrepen

 

Op heden dato 1680 soo is ghekomen Faes Hendrick

Ohijtens soone op heden den 20 maij ende heeft van desen

vorsz: baendt allen verloupen thijns betaelt tottet jaer

1680 incluijs. Ende mits desen hem eijghen selffs daaraen

doen behandighen ende sal nu vortaen alle jaeren aan onse

kerke den boven vorsz: thijns betaelen.

 

(in marge voor Ohijtens:

hier van is behandet Agnes Faesen)

 

Inv./blz. 245/54

 

Inden jaer ons heeren MVc und drij envertich

hebben Geret Siberts soon opther heerstraten, und

Thrijncken sin huisfrouw, und Beert Schroers sin huis-

frouw van Baerlo aengenomen eenen baendt inden

hoeffslach groot sinde omtrent anderhalven morghe

gelegen aen de een zide beneven Jans baendt Ver-

olijmuelen, und dander zide beneven Peterken Kusken

daerop licht een erff jaertijdt welcken voorges(egt) baendt

Geret vorsz: und Bert beleent hebben und der kercken

daer op gedaen xi rijder off xxi hors gulden waer-

toe Geret vorsz: und Bert noch jaerlicx und alle

jaer betaelen sullen eeijnen gelderschen snaphaen off

die rechte werden daer voor und daer voor

soo wel voor die somma als voor den jaerlixen

snaphaen sullen sij desen vorsz: baendt gebruicken

und besitten eeuwelick und erffelick vuer oer-

eijgen proper erve bij alsoo daer geijn versuijm

inden jaerlixen thins toe weten inder betalinghen

des vorsz: snaphaens und weerdt oock saeck

dat daer eenich gebreeck in viel, sal die

kerck moghen haer verhael hebben aenden vorsz: onder-

pandt, und desen vorsz: baendt is hier vormaels

geheeten geweest Jan die Grevers baendt und is

uuijt gegeven met der berrender kertsen intijden

als dat koor toe Bree gewolleft is is worden

sinde kerckmeesters Jan Meeuwis und Geret

Kunnen.

 

Int jaer ons heeren duisent vijffhondert unde twee-

unnegentich heeft Johan vander Heijden gewonnen

desen vorsz: baendt gelegen inde hoeffslach int

Dubbroeck toe erffthins rechten toe eijndere zide

gelegen beneven Hans baendt Verolijmuelen, ter

andere zide beneffens Peterken Burskens bandt

groot zinde omtrent anderhalven morgen, den

thijns hier van jaerlicx und alle jaer vi stuver

betaelt anno 1592

 

desen baent is het hoefslagh

tot Barloo het ghene de kerck

nu alle iaeren verpacht.

 

Inv./blz. 245/55

 

Drijes Sillen soon vander Hees und Leijn van

Dick sin huisfrouw gelden der heijligher kercken

van Bree een kan olijs jaerlijx und alle

jaer ten eeuwighen daghen toe, op een guet gele-

ghen inden dorp beneven Brandts kamp van

Bree      nunc Gaert Jans     nunc Jacop Hermans

& Geret Ghijsen

                            nu Steven Houben / Willem Simons

ende het smetien tot Meerloo

 

Thonis guet opthen doetbroeck gelegen nu

Thijsken Dries bijnnen Bree beneven Hendrick

Oeijthens guet gilt der heijligher kercken van

Bree jaerlicx und alle jaer 1 qaert olijs

nu Thijken Drijes

 

Inden jaer ons heeren xvc und xlvij heevt Jan

Smedts seliger met zinre huisfrouwen Baets

gemaeckt een erffgedachtenisse und memorij

voor hem und sine huisfrouw und Jenniske

Smeets und Jan sine huisfrouw Peter der

soon und Jencken Pastoors und Gerit Maeskens

welcke memorij und gedachtenisse die kerck

van Bree halden sal op gonsdach nae Sinte

Laembrecht dach, eeuwelick unde erffelick

van welcken vorsz: erffjaergetijdt unde

gedachtenisse die kerck ontfanghen heeft

twintich gulden rijders in golde unde sal

daer van alle jaer uutrichten in den priester

sal sij setten iiij kerssen, die pastoor off sinen

vicarius uutrechten iiij st(uver) brab(ants) und den

coster ij unde op ellicken altaer ij blancken brabants

den priesteren die op dat vorsz: dach mijs sullen


Inv./blz. 245/56

 

und velt dat op eenighe vanden vorsz: altaren

ghene mis gelesen en wordt aldan salmen

die presensij om Godts wille geven, dit is gesch-

iet in presensij der kerckmeesters als met

naemen Jan Meuwis und Claes Zillen unde

in presensij Dries Jacops schepen, und Peter

Wevers als naebuer meijster Jan Smeets

vicarius van Sinte Claes altaer

 

Int jaer ons heeren xvc xlvii heeft Geret

Ziberts soon und Aleth zin huisfrouw geor-

doneert unde gemaeckt eijn erffjaergetijdt

und gedachtenisse eeuwelick unde erffelijck t halden

inder kercken van Bree daer voor die kerck van

Bree jaerlicx bueren sal een summeren rogghen

und een vaet roggh welck vaet die kerck

vuerge(segde) gegolden ende betaelt heeft maeckts

tsamen een halff malder roggen welck i malder

steijt aen Herman Zilen guet aengen overbroeck

gelegen welck vorsz: jaergetijdt die kerck

halden sal alletijt op dinsdach naer de herreft-

kermis dach und sal altijt der pastoor ofte

vicarius doen bidden voor die twee voorge(segde) Geret

Ziberts Aleth zin huisvrouw heer Christophel

vander Hees priester Sibert der soon sijn

huisfrouw Trijncken die dochter waer van

der pastoor hebben sal iiij stuver brab(ants) der custer

ij stuver brabants, des sullen sij vijgilie lesen

und mijs singhen und desen vorsz: pacht sin

ingeguet und geerfft Jan Meuwis Scherers

und Claes Zillen als kerck meesters und

van wegen der heijligher kercken in bij wesen

Jacop Copparts ende Dries Jacops als schepen

und ter bade (=beiden) und die kerck sal dat gelucht

doen naer alder gewoonten. Nu Trijncken

van Helden

                    nu This den Velbereider met consorten

 

Inv./blz. 245/57

 

Inden jaer ons heeren xvc xlv heeft Gertthien

Tummermans gemaeckt und gelaeten inder

kercken van Bree erffelick und eeuwelicke

thoe halden voor oer und Tisken Tummermans

hooren vader met zinre huisfrouwen unde den kinde-

ren een erff jaerghetijdt und gedochtenisse welcke

gedochtenisse der pastoor altijt halden sal op mae-

nuendach nae de octave van paesschen, daer voor

die pastoor hebben sal iiij stuver brab(ants) und der

custer ij stuver brab(ants) und sij sullen vigile lesen

und mis singhen unde die kerck salt gelucht setten

nae alder gewoonten

 

Haenen goet aender heijden gilt der kercken

van Bree jaerlickx van hun guet aender

heijden gelegen neven Toormans goet und

beneven joffrouw Eeva van Baerlo und geven

alle jaer een culs murcken toe thijns, und als

dit vorsz: guet verkocht wordt sal die kerck

dat gewin daer van hebben, gelick als ander

landt heeren dat toe hoordt und allet versterff

salmen winnen een alt morcken

 

Heijn Gheers heeft beleent der kercken van

Bree huer deijl van zin landt metter broeck

voor ses gulden und vijff butken welcker

sij mach lossen ten allen tijden met soo viel

geldts als vorsz: steijt

 

Inv./blz. 245/58

 

Alert Veldemans und Geretken sin huisfrouw hebben

semtlick geoerdoneert unde gemaeck een erffthins mijs

toe Bree indie kerck op St. Thonis altaer des

maendachs, und dese mis sullen die kerckmeesters

mit willen der hoeff leuidt und der naebueren laeten

doen den armsten und bequamsten unde den onverbon-

densten priester van dienste und oock sal die kerck

ofte kerckmeesters laeten doen een erff jaertetijdt

voor heure beijder zielen und zetten v(an) kerssen und

geven den priester daer van een summeren rogge

den custer een vaet und hier voor sal die kerck

hebben und gebruicken die huisinghe mit den camp voor

den waert valderen und oock vier morghen baendts inde

schoerloes benden und hier was noch een somma geldts

die sij geleent hadden Geret vanden Westrinck

Kunnen zinre huisfrouwen nemlich xxij gulden

current, dit vorsz: guet heeft Jan vander Heijden

geerffpacht voor iiij malder rogghe maeten

van Bree van dese xxij gulden current hebben

Gerets kinder vande Westrinck die helft bet-

aelt und die ander xi gulden is Wolter van

Tongerloo noch schuldich

 

Item wanneer Jan vander Heijden betaelt heeft des

jaers sulcken iiij malder rogge als vorsz: steijt

soo & sal hij met geene hunne schattinghe ter

als daer van toe doen hebben, oock is toe weten

dat inder pachtinghen is bevoorwaert dat Jan van

der Heijden in dat guet sal veronderpanden een

erff malder rogghen und dat heeft hij gedaen want

Kaerle Spee hadde jaerlicx utten guet eijn erff

malder rogghen dat heeft Jan vander Heijden und

Willemken sin huisfrouw aeffgelacht unde daer

toe noch die huisinghe gelefert meer dan twee

erff malder gelden solden.

 

Inv./blz. 245/59

 

Toe weten dat Arent van Boeickheldt

drossart inder tijdt des landts van Kessel

gegont gegeven ende toe gelaeten heeft van

wegen des heeren Peter Smeets Dierick soon und

Jutten sinder huisfrouwen hueren erven und naeko-

melinghen twelff off verthien roeden nieuwes

erffs gelegen aenden broeck bij eenre huisingh

und hueren schuer, vander selver huisingh steijt

met eenen endt op dat selve nieuwe erff und

dit is oock Peter und Jutten und oeren erven

gegont und toe gelaeten van haeren naebueren

ten beijden zide in oorkonden der schepen van

Bree inder tijdt nemmelick Jacop Duisinck

Willem Ochtkens, Geret Wouter, Tilman der

kuster, Peter Smeets, Meuis Scherers und

Herman Copperts, geschiet inden jaer ons

heeren xvc und negen des anderen sondach nae

paessen

 

Jan van Lom van Venlo gilt der kercken

van Bree een malder rogghen van eenen

baendt gelegen thussen den laer und weien

geheijten die heijlers weij    nunc Claes Gessens

alias Truitiens  

                        nu den kuster / This den Vel-

bereider etc.

 

Die kerck van Bree heeft eijn veerdel

landts een luttel min off meer schietende

aen Jan van Loms landt van Roermondt

met der eijndere und metter andere ziden

aen Jacop Aben landt    nunc Willem Simons

erffgenaemen. 

                        nu Jan Heldens Giertien Simons soen

heeft dit ghepacht.

 

Inv./blz. 245/60

 

Die kerck heeft eenen halven morghen landts

een luttel mijn off meer gelegen neven

Ingel Woeffkens ter eendere, ter andere

ziden neven Jacop Copparts. 

                                               dit lant heeft nu

ghepacht Henderick Bongarts

 

Dierick Willems soon van Dael und

Willem sin swager gelden een halff malder

roggen uuijt eenen camp op Soeterbeck gele-

ghen ter eijndere neven die olijmoelen ter

andere zijden neven Thijsken Noolen guet nu

Willem der Korver und Trincken Demen. 

                                                                      nu

Dries aen ghen Eint / Jan Lemmes tot Barloo / en Evert

op Soterbeek

 

Hendrich Spee gildt der kercken van Bree

eijn summeren rogghe uuijt sinen kamp op

Soeterbeck aenden Reijn Boem die geheijten

is Oetkens kamp

 

Inv./blz. 245/61

 

Item inden jaer ons heeren xvc en lij op Sinte

Servaes dach des heijlighen bisschop heeft Wolter

Claes gegeven den kerckmeesters van Bree ofte

der kercken ix gelders rijders ofte die rechte

werde daervoor om welcke vorsz: ix geldersche

rijders die kerckmeesters sullen doen halden

jaerlijx & alle jaer nu en eeuwelick duerende

op Sinte Anthonis avont ofte eenen dach off twee

voor ofte nae een erffjaergetijdt voor hem

en sinder huisvrouwen sinen vader Claes Ketel-

boters en Lijsabeth sine huisfrouw en Maes den

soon zielen en op den dach des jaergetijdts sal

der kuster alletijt vijff kerssen vincken en setten

dit is geschiet q. Eeveraerdt Testelmans

cappelaen Corsten custer, Driesken Jacops, Jan

Haenen schepen, Claes Sillen en Jacop vanden

Spijcker kerckmeesters indertijdt hier toe-

geroepen en geboden enz

 

Anno 1639 den vijfthienden dach maij heeft Elij-

sabeth van Deckenshorst dochter wesende, nae-

gelaeten weduwe van Gerart Smeets genaempt

den mulder sal(iger) die kercke toe Bree gegeven

vijftich gulden loopende gelde, die haeren man

Gerart z(elighe)r de kercke geleent hadde en sijn

geimploijeert dat nieuw leijdaeck vanden

affhanck naest die straete ende dat tot

een erffjaergetijdt van haeren man sal(ighe)r Gerart

Smeets en sal gehalden worden vrij dachs

voor korsmis unde sondaghs toe noemen opten

stool ende desgelickx oock Elisabeths

jaergetijdt en gehochnisse naer haer doodt

hier van sal hebben den pastoor 4 stuvers

den custer 2 st(uvers) geschiet op jaer en dach

als boven in bij wesen Faes Othiens, Frans Hermans

en Reijner Daniels als kerckmeester item

sal hier van de kerck het gelucht doen

 

Inv./blz. 245/62

 

Drijes Smedts gildt der kercken een halff malder

roggen dat light op den nieuwen erff aen die

een zide beneven die heerstraet aen die ander

is dit beneven Hijl Dijcken guet dit halff malder

rogghen heeft Wolter van Tongerloo indie

kerck gemaeckt. 

                          nu Kerst Tilmans en Gerit Giel

Snellen soen.

 

Inden jaer duisent vijffhondert en lij heeft

Gerit Duisinx der kercken van Bree besat

veertich horens gulden, des sullen die kerck

meesters erffelick und alle jaer eijnen

jaergetijdt laeten halden en zinre alders

nemlich Dierick Duisinx en Elisabeth sin

huisfrouw met Jans sins broeders kinder

verstorven nemplich Gerethien en Jan en

sullen laeten doen vijgilie en singende misse

en vijff was kertsen zetten op den selven dach

en den pastoor ofte cappelaen sal hebben iiij brab(ants)

en der custer ii stu(ver)en

 

Inden jaer duissent vijffhondert en lij hebben

besat Gijel Gerit Tiskens soon en Steijn sin

suster der kercken van Bree thijen rijder

eens toe geven des sullen die kerckmeesters

erffelijck en alle jaer haer jaergetijdt laten

halden met zin elderen nemplich Geret Tijskens

en Engel sin huisfrouw unde sullen laeten doen

vigilie en singende misse en vier was-

kertsen setten en den pastoor off cappelaen

sal hebben iiij stuver und den custer ij stuver

 

Inv./blz. 245/63

 

Bekennen wijr kerckmeester undersz: ontfanghen

toe hebben van des vorsz: alwighe? sinen van dese vorsz:

partien die somma van xij gulden iij stuver mijn

en wij kerckmeesters in behoeff der kercken wier-

om aengelacht hebben inden eersten meester Jan

der Tummerman van Roeij van sinen tummeren

aen den thoren viij gul(den) noch aen Aert die custer

iiij gul(den) iij stuvers min gegeven van verterde

custen als onse kerckmeester en sempt-

liche schepen met mester Jan vorsz: gereckent

hadden van sinen verdienden loon van wegen der

kercke hier is over en aengewest als schepen

Engel Othiens, Jacopken Haenen, kerckmeesters

gewest, Kerst Verhees, Gaert Jansen geschiet

int jaer 1602 sanderen dachs naer Sinte

Bastianus dach des 21 jannewarij

 

Anno duisent vijffhondert negenunnegentich

den sesuntwintichsten dach des maents febreuarij

heeft Jan van Helden aendie heijde met Ancken

siner echte huisfrouwe gemaeckt ende geg-

even ten eeuwighen daghen toe doen hij des

wel mogelick ende mechtich gewest is unde

met recht waeldoen mocht den armen tot

Bree, die somma van vijffentwintich gulden

brab(ants) den gulden twintich stuver oder die

worde, welcke vorsz: vijffentwintich gulden

staen aen Gerart Simons Lijsken sine echter

huisfrouw op onderpandt gelegen aender

corter heijden toe eijndere beneffens Jan van

Helden sin erff toe andere ziden Willem

Hermans sin erff van de guet off geviele

dat Gerart vorsz: die vorsz: somma wederom

aff leggen wilde sullen die kerckmeesters

die inde tijdt kerckmeesters sin unde

schepen toe Bree die vorsz: somma uut-

fanghen, unde beleggen die selve weder

op onderpandt tot nut & proffijt der

 

Inv./blz. 245/64

 

Armen vorsz: Geschiet sunder alle arch unde

lijst hier sint over und aengenwest Jan Bolten

Dierick Ghijsen schepen Thonis Truijtens als kerck-

meester gegeven int jaer als boven

Die pensioene jaerlickx eenen daelder op Sinte

Andriesmis toe betaelen

Die vorsz: schepen sinen gerechticheijt hier van ontfange

 

Dewijl Jan Zetsen van die erffgenaemen

Gijelkens und Jan Geris z(alige)r dat goet

aenden veesteghen gelegen gekocht, daer van

heft Jan vorsz: dat gewin int jaer vijff-

en-tachtentich betaelt und sal daer van jaerlijx

noch gheven een heller to tins nunc Geret-

en Meuwis Cas

                         nu den jongen Jan Houben

 

Item is comen juffrouwe Gaelant van Breij

gerichtelick inder tijdt als sij des mechtich

was en met recht doen mochte voor ons

schepen met naemen Driesken Jacops en Jacop

Copparts en Hendrich van stadt Loon als

gerichsbode, inder stadt des heeren, und

heeft gerichtelick opgedraghen und erfffelick

overgegeven nu en ten eeuwighen daghen in

behoeff de armen vijff malder rogghen

erffpacht en een summeren

            van desen vorsz: rog gelden

Gerit Coppers                          ij malder

Jennesken Guitten                     x vaet

Jacop Meuwis int roet               i malder

Driesken Sipkerts                     iiij vaet

 

Inv./blz. 245/65

 

Int jaer ons heeren eendusent vijffhondert

drij unnegentich heeft Juexken Haenen gewonnen

tot erffthins rechten, een stuck landts gelegen

ter eendere zide benevens Stincken Guitsen landt

ter andere sijde Jacop Bodts, des landts is een

luttel mijn off meer dan eijnen halven morghe

gijlt jaerlickx 1 vlems geschiet den ij febre-

warij op onser vrouwen lichdach nunc Jenne-

ken Simons, Geret Simons met hunnen kinderen

betaelt den thijns 57 incluijs, 61

 

                                                Anno 1680

den 2 april soo is ghekome Lins Geurt van Thongh-

erloo sone, ende heeft allen verloupen thijns

betaelt tottet jaer 1680 incluis ende mits desen hier

eijghen kosten hier aen doen behandighen Jacop Gherart Hanen sone

 

Int jaer ons heeren duissent vijff hondert drij

unneghentich den eersten febrewarij heeft

gewonnen tot erffthins rechten Jan Dierick

Guijtsen soon eijn stuck landts gelegen

aen der heijden, ter eijndere ziden beneven

joncker Johan van Lom landt ter andere

zide Hendrich Jannis landt, des landts

is een luttel mijn off meer dan ij morghen

gijlt jaerlijx eenen vlems betaelt Ao 93

 

(in marge voor Int jaer:

Ao 1722 den 8 octob. heeft sigh Peeter Smits doen behandighen aen

sijn deel van sijn landt aende veesteegh een zits het scholtis landt andere

zits Jan aen den Bosch landt thins schuldigh)

(tekst loopt door over volle breedte:

aen onse kerck ende is den thins betaelt tot het iaer 1722 incluis. nota dat

het landt in de veesteegh thins schuldigh aen onse kerck is groot twee morgen en

geeft tot tins aen onse kerck twee vleems ghelick noch te vinden 26 hier voeren

tot 7. van dese twee morgen heeft Peter Smets den schepen een deel, ... ander

deel heeft Aert Vanderscoet. Het deerde heeft mij betaelt Gerit Linsen nu dese twee

morgen sijn ghelegen een zits scholtisen landt ander zits Jan aen den Bosch ende)

(tekst loopt door in rechtermarge:

na....? tegen den landt Aert Vanderscoet landt is aenschietende aen de veesteegh

Peter Smets is int midden ghelegen. Het landt dat Gerit Linsen betaelt heeft, heeft

nu Rut op Rinkesfort ende heeft den tins betaelt tot het iaer 1722 in cluis. ende heeft

sijn dochter Trijn daer aen doen behandighen dit landt is aenschietende aen het

waerts aen Peter Smets landt tussen Willem Simons landt en den breeden morghen)

 

Int jaer ons heeren duisent seshondert und

seven den 26 merdt op onser lieven vrouwen

dach inde vasten heeft Thonis Baltus

het gewin betaelt en gewonnen tot erff

thins rechten eenen morgen landts luttel min

off meer het welcke Thonis gekocht

heeft van Jacop Haenen unde Willem-

kens kinder inde sittaert tot Baerlo

gelegen ter eendere zide beneffens

joncker Hendrich van Lom sin landt ter

andere zijde beneven Hendrick Jannis

kinder landt uutschietende aendie

veestegh

                  Ao 1718. den 27 juni heeft Aert Vanderscoet

.... laeten behandighen van desen morgen sijnen soen Jan ...

den tins ..... tot het iaer ................ 1722 betaelt

 

Inv./blz. 245/66

 

Int jaer onses heeren dusent vijffhondert drij

ennegentich den vijffden febrewarij heeft gewonn-

en tot erffthins rechten Lijns Jacob Boodts

soon een stuck landts, gelegen aender heijden

ter eijndere zide beneven joncker Johan van Lom

ter andere zide beneffen Hendrich Jannis landt

des landts is een luttel mijn off meer

als drij veerdel gijlt jaerlickx 1 alden

vlems betaelt Ao 93

                                nu Frans Hermans

betaelt den thijns 57 incluis 

                                                Anno 1680

den 27 april soois ghekommen Lijns Gust Lijnsen

sone ende heeft van dese boven vorsc. stuck landts

allen verloupen thijns betaelt tottet jaer 1680 incluijs

ende mits desen hem eijghen selffs daer aen doen behandighen

 

(in marge voor Int jaer:

Ao 1722 den 22 novemb. heeft Rut op Rinkesfort aen dit parceel doen

behandighen sijn dochter Trijn ende den tins betaelt tot het iaer 1722 incluijs)

 

Int jaer onses heeren duisent vijffhondert twee

ennegentich heeft Willem Stevens een baendt

van Steven Geenen gewonnen tot erffthijns

rechten, lijggende inden schepen benden,

ter eijner zide beneffens der kercken baendt

van Venlo, ter anderer ziden beneffens Will-

emken Verolijmeulen baendt des baendts

is een luttel mijn off meer dan eenen

morgen, den thijns hier van jaerlix

vi morcken betaelt ao 92

 

Noch heeft die kerck op desen baendt

vorsz: jaerlix unde alle jaer gelden vi

stu(v)er

Van desen morghen heeft Jacop Snellen eenen

halven morghen, den anderen halven morghen

Frans en Sijpken

 

Op heden dato 1680 den 20 maij soo heeft Anthonie

Hermans scholtis deser heerlijcheit Bree hem doen

behandighen aen desen aenderen halver morghen landts

waer van datt Frans Hermans end Sijpken toe boeck

ghestaan hebben ende alle verloupen thijns ende

pacht betaelt tottet jaer 1680 incluijs

 

Inv./blz. 245/67

 

Int jaer ons heeren duisent vijffhondert

en tweeen negentich, heeft Geertien Jans

dochter Verolijmeulen den baendt hercomende

van Steven Geenen, gewonnen tot erffthins

rechten liggende inden schepen benden

ter eijndere zide beneffens Tijsken Zetsen

baendt ter anderer zide beneffens Willem-

ken Steven baendt des baendts is eenen luttel

mijn off meer dan eenen halven morghen den

thijns hier van jaerlijx drij morcken betaelt

Ao 92

 

Noch heeft die kerck vorsz: jaerlix op desen

baendt unde alle jaer geldende iij stuver

Nu Baltus Snellen 

                                    op heden dato 1680 den 16 aprijl

soo is ghekomen Dijerik Jan Smets sone, ende heeft naer aafs(t)erven

van Baltus Snellen naer erffthijns rechten aen hem doen behandighen #

 

(tekst vervolgt in rechtermarge na #:

ende neffens hem toe boeck doen stellen sijns eijghen persone ende Lennertgen

Baltus Snellen dochter aen drij veerdendel bandts van Steven Ghenen bandt ende

allen verloupen pacht ende thijns betaelt tottet jaer 1680 incluijs op conditi als vorsz:)

 

Int jaer ons heeren duisent vijffhondert

en tweennegentich heeft Sipken van Oort

van Helden, gewonnen tot erffthijns rechten

een stuck baendts gelegen inden schepen

benden hercommende van Steven, liggende

mits eeijner zide beneffens Jan Gerart Smets

soons baendt, ter anderer zide beneffens

Willem Stevens baendt, des baendts is een

luttel min off meer dan eenen halven morghen

den thijns hier van jaerlix iij morckens

betaelt ao 92 betaelt ao 99 nu Baltus Snellen

 

Noch heeft die kerck op dese baendts vorsz:

jaerlix unde alle jaer geldende iij stuver

oock betaelt als vorsz: voor genooten

ter eijder zide Tonis Baltus en Guert

Sipkens, ter andere zide Dierick Coupmans

Anno 1637 het gewin betaelt & tijns

incluis

 

Inv./blz. 245/68

 

Ingel Othiens met Gerart Rooskens unde

Peter Hennis, unde Jencken Roskens van

Sevenum hebben gegolden vander gemeijnten

omtrent een verdel van eenen morghen unde

vijff roeijen daer die huisinghe op Tongerloo

op staen, unde soo daer te voorens huisinghe

op gestanden hebben alsoo datmen niet eijgentlick

en weet ofte dat verkochte nieuw erff

geheel gemeijnte is geweest off niet, noch

daer benevens betaelt aenden meijster den

welcken den hoogh altaer unde dat cruij-

cifijx gemaeckt heeft, seventhien gulden, is

geschiet anno 1614 den 14 octobris

.sij Johannes Baltasaer Meuwis

                    schilder

 

Thijlman Guitsen heeft gegolden vander

Gemeijnte omtrent drij roeijen nieuens

erffs daer sijn schuer met eenen sudt op

staet gelegen aent overbroeck, ende

heeft daer van eens thien stuver ende

die naebueren hebbent gegeven tot behulp

der kercken Anno 164.

 

Inv./blz. 245/69

 

Anno 1612 den 13e martij is verdraghen

Heijn Verolijmeulen mette semptliche sche-

pen unde kerckmeesters met naemen Ingel

Othiens, Jan Bolten, Reijner Thijs, Thonis Baltus

Willem Simons, indertijdt kerckmeesters

Ghijel Verhees, Jan Thijs van eenen baendt

inden hoeffslach tot Soeterbeeck soo groot

unde cleijn als hij daer gelegen is voorge-

nooten Jan Verheijden, ter ander zijden Dries-

ken Verbraemerst, schietende t voorhooff

aen Lennarts baendt Ingendonck unde dat

eenen tijdt van eenendertich jaer unde

daervan Heijn geven sal der kercken jaer-

lijx achtuntwintich stuver ofte de rechte

werde daer voor, gelijck der naester

coopstadt ganckbaer unde geeff is sunder

alle arch unde listen und des is voorbe-

halden, als den tijdt van dese vorsz: jaeren

om sal sijn, sal Heijn ofte sijn erven dat

eerste gebodt werom vergondt werden

van dese vorsz: pachtinghe. 

                                            de kerck verpacht

nu alle iaeren desen baent.

 

Inv./blz. 245/70

 

Anno 1621 den eersten augustij is in Godt

ontslaepen binnen Cuelen (=Keulen) meester Sijbert

Speeij unde heeft bij tijde sins levens

besat unde gemaeckt onser kercken toe

Bree eenen Casul (=kazuifel) met eene alb stool

unde manupel unde daer toe noch eenen

silveren kelck overguldt, de welcke

stucken alhier tot Bree overlevert sijn

unde voor dese gijfte sal die kerck vorsz:

nu unde ten eeuwigen daghe toe gehalden

sijn, alle jaer den eersten augustij ijedoch

drij dach voor ofte drij dach nae toe doen

toe singhe een mijs voor den Gijfter vorsz:

Sibert Spee, Christina Ellers met haer

alderen unde unde vrinden, unde het geluijt

doen nae de maniere van andere erff-

jaerghetijden, unde sal die kerck den

priester hier voor jaerlix betaelen iiij

stuver brab(ants) unde den kuster ij stuver

geschiet in tegenwordicheijt der schepenen

und mines landt deckens ondersz: den 3en

septemb(er) Ao 1625 als des voorgeno-

embde stucken van meester Sibert Spee

dere rechten licenciaet soon des testa-

teurs vorsz: overlevert sijn

            Alardus Versondert landecken

Dit blat is gewest het 117 geteijckent

            Gecollationeert

            dese vorsz: posten

 

Inv./blz. 245/71

 

met den oorigineelen inden kerckenboeck

tot Bree, sin daer mede van wordt

tot wordt bevonden t accorderen bij mij

op heden den 14 decemb(er) 1666

was onderteijckent

                        quod attestor

                        P. Padderborn

                        Landtschriver

 

Alsoo dispuijt ontstaen was tussen de naerkinderen

van Jacob Gerit Haenen soon ten opsighte van twee

posten chijns roerigh aen de kercke alhier, waer van

den eenen vintbaer in dit boeck folio 57. wegens het Haenen

goet, den anderen fol. 65 wegens eenen halven morgen

landts luttel min of meer geldende jaerelijx een vlems, waer

aen int jaer 1680 is behandt geworden Jacob Gerit Haenen soon

ende vermits de voorseijde naerkinderen niet bekent was

de besitters van dese erven; soo is int jaer 1785 gecomen

Gerit Simon Peters, soone van Catharin Haenen mit

sijne huijsvrou Lisbeth Joosten ende hebben dese

twee posten #

 

(in marge voor de besitters, volgend op #:

# als oock 1 1/2 cop erfpacht aen de kerck alhier in den

post pag. 34 te sien in Lib. D)

 

                        aengenomen, naer onder malkalderen hier

inne overeen gecomen te sijn, en dese selve geleijt in

eenen morgen landts den selven onderwerpende aen

alle chijns rechte der kercke alhier gelegen in den

bosch ter eender zijede juff. Luijtgens tot Beatrix Peters erven

ende betaldt hebbende de achter staende chijnse en

andere erffchijns rechte hier aen doen behanden

sijne vrouw onderst.

            dit is het handt + merck van Gerit

            Simon Peters gestelt in presentie

            van de ond(er)scr(even)e sijne vrouwe

            Elijsabeth IJoosten

 

(in marge voor Elijsabeth IJoosten:

gezien en betekend niets J.D.W. Leurs pastoor)

 

(Pagina 72 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/73

 

(Pagina is geheel doorgehaald)

 

Op heden dato anno 1667 den 8en decemb(er) soo sijn wij

ondersz: kercken mombers toe weten Jan Heldens unde Anthonij

Hermans ende noch alle kerckmeester deser tijdt ende dat

in deser gemeijnte van Bree toe weten Pauwels Faessen ende

Lijns Verlinden ter eendere ende ter andere zijde erffge-

naemen ofte besitteren van Heijn Juecen landt veraccordert?

ende een eeuweliek acoordt gemaeckt hebben ende dat

aengesien door eene singuliere gratie wij onderz:

kerckenmombers ende kerckmeesters gesien hebbende het

groot versuijm het welcke in hoochs ende orlochs

tijde is gepasseert, ende dat tot grooten naerdeel ende

achterdeel onser parochie kercke van Bree soo is door

eene puuere vrindtschap ende

 

(Pagina 74 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/75

 

Op heden den 10e decemb(er) 1667 soo hebben wij

ondersz: Gerart Simons richterbode in plaetse des

heeren Gerart Gijsen ende Baltus Snellen schepen

deses gerichts Bree geunmitteert ende in possessie

gestelt Anthonij Hermans ende Jan Heldens als

kerkenmombers alhier van onse kercke tot Bree

ende dat in eenen seckeren hooij baendt geleghen inde

schepenbenden toe gehorich gewest sijnde aen Dierick

Coupmans hercomende van Steven Geenen baendt

dwelcken naer inhaldt des kercken boeckx  is ver-

vallen ende inder erffschap nu vortaen sal blijven

aen de vorsz: kercke a(l)hier deses ter oorkonde

hebben dese op dato vorsz: met onse naemen wetent

sal geteijckent ende onderteijckent 

Geurt Nijsen Baltus Snellen

Ita attestor

Gerart Simons richterbode

unde suibstituit clerrek tot

Bree

 

Op heden den 18 martij 1680 soo hebbe ick

ondersz: Jacob Sijmons schepen door last vanden

scholtis ende in absensiae des righterbodens

ten versoecke van Gerart Sijmons custer alhier

ende volmacht van dese prochiaele kercke alhijer

naer datten selven, ons sijne behoorlijcke volmacht

ghetoont heeft /: Ende heeft met crachte van dit 

vorsz: kercken boeck, hem doen imitteren

in eenen bandt inde schepen benden gheleghen

herkomende van Steven Ghenen und Remont

Tummerman voorghenooten ende eijnsijds

neffens Eerken der vrij vrouwen van Aersen

ende vrouwe van Bree als haeren bandt

 

Inv./blz. 245/76

 

Ende andersijdts de erffghenaemen van Baltus

Snellen bandt mitten voorsten vorhooffde

aen Beel Snellen sone Gerarts bandt desen

vorsz: bandt is voor ettelicke jaeren ghebruijckt

uijtwijsens dit vorsz: boeck door Dijerijck

Coupmans ende sijne naercommelinghen, ende

vermits dat de ghebruickers in foute van betalinghe

aende kercke sijn ghebleven, soo is den vorsz:

bandt hijer mede ten erffelijcken ende eeuwighen

behoeve vervallen aen onse vorsz: kercke tot

alwelcken eijnde. Ick ondersz: Jacop Sijmons

inder ijt als vorsz: ten overstaen van Gerart

Gijsen ende Ghuert Peters schepenen den vorsz:

volmacht tot proffijt van onse vorsz kercke

in desen vorsz: baendt naert recht behoorlijck

ge(re)mmitteert desen ter waerer oorconde soo

hebben wij gherijchts persone dese onderteijkent

actum ut supra

Geret Gijsen Geret Peters

Jacop Sijmons

 

Inv./blz. 245/77

 

Sententia 16 Admodum Riacrendo et

amplissimo domino dno Jacobo Cructen

decano et vicario mij Generali Lata

 

Jacobus Cructen /: theologia Ltg. ecclesiae cathedralis Ruremundis

decanus nec non eiusdem eptg sede vacante vicarius generalis.

In cau coram nobis controversa et indensa pendente inter Aediles Ecclesiae

de Bree supplicantes ex vna et Theodorum Coopmans ac consortes rescribentes

ex altera parte, dictorum supplicantium exhibitis qbus evictadunt et con-

tendunt per nos praescribi quid et quomodo in hac causa agendum et se se

indemnes seraara ad vnus ecclesia vel ad vnus partis et rescriptione ac du-

plica rescribentium quibus declarant quod ad opus ecclesiae de Bree praedium in

quaestione deserant et ab onere inq. liberi haberi velint at adiunctis

actis adhibito iusis peritorum consilio de Vaanimi consensu pariter et

assensa declaramus rescribentes durante illorum possessione praedij

censualis inq. obligates fuisse ad procurandem Leodom adatirus celebratio-

nem missae, condemnantes idcirco dictos rescribentes ut per sacris omissis

soluant sum taxam ordinariam in singulos annos viginti florenos huius

monetae ad recuperationem omisarum, eoqe facto deces nimus liberum

esse dictis rescribentibus praefatum praedium consuale posse deferere

condemnantes desuper illos in expensas huius litis moderatione nostra

solua acta et promusgata Ruraemundae 31 julij 1666

In ferius erat senp. De mandato Rdi adm et amplissimi

domini decani et vicarius generalis praefecti signa Antonium Meo

 

(in marge voor decanus:

hoc meritus

attentionem)

 

(Pagina 78 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/79

 

Op heden dato anno 1680 den 8 aprijl

soo is ghekomen Hendrick Frans Hermans

sone ende heeft naer affstervens sijnder

vrouwen vander Jan Kusters alias den Joersen?

Jan Heldens int dorp, ende heeft naer erff

thijns rechten aenderhandt ghenomen drij

verdel plax landts van Heijn Juecken landt

voorghenooten, eijn zijde Jan Heldens aender

heijden sijn landt # t Jan Thijsen sijn landt # ende sal nu vortaen den

tijns jaerlijx betaelen alle jaer item onsse

kercke erft derdendeijl van een alt off

culs muercken den thijns tot dato deses

betaelt, ende hijer mede sijnen eijghen per-

sone daer aen behandight

 

Inv./blz. 245/80

 

Ao 14 1689 den 13 martij martij heeft Evert Peeters ghecoght hebbende onghe

veer drij vierdel lants van Gerit Beel Snellen soen reigenoten

een sij Jan Vaes Gisen ander sij Jan Tilmans Jacob Tilmans soene met een

voerhoeft Jacob Hermes erve / ende de ander Gerit Snellen erve ende

heeft naer erff tins rechten het ghewin ende den tins betaelt aen

de kerck van de voerscreven erf tot het jaer 1688 incluis. Ende heeft sigh self daer

van doen behandighen.

 

Ao 1706 den 5 febr. heeft This Claes Hilkens soene alias Thisken

Heldens deze boeven voerscreven drij vierdel landt aen sigh doen

behandighen hebbende de selve ghecoght van Evert Peeters soe dat hij

den tins ende het ghewijn daer van betaelt heeft tot het iaer 1705

incluis.


Inv./blz. 245/81

 

Op heden dato 1680 den 8 aprijl

soo is ghekomen Jan Huijben ghetrouwt

gewest sijnde mett Ancken Heijn

der schoenmaeckers dochter, ende heeft

nae erfthijns rechten aenderhandt

ghenomen drij landts van Heijn Juecken

landt voorghenooten Jen Loenen alias

Ghijsen landt, ende ander zijdts sijn

eijghen landt, ende sal nu vortaen

vuer de derde part alle jaers gheven

ten erfthijns rechten van een culs off

alt morcken hijer ende t ghewijn ende

allen verloupen thijns betaelt tottet jaer

1680 incluijs ende daer mede hem

eijghen selffs daer aen doen behandighen

 

A 84 Beel Snellen sone vor de derde part

 

(Pagina's 82 tot en met 84 zijn blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/85

 

Idem fol 50

 

Op heden dato 1680 den 10 aprijl soo

is ghekomen me Anthonij Peter Smets

sone ende heeft allen verloupe pacht

van Ghijsen Huijs betaelt als staet op het

boeck hijer vorsz: waer van dat Ghijs

vander Veldt ende Gerit Schreurs toe boeck

ghestaen hebben folio 50, ende sullen nu

vertaen daar jaerlijx den vorsz: pacht

betaelen mett 12 st(uiver) brab(an)ts op de

voorgaende conditie als int boeck

vorsz: staet, ende naer alsulcken

forma ende maniere onverkordt de

kercke haer recht op St. Adrijis dagh

toe betaelen edoch een acht off verthijen

daghen onbevanghen in presensie Anthonie

Hermans scholtis ende mij present

Antonenis Hermans                   Gerart Sijmons

Dit is X t merckt van                 custos in Bree

Anthon Smets

 

Op heden den 26 augi 1685 hebbe ick onderscrevene met

meester Antonius Smets een accort ghemaeckt weghens den pretenti

van dit voerscreven gelt, ende weghens sijnen arbeit aen de voer-

screven kerck: soo is dan besloeten gheweest / dat de kerck vaekende

het voerscreven gelt nidt en sal hebben te pretenderen tot het

het iaer 1685 incluis #ick segghe vijfentachentich# ende ock dat heij weghens sijnen arbeidt

den welcken tot noch toe voor hem gheschiet is aen de kerck / nidt

en sal hebben te pretenderen.

                                                            Henr. Stijns Pastor in Bree

                                                            Dit is X de merck van

                                                            Antonius Smets

Noch heeft Anthoin Smeets betaelt tot het

het iaer 89 incluis des heeft hij verdient

aen de kalck te lessen voer de kerck 13 st. ende

een half

 

Inv./blz. 245/86

 

Anno 1731 den 8 ianuarii is gecompareert

Tunis Aret Heldens en heeft naer erfthins

rechten de doode handt aen Thoen Smits

gewonnen en sijne dochter Ida Heldens

te boeck laeten sitten als mits betaelende

dobbelen thins en aent bovenstaende parceel

ofte Huijs behandigen

 

(in marge voor Anno: nihil)

 

(blz. 87 tot en met 88 zijn blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/89

 

Extract uuijt helt tervijer

off thijns boeck van sijne

ma(jestei)ts doumajnen tot Bree

alwaer onder andere folio

75 staet als volght

 

Joncker Eijl toe der Gastendonck is

behandt aen xxxiij morghen ende

is sijnen hoff hett thesken ghenaempt

ten deijle heijde als oijck bouwlant

 

Noch daer die schuier ende de hoeij op staet

iij morghen heijde

 

Noch twee morghen heijde ende sijnt

gheleghen achter het laer velt ende

schijetende op den pastoors weijde

 

Noch aen gheuwen bandt die achter het

heesken aent brouk naar Helden gheleghen

is twee morghen eijn verdel heijden

gijlt jaerlijx tott thijns x vlems

ende 1 heller

 

Inv./blz. 245/90

 

Ende is toe weten datt die kerck

tot Bree pretendeert hijer van drijeenhal-

ven den halven thijns uuijt crachte van

secker seghel ende brijeff, soo sij daer van

hebben

 

Accordeert mett den

vorsz: Tervijer voerbehoudens

dat hijer bij met en sijn

de twee morghen daer naer

aengheijralden

was onderteijkent

 

Op heden dato 1680 den 16 aprijl soo is

ghekommen Pouwels Bijtszen, als rechten erft

ghenaem van Baltus Snellen alswelcken vorsz: Pouwels

Bijtsen door het affsterven van den vorsc. Baltus Snellen

naer erffthijns rechten, aender handt ghenoomen

heeft heeskens veldt alsoo het conmichsen boeck

wijst, mits belovende jaerlijx aen onse parochia

kercken daer van tot behoeff onser vorsz: kercke #

den halven thijns toe weten jaerlijx vijff

vleems, ende de helft van eenen halven heller

doch sjaers mett vijff stuvere brab(an)ts, ende mits

desen sijnen eijghen persone hijer aend doen behandighen

       (handtekening) Pouwels Bijtsen

 

(aansluitend bij #:  toe betaelen)

 

Inv./blz. 245/91

 

Ao 1716 den 31 dec. heeft Jan Hermes opt heesken sigh

doen behandighen voor het vifde deel van desen voerscrevende

thins te weten van het heeskensvelt ende den thins

betaelt tot het iaer 1716 incluis.

 

1792 hier bij gecomen door een coop van den volgenden post

4 morgens

 

Ao 1716 den 31 decemb: heeft Jan Tilmans sigh doen

behandighen ook voer het vifde deel van het heeskens velt

ende sijn deil van sijnen thins te weten eenen st(uver) br(abants) met het

aenpart van den  halven helder betaelt tot het iaer 1716

 

Ao 1716 den 31 dec. heeft Gerit Snellen scepen sich

doen behandighen van het vierde deel van heeskens velt

ende heeft betaelt anderhalven st(uver) br...... ende sijn aen

paert van den halven helder tot het iaer 1716 incluis

 

Ao 1716 den 31 dec. heeft Peeter Houben opt laer

sich doen behandighen ook van het vierde deel van Hees

kens velt ende heeft betaelt aenderhalven st(uver) br(abants) ende

sijn aenpart van sijnen halven heller tot het iaer 1716 incluis

 

Anno 1731 den 20 junij is gecompareert Lenertie Jacops

en heeft haere dochter Marie Snellen doen behandigen

aent 1/4 van heeskes velt aen het welck behandight

was Gerit Snellen schepen en den dobbelen thins betaelt

 

(Pagina 92 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/93

 

dit staat fol. 19

 

Op heden dato 1680 den 21 martij

soo sijnt ghekommen de eerffghenaemen

van Jan Bijtsen z(alige)r ende ........ Heldens

Beel Heldens z(alige)r sijne huijsvrouwe, toe weten

de kijnderen van Lijns Bijtsen ende Merrij Hermis

z(alige)r de vierde pardt, Pouwels Bijtsen de vijerde

pardt, Wolter Bijtsen kijnder de vijerde pardt,

Merrcken Bijtsen kijnder de vijerde pardt, naer

erffthijns rechten aenderhandt ghewonnen

eenen baendt op de alde bendt gheleghen als

geheeten Gijel Heijnen bandt als hijer

vooren int boeck staet op het folio

19 verso 46 ende hebben allen verloupen

thijns tottet jaer 1680 incluis betaelt. Ende staet

nu van toe boek vermits desen bandt nu

opt boeck verdeijlt is in vijer deijl toe

weten Pouwels Bijtsen eijn deijl, Wijllem

Verhees alias Bouten het twede deijl, Rutt

Hendrick Rutten t derde deijl, ende Faes vande

Schoot t vijerdedeijl, ende des sullen de selve

vijer partijen nu vortaen alle jaer de vorsz:

achtien groot betaelen nu ende ten eeu-

wighen daghen toe

 

Op desen dato 1685 den 28 dec. Willem

Verhees den voerscreven thins betaelt tot het iaer

1685 incluis item 1686 item 87, 88, item 89, item 90

item 91 betaelt 1/2 st(uver). 

                                            1685 den 28 dec. heeft Jan Poulus

Bitsens soen den voerghemelden thins tot het jaer 16

85 incluis betaelt ende sinen broeder Jacob Bitsen

daer af te boeck doen stellen 

                                                1686

Op heden den 4 dec. heeft Jan Truten sijn persoon

doen te boeck stellen ende naer het afsterven van

Rut Henderick Rutten ende op den verloepen tins

betaelt 3 guldens Venloo noch eens 2 guldens, ende noch

eens 18 st(uvers) noch eens 17 st(uvers) een ort noch eens 18 st(uver)

 

Inv./blz. 245/94

 

op heden den 16 sept: 1693 heeft Beelken Vaesen betaelt ook

een vierde part van den voerscreven tins tot het iaer 1693 incl.

 

(Pagina 95 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/96

 

op heden den 7 jan: 1687 heeft Jacob Simons schepen betaelt

2 iaeren voer het vierde deel het gheene hij van Peeter

Coopmans betaelt gecogt heeft staende te weten op dit naeste blaet nota

dat Jacob Simons hier van gheen ghevijn noch ook uit het boeck

stellen betaelt heeft. nota ook dat Peter Copmans moet beta-

len de naeste ia voergaende iaeren

                                                        noch heeft Jacob Simons

betaelt voer het iaer 1687 sonder even wel te betaelen het

ghewijn ende het boec stellen.

                                                        noch heeft Jacob Simons

betaelt tot 88 ghelick als voeren. item 89

 

Inv./blz. 245/97

 

Op heden datto 1680 den 21 martij soosijn

ghekommen Wolter Stoffels op Tongherlo

gheassisteert met sijnen sone Jacop Stoffels

ende Wolter Derrick van Hasenhorst sone inden

naem van sijne susters end broeders, also oijck

Jan Sibert

 

(in marge voor Op heden:

nota dat soe Jacob Simons moet ghewijn betaelen, soe moet ook Peeter Coopmans

het selve betaelen die dit goet ontfanghen heeft van Jan Siberts oft sinen broeder

zeligher Peeter Siberts, interim het ghewijn en is van Peeter Coopmans ook uidt betaelt)

 

Op heden den 28 decembris sijn gecompareert

Wouter Stoffels op Tongerloo

 

Op heden den 28 decembris 1684 sijn ghecompareert

Wouter Stoffels, ende de erfghenaemen van Dirick van

Hasenhorst voer mij onderscreven, ende der hareren

dat sij te saemen moeten betaelen drij deelen van di 24

alde vleems staende op het bladt 32 ende 33 te weeten

Wouter Stoffels alleen de helf van die drij deelen, ende de

erfghenaemen de.. saemen de ander helft. Het vierde part

moet betaelen Peeter Coepmans tot Venloo, mits dat hij

aenghenoemen heeft het onderpant van het vierde deel

het welck voer hem quaem te besitten Peeter Siberts,

soe dat Jan Siberts momber van de kinderen van Peeter

Siberts het selve onderpandt ghetransporteert heeft aen den

voerscreven Peeter Coopmans

                                                Henricus Stijns pastor

                       (hooivork)        dit is de merck van Wouter

                                                Stoffels

                       (hooivork)        dit is de merck van Jan

                                                Bouten erfghenaem van Dirick

                                                van Hasenhorst

 

op heden den 15 decembris is ghecomparetot Wou-

ter Stoffels op Tongerloo ende heeft alle verlopen

tins ghe teweten voer sijn deil betaelt tot het

iaer 1686 incluis toe. item 87, item 88, item 89, item 90

 

(in marge voor op heden:

op dese rekeninghe thins van Wouter moet den kuster goet doen seven in den

verlopen te weten 21 schillen item noch achden halven stuver

Wolter betaelt tot 91 incluis 92

 

(Pagina 98 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/99

 

Op heden dato 1680 den 31 julij soo

is ghekomen Jan Faesen inwonder tot Helden

geassissisteren mett Lenart Claessen schepen tot

Helden ter eijndere ende ter andere Michael

Christophus Felsen pastoor deser ghemeijnte

neffens hem gheassisteert Gerart Sijmons

custer alhijer, ende hebben uut consijde-

ratie ...de? goet zijnde van Anthonio

Hermans scholtis deser ghemeijnte

ende momber deser parochilaelen kercken

gheaccordeert, metten vorsz: Leenart

Clase ende Jan Setsen ende Jan  Huiben

ghebruijckere van Heijn ende Meuwijs Cox.

goet, belovende jaerlijx ende alle

jaer aen den heere pastoor te betaelen

een vaet rogghe, ende aende kuster

een haster toecomende nu vortaen

op St. Andris prompt cijns toe betaelen

ghelijck als staet op het folio 31

waer van datt Jan Huijbers teghenwurdigh

ghebruijcker van is, ende nu vortaen sal

betaelen van dat vorsz: onderpant teghen

over den Spijcker aenschijetende aende veestege

In accoordt der vorsch...? hebben desen

onderscr. actum utt supra

 

(handtekeningen van:

Antoneris Heermaens  

Jan Fazen

Lenaert Claessen  

 

(Pagina 100 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/101

 

Dit sijn de kercke renten soo ende ghelick ick

Henricus Stijns bevonden hebbe Ao 1684 als wanneer

ick hier tot Bree begost hebbe te residereren in de

pastorie 

                Landtpacht

Tilman Mertens aen de heij --- 2 vat van een stuckxkens

erven aenschietende aen sijn eighen landt. Nu Jan Heldens aen den bosch.

Den pastoor --- 9 vat van onder halven morghen

gheleghen in het brueker velt / nu Jan in ghen Noot nu Jan Bueskens

Noch den pastoor --- 7 vat van een stuck landts ghe

leghen achter de kercke nu den Boede, nu Peeter a (= van) Wis

Den kuster --- 5 vat van eenen halven morghen

omtrent / geleghen achter het huis van Jacob Simons in het dorpe

nu Henderick Bongers.

Aret Heldens --- 3 vat van een stuck landts

gheleghen teghens over den paet van Kurstien Vaesen saligher

nu Wijllem Simons aent vaeren.

Dries Vercuien --- den pacht van Jan Boien lant te weten de wint

Jan Vanderschoet --- ook den pacht van Jan Boien landt ongh(ev)eer 3 morghen

 

                Erfpacht

Jan Simons nu Gerit Simen soen --- 1 malderen

nu Peeter Tilmans betaelt hier van met een half mald. van hun goet aent

roet te weten aan het vaeren.

Lenaert van Hoemoet ende Henderick van Knippenbergh 7 vat

hier van betaelt Knippenbergh 9 cop / Joes Mons 9 cop ende Joes Hoemoet en

Peeter Hoemoet derde half vat van hun goet in den Winkel ende de hove daer

Reiner Bergh op woent aen de velsche huisen.

Lisbet Simons en Gertien Simons --- 20 vat

nu Willem Simons en Jan aen den Bosch ende Gerit Linsen van hun goet teghen

hun huisen daer sij woenen.

 

Tisken Maessen --- 2 vat een half spint mijn

gheleghen in sijn goet int Roet. nu de kinder.

 

Willem Smits nu Jan Coopmans --- 20 vat een half

spint mijn gheleghen in sijnen hove int Roet. nu Lenaert den scoltis soen

 

Jan Bitsen kinderen nu Hermen Jan aen de heij met consorten --- 2 vat

dit wordt niet meer betaelt om deswil de consorten het onderpant hebben

aenghegheven nu de weduwe Theunis Kusters heeft van mij ghepacht maer nu dit

betaelt.

 

Gisbert Gisen nu Jan Heldens sijnen schoen soen --- 3 haester

gheleghen in het goet daer hij nu woent.

 

Frens op die herstraet nu Kerst Gisen --- derde half spint

van hun goet daer hij woent

Peterken Diricks --- een spint rogghe nu Aert

Peeters van sijn huis plaets.

 

Inv./blz. 245/102

 

Andrij Bongaerts ende Gerit Gerit Peeters --- 1 malder

gheleghen in het goet daer sij in woenen

Engel de Greef nu Jacob Simons en Jan Tewuen --- 3 vat

nu Willem Simons, Aert Peters, en de weduwe Jan Tewen van een stuck landt

achter het huis van Willem Simons aent vaeren

Gerit Reuls ende Lenertien Baltus --- een half malder

van het goet daer sij in woenen

Gurtien Guitsen alias Deckers aent Dubbroeck nu Jan van Roggel

--- 3 vat ende een half spint roggen. Hier aen geeft ook sanghe?

Hendrick te weten van hun goet daer hij woent op Dubbroeck

 

Jen Loeven nu Vaes Oetiens --- 8 vat nu Henderick Vaesen

een malder licht int goet daer hij woent ende 2 vat in een vierdel lant aent

tomel vaeren. nu Henderick Vaesen

 

Teuw Wouten nu Dirick Wolters --- 4 vat van het

goet daer hij woent aen de velsche huisen.

 

Trijn Baltus met consorten --- 2 vat hier van geeft

Gerit Smets ofte den roien Gerit het derde deel van het goet daer sijn schuer

op staet.

Peeter aen ghen Eindt --- 3 vat nu This den

............................. velbereider / Lenertien Snellen ende

Lisbet Verheien van hun goet int brueker velt.

Willem Stevens --- derde half vat roggen

desen post is onbekent ende en wordt nidt betaelt.

 

Jan Linskens kinderen nu Jacob aen ghen eindt aen Soeterbeck

--- 3 vat gheleghen tot Soeterbeeck benefens het vaeren aen Marten Veroli-

meulen ende inghen hoof. Nu Drees op den Hove aen ghen eint / Jan

Beurskens tot Barloo en Evert op Soterbeeck.

 

Hein den Schoenmaeker nu Jan Houben --- 18 vat rogh.

nu de kinder van H... 2 morgen landt aen de ... corteheide uitschietende aen

Jan Maesen landt

 

Jacob Tilmans met consorten van Heilers camp --- 1 mald.

nu den kuster, This den Velbereider etc.

 

Jan Zeetsen van Helden nu Jan Houben van hun boet aen

de veesteegh --- 1 malder nu de kinder

 

Het huis tot Bree van den meulen camp --- den half

malder.

 

Dries Saien alias Tuniskens kinderen --- anderhalf vat

van den dorperen baent nu Denis / Laem Alitien en den iongen mijer

Jan

 

Stijnken Guitsen nu Lins Geurts --- anderhalf vat nu

Gerit Linsen, Thoen Haenen, Rut op Rinkesfort en den knecht van Peeter

Theuwen van een stuck lant in het velt voor het huis van Gerit Lensen.

 

Inv./blz. 245/103

 

Joncker Lom --- 2 vat van sijnen goed

aen die corte heijde

 

Lijsbet meester Jan van den Dorpen baent --- 3 vat roggen

nu Derick den Boede

 

Meriken Scruiers kinderen vant goet op Rinkes fort --- 3 vat roggen

nu Adam Stappen van sijn huis int dorp.

Jacob Hermans nu Poulus Vasen kinderen vant goet aen de velsche

huisen --- 2 vat vant goed daer hij woent te weten Vaes Vaesen

Henders Hermans vant goet aen de velsche huisen ---2 vat

nu Jan den Jongen cuiper te weten vant goet daer hij woent.

Jan Wolters nu Jacob en Merten Tilmans ---3 vat roggen

nu de erfghenaemen van hun goet int breuker velt.

Dirick Teuv Weuten nu Lenaert van Hoemoet tot Venloo

--- 1 vat roggen, nu Joes en Peter van Hoemoet de soenen / van een stuck

weide daer hunnen halfman Reiner Bergs op woent neven Derick Wolters.

Beel Kusters en Gerit Peeters nu Henderick Gerit Peeters ---

3 haester van den dorper baent.

 

Willem Smets / nu Jacob Simons --- 2 vat

nu Wijllem Simons den soen. nu Jan Maesen van sijn landt aenschietende aen Jan

Houben lant aen de corte heijde.

Jan Leenen nu Aret Heldens vant tomele goet --- 2 malder

nu Willem Jacob Simons soen.

Jan Heldens vant Pauwen goet nu Jacob Simons --- 4 vat

nu Willem Jacob Simons soen van sijn landt aen tomels vaeren

Gerit Simons nu Lisbet de weduwe --- 2 vat nu Willem

den soen was van een veerden lant ongeveer aen tomel vaeren nu heeft dit onderpant

Jan Mertens

Stijn Jannis nu de kinderen ---2 vat nu Willem

Jannis Geurt en Gerit Jannis van hun goet aent Dubbroeck daer sij woenen

 

Jan Gisen nu Merij de weduwe aen de heij --- 2 vat

nu Vaes den soen van eenen morgen aen de corte hei aenschietende aen Jan

Maesen lant.

Kerst Linsen nu Merten Tilmans --- 3 vat vant

goet aen het broeck naest Knippenbergh. nu de weduwe van

Lins Marten Tilmans soen van haer goet daer sij woent aent broeck.

St. Niclaes hoof --- 2 vat nu den heer capellaan.

 

Jacob Tewuen op di herstraet --- 3 vat nu Kerst

Tilmans en Gerit Snellen aen die velse huisen van hun goet aen de her-

straet ter heide waert.

nota dat hier boeven eenighe aenghescreven sijn die de oude onderpanden

niet en hebben, maer even betaelen mits dat sij hun erve daer mede belast

hebben ende alsoe de oude onderpanden ontlast hebben / even wel dit uiet

mijne kennisse nidt gheschiet is.

 

Inv./blz. 245/104

 

            Wijn / Was / Oelie

Jacob Tilmans --- een half kan wijn

 

Jacob Hermans --- een half kan oelie

nu het Smetien tot Meerlo van het bachuis int dorp

Geraert Gisen nu de kinderen --- een half kan olie

nu heer Houben van sijn huis int dorp

Vaes Oetiens vant broecker goet --- een half vat reub-

saet nu Henderick Vaesen / This den Velbereider en Gerit Linsen van den

camp van Henderick Vaesen daer hij woent.

Ghis van de Velden nu Jan Coopmans tot Blerick

een half kan wijn van een stuck landt in den schoore

 

Dries Saien alias Theunisken kinderen van den dorper

baent --- een half kan wijns nu Laem Alitien int dorp

 

Geurt Mans nu Henderick Gerit Peeters Derick Maesen --- een half

pont olie van sijn goet daer hij woent int roet

Sibert Spee nu Lins Willems vant goet aen de Windt

meulen een half pont was ende een half

kan olie. nu de kinders van Willem Lins aen de wint meulen

 

Frans op die herstraet nu Gisbert Gisen kinderen ---

een pont was nu de weduwe Kerst Gisen

 

Henderick en Theuins Jannis --- een kan olie nu

Dries Jannis aen dubbroeck. nu Willem en Gerit Jannis aent dubbroeck.

Lisbeth meester Jacob van den dorper baent ---

een kan wijns. nu Derick den Boede.

 

Claes Trutiens kinderen --- een kan wijns nu

Ida int dorp van een stuck lant in den schoore.

De erfghenaemen van Henderick Peeters --- een half kan wijn van

hunnen dorperen baent

Wijn / Was / Olies moet betaelt worden als sijn

geldende. 

                Gelt renten

Het kerken baentien aen de wever --- 4 schellingen

Nu ..t Joesten

Jan Coopmans van sijnen schepen baent ......

eenen schellingh ende met den tins saemen 10 st(uver)

Jan nu Aert Vanderschoot --- 2 gulden. nu

de weduwe van Vaes Vanderscoet

Henderick Frans Hermans soen --- 5 guldens her

komende van Jacob van Helden ende Jan Kusters s(alige)r. iaerghetidt

Lenertien Baltus op Tongerloo --- 5 gulden herkoemen

van Baltus Snellen ende sijne huisvrouw soo eijgene iaergetidt

 

(in marge voor Henderick Frans:

nu Willem den Haen nu de erfghenaemen)

 

Inv./blz. 245/105

 

Noch Henderick Frans Hermes --- 2 --- 10 --- herkoemende van

Stincken Guitsen s(alige)r iaerghetidt

Kerstien Simons nu de kinderen --- 15 guldens

 

(in marge voor Kerstien Simons:

siet het 2 blat hier naer.)

 

Soeckt achter int boek 2 g. 20 st. komt van het iaergetidt van Hend. Heldens s(alige)r

Kristiaen Spee nu Jan Maesen --- 2 gulden 20 st.

herkoemdende van het iaerghetidt van Hennis Bolten s(alige)r. nu Derick den Bode.

 

(in marge voor Kristiaen Spee:

nu Dirick den Boij.)

 

Gerit Gerit Peeters --- 5 gulden

herkoemende van wegen het iaerghetit van Peter Gisen s(alige)r item van Gerit der alde kuster

is naer gesien mijn rekeninghe  nu Geurt Tisen ofte Camer Geurt

Theunis Muisers --- 2 --- 20 st. dit

gelt is afgheleidt deur Rut Maesen ende ick hebben het

selve wederom uitghestelt aen Lins Marten Tilmans soen

waer voer dat borgh bliven Marten sinen vaeder ende

Tilman sijnen broeder ghelick hun eighen handt te vinde

is hier achter int boeck

 

(in marge voor gelt is afgheleidt:

nu weduwe Lins Martens)

 

Henders Hermans aen de velsche huisen --- 2 --- 20 st

herkoemende van Dirick Hermes s(alige)r iaerghetidt iaergetidt.

Simon int Roet --- 2 --- 20 st

herkoemende van Jan Heldens alias Herstraets s(alige)r iaergetidt nu de dochter Merij

Gerart Schrevers nu Dirick Schrevers --- 5 gulden

herkoemende van Greet Heldens. dit gelt is mij afghelacht ende aen

gheleidt aen de remonstrantie. siet naer mijne rekeninghe

Jan Houben --- 8 --- 5 st

herkoemende van Zeets van ghe Laer s(alige)r. Nu Jan den Haen.

Reiner Reiners nu Jan Maesen --- 2 --- 20 st

herkoemende van Peterke Verheien s(alige)r iaergetidt. nu Derick den Boij

 

(in marge voor Reiner Reiners:

nu Derick den Boij)

 

Willem Vaesen en Kerst Tewuen --- 5 gulden 5 ....

herkoemende van Jeuck Tewuen en te haeren jaergetidt

soeckt hier aent eindt van dese maensedel. sijn afghelacht uitwisens mijne rekeningh

Peter Rueskens tot Sevenheim --- 2 ---10 st.

desen post is ... in mijnen tidt uidt betaelt gheweest soe

dat het schindt dat den voerscreven Peeter jaer toe nidt

capabel en is. Dit goet komt van Kerst Linsen s(alige)r iaerghetidt. dit gelt

wordt wederom betaelt.

Herman Pauwen nu Aert vander Schoet --- 5 gulden

nu Peeter Houben soeckt achter

Jan Hermen Pauwen soen tot Blerick --- 2 --- 20 st

nu Micheel ende de andere kinderen hercoemende van Enken Heinen iaergetidt

Mijn heer Walramus de Lom --- 15 gulden ghegheven

deur sijnen broeder saeligher tot een jaerghetijdt van

joncker Roffert saligher. nota dat desen pacht met de twie naervolgende nu betaelt

worden door versceiden / maer te weten de selve voor mijnen tidt vortcoemen van het

huis Westering / soe moet het huis daer voor principielick repondeeren uti pato

Mijn heer Odenhoven --- 7 --- 10 st.

ghegheven tot een jaerghetidt voer jonker Henderick de

Lom ende saeligher ende joffer Adriaen van de Bergh saeligher

item noch min heer Odenhoven --- 1 guld. 7 st. 2 ort.

herkoemende van Gerit Linsen saelighers jaerghetidt

Poulus Vaesen kinderen --- 2 gul. --- 10 st.

hercoemende van Jacob Hermes jaergetidt nu Derrick Wolters

 

(in marge voor Poulus Vaesen:

nu Dirick Wolters)

 

Jan Siberts --- 2 --- 10 st.

herkoemende van Willem Vaesens jaerghetidt. nu Tilman Mertens

 

(in marge voor Jan Siberts:

nu Tilman Mertens

 

Inv./blz. 245/106

 

Kerst Tewuen --- 2 g. 20 st. ock herkoemen

de van Willem Vaessens en sijn huis vrouwe jaerghetidt soeckt hier

in sine sijn afghelacht gelick ick se berekent hebbe.

Beel Kusters kinderen --- 2 g. 20 st. herkoemende van

het iaerghetidt van Michael Koopmans s(alige)r. Hier is een derden deel afgheleit. Siet hier in sine

ende een derde deel is tot last van Willem van Dekenshorst en het ander tot last van Jan Boien

Jen Loven nu Vaes Oethiens --- 6 --- 10 st. herkoemende

van Loef Oetiens s(alige)r jaerghetidt. nu Jan Geurts op Tongerloo

 

(in marge voor Ger Loven:

dit gelt is mij weder ghelacht 1703 van Jan ...............)

 

Jan Schruiers --- 12 --- XI st. herkoemende van

het iaerghetidt van Jan Hermes ende sijne huisvr. item van Jen Merten s(alige)r item van een oude pensioen van

                        sinen vader Dirick Scruiers. Nu Peter Heilers

Noch jaer voerscreven --- 2 gulden herkoemende

van Stincke Guitsen saligher jaergetidt. Voer dese twue (=twee)

posten heeft Maes Henderick Baeten soen voer Jan Schruiers

borgh ghebleven / ghelick achter in het boeck te vinden is. nu

Peter Heilens.

 

(in marge voor Noch jaer:

nu van dese posten Geurt Smeets nu Peter den Haen)

 

De kinderen van Christiaen Henderickx

--- 2 gulden --- 20 st. herkoemende van Jan ..........s

Jan Kreils jaerghetidt. nu Jacob het knechtien.

 

(in marge voor De kinderen:

nu Jacob het knechtien)

 

Mijn heer Jan Boien op Rinkesfort --- 15 gulden. soeckt

achter int boek. nu ghebruickt de kerk het onderpant ende is ghepacht door Drees

Vercuien en Jan Vanderscoet

Lenart Claesen --- 2 --- 10 st.

herkoemende van ..................... jaerghetidt

 

(in marge voor Lenart Claesen:

nu Ida Lennes)

 

Lins Guerts --- 2 --- 10 herkoemende

van Stincken Guertse s(alige)r jaerghetidt. Nu Gerit Lensen.

 

(in marge voor Lins Guerts:

nu Gerit Lensen)

 

Jan in ghen Noodt van eenen baent 2 gulden nu de iongen

van.... ten? tot Helden en Evert op Soterbeeck.

 

Truitien Simons van haer goet aen de heide --- 28 st.

nu This Kremers / Kerst Vaesen en den iongen cuiper Jan. en een vrouw tot Blerick

Jan Leenen --- 1 g. 3 st. 2 ort.

Dit gelt heeft Jan Leenen ghedocht betaelt te hebben. vide het slot van sijn rekening.

Jan Smets op de herstraet aen de hei --- 2 --- 10 st.

Dit gelt van Ian Smets hebbe ick ghevonden overghescreven te sijn van Jan Leenen.

            di hij te kort quaem aen sine kerck rekeninge nu Kerst Tilmans.

 

(in marge voor Jan Smets:

nu Kerst Tilmans)

 

Laetien Camps --- 18 st. worden betaelt

door den priester die de missen leest.

 

Jan Siberts --- 2 --- 10 st

die hem den pastoir s(alige)r uit de kerck renten ghedaen heeft. nu Tilman Mertens

 

(in marge voor Jan Siberts:

nu Tilman Mertens hier ...? noch 6 st.)

 

Lins Smets --- 2 --- 10 st.

Die hem den scholtis ghelanght heeft herkoemende van Hermken Wolters

 

(in marge voor Die hem:

nu Rut Vaessen bij selve noch aen vast ghedaen 14 gulden. Siet het achter iaergetidt)

 

Jan Vaesens int Roet --- 2 --- 10 st. die

hem den scholtis ghelanght heeft herkoemende van Hermken Wolters hercoemende van Jacob Hermes

nu Willem den Schoenmaeker int Roet iaerghetidt iaergetidt

 

(in marge voor hem den:

nu Willem den Schoenmaeker int Roet)

 

Henderick Jannis nu Willem Lennens aent Westeringh nu

Ida Lennes

--- 2 --- 10 st. herkoemende van Lins van Tongerloo

tot Stincken Guitsen saligher jaerghetidt. nu Neulken Hillen

siet het andere boeck

 

(in marge voor Ida Lennes:

nu Ida Lennes)

 

Henders Hermans aen de velsche huisen --- 2 --- 10 st

herkoemende van Hendrick Franse tot Stincken Guitsen Frens Hermes iaerghetidt ghelick hier achter int

saligher iaerghetidt boeck te vinden is.

 

(in marge voor Hender Hermans:

nota de viftigh gulden staen tot last van Hends Hermes van

Stincken Guitsen iaerghe tidt bij sijn ...........wordt)

... betaelt van Willem  .................................?)

 

Aert Willems nu Peter den Schoenmaeker --- 2--- 10 st. nu Frans den soen

herkoemende van Willem Bestiens salighers iaergetidt.

 

Jan Maesen van Dries Rutten saelighers iaerghetidt

--- 1 gul. 5 st. Nu de erfghenaemen.

 

Inv./blz. 245/107

 

Jacob Hermes kinderen --- 2 --- 20 st. herkoemende van Jacob Hermes

jaerghetidt nu Poulus Vasen / het smeeten van Meerlo / Gerit Gerit Peeters in plaets van den alden kuster

 

(in marge voor Jacob Hermes:

Siet naer andere rekeninghe)

 

Peeter van Dekenshorst kinderen --- 5 guldens herkoe

koemende van heer Hermen Dorenboch ..... saligher iaerghetitdt

nu Ida Lennes. nu Ida Lennens. nu den scholtis

 

(in marge voor Peeter van:

nu Willem aent Vesteringh)

 

Peeter Borbers kinderen --- 2 g. 7 st. eenen halven

herkoemende van dat si te kort quaemen aen de kerck rekeninge.

 

(in marge voor Peeter Borbers:

nu Gerit Snellen aen de velsche huisen.)

 

Simon int Roet --- 1 g. 5 st. herkoemende

van Willem en Jenneken Simons iaerghetidt. nu de dochter Merij.

Gertien Simons kinderen --- 2 gul. 2 st. 5 deuten

ock herkoemende van Willem en Jenneken Simons jaerghetidt

soeckt hier achter in fine. Sijn afghelacht ghelick ock berekent hebbe.

Lisbet Simons --- 2 g. 20 st. herkoemen

de van Peeter Haenen soens jaerghetidt. nu de kinders

Jacob Gerit Peeters soon --- 9 gul. 13 st. herkoe

mende van 4 iaerghetiden voer Mechel Oetiens saeligher.

 

(in marge voor Jacob Gerit:

nu Aert Heldens en Thoen Smets

siet hier achter ock mijne rekeninghe, nu Aret Heldens en Thoen Smets)

 

Gerardt Reuls --- 5 guldens herkoemende

van den heer pastoor Michael Christophorus Felsen saeligher

iaerghetidt.

 

Tot noch toe sijn de gelt renten ghespecificeert ghelick ick

se ghevonden hebben in mijnen aenvanck / ende in mijnen tidt sijn

ghefundert dese naervolghende.

 

Lins van Tongerloo saeligher heeft ghegheven tot een jaerghetidt

--- 2 --- 10 st. staet te betaelen deur Lenertien sijne huis vrouw

nu door de dochter in Trinken aen de corte heide

Claes Roven saeligher heeft ghegheven tot een jaerghetidt ---

2 g. 20 st. staet te betaelen tot last voor Lennen Claesen

in t dorp weghens sijnen verdienden loen. nu Ida Lennes nu

Neulken Hillen siet het ander boeck.

 

(in marge voor Claes Roven:

nu Ida Lennens)

 

De kinderen van Gerit Bolten saligher hebben ghegheven tot

een iaerghetidt voer hunne ouders --- 2 g. 20 st.

ende wordt deur hun ock betaelt.

Jan Bitsen saeligher heeft ghegheven tot een erf iaerghetidt

2 g. 20 st. staet te betaelen tot last van sijne huis vrouwe

Beelcken Vaesen. Dit iaerghetidt is mij voldaen door Derick Gisen Ao 1710

Gerardt Gisen saeligher heeft ghefundert een solemneel iaerghetidt

maar vrij laetende aen sijne kinderen om te laeten doen waer

hun soude ghelieven / soo ist dat sij ons daer toe vif guldens

iaerlickx ghegheven hebben met conditie dat sij soude meughen

in onse kercke begraven worden nu betaelt heert Houben.

Item heeft Dries Bolten ghefundert een erf iaerghetidt ad 50 g. het

ghene nu betaelden sijne broeder te weten Denis, Jacob, Tilmans, Jan Bolten etc.

siet hier achter int boeck waar uit blickt dat noch meer gelt door

de kerck is uitghesat.

Item heeft Dries Jannis s(alige)r een solemneel jaergetidt gemaekt van hondert

guldens het welck staet tot last van This Heldens.

Item heeft Cille Simons een solemneel jaergetidt gemaeckte van 100

guldens voer haeren man Vaes Simons, voer haer soene ende Pittien (= Petronella) haer

dochter ende wordt betaelt de pensioen door ...................? Drijes Hendriks? Jan Peeters

 

Inv./blz. 245/108

 

De hondert gulden voer het iaergetidt van Jeuck Tewuen ende Fei Haenen

Item de vijftigh gulden van de helfte van het iaergetidt van Willem Vaesen /

staende tot last van Kerst Tewuen sijn van Vaes Kerst Tewuen soen wederom ghe

geven aen heer Simon in mijne absentie waer van sij ock quitantie hebben / ende

heer Simon heeft mij onderscreven die hondert viftigh gulden overghelevert den

30 octobris 1694.

                                    Henricus Stijns, pastor in Bree

 

(in marge achter Bree:

siet er mine rekeninge soe dat die summe berekent is.)

 

Ao 1695 op St. Andries daght is mij de boven staende capitael van

Gertien Simons sa(lige)r herkoemende van Willem Simons jaergetidt afghelaght

deur Tilman Martens ende sijnen swaeger Jan Heldens. Henr. Stijns Pastor

is ock berekent 

 

Ao 1696 hebbe ick onder screven aen ghenoemen de pensioen van Jacob Gerit

Peeters te weten 9 guld. 13 st. met het caepitael te weten 193 herkoemende

dan de vier quater tempel missen voer Mechel Oetiens s(alige)r vermits hij

mij daer voer vercocht heeft anderhalven morghen erven des weghen hebbe

ick ghetelt aen Aert Heldens met sijn huis in presentie van scholtis en

scepens ghelick hier achter int boeck te vinden is hondert gulden waer

van hij 5 van pensioen geeft / de meerreste sal tellen soe haest imant

die noedigh sals hebben. H. Stijns Past: Thoen Smets heeft daer van 75 guld. soe rest

                                                            noch achtien dese 18 sijn berekent.

 

Die hondertvijftich gulden van Kerst Tewuen aen mij wederom ghelacht hebbe

betaelt aen de remonstratie van die kerck ghelick te vinden is in mijne

rekeninghe. H. Stijns pastor.

 

De hondert guldens caepitael staende tot last van Derick Scruiers sijn ...

herkoemende van Greet Heldens jaerghetidt sijn mij afghelacht hebbe die ock

aengelacht aen die remonstratie ghelick te vinden is in mijn ghedaene

rekeninghe even wel hebbe wederom voer de kercke uitghesat hondert

gulden ghelick hier achter int boeck te vinden is te weten 50 guldens

aen Jan Linsen ende noch 50 gulden aen Jan Willem Bolten soen.

 

Nota dat den pagten staende tot last van Jan Siberts te weten twue mael

viftigh guld: sijn aenghenoemen ende worden betaelt deur Tilman

Mertens vermits hij het onderpant aen de hei heeft aenghenoemen.

Nota dat hondert guldens staende tot last van Peeter van Dekenshorst

herkoemende van H. Hermen Dorenbosch jaergetidt sijn aenghenoemen

deur Willem Lennens aent Vesteringh ghelick hier achter int boeck

te vinden is nu staen tot last van Ida Lennens.

 

Nota dat de jaerlickse pensioen staende tot last van Jan Scruiers s(alige)r

te weten jaerlickx 12 gulden elf st. is aenghenoemen ende wort

... betaelt deur Geurt Smeets ghelick achter int boeck te vinden is.

 

Nota dat hondert guldens sijn ghegheven voer het landt van Jan Simons ende sijn

huis vrouw s(alige)r waer voer de kerck verschult was een jaerghetidt te doen dit

is ghesciet deur last van den landtdeken Roebroeck soe dat het landt daer voer

is ingetrocken van de kinderen van Jan Simons dit gelt is ock berekent in

mijne rekeninghe te weten die hondert guldens soe dat ick die aen de kerck voldoen

hebbe.

 

Nota dat veertigh gulden capitael staende tot last van Klaes Kremers van wegens

Stincken Guitsen s(alige)r iaergetidt sijn aen mij overghewesen met 15 guldens daer

van verlaegene pensioen / soe dat ick die selve ock in mijne rekeninghe aen de

kercke hebbe goetghedaen ende voldaen soe dat in dier ghelicke mijne rekeninghe

moet worden naergesien.

 

Inv./blz. 245/109

 

Nota dat mij den scholtis ende de ghemeinte schepens hebben mij overghetelt deur den schat

beunder 50 guldens de welcke de kerck noch soude goet koemen van weghens Jan Scruiers

saligher. Hebbe dese goet ghedaen in mijn rekeninge

 

Nota ock dat de viftigh gulden staende tot last van Jan Linsen waer voer s heer

Simon was borgh ghebleven ock aen mij sijn wederom ghelacht. Daer teghen hebbe den

kerckmeester Jan Bitsen 17 rixdaelder ghetelt te weten den 22 aug(ust)i 1697 om voer de

kerck leien te coepen.

 

Nota dat ick weghens het aenghenoemen gelt van Jacob Gerit Peeters soene herkoe

mende van de vier quater tempers missen voer Mechel Oetiens s(alige)r ock noch hebbe

uitghesat vifenseventigh gulden permissie gelt aen Thoen Smets woenende

naest de kerck soe dat ick nu hebbe van dat gelt uitghesat hondert guldens aen

Aret Heldens ende vifenseventigh gulden aen Thoen Smets soe rest doen noch

te berekenen wegens die jaerghetiden achtien gulden. Ita testor hac 20 jan. 1698

soeckt meer achter int boeck. Henr. Stijns pastor          die 18 sijn berekent in mijne

                                                                                                rekeninge.

 

Ao 1698 den 1 april ontfanghen van This Hillen den Smeet 16 guld: 13

st: een ort op het iaerghetidt van Michael Coopmans s(alige)r te weten een derden

deil van viftigh gulden actum Bree den 1 april 1698. Henr. Stijns pastor.

 

Dit ter.........ock ...? rekening

noch is mij wederom ghelacht van de kerck weghen viftigh gulden deur Dirick

den Boij die hier achter Poulus Vaesen wordt ghescreven schuldich te sijn. Hebben die we

derum uitghesat aen Dirick Wolters den vaetmeker in den winckel

 

(onderstaande passage is doorgehaald)

Teghens die viftigh guldens die denken mij overghetelt sijn deur den scatbewerder

weghens Jan Scruieurs ghelick hier boven vermelt is hebbe ock uitghesat viftigh

guldens ............ aen die hei.

(einde doorgehaalde passage)

 

Teghens die eenen vertigh gulden en eenighe stuivers herkoemende van Willem

en Jenneken Simons jaerghetidt item teghens het gheene van This den Smeet

hier boven vermelt nu is weder ghelacht / hebbe voer de kerck uit ghesat

viftigh gulden aen Gerit Berghs.

 

Item hebbe noch viftigh gulden uitghesat aen Jan Willem Bolten alias Ver

hees soen. Soeckt hier achter int boeck daer sal men vinden ock borgh voer

die gheen die wat swaeck vallen.

 

Item hebbe noch 25 guld. uitghesat voer de kerck aen Vaes Vanderschoet soe

dat Merten Tilmans hadde de kerck ghegheven 25 guld. ende die gulden

aen de Minnebroeders tot Venloo staende aen Vaes Vanderschoets maer ick

hebben wegen de kerck die overghetelt 25 overghetelt die de Minnebroeders

moesten hebben / ende daervan sal die kerck nu van de viftigh gulden pensioen

trecken van Vaes Vanderschoet.

 

Ao 1703 den 16 julij heeft Henderick Willem Vaesen soen alias Hendrick Loeven mij

afgheleit viftigh guldens herkoemende van Loef Oetiens sal iaerghetidt ende heeft mij wegens

de pensioen naer proportie van den tidt betaelt 1 guld. 13 st. nota dat Ao 1704 den 12

martij hebbe dese viftigh guldens van Loef Oitiens s(alige)r iaerghetidt hebbe wederom

uitghesat te weten aen Jan Geurts op Tongerloo in presentie van Roef Joesten

siet hier achter int boeck.

 

Ao 1704 den 28 nov. heeft Lins Smeets het capitael van viftigh guldens

hercoemende van het iaergetidt van Hermken Wolters afgheleit ende

van dese capitael sal voordaen Roef Joesten de pensioen betaelen ock noch

van 14 gulden vermits hij seffens van mij heeft opghenoemen 20 rixdael

der ofte vierensestigh guldens specie.

 

nota dat drij hondert guld. staende tot last eerst van Kurstien Simons daer

naer tot last van onse Armen nu staen tot last te weten 150 gulden

tot last van Kerst Vaesen aen de hei item 50 guld. tot last van Lisbet

Simons erfghenaemen / item viftigh gulden tot last van Frans Helden.... Henderick Hermans

......... erfgenaemen item 50 tot last van .................. Henderick

Bongarts ende Meriken sijn huis vrouw soeck achter int boeck

Item heeft Willem Eeverts een jaergetidt ghefundert tot van 50 guldens

wordt betaelt door Jan Vaes Simons soen aent dubbroeck.

 

Inv./blz. 245/110

 

Gerit Snellen uitwisens het boeck hier achter met sijne ghebroederen

is schuldich 100 gulden viftich vortkoemende van de armen die

aen de kerck sijn overghewesen ende viftich die vortkoemen

van Peter Heldens den soene van Jan Heldens. nota dat 20

guldens hier van sijn afghelacht te weten het Deil van Willem

Simons ende dat om reden reste(e)rt dan noch 80 guld: te weten

60 tot last van Gerit Snellen ende Frans tot Barloo item

20 tot last van broeder Dominicus tot Kalker ofte dan van

de predickgeeren tot Kalker.

 

Willem Smets den schoenmaeker int Roet ... betaelt aen de kerck 2 --- 10 --- her

koemende van viftich guld. die de kerck moeste hebben van de erfghe

naemen van Jan Vaesen int Roet.

 

Jan Tilmans ofte Jan Creiur moet ock viftich guld. aen de kerck

betaelen wegens het iaerghetidt van Henderick Knippenbergh s(alige)r

maer nota dat Jan daer van maer betaelt 2 guld. 5 st. tot pen

sioen terwilen den brief die de weduwe overghegeven heeft

maer vermeldt van soe veel pensioen.

 

Nota dat Jan Boien erf aen de windtmeulen is verbleeven we

gens verloepe pensioen aen de kerck. Voor erft van de huis plaets

met de weide ende den ramp sijnde ongheveer groot 2 morgen

is ghepacht nu teweten Ao 1717 den Drees Vercuien ad 8 gulden

de windt des ongeveer groot anderhalven morgen Bout Drees

ten halven. Item anderhalven morgen gheheeten den lefelt / ende

den anderhalven morgen aenschietende aen knuppen boschen ende ne

ven Knippenbergh erf worden ghebout den halven door Jan van

derscoet op Soeterbeeck de kerck moet ock den schat hier van

betaelen te weten 12 st 1/2 brab. ellicke settinghe.


Inv./blz. 245/111

                            

Item uitwisens het boeck hier achter sijn verschult aen de kerck

Jan Willem Bolten soen van 50 guld pensioen --- 2 --- 10 ---

nu Jan Simons aen dubbroeck.

 

Noch Roef Joesten --- 2 --- 10 --- nota dat

desen post het meeste betaelt wordt door Geurt Ioesten even wel Roef is als

principael voor dit gelt aen te spreken siet naer hier achter het boeck. Ock moet

Roef noch geven pensioen van 64 gul(den)s gelick het voerige staet verso te vinden is

 

Gerit Bergh --- 2 --- 10 ---

 

Vaes Vanderschoet --- 5 gulden --- 5 gulden.

nu de kinderen soe dat sij nu buiten desen post noch betaelen 2 guld. pensioen

hercoemende van Aert Vanderscoet ende noch 3 guld. 15 st. pensioen

herkoemende van het iaerghetidt van Henderick Peters ende sijn huis

vrouw iaergetit. Siet achter int boeck.

 

Thoen Smeets --- 2 --- 10 --- siet het blat

hier voer verso daer betaelt Thoen noch 35: 15 st. boven desen post

 

Jan Leenarts --- 2 gulden

 

Henderick Bongarts --- 2 --- 10 ---

Siet mijne rekenighe nu Vaes aen de velse huisen.

 

Jan Tewuen --- 2 --- 10 --- nu de kin

deren

 

Piet Peters nu

Derick den Boij --- 2 --- 10 ---

.....................noch 2.guldens dese in plaets van

..............................

 

Peeter Houben --- 5 gulden. soe dat Peeter nu schul

dich is 200 guldens buiten evenwel noch 200 guldens die de erfghenae

men van Jan Houben s(alige)r hebben uit leste opghenoemen siet achter int boeck.

 

Derick den Ratmaeker --- 2 --- 10 --- here

meede van Derick den Boede. nota dan dat 100 wegens het kercken hout

stonden tot last van Derick den Boede te weten 50 door Evert Peters ghe

cocht ende 50 door hem self ghecoght dese sijn aenaengenoemen door Derick Wol-

ters maer de andere van Evert sijn noch tot last van den boeck.

 

Tilman Jacobs --- 3 --- 15 ---

nu sijne erfghenaemen.

 

Het huis Westering --- noch 2 guld. 10 st pensioen van 50 guld. over

ghewesen op het huis door de erfghenaemen van Piercken van Dekenshorst s(alige)r

soo dat dese pensioen met de voorghescrevene soe wegens mijn heer Lom

als wegens mijn heer Odenhoven alte saemen vorthaemen van het huis

Westeringh / ende behalve dese leste ock voor mijnen tidt gheweest sijn.

 

Inv./blz. 245/112

 

De erfghenaemen van Poulus Bitsen nu de kinderen --- 2 --- 10

tot iaerghetidt van d. Wilhem Smets ghelick Jan Haenen naer daer toe

eenen brief ghelanght heeft

 

Lins aen de Windt meulen --- 2 --- 10

nu Merij de weduwe

 

Jan Geurts --- 2 --- 10

 

Jan Jacob Tilmans --- 2 --- 10

 

De erfghenaemen van Hend. Peters wegens het solemneel iaer

getidt van hunne ouders --- 5 --- 0 --- nu de kinderen van

Vaes Vanderscoet te weten 3 g(uldens): 15 st(uvers) de rest is door de kinderen

afgheleit is naer te sijn mijn rekeninge en het blat hier voeren.

 

De erfghenaemen van Jan Houben --- 10 ---- 0 --- te weten de

pensioen van 200 guldens die hun den pastoir wegens de kerck

ghedaen heeft. 100 guld. sijn ghetelt wegens het iaergetidt solemneel

van Maria Vaesen s(alige)r. 50 wegens het enkel iaerghetidt van Merij

ken Laemerts ofte Simons ende 100 uit de kerck renten.

 

Vaes Vaesen aen de velse huisen den 5 --- 0 --- te weten

de pensioen van hondert gulden, die hun den pastoir voor de kerck

ghedaen heeft. Dese herkoemen van Henderick Bongert ghelick fol. verso.

ende hier onder te vinden is, soe dat Vaes maer 100 guld verschult is.

 

Caemer Geurt int dorp --- 5 --- 0 --- te weten den pensioen

van 100 guld. die hem den pastoir met consent van de heren

ghedaen heeft, dit gelt is afgheleit door Geurt Peeters en staet

Wil nu tot desen sijnen last.

 

(in marge voor Caemer Geurt:

Ofe Geurt Tisen)

 

Willem van Dekenshorst --- 2 --- 10 item Jan Simons aent

dubbroeck 2 --- 10 --- wegens het solemneel jaerghetidt van Evert

Willems ende Willem den soen. nu in de plaets van Willem van Dekens

horst Derick den Bode. Soe dat nu den boede ghelick hier achter

te vinden is moet pensioen geven van

Nota dat Jan Simons boven dese 50 guldens van dit iaergetidt noch

verschult is 50 gulden van in de plaets van Jan Bolten s(alige)r. Siet hier achter

 

Peeter Thoen Smets soen --- 5 --- 0 --- te weten de pensioen

van het solemneel iaerghetidt van Kerst Gisen ende sijn huisvrouw

Nota soe langh de vrouw leeft is maer 2 gul. --- 20 st. siet achter

voer de kerck / ende die helft voor den pastoir. Siet achter.

 

Jacob Hermes int dorp --- 2 --- 10 --- wegens het iaergetidt van

sijnen oem Jan Kusters s(alige)r

 

Willem Hermes noch --- 2 --- 10 --- dij van de armen aen

de kerck sijn overghewesen ghelick hier achter te vinden is soe dat

Willem met sijne susters nu 200 guldens te saemen verschult is aen de

kerck.

 

Henderick Bongerts --- 2 --- 10 van viftigh gulden die de armen

ock hebben door de regerders aen de kerck overghewesen dese sijn

afghelacht en staen nu tot last Laem Vaes aen de velse huisen.

 

Inv./blz. 245/113

 

Extract uuijt het thins

boeck voor desen toehoerigh

aen Matthijs Spee, ende naer-

derhant vercoght aen de kerck

Bree door Joncker Horst den

12. Xbris Ao 1689. uuijt-

wijsens volmacht daervan

zijnde.

 

Ten eersten Ao 1598 den 2 junij

aelken rectoren toe boeck gesat

aen het goet dat Gerart Smits ge-

hat heeft, gelegen int dorp

beneffens nu Willem Leijsten

eerft erf ten anderen zijden Reijner

Tijs eerft erf und goet, uuijtschie-

tende aen die gemeijne straet

gilt jaerlijx tot tins iiij stuijver

den tins betaelt.

 

(in marge voor aelken rectoren:

praetor exigit)

 

Inv./blz. 245/114

 

Item anno 1609 den 1. dagh februarij

te boeck gesat der alden Jeuxken aen

den broeck aen eenen morghen lants

erfthins luttel min oft meer, der placht

toe te hooren heer Peter van Bree, ter

einer zijden gelegen beneffens Cleijn Jans

lant, ten anderen zijden Jan Verheijdens

lants, ende Geurt Jans,  gilt jaerlijx tot

thins eenen alden vlems betaelt

 

(in marge voor den broeck: Eccl(es)ia Petit)

 

Item anno 1610 den 22 februarij

te boeck gesat Jan Hendrick Tijs

soen aen eenen morghen lants luttel min

oft meer erfthins, welcke placht

toe te hooren heer Peter van Bree

geleghen ter eijner sijden cleijn lant zijn

landt, ten anderen zijden den alden

Oehm Jaxken sijn lant, gilt jaerlijx tot

thins een alde vlems betaelt.

 

Ao 1638 den 24 marij heeft Gerit

Tijssen dit stuck lants als boven ge-

noemt gewonnen ende betaelt mit den

thins.

 

(in marge voor Tijssen: Eccl(es)ia petit)

 

Inv./blz. 245/115

 

Item anno 1605 den 6 februarij te boeck

gesat Willemken Leijsten mit Hendrix sijn

soon in plaets Dierijck Arets, uuijt-

gesprooten van Gerit Smit, erf van rectoren

goet, gelegen int dorp, ter eijner zijden

sinsus proeft goet, tot ander sijden ael

thooren goet, uuijtschietende aen die

gemeijne straet, gilt jaerlijx tot thins

iiij stuijver betaelt. Dit erf is drij

vierdel lants, ende is het half rectoren

goet mit hun scheur ontrint.

 

(in marge voor gesprooten: praetor exigit)

 

Item anno 1608 den 28 februari

is te boeck gesat Jan van Helden aen

die Heijde is toe boeck gesat Jan van

Helden aen eenen morghen lants gelegen

ter einder zijden Jan van Heldens lant

in dorp, ter ander zijden Merken Haenen

kinder lant, uuijtschietende aen

Wolter Goeskens kinder lant, gilt

jaerlijx een alde vlems tot thins

betaelt.

Nota segghen dat den jonghen lant Jan dat

heeft, waervan hij gewin betaelt heeft

 

(in marge voor is te boeck:

Betaelt totten jaere 1667 incl.)

 

(in marge voor ter einder zijden:

Jan Heldens betaelt totten jaere 1673)

 

Inv./blz. 245/116

 

Item anno 1615 den 12 junij is toe

boeck gesat Hendrick Engels Woef-

kens soon und Jan sijn dochter aen

twee morgen lants gelegen ten einder

sijden den kercken lant van Bree

ten anderen zijden Heijnken Smieten

lant, den thijns jaerlijx een hollants

betaelt.

 

(in marge voor sijden: Eccl(es)ia petit)

 

Nu te boeck gesat anno 1625 aen dese

voorsc. twee morghen Heijnken Smieten

und Vaes Pauwen, het gewin betaelt,

gilt jaerlijx tot thins als boven.

 

Inv./blz. 245/117

 

Item anno 1613 den 10 dagh meert is

te boeck gesat Jan Dierick Gijsen soon

tot erfthins rechten aen eenen morghen lants

luttel min oft meer, gelegen aen der Heer-

straeten, mit eenen endt schietende op

Heijncken Hermans lant, mit der ander

eijndt Jan Smits lant, welcke aen

Bolten aen die hant heeft gehat, gilt

jaerlijx tot thins een alde vlems.

 

Anno 1673 den 10 dagh julij is gecomen

Willm Gijsen woonende ter Horst, ende

heeft in plaets van sijnen broeder Jan

Gijsen den thijns betaelt van den voorss:

morghen lants als rechter erffgenaem

ende verclaert dat den selven morghen

lants aen hem is toegehoorigh, beloovende

daervan s'jaers den thins te betalen

voorgenoten daer boven heeft den voorss:

Wilhem Gijsen hem neffens ende in plaetse

van sijnen broeder Jan Gijsen selfs in per-

soone behandight.

 

Op heden den 21 dagh julij anno 1688

soo is voor mij thins heere geweest, na-

mentlijck voor Willem vander Horst ge-

compareert Jacob Sueren als rechten

erfgenaem van Willem Gijsen zal(ige)r ende

heeft hem naer erfthins rechten in plaets

van Willem Gijsen hem doen behanden

                                                aen

 

Inv./blz. 245/118

 

aen desen boven voorss: morghen lants

ende den verloopen thins, ende gerech-

tigheijt betaelt tot het jaer 1687 incluijs

betaelt - 92. door Dierick Vaessen in naeme

van Jacop Seuren. item betaelt tot het iaer 1702 incluis.

 

Item anno 1616 den 29 februarij te

boeck gesat tot lijfgewins rechten Jan

Dierick Heijnen soon bij Mercken sijn

suster in behoef sijner mit broeders, ende

susters, aen twee morghen lants geleghen

beneffens Jan van Heldens lant int

dorp, ten anderen zijden Trijntjen Haenen

kijnderen lants, uuijtschietende aen den

gemeijnen wegh gelegen ontrint der Her-

straeten, gilt jaerlijx drij deijl van een

alde vlems, hier is bij gewest Tijsken

Linssen, und Jan Bleutjens van Kessel

 

Item noch toe boeck gesat in plaets

Mercken, Jan sijn suster aen dese boven

anderhalven morghen Lijsbet Heijssen

oder Wolter voorgenoot als boven

tot lijffgewin al inden rechten erven

behoef geschiet. Anno 1633 in februario

den thins betaelt anno 1632 incluijs

ende is den thins als boven.

 

Inv./blz. 245/119

 

Item anno 1605 den 20 dagh meert

Peterken Heijnkens dochter van tongerloo

te boeck gesat in plaetse Jan Wevers dochter

aen eenen morghen lants luttel min oft meer

gelegen ter eener sijden Engel de Greef

lants, ten anderen sijden nu Herman Pauwen

lant, gilt jaerlijx tot thins eenen vaeder

helder betaelt.

 

Item anno 1605 den 26 meert te boeck

gesat Dries Jan Smits soen tot erfthins

rechten aen einen morghen lants gelegen

t'eijnden Jan Smits sijn lant schietende

beneffens der gemeiner herstraeten

gilt jaerlijx tot thins eenen alden vlems.

 

(in marge voor gesat Dries:

dicunt dit selve te weten fol. 18 t'gene dat uiijtgelooft is)

 

Item anno 1621 den 5 meert Heijnten

Zetsen soon te boeck gesat aen dat goetjen dat

 

Inv./blz. 245/120

 

Item Teunisken Guijtsen toe boeck gesat

aen vijff vierdel lants gelegen ter eender

zijden Jan Zeetsen, ende der kercken lant

van Bree, ten anderen zijden Dierijck

Gijsen, ofte Gritjen Koppers lant, uuijt-

schietende op Sint Anna lant gilt jaerlijx

tot thins een hollants betaelt

 

Nunc Jacop Tilmans te boeck gesat anno

1633 aen dit voorss:

 

Op heden den 8 xber 1688. Soo is gecomen

Willm den soone van Peter Tilmans, en heeft

hem naer erfthins rechten doen behandi-

ghen aen dit boven voorss: erf alwelck

voorss: erf is toegehoorigh ende aengedeijlt

geweest aen sijnen ohm Teunis Tilmans

hebbende gewoont tot Boxmeer waervan

sijn meun Toenis Tilmans huisvrouwe de

tochte(r) erf is hebbende tot haeren sterfdagh toe,

maer naer haeren doot soo is den voorss:

Willm den rechten erfgenaem hebbende allen

verloopen thins ende gerechtigheijt betaelt

tot dato deser toe.

 

(in marge voor Willm den soone:

betaelt tot Jaer 1687.)

 

Op heden den 30 dec: 1692 heeft Peeter Peeters int

Roet teweten den soene Peeter Tilmans sal(ige)r noch vier

jaeren tijns betaelt te weten tot het iaer 1692 in

cluis, item 93 en 94, 95, item 99, 700, 702, 703, 704, 706,

708, 713, 714, 715. Dit parceel van Willem den soene van Peeter

Tilmans is nu verdeilt soe dat de Armen nu Daem van Helden ..gherd..?

drij vierdel, ende Sijben Jacobs aen den bosch eenen halven morgen.

 

Inv./blz. 245/121

 

Item Jan Claessen Jan den soon te boeck

gesat in behoef sijner mitgedeijlinghen

aen een stuck lants sterck eenen morghen

gelegen ter eender sijden Dierick Duijsinx

lant, ter anderen sijden Goessen Emondt lant

schietende ten beijden sijden op die weghen.

 

Item Heijn den Cremer aldoen te boeck

gesat dat vijfde deel van twee morghen

gegolden ende dat gewin betaelt van

welcke twee morghen toe boeck staen Peter

Jan Wolters ende Jan Claeskens soon Jan

Dieck gilt des jaers jeder morghen een

Hollants facit twee hollants.

 

Item Trijn Geurtjen Wolters dochter eodem

te boeck gesat aen het derdendeijl van

vijff morghen schietende op Peter Dries

lant ter zijden Frenck Haenen lant gilt

eenen vlems nu hiervan te boeck anno

1630. Jan van Helden aender heijden

gilt jaerlijx wie boven voorss: betaelt.

 

Jan Heldens segth dat desen boven voorss:

morghen waervan hij te boeck staet

Jacop Heldens heeft.

 

                                    Ao 1718 den 18 febr. heeft

Aeret Heldens mij betaelt vierthien st. voor het verloop

van den morghen daer Jan Heldens voor te boeck ghestaen heeft

ende is een anderen morghen soo neffens Hendrick Bongart

morgen dese 14 st heeft Aeret Heldens betaelt voor Grieten Cor

nelis Bolten dochter die den erfghenaem van die morgen is ende

waer weer Aeret heeft betaelt ...elf? het ..........? boeck stellen.

 

(door de tekst geschreven in de derde regel: Eodem)

 

Inv./blz. 245/122

 

Eodem heeft Jacop Heldens gewonnen naer

erfthins rechten aen eenen morghen lants

van dese boven derde voorss: derden deijl

van vijff morghen teweten eenen morgen

ende hiervan den thins ende gerechtigheijt

betaelt tot het jaer 1673.

 

(in marge voor Eodem heeft:

betaelt mit den tins tot het jaer 73.

----------

bet. 1675.

----------

bet. 76, 77, 78, 79.

----------

87 bet.

----------

tot 92 bet. item betaelt tot 95,

96, 97, 700. item betaelt 1710 item 1719)

 

Hendrick Heldens gewonnen naer erfthins rechten

desen boven voorss: morghen lants, ende heeft hem daer

aen laeten behandighen, den thins betaelt 1692.

 

Geurt Jans gilt anno 1617 den 15 aprilis

het gewin betaelt dat Heijn Cremers

betaelt dat gehat heeft, de vijfde gedeijl van

twee morgen gelegen ter eener zijden be-

neffens Dierijck Duijsinx lant, ten an-

deren sijden Goossen Emonts lant, schie-

tende ten beijden sijden op die weghen gilt

jaerlix tot thijn een hollants betaelt.

 

Item anno 1622 den 10 Xbris Jacop Tilmans

naer omganck des kercken roep, undt naer

die overdracht te boeck gesat van den

illick gelegen int lange heijtse velt

ter eender sijden Putten lant, ten anderen

zijden Engel Oetjens lant heeft gewin

gewest betaelt, tot erfthins rechten

gilt jaerlijx eenen stuijver.

                                                op

 

(in marge voor die overdracht:

bet: tot het Jaer 87. bet: 88.)

 

Inv./blz. 245/123

 

Op heden den 19 martij 1675 soo heeft

Peter Jacop Tilmans soon naer erfthins

rechten sijnen soon Peter den Jongen doen

behandigen aen dit boven voorss: erf

ende den dobbelen thins daervan betael

mitten verloopen tins mitter jaer als boven.

 

op heden den 30 dec. 1692 heeft Peeter Peters int

Roet noch vier jaeren tijns van die voerscreven erf be-

taelt tot het iaer 1692 incluis. Item 93 en 94, item 95

item 99, 700, 702, 703, 704, 706, 708, item 710, item 713, 714

item 715.

 

Inv./blz. 245/124

 

Copie van de volmacht gegeven

voor het vercoopen van de voorsc. posten

 

Ick Arnoldt van Hemmerich oversten-

wachtmeijster ten dienste van sijne

coninclijcke majesteijt van Hispanien

geve in quaeliteijt als voormunder in dese

acte, in name ofte voor de erfgenaemen

van mijnen swaeger broeder Georgh

Wilhelm vander Horst overstwachtmeijster

ten dienste van sijne hochforstelijcke

durchtl. toe Munster volkomene volmacht

om te moghen vercoopen een secker zijns-

boecken, genaemt speen boexken, soo het als een als het nieuw geauthoriseert

daeruuijt sijnde, mits verseckeringhe, dat

alsulcken koop van mij als boven voor-

noemt, en mede voor de erfgenaemen als

boven, nu en ten eeuwighen daghen sal vali-

deeren, ende ter meerder verseeckeringhe

van dijen verobligeere mijn persoon ende

goederen, soo veel daer toe van noode,

ende tot meerder vastenisse hebbe dese

eijgenhandig beneffens twee schepenen

onderteijckent geschiet tot Wanckum

den 12 Xbris 1689. Was onderteijckent

                        Arnoldt van Hemmerich

 

                                    Onderstont

 

Inv./blz. 245/125

 

Wij Teunis Pass, ende Wolter Draeck

beijde schepenen deeser heerlijckheijt Wanckum

doen conde ende certificeeren oopentlijck

voor jedermenlijck mits desen dat deese

hierboven staende acte van volmacht bij

den heere Arnoldt van Hemmerich

overstenwachtmeijster ten dienste van sijne

catholijcke majesteijt eijgenhandigh is

onderteijckent, ende ten behoeve sijnse swae-

ghers Georch Wilhem vander Horst over-

stenwachtmeijster van sijne hoochfurte.

gend. toe Munster uuijtgereijckt. In teijc-

ken der waerheijt ende volkomene confir-

matie hebben wij schepenen voorss: dese

beneffens onsen gerichtsscrijver onder-

teijckent. Aldus gedaen sonder alle arch

und list tot Wanckum in dato van heden den

twelfden januarij duijsent tachtentigh negen.

            was onderteijkent

                        Wijhers gerichtschrijver

Teunis Pass

Wolter Draeck.

 

Dese boven voorsc. posten teghen het origineele

boexken gecollationeert tegen malkanderen

als oock de volmacht is bevonden t' acorderen

in teijcken der waerheijt hebben wij, gerichtspersoonen, dit eij-

ghendigh onderteijckent den 11 Xbris 1692

 

A Hermaens                 Gerardt Reuls

Gerardt Snellen

                        Hendrick van Knippenbergh

                        Jan Heldens

                        S.H. Besanzon, testis

 

(Pagina 126 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/127

 

Extract uit de scheidinghe ende deilinghe van Lenart van Hoemoet

tot Venloo / Jan Coopmans ende mede mombaer van Peeter Coopmans

ende Henderick van Knippenbergh hebben verdeilt te weten soe sij

den pacht van de kerck ende de armen verdeilt hebben Ao 1681den

28 jan. ock eighenhandich ghetekent hebben.

 

Lenart van Hoemoet geeft twee vat aen de kerck van de helft

van Breeskens Weide waer voor hij die weide heeft, ende noch een

half vat aen de kerck t welck ock mede in die weide licht.

 

Peeter Coopmans geeft vif.e half vat aen die kerck tot Bree

t welck sum ook is ghevallen en in Grietkens ende Bestiens

Weide licht welcke voersc. pacht Peeter en van Hoemoet

moeten betaelen.

 

Joannes Coopmans geeft pacht twue vat ende ander

half ... spint aen die armen tot Bree waer van is

ander half spint liggen op rinkesfort ende het summeren

soude liggen in Knippenbergh lant.

 

Ao 1715 den 26 nov. sijn de erfghenaemen van Dirick Coopmans

bij mij ghecoemen ende hebben den pacht dij si verschult sijn aen de

kerck verdeilt als volght te weten dat de weduwe Knippenbergh

sullen bet sal betaelen negen cop rogge erfpacht iaerlix aen de kerck

ock soe veel ................ sal betaelen iaerlickx Joes Mons

tot Venloo ende dat uit Bestiens weide teweten neghen cop rogge

noch sal Joes van Hoemoet ende Peter van Hoemeot jaerlix betaelen

derde half vat erfpacht rogge ende dat uit Grietkens weide item

noch een wat erfpacht van 't weuten goet waer van Dirick Wolters

och pacht betaelt.

 

Ao 1722 den 23 oct. sijn bij mij ghecoemen de weduwe van Lenart Peu

mans en de weduwe van Laurentius Coopmans ende hebben aenghenoemen

dit voorscreven parceel aengaende de armen te betaelen / soe nochtans dat

Sibille de weduwe van Lenart Peumans sal betaelen van dien pacht een

vat en anderhalf spint / ende Aldegunde de weduwe van Laurentius sal

betaelen alleenlick een vat aen die armen.

 

(Pagina 128 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/129

 

Ao 1714 den 16 sept. heeft Geurt Tisen ende Peternelle sijne vrouwe ontfan

ghen tot .....? hondert guldens van het kercke gelt van mij onderscreven ende dit

met consent van scholtis en schepen ghelick daer eenen brief van is

actum als boven verclaere soe te sijn.    H. Stijns past:   nota dat Gerit

Peeters heeft mij hondert sestien guld. en 13 st. eenen halven afgheleit daer

teghen hebbe dese hondert guldens uitgheset aen Geurt ende Peternelle hier

boeven is naer te sijn mijne rekeninghe.

 

Ao 1714 den sestienden dec. hebben Vaes Vaesen ende Anna Steencamp

sijne huis vrouw ontfanghen hondert guldens ......... van het kercke gelt

ook met consent van scholtis en schepen ghelick daer eenen brief van

is maer nota dat Henderick Bongers ende Merij sijn huis vrouw mij hondert

gulden hebben afghelacht die sij verschult waeren aen de kerck soe dat

ick dese penningen van Hend. Bongers nu overghetelt hebbe aen Vaes voer

screven. Wie van Vaes ock de pensioen sal betaelen ad vif ten hondert.

Actum Bree als boven. H. Stijns past.

 

Inv./blz. 245/130

 

Ao 1715 den 5 nov. heeft Hendrick Vaesen aen mij onderscre

ven overghelegt hondert gulden tot een solemneel iaer

ghetidt van sijne suster s(alige)r Maria Vaesen dese sijn weder

overgestelt ende staen nu tot last des erfghenaemen

van Jan Houben ghelick ock het enkel iaerghetidt van

Merghen Lamerts ofte Simons. Ita testor dato ut supra

                        H. Stijns past.

 

Ao 1717 den 27 januarii heeft Jan Bitsen ofte Fransen overgheweesen

aen onse kercke viftigh gulden staende tot last van de erfghe-

naemen van Poulus Bitsen s(alige)r ende dat om te voldoen aen

een iaergetidt het welcke sijne huis vrouwe Dens s(alige)r tot troost

van haer siele ghefundert heeft. Oirkont der waerheit heeft

Jan voorscreven eighen handigh met mij onderscreven dato als

boven.

            dit (schep) is de merck van Jan Fransen

            Henr. Stijns pastor.


Inv./blz. 245/131

 

(pagina is grotendeels doorgehaald)

 

Wij onderscreven scholtis ende schepenen verclaeren soe dat voor ons ghecompa-

rert is Dirick Vaesen den welcken met consent van sijne huis vrouw Catharina

Aris verclaert deugdelick schuldich te sijn aen onse parochiale kercke hondert

viftigh gulden van outs noch verclaert hij aen te neemen viftigh gulden her

koemende van het iaergetidt van Willem Everts staende tot last van Peerken

de weduwe van Evert s(alige)r op Dekenshorst ghelick hij met desen aennemt te

betaelen / noch verclaert hij met desen ontfanghen te hebben uit kercke middelen

van den H. Pastoor vif en seventigh gulden soe dat hij nu voerdaen aen de

kercke schuldich is drij hondert gulden mijn vifentwintigh / waer ... voor

hij alle iaeren tot pensioen aen de kerck sal gheven teghen t hondert vif

ende tot een sufficante onderpant stelt hij sijn huis met schuer bongaert

coolhof etc. sijnde te saemen groot anderhalf morghen liggende een sits neven

Peeter Vis erf de ander sijde neven de kerck ende Thoen Smets erve. Actum

Bree den 24 dec. 1716.

            H. Stijns past:

            Gijsbertus Peterss

            Jan Heldens

            Peter Smets

 

Bekijnne ick onders. voldaen

te sijn van die vijf en

seventich gulden door den

heer pastoor bij mij

soo dat Dijerijck Fassen

hijer boven gheschreven ten

eersten is.

 

Wij onderscreven verclaeren dat den voorscreven Derick Vaesen

noch ontfanghen heeft vif en twintigh guldens van het kercke

gelt te weten herkoemende van het iaergetidt van Hend. Peters

s(alige)r ende sijn huis vrouw s(alige)r soe dat Derick nu te saemen aen

de kerck schuldigh is drij hondert guldens waer van hij de

pensioen sal betaelen als hier boven. Actum Bree den 1

febr. 1717.

 

Dijerijck Fassen met

consent van mijn huijsvrou

Henr. Stijns Pastor

Peters Smets

Jan Lennarts

 

Dese 300 gulden sijn

afgelaght gelijck int boeck D verder te sien is.

 

(Pagina 132 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/133

 

Ao 1717 den 5 januarii sijn voor ons scholtis en schepenen ghecomparert

Arnoldus Diricks met sijne huisvrouw Maria Vanderscoet / ock Cristiaen Jacobs

met sijne huis vrouw Jenneken Vanderscoet ende hebben bekant deugdelick

schuldich te sijn aen onse parochiale kercke tot Bree eerst hondert guldens specie

die sij van outs vegens hunne ouders herkoemende van Marten Tilmans s(alige)r

schuldich waeren / item noch hebben bekant viertigh gulden specie schuldigh te

wesen aen onse kercke herkoemende van Aert Vanderscoet die hunne ouders

ock van Aert Vanderscoet hebben aenghenoemen. Noch bekennen sij aen te neemen

vifenseventich gulden herkoemende van Henderick Peeters s(alige)r waar voor

het iaergetidt van Hendr. Peeters s(alige)r ende sijn huisvrouw s(alige)r sal ghehouden

worden soe dat sij nu te saemen schuldigh sijn aen onse parochiale kercke tot Bree

twue hondert viftien gulden / waer voer sij alle iaeren tot pensioen sullen geven

ten hondert vif tot den tidt van afloesinghe van t capitael. Ende in foute

van uuitbetaelinghe soe stellen sij tot een sufficante onderpant soe voor

capitael als interes eenen morgen landt inde scoor een sits Jan Mertens

ander sits de weduwe Kerst Gisen item noch eenen halven morgen in de schoor

een sits Willemken Heldens in de steegh ander sits Jacob den veten meeker tot

horst / noch eenen halven mergen op berghken een sijts Wouter Lenarts Wolters

ander sits Poulus Smet Anthoin Smets / item noch anderhalven mo(r)gen aen

kerck dick een sits weduwe Knippenbergh ander sits Thoenen Peeter. Oir

kont den waerheit hebben wij eighenhandigh ontertekent dato als boeven.

            Henricus Stijns pastor     Hierop ontfanghen deur Jan Bolten 100 guld

            Gijsbertus Peterss           dens ruremonts

            Gerardt Snellen

            Jan Heldens                    Den 11 feb. 1749 hebben Christiaen

                                                  Jacobs en Gerit Jan Bolten het

                                                  restant van dit capitael ad 115 guld.

                                                  erlaght.

 

(in marge dwars langs hele tekst:

Dit capitael is erlaght ergo Nihil)

 

Nota dat de erfghenaemen van Hend. Peeters s(alige)r aen mij onderscreven noch

vifentwintigh guldens ghetelt hebben soe dat nu ..... voor sijn jaerghetidt

ende sijn huis vrouw saliger compleet betaelt sijn hondert guldens ende alsock

het selve solemneelick moet ghesonden worden. Actum Bree den 5 jan.

1717. H. Stijns past. in Bree. 

                                                Dese 25 guld. hebben uitghereick aen Dirick

Vaesen uitwisens het blat hier voeren.

 

Den 11 feb. 1749 hebben de selve Christiaen Jacobs ende

Gerit Jan Bolten noch getelt vijfftig guld. permissie

tot erlegginge van een gelijck capitael soo sij aen

de kercke schuldigh waeren ende welcke 50 guld.

alhier worden genoteert tot dat men de selve

op 't boeck vinden sal // is te sien in het nieuw

kerckenboeck fol. 81 verso.

 

Inv./blz. 245/134

 

Ao 1723 den 22 oct. heeft de eersaeme weduwe van

Jan Tisen s(alige)r een .........  jaerghetidt ghefundeert tot

troost van haeren voorscreeven man s(alige)r daer toe ghevende viftigh

....... gulden / soe dat sij ofte haere eerfghenaemen de pensioen

daer van sullen betaelen jaerlickx vif gulden ...... ten hondert en dat

tot den tidt dat sij het capitael sullen afleggen. Actum Bree

der als boven is ondertekent door de merck van de voerscreven

weduwe Lisbet Peeters mits sij scrivens onervaeren is.

            Dit + is de merck van Lisbet Peeters

            Henricus Stijns pastor et testis.

 

(in marge voor Ao 1723:

dit geldt hebbe deur Lisbeth ontfanghen met een jaer interesse)

 

Is int jaer 1763 tot

een solemneel jaergetijt bij

gefundert vide libro C fol.

                                    77 verso.

 

Ao 1727 is ghemaekt een solemneel iaerghetidt voor Laemer Dirickx

ende sijn huis vrouw s(alige)r Mericken bij de 50 guld. die voor Meriken Simons

ghefundeert waeren hebben de erfghenaemen van Lamert s(alige)r noch bij ghevoeght

50 guld. staende tot laste van de erfghenaemen van Gerit Lensen s(alige)r. Ita est

prout testor 28 jan. 1737 H. Stijns past.

 

Den 12 xbris 1734 heb ick ondersch. dese vijftigh guldens met 5 jaeren

interesse van Hendrick Gerit Linsen sal naer wijs en waer deselvighe uijtgestelt zijn.

                                                                        Lud. Bloemarts pastor

 

Ao 1727 den 1 febr. heeft Jan Bitsen noch viftigh guldens ghemackt

bij de viftigh guldens die hij te voerens ghemackt heeft voor een jaerghetidt

van Dirichske Smets en staen tot laste van Poulus Bitsen soe sal dat

hij nu een solemneel iaergetidt heeft ghefundert voor hem ende sijn huis

vrouw Derickxken ende sal ghehouden worden den 16 jannuarii. De viftigh

gulden die hij ghevoeght heeft bij de 50 guld. staende tot last van Poulus

Bitsen sijn nu tot last van de hove aent Westeringh soe dat de kerck nu

op dien hof heeft twue hondert guldens capitael / ende met transport door

de scepens  is op dien hof gheaffigert. Ita est actum ut supra.

                                                Henr. Stijns past.

 

Inv./blz. 245/135

 

Ao 1727 den 27 juni heeft Peeterken Smets 100 guldens ghefundeert

tot een erf solemneel iaerghetidt voor Dries Smets ende Willemken sijne ouders

ende ock voor hem selve dit iaerghetidt sal gheschieden ock den 27 junii

                                    actum Bree den 12 jul 1728

                                                                        Henr. Stijns pastor.

Non est solutum unquam nec

solvendum ergo nihil

 

Anno 1743 den 21 maij hebben de ondergeschreven eluijden Willem

Smeets en Willemken Heldens, uitt hunne eijghen vrijen wil, ende

met wederzijds consent gefundert twee solemneele jaergetijde in

de parochiaele kercke alhier. Een voor Willemken Heldens en sijne

ouders Jan Heldens en Peterken Geurts beijde z(alige)rs. Het aender voor Willem

Smeets, ende sijne ouders Peter Smeets ende Janneken Snellen oock

beijde z(alige)rs. Waervoor sij eluijden legateeren twee hondert guldens

ruremonts geldt, waer van het eersten sijne aanvanck sal neemen

bij het afsterven van een deser eluijden wanneer den laste levende

gehouden sal zijn uit te reijcken hondert guldens of daarvoor te stellen

suffisant pant het aender sal eerst sijnen aenvanck bij het afsterven

van den tweeden, of den lastlevende wanneer de gesamptelijck erfgenaemen

voor dit tweede jaergetijt oock sullen moeten uijtreijcken hondert

guldens munte als boven in teeken des waerheijdt hebbe dese in de

presentie der getuijghen eijgenhandigh onderteekent Bree dato als

boven wel te verstaen dat dese penninghe van twee hondert

guldens boven genoempt moeten coemen uit hunne saemen

gewonnen, en geworven goederen.    Dit is + het merck van Willem

                                                                                            Smets     

Peter Stokx getuigen            Dit is het merkt + van Willemke Heldens

Dit is (hooivork) het merck van Willem      

                       Dorsers getuijghen

                                                                    L. Bloemarts past.

 

(geschreven door ondertekeningen en handmerken:

Hierop ontfanghen hondert gls voor het jaergetijt van Willemken

Heldens en sijne onders.     also pen(n)ighe berust hier.)

 

(geschreven onder b.g. aanvulling:

Het gelt vant jaergetijt van Wilm Smets heb ich ontfangen ut patet in libro E fol. 176 verso)

 

Op heden den 3 junij 1746 is voor mij, en ondergeschreven getuijghen

erscheenen Peter Giesen, en Catharina Gerits sijne tegenwordighe huijs

vrouwe, en Peter voorsch. heeft bekent, en beleden dat deur hem, en sijne

laaste afgestorven huijsvoruwe z(alige)r Elisabeth Jansen is gefundert ge

weest gelijck hij noch stelt met desen, een erf solemneel jaergetijt

voor hem nae sijn afsterven, als nu voor sijne twee afgestorven huijsvr(ouw)e.

te weeten Elisabeth Jansen, en Maria Wilemsen, welck jaergetijt

beginnen is moet op den 17 martij 1747 waervoor Peter voorsch. met

consent sijnde tegenwordighe huijsvr(ouw)e voornoemt, stelt tot sufficant

pant eerst eenen renthe brief groodt viertich guldens ruremonts tot

last van Dierick Beurskens tot Baerlo nu de erfg(enae)men Catharina de dochter ten

tweeden eenen en twintigh pattacons twee schellinghe, die Peter voorschr.

competeren in een renthe brief ten laste van Jan Giesen, en Gertuij

sijn huijsvrouwe z(alige)rs aen de langhe heijden nu desen erfgenaemen

in oirconde geteekent dato als boven.   

 

Dit ist merckt (hooivork zonder steel) van Peter Giesen in schrijven onervaeren

        Dit is merckt O van Catharina Giesen in schrijven onervaeren

    Lamb. Stoutemans presbijter                   Lud. Bloemarts pastor

 

(geschreven net boven handmerken:

de 40 guld. sijn erlaght ut patet libro D fol 101)

 

dese 21 patte(cons) van dit boven gescreven jaergetijdt

sijn voldaen door Wilm Dorsers ende staet nu

tot laste van Hend. Hermans maer dengesien het

capitael staende tot laste van den voorseijden Peeter was

soo is het voorseijden gesuppliert uijt de kercke middele #

 

(in marge voor dese 21, aansluitend bij #:

# ut patet in novissimo libro fol 113 D)

 

Inv./blz. 245/136

 

Item is gefundert een solemneel jaergetijt deur Jenneke de dochter

van Kursten Vaesen, en Jenneke Linsen voor haer, en hunne ouders

welke jaergetijt beginnen sal op den sterfdagh van Jenneke de dochter.

Bree, den 8 7bris 1748

 

Het geldt van dit jaergetijt voor mijnen tijdt geteldt

ende gegeven aen de kerck gelijck gevonden heb

op een kleen blaetjen pampier gescreven van mijnen

voorsaet Bloemmerts.

 

In den naem des heeren amen.

Op heden den 7de febrarij des jaers 1756 soo sijn wij

onderscreve vrintelijck versocht sijnde geroepen gecome

ten huijse van Rolf van Overbrugge en Maria Verberckt

eheluijden welck beijde haere sinne en verstant wel

maghtig aen ons hebben verclaert voornemens te sijn

te wille stighten of te fonderen een solemneel jaer-

getijt gelijck sij mits desen stighten en fonderen,

het welcke edogh eerst sijnen aenvanck sal nemen

niet eerder als naer haer beijde aflijvigheijt, maer noch-

tans op dese conditie dat den langhst levende naer

de aflijvigheijt van den eenen of den anderen allejaar

sal laeten lesen een lesende misse, soo hij het selve

kan bij brengen.

De penninge noodigh tot de stightinge van het solem-

neel jaergetijt sullen geprocureert worde uijt het geheel

erfdeel van Maria Verberckt nu Van Overbrugge, gelegen

onder den klocke slagh van Bree, niet meer beswaart

sijnde als mit viftig guld(en)s. ruremonts aen de arme alhier

ende mit viftig guld(en)s aen Jan Heldens, welcke erfgoedere

bestaen in huijs en stal tot aen de schuir toe ende

den halven kamp daer tegen over, eenen halven morge

lants in den heijkamp, noch het stuxken int Westringhs

velt aen de vee stegh, noch drij veerdel aent haerens ven

het voorste deel, noch drij veerdel in den nieuwen camp

het middelste deel, noch eenen halven morgen baents

achter den winckel, noch eenen halven morgen aen

den scholtissen camp neffens de kindere van Jan Wolters

noch derde half veerdel van den nieuwen camp achter

laer broeck neffens Wilm Dorssers bandt, noch een

veerdel hout gewas neffens de erft van Peter Jacob

Stoffels, belast mit de gewoonelijcke lasten voor de

meer reste onbeschwaert.

Daeren boven hebbe de selve voor ons verclaert dat

noch tot loffenisse van haer ziele naer haer beijde

aflijvigheijt sulle gelese worde sestig misse welckers

penninge oock sulle geprocureert worden uijt de voorge-

noemde erfgoederen aldus geschiet en geteeckent

op dagh en dato als boven tot Bree.

                                    P.H. van Vechgelt pastor

Legata pia sunt per soluta

secundum tenoram hujus

                                    Joost Roeven  (handtekening)

                                    Hendrick Boijens  (handtekening)

 

Inv./blz. 245/137

 

Over de gevondene anniversarien

--------------------------------

 

Het anniversarium van Christophorus Felzen      lib: B pag 233

is tot last van de kerk

 

(Pagina 138 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/139

 

Over de gevondene merkwaardigheden

----------------------------------------

 

(blz. 140 t/m 187 zijn blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/188

 

Ao 1713 den 2 novembris is Gisbert Gisen met consent van

sijne moeder Jenneken bij mij onderscreven ghecomparert ende heeft

overghedraeghen aen onse parochiaele kercke eenen sekeren rent brieft

van hondert gulden capitael ghelick mij ock in handen is ghelevert

staende eerst tot last van Peeter Smets s(alige)r tot Blerick daer nae tot last

van Thoen Smets nu tot last van Daem Stappen met conditie dat

de helfte van dien brief te weten viftigh gulden ofte de pensioen van

die 50 gulden sal gheimploiert worde tot een jaergetidt voor

sijnen vader s(alige)r Christiaen Gisen / ende de andere helfte sal gheim

ploiert worden tot missen soo langh als de moeder sal bliven int

leven / maer naer haere aflievicheidt sal de heele capitael, ofte

de pensioen van de heele somme geimploiert worden tot een solem

neele iaergetidt voor beide de ouders te weten Christiaen Gisen

s(alige)r ende Jenneke Dirickx. Actum Bree dato als boven

            Hendr. Stijns past in Bree

                                                         Gisbert Gisen (handtekening)

 

desen brief staet nu tot last van Peeter Thoen Smets soen ghelick

hij ock de pensioen daer van betaelt.

 

Libro C fol 57 verso

 

den renth brief bij dese fundatie vermelt is niet

vintbaer op de pastorie, ende de som van dese

hondert guld(en)s noch de intresse van die en sijn niet be-

taldt int leven van mijnen voorsaet L. Blommaers noch

oock niet in mijnen tijt heb alle moite aengewent om

Peter Thoon Smets tot betalinge te brenge maar seijt

niet schuldigh te sijn ofte noit geene intresse hier

van betaldt te hebbe voor brengende een eigen handt

van den scholtis Gijsbertus Peters waer in hij bij ver-

coop van dit huijs borgh blijft voor dese 100 guld(en)s.

Waer over den ik landt decken Albers heb geconsulteert

en desen hier over andere rechts geleerden mij heeft

gesegt dat de erf(genamen) van den scholtis Peters desen penningen

niet verschuldt waeren, maer verloren. Cujus culpa

nescio interim ecclesia non debet pati, qua jam passa

videtur, per consequens anniversarium omittandum.

 

hoc meritur attentionem pro anniversariis que omittuntur

 

(Pagina 189 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/190

 

Ao 1711 den 12 jul. is Lamert Dirickx bij mij ghekoemen ende

heeft ghefundert een jaerlick jaerghetidt voor sijn huis vrouw

s(alige)r Meriken / soe dat hij mij onderscreven daer tot ghetelt heeft viftigh

guld. lopent gelt. Actum Bree den dit iaerghetidt sal ghescieden ontrent

het fest van St. Jan den dooper. Actum Bree den als boeven.

                                    Henr. Stijns past. in Bree

                                    Dit (hooivork) is de merck van Lamert Dirickx

 

Dit gelt staet nu tot last

van de erfghenaemen van

Jan Houben soe dat ick die penighe hebbe dese viftich overghetelt

ende noch hondert gulden die ick ontfanghen hebbe van Henderick

Vaesen tot een erf iaer solemneel iaerghetidt van sijne

suster s(alige)r ende even wel noch viftigh gulden daer boeven

soe dat sij ontfanghen hebben van mij Ao 1715 den 5 jan. 200

guldens tot pensioen.

 

Inv./blz. 245/191

 

Wij onderscreven Anthonius Hermes scholtis der herlicheidt Bree

Hendrick van Knippenbergh ende Jan Heldens beide schepen deses

ghewest voerscreven doen met desen conde ende ghetuijghen voor de op-

rechte waerheidt wij dat op heden dato onderscreven is gecompareert

voer ons This Heldens ende Enken Geurts sijne huis vrouw ende hebben

voer ons opghenoemen hondert guldens van onse parochiale kercke tot

Bree hercoemende van het erfiaerghetidt van Dries Jannis s(alige)r met

conditie dat sie iaerlickx tot een iaer rente van het voorscreven

gelt sullen gheven vif gulden specie / vermits de voerscreven hondert

gulden in specie ghetelt sijn, ende inghevallen de voerscreve comparan

ten doer quaede betaelinghe niet en quaemen te voldoen soe aen capi

tael als pensioen / soe stellen sij tot verseckeringhe van onse kercke

tot en vast ende sufficant onderpant aen de voerscreven kercke

hunnen dorperen baent groot ongheveer twue morgens reigenoeten

eensins Denis Jacobs ander sits Frans Heldens voerhoeft het broeck

achter Aret Heldens. De jaerlickse rente sal alle iaeren vervallen

op St. Andrees apostel tot aflegginghe van de selve ende de eerste

rente sal vervallen als men schrift 1706 den 30 novembris.

Alles sonder argh ende list passeerende soe hebben de voerscreven

comparenten .... scholtis ende schepens eighen handigh ondertei-

kent Ao 1705 den 30 martij

            A. Hermaens                            Gerardt Snellen in

H. Knippenbergh                                  absentie secretaris

Jan Heldens

 

(b.g. stuk geschreven door Gerardt Snellen, met 4 handtekeningen)

 

(Pagina's 192 tot en met 193 zijn blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/194

 

            In No(m)i(n)e D(omi)ni Amen

Wij ondercreven scholtis ende sempelicke schepenen van den

gherichte van Bree verklaeren gheconsenteert ende gheoctroiert

te hebben dat Peeter Houben soude tot last van de erven van

sijne kinderen met sijne eerste huisvrouw ghewerft meughen

opneemen twee hondert guldens specie gelt van onse parochi-

ale kercke tot Bree oversulcke soe verclaeren wij dat den

voerscreven mombe Peeter Houben heeft aenghenoemen hondert

guldens de welcke Aert Vanderscoet aen onse kercke verschult

was / ock noch hondert guldert de wecke hij met sijne eerste

vrouwe s(alige)r heeft opghenoemen van de kerck maekende te

saemen 200 guldens de welcke hij uit crachte van octroij

van onse gherichte ock met consent van de mombairs van

sijne kinderen tot laste stelt van sijnen voerscreven kinderen

ende veronderpant hunne erven. Oirkont der waerheidt

hebben wij eighen handigh onder teekent den 14 febr. 1704

 

A. Hermaens

H. van Knippenbergh                Gerardt Snellen

Jan Heldens                              In absentie

                                                            secretaris

 

(b.g. stuk geschreven door Gerardt Snellen, met 4 handtekeningen)

 

Inv./blz. 245/195

 

Anno 1704 den 12 martij heeft Jan Geurts op tongerloo van mij

onderscreven pastoir ontfanghen viftigh guldens permissie gelt de welcke

voortkoemen van het iaergetidt van Loef Oetiens s(alige)r waer van den

voerscreven Jan sal iaerlix de pensioen van derden halven gulden geven

soe dat tot aflegginghe der selve soe dat nu Jan Geurts aen onse parochi

ale kercke van Bree nu verschult is het capitael van hondert guldens

vermits hij noch te voerens van wegens het kercken hout hadde opghenoe

men noch viftigh gulden. Dit is geschiet in presentie van Roef Joesten

den swaegher van Jan Geurts den welcke voer dese voerscreve somme

is borgh ghebleven uitwisens hunne sijne merck teken hijer onder

ghetekent. Actum als boven

                                                Jan Guerts (handtekening)

                                                Dit (hooivork) is de merck van Roef Joesten

                                                Henr. Stijns pastor in Bree

 

Inv./blz. 245/196

 

Ao 1704 den 28 nov. heeft Lins Smets viftigh guld. hercoe

mende van het iaergetidt van Hermke Wolters welcke ghe

telt soe dat die nu van mij sijn overghewesen aen Roef Ioesten

ende noch daerenboven 14 guldens soe dat Roef nu iaerlix

betaelt de pensioen van 64 guld. Ita fidem facio dato ut

supra. H. Stijns pastor.

 

Weder gelijt door Geurt Roeven en wederom uijt gesat

geset aen Lisbet Bouten ut patet in lib. D. fol. 112.

 

Inv./blz. 245/197

 

Den onderscreven Marten Tilmans verclaert te vereeren ende

te geven alsulcke hondert gulden loepende gelt gelick hij staende heeft

ende hem schuldigh is Vaes Vanderschoet aen onse parochiale kercke

tot Bree bij conditie nochtans dat de ghemelde kerck daer van sal

ghehalden sijn te betaelen aen onse armen tot Bree 50 guldens ick

segghe viftigh gulden ende aen de eerwerdighe paeters Minnebroeders

tot Venloo viftentwuintigh ick segghe 25. Oirkont der waerheidt

hebben Marten Tilmans ende Vaes Vanderschoet eighen handigh onder

teickent in presentie van Ghetuighen den 8 decembr. 1699 ock is bespro-

ken dat soe langh als den voerscreven Vaes het gelt het voerscreven gelt

nidt ofer leght dat hij daer van sal de iaerlickse pensioen sal betaelen

ad vif ten hondert de welcke vervallen sal het naest komende iaer

als men scrift 1700 op den feestdagh van den heilighen

apostel Andreas.

 

            Maerte Tulman (handtekening)

            Dit (hooivork) is de merck van Vaes Vanderscoet

            Henricus Stijns pastor testis

            Dit + is de merck van Lenart Vander

            Linden als ghetuigen

            Anna Stenkamp (handtekening) als getuigen

 

Ick ondercrevene bekenne dat

mijn heer borgemester Blomerts

gestelijcke vader van het convent

der FP. Minderbroeders recollecte tot Venlo

heeft ontfangen de voorgemelt vijf een twijntigh guldens hier boven staende X

                                    quod attestor                                X ende dat door mijn heer

                                                f(rater) Petrus Scheijnen       Henricus Steijns pastoor

datum Venlona 12 junij             grandiaen van Venlo                 van Bree

                        1700

                                                de armen sijn ock

                                                voldaen

 

(Pagina's 198 tot en met 199 zijn blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/200

 

Ick ondercreven Thoen Smeets bekenne ontfanghen te hebben van den heer pastoir noch vifen se-

ventigh gulden herkoemende van het iaerghetidt van Mechel Oietiens permissie

gelt soe dat ick nu ontfangen hebben te saemen van het kercke gelt hondert vifen-

twuintigh gulden. Beloeve daer van de iaerlickse interesse te geven. Actum Bree

den 10 jann. 1699. Nota dit wel te verstaen dat bij die hondert vifentuintigh

gulden gherekent sijn die viftigh gulden herkoemende van het kercken hout.

                                                Dit X is de merck van Thoen Smets

            Ita testor Henricus Stijns pastor in Bree

 

Staet tegen wordig op den naem van dessens erf(genaemen)

 

(Pagina 201 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/202

 

Ao 1711 is ghefundert het jaergetidt voor Hendr. Knippenbergh saliger

te weten sonder vigilie tot dien ende is overgewesen de rente voor

viftien pattacons op de erfghe capitael op de erfghenaemen van Dries

Wolters s(alige)r soe dat nu de pensioen daer van betaelt Jan Tilmans ofte

Creiur op rinkesfort ghelick daer een briefken van is ita testis

H. Stijns past. nota dat de weduwe Knippenbergh mij de rest tot

viftigh gulden betaelt heeft ende het iaerghetidt heeft doen halden

den 24 octob. / ock betaelt heeft ........ op de pensioen vervallen

sijnde den eersten mei anno 1711 drij gulden elf stuiver de meer

reste sal alle iaeren betaelen soe van verloopen als van toekoemen

de / Merij Dresen ..... op rinkesfort nu ghetrouwt sijnde met

Jan Tilmans alias Creiur ghelick daer van de obligaties hijer bij

ghespelt is ende de pensioen vervalt alle iaeren den eersten meij

uit wisens ock de obligatie. Nota ook dat de pensioen maer is

alle iaeren 2 guld. 5 st. ghelieck ock vermelt de obligatie. Even

wel sal Merij Dresen alle iaeren betaelen 2 guld. 5 st. tot pensioen

soe ock sij viftich gulden ten vollen ontfanghen heeft ende de pensioen

ten vollen betaelt heeft tot het iaer 1714 den eersten meij.

 

Inv./blz. 245/203

 

Bekenne ick onderscreven van den heer pastoir ontfanghen te hebben 50 guldens aen-

gaende het kercken hout. Seven rixdaelder eenen blomuser hebbe moeten goet

doen weghens het hout het gheene ick ghecoght hebbe item noch eenen rixdaelder

waer voer ick den licop betaelt hebbe de meereste van het gelt tot de 50 guldens

te weten 9 rixdaelders eenen blomuser heeft mij den H: pastoir uiten handt

ghetelt soe dat ick nu 50 rixdaelder gulden aen de kerck schuldich ben waer van

ick de pensioen sal betaelen. Actum Bree den 2 nov. 1697.

                                                            Dit X is de merck van Thoen

Ita attestor Henr. Stijns past.                 Smets

 

Bekenne ick onderscreven van den aen onse parochiale kercke duegdelick schuldich te

sien de summa van achtensestigh gulden elf st. een ort, ick segghe 68 guldens 11 st. 1 ort

herkoemende van het kercken hout het gheene ick van de kercke ghecoght hebbe. Beloeve

daer van de iaerlickxse pensioen te betaelen tot afleggingh deer selve. Actum Bree

den 4 novemb. 1697. Hier op heeft Jan den soen betaelt 28 guld 11 st. een ort

            Ita testor Henr. Stijns pastor                 Jan Lennarts (handtekening)

 

(onderstaande vermelding is doorgehaald)

 

Bekenne ick onderscreven van den heer pastoir ontfanghen te hebben 50 guldens aengaende

het kercken hout elf rixdaelder drij schell. drij st. min een ort hebben moeten goet

doen weghens het hout het gheene mijnen man Hend. Bongers ghecoght heeft de meereste

van het gelt te weten vier rixdaeld. vif schellinghen 5 st. heeft mij den heer pastoir

uiter handt ghetelt soe dat ich met mijnder man nu 50 gulden aen de kerck schul

digh ben waer van ick de pensioen sal betaelen uit last van mijnen man. Actum

Bree den 8 nov. 1697.                                      Dese viftigh sijn afgheleit en staen

                                    Maria Heldens              nu tot last van Vaes aen de velse huisen

Ita testor Henr. Stijns past.

 

(onderstaande vermelding is doorgehaald)

 

Bekenne ick onderscreven Jan Tewuen ontfanghen te hebben van den H: pastoir viftigh

guldens van het kercken hout waer van sal ick alle iaeren een behoerlicken interest betae-

len tot aflegginghe van het capitael. Actum Bree den 11 novemb. 1697.

Ita testor Henr. Stijns.               Dit X is de merck van Jan Tewuen

past.                 Dit is afgelegt en gedeponert in den kercken

                                                                        kast

 

Bekenne ick Evert Peeters van den heer pastoir ontfangen te hebben 50 guldens

aengaende het kerken hout seven rixdaelder 2 schell. eenen blomuser hebbe moeten

goet doen weghens het hout het gheene ick ghecoght hebbe item 7 guld. 2 st. 3 ort van opgelt

hoch hebbe goet ghedaen twue rixdaelder eenen blomusel weghens het ghout het gheene

t heer Simon ghecoght heeft daer bij hebbe ontfanghen ses rixdaeld. ..... drij schell...

2 ort uit handen van den heer pastoire soe dat ick nu van viftigh guld. sal gheven

de iaerlickxse pensioen tot aflegginghe deerselve. Actum Bree den 19 nov. 1697

                                                            Dit is de merck van Evert Peeters

Ita testor Henr. Stijns past.        Dit capitael is wederom ghelaght nu Evert ende is aen

                                                ghenoemen van Dirick den Boij uitwisens hier achter

Nota dat Derick dit gelt ......................................en staet tot last van Derick ............

            noch schuldich is.

 

Bekenne ick onderscreven Peeter Jan Houben soen ontfanghen te hebben van den

heer pastoir uiter het kercken hout hondert guldens waer van sal alle

jaeren den behoerlicken interest betaelen tot aflegginghe der selve ick segghe

100 guldens. Actum Bree den 21 nov. 1697.     Peter Jan Hubben (handtekening)

Ita testor Henr. Stijns pastor.

 

Bekenne ick onderscreven afgherekent te hebben met den H: pastoir den slagh 20

end ses rixdaeld. en 18 st. een halv. van opgelt daer bij hebbe noch ontfanghen van den

H: pastoir neghen rixdael. seven een halven schell. eenen st. soe dat ick nu

weghens t hout schuldigh ben aen de kerck viftigh gulden waer van sal alle iaeren

de pensioen betaelen tot afleggin der selve. Act. Bree den 24 nov. 1697.

Ita test. Henr. Stijns pastor.                               Dijerick Fassen (handtekening)

Dit capitael van den Boij is afghelaght van hem

ende is aenghenoemen van Derick Wolters ofte Velmaekers

sijt hier achter.

 

(Pagina 204 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/205

                                    Tilman Jacob Tilmans soen...

Ick onderscreven bekennne ontfanghen te hebben van den H: pastoir uiter het kercke

...... gelt vifenseventigh gulden permissie waer van sal de ghewoenelicke pensioen

betaelen tot afleghingh deer selve. Actum Bree den 6 dec. 1697

Ita test Henr. Stijns pastor

                                                                        Tijlman Jacobs (handtekening)

 

(onderstaande vermelding is doorgehaald)

 

Bekenne ick Lins Willems aen de Windtmeulen ontfanghen te hebben van

den heer pastoir van het kercken gelt de summa van viftigh guldens

permissie loepent gelt waer van beloeve de pensioen te betaelen tot afleg

ginghe van de selve. Actum Bree den 28 jann. 1698.

Ita testor                                   Dit (zeis) is de merck van Lins Willems

            H. Stijns pastor

Dit is erlaght bij pastor Bloemaerts

 

Bekenne ick Jan Geurts met mijne huis vrouw Cathrin Reuls ontfanghen

te hebben van den heer pastoir weghens het kercke gelt viftigh guldens

permissie loepent gelt waer bij sijn gherekent vier rixdaelder die mijnen

schoenvaeder den kuster moet betaelen weghens .... aen de kerck het

welcke hem sal dienen tot kortingh / soe dat ick daer ben mede ben schuldigh

viftigh guldens aen de kerck / beloeve daer van de iaerlixse pensioen te

betaelen tot afl... aflegginghe van het capitael. Actum Bree den 28

jan. 1698          IJan Geurts (handtekening)

Ita testor Henr. Stijns pastor.

 

(onderstaande vermelding is doorgehaald)

 

Ick onderscreven Jan Jacob Tilmans bekenne met wille van mijne huis

vrouw Fie Heldens ontfangen te hebben van den heer pastoir viftigh

guldens lopent permissie waar wan sal betaelen de jaerlickse pensioen

tot aflegginghe van het capitael. Actum den 20 mert 1698.

Ita testor Henricus Stijns pastor.            Jan Jacob Telmans (handtekening)

Dit is erlaght den 27 augusti 1757

 

(Pagina 206 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/207

 

Ao 1698

Ao 1697 den 30 novembris heeft Dirick Vaesen den Boede

mij van weghens de kerck wederom ghegheven hondert gulden permissie gelt

de welcke hij aen onse parochiale kercke schuldigh was te weten wiftigh gulden

de welcke ick hij wegens het kercken hout schuldigh was ende viftigh gulden de

welcke mijnen sijnen vaeder Poulus Vassen aen de kerck verschult was ... met

den Gerit Simons den alden kuster den welcke ock viftigh gulden aen de kercke

verschult was ghelick hier achter int boeck te vinden is. Dese voorscreven

hondert guldens heeft van mij den helften dito in de presentie van den

boede aen ghenoemen Dierick Wolters in den Winkel ende sal daer van

de jaerlickse pensioen betaelen. Oirkont der waerheit hebbent wij egghen

handigh ondertekent.     Derijck Wolters (handtekening)

                                    Henricus Stijns pastor in Bree testis

                                    Dijerick Faessen als getuijghen (handtekening)

 

Ao 1697 den 30 nov. heeft Roef Joesten met willen

van sijne huis vrouw Celij ontfanghen van den heer pastoir

viftigh guldens loepent permissie waer van hij sal de jaerlickse

pensioen betaelen tot afloesinghe der capitael. Actum Bree den als

15 april 169 boeven. Oirkondt der waerheidt heeft hij het selve

met sijn eighen merck ondertekent.

                                                                        Dit (hooivork) is de merck van

            Ita testor Henricus Stijns pastor             Roef Josten.

 

Ao 1697 den 30 nov. heeft Gerit Bergh ontfanghen van den

heer pastoir viftigh guldens permissie gelt waer van hij sal de

jaerlickxse pensioen betaelen tot aflegginghe der selve ende tot meerdere

versekeringhe van dat gelt soe soe is Gerit Heldens den swaegher van

Gerit Bergh borgh ghebleven soe voer capitael als voer pensioen.

Orkondt der waerheidt hebbent sij eighen handigh ondertekent.

                                                Dit (hooivork) is de merck van Gerit Bergh

Hendricus Stijns testis               Geret Hendrijck Heldens (handtekening)

 

Inv./blz. 245/208

 

Ao 1701 den 13 octob. heeft Dirick Vaesen den Boij / den welcken

ghelick hier voerens op het bladt de kerck wederghetelt hadde hondert

guldens / nu wederom opghenoemen hondert guldens van de kerck / ende

dese hondert guldens heeft mij afghelacht Jan Maesen die hij aen de

kerck verschult was / soe dat Jan Maesen nu alleenlick schuldigh

blift aen de kerck het capitael van 25 guld. ende het derde deel van

viftigh gulden. Den voorscreven Dirick den Boij die sal jaerlickx de pen

sioen betaelen ad vif ten hondert ende de eerste pensioen sal ver

vallen als men scrift 1702 op het fest van St. Andreas apostel.

Jan Maesen heeft mij de pensioen betaelt van het lesten jaer te weten

vif gulden die nu vervalt Ao 1701 op St. Andreas apostel / soe hij noch

verschult is aen overighe pensioenen die sal hij de kerck meesters

vergoien. Nota dat Derick den Boi die hondert ghetelt sijn ad 32

rixdaelder ende 2 schell. Actum Bree als boeven is onderteickent

deur mij Henr. Stijns pastor. Dit is de merck van Jan Maesen

Dijerick Fassen (handtekening)

 

Ao 1701 den 9 novembris is wederom Dirick Vaesen den Boij bij mij ghe

coemen met Evert Peeters ende heeft aenghenoemen viftigh guld. capitael

die Evert Peeters onse kercke schuldigh is van het kercken hout ende sal nu vordaen de pensioen

betaelen tot de redemptie van het capitael soe dat de eerste pensioen sal

tot sijnen last vervallen als men scrift 1702 op St. Andries apostel

Actum Bree als hier boeven is ondertekent deur mij Henricus Stijns past.

Dit is de Dit is de merck van Evert Peeters.

                                                                        Dijerick Fassen (handtekening)

 

(Pagina's 209 tot en met 210 zijn blanco en niet opgenomen)


Inv./blz. 245/211

 

Ao 1708 den 6 meert heeft Jan Gerit Peeters soen ontfanghen

van mij onderscreven hondert gulden permissie herkoemende van het

jaerghetidt van Vaes Simons s(alige)r sijn huis vrouw s(alige)r Celij / ende sijne

dochter Mettie s(alige)r / welcke hondert guldens mij van de erfghenae

men van Vaes Simons sijn overghetelt ende ick nu de selve hebbe

weder ghetelt aen Jan Gerit Peeters soen / soe dat desen Jan nu

voerdaen de pensioen daer van sal betaelen te weten jaerlickx

vif / te weten tot den tidt van de aflegginge van het capitael

uutwisens den brief den welcken Jan ... met sijn eigen handt

heeft ghescreven .. staet ende gheteikent. Ita testor ut supra.

            Henr. Stijns pastor.

 

Inv./blz. 245/212

 

(pagina is geheel doorgehaald)

 

Wij onderscreven verclaeren ende ghetuighen dat de erfghenaemen

van Henderick Fransen ende Ida sijne huis vrouw verschult sijn aen

onse parochiale kercke tot Bree de summa van vifenseventigh

gulden de welcke sij verschult waeren aen onse armen soe dat sij de

armen nu ontslaegen sijn van die voerscreven summe ende nu vordaen

sullen de selve betaelen aen onse kerke noch verclaeren bij ende

ghetuijghen dat Tilman Mertens ende Aelken (=Aldegonda) sijn huis vrouw verschult

sijn aen onse kerck drij en seventigh gulden / de welcke sij ock verschult

waeren aen onse armen / soe dat sij de armen nu ock ontslaeghen

sijn ende nu vorendaen dij 73 gulden sullen met de pensioen betaelen

aen de kercke. Actum Bree den 15 april 1705.

 

            A. Hermes

            Gerardt Snellen (handtekening)

            H. Knippenbergh (handtekening)

 

Wij onderscreven verclaeren de rechte waerheit te sien dat

de erfghenaemen van Lisbet Simons s(alige)r verschult sijn aen

onse kercke tot Bree viftigh guldens / item Frans

Heldens tot Barloo ook verschult is aen onse kercke ....... viftigh

guldens. Item Derick Tisen int roet ock verschult is aen onse

kercke viftigh guldens / soe doet te saemen dese drij posten

maeken hondert viftigh guldens ende van te voeren verschult

waeren aen onse armen is volgens de drij vergemelte schul

ders nu ontslaeghen sijn van de armen ende ghetransporteert sijn aen onse

kercke. Soe is te noteren dat onse kercke pretensie hadde aen

de armen van drij hondert guldens vermits de armen besitten

den Hove aen de hei van Vaes Vaesen ende Kurstien Simons sijn

huis vrouw / waer op de kercke hadde ghehupotisert ofte ver

onderpant 300 guldens / vermits dan de voerscreven

hondert viftigh guldens ghetransportert sijn van de armen aen

de kerck ock hondert viftigh guldens van Kerst Vaesen ock ghet hier

op het naaste ghespecificert / soe consent dat de kerck van de

armen betaelt is. Oirkont der waerheit hebben wij eighen

handigh ....  onderteekent den 15 april 1705. De post is ock

goet ghevonden dat Derick Tisen te noteren dat Derick Tisen int

roet verschult is de viftigh guldens voerghemelt van wegens

Geurt Segers soen de welcke hebbende viftigh guldens op Dirick Tisen

...... int roet de selve ....... testament heeft overghegheven

aen onse armen tot Bree

 

A. Hermens

H. Knippenbergh                      Jan Heldens

                                                Peeter Smets

 

Inv./blz. 245/213

 

(onderstaand tekstblok is geheel doorgehaald)

 

Wij onderscreven Anthonius Hermes scholtis der heerlicheidt Bree

Hendrick van Knippenbergh Jan Heldens ende Peeter Smets schepens

alle drij dese ghericht van Bree doen met desen conde en ghetuighen

voer de opreghte waerheit / wij dat op heden dato onderscreven / is ghecom

parert voer ons Kerst Vaesen ende Jenneken Linsen sijne huisvrouw ende

hebben voer ons bekent deugdelick schuldigh sijn aen onse parochiale kercke

tot Bree hondert viftigh guldens de welcke van te voeren sij wettigh

schuldigh waeren ons aen onse armen armen tot Bree / soe dat dij voerscre-

ven hondert viftigh guldens nu ghetransporteert sijn aen onse parochiale

kercke vermits onse kercke weghens de armen hadde een obligatie van dij

voerscreven penningen op den armen hove waer van de armen nu

ontlast sijn tot meerder versekeringh van de voerscreven pensio pen-

ninghen ock tot versekeringh van pensioen deer selvighe stellen de

voerscreven comparanten tot een vast ende sufficant onderpant aen

onse kercke de helffte van elf morghen de welcke eertits veronderpant

waeren aen Willem Huisen tot Barloo ende nu .. deur de voerscreven

comparanten sijn gheredimert reigenoeten eensits ofte voerhoef Jan Maesen

erf / andersits Tilman Vaesen kinder erf langhs den boomen? vegh. (= weg)

De jaerlickse rente vervalt alle iaeren op St. Andries apostel ad

vif ten hondert. Alles sonder argh ende list passerende soe hebben

de voerscreven scholtis ende schepens eighenhandigh ondertekent ...

Ao 1705 den 15 martii april ock doen de voerscreven scholtis

ende schepens konde ende tuighen soe dat het voerscreven onder

pant ock verscreven is aen de gilde van de smee tot Venlo

soe nochtans dat den heelen hove voor de armen ghelick hij

eertits ghecoght is gheweest van mijn heer Lom voer .........?

tot onderpant ghestelt is aen de smee.

A. Hermens                              Gerardt Snellen in

H. Knippenbergh                      absentie secretaris

Jan Heldens

Peter Smets

 

Dit boven geschreven capitael is gerestituert

aen mij in presentie van Jacobus Maessen ende

Jost Roeven schepenen ende is gedeponert

in de sacristeie mit een jaer intresso Bree

den 29 novemb. 1750   P. A. van Vechgelt

                                                pastor

 

Dit geldt is uijtgeset op dese gemeinte int jaer 1751

ende begrepen onder het capitael wedrom geschoten

aen de juffrouwe Bloemaers tot Weerdt.

 

Inv./blz. 245/214

 

Wij ondercreven verclaeren de rechte waerheit te sien dat de erfghenae-

men van Lisbet Simons s(alige)r verschult sijn aen onse kercke tot Bree

viftigh guldens / item de erfghenaemen van Henderick Hermans s(alige)r viftigh guldens / item

Henderick Heldens alias Bongerts ende Mericken sijn huisvrouw ock schuldich sijn aen onse

kercke tot Bree viftigh guldens soe dat te saemen dese drij posten maeken

hondert viftigh guldens ende van te voeren verschult waeren aen onse ar-

men tot Bree is volgens dat de drij voerghemelde schulders nu ontslaegen

sijn van de armen ende ghetransporteert sijn te betaelen aen de kercke

soe is te noteeren dat onse kercke pretensie hadde ende wettighe schult

van drij hondert guldens aen onse armen vermits de armen besitten

de hove aen de heij van Vaes Vaesen ende Kurstien Simons s(alige)r waer op

de kercke hadde ghehypotiseert ofte veronderpant drij hondert guldens

vermits dan de voerscreven hondert viftigh guldens van Kerst Vaesen ende

sijne huisvrouw hier folio verso ghespecificert / item dese hondert viftigh

guldens nu ghespecificert ghetransporteert sijn van de armen aen de kerck

soe konsteert dat de armen alsoe betaelt hebben aen de kerck / ende de

armen nu meester sijn van dee hoeve aen de heij eertits eigen aen Vaes

Vaesen ende Kerstien sijn huisvrouw. Oirkont der waerheit hebben wij

eigen handigh onderteikent den eersten meij 1706

 

            A. Hermens                  Gerardt Snellen

                        H. van Knippenbergh

                        Jan Heldens

                        Peter Smets

 

Nota dat Henderick Bongers sijne viftigh guld. hier boven ghespecificert

heeft afgheleit / ende nu aenghenoemen sijn doer Vaes aen de velse huisen.

met noch ander 50 gulden de welcke Henderick Bongers vant kercke hout .....h ock

was schuldich soe dat Henderick Bongers sijne 100 guld. aen de kerck betaelt heeft

ende nu staen tot last van Vaes Vaesen ende Anna Steencamp sijne huisvrouw

 

Nota ock dat Willem Hermes met sijne susters nu schuldich is aen onse

kercke twue hondert guld. te weten 50 hier boven ghespecificert 50 hercoe

mende van Jacob van Helden s(alige) iaergetijt. 50 hercoemende van Jan Kusters

den ouden iaergetit ende 50 hercoemende van Stinken Guitsen iaergetit.

 

(in marge voor met noch:

deese 100 werlaght door anna steijnkamp anno 1749 9 martii vide fol. 129)

 

Inv./blz. 245/215

 

Wij onderscreven scholtis ende schepenen van den gherichte tot Bree

verclaeren gheconsentert ende gheoctroiert te hebben dat de erfghenaemen

van Jan Houben s(alige)r teweten Peeter Houben gheadstipuleert met

den momber van sijne voor kinderen / Henderick Houben ende Jan

Houben hebben opghenoemen van onse parochiale kercke tot Bree twue

hondert guldens tot betaelinghe van de lasten die de erven van hun-

nen vader s(alige)r soe aen de kerck als contributie verschult waeren

wel te weeten dat dese twue hondert gulden dese de voer

screven erfghenaemen te saemen aengaen / soe dat daerenboeven

even wel de voerkinderen van Peeter Houben onse kercke noch

twue hondert gulden verschult sijn / ende Jan Houben .... ofte

sijne kinderen noch schuldigh sijn appart vifentwuintigh guldens

in summa sijn die erfghenaemen te saemen schuldich een capi-

tael summe van gelt vier hondert guldens ende vifentwuin

tigh guldens Rurmontse weerde / waer van de voerkinderen

van Peeter Houben appart verschult sijn twue hondert guldens

Jan Houben met sijne kinderen appart vifentwuintich guld.

ende dan de reste te weten twue hondert guldens staet tot laste

van hun de erfghenaemen te saemen te weten van Jan Houben met

sijne kinderen / Peeter Houben ende met sijne voor kinderen / ende Hendrick

Houben met sijne huis vrouwe tot een sufficante onderpant van

dese twue hondert guldens die hun te saemen aengaen stellen

sij ongheveer eenen morgen landt int Westeringh velt soe groet

ende klein als hij daer is liggende eensits de erfghenaemen van

Thoen Hermes s(alige)r ander sits Vaes Gisen ende den pastoir erf noch

stellen sij eenen morgen baent achter de schans een sits Peeter Pauwen

baent ander sits voor hoef Willem Simons baent. Vorts is soe

daenich gheconsentert dese opneemingh van gelden... gelden aengaen

de onse kercke dat als wanneer de eerfghenaemen sullen koemen

te deilen / ofte ist van hunnen erven te saemen ofte int particulier

willen veralieneeren / het selve su... nidt en sal gheschieden

voer al eer de kercke een sufficante onderpandt wort ghestelt

waer mede de kercke wegens die gheheele summe van vier

hondert guldens ende vifentwuintigh bewaert is ende nidt en kan

te kort koemen soe aengaende het capitael als aengaende de pen

sioen de welcke vif ten hondert sal ghegheven worden tot de aflos

singhe van de voerscreven summe. Nota dat de twue hondert guldens

de welcke de voorkinderen van Peeter Houben appart aengaen hier voer

in dit boeck vermelt sijn dato den 14 febr. 1704 ende staen tot last

van die voerkinderen vermits sij aenghelacht sijn tot ontlastingh van

hunne moeder s(alige)r erven. Ock nota dat di vifentwuintigh guldens

die appart aengaen Jan Houben met sijne kinderen vermelt sijn van

ghelicken in desen boeck hier ....dato achter dato den 30 oct. 1700

Orkont der waerheit hebben wij eigen handich ondertekent den 5 jan

nuarij Ao 1715                         Henr. Stijns past.

            Aart Peter

Jan Houbben    Gerardt Snellen             Gijsbertus Peteers

Hendrijck Hoeben        Jan Heldens      Jan Lennarts

            Dit geldt is ontfanghen, en uijtgestelt op de gemeente alhier

            te weeten 200 gld. van Peter Houben gelijck en mijne reekeninghe te samen.

 

(Pagina 216 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/217

 

Ao 1700 den 3e octob. bekenne mij ghetransportert te sijn sekere

25 guldens de welcke mijnen vaeder Jan Houben verschult was aen onse

parochiale kercke / soe dat ick nu ende voerdaen de pensioen van die voerschre

ven 25 gulden sal betaelen tot aflegginghe deer selve bekenne dit alsoe ghesciet

te sijen met consent van mijne huis vrouwe Merij Houben wel te weten

dat ........ ick Jan Houben dat gelt verschult ben ende mijner vaeren daer

van ontslaegen aldus geschiet sonder argh und list. Hebben de selve onder

screven scholtis ende schepenen met eighen handt onder tekent.

 

            Jan Houbben    dit P is de merck van Jan Houben Merij

                                    A. Hermans

                                    Gerardt Reuls

                                    Peter Smets

 

(Pagina 218 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/219

 

(eerste tekstblok is doorgehaald)

 

Ao 1695 den 22 april heeft Jan Willem Bouten soen

ontfanghen viftigh guldens loepent van onse parochiaele kercke tot

Bree stellende daer voer tot een sufficante onderpandt soe voer

capitael als pensioen het vifde deil van het goet in ghen Heske

ende in cas den voerscreven Jan in foute quaem te vallen van

te betaelen het voerscreven capitael ook de pensioen / soe blift soe

voer capitael als pensioen borghe Willem Bolten ende Laemert

Dirickx op tongerloo / de pensioen sal vervallen den 22 april 1696

ende soe vervolgh / oirkondt der waerheidt hebben wij dato als

boven ondertekent.

                        dit (hooivork) is de merck van Jan Willem Bolten soen

                        dit (hooivork) is de merck van Willem Bolten

                        dit (hooivork) is de merck van Laemert Dirickx

                         (handtekening) Henricus Stijns pastor in Bree

                         (handtekening) Stijnus Ponten als getuigen

 

Ao 1712 den 6 aug. is voer ons onderscreven verschenen Jan Vaes

Simons soen aent dubbroeck ende heeft bekant desen voerscreven viftich gulden

herkoemende van Jan Willem Bolten soen tot sijnen last te neemen soe

dat hij voerdaen de voerighe pensioen sal betaelen tot aflegghinghe van die

viftigh gulden / nota dan dat nu Jan Vaes Simons soen de pensioen moet

betaelen van hondert guldens, te weten van viftigh guldens hier boeven ghe

specificert ende van viftigh guldens herkoemende van Willem Everts iaerghe

tidt gelick hier achter te vinden is tot vaste ende sufficante onderpandt van

die selve viftigh gulden stelt Jan tot sijn goet op dubbroeck daer hij is woe

nende. Oirkont der waerheidt hebben dato als boven onderteekent

                        Jan Sijmons

                        Henricus Stijns pastor

                        Peter Smons

                        Jan Lennarts

 

Den 10 augusti 1735 hebbe dese bovenstaende vijftigh guldens ruremonts

ontfanghen deur Jan Vaes Simons soen aen t dubbroeck, met vier blinde

jaeren interest ad 10 gls, twee jaeren ad 5 gls noch gecort, die dito Jan aen den

heer pastor z(alige)r betaelt had, de resterende vijf jaeren interest in de blinde

jaeren van dese vijftigh guldens voerseijdt, heeft Jan Gerard Peters, in naeme

der erfgenaemen van Jan sone Willem Bolten op hem genoemen altijt gevraeght

te betaelen in teekene der waerheijdt hebbe dit eijgenhandight onderekent in

Bree dato als boven

                                                Lud. Bloemarts pastor

                                                Jan Gerit Peters

 

Inv./blz. 245/220

 

Op heden den 13 april 1687 is voer mij onderscreven

ghecompareert Rut Tisen ende heeft wederum ghetelt aen de

kercke van Bree viftigh guldens venloos hercoemende van Theunis

Muisers saliger. Orkoint der waerheit hebbe ick dit eighen handigh

ondertekent.

                        Henricus Stijns pastor in Bree

Dese viftigh guldens staen nu tot last van Lins Marten Tilmans

soene ghelick achter te vinden is.

 

Ao 1693 den 4 octob. sijn voer mij ghecomparert de erfghenaemen van

Theunis Bolten s(alige)r te weten Denis Jacob Tilmans soene / Jan Bolten ende

Kerst Bolten ende hebben aenghenoemen te betaelen een iaerghetidt van viftigh

gulden het capitael het gheene ghescieden sal nu ende ten ewighe daeghen voer de

ziel van hunnen afghestorven broeder s(alige)r Drees Bolten ende dat op den dagh

voer St. Lucas evangelist sijende den 17 octob. Orkoint der waerheidt hebbent

wij eighen handigh onderteikent.

                                     (handtekening) Henr. Stijns pastor in Bree

                                     (handtekening) Denis IJacop Tilmans

                                    dit (hooivork) is de merck van Jan Bolten

                                    dit (hooivork) is de merck van Kerst Bolten

 

Non solutum neques

                    solvendum

cum partes ossecurantes

suit depauperisatie

 

Inv./blz. 245/221

 

Ao 1695 den 3 martij heeft voer ons onderscreven Tilman Mertens aenghenoemen

te betaelen aen onse kercke tot Bree de summa van ........ hondert

6 gulden 4 st. de welcke Jan Siberts aen onse kercke tot Bree schuldich

was. Item heeft voer ons onderscreven aenghenoemen te betaelen de summa

van aen onse kercke armen tot Bree dri en seventigh gulden 2 stuiver

waer van de pensioen .... vervalt van beide jaerlick op St. Andries te

weeten vif ad hondert. Des weghen heeft de kerck ende de armen hunne onder

pandt het welcke hij hadde aen Jan Sibert / ..... ghetransportert aen den

voerscreven Tilman Mertens. Actum in Bree

Henricus Stijns pastor in Bree               Tijlmans Martens

                                                            Gerardt Reuls als getuige

                                                            Jan Heldens als getuiege

 

Ao 1695 den 30 octobris heeft Tilmans Mertens dese boven

staende somme van onse armen tot Bree te weten 73 guld. 2 st.

weder ghetelt aen onsen scholtis ende scepen / de welcke het

selve hebben ock uit ghestelt aen Aret Heldens / soe dat nu

voerdaen Aret Heldens daer van de pensioen gheven aen onse

armen.              H. Stijns pastor in Bree

Vint sigh int armen boeck fol 38

 

Inv./blz. 245/222

 

(hele pagina is doorgehaald)

 

Bekeenne ick Antonijs Hermans

scholtis ende mombaer der proghijale

kerck der heerlijckheit Bre, ontfangen

toe heebben van Servaes Oetjens, herkomend

van Metije Oetijens de somme ad hondert

drij ennegentich gulden, soe ende

gelijck Jan Leennerts daer uit geteelt

heft. In presensij Gerardt Peters

ende Gerardt Reuls als cuester

der heerlijcheit Bree

Dit boven vors. gelt ofte somme

het den vornumden momber uit gesadt

aen Jacob Peters, beloeve daer

van te geven een jaerlixse reente

alle jaer ad vijff van t hondert

aennen kerijck op onss lieve vrouwe

licht misse 1684 daer en te eersten

pensijoen sal vervallen anno 1685

op ons L. vrou als vors.

Meete condijtije sal de vornumde

kercke gehalden sijn te doen

alle quatertempper, teweten viermael

int jaer een misse vor Mettije

Oetijens s(aliger). Dit alsen waer

toe sijn heebben dese eigenhandich

onders.

                        Jacob Peters (hooivork) merckt

                        Geret Peters

                        Gerardt Reuls als getuighe

                        Jan Lijenaers

 

Van dit gelt hier boeven staet maer 93 guldens

tot last van mij vermits Aeret

Heldens nu hondert guldens daer

van ontfanghen heeft

            Henr. Stijns pastor

(dit inschrijving doorgehaald)

 

Inv./blz. 245/223

 

Ao 1684 den 10 augi. is in den heer verstorven

Lins van Tongerloo saliger ende heeft tot troost van sine ziel

ghefundeert 50 guld venloos tot een jaergetidt te houden ontrent

den selven tidt. De pensioen sal jaerlickx vervallen op den dagh

voor Sint Andries om dis wil dat sijne huisvrouw Lenertien de

voergaende maenden heeft goet ghedaen aen de kerck.

Wordt nu betaelt door de dochter van Lenertien

Trinken en Vaes haeren man.                            Henr. Stijns past.

 

Ao 1686 den sevenden martij is in den heere verstorven

Claes Roeven saeligher ende heeft tot troost van sijne ziele

ghefundert 50 guld. venloos tot een iaergetidt. Dese voerscre-

ven 50 guldens heeft aenghenoemen te betaelen Leenen Claesen

ghewesenen halfman van min heer Lom / ende sal de pensioen

daer van betaelen vervallende Ao 1687 den 7 meert.

 

                                    Henr. Stijns past.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Ick onderscreven bekenne met desen dat ick desen post staende

op dit voerighen bladt tot last van Jacob Peeters te weten

hondert sevenen drijen neghentigh gulden aen neme te betaelen oircondt

der waerheidt hebbe dit eighen handigh onderteickent den 9 gebr.

1696.   Henricus Stijns pastor in Bree.  Dit gelt is uitgheset aen

                                                            Aret Heldens en Thoen Smets.

 

(in marge voor Ick onderscreven, eveneens doorgehaald:

Siet hier onder rest noch 93 guld. tot pensioen last.

            siet mijne rekeninge)

 

Ao 1696 den 10 feb. hebbe ick Henr. Stijns pastor in presentie van den

scholtis ghetelt aen Aeret Heldens hondert guldens staende tot last van

mij weghens het gelt hercoemende van Jacob Peeters waer voer dat

Aeret Heldens tot onderpant stelt een seker stuck landts een sidt .....

een sidts Jan Bernarts / de andere Peeter Jansen soe en ghelick Gretien

Heldens ghelevert heeft met kennis van haere kinderen desen ....

veronderpant heeft aen Evert Peters / soe dat Aeret Heldens het

selve landt wederom heeft inghetrocken / ende heeft aen Evert Pee-

ters wederom sijn gelt gegheven. Oirkondt der waerheidt hebbent

wij dit acte eighen handigh onderteikent.

                                                            Henricus Stijns pastor

Aret Heldens                Derijck Verlenden

            A. Hermans

 

Nota dat Thoen Smets aen de kerck ock heeft ontfanghen vifenseventigh

gulden van mij onderscreven soe dat ick nu van het gelt herkoemende van

het jaerghetidt van de quater tempel missen voer Mechel Oetiens ende

eerst staende tot laste van Jacob Gerit Peeters nu hebbe tot pensioen uit

ghestelt eens hondert gulden aen Aeret Heldens ende vifenseventigh guldens

aen Thoen Smets. Ita testor hac 10 jan. 1698. Henr. Stijns pastor.

 

Inv./blz. 245/224

 

Ao 1690 den lesten april heeft Lins Marten

Tilmans ontfanghen viftigh guldens loepende gelt van onse

parochiale kercke tot Bree de welcke afghelaght sijn

van Rut Tisen schuldich sijnde de selve viftigh guldens wegens

Theunis Muisers ende in kas den voerscreven Lins Merten

Tilmans in fout quaem te vallen doen te betaelen dese

voerscreven somme soe blieven soe voer capitael als pen

sioen borghe Marten Tilmans sijnen vaeder / ende Tilman

Mertens sijnen broeder. Het capitael De pensioen sal

iaerlickx vervallen op St. Andries apostel dagh / aen

venckelick Ao 1690. Oirkont der waerheidt hebbent

wij eighen handigh ondertekent

                                    Henricus Stijns pastor

                                    Maertten Tulmans         Tijlman Martens

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Anno 1695 den 22 april heeft Jan Linssen ent-

fanghen vijfftigh guldens lopents van onse par-

chiale kercke tot Bree, en in cas de voorsc. Jan

Linssen in fout quaem te vallen van te betaelen

dese voorss: somme soo voor capitael als pensioen

soo blijft daer voor borghe, soo voor t' capitael

als pensioen heer Simon Henr: Besanzon cappelaen

alhier. De pensioen sal jaerlijx vervallen den

22 april in den jaere 1696. Oirkont der

waerheijt hebbe dese onderteijckent dagh en datum

als boven.

                                    Jan Lijnsen

                                    Simon Henr. Besanzon

                                                capp. in Bree

 

Dit gelt van Jan Lenssen is mij weder

ghelanght ghelick te vinden is in mijne

rekeninge Ao 1701 den 24 jan. soe

dat in die rekeninge blickt dat ick

dat gelt wegens de kerck ghedocert

hebbe.

 

Inv./blz. 245/225

 

Ick onders. bekeenne ontfanghen

toe heebben uit handen van Antonijs

Hermans scholtis de somme ad hondert

guldens waer vor alle jaer een

sollemniel jaergetijt sal worden gehouden

vor den heer pastor Michgel Cristoeffel

Felsen sal(iger) waer van ick onders. beloove

alle jaer te geven van intres vijf

vant hondert aenvenckelijck int

jaer 1684 ... 2 febrewaerij op ons

lieve vrouwe licht dach en de 

eerste pensijoen sal vervallen Ano

1685 ons L. vrou als vors. orkont

der waerheit heebbe dese onders.

Datum als boven.

 

                        Gerardt Reuls 

 

De kinderen van Gerit Bolten ende Truit sijne huis

vrouw s(alige)r hebben ghegheven tot een jaerghetidt voer

hunne ouder viftigh guldens ende wordt deur hun

daer van de pensioen betaelt te weten 2 guld. 10 st.

                                    Hen. Stijns past.

 

(In marge voor De kinderen:

Is afghelagt en ghestelt ten last van Theunis en Peter Hermes)

 

Ao 1688 den 5 april is in den Heere verstorven

Jan Bitsen s(alige)r ende heeft tot troost van sijne ziele

ghegheven viftich guld. specie tot een erf iaerghetidt

ende staen tot last van sijne huis vrouw Beelke Vaesen

                                    Henr. Stijns past.

 

(in marge voor Ao 1688:

is afghelagt en aenghelagt aen Jan Houben lant int Westeringh)

 

De kinderen van Gerit Gisen scepen als hij ghestorven was

Ao 1689 hebben aengh den 28 febr. hebben aenghenoemen

tot troest van hunne ouders een solemneel iaergetidt

te betaelen ende tot tot dien einde gheven sij iaerlickx 5

gulden. Dese hondert guldens staen nu tot last van heer

Houben capellaen tot Gribben vorst ghelick hij ock de pen

sioen daer van betaelt.

 

(Pagina 226 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/227

 

Wij, Anthonio Hermans scholtis deser

heerlijcheijt Bree Gerart Gijsen ende

Gerart Peters beijde schepenen deses gherichts

vorss: Doen mits desen conde ende ghetuijghen

vur die oprechte waerheijt, wije dat op heden

dato onderss: is gecomparert Kerst den sone

van Faes Faessen gea(ssi)stert met sijne

moeder Kerstijen Faessen, hijer inne consen-

terende, als oijck neffens hun geassistert

sijne suster Belcken de welcke, niet

mechtich sijnde, vermits deselve noch onghe

trouwt is, maer tott confirmatie ende

meerdere verseckerheijt, soe heeft deselve

Beelcken voor hun ghekoren voor haer in desen

momber Dijerick Faessen rijchterbode in plaetse

des haeren, hebbende alsdan comparanten vorss:

mits dese voor ons vorss: scholtis ende schepen

mette Regerders deser ghemeijnte affgherec-

kent toe hebben / van affghekochte nieuwe

erven / bij der vorss: comparanten vaders

Faes Faessen z(alige)r ende haere moeder. In desen vorsz:

aenghekocht / voor eenighe jaeren / alsoo datt

het bevonden is, datte comparanten vorsz: aende

 

Inv./blz. 245/228

 

Gemeijnte bekennen schuldigh ghebleven toe sijn

ter somma van twee hondert vijftigh guldens

venloschen worden huijner goet den gulden toe

tellen teghens tuijntich stuiver munte vorsz:

ende naer gedaene affreckeninghe hier

boven vermelt soo hebben de sempteliche

Regerders deser ghemeijnte, mettet goetvijnden ende t consent

vanden eerwardighen heere pastoor Michael

Christofphorus Felsen neffens den kerken mombers

dese boven vorsz: somma van tuee hondert

ende vijftigh guldens aende kercke alhijer

geassignert ende overwesen hebben / mette

conditie nochtans datt de boven ghemelte

comparanten beloven toe geven ende wel

toe betaelen aende Regerders off kerckmeijst-

eren deser kercken jaerlijx ende alle jaeren

tot eene jaerrente deses vorsz: geldts van

ijetwijder hondert guldens ad vijff derselver

vanden vorsz: alle jaeren promptelijck op St.

Andrijs des S. apostel toe betaelen ende

datt sonder eenighe exceptien contradictien off

egenerleij manieren van rechten, van sijden der

comparanten daer entegens ter contrarij

In geenderleij manieren van rechten niet

aennemelijck noch uitzonderingen? in

 

Inv./blz. 245/229

 

oudt off onvertegen recht / alles tot

destensie onser vorsc. kercken, ende tott

laste vande comparanten off hunne erffgena(m)en

Al noch bekennen de boven gheg ghemelte

comparanten noch aende vorss: kerck schuldigh

toe sijn eene somma van vijftigh gulden der

selver vanden vorsz: hercommende van het

jaerghetijdt van Hendrich Heldens z(aliger) maekende

dese boven vorsz: sommen toe saemen ter somma

van drij hondert guldens, op den selven verschijns

dagh vorss: den intresse eijnsamentlijcs

aende kerckmeijsteren toe betaelen toe weten

jaerlijx vijfftighen gulden vande vorsz: tott

alwelcken eijnde de dijck gemelte compa-

ranten doer quade off misbetalinghe, ende

tott verseckeringhe onser kercken ten dijen eijnde

stellen tott een vast sufficant ende ghenoch

saem onderpandt aende vorsz: kercke alhijer

haer huijs schuijer bongart ende coolhoff

mett noch aenschijetende twe morghen

buijtten den coolhoff bouwlandt om bij foute

van quaede betalinghe doer de kerckmeijstren

daer op toe moghen doen panden soe wel voor

die capitaele als des jaerlijxen intresse

 

Inv./blz. 245/230

 

tot eijnetlijcke ende volle betalinghe soe

alles op laste ende coste vande comparanten

vorsc. of hunne erffgenamen, renuncijeerden

de vorsz: comparanten nochmaels van alle

exceptien ter contrarijs alles sonder alle

argh ende lijst soe hebben comparanten dese

tot merdere corolo....? (ws. corollarium = geschenk) ende confirmatie

neffens scholtis ende schepen pastoor kercken

momber dese acte mett juijsten naem

ende signature bevestight anno 1680

den sesthijenden dagh Xbrijs

 

Ita attestor Michaël Christophorus Felsen pastoor tot Bree

 

Antoneus Hermans

Geret Nijsen     Geret Peters

                        Dijerijck Fasen

 

nota dat Kerst Vaesen ontslaegen is van deze

boeven staende drij hondert guldens mits dat sij

ghetransportert hebben aen onse armen hunne

erven aen de heide soe dat de armen de kerck

daer voor voldaen hebben overwisende eenige haere

renten gh aen de kerck ghelick hier voerens in

het boeck te vinden is.

 

Inv./blz. 245/231

 

(eerste tekstblok is doorgehaald)

 

Op heden dato den 6e febr heeft Jan

Beestjens mit sijne sempelijcke kijn-

deren eerfelijck gegeven vijftigh guldens

voor een erfjaergetijdt van haeren

broeder Willem Beestjens za(lige)r welcke

vijftigh guldens sij vrijwillig, ende

sonder het testament te kennen, gegeven

hebben, betaelende dese voorsc: vijftigh

guldens tegens St. Jacobi toekomende

off sij sullen onse kercke overwijsen, waer-

mede sij te vreden sal sijn. Een waeren

oirkonde hebben wij voorss: eijghenhand-

dight onderteijckent. Datum ut supra.

 

Jan Besstiens                Dit is het merckt

                                    van Peter Beestjens (hooivork)

Dierijk Beestjens

 

Dit geldt is uutgesadt aen Aeret Wijllem

Bolten gelijck toe sijen ende toe vijnden

is op het tweede bladt 

                                    Dese viftigh

gulden sijn deur Aert Willem Bolten over ghewesen aen

Peeter Schoenmaeckers in de steegh soe dat Peeter ock

daer van de pensioen betaelt. Ita est Henricus Stijns Pastor

 

hebbende aenghecoght de erve van

Aert Willem Bolten achter de kerck.

 

Inv./blz. 245/232

 

Ick onderscreven verclaere de rechte waerheidt te sien

dat ick hebben ontfanghen uit handen van Evert Willems

viftigh gulden specie gelt / de welcke viftigh guldens hij

ghestight heeft tot een erf iaerghetidt voer sijne soene

s(alige)r memorie te weten Willem Everts / soe dat ick van

die voerscreven viftigh guldens iaerlickx sal geven tot

pensioen 2 gulden ende eenen halven / ende aen onse

parochiaele kercke tot Bree tot aflegginghe soe van het

voerscreven capitael / ock is versproeken ofte het geviel

dat onse kerke tot Bree soude vervallen in handen van

eenighe andere religie ofte gheloef als oprecht Roems

Catholick dat alsdan Evert voerscreven ofte sine erfghe-

naemen sal vrij staen om die viftigh gulden te transpor

teeren aen een ander Roemsche, catolicke kercke, aldus

gesciet in de presentie van onser heer pastoir ende

ghetuighen Evert Willems ende Stinus Ponten hebbe

eigen handigh onderteickent den vifden decembris 1706.

Desen boeven onderscreven viftigh den welcken die viftigh guldens

ontfanghen heeft is Jan Vaes Simons aent dubbroeck.

 

Jan Vas Sijmons                              alsoe ghetuighe waar te

Augustijnus Pont                              sien Hend. Stijns pastor

dit (hooivork) is de merck van         in Bree

Evert Willems den

welcke die viftigh guldens

overghetelt heeft aen Jan Vaes Simons

 

Nota dat bij dese viftigh guld. hier boeven noch sijn bijghevoegh de twuede

viftigh guld. om te hebben een solemneel iaergetidt te weten voor den soene

van Evert ende voor Evert selve. Dit is alsoo geschiet door de huis vrouw

van Evert s(alige)r te weten Pier op Dekenshorst / ende dese twuede viftigh worden

betaelt door de erfghenaemen te weten Willem op Dekenshorst en sijn huisvr.

 

Inv./blz. 245/233

 

Ao 1683 Den 23 aug. heeft den eerenfesten Christophorus

Felzen, mit Margareta sijn huijfrauw gegeven

aen dese parochiale kercke der heerlijckheijt

Bree eene groote sijlvere suborie, op conditie

dat tot laffenisse van haere zielen sal gehouden

worden een solemneel erfjaergetijt, nu ende

ten eeuwighen daghe toe, hetwelck sal gehal-

den worden altijt, nu ende ten eeuwighen daghe

den derden dagh des maents octobris; dat is des

anderen daeghs naer den feestdagh van S. Franciscus

 

Noch heeft de heer scholtis deser heerlijckheijt

Bree gemackt, ende gegeven de somme van hondert

guldens eens, ende dat tot laffenis van de

ziele van de eerweerdighen heere Michael

Christophorus Felzen gewesenen pastoor deser

gemeijnten loffelijcker memorien, om ende dat

tot een solemneel jaergetijt, om gehalden te

worden, nu ende ten eeuwighen daghe tot des

anderen daeghs naer het feest van de H.H. apostelen

Petri et Pauli. 

                        Dese staen tot last van Gerart Reuls den

kuster.

 

Dese hondert guldens sijn door de wed(uw)e Jacob Reuls

in den jaere 1722 aeffgeleijt / en sijn geemploijert

worden tot het maecken van een deel vant nieuw

dack / als tesien bij de reeckeninge daer van den

28 junij 1730 gedaen / en sall.. deselve over sulcks

soe haest doenlijck uuijt de kercke renthen

worden gecreert.

 

Dit voorenstaende is geschreven ter presentie van de

regenten tot Bree den 28 junij 1730

                                                quod attestor

                                                T. Fr. Hermans secr(etar)ij

 

(in marge voor Dese hondert:

N. Bene hac natu ab incompetente scriptas cum mea nota comparante nec

ecclesia, nec communitas ad anniversarium tenetu J.D.W. Leurs pastor e vata)

 

                                    De rekening van 1730

van den 28 junij naegezien, vind men geene hondert

guldens, ook van geen groote reparatie aan het dak allenelijk

vind zich dat 15 gulden 4 stuver van leijen zijn uitgegeven.

            Maasbree 29 9ber 1836 J.D.W. Leurs pastoor

 

(blz. 234 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/235

 

Ick ondergheschreven Aret Wijllem

Bolten sone ende Anneken Tijmmer-

mans beijde eheluijden, bekennen mits

dese oprecht ende deugdelijck schuldigh

toe wesen, eene gelijcke somma van

vijerenvijftigh guldens venlosch gelt den

guldens voor tuijntich stuver in tijdt

der wederlossinge toe tellen / alwelcke

boven vorsz: somma comparanten ehe-

luijden geleent ende opgenomen toe

hebben vanden eersamen Anthonio

Hermans scholtis, ende kerkenmomber

deser parochiaele kercken van Bree

sijnde hergekommen van het jaerghe-

tijdt van Wijllem Bastiaens z(alige)r

van allewelcke ende boven voorsz: somme

comparanten eheluijden jaerlijx beloven

toe geven / ende wel toe betaelen hett

pensioen / ende jaerbate / aende kerck-

meijsters alhier vijerenvijftigh stuiver

in worden vorsz: jaerlijx te vervallen

op St. Andries des H. apostels waer

van de eerste sal vervallen inden

toekomenden jaere 1682 / ende datt

alsoo vervolgentlijck totte afflossinghe

toe des is tesaecken datten vorsz:

Aret sijne huijsfrouwe ijhren erven

 

Inv./blz. 245/236

 

Op den verschijns dagh versuijmlich

bleven / om die vorsz: jaerrente aende

kerkmeijsters toe voldoen soo blijft daer

voor borgen sijnen vader Wijllem Bolten

ende Peterken sijne huijsfrouwe / ende

stellen voor die capitaele als alle verloup-

pen pensioen voor een vast onder

pandt eenen halven morghen bouw-

landt aen het harnas ven gelegen

eijnenzijets die kijnderen van Dijerick

Heldens z(alige)r erff / ende anderzijets Aleht

Verten kijnderen erff / om bij foute

der quader betalinghen deur de kerkmeij-

steren alhier op het vorsz: onderpant

metten gerichtsbode / alhier gepandt toe

worden tott volle ende eijndtlijcke betaelingh

toe mett alle oncosten soe ende ghelijck

alhier bijnnen Bree voor alle kercken

renthen gepandt wordt alles tott laste

vant vorsz: onderpandt oircondt der

waerheijt ende tott vastenisse van dese

soo hebben bovengemelte comparanten

dese mett hun handt merckten onderteijckent

in presensie Jan Smedts ende Pouwels Faessen

als ghetuijghen. Actum Bree 1681 den 16

novemb.

     Jan Smets

dit is ┌  t merckt van Wijllem Bolten

dit is (een lamp?) t merckt van Peterken sijne huijsfrouw

dit is (hooivork) t merckt van Pauwels Faessen

 

Inv./blz. 245/237

 

Op heden dato 1680 den eersten dagh

aprijl soe hebben d erffghenaemen van Faes Smullers

ende Mechtelt Coupmans namentlijck Hendrick

van Knippenbergh, Lijenart van Hoemoet, Johannis

Coupmans, mede als momber van sijnen broeder

Peter Coupmans affghelacht hondert guldens venlosch

geldt alwelcke hondert ghuldens den vorss: Faes

Smullers ende sijne huijsfrouwe ghemaeckt hebben

tot een eerffjaerghetijdt voor haerer beijder sijelen.

nu ende ten eeuwighen daghen toe, dese voren

vorss: hondert ghuldens soo  sijn door Anthonio

Hermans scholtis ende kercken momber aenghelacht

aende steijnen tott Helden ghebacken tot reparatie

vande mueren aenden kerckhoff deser kercken

alhijer, ende sal nu vortaen het vorsz: jaerghe-

tijdt nu ende ten eeuwighen daghen ghehouden

worden.

 

Nota dat de viftigh gulden staende tot last van Aeret Willems

sijn overghesat aen Frans Peeter Kas soen mits dat hij die erf

achter de kerck van Aert Willems heeft aenghenoemen met

last van te betaelen dese vifticht guldens

 

Inv./blz. 245/238

 

Anno 1682 den 11 martij heefft Aret Dorenbosh schultis der

herlichijt Baero gebelt en vuerlefert ahn Antonius Hermes schultis der her

lichijt Bree en momber derselve kercken hondert gulden venlojs en datt

tot een solemnel erftiahrgetijdt nu en ten eewigen dagen voor sijnen eerwer

digen heer broder salige memorie Hermannus Dorenbosch in sijn leven gewesen

capellaen in deser parochie van Bree.

 

Dese voorschreven heeft hondert gulden sijn uittgesatt ahn Peter

van Dekeshorst, den welcken heeft daervan ahn die kerke van Bree

veronderpandt een halffen morgen landts, gelegen in hett Westrings velt

een sijet neffen Aret Heldens landt ter ander sijen sijn eigen landt, dit allen

is geschreven en geschiet sonder arg en list ter presentie van Gerit Custers

en Jan Smitz als scepen. De welke datt hebben neffens Peter mitt Anna

sijn huijsfrau ondertekent belooft Peter des jahrs die pensioen darvan

te geven vijft vant hondert en sal vervallen die pensioen toekomenen

S. Andreis des jahrs 1682.

                                                Peter van Derckehorst

                                    Dit is Annen merke (hooivork)

                                    Geret Peters alias Kusters

                                    Jan Smets

 

Ao 1694 den 9 septembris sijn voer ons onderscreven ghecomparert

Willem Lennens / Jan Lennens ende Thoen Smets ende hebben aenghenoemen

te betaelen eerst de boven staende somma van hondert gulden weghens het

jaerghetidt van heer Hermen Dorenbosch s(alige)r / item viftigh guldens wegens

de vierde part van het jaerghetidt van Stincken Guitsen s(alige)r / item sestigh

guldens toekomende aen onse armen tot Bree waer toe sij tot een suffigante

onderpant stellen een vif vierder landts ghelegen in het Vesteringht velt

regenoten aen een side de oude schutten aen de andere side Henderick Hermes

oirkont der waerheit hebbent wij eigen handich onderteickent

Wullem Lennens                        Jan Lenners

Dit (hooivork) is de merck van Thoen Smeets

Henricus Stijns pastor in Bree

 

nu den scholtis              A. Hermens

 

Inv./blz. 245/239

 

Ick onderschreven bekenne ende verclare

mitt desen als dat de parochiale

kercke, ende gemeijnte deser heerlicheijt

Bree, te weten den eerwerdighe heere

pastoor, scholtis ende sempelijcke

schepenen deser voors: heerlichijt in

naemen der voors. kercke, mij de celle

waerin tegenwoordigh bin woonende

geleent, ende verleent heeft totten

tijdt toe ik hier in dese voors: heerlicheijt

sal staen ende blijven, maer mit conditie

dat de voors: celle in mijn absentie, ende

vertreck sal verblijven ende toegehooren

aen de boven voors: kercke ende gemeijnte

als boven, oirkonde der waerheijt hebbe dit

mit mijn eijgen hande onderteijckent.

Actum Bree des thienden aug. 1675

 

Simon Henr. Besanson

capellaen der boven

voors. heerlicheijt.

 

(blz. 240 is blanco en niet opgenomen)


Inv./blz. 245/241

 

Wij Anthonius Hermans scholtis, Gerit Gijsen

ende Gerart Peters be(i)de schepenen deser herlicheijt

Bree condetuijgen ende intestaen vorde oprechte

waerhijt wij datt op heden dato ondersc. voor

ons vorsc. scholtis is gecomparert ende erschinen

Jan Willem Janssen alias Boeijen ende Merreken

Tijssen alias custers dochter ende hebben

opentlich beleden ende bekendt aengenomen toe

selven ende rechtverdigh schuldigh toe wesen aen

onse parochiaele kercke alhier tot Bree eene

summa van tueehundert ende vijffentuijntig

guldens capitaele somma ende venloscher

werden, den gulden getelt vor tuijntich stuivers

alwelcke ende boven vorsz: somma capitael is

hercommende vor rest van het erffjaerg-

etijdt van Tijs op genendt alias IJndehoff ende

Johanna Huijssen beijde eheluijden z(alige)r staende

alhier achter op het boeck tot laste van Mijghel

Lijenaerts ende Merreken Spe achter int boeck

ende eijgenhandigh door Mijchel Lijenaerts ende

Merreken sijne huisfrouw onderteijckent neffens

de reijckeninghe sub litt(er) A alsoek toe ende

boven vorsc. opgemelte hondert guldens den opghe-

melte Jan Boijen als oijck Merreken sijne huij-

sfrouw van nu aff doen, op haer aennemen ende

daer van den vorsc. Michiel Lijnarts Merreken sijne

huijsfrouw off haeren erven ontlasten nu ende

ten eewighen daghen dienende tot betalinghe van

het erff toe rijnckensfort bij Jan Boeijen aenghelacht

 

Inv./blz. 245/242

 

als oijck noch staende alhier int boeck

onder de lijtt(er) B. hundert guldens hercomende

van Cornelis Spe ende Elijsabet metten jaergetijdt

staende tot laste van mij ondersc. Anthonius

Hermans, alwelcke boven vorsc. hondert guldens

ick vorsc. scholtis aende vorsc. Jan Boeijen Merreken

sijne huisfrouw uitgereijckt vergestreckt

ende in name deser kercken geleent hebbe al-

noch vijff entuijntich guldens de welcke ick

voorghemelten scholtis aen den vorsc. Jan geleent

ende uutgereijckt hebbe maeckende als vorsc.

eene summa van tueehundert vijffentuijntich

guldens als ..... waer van ick voorghemelte

Jan Boeijen Merreken mijne huijsfrouw voorghe-

melt van de vorsc. somma capitael stellen

tot eene vaste genoegsame hypotecke ende

onderpandt voor onsse parochiaele kercke

het huijs mette schuijre bongart ende coolhoff

te eijndere beijden zijden Merreken Schrurs kijnder erff

ende voorhoefts aenden Caldenlaer? kerchoff

off nu pelgrim tot Venlo / alnoch den camp

neffens Merreken Schrurs erff ten dorpe wartt

ende insgelijx metten anderen voorhoff de al

pelgrims hoff ende andersijets neffens

den gemeijnen vegh off heerlaen aenschijetende

aen het wijndt vaeren / alwelcke vorgemelte

twe parcelen altemael staen (a)ende dorp en-

den / aen ommensijde kerke / koemende

de selve nae intrest deses iaerlix voor

 

Inv./blz. 245/243

 

tijns ende grondt heere / daerselven toe hebben den

boven gemelte Jan Boijen Merreke is sine huijsfrouwe

belooft toe geven aen onsse vorsc. kerke tot

pensioen vande eerste hundert guldens vuijf gulden

nu desen paesschen 1677 aenvanghende totten jaere

loupende 1678 ende alsoe vervolghents totte aff

lossinghe toe ende reeckende de hondert ende

vijff entuintich guldens sal die pensioen haeren aen-

vanck nemen tegens toekomende St. Remijgien

anno vorsz: ende alsoo coomen te vervallen

insgelijx tegens toekomen jaere 1678 alle ver-

volghentlijck totte afflossinghe toe ende

bij soo verre t gevijele datten vorsc. Jan Boeijen

Merreken sijne huijsfrouwe versuijmelich vijelen

in de betalinge deser jaerlijxe renten

datte pensioen meer als eene quame toe

verloupen, datt is toe weten datte eene de

ander vijnghe soe sal den kerken momber

off kerckmeesters vrijstaen op het vorsc. onder

pandt te moghen doen panden het ondertpandt

bij forma van excutie vercoupen conformelich

landtrechten sonder eenighe exceptie toe con-

trarijs met ontsencklaer alles gedaen sonder

argh unde lijst soe hebben wij vorsc. scholtis unde

schepenen dese onderteijckent desen 3 maij

1677

            Antonius                       Et ego attestor

            Hermaens                     in asensui secretarij

            Geret Tijssen                Gerart Sijmons

            Peter Peters

 

Nota dat Jan Boien ock

noch betaelt de pensioen van 76 guld. aen onse kercke weghens het iaergetidt van

Drees Rutten ende die sijn huisvrouw soe dat daer van ons is eenen brief overghescreven

die is bij mij in bewaer. Ita testor H. Stijns past.

 

Inv./blz. 245/244

 

Nota ook datt vermits de erven van Jan Boien sijn overghewe-

sen aen de kerck soe is dat de kerck uut het ghebruick van die

erven nu hier selven betaelt. Sijt naer het boeck hier voeren.

 

Inv./blz. 245/245

 

Bekenne ick onderscr. Anthonius Hermans

scholtis deser herlicheijt Bree / mits desen ont-

fanghen toe hebben de somma van vijftigh gulden

venloscher werden / den gulden getelt voor tuijntich

stuivers / van Lijns van Tongerlo / hercommende

van het jaergetijt van Stijncken Guijtsen, hetwelck

was bestaende ter summa van tueehondert gulden

ende daer omme sijnde de vijerde paert van Lamerten

Frans Hermans dochter baende tot last van haere kijnderen de boven vorsz: somma van

vijftigh gulden tot vastenisse van dese hebben

hebben dese ondersz: 

 

(het onderstaande tekstblok is doorgehaald)

 

Dese boven vorsc. vijftigh guldens heeft den

boven gemelten scholtis als momber vande kercke

geleent ende uutgesat op intresse aen Drijes

Hendrich Jannis / den welcken belooft daer van

alle jaer toe geven tot intrest ad derdenhalven

gulden waer den aenvanck is van St. Andrijes

verleden 1676 ende vervallen ende verschijnen op

toekommenden St. Andrijes 1677 deser toe

oorconde hebben dese eijgenhandigh onderteijckent

            Drijes Hendrijck Jannis

 

Dese boven voorsc. vijfhtigh guldens nemt aen te

betaelen Gerit Gerit Peters, oirkont der waerheijt

heeft hij dit eijghenhandight onderthijckent, de pen-

soen hier van betaelt Willem Leenens aent Weijste-

ringe.    Gerardt Gerardt Peters.

                                                   nota dat Gerit Gerit

Peeters is ontslaegen van dit gelt vermits de erfghenae

men van Willem Lennens daer toe hebben een onderpant

ghestelt ghelick een wenigh hier voerens te vinden is.

 

Inv./blz. 245/246

 

Claes Cremers

 

Bekennen wij ondersc. Claes Cremers ende

Ancken mijne huisfrouwe oprecht ende

deughdelijck gheleent toe hebben vanden e(e)rw(aar)d(e):

here pastoor ende kercken momber Anthonius

Hermans scholtis de somma van vertich guldens

venlosch gelt beloven daer van jaerlijx

op St. Andries toe betaelen tot pensioen twee

guldens der werden vorsc. aende kerkmeijster

deser kercken / ende bij foute van dijen soe

veronderpanden wij vorsz: Claes ende Ancken

off onsse erven daer voor alle onse gereijde

ende ongereijde ende onruerende goeden

submitterende deselve toe parater executie

sijnde alle jaers op den vorsc. St. Andris

lof....er? desers ter oorconde hebben dese

onderteijckent den 24 novemb. 1680

dit is merckt van Claes Cremers (hooivork)

Ancken zijne huisfrouw (lamp)

 

Tot meerdere versekeringhe van onse kerck om dese voerscre-

ven veertigh gulden te ontfanghen ende te bewaeren / soe stelt

Claes Kremers ende Enken sijne huisvrouwe tot een onderpandt

sijner baent gheleghen eender sijde aen Henderick Hermes ende

ten andere Peeter Jansen te weten eenen halven morghen / waer

op Aret Velckens heeft viftigh guldens orkondt der waer

heidt hebbent wij ontertekent den 15 dec. 1688.

 

A. Hermaens                Dit gelt van Klaes Kremers hebbe

Peter Peters                  ontfanghen item noch 15 gul. pensioen

Jan Smets                     maekende te saemen 55 g. hebbe het sel

                                    ve aenghelacht aen de Remonstrantie die

                                    50 guld van Aert Velkens hebbe ook afghelacht

                                    is te vinden in mijne rekeninghe

 

Inv./blz. 245/247

 

Dit sinde renten van de nieuwe iaergetijden

die op pensioen staen

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Faes Faessen vijfftich gulden hercomende van

Hendrich Heldens jaergetijdt dese viftigh hebben eerst

betaelt de kinders van Vaes Vaesen ende soeckt hier voeren

daer vindt sigh het onderpant het geene de kinders daer voer

ghetelt hebben nu hebben het onderpant ende dit gelt tot last de

                                                                                    armen. 

(in rechtermarge na hebben eerst:

de armen sijn hier van weder ontlast siet boeven in het boeck)

 

Cornelis Spee vijftich gulden hercomende van

Hendrich Bolten jaergetijdt,     nu Jan Maessen

Dit gelt heeft Jan Maesen afghelaght aen de kerk ende

sal ..u.s? wederom ghetelt in naeme van de kerck aen

Derick den Boij ghelick hier voerens int boeck te vinden is.

 

Peter Ingenrijdt tot Roeffert die somma

van derdehalffhondert gulden hercomende van

Peter Aengendijck jaergetijdt van die vorsc.

derdehalff hondert gulden sijn gemaeckt aende paters

minnebroeders van Venraeij voor een almisse vijftigh gulden ende

de vorsc. twee hondert gulden heeft Tuenis de kerken-

momber opgebuert ende aengelacht aenden hooghen autaer

 

Henders Hermens vijftich gulden hercomende

van haere soon Dierick jaergetijdt

 

Henderich Frans Hermans soon die somma

van hondert gulden hercomende van Jacop

van Helden en Jan Kusters z(alige)r sinder vrouwen

vader jaergetijdt

 

Inv./blz. 245/248

 

Simon Duisinx vijftich gulden hercomende van

Jan Heldens alias Heerstraets jaergetijdt.

 

(onderstaande tekstblok is doorgehaald)

 

Gerart Simons hondert gulden hercomende

van Willem Simons sien vader & Jenneken

sien moeder jaergetijdt

 

                                    Anno 1680 den 20 9ber heefft

Lijsbet Simons haer contingent van dese bovengesc. hondert guldens te weten

drijendertigh gulden seven stuvers affghelagt den rest van de hondert guldens

staet tot last van Jacob en Geertijen Stinens. Dit is getelt aen mij pastor

M. C. Felsen in praesentie van Antonius Hermes scholtis tot Bree en mombaer van

dese kercke en sijn den voorscreven penningen getelt als Claes Cremers mit ....? inder

kerken gelt tot 40 gl.   Soeckt folio verso opt voorighe bladt

geteijckent      Claes Cremers

 

Reijner Reijnders vijftich gulden hercomende

van Peterken Verheijen jaergetijdt nu Jan Maessen

dit goet heeft Jan Maesen afghelaght / ende nu heeft aenghenoemen

Derick den Boij sijnen waeghel is te vinden hier voeren int boeck

 

Heijn de Schoenmaker vijffentwintich gulden

hercomende van Zedts Vangelaers jaerge-

tijdt       nu Jan Houben.

 

nota dat van den boven ghescreven post staende tot last van

Jacob ende Gertien Simons aenghenoemen heeft Tilman Mertens

te betaelen eenen vertigh guldens dertien st. ik segghe 41 g.

13 st. noch heeft aengenoemen te betaelen Simon Simon Willems

soen te betaelen vifentwintigh guldens in den naem van Jacob

Simons de meereste van dat erfiaerghetidt voor Willem Simons

ende gemelten sijn huisvrouw heeft aenghenoemen Claes Kremers.

 

Ao 1695 de 30 nov. hebbe Tilman Mertens met sijn swaeger

Jan Heldens hun contingent te weten 41 gul. 13 st. van het jaergetidt

van Willem en Jenneken Simons sal(iger) afghelaght. Henr. Stijns pas(tor)

 

(in marge voor Ao 1695:

Is naer te sien mijne rekeninghe)

 

Inv./blz. 245/249

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Geret Schroers hondert gulden hercomende

van ..... Heijncken ende Grijet Heldens jaergetijdt

 

Ao 1693 den 29 nov heeft Dirick Gerit Scruiers soene

dit voerscreven capitael van hondert guld. aen mij onderscreven

afghelacht ock de pensioen betaelt voer Deghens morgen vervallen

betaelt actum als boven. Henr. Stijns pastor in Bree.     In mijne

rekeninghe is te vinden waer aengelagt.

 

Peter Rooskens van Sevenum vijftich gulden

hercomende van Kerst Luisen jaergetijdt

nu een ander tot Sevenum die de erff ghecoght heeft

wedergeleijdt sonder interesse dien niet te becoomen

waeren Ao 1740

 

Willem Faessen den alden hondert gulden herco-

mende van Jueck Teuwen jaergetijdt

dese hondert gulden sijn mij afghelagth deur Kerst

Tewuen den schoenfaer van Willem Vaesen is te

vinden in mijne rekeninghe A0 1695 den 5 aug.

ghesciet waer ghegheven ita testor H. Stijns pastor.

 

Tijsken Werten alias Schroers vijftich gulden

hercomende van Willemken Verstappen

jaergetijdt

Dese vijfftig gulden heefft den kercken momboir Toenis

Hermes entfangen en emploeijert en aengelacht tott

den neuwen hoogen altaer anno 1668

 

Hendrik Hermes van 50 gl. die pens(ioen)

heercomende van Frans Hermes dewelke

sijn ouders van Frans Hermes geleent hebben

staende op haer erve, ende overgewesen

aende kercke, verschijnende de interrest

op S. Andries.   Dit is ock Hendrick Hermes aen

de velsche huisen.

 

Inv./blz. 245/250

 

Inden jaere 1668 op paessen heeft Anneken weduwe

van Jacop Hermans z(alige)r gegeven ende gefondeert

een erffjaergetijdt voor Jacop Hermans z(alige)r aen onser

H. kerck ende beloft toe geven vijftich gulden waer van

de selve sal jaerlickx geven tot pensioen ad derdenhalven

gulden ende sal vervallen op St. Andries jaerlickx

dese boven vorsc. vijftigh gulden sijn doer deselve beijnden geassig

neert aen Gerart Gijsen         vide in alia pagina in fia.

 

Anno 1669 den 24 maj heefft Beel Kusters weduwe

van Michaël Coopmans s(alige)r  gefondeert een erffjaergeteijde voor

Michael Coopmans aen onsen H. Kercke en beloofft toe geven vijfftigh

gl. waervan de H. Kerke iaerlijx sal hebben van Beel off haeren erven

tot pensioen ad derdenhalven gul. venloijs en vervallen op S. Andries

het derden deel van dese 50 guld. is mij afghelaght deur de erfghe

naemen van Peeter van Dekenshorst.  dit hebbe ontfangen salvo (=behouden) mele-

ri (meleren = mengen) om dis wil niemandt van di erfghenaemen meer te Bree

woendt ock gheen goederen meer hier hebben tis naer te sijn

mijne rekeninge Ao 1701 daer blickt waer dat derde deel

ghebleven

 

Anno 1672 den 29e dagh martij soo heeft Jenneken

Werten lest weduwe van Dierick Coupmans z(alige)r gefondeert

gemaeckt ende gegeven aen onse H. Kercke voor een

erffjaertgetijt voor haere zijele & ter eeuwijger

memorij die somma van eenensestigh gulden die

welcke de vorsc. Jenneken overwesen ende geassig-

nert heeft aen Jan Schrors ende nu vortaen daervan

die partijen sal betaelen aende kercke a(l)hier ende dat teg

& hondert ad vijff gulden deses ter oorkonde ende toe

boeck gestelt der 23 maij anno vorsc. d eerste pensijoen

sal vervallen anno 1673 op dato vorsc. tot waerheijt

van dese soo heeft Jan Schrors deselve onderteijckent

            Jan Schorst (handtekening)

 

(in marge voor Anno 1672:

ABC)

 

(in marge voor memorij die somma:

Nu Geurt Smets)

 

Inv./blz. 245/251

 

Dit sien de geldtrenten die herkomen

sijn van den Heldenschen pacht ende op

intrest staen voor de kerck en dat son(d)er

eenighe jaergetijen ofte lasten der kercken

 

Jan vander Schoodt veertigh gulden ene pensioen

ad 2 gul.    nu sine kinderen.

 

Dierick Schroers alias Bolten van vijftich gulden

die pensioen     nu sine kinderen     soeckt hier voer

daer vindt men dat Jan Scruiers den soen van Derik

heeft dit gelt betaelt maer nu wordt het betaelt

deur Geurts Smets

 

(in marge voor Dierick:

DEF)

 

De kerck van Venlo van vijer hondert

tweeenseventich gulds. thien stuver nu de

gemeijnte alhier het goet opgebuert ende moeten

mi voordaen de pensioen daer van betalen. 

                                                                        Dese rente

heeft de kercke van Venloo weder afghelacht ende is aenghenoemen

gheweest van onse regeerders voer nujaer tidt maer hebbe noit

kunnen bevinden dat meer daer van is ghecoemen als derde half

hondert gulden die van de ghemeinte is overghewesen gheweest aen

Kerstien Simons erfghenaemen ghelick hier voerens te vinden is int boeck.

 

Anno 1675 in den Christ heiligen dagen heefft Jan Vaesen int Roet die

vijfftig gulden entfangen, die welcke Gerit Gijsen heefft wedergeven aen

die kerck heercomende van En Hermes, en beloofft te geven jaerlix

daraff die pensioen verlaghen omtrint S. Andries tewes 2 1/2 gl

                                                            Jan Faessen

 

(in marge voor Anno 1675:

dese viftigh sijn afghelacht ende sijn aenghe noemen door

Willem den Schoenmaeker int Roet)

 

Nota dat als de huisvrouw van Jacob Hermes is ghestorven dat

te weten En Hermes dat doen noch viftigh guld. van de kinders daer bij

het iaerghetidt van Jacob Hermes sijn ghestelt te weten tot een solemneel

iaerghetidt van hun beiden. Dese viftigh gulden worden betaelt een derde deel

deur Poulus Vaesen en ander derden deel deur het Smeetien tot Merloo

ende en ander derden deel deur Gerit Simons den kuster / maer dit

derden deel van den kuster betaelt nu Gerit Gerit Peeters soe dat

Gerit Gerit Peeters ghecoght hebbende het huis van Gerit den kuster

heeft aenghenoemen te betaelen de schulden die Gerit den kuster aen de

kerck verschult was te weten dit derden deel van viftigh guld. item

gelick hier folio verso te vinden is viftigh gulden die den kuster verschult

was wegens het iaergetidt van Peeter Gisen s(alige)r / item even daeren boven

noch viftig gulden maekende te saemen hondert sestien guld. 13 st. 2 ort.

 

(in marge voor het iaerghetidt:

nota dat Gerit Peeters sijn gelt schult heeft afghelacht soe dat Geurt Tisen ofte

Lamer Geurts daer van ......? heeft 100 guld. siet naer mijne rekeninghe)

 

Inv./blz. 245/252

 

Herman Pauwen van hondert gulden ende sevenen-

dertich wenigher twee stuvers, die pensioen

nu Peter sine soone & Jan sine sone.

 

NB dese 37 gulden wenigher twee stuvers sijnt aen Thonis Hermes

in mijn onsc. presentie den 16 mart 1667 getelt tot behoeft

des newen hogen altaers. Ita attestor M.C. Felsen pastor

 

dese bestaende ende bovenstaende hondert gulden

sijn nu geassigneert ende overwesen door Jan den sone

van Herman Pauwen aen Gerart Peters schepen alhier ende 

(tekst loopt door in rechtermarge:

moet daer van nu jaerlix den intrest betalen ad 5 ten hondert)

 

Ariaen Snellen twee en vertich gulden die

pensioen

 

Dese tweendertich gulden heft Ariaen Snellen

wederom gegeven aen Thonijs Frans Hermans

anno 1668 den 15 januari

 

Dese hondert guldens staende tot last van Gerit Peeters sijn doer hem

overghewesen ende staen tot last van Aert Vanderschoet. nota dat

dese hondert gulden staende tot last van Aert Vanderscoet nu ghedocert

sijn ende staen tot last van de kinderen van Peeter Houben ghelick hier

voeren te vinden is.

 

Pouwels Faessen & Gerart den bode hondert

gulden die pensioen hercomenden van Hendrich

Christiaens.    Dese vijfftig gulden van Geret Smets heeft aengenoemen Gerit Gerit Peters

veronderpandede daernaer aen die kercke alle sijn geriedt op ongerede

goederen ter oerkonde heeft hij Gerit Peters dit met sijn eigen handt ondertekent

Vors den voorsc. Gerit Peters heefft aen sig ghenomen vijfftig gulden hercomende van mr

Peter Gijsen saliger welcke Gerit Simons vorsc. moeste geven. Actum Bree den 5 octob. 1678

                                                                                    Gerardt Gerardt Peters

 

(in marge voor Pouwels Faessen:

Dese 50 van Poulus Vaesen sijn mij deur den boede afgheleit. Soeckt hier voer

daer sijn sij uitghetelt met noch ander vijftigh aen Derick Wolters den radtmaeker)

 

Peter Hermis nu sine kinderen vijftich gulden

die pensioen hercomende vande partien

Ingenoet op Soeterbeck van verloup van

haeren baendt inden hoefslach

 

(in rechtermarge na vijftich gulden:

Dit gelt is afghelaght deur Rut Tisen ende aenghelagt aen

Lins Mertens ghelick hier voer te vinden is)

 

Anno 1676 heefft Christiaen Hendrix en Geritgen sijn huijsfrou

geleent van onser kerken die summa van vijfftigh gulden venloijs en beloofts op

alle tijde soo wanneer die kerck begeert deselve vijfftig gl. heercomende van

Jan Kreils s(alige)r 't wederom te geven en de pension vervalt op paeschen toe

komende teweten 1678. Actum Bree den 9 april int jaer als boven.

                                                   Christeian Hendrix (handtekening)

 

Inv./blz. 245/253

 

Bekennen wij Michiel Lienardt ende Merrijen Spee

eeluijdens schuldigh te wesen aen de kerck tot Bree de

somma van hondert guldens hercomene van Thijs

op den hof en Jan sijn huijsvrouw sal(ige)r waervan wij

beloven tot jaerlixschen intrest te betalen vijf guldens

ende geduerende tot wederlossinge toe stellen deur

voor t onderpande of huur toten kerckmeesters hun te

verhalen aen ons aenpart teweten de helft van ons

goet op rinckensfort in gevalle van misbetalinghe

soo capitale als intrest den eerste intrest of pensioen

sal verschenen wesen tegens toecomende paesschen Ao

1673. Aldus gedaen tot Bree den 7 augustij 1672

oijrcondt dese geteeckent. Sub litt. A.

                                    Michiel Lenders (handtekening)

Nu Jan Boeijen die

het eerf ghecoght

heeft

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Anno 1671 des 27 april heeft Lints Smeets

geleent van onsen kerken tot Bree de summa

van vijfthig gulden verluops hercomende van het

erfjaergetijdt van Heijnken Wolters s(alige)r en is de

pensioen vervallen tegen S. Andrees dese jaers 1671

ad derden halven gl. de pensioen.

Lijns Smeets (handtekening)

 

Ao 1704 den 28 nov. heeft

Lins Smeets met de pensioen van

een iaer dit boven staende gelt

van viftigh gulden aen mij weder

ghetelt. Ita fidem facio H. Stijns

                        pastor

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Dit gelt van Lins Smeets hebbe

wederum uitghesat aen Vaes

Joesten met noch 14 guldens soe dat Vaes betaelt

van desen post 3 guld. 4 st. pensioen.

 

Anno 1676 heefft Jan Sijberts geleent van onser kercken die

summe van vijfftigh gulden venloijs en beloofft op alle

tijde soe wanneer de kerck begeert deselve wederom te geven

en die pension vervalt omtrint S. Sebastianus dagh

Actum Bree den 20 januarij. Anno vi supra.

Dit is Jan Sijberts merk (hooivork)         dese viftigh gulden van Jan Siberts

                                                              staen tot laste van Tilman Mertens

Inv./blz. 245/254

 

Ick ondersc. Jan Siberts & Heijlcken mijne huisfrouw

bekijnnen mitt desen oprecht ende deugdelick schuldigh

toe wesen aen onse parochiaele kercke alhier de somma

van vijftigh guldens venloscher werden, hercommende

van het erffjaergetijdt het welcke onsen vader Willem

Faessen & Hees sijne huisfrouw ter eeuwiger memorij

& en troost huere beijder sijelen alhier indese kercke

gefondert & gemaeckt hebben, waer van ick ondersc.

Jan Siberts Heijlcken mijne huisfrouw off mijne erven

beloven toe geven jaerlix tot intresse oder pensioen

vande vorsc. vijftigh gulden ad twee gulden thijen

stuvers der selvers werden vorsc. verschijnende jaer-

lijx & alle jaer op St. Andries des S. apostel

& bij foute van misbetalinghe soo wel voor de cap-

itael als hoefsomma stelle wij ondersc. voor

een sufficante hypotecke alle onse goederen soo

gereijde als ongereijde submitterende die selve tot

dijen eijnde ter parater excutie alles sonder argh

ende lijst hebbe dese ondersc. anno 1672 den

lesten dach des maents decemb. op St. Sijlvisters

dagh.

            Dit is (hooivork) t merckt van Jan Sijberts

om deswille datten vorsc. Jan Sijberts selffs niete

lesen off schrijven & kan soo hebben ick dese als suij-

bstijt selve mede ondersc.

                                                Gerart Simons Suibst.

                                                                     Secret

Dese bovenstaende viftigh guldens van Jan Siberts

staen ock tot last van Tilman Mertens.

 

Inv./blz. 245/255

 

Ick ondersz: Jan Schroers & Merreken mijne

huisfrouw bekenne mits desen schuldigh toe wesen

aen onse H. kercke die somma van tweehondert

ende elff gulden, venloscher werden, hercommende

van een erffjaergetijdt dat Jan Hermans aender

heijden alhier indese kercke gefondert ende gemaeckt

heeft bestaende ter somma van hondert gulden ende

aen mij ondersz: doer den vorsz: Jan Hermans geleent ende

voorgestreckt, waer van de eerste pensijoen vervallen

is nu verleden kersmijs, noch vijftigh gulden van sijnen

vader Dijerick Schroers ende aen den vorsz: Jan Hermes

noch eijnsestigh gulden hercommende van een erff

jaergetijt van Jenneken Werten alias Heldens staende

in desesen desen boeck hier voor op het derde bladt

geteijckent A B C maecken dese vorsc. drij posten

mette vorsz: vijftigh gulden staende op het hijer

vooren tweede bladt geteijckent mette letters D

E F int geheel ter somma van tweehondert &

elff gulden, wel te verstaen dat de vorsz: twee

parten hier nae getrocken sijn, waervan den vorsc.

Jan Merreken sijne huisfrouw off sijne erven

belooft hebben & beloven toe geven & wel te betaelen

jaerlijx & alle jaer vanden hondert ad vijff gulden

alle jaers te verschijnen op het hochtijt van kersmis

& dat alsoo vervolghens totte wederlossinghe toe

des is versprocken dattet gevijele door quaden

betalinghe soo wel voor der intresse als het

capitael, soo stelt den vorsz: Jan Merreken

sijne huisfrouwe aen onse kercke alhier voor een

genochsame hipotecke & onderpandt sijn goet aenden

broeck gelegen, submitterende tot dijen eijnde

 

Inv./blz. 245/256

 

te allen tijden ter parater excutie alles sonder

alle argh unde lijst soo hebbe ick Jan Schroers

dese ondersc. Anno 1672 den lesten dach des maents

decemb. wesende St. Silvester dagh den H. bijschop

 

            Jan Scherst (handtekening)

                                    Et ego attestor Gerart

                                                Sijmons suibst.

                                                Secret.

 

Ick onderscheeven Jan Schreurs bekenne aen

Thonis Hermes schuldich te sein de summa van veertigh

gulden venlos voor de welcke ich ter onderpandt stelle mein

huijs hoff en bongardt gelegen aen den kerck dijck en is

te weten dat dese veertigh gulden komen weer van Steinken

Guitsen erfjaergetijt en geven jaerlijks voor pensioen aen onse

kerke tot Bree twee gulden. Actum Bree des 27 april

1675

                        Jan Schreurs

 

(onderstaande tekstblok is doorgehaald)

 

Bekenne ick Maes Henderickx schuldich te sijn van weghen

mijnen schoen vaeder Jan Schreurs aen onse parochiale kercke

tot Bree dese twue boevene voerscreven posten maeckende te saemen

tot endere somme twue hondert eenen viftigh guldens

loepende munte / waer voer ick verbinde ende verobligeere

alle mine goederen gereit ende onghereit hebbende ende ver

krighende / soe wel voer capitael als voer interes te

betaelen / dit doende soe wel voer mine erfghenaemen

als voer mij / ock beloevende te betaelen den interes ad

vif van hondert ghelick in de boeven ghemelde posten

te vinden is / siende doer sinen vaeder Jan Schruiers

onderteckent. Oerkondt der waerheidt hebbe dese eighen

handich met mine merck onderteickent den 21 julij

1686 in presentij van onsen pastoor ende onderscrevene

ghetuighen. Dit (hooivork) is de merck van Maes Henderickx

Ita fidem facio Henricus Stijns pastoor in Bree

 

Gerardt Reuls als getuigen   

Vaes Oetgens als getuijgen

 

(in marge voor mijnen schoen vaeder:

Maes is ontslaeghen van dese borghe vermits Geurt Sijberts gelick hier

voeren naest te vinden is dit gelt van Jan Scruiers heeft aenghenoemen)

 

Inv./blz. 245/257

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Jan Smits op de Heerstraet neemt als te betalen van Jan Leenen

gelt dat hij aen onse kercke schuldigh was gebleven als

kerckmeijster, te weten --- 73 --- 13 --- 2 --- / de somme

van vijftigh guldens. Oirkont der waerheijt hebbe

die eijghenhandigh onderteijckent.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

De kijnderen van Peter Borre Borijcks blijven schuldigh van de

reckeningh de somma ad --- 47 gl --- 10 st ---

Dese somme staet in de kercke zeel waer van

dat sij pensioen jaerlijx betalen.

 

1752 den 28 januarij op dese bove gescreve somme uijt particulieren

...... ...... ...... .......

 

Jan Smits aen de Heerstraet heeft aengenomen van Jan Leenen gelt

dat hij aen onse kercke was schuldigh gebleven

als kerckmeijster de somme van vijftig

guldens.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Heden den 2 feb. 1694 is voer ons onderscreven ghecompa-

rert ...... Geurt Smeets ende heeft aenghenoemen te betaelen aen onse parochi

aele kercke de summe van twue hondert eenen viftigh guld.

staende tot laste van Jan Scruiers waer van Maes Hende

rickx als principalen borgh ghebleven was / soe dat nu de

voerscreven Geurt Smeets hier mede ontlaste den borgh

tael van Maes Henderickx ende sal nu voerdaen de

pensioen van de voerscreven summe aen onse kercke betae

len stellende tot onderpandt soe voer capitael als pensioen

huis schuer hooff en weide soe ende ghelick hij nu het selve

bewoent. Orkont der waerheidt hebbet wij dato als

boven onderteikent.

                                    dit X is de merck van Geurt Smeets

A. Hermaens

                        Gerritt Reuls                Jan Heldens

 

(in marge voor op heden, eveneens doorgehaald:

Den 10 meert 1735 heeft Jan Gerard Peters op dit neffens staende capitael

wederom getilt vijftegh guldens die dat voors. wederom uijtgestelt zijn aen

Jan Hermans op t hutken en sal voortaen de interesse ad 4 procent betaelen)

 

(in marge naast boven onderteikent: 

1761 is dit erlaght mit een .(j)aer ..(i)ntresse ...(ui)tgesat op de gemente anno 1765)

 

Op den 7 feb. 1740 heeft Jan Gerard Peters de resterende twee honde(rt)

eenen gulden aen ons ondergeschreven wederom getelt voor de kercke

in oirconde getekent dato als boven. L. Bloemarts past. Jacobus Maes(en)

 

Inv./blz. 245/258

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Anno 1673 den 6 febr. die kerke rekeninge gedaen van Dries Rutten de

68-vad is bevonden dat Dries schuldich blieft aen de kerck 31 gl 2 1/2 st.

Dit gelt is betaelt aen den scholtis hetw(elck) hij in sijn recke-

ningh heeft goet gedaen.

 

Eodem anno et die gedaen de rekeninge van Geertgen Simons de anno 69

en is bevonden dat selvige schuldich is gebleven die summa van

89 gl. 14 str. 2 ort. Op desen restant blickt uit de rekeninghe

van den scholtis dat daer op betaelt is eens 25 guld. noch eens 14

guld. 1 st. 2 ort, noch eens 20 guld. 12 st. item heeft Gertien be

taelt aen Jan Screuiers 15 guld. weghens verteringh item heeft Gertien

betaelt aen den heer landt deken 6 guld. 4 st. item is hem goet

ghedaen vif vat pacht weghens Heinken van Tongerloo mackt 3 guld.

20 st. soe rest noch 2 guld. 13 st. desen twue guld. 13 st. sijn

mij betaelt soe deur de erfghenaemen soe dat hier mede den restant

betaelt is. Actum Bree den 4 feb. 1693.   Henricus Stijns Pastor

Ock hadde Gertien betaelt aen de voerman van den landt deken 2 guld.

14 st. soe dat alles betaelt is van di rekeningh.

 

Eodem anno et die die rekeninge gedaen van Jan Tewen de anno 70

en is bevonden dat Jan schuldich blieft 53 gl. 14 st. 3 ort. Dit

is betaelt aen den scholtis siet de rekeninge naer van den scholtis.

 

Inv./blz. 245/259

 

Litt B

 

Item sij toe weten, dat doer het afsterven

van Cornelis Spe ende Elijsabeth Metten ze

haere zijele ende zalicheijt hebben gebracht

te bedijncken, soe ist datte selve op haer

leste ende bij haeren uuttersten wille geuijet

gefondert ende gemaeckt hebben gevende ende

maeckende mits desen hondert guldens aen

onsse parochie kercke alhier aens ende

datt in venloscher werden getelt toe werden

tot een erffjaergetijdt voor haere beijde

zijelen alwelcke boven vorsc. hondert guldens

Hendrich Metten ende Jan Gooskens beijde

momberen vande kijnderen van Peter Goskens

ende Aletijen Metten, enbij wesens Gossen

ende Jan als oijck Geret Goskens toe

samen gebroeders & rechte erffgenaemen vande

vorsc. Elisabeth Metten huer nefen ende geass-

igneert hebben de vorsc. kercke, van nu aff

aen de boven vorsz: hondert guldens den seer

eerbaren Anthonius Hermans scholtis deser heerlijchijt

om ...t.e? de coupfpenninghen toe tellen de boven

gemelte hondert guldens ter euwighen ende

erffelijcken bez...ie? vande voorseijde kercke ende

tot mijnderinghe der vorsc. couppenninghen van het

huijs bij den vorsc scholtis bij ons ondersc. aengekocht

dese toe waer oorconde soo hebben nijdersc. ditselve

eijgenhandigh mett juijsten name ende markten

onderteijckent. Anno 1677 den 4 febrewarij

Dit is + t merkt van Gossen Goskens

Dit is + t merkt van Jan Goskens

 

(in marge voor onsse parochie:

Dese hondert guldens van dit iaer getidt van Cornelis Spee heeft

den scholtis ghelick boeven is staende ghetelt aen Jan Boien)

 

(in marge voor erffelijcken:

Dit is t merkt van (hooivork) Jan Goskens

Dit is (schaar) t merkt van Gerart Goskens

 

(Pagina 260 is blanco en niet opgenomen)

 

Inv./blz. 245/261

 

(hele pagina is doorgehaald)

 

Op heden dato 1680 den 20 maij aenden

heere pastoor ghegeven ende betaelt vijff rijxdal

daelder ses schellinghen die welcke den heer pastoor

verschoten hadde aende nijeuw dijenrocken die tot

Cuellen ghemaeckt sijn.

Alnoch betaelt aenden heere cappelaen tottet

nieuwe St. Aldegonden bildt vijer rijxdalder

twee schellinghen.

Alnoch betaelt eenen schelling die tot Roeij

de copie vant coninx thijns boeck bij den lantschrijver

gehaelt heeft weghens heeskens veldt tot voordel

onser kercken.

Alnoch den scholtis ontfanghen van de

erffghenaemen van Faes Smullers ende Mett Coupmans

weghens har jaerghetijt hondet guldens als

naerder op dit vorsc. boeck toe vijnden is waer

mede de kercken steijn betaelt sijn ter somma van

eijn endertigh rijxdalder, ende de meereste

vande vorsc. hondert gulden in handen vanden

heer pastoor ghetelt.

Alnoch aende heere pastoor ghetelt van

t ghewijn ende kercken thijns elff rijxdalder

drij schellinghen.

 

Inv./blz. 245/263

 

Op heden dato 1680 den 8 aprijl

soo is voor mij ondergheschrevenen Gerart Sijmons

custer alhijer ende in desen volmacht hebbende

in presensie vanden scholtis Anthonio Hermans

ghekomen meijster Lambet Stroux ende heeft

wederom op nijeuwt ghepacht ende aenghe

nomen laten camp ende weijde daerbij

ghehorende, soe ende ghelijck den vorsc. mr

Lambert den selven tot noch toe in sijn ghebruijck

heeft gehadt als naerdertoe sijn op dese hijer-

naest weghende blader pagh: 1 et 2 3

mits betaelende jaerlijx ende alle jaer

tuijntich guldens op st. Johannij Baptista

des sal den vorsc. mester Lambet den

vorsc. camp so langh ghebruijcken totte

beijder eijdten op hund inghe? toe, datt is toe

weten datt de kercke of haere dienaeren

teselve niet langher en ghenouchs, als vorsc.

den vorsc. meester Lambert, ende datt

naer kerspels ghebruijck / alwelcke twijntich

guldens worden ghe impleert? totte donder-

daghse misse de venerabilen ende noch

achtijen stuvers tott eenen jaerlijxen pacht

aende kercke, moet appart aende

kerck betaelt worden uuijt desen vorsc.

onderpandt desen ter oerconde hebben dese

onderc. Actum ut supra.

 

Antonius                                   Gerart Sijmons

                  Lamber Stroux

Hermaens

 

Inv./blz. 245/264

 

Op heden anno 1667 in martije soo heeft Michel

Coupmans aengenomen ende gehuiert die helft

van Laeten camp mette weijde wie het selve uut

wijsens t kercken boeck daer neven de tomelstegh gel-

eghen light ende vervolghens sententie bij den ghee-

steluken richter aen onser kercken is toe gewesen welcken

vorsc. halven camp den vorsc. Michel van Thonis Franssen

als kercken momber gehuiert ende sal daer van jaerlickx

geven ende wel betaelen thijen gulden venloscher werden

des sal de vorsc. huiere soo langh staen als het der eijner

voor der anderen sal gelieven des sal de huiere jaerlickx

betaelt worden op St Johanij Baptista des  H. apostels

deses ter oorkonde hebben dese ten beijden zijden ondersc.

Actum als boven

                        Tenis Hermaens

Dit is T Michel Coupmans merckt

                                    Ita attestor

                                                Gerart Simons

                                                 richterbode tot

                                                            Bree

 

Op heden den 4e meij 1668 soo heeft mr Lambert

Stroux aengenomen de andere helfte van den vorsc. laten

camp wije hier boven vorsc. staet benevens de tomel stegh

geleghen ende belooft daer van jaerlikx toe geven

thijen gulden venloscher werde oock verschin ende op St.

Johannij Baptista dese vorsc. helfte heeft den vorsc.

Theunis als kercken momber op de vorighe conditie

verdaen gelick vorsc. staet deses ter oorkonde hebben

dese ten bijden zijden geteijckentop dagh en tijdt vorsc.

            Tenis Hermans

            Lambert Strous             Ita attestor

                                                Gerart Simons

                                                suibstitut secret.

 

Inv./blz. 245/laatste blad (heeft geen nummer)

 

in het goet van Jacob ....corns? aen de hei(de) heeft Jacob s(alige)r

ongeveer 6 morghen het ghene betaelt tins aen min heer

Schinck tot Zevenum 

 

                                                Peter ..... kens ......... 

 

Jacob en Marten Tilmans ..... een half ......

..... ... Mertens drij cop item Lisbet Geurts 3 cop i....

drij cop en Alitien de weduwe Tisken Hendriks

...... Dries Jannis een summeren rogge

..... van anderhalf vat / Gerit Franse .... ..............

.....Willem Dresen drij h............

.... Jannis een kan olie nu Willem Dresen .. ... ...

ock een half kan.

 

Verklarende woorden-lijst:

 

alde vlems (zie vlems)

altmorcken (zie meuken)

alt of culs morcken (zie meuken)

behiliken = door huwelijk verkrijgen

blomuser / blomusel / blauwmuyser = 4 stuivers    (geldwaarde)

braspenning = iets meer dan 1 stuiver (zilveren munt)     (geldwaarde)

budtghen = onbekend wat dat betekent?  

carolus gulden / rijnse gulden = 20 stuivers = 40 groten vlaams     (geldwaarde)

cijns (zie thijns)

coolhoff = een moestuin, gelegen tussen hagen

cop (zie kop)

current, loupende (bij geld) = actueel muntgeld

deken / decken / landdeken = leidinggevende van een kerkregio

deuten / duit = 2 penningen = 1/8 stuiver     (geldwaarde)

gelders rijder = 2 gulden en 6 stuivers     (geldwaarde)

gerichtsbode / boede = deed allerlei taken voor schepenen

groot = 2 ½ cents    (geldwaarde)

halster / haester = ¼ meuke     (inhoudsmaat)

heller = onbekend nog hoeveel of wat?    (geldwaarde)

hond = 0.14 ha     (landmaat/akkermaat)

horster gulden (ook horse, hors, horn, horens) = onbekend nog hoeveel of wat?    (geldwaarde)

jaargetijd = herdenking van de verjaardag van iemands dood en de misviering daarvan

kan = 1,46 liter     (inhoudsmaat)

kop = 4,7 liter     (graanmaat)

landscholtis = voorzitter van meerdere schepenbanken 

malder / molder / molt = 137 liter     (inhoudsmaat)

meuken = ¼ zak = ca. 2,32 liter     (inhoudsmaat)

morcken (zie meuken)

morgen / morghen = 0.99 ha     (landmaat/akkermaat)

novaal = nieuw ontgonnen land

nunc = nu, tegenwoordig

oord / ort / oortje = 2 duiten = ¼ stuiver     (geldwaarde)

penning = 1/16 stuiver     (geldwaarde)

rijders in gold = 4 gulden en 8 stuivers    (geldwaarde)

rijxdaelder = 2 gulden en 12 stuivers     (geldwaarde)

ri(j)nsche gulden (zie carolus gulden)

schellingen = 6 stuivers, later 8 of 9 stuivers     (geldwaarde)

schepen = tegenwoordig wethouder

scholtus / scholtis /schout = voorzitter van schepenbanken

schepel = 37,55 liter = 2 vat     (graanmaat)

snaphaen of Geldersche snaphaen = munteenheid

specie (bij geld) = waarde in natura

stoot of stoter = 5 groots    (geldwaarde)

stuiver = 1/20 gulden     (geldwaarde)

summeren (rogghe) = 1/3 malder = 2 vat     (inhoudsmaat)

tervijer = ander naam voor thins/cijns boek

thijns / cijns = grondrente, landpacht, hoofdgeld betaald aan het gezag

vat / vaet = 18,77 liter = 4 kop     (graanmaat)

vet menneken = 6 heller

vierdel / veerdel = ¼ deel     (landmaat/akkermaat)

viertel / veertel = 2 meukens     (inhoudsmaat)

vigilie = nachtwake voor de overledene

(een groot) vlems / vlams / vlaams = ½ stuiver = 4 duiten     (geldwaarde)