GenBronnen

digitalisering

maas

Maasbree inventaris 245a


Bron: RHCL Maastricht - kerk archief Bree - toegangsnr. 14.C080

Archieftitel: Parochie te Maasbree, St. Aldegonda - inventaris 245a

Omschrijving: Bree kerkenboek C - periode 1591-1827 - register van inkomsten der

               kerk van Maasbree, gedeeltelijk een copie van het "Oudt Kerckenboeck" (B).


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


voor verklarende woordenlijst - zie kerkenboek B inv. 245.


Inv./blz. 245A/a

2 .......... sacrum van Maasbree 5/5 

Het Kercken

boeck

C


Inv./blz. 245A/b

Het kercken

boeck

C

 

Inv./blz. 245A/c   [inlegvelletje voorin het boek]

[aanhef] 

Aan de heere leden

van het kerk fabrik

van Maasbree 

[tekst] 

Maesbree den 4 octbre 

Terwijl mijn hoog jaaren mij

beswaeren om het bestuer als lid van

de kerk te bedienen en mij in mijnen

ouderdom te lastig valt soo vraage

ik aan UE heere mij mijn ontslag

te geven van deese bediening

 

en v(erso)eke hier mede te gelijkertijd

van UE heeren om mij te v(erso)rgen

een gehoorige kwitantie van mijne

afgelegde kapitaal onder het bestuer

van den vorigen M. Segers.

 

M. Verheijen

 

Inv./blz. 245A/d   [1e blad in boek zonder nummer]

 

Les Marguilliers de la fabrique

de L'église de Bree certifient par

ces presenter que le present registre

sub L. C continant 102 feuilles ecrite

et 34 feuilles en blanc est celui

de L'église de Bree

 

Fait à Bree ce 1 Fri(m)aire

an treize [22 november 1804]

 

J. Daniels                      Kerkboek C

J. Beurskens

A. Vaessen

 

Vu et approuvé la signature des

marquilliers de Bree ci-dessus

denommés Bree le 4 frimaire

an 13 [25 november 1804] J. Vervoort maire

 

Stempel

 

Onder

int boek hier in de comp. ligh sijn eenige

capitaelen uijtgedaen die hier noch open

staen hoc pro gouverno

 

Inv./blz. 245A/e   [2e blad in boek zonder nummer]

 

Extract ofte copije van het oudt kerken

boeck tot Bree sijnde in swarte leer in octavo

ingebonden alwaer in principio ...fte op het

eerste blat wat staen als volght 

 

Dit boeck is geschreven int jair XVc ind

L op Sint Anthonis   

 

Inv./blz. 245A/1

[afschrift van gedeelte van 245/1 in Kerkenboek B] 

Item Jacop Harmen Coppers soen heilt van der kercken toe erfftijns

eijn stuck landts helt omtrint vijff vierdel eijn wenich mijn ofte

meer liggene mijt eenne sijden beneven Speen, ind met der

andere sijden beneven Lempkens lande van Dick, ind gilt daer van

des jaers der heiliger kercken van Bree eijn alt moercken,

Nunc Dierick Gijssen                onderstondt betaelt anno 92

 

 

Item Henrick Schinck nu Derick van Beringen iij brabans

tijns van drij moergen bandts in den smalen beenden, item

Gerit Schenck heff betaelt anno sep xv all

den agterstedigen thins van desen

 

Inv./blz. 245A/1v(erso)

[afschrift van gedeelte van 245/2 in Kerkenboek B] 

Item Gerit van den Mont met sijnen mitgedelingen eijnen brabans tijns

van eijnen moergen bandts inden Weisteringen bruijck,

Inv./blz. 245A/2

[afschrift van 245/3 in Kerkenboek B]

 

Dije sijn die rentthen ind die jaergulden sijnte

Allegonden en der kercken van Bree,

 

Item Lijnart Beeckmans int raet i pont olijs,

Nu Gaert van Helden

 

Item Wijsmans guet i lb was van lande nu Gerckens kijnder

van Spiken hebben,

 

Gerit Jan Smijts soen mit sijnen gedelingen i lb was van beende

in den Duckbroick

 

Inv./blz. 245A/2v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/4 in Kerkenboek B]

 

Gerit Spickerman i lb was van lande inder Schoerren

 

Item dat guet van der Tomelen vij vlems cijns, dat derde deil daer

aff sal die kerck hebben.

 

Wijlhem Jannen soens guet aen den bruijck eijn halff pont olijs

 

Inv./blz. 245A/3

 

[afschrift van een deel van 245/5 in Kerkenboek B]

 

Art Moeleman i lb was van lande inder Schoerren.

 

Reijnen Hijllen ind Jan van Lom van Ruremondt eijn alt moer-

ken van twe moergen bandts inden Luse, nunc daer van eenen

morgen Jan Simons & Willem Vaesten betaelt

61 door Willem Vaesten & Jan Simons

 

Heijn Künnen soen eijnen brabans tijns van eijnen halven mor-

gen landts

 

Inv./blz. 245A/3v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/6 in Kerkenboek B]

 

Gijsken van den Velde nu Siger Vervoert gilt eijn halff vat koers

als op sijnen camp aender heijden weist, nu Meriken Siegers

 

Item dat guet vanden sande t'oeverbruijck eijn summeren roggen

 

Trijn van Camp gilt van anderhalven morgen landts eijn alt moerken

aen die eijn sijde gelegen neven Peter van Bree, aen die ander sijde

neven Jan van Brockens ind Peter Smijts nu Jacop Cuppen is

nunc Driesken Cuix, Vaes Pauw betaelt anno 1639

 

Inv./blz. 245A/4

 

[afschrift van een deel van 245/7 in Kerkenboek B]

 

Gijsken van den Velde ind Beelken des heerden eijn alt moerken tijns van

eijnen moergen landts neven Gijskens camp aenden heijden gelegen

nunc Gerart Segers

 

Item Peter van Bree ind Sijbert van Bree van drij morgen bandts in sunte

Allegonden beenden gelegen drij brabans, dijsen tijns gilt Brant van

Bree nu alleijn, nu Johan van der Heijden genant Rijnicken Henrick

Louen, Gerart Snellen en Trijn Baltis, & Theijs Wuet & hebben

betaelt ao 1634

 

Item Lijnsken Baetsen nu Gerit Kremer gilt des jaers der kercken van

Bree twe vlems tijns van eijnen stuck landts gelegen neven Sijbert van

Bree, Roellens acker van der eijnre sijden, ind mit der andere sijden be-

neven Gerits lande van Lum. Dit guet heft gewonnen Gerit der Kremer

vur eijn erfftijns guet van den kerckmeisteren.

Dese voors. thins gilt Jaepken Haenen eenen halven

vleems wie geschreven int boeck

Dat anderdeel Stijnken Guijtzen eenen vleems oock

als voors. int boeck

Het anderdeel Jacob Boets 1 vleems sueck achter

int boeck

 

Inv./blz. 245A/4v(erso)

 

[afschrift van 245/8 in Kerkenboek B]

 

It(em) Steven Geven ind Emont Tummerman hebben liggen ellecker twe moer-

gen bandts inden scepen beenden ind sijn ellicker verscheiden van den an-

deren met eijnen graeff daerdoor ind elicken van hoen, gilt der kercken

van Bree uuijt sijnen baent xv stuver current to pacht, ind oick elck

eijnen halven braspenninck current to tijns to sunte Andriesmis. Ind

wert sake dat den pacht niet alle jaer en woerdt betaelt, alzo dat der eijn

pacht den anderen erfollichden onbetaelt, soe mach die kerck off kerck-

meisteren desghenen bandt weder aenfangen, die sijnen pacht niet be-

talt en hedde, ind dan daermit doen ind laeten, gelijck mit hoenen prop-

ren eijgenen guet, hier sijn aver ind aengeweist doe dijt geschiet is

drij Schepen van Bree, nemelick Willem Oitkens, Gerit Bouten, ind

Tijlman der Custer.

 

It(em) int Jaer ons heeren xvc ind tweind veertich, des Gonsdachs inden Pijnst-

heiligen daghen sijn averkoemen die kerckmeisters nemelick Jan Meus

ind Gerit Künnen mit Steven Geven van den restanten van den bandt

gelegen inden Schepen beenden, alsoo dat alle achterstedighe penningen

sijn doet gerekent, ind sal Steven nu vortaen Jaerlicx ind alle jaer off

sijn erven betaelen vanden voorsc. baent eijnen hors gulden off die rech-

te werd daer voor toe sunte Andriesmis verschijnende.

 

Inv./blz. 245A/5

 

[afschrift van een deel van 245/9 in Kerkenboek B]

 

Int Jaer duijsent vijffhondert tweennegentich heft Jan Geret Smets soon be-

talt und aenderhandt tot erfftins rechten ein stuck baendts herkommen-

de van Emont Timmerman gelegen in den Schepen beenden schietende

aen den nijen baendt mit eijnen eindt, het ander eindt aen Ziets baendt

met eijn sijde beneven Hein Verheijdens baent, mit der anderer sijden

beneven Wilm Stevens und Wilmken Verolijmolens baendt, des baendts

is eijnen moerghen eijn luttel mijn off meer, den tins hiervan jaer-

licx een vetmenneken ofte ses heller, betaelt anno 92 #

Nu in plaets van Jan Gerit Smets soen voorsc. Dierick Jan Copmans

soon geschreben Anno 1602.

 

[in marge voor "licx een vetmenneken", aansluitend bij #:

van Steven Geenen baendt sueck achter int boeck daer sal ge-

schreven staen wie den baendt verdeelt is fol 112 et fol 113]

 

Jan van Lom van Ruremundt eijn summeren roggen van vij moer-

gen landts in sijnen camp gelegen aen den heijden, ind eijn alt moer-

ken van twe moergen baendts in den Luse.

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

 

Willem Vaesen 1 morgen Jacob Tilmans & Vaes

aengen Meulen ijeder 1 morgen Vaes & Jacob betaelt

ao 1639

 

[in marge voor Willem Vaesen:

Nota dat dese posten hier naer noch eens sijn

volgen(de) & daeromme alhier doorgetrocken]

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald en is een afschrift van een deel van 245/10 in Kerkenboek B]

Jan de Wever 1 morgen baendts in de Luise 1 st.

thins regenooten Jor. Lom  ende ter anderer sijde

Frans aen Herstraete baend, bet. ao 1639

 

Inv./blz. 245A/5v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/9 en een deel van 245/10 in Kerkenboek B]

 

Willem Vaessen 1 morgen Jacob Tulmans en Vaes aengehn Meulen

ieder 1 moogc Vaets en Jacob betaelt anno 1639

 

Jan de Wever 1 mergen baendts in de Luse 1 st(uve)r tijns, reijgenoten

Jor Lom en ter ander sijde Frans aen de Herstraets baendt,

betaelt anno

 

It(em) het is te weten dat Steven Geven ind Lijsbet sijn huijsvrow gelden

der kercken van Bree jairlicx xv st(uve)r current, hiervoir sal die kerck

jairlicx nu bueren xij st(uve)r mijn eijnen halven ind noch sal die kerck

hebben eijnen halven stuver brabans daerop tot tijns, ind is daer eijn

landt her aff van den baent inden Schepen beijnden,

nu Wilmken Stevens und Wilmken Verolijmolen

Nu Gerit Snellen ende Geret heeft het gewin betaelt. It(em) heeft Frans

Hermans t'gewin betaelt van een vierdel baents.

 

Inv./blz. 245A/6

 

[afschrift van een deel van 245/11 in Kerkenboek B]

 

Drijes Smijts gilt eijn koels moerken tijns van eijn halff boenre baents

inden alden beenden.

 

Int jaer unses Heeren duisent vijffhondert en tweennegentich heeft

Jan Smets gewonnen tot erfftins rechten eijn halff bonre bandt gelegen

inden alden beenden gelegen ter eijner sijden beneffens Emont van

Baarler bandt, und die ander sijden oick beneffens als voorsc, den

thijns hiervan jaerlicx eijn koels moerken, betaelt anno 92

Anno 1657 desen thins betaelt door Jan Snellen &

Jacob Teuwen 61

 

Trijn Deckers eijn halff malder roggen van oeren Camp t'oeverbruijck

 

Lijsen Sijlen guet eijn vat roggen.

 

Inv./blz. 245A/6v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/12 in Kerkenboek B]

 

Harmen Pelser van lande in sijnen camp gelegen t'overbroeck eijn halff

vat roggen

 

Mercken Gijsen eijn summeren roggen van eijnen moergen bants aen

der Nerslo gelegen, des sal die kerck eijn vat spinden des jaers, desen

helt die kerck selffs

 

It(em) vijff vat roggen van den heijlers Camp bij den Laer gelegen, daer

sal die kerck her Johans jaergetijde ind sijnre huijsvrouwen ind pas-

toors van Bree des jaers beluchten op Alre heiligen avent.

 

Inv./blz. 245A/7

 

[afschrift van 245/13 in Kerkenboek B]

 

Postguet dat Dines van Weert heeft een halff lb. olijs

 

Peter Grever ij alden groet tijns van beenden inden Duijtbroick ge-

legen

 

Jan Scherres toe Helden eijn halff lb. olijs van eijn halff boenre

bants inden Duijtbruick die men van sunte Aldegonden heilt

 

Inv./blz. 245A/7v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/14 in Kerkenboek B]

 

Michiel van Venlo eijn halff boenre bants haldende van sunte Alle-

gonden daer neest gelegen.

 

Gort Stouwen guet eijn malder roggen.

 

Jan Custers erff ort tijns van eijnen morgen bants inden Luse

gelegen

 

Inv./blz. 245A/8

 

[afschrift van een deel van 245/15 in Kerkenboek B]

 

Thijsken Wijnats eijn alt buttken tijns van den Meer ind noch oick eijn

halff erffmalder roggen van landt dat hoen tou hoert, ind dat onderpant

heft IJngel Woiffkens gelden.

 

Anno 1593 den 15 december is van desen vorsc. onderpandt toe boeck

geseit Gijlken Wilm Gilkens soen van eijn verdel landts gilt jaer-

licx.

 

Noch heft Ingel de Greff aen der handt tot erfftijns rechten als boven

voorsc. van den underpandt seven veerdel luttel min off meer gele-

gen ter eijner sijden beneffens Hencken Smeten ter ander der kercken

landt, gilt jaerlicx mit boven vorsc. eijn alt butthien und eijn halff

malder roggen, betaelt Ao 1593

                                                            Nu Jan Teuwen dat ge-

win betaelt aen kerck.

 

Inv./blz. 245A/8v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/16 in Kerkenboek B]

 

Joffer Mechtelt van Bree eijn halff vat rubsaets van eijn luttel erffs bij den

huijse gelegen.

Nunc Joncker Syberch und Baerick van der Heggen alwiel het on-

derpant hebben.

 

Rutger van Bree eijn malder roggen opthen alden baent.

 

Joffer Mechtelt van Bree eijn malder roggen.

 

Inv./blz. 245A/9

 

[afschrift van een deel van 245/17 in Kerkenboek B]

 

Didde Hasenpoet eijn alt moercken van beenden bij den Dutbroick gelegen.

 

Woeden wijff eijn alt moercken van beenden bij den Dutbroick gele-

gen.

 

Jan van Loen nu Geer Henricks van Loen natuerlicke kijnder drij

brabans tijns van sijnen camp to Rinckenfoirt.

                                                                        betaelt all in dat jair van Lxxvij

Nu Gaert Schroers

Nu Peter en Jan Schreurs Ao 1634, betaelt anno 1639.

 

Inv./blz. 245A/9v(erso)

 

[afschrift van 245/18 in Kerkenboek B]

 

Heijncken van den Velde eijnen penninck groet van sijnen camp.

 

Der Spoeren stoick eijnen penninck groet.

 

Harmen Stoet eijn halff pont was van beenden bij den Dutbroick

gelegen.

 

Inv./blz. 245A/10

 

[afschrift van 245/19 in Kerkenboek B]

 

Wouter Wegge nu Henrick Oitkens xviij groet van eijn halff boenre

baendt inden Nerslo gelegen, den paep iiij groet den custer ij groet

den armen luden vj groet om broet, der kercken vj groet om wijn des Paes-

sens, dat loept op xviij groet.

 

Gijll Heijnen heft diesen vursc. baendt als volmechtigen siner mitpar-

tien overgedragen miet handt halm en mondt Jan van Helden Aencken

sijner huisvrouwen en hij vursc. odi sijne mitpartijen en sullen op

oder aenden vursc. baendt niet meer suicken een ewigen daegen toe,

gilt jaerlicx wie boven vursc. Hijr sindt oever und aengeweest Jan

Bolten, Dierick Giessen Schepen en huir gerechticheijt hijr van ont-

fangen, Tonis Tuutiens als kerckmeister. Geschiet int jaer duisent

sees hondert den sees und twintichsten dach februarij, Jan van Helden

dit mit ter oirkundt voir uns vursc. Schepen.

 

Off het geviele dat eijnighe partijen wegen Gijlen ietwes op oder aen den

vursc. baendt wolden suicken, geloift Giell vursc. want hij gevolmech-

ticht is van sijnen partijen durch Jacob van Tongerlo und Jan Bolten

Schepen in kraft deeses Jan van Helden vursc. vrij loes ledich aff toe dra-

gen mit allen schaeden kinder daer op loepen muichte ten ewigen

daegen, soe verne dees niet en geschiede sal Jan van Helden sijne er-

ven sich muigen erhaelen aen alle sulcke guiden gereijen en unge-

reijen wees Giell vursc. ofte sijne erven hebben binnen den clocken-

slach van Bree egheijne uutgescheiden sonder alle arch und list.

 

Inv./blz. 245A/10v(erso)

 

[afschrift van 245/20 in Kerkenboek B]

 

Druij Gijskens gilt twee quartten wijns van sijnen langhen strieck in

der Schoerren aen die eijn sijde neven Jannes van den Weijen.

 

Lijsken den Alden gijlt vijff spint roggen van sijnen Koelhoff, des is

t'samen eijn halff boenre, dat liet te oeverbroeck alle jaer gijlt der

kercken.

 

Thijsken Gobbels ind Lijsbeth sijn huijsvrouw nu Wilhem van den Ves-

tering die hebben begifticht ind gegeven der kercken eijn malder erffrog-

gen, mit namen op Peterken Swevers, nu Wouter Klaes Ketelboeters soen

guet, dat kempken mitten huijs ind op eijn halff boenre landts tegen den

kempen inden Veld ewelicken en ommermeer dat Merriken Smijts was,

des roggen sullen die kerckmeisteren spinden eijn vat puerelicken om

Gods will, ind die ander vijff vat, daer sal men voir doin mit namen Gob-

bel Rueter ind Jut sijn huijsfrow, ind Thijsken Gobbels ind Lijsbeth sijn huijs-

frow des sonnendachs te noemen opten stoel alle wege ind te beluchten ind

oer jaergetijt hieraff te doin, op sunte Pauwels avont ewelicken ind ommer-

meer.

Nu Teu Woeiten

 

Inv./blz. 245A/11

 

[afschrift van een deel van 245/21 in Kerkenboek B]

 

Jans kijnder van Leeven die halden eijnen halven morgen landts van sunt

Allegont to erfftijns rechten daer gelden sij aeff eijn halff alt moercken

dat liet achter Peter Spiekermans camp.

 

Druij Gijskens heeft eijn halff malder roggen gegolden, dat heeft Ge-

ritthen Woefken verkoft ind Trijn sijn vrou ind Beelcken sijn wijff

dat liet op eijnen moirgen landts tusschen Gijskens camp van den veld

ind Wolter Smeitz landt dat men van Sunte Algundis helt.

 

Seidts van Bree heeft gegeven mit wille sijnre soene Peters ind Sijberts

eijn malder roggen tot der lampen t'boerren vur den heiligen sacrament

in der kercken toe Bree ten ewigen dagents, weert sake dat die kerckmee-

steren die lamp niet boerrent en hielden mit den vursc. malder roggen, soe

mach Seidts vursc. off sijn erven dat vursc. malder roggen geven den armen

om Godts will, wijnt der tijt toe dat sij die lamp boerrent hielden soe much-

tent sijt wederom aenfangen. Dit vursc. malder roggen gilt men van

Heijnken Tormans kempken nu Thijs Kocks aenden huijsdiek gelegen,

ind hier is die kerck van Bree vursc. in dijt vursc. malder roggen geeft ind ge-

guet mit allen recht als dat landtrecht gelegen is.

 

Inv./blz. 245A/11v(erso)

 

[afschrift van 245/22 in Kerkenboek B]

 

Siedts van Bree heft gegeven ten ewigen dagen toe mit will sijnre soene

Peters ind Sijberts den genen die dij kerck van Bree bedient eijn summe-

ren roggen ind den kuster eijn vat, dat sij alle dage ten grave sullen gaen

alsmen op ten hogen altaer mis doet, ind sij sullen Sijberts van Bree jaer-

getide ind sijnre huijsvrouwen ten twen tijden des jaers doen, dat is te wie-

ten des fridachs van sunte Sijmonis ind Judasdach, ind des fridachs voir

sunt Joris daghe ind des vursc. roggen sal wesen eijn malder, des sal die

kerck hebben iij vat dat sij dat jaergetijdt sal beluchten. Dijt vursc. mal-

der roggen liet op eijn boenre landts gelegen aen der heijden tusschen

Jan Speden koelhoff ind Teues goede plach te wesen ind schiet op dat

nije erve.

 

Item eijn malder roggen dat Siedts van Bree geldende heft aen der heiden

tusschen Ruebandts lande was, ind Jenken Baetzen lande was, dat sullen

die kerckmeistern selff bueren en sullen geven den rechten huijsarmen daer

aff v vat daer oen dunckt dat alre beist bestaet is, ind dat ene vat sal die

kerck halden Claes Sijllen heft dat onderpant.

Nu Jaxken Haenen und Jacob Boetz.

 

Item die drij malder roggen vursc. is men alle jaer schuldich op sunte Andries

dach des heiligen Apostels.

 

Nu Jaexken Haenen ind Jacob Boets

 

Inv./blz. 245A/12

 

[afschrift van een deel van 245/23 in Kerkenboek B]

 

Jan die Grever heft erffelicken gegeven ind besat op eijnen baent den ghe-

nen der die kerck bedient toe Bree twee alde groot ind den kuster eijnen

halven ind hier sal men Jan jaergetijdt voir doen op sunte Katrijnen

avont, ind die kerck sal hebben ij alde groet voir dat gelucht. It(em) dit stuck

bändts ligget in den hoiffslach, ind dat mach die kerck verpachten wem sij

wilt, dan dat heurt nu Goritthen Woeffkens gepacht voir 1 gulden.

Nu Jan Verheiden.

 

Mijn vrou van Bree heeft gegeven der kercken van Bree twe malder rog-

gen die men gilt uijt den guede vander Toemelen, des sal hebben die

ghene die dij kerck bedient eijn malder, ind daer sal men voir noemen

heer Jan den Rover ind frou Griet sijn huijsfrou ind oeren beider kijnders

des sondachs opthen stoel, ind des jaers oer jaergetijt voir doen, desen vursc.

rog was oer aengestorven van oere suster die eijn kloester jonckfrou was

to Heijnsberch.

Nu Jan Tommelen.

 

Inv./blz. 245A/12v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/24 in Kerkenboek B]

 

Jannes van der Heerstraten heft besat eijn malder roggen der kercken van

Bree op eijn stuck landts is gelegen besijden halff jonckers landt geheiten, drij

vierdel schietende op den wech der kerckenwaert, ind daer sal dij kerck aff

doen Jannes vursc. ind Stijnen sijnre huijsfrouwen jaergetijt des jaers,

ind sijn gehoichnisse opthen stoil des sondachs, ind dit jaergetijt sal sijn

alle jaer opthen Palmavent, ind die kerckmeisteren sullen loenen die dij

kerck bedient ind den kuster dijt vursc. stuck landts hoert der kercken to

ind mach dat verpachten, Hendrick van Tongerlo dit landt beleent voor eene somme van 80 gl brab.

Item Anno 1624 den 24 dach Meij heft die kerck Henrick van Ton-

gerlo die vursc. somma wijder affgelacht en betaelt in bij wesens Jon-

ker Hendrick van Lum und Jan Bolten, Willem Simons Schepen und

Hincken Heldens, Willem Vaessen als kerckmeisters

                                                                                    gelijck besijden

op blat geschreven staet.

 

Henrick van Tongerlo heft alduin mit in presentie vursc. Juncker und

schepen und kerckmeisters gepacht die drij vierdel landts drij jaer stedich

sal jaerlicx geven tegens den morgen elftehalff vat roggen mate van Bree,

op sinte Andries dach, waervan het irste jaer aengaen sal Anno vursc.

die somers und oick alsoo laten liggen.

 

Inv./blz. 245A/13

 

[afschrift van een deel van 245/25 in Kerkenboek B]

 

It(em) eijn malder roggen gelegen opthen Vreenborch heft besat Peter van Meer-

lo ind met sijn huijsfrou der kercken van Bree gelegen in gehn Raet tusschen

Jans lande van Beerenvoert ind Jacop van Lom, daer sullen die kerckmeiste-

ren aff geven den priester ij vat roggen inden custer ij haster, daer sullen

sij dat jaergetijde voir doen ind dat gehoichnisse opthen stoil, voir Willem

Woeffkens in Gossen sijnre huijsfrouwen, ind Peter van Meerlo ind Met sijn

huijsfrou. Nu Peter Litthen ind Gortten Scheers huijsfrou, ind die kerck

sal die kerssen doin, ind dit jaergetijt sal wesen op sunte Thomas avent.

 

Jacop Leist nu Willem Leist mit sijnen mitgedelingen die heft der

kerck van Bree gegeven eijn vat roggen op sijn guet aen den broick, tus-

schen Naelen Duvels ind Hensen guet, daer sal die kerck Wilhem ind

sijn huijsfrou Stijnken des sondachs opthen stoil aff doen noemen ind

te gedincken.

 

Inv./blz. 245A/13v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/26 in Kerkenboek B]

 

Drijesken Wilhem Dries soen, nu Driesken Jacops ind Geritthen sijn

broder gijlt sunte Allegonden ind Zibert Verhees tsamen van eijnen

baent achter den Laer gelegen twee quarten wijns alle wege des Paes avents

ewelicken ind ommermeer ind dese vursc. baent heft Dries vursc. nu Jacop

Copperts halff ind Zijbert halff tsamen, ind wanneer dijsen vursc. baent

verhandtpliecht woert, soe sal die kerck den laeten wijnnen ind werven

om eijn vierdel wijns.

 

Noch gelden dese twe parthien ellick eijn halff malder roggen der

kercken van Bree.

 

Inv./blz. 245A/14

 

[afschrift van 245/27 en een deel van 245/28 in Kerkenboek B]

 

Jan der Alde haldet twe moergen baents te lieffgewijn van der kercken van

Bree gelegen inden Zaerbeenden, den hij erffelicken gepacht heft tegen die

kerck van Bree vursc. voir viff vat roggen des jaers, ind desen vursc. baent

mach Jan die Alde off sijn naecomelingen altoes wijnnen ind werven off eijn

handt wisselen mit eijnen alden vleems. Meer liet hij den liggen soe mach

die kerck van Bree vursc. den aenfangen off gebruijcken als oer proper

erve, ind desen rog vursc. heft besat ind gegeven erffelicken Jacop van der

Heiden ind sijn erven, in maeten als hiernae bescreven.

Dat is twieten, dat die kerck van Bree vursc. hiervan hoeffen in bueren

sullen iij vat roggen, ind die Pastoir off sijn Cappellaen die dij kerck ver-

waert ij vat roggen, ind daer voer sullen die kerckmeisters setten ses was

kerssen altoes alst jaergetijt is, ind die priester ind sijn custer sullen dan

vigilij lesen van ix lexen, ind mis sijngen, ind dit jaergetijt sal altoes

sijn des Gunsdachs voir sunte Peter, als mit naemen Gaerts van Geisteren,

ind Nesen sijnne huijsfrouwen

Item Jacop van der Heiden ind Lijsbet sijnre huijsfrouwen, et puerorum

ind Trijnen sijnre dochter, ind die custer van den kercken sal buren alle

jaer eijn vat roggen van desen jaergetijt vursc. gelegen opthen nijen erve

tijnde den hoven schijtende aendie gemeijnte bij Toermans huijs, ind hier voer

sal die priester dese vursc. noemen des sondachts inden Zielbrieff, ind gaen

t grave met den koester alle weken des Manendachs voir die koerduer,

ind voir sunten Claes altaer mit deprofundis.

 

It(em) dijsen vursc. baent is der kercken voir den pacht bliven liggen, soe heb-

ben die kerckmeisteren denselven baemt weder vererffpacht Jan Meus

Scheeres soen erfflicken voir eijn halff malder roggen t betaelen tot

sunt Andriesmis.

 

Item gront tijns op desen baent eijn koels moerken.

 

Inv./blz. 245A/14v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/28 in Kerkenboek B]

 

Item ditt halff malder roggen vursc. is verlacht op eijnen bandt gelegen

inden Debbrueck beneffens Dierck Weijten, ende ter ander sijden be-

neffens Michelen Dries baendt, dit is geschiet mit will der Schepen

ende kirchmeisters. Nu Jan Simons.

 

Item desen vursc. baendt die Jan Meus Scherers soen heeft geerff-

pacht van der kircken und Jan Coppers daernae verkoft, soe hebben

Jan Coppers kinder denselvigen baendt overgegeven en verkoft Jan van

Helden Aencken sijnen huijsfrouwen. Item den baendt ligt inden

Zaerbenden en is lijffgewin en Jan mach den baendt altijt wijn-

nen en werven ofte eijn handt wijsselen ofte sijne erven miet eijnen

alden vlems, gilt jaerlicx 1 groet en 1 koels moerken, dit is ge-

schiet voir Simon Duisinx en Dierick Gijsen schepen, en Tilman

Gudtsen en Thonis Baltis kerckmeisters

                                                             Int Jaer xvc en lxxxxvi

den tijns oock aldoen betaelt.

 

Inv./blz. 245A/15

 

[afschrift van een deel van 245/29 in Kerkenboek B]

 

Joncfrou Gertruijt van Eijck heft gegeven t Bree in die kerck drij malder

roggen die huer Peter Spickerman plach te gelden van sijnen bonen camp

den hij van huer gepacht had, daer sal die kerck aff hebben eijn malder ten

gelucht ind der paep der die kerck bedient die sal daer aff hebben twe sum-

meren ind der custer eijn summeren, ind daer salmen huer jaergetijt aff

doen ten vier tijden van den jaer alst quattertijmp is, ind huer vrinde

ind men salse des sondachs opthen stoel noemen, ind die kerck sal die jaer-

getijde beluchten, ind dat dorde malder salmen spinden den armen luden

om Gods wille, dat sullen die kerckmeisters doen die inder tijdt kerckmei-

sters sijn. Dit onderpant heft Peterken Thijs, Thijs Speijen soen.

 

Nota dat desen boonen kamp chijns geeft aen den H: baron Bierens

en groot is twee morgens waer van de besitters sijn dese te weete

de wed. Gerardus Faesen besittende 108½ roede

Jan Heldens oock 108½ roede

Jacob Hend. Heldens besit 49 roede     bevint sigh alsoo op

                                                            het terrier boeck van

                                                            den voorseijden heere fol. 4

 

It(em) die joncfrou van Eijck heft gebeden dat malder roggen dat Wilhem

van den Bruijck gilt, dat die kerckmeisters dat sullen spinden den armen.

Dit onderpant heft Gerart Sijberts nu Wolter Claes des petelboeters soen.

 

Inv./blz. 245A/15v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/30 in Kerkenboek B]

 

Jan Geers heft gegeven der kercken van Bree ind den priester die dij

kerck bedient eijn stuck landts gelegen in bruijcker veld daer sal men

Jan Ghersen ghehoichnisse voir doin ind sijnre huijsfrouwen ind hoer jaer-

getijde des jaers. Nu Driesken Linssen.

Nu Jacob Theuwen op Rijnkenfort.

 

Peter van Bree sal geven van iiij morgen landts in Jannes camp aen

der Heijden gelegen van den wijer eijn summeren roggen, und eijn

alt moerken tijns, ind den helt men van sunte Allegunden to erff-

tijns. Dit summeren roggen gilt nu Jan van Dick.

 

Peter van Bree nu die joeffer van Bruijckhuijsen helt twe moergen landts in

der scorren to erfftijns die Trijnen Geerkens waeren, ind gilt daeraff eijnen vlems

tijns ind eijn alt moerken to tijns van eijnen halven moergen baendts to Soter-

beck, noch ij alt moerken vanden baendt in sunte Allegunden beijnden.

 

Inv./blz. 245A/16

 

[afschrift van een deel van 245/31 in Kerkenboek B]

 

Peter van Bree nu Jan van Loem van Ruremundt gilt noch van drij morgen

baendts in de Schordonck kulen eijnen alden velms,

 

Den tijns van Peter van Bree voors. is betaelt und af-

gerekent in den iaer van 1502 des ander dags in den wijnmod

noch daernaer betaelt in de jaer van 12 alle de thins.

 

Jan Stemans nu Geert Wilkens dochter hoeffacker gilt der heiliger ker-

ken van Bree twe alde vlems tijns tbetaelen sunte Andriesmis, van vij

morgen baents gelegen to Suterbeck inden kerspel van Baerle, ind wert

saeck dat hij off die ghene die dat guet gebruijckthen niet en betaelden soe

mach die heilige kerck dat guet weder aenfangen.

 

Jacop die wiert heft gemact erfflicken vur sijn jaergetijt drij haster roggen

des die pastoir off cappellaen hebben ij haster end der custer i haster vurden

dijnst ind dit onderpant daer van ligget vur die vestigen teghen den spiker

aver. Nu Heijn en Mewis Kas.

                                                Dit is nu einen post tot last van

Peter Vandijck.

 

Inv./blz. 245A/16v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/32 en 245/33 in Kerkenboek B]

 

Yngel Woeffkens heilt eijnen moergen landts van der kercken van Bree

to erfftijns ind gilt daervan eijn alt moerken des jaers ind is gelegen

inden weelven kamp beneven Thijs Kuex landt. Item den

tijns is betaelt tot den jaer M vijfhondert 22.

 

Anno Dni 1593 dan 15 decemb. heilt Ingel Grever eijnen morghen

landts tot erfftins rechten, gilt jaerlicx eijn alt moerken gelegen

als boven vursc. Den tijns betaelt int iaer anno 93.

 

In den jaer ons Heren dusent vijffhondert ind Lxxxvj doe heft heer

Willem van der Hattert pastoir te Bree inder tijt gegeven ind avergewisen

der kercken van Bree alsulcke vierentwintich alde vlems als sijn voir-

vaderen ind alderen jairlicx geldende hadden uijt Geritthen Truijen goit

nu Henrick Dirick Truijen soen mit sijnen gedelingen, xxj ind uijt Ge-

rits guet van der Westerinck nu Geritthen Kunnen iij maet tsamen

xxiiij. Ind dit in sulcker maeten ind vurwaerden, dat men daer van jaer-

licx halden sal ten ewigen daghen toe eijn erffjaergetijt, nemelicken des

anderen dachs nae sunte Bartholomeus nae beloep des tijts, gelick dat vigilie

boeck daer ijnne begrijpt, als voir Gaert van Meerlo genant van der Hattert

ind Margriet Rouvers sijnre huijsfrouwen, ind heir Willem van der Hattert

pastoir vursc. oers soens et etiam Aleidis van der Hees, ind der vursc. vlems

sal die kerck hebben voir dat gelucht off voir die kerssen xij. Pastoir off

sijn cappellaen viij ind der custer iiij ind der avergift is geschiet in den

 

Inv./blz. 245A/17

 

[afschrift van een deel van 245/33 in Kerkenboek B]

 

jaer vursc. voir her Gaert die Roever capellaen in der tijt to Bree ind voir Til-

man van Waechtendonck in der tijt custer, ind voir twee schepen nemelick Ge-

ret van den Vesterick ind Peter Toermans soe dat die kerck sulcken onder-

pant daer die xxiiij op liggen nae pastoirs doet hebben ind behalden sul-

len erfflick.

 

Tho weten dat Jan Smijts ind Jenken Geritthen Hermen soen sijn koe-

men voir die gemeijn schepen van Bree inden jaer dusent vierhondert ind

Lxxxij ind hebben gesacht, ind woldent oock verweeren offt noet weer, dat

sij heer Stassen den Roever pastoir hedden hoeren seggen doe sij bij hem woen-

den, dat sulcken iiij moergen off daer omtrint gelegen inder Westeringen

broick der kercken van Bree toehoerden ind pastoir vursc. gebruijcten

die sijn leven lanck mit will der kerckmeisteren ind gaeff der kercken

daer voir des jaers daer mit die kerckmeisteren tzo vriden waren, ind oick

liet hij der kercken nae sijnre doet een guede merckelicke quaert, dat

nu oick wael kondich is.

 

Inv./blz. 245A/17v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/34 in Kerkenboek B]

 

Willem Brant dij Roever ind sijn huijsfrou hebben gegeven twe moergen

landts ind wees dat die twe moergen vursc. des jaers gelden des sullen hebben

priester ind custer die helft in die kerck die ander helft, ind sijn gelegen ach-

ter Pauwen ind Wijsmans guet, ind daer van helt die kerck eijn erffjaerge-

tijt, gelick dat vigilie boeck uuijtwijset,

 

Gijsken van Tongerloe heft gegeven thien rijnsche gulden daermen den

aeffhanck van der kercken aeff decktent toe veldwaert, daer voir sal die

kerck beluchten sijn jaergetijt ewelick ind alle weghe, ind den priester eijn

summeren rogghen ind den custer eijn vat op sijn erfftijns guet liggende.

 

Thonis Gerit Kremers soen gijlt uijt sijnen kamp vier vat roggen, aen die

eijne sijde Jan Gijskens, ind aen der ander sijde Heijn van den Boirbroick

ind schut oick aen den wech.

 

Inv./blz. 245A/18

 

[afschrift van een deel van 245/35 in Kerkenboek B]

 

Jacop Copperts heft vererffpacht eijn holt bentthen aen Wijems dick, voir

eijn summeren roggen.

 

Maes van Hane nu Trijn Mollers heft gegeven eijn erff malder roggen ewe-

licken ind ummermeer op huijs ind haeff ind erff dat Lijs van der Ertbruggen

heeft, daervoir salmen gehoichnisse ind jaergetijdt aff doen Maes ind sijnre

huijsfrouwen ind dat gelucht des sal die kerck hebben 1 malder die priester

eijn summeren der coster eijn vat. Nunc goert Schreurs.

 

                                                                                    Desen post

vergleken met de papieren der kusterij en kerk is

nu van 1764 aen Peter Antonius Smets daernae

aen sijnen zoon Godefridus Smets. nu aen Helena

Booten vrouwe van Godefridus Smetz, getrouwd

met Mathias van Uffelt in het jaar 1807 den 8 april

                                    J.D.W. Leurs, pastor

 

Aleth Jannes nu Peterken Smijts opten heerstraten, heft besat der kercken

van Bree eijn malder roggen dat huen Thijs Cluijt gilt op huijs ind erff daer

Thijs woent dat hij van Aleden gepacht heft, des sal die kerck hebben eijn

halff malder roggen, daer sal die kerck dat gelucht voir doen, ind der priester

eijn summeren der custer eijn vat.

 

Inv./blz. 245A/18v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/36 en van 245/37 in Kerkenboek B]

 

Lietken Marttens nu Peterken Tijssen mit Linart sijnen swaeger heft

besat der kercken van Bree eijn pont was ind eijn quart olijs op alle sijn

guet tot Overbruijck liggende tusschen Gerit Wouff erff in Peter Achten erff,

Nunc Gaert Schroers.

 

Henrick Gerit Henricxs soen nu Geritthen Gurtzen heft besat off gemackt

der kercken van Bree eijn pont was op eijnen halven moergen baendts, liggen-

de bij den doetbruijck beneven Willemken Aechthen baent, hier was Wol-

ter van Tongerloe bij doe dijt gescheiden, Anno vx octavo.

Nu Thijs van gen Huijs, nu Encken op de Herstraet.

 

Trijn van Rijnckenfoirt heft besat der heiliger kercken van Bree twe mal-

der roggen op eijnen baent in den smalen beenden, neist den bolten beenden

gheheiten seven morgen, priester twee summeren, custer eijn summeren.

 

Dith is der baent die sein Hochwerden der heer Biscop verkoft heft

aen Gerit Smitz daerom dat dith bij den Schepen, Custer en Pastor sampt

den naburen twist is geweesen, en heft hiervoer betaelt hondert daler

boven dat sijn vader daerop gedaen heft, en oick die penningen daermit

dat dith vererffpacht was gewesen toe voeren, en dweil dat indenselven

baent die kerck twe malder roggen heft tho vorderen sijn die van den

 

Inv./blz. 245A/19

 

[afschrift van een deel van 245/37 en van 245/38 in Kerkenboek B]

 

hochwerdigen heere hiermit verkoft nu en then ewigen daghen doot, alsoe

dat die daer op tho vorderen en heft 1 stuver tijns, en blijft heer daervan.

Van diese twe malder quaem jaerlicx den Pastor vier vat roggen, en den

custer twee vat roggen, diese vorsc. sal die kerck utrichten en op een

ander onderpant wiesen tho ontfangen, daermit sij Pastor en custer to

freden sijn. Nu Jan Hoeben betaelt 57

            Ita est ego Gerardus Heingstius pastor Horstensis

            et Provinciae Kesselen Decanus.

 

Jan Wevers und Claes van Tongerlo sijn swager gelden der kerck jaer-

licx eijn alt moerken, wavan eijn stuck landts gelegen inder Schorren

neven den allstereck, die ander sije neven Henrick Oetiens schietende

op den kerckwech haldende omtrint v vierdel luttel min off meer und

is erffthijns guet. 57 Wolter Bergh cum consortibus, 61 Derick

van Haesenhorst & Gerit van Laer.

 

Dries guet van den Veld nu Geritth Gortthens soen gelegen aenden doet

bruijck, gilt der kercken eijn erff malder roggen des jaers to onser Vrouwen

Lichtmis. Item twe summeren sijn van dit malder cijns affgelacht mit

geld. Noch eijn summeren gilt hij van Gaerethen Gerckens.

Nunc Henrick Hermans.

 

Inv./blz. 245A/19v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/38 in Kerkenboek B]

 

Art Moleman eijnen brabants tijns van eijn halff boenre bandts bij der

Schorduncks culen, desen baent heft Peter van Baerle nu.

 

Wijlhem van der Hees ind Hijll sijn huijfrou hebben der kercken

van Bree gegeven dat erff bij der kercken aen hoenen huijs, daervoir

sullen die kerckmeisters Wilhem Hillen voirge ind hoerre kijnder, ind

Gaert ind IJtghen ind hoerre kijnder hoer jaergetijt doen doen ewelick ind

alleweghe op sunt Matthijs avent, ind hoer gehoichnisse opthen stoil.

Ind die kerckmeisters sullen die kertsen setten van der kercken wegen,

ind die kerckmeisters sullen den priester ind custer van der vigilien

ind gehoichnisse loenen.


Inv./blz. 245A/20

 

[afschrift van een deel van 245/39 in Kerkenboek B]

 

Wijlhem die Roever heft gemact eijn erffjaergetijt voir hem ind sijn

huijsfrou ind voir hoer kijnder ind daervoir bewesen des jaers eijn erff mal-

der roggen uijtten moelen kamp, ind daer van sal die kerck de jaers heb-

ben eijn halff malder roggen, ind daer voir sal die kerck setten als dat jaer-

getijdt gehalden woert, nemelicken op sunte Marien Magdalenen avent

vij waeskerssen, ind dij priester eijn summeren ind der custer eijn vat

gelick dat vigilien boeck dat uijtwijset. Geschiet in den jaer ons heren du-

sent vierhondert negen ind tseventich op sunte Marien Magdalenen

avont

 

[getal 1429 in potlood bijgeschreven]

 

Item op Tongerlo dat erff dat ligt langs die haeff aen diese sijde van Rut-

ten haeff, dat gilt der kercken des jaers eijnen halven vlems to tijns des

is eijn vierdell ind iij moergen.

 

Inv./blz. 245A/20v(erso)

 

[afschrift van 245/40 in Kerkenboek B]

 

Hein van den Westring ind Ditsel sijn huijsfrou iij haster roggen sunte

Allegunden besat op den baent inden Luijs dat geheiten is dat Hoeffken,

ind die kerck had eijnen haster roggen daer ti voeren op dat is tsamen

eijn summeren, ind voert dat beterdeil daervan hoert oick der kercken

ind dat heft Wolter die Wever nu Peterken geerffpacht van den kerck-

meisteren voir eijn summeren roggen.

 

Wilhem van den Broick twe morgen landts op dijse sijde van der her-

straten datmen to erfftins helt van sunte Allegunden liggende tusschen

Wilhem Dries erff ind Wolter Smijt ind Gerit vander Westeringe ind

ellick moergen eijn moerken tijns.

Dit onderpant heft nu Wolter Claes Ketelboeters soen, nunc Johan van Helden.

 

Int jaer duijsent vijffhondert en tweennegentich heft Jan Jans soen van

Helden gewonnen tot erfftins rechten eijn stuck landts omtrint twe morgen

datmen van sint Aldegundt helt liggende ter eijner sijde beneven Tonis

Dicx lant, ter anderer sijden beneffens Thonis Baltis sin lant, und schie-

tende aenden wech naer der kerckenwaerdt, den thins hiervan jaerlicx

und alle jaer ider morgen eijn moerken, Betaelt ao 92

Nu Merijken Heldens, betaelt Ano 1636 noch

betaelt anno 1639 inclusive, nu Jan Werten.

 

Inv./blz. 245A/21

 

[afschrift van een deel van 245/41 en van 245/42 in Kerkenboek B]

 

Alert Veldmans gilt der heiliger kercken eijnen vlems tijns van drij moergen

landts eijn luttel meer off mijn, liggende tusschen Brandt van Bree ind

Kuppen van Dijeck, schijtende mit den eijnd opthen paet achter Kupers kamp.

Dijse drij morgen landts der hebben Brands kijnder van Bree nu twe moergen

ind den anderen hefft Derick Peter Smits soen mit Koenken Jacops Dusincken

dochter behilickt.

Nunc Reiner Thijs twee morgen Jaexken van den Spiker kinder 1 morgen

gebruijcken, Anno 1591.

 

Tweten dat Gertthen selige Peters huijsfrow van der Ween is komen mit hoe-

ren verschenen nemelick Jan Lenart, Wilhem ind Willemken, ind heb-

ben vur den Schepen nemelick Wilhem Oitkens, Peter Smijt, Meus Scher-

ses, Tilman der custer ind Harman Capparts ind oick vur den kerckmeiste-

ren und vür den breudermeisteren ind vur den gerichs bade Stheven Ghenen ind voir meer vanden ge-

meinen naeburen bewillicht ind avergegeven ind erfflicken gefesticht

ten ewigen dagen eijn erffmisse ter weken op sunt Annen altaer, neme-

lick des Vridachs, ind hebben daervoir tot eijnen onderpand gesat sulcken

husinge mit den erve daerbij gelegen opther heerstraten ter kercken

waert aen, ind daer noch twe morgen lands diewelck in voertijden pla-

gen te sijn lijffgewijn, ind sijn nu voertaen gegolden van Cornelis Bruijn

ind Hilleken sijn huijsfrouwen van lieffgewijns rechten erfflick ind ewe-

lick tot erfftijns guets rechten, ind sijn gelegen bij der heerstraten ter ker-

ken waert, ind van eijner sijden schitende op Peter Wolter Smits soens

landt, ind mit der andere sijden beneven Tilman der custers lant, voir wel-

 

Inv./blz. 245A/21v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/42 in Kerkenboek B]

 

ke miss sij jaerlicx geven sullen vier malder roggen to sunte Andriesmis,

dan kunnen die erffgenamen die misse naerre laeten doen dat sal hoen

baet sijn, dan oft sack were dat die erffgenamen die miss niet doen en

lieten, soe moegen die brodermeister mit den kerckmeisteren die misse

laeten doen ind den priester wijsen dat onderpant voir die vier malder

roggen.

 

Int jaer ons he(re)n dusent viffhondert ind sevetheen heft heer Ziedts pries-

ter van Bree dat kercken broeth uijtgenoemen voer eijnen erffpacht, ind

her Ziedts priester hevet veronderpant mit xvj horsche gulden, die hij der

kercken van Bree betaelt heft, ind do sijn kerckmeisteren geweest Vaes

Baetzen ind Zeetken Copparts, ind heer Ziedts off sijn erven sullen der ker-

ken daer alle jaer aff geven eijn halff malder roggen, ind als der eijn pacht

den anderen vervolcht soe sal die kerck dat onderpandt weder anfangen.

 

Inv./blz. 245A/22

 

[afschrift van 245/43 en een deel van 245/44 in Kerkenboek B]

 

Inden jaer ons heren dusent vierhondert ind Lxxxvij doe heft heer Jan die

Roever priester in sijnen testament gemact voir he(er) Wilhem van der Hattert

pastoir ind Tilman den custer in bijwesen he(er) Gaerts priester sijn soens ind

Jacop Sulckens notarius, dat sulcke beternisse baven den jaerlicken tijns

den opther huijsinge ligget vur den off bijden dick dat sulcke beternisse erff-

lick blijven val to vollest eijnre missen to Bree inder kercken, ind sulcke

misse sal ijest geschien nae dode he(er) Garts vursc. ind niet buijten ind die

miss sullen die kerckmeisteren mit raet der schepen ind der gemeiner na-

buren laeten doen den eerlicxsten priester van desen eijnde. Tot der tijt heft

he(er) Johan vursc. oick gemact eijn erffjaergetijt gelick dat mit onderscheidt

opthen vigilienboeck is ind geschreven steit. It(em) dit vursc. guet sullen die

kerckmeister vererffpachten, op dat die kerck niet en is beladen mitter

tummeringen, ind dat daervan kompt sal tot der missen gaen.

 

Opten achten dach junius Anno duisent seeshondert sees und twintich

sijn die semptlicke schepen Jan Bolten, Willem Simons, Tonis Baltis,

Dierick Copmans, Jacob Hermans, Gerat Smet als momboir der kercken

veraccordiert ende inder frundtschapen vergelecken verdragen met tsemptlicke

partien van Reiner Thijs saliger, soe Reiner vursc. ein stuck lants

gehadt hadde der kercken toequaem gebruijckt ettelicke jaeren sijn

vergelecken dat Lennart Ruloffs mit sijn mitconsorten der kercken

geschinckt heft voir hun aenpart eijnen Jacobus, die ander partijen

 

Inv./blz. 245A/22v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/44 en van 245/45 in Kerkenboek B]

 

Willem Leisten, Jan Bursken, Heijnen Thijs, Neesken Cleijn Jans oick

der kercken geschenckt eijnen Jacobus voir die reste der kercken quam

van het vurschr. landt. Oick sijn sij vursc. vergelecken soe Reijner

vursc. salig noch quam van wegen der kercken verterongen costen

unlusten, oick verterongen wat den kerspel aengaet, waer ergens

ietwes geschreven staet in eijnige boecken van eijnige verterongen

moeten al uijtgedaen werden, oick insgelicken dat oick ietwes op

eijnige rekeningen der kercken tot desen dach toe, sal tsaemen al

geroijeert [bovengeschreven: gedoctert] en uijtgedaen moeten sijn und werden tot desen vursc.

dach toe, hijrmit sullen sij vursc. gescheiden sijn und blijven, der eijner

opten anderen niet meer eijschen oder suicken nu und ten allen tij-

den geschiet sonder arch und list, mit jaer als boven, des ter oirkondt

heft dit voir uns allen unsen viceschrijver Ardt Bolten underschre-

ven, was ondert.                                   Ardt Bolten vicesecret.

 

Inder Scorren is gelegen twe moergen lands van eijnre sijden beneven

Beel Woeffkens ind van der andere sijden benevens Henrick Kremers

kijnder landt, van den selven stuck landts sal die kerck hebben die helft

ind die ander helfft Peter Smijts, ind Peter sal der kercken van Bree

daer van geven eijn vierdel pont was, ind Peter off die ghene die

dat landt heft sal daer van geven Hillicken Severkens 1 vlems

tijns, ind die kerckmeister oick Hillicken eijnen halven vlems tijns,

ind die kerckmeister sullen daer van alle jaer laeten doen eijn erff-

 

Inv./blz. 245A/23

 

[afschrift van een deel van 245/45 in Kerkenboek B]

 

jaergetijt omtrint sunt Antonismis, voir Art Molemans, Gerken sijn

huijsfrou ind Lemmen hun soen, ind Peter van den Berevoirt, ind wan-

neer dat jaergetijt gedaen wordt soe sullen die kerckmeister die kerssen

doen setten, ind sulcx als dat landt gelden mach to pacht, dat sullen die

kerckmeister halff hebben voir dat gelucht, ind die ander helft die pries-

ter ind die custer nae gewoenten, dan den halven vlems tijns sullen

der priester und der custer half betalen.

 

Int jaer ons heren dusent viffhondert ind xvj to sunte Jansmis doe heft

Jan Custer ind Beel sijn huijsfrou geerffpacht van den kerckmeisteren

nemelick Vaes Baetzen inde Sietzken Copperts in bijwesen der Schepen

nemelick Wilhem Oitkens, Gerit Bouten, Tilman der custer ind Jan

Smijts, sulcken guet gelegen bij den dieck, ind was der kercken besat

van he(er) Jan den Rouver priester, ind he(er) Gaert den Rouver oick priester

in maeten dat Jan daer van laeten doen sal eijn miss ter weken, ind daer

toe noch der kercken jaerlicx to geven to Paessen twe gulden current, ind

heft daerop veronderpant mit ten selven hem dat koesten omtrint xxx

horsche gulden, ind weert sake dat hij off sijn erven dat guet lietten liggen

voir sulcx als vursc. is, soe sullen verloren blijven sulcken xxx horsche

gulden vursc.

 

Inv./blz. 245A/23v(erso)

 

[afschrift van 245/46 in Kerkenboek B]

 

Int selfste jaer heft Jan Custers nu Wolter Wevers in maeten ind in bijwesen sulcken als

vursz. eijn stuck bandts geerffpacht van der kercken gelegen inden Luesbant

haldende omtrint eijnen moirgen gelegen aen eijn sijde beneven Pe-

ter Wouters ind aen die ander sijde beneven Wilhem Vincken baent,

hijr van sal hij jaerlicx der kercken geven eijnen gulden current,

ind is veronderpant mit xij hors gulden.

Nunc Jan Wolters Wolters soen betaelt ao 92.

 

Op dato huiden heft Jan Wolters dith voersz. op nie moeten gelden

van sijn Hochw(erdighe) den heere Biscoph van Ruremunde in presentie

vanden heere landt decken Gerardus Heingstius en den pastoren

Joanne Bruijns, oick Engel Oitiens, Joncker Henrick Lom, Hen-

rick van Tongerloo kerckm(eiste)r en Goerdt Jans en heft hiervoer tot

verbeterong der somme voersz. noch moeten geloeven te betaelen

viertich gulden, en soe hij dieselve aen die kercke betale sal hebben,

sol hij Jan Wolters desen vursz. bandt halden gebruicken en daermit

doen glich hij macht heft mit sijn andere erff en propere goet, behel-

telick dat hij die kercke voer sijnen heer sal erkennen en jaerlicx

eenen stuver voor erffteins sol betalen, diese pennongen der

viertich gulden sijn gelacht in den handen des heren Deckens voersz.

in presentie vanden pastoir voersz. custer en(de) andere meer goede vrun-

den op den 13 dach Octobris Anno 1616.

 

                        Ego Gerardus Heingstius pastor in Horst

                        et provinciae Kesselensis Decanus hijc prij-

                        missa attestor.

 

Inv./blz. 245A/24

 

[afschrift van een deel van 245/47 in Kerkenboek B]

 

Int jaer ons heren dusent viffhondert ind xvj heft Jan Smijts geerff-

pacht van der kercken eijn stuck baents gelegen bij gelangenholt halden-

de omtrint vj moergen in bijwesen der kerckmeisters Schepenen ind ge-

meijn nabers, also dat hij den veronderpant heft mit xx hors gulden

ind sal daer van jaerlicx geldende blijven anderhalven gulden current.

Ind in geval dat Jan vursc. off sijn erven sulcken anderhalven gulden

current jaerlicx onbetaelt lieten, off daer voir lieten liggen, also dat den

eijn pacht den anderen vervolchden, soe sullen alsulcken xx hors gulden

verlaeren sijn, ind die kerck mach alsdan den baent wederom sonder

ijemandtzs weder seggen aenvangen. Nu Johan Heilkens bruijcken

15 Ano 1591 gelijck het book begreept.

 

Dweil van dith voersc. twistich geweesen is, is dith doer den Hochw. Bis-

chop in presentie van den heere Decken des landts van Kessel den W.

heere pastoren, Joncker Hanrick van Lom en(de) Engel Oitiens schepen

dem Gerith Smitz ewelick verkoft voer hondert daler, welcke oick be-

taelt sijn, ergo blijft den baent Gerith Smitz des sal hij Gerith Smits

jaerlicx eenen stuver theins geven, die kerck die daer landtheer van

blijft.

 

Inv./blz. 245A/24v(erso)

 

[afschrift van 245/48 in Kerkenboek B]

 

Int jaer ons heeren Mccccxc op sunt Dionis dach heft Alert Veldmans

in tegenwordicheit des priesters ind des custers ind in bijwesen twee schepen

nemelicken Peter Toermans ind Jacob Dusincx, It(em) onder alle soe heft hij met

willen Grietthen sijnre huijsfrouwen geordineert ind gemact eijn erffmiss

to Bree in die kerck des manendachs, ind dese miss sullen die kerckmeisters

mit wille hoeffluid ind naburen laeten doen den erlixsten ind bequemsthen ind

onverbondensthen priester van dienste, ind oick sal die kerck off kerckmeisters

laeten doin eijn erffjaergetijt voir hoenre beider ziel, ind doin setten v kers-

sen ind den pastoir off sijnen cappellaen mitten custer vigilij lesen ind miss sin-

gen van Requiem. It(em) dem pastoir eijn summeren ind den custer eijn vat. Ind hier

voir sullen die kerckmeisters nae hoenre beiden doet die huijsinge mitten

camp bijden waerd valderen hebben, ind oick vier morgen bandts gelegen

in den Schoerles beenden, het huijs und hoff gebruijck Johan vander

Heijden und beendt nu ter tijt, Anno 1591, gelick het boeck begrijpt.

 

It(em) Jan des Alden ind Lijsbeth sijn huijsfrou hebben gemact erfflicken to

spinden inder quatertimper in der vasten eijn halff malder roggen voir

eijn erffjaergetijt voir hoenre beider ziel, ind dat onderpant daer van is huijs

ind koelhoff, ind noch eijn halff pont was op onser Vrouwen altaer, dat on-

derpant daervan is eijnen halven moergen landts, doe dit is geschreven

daer is bij geweist Vaes Baetzen kirckmeister ind Jan des Alden, Dierick

sijn broeder ind Jenken hoenre beider swager, Ao .. xxxij inden Paes-

heiligen dagen.

 

Inv./blz. 245A/25

 

[afschrift van 245/49 in Kerkenboek B]

 

It(em) Harmen Copparts ind Lijsbeth sijn huijsfrou hebben der kercken van Bree

tot eijnre summen gegeven xxv hors gulden, in voerwaerden dat die kerck-

meisters alle jaer nae hoenre beider doet hoenre ind Wilhem hoer soen jaer-

getijt hier voir sullen laeten doen, mit gelucht vigilien ind singende miss to

singhen, hijr van sullen sij den pastoir off sijnen capellaen geven iiij stuver

brabans den custer twe stuver, dit gelt hebben ontfangen Jan van Dick ind

Jan des Alden als kerckmeisters tot profijt der kercken. Geschiet int jaer ons

heren xvc ind xxx. Dit jaergetijt salmen altijt halden des vrijdachs nae

sacramentsdach.

 

Thijsken Lox ind Metgen sijn huisfrou gelden jaerlix to sunte Andriesmis der

kercken van Bree eijnen hors gulden, alst hoen gelegen is moegen sij den altijt

tot sunte Andriesmis met xx hors gulden off die recht werd daervoer aeff-

leggen, die hebben sij bekant voir twee schepen Wilhem Oitkens ind Siger

Vervoirt op hoen erff binnen Bree gelegen.

 

Dese xx hors gulden heft die kerck ontfangen Anno xxxiiij, hiervan sullen

die kerckmeisters alle jaer laeten halden Jan Rutten ind sijnre huijsfrouwen

jaergetijt nae inhalt des vigilien boicks. Nu Jan Hilckens.

 

Inv./blz. 245A/25v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/50 in Kerkenboek B]

 

Ick Vincentius Praest bekenne dat ick der kercken schuldich bin xxxiiij be-

scheiden hors gulden, off die rechte werde daervan. Ick off mijn erven huer

sullen geven des jaers vier vat roggen op alle mijn guet ter tijt toe, dat ick

huen dat gelt weder gegeven heb. In den jaer ccxxxxvi.

Nu Gardt Janss und Jan Coipmans.

 

Dese 34 horens gulden sijn door Gaerdt Jans und Jan Coopmans wederge-

gegeven aenden kerckm(eiste)r Cleijne Jan int Jaer 1612 en de penningen sijn

bekeert tot steijnen aen der kercke te repareren, also sijn dese vier vaet

affgequeten. J. Ep. Rur.

 

In den jaer ons heren dusent viffhondert negen in dertich heft Peter Aeben

aengenomen met IJtthen sijnre huijsfrouwen ijn eijnen erffpacht een

huijs mit sijnen hoeff gelegen to Bree aenden kerckhoiff vanden kerck-

meisteren to weten Jan Meus Scheres soen, ind Jacop Harmen Copparts soen,

bij consent ind wille der gemeiner nabueren, voir eijn sum van pennongen

daer die kerck mede nu ter tijt tzo vreden is, ind daer en baven sal Peter sijn

huijsfrou off oer erven noch jaerlix erfflick der kercken uijtrichten ind

betaelen eijnen hors gulden. Oick is tweten off geviel dat Peter vursc.

off sijn erven versumelicken weren inder betalonge van den vursc. hors

gulden jaerlix, also dat den eijnen jaergulden den anderen ervolchden,

sal mogen die vurge. kerck oir onderpant weder aenfangen. Geschiet

inden jaer ons heren als baven op Belaeken Paesdach.

Nu Gaerdt Schroers, Gijs vanden Veld.

 

Inv./blz. 245A/26

 

[afschrift van 245/51 in Kerkenboek B]

 

In den jaer ons heren viffthienhondert ind negenindertich doen heft Peter Tum-

mermans ind Bijllij sijn wijttlicke huijsfrou aengenomen van der kercken

van Bree bij consent der kerckmeisteren van Bree to weten Jan Meus Scherres

soen ind Jacop Copparts ind gemeijn naebueren eijnen moergen arlandts in eijnen

erffpacht, liggende to Bree voer den tomel valderen, hebbende aen die eijn sijde

Heijnken Hanen landt ind aen die ander sijde Tijsken Loecks, sijnde erfftijns guet

waer van Peter off sijn erven jaerlix der kercken betaelen sal van den vursc.

landt acht vat claers droechs roggen, ind dit landt is herkomen(de) van Met haer

Gaerts wegen ind oeren alderen, ind die vurge landt heft Peter ind sijn huijsfrou

vursc. veronderpant mit acht ind vierttich bescheiden hors gulden, off die

rechte werde daervoir. Ind offt geviel dat gebreck viel inden jaerlicken erff-

pacht, sal die kerck dat altijt aen den vursc. onderpant moegen uijtpijnden,

beheltelick mijnen genedighen heren ind eijnen ijgelicken sijnes gueden

rechten. Up desen vursc. morgen landts heft Reiner Spee eijnen alden

vlems tijns, den sal Peter vursc. off sijn erven verleggen und inhalden aenden

vursc. pacht, als die kerckmeisters bueren. Nu Heincken Smieten.

 

Bekenne ick Jan Bolten Wilm Sijmons als Schepen der dingbanck van

Bree wie dat Lietgen Berchs und Lijsken sijn huijsfrou hebben vur ons

vursc. Schepen overgedragen Dierick Gijsen Loeffken sijn huijsfrou het vier-

den deil van diesen voirsc. morgen landts, hetwelcke Lietgens vurgesetten

van der kercken geerffpacht hebben gehadt, und des sal Dierick vursc. der

kercken geven und betaelen alle jaer eijn summeren roggen nu und ten

ewigen dagen. Geschiet int jaer 1613 den 26 julius und diese vursc.

Schepen dit onderteickent         T   ick Wilm Sijmons

Jan Thijs als kirckmeister.

 

Inv./blz. 245A/26v(erso)

 

[afschrift van 245/52 en een deel van 245/53 in Kerkenboek B]

 

Int jaer ons heeren M viffhondert ind veertich hebben Peter des Alden

kijnderen ind Zieken sijnre huijsfrouwen seliger gedachten gmact ind gfun-

deert eijn erffjaergetijdt voir Peter des Alden ind Zieken sijnre huijsfrouwen,

Derick des Alden ind Lijsbeth sijnre huijsfrouwen, van welcken erffjaerge-

tijt die kerck hebben sal jaerlicx eijn halff malder roggen op eijn stuck

landts geheiten den hasencamp, gelegen aen die eijn sijde neven Reiner

Hillen lant, tienden Jan Selen landt, ind sal die kerck dat gelucht doen

ind der pastoir off sijn cappellaen vigilie singen ind miss, des sal die kerck

daer van den priester geven iiij st(uver) bb. (=brabants) ind den koester ij. Ind oft geviel

dat die vursc. erven dat halff malder roggen wilden loessen sullen die

erven dat altijt mit viffintwintich hors gulden aff mogen leggen, off die

rechte werde daer men eijnen hors gulden mede betalen kan, ind sal dit jaer-

getijt gehalden werden altijt ten ewigen dagen to op sunte Pauwels avent

in den Loemant.

 

It(em) int jaer ons h(er)en xvc ind l sijn komen Dirick ind Willemken Peter

des Alden kijnder ind hebben dit vursc. halff malder roggen affgelacht mit

xxv hors gulden, als vursc. steit, op sunte Paulus dach conversionis Ao L.

 

In den jaer ons heren Mvc eijn ind verttich heft Gerit Sibertz soen van

der herstraten uijtgenomen eijn stuck landts geheiten der mussenberch bene-

ven Toemellant schietende op den velschen camp, voir eijn sum van pennongen

van den kerckmeisteren van Bree, nemelick Jan Meus ind Gerit Kunnen die

der kercken alinck ind wael betaelt is, ind des sal Gerit off sijn erven noch jaerlix

ind alle jaer betaelen der kercken vursc. drij alde vlems tijns, off eijnen halven

Gelresche snaphaen. Nu Thijssen kinder van gehn huijs.

 

Inv./blz. 245A/27

 

[afschrift van een deel van 245/53 in Kerkenboek B]

 

Int jaer ons heren dusent vc eijnindverttich hebben Willemken Oitkens kijnder

sementlick geordineert ind gmact ind dat door wille ind begeerte oirs vaeders

seliger eijn erffjaergetijt voir sijnre alder zielen, nemelicken Hennicken Oit-

kens ind Trijn sijnre huijsfrouwen, Willemken Oitkens ind Gijes sijnre huijs-

frouwen ind oere kijnderen altijt jaerlix ind erfflicken te halden den ijrsten

vrijdach nae dorthiendach, waer van die kerck ontfangen heft vifftich hors

gulden eijns, die belacht sijn inden bouw der heiliger kercken, als in wolven

des coers, ind aen den wije biscop, ind vort aen die glase beneven onser vrouwen

altaer, waervan die kerck jaerlix sal laeten halden eijn erffjaergetijt ten ewigen

dagen toe, nae als gewoenten, ind laeten doen iij missen ind vigilij opthen vursc.

dach, ind aensteken iij waeskerssen, ind sal noch die kerck ontfangen off buren den

tijns van eijnen baent inden nuwen benden, naest Jans baent van Weert, welcken

nu der tijt heft Driesken Siebkens eijnen halven alden vlems.

Nunc Driesken Koex, betaelt Ao 1592 den 1 februarij.

 

Nunc Dierick Gijsen van wegen Driesken Koex partijen gegolden und in der

kercken oerbleven, nu te boeck gestelt Jan Dierck Gijsen soen Anno ses-

thienhondert und twelff.

Desen baent nu aengedeilt Gijsbert Dierck Gijsen soon en Hendrick Vaes Oet-

kens soon, & hebben den thins voorsc. betaelt tot t iaer 1634 inbegrepen.

 

Inv./blz. 245A/27v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/54 in Kerkenboek B]

 

In den jaer ons heren Mvc ind drij ind veertich hebben Gerit Sijberts soen

opthen heerstraten ind Trijneken sijn huijsfrou ind Bert Schroers tot Baerle

aengenomen eijnen baent gelegen inden hoeffslaech, groet sijnde omtrint

anderhalven moergen, gelegen aen die eijn sijde neven Jans baent Verolijmoe-

len ind d'ander sijde neven Peterken Buijsken, daer op licht eijn erffjaergetijt

welcken vursc. baent Gerit vursc. ind Beert beleent hebben ind der kercken

daerop gedaen xi rider off xxi hors gulden, waertou Gerrit vursc. in Bert

noch jaerlix ind alle jaer betalen sullen eijnen Gelresche snaphaen off die

richte weerde daervoir, ind daervoir soe wael voir die summe als vur den

jaerlixsen snaphaen sullen sij desen vursc. baent gebruijcken ind besitten

ewelick ind erffelick voir oer eijgen proper erve bij alsoe dat daer geijn ver-

sum in den jaerlixsen tijns to weten inder betaelonge des vursc. snaphaens

ind weert oick saick dat daer enijch gebreeck in viel, sal die kerck moe-

gen haer verhael hebben aen den vursc. onderpant. Ind desen vursc. baent

is hier voermaels geheiten geweest Jan die Greversbaent ind is uijtgegeven

mit der boernende kerssen in tijden als dat koer to Bree gewoilleft is wor-

den, sijnde kerckmeisters Jan Meus ind Gerit Kunnen.

 

Int jaer ons heren duijsent vijffhondert en tweennegentich heft Johan

vander Heijden gewonnen diesen voersc. baendt gelegen inden hoeffslach

int Doebruck tot Erfftins rechten ter eijner sijden gelegen beneven Hans baendt

Verolijmoelen, ter anderen sijden beneffens Peterken Buijskens baendt, groot sijnde

omtrint anderhalven morgen, den thins hiervan jaerlix und alle jaer vj stuver.

Betaelt anno 1692

 

Inv./blz. 245A/28

 

[afschrift van een deel van 245/55 en van 245/56 in Kerkenboek B]

 

Dries Sillen soen van der Hees ind Trijn van Dick sijn huijsfrou gelden

der heiligen kercken van Bree eijn kan olijs jaerlix ind alle jaer ten ewi-

gen dagen to, op eijn guet gelegen in den dorp beneven Brants kamp van

Bree. Nunc Gardt Jans, nunc Jacob Hermens en Gerit Gijsen.

 

[bovengeschreven tussen gelegen en bijnnen: Nu Tijsken Dries]

Thonis guet opthen Doetbruijck gelegen bijnnen Bree beneven Henrick

Oitkens guet gilt der heiliger kercken van Bree jaerlix ind alle jaer

1 q(aer)t olijs. Nu Thijsken Dreis.

 

In den jaer ons heren xvc ind xlvij heft Jan Smijts seliger mit sijnre

huijsfrouwen Baets gmact eijn erffgedechtenisse ind memorij voir hem

ind sijn huijsfrow ind Jennisken Smijts ind Jan sijn huijsfrou, Peterken der

soen ind Jenken Pastoirs, ind Gerit Maeskens, welcke memorij ind gedech-

tenisse die kerck van Bree halden sal op Gonsdach nae sunte Lamberich

dach, ewelick ind erffelick, van welcken vursc. erffjaergetijt ind gedech-

tenisse der kerck ontfangen heft twintich golde rijders in golde, ind

sal daer van alle jaer uijtrichten. In den ijrsten sal sij setten iiij kers-

sen, den pastoir off sijnen vicarius uijtrichten iiij st(uve)r brabans ind den

coster ij ind op ellicken altaer ij blancken brabans den priesteren

die opten selven vursc. dach miss sullen lesen, ind vilt dat op eijne-

ghe vanden vursc. altaren ghene miss gelesen en woirde, als dan sal

 

Inv./blz. 245A/28v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/56 in Kerkenboek B]

 

men die presentij om Godswille geven. Dit is geschiet in bijwesen der kerck-

meisters als mit namen Jan Meus ind Claes Sillen ind in presentij Dries

Jacops als Schepen ind Peter Wevers als naber, meister Jan Smijts vicarius

van sunte Claes altaer.

 

Int jaer ons heren xvc ind xlvij heft Gerit Ziberts soen ind Alet sijn

huijsfrou geordinert ind gemact eijn erffjaergetijt ind gedechtenisse ewe-

lick ind erffelick t halden in der kercken van Bree, daer voir die kerck van

Bree jaerlix buren sal eijn summeren roggen ind eijn vat roggen, welck vat

die kerck vurge. gegolden ind betaelt heft, maeken tsamen eijn halff mal-

der roggen, welck 1 malder roggen steit aen Harmen Ziben guet aen

gen averbruijck gelegen, welck vursc. jaergetijt die kerck halden sal

alle tijt op Dingsdach nae der herffts kermisse dach, ind sal altijt der

pastoir off sijn vicarius doin bidden voir dese twe vurge. Gerit Zijberts ind

Alet sijn huijsfrou, he(er) Cristoffel van der Hees priester, Sijbert der soen

sijn huijsfrou Trijncken die dochter, waer van der Pastoir hebben sal

iiij st(uve)r bb. (=brabants) der custer ij st(uver) brabans, des sullen sij vigilij lesen ind miss

sijngen ind in desen vursc. pacht sijn ingeguet ind geerfft Jan Meus

ind Claes Sillen, als kerckmeisters ind van wegen der heiligers kercken

in bijwesen Jacop Coppars ind Dries Jacops als schepen, ind der bade,

ind die kerck sal dat gelucht doen nae alder gewoenten.

Nu Trijneken van Helden.

 

Inv./blz. 245A/29

 

[afschrift van 245/57 in Kerkenboek B]

 

In den jaer ons heren xvc xlv heft Gertthen Tummermans gmact ind gelaten

in der kercken van Bree erffelick ind ewelich t halden voir oir ind Tijsken

Tummermans, hoeren vader mit sijner huijsfrouwen ind den kinderen eijn erffjaer-

getijt ind gedochtenisse, welcke gedenckenisse der pastoir altijt halden sal op manen-

dach nae die octave van Paessen, daer voir die pastoir hebben sal iiij st(uver) bb. (= brabants) ind der

custer ij st(uver) bb. (=brabants) ind sij sullen vigilij lesen ind miss sijnghen, ind die kerck sal

t gelucht setten nae alder gewoenten.

 

Haenen guet aen der heijden gilt der kercken van Bree jaerlix van hoen

guet aen der heiden gelegen neven Toermans guet ind beneven Joffer Eva

van Baerlo, ind geven alle jaer eijn koels moerken to tijns ind als dit vursc.

guet verkoeft woert, sal die kerck dat gewijn daer van hebben, gelick als ander

landtsheren dat tou hoert, ind als versterft sal men wijnnen mit eijn

alt moerken.

 

Heijn Gheers heft beleent der kercken van Bree hoer deel van sijnen landt

mit den broick voir ses gulden ind viff butken, welckoer sij mach loessen

tot allen tijden mit soe voel gelds als vursc. steit.

 

Inv./blz. 245A/29v(erso)

 

[afschrift van 245/58 in Kerkenboek B]

 

Alert Veldtmans ind Geritken sijn huijsfrou hebben sementlick geordineert

ind gmact eijn erffmiss to Bree in dij kerck op sunte Thonis altaer des

Manendachs, ind dese miss sullen die kerckmeister mit wille der haeff-

lude ind der naburen laeten doen den armsten ind bequemsthen ind den

onverbondensten priester van dienst, ind oick sal die kerck off kerckmeis-

ters laeten doen eijn erffjaergetijt voir hoenre beider zielen, ind setten

v kerssen ind geven den priester daer van eijn summeren roggen den

custer eijn vat, ind hier voir sal die kerck hebben ind gebruijcken die

huijsinge mit den camp voir den waer valderen ind oick vier moer-

gen bandts in den Schoersloes beenden, ind hier was noch eijn summe

gelds die sij geleent hadden Gert van den Weisterinck Kunen sijnre

huijsfrouwen, nemelick xxij gulden current. Dit vursc. guet heft

Jan van der Heiden, Willemken sijn huijsfrou geerffpacht voir iiij

malder roggen maten van Bree. Van desen xxij gulden cur-

rent hebben Gerits kinder van der Vesterinck die heft betalt ind die

ander xj gulden is Wolter van Tongerlo noch schuldich.

 

It(em) wanneer Jan van der Heiden btalt heft des jaers sulcken iiij malder

roggen als vursc. stait, soe en sal hij mit gener kunne schattongen als

daer van t doin hebben. Oick ist tweten dat inder pechtingen is bevoir-

waert dat Jan van der Heijden in dat guet sold veronderpanden eijn

erff malder roggen, ind dat heft hij gdain, want Kaerle Spee had

jaerlix uijtten guet eijn erff malder roggen dat heft Jan van der

Heijden ind Willemken sijn huijsfrou aeffgelacht ind daertoe noch

die husinge gebetert meer dan twe erffmalder gelden solden.

 

Inv./blz. 245A/30

 

[afschrift van een deel van 245/59 in Kerkenboek B]

 

Twieten dat Arndt van Boickholt drosset in der tijt des landts van Kessel ge-

gont gegeven ind to gelaeten heft van wegen die heren Peter Smijts Dirick

soen ind Jutten sijnre huijsfrouwen hoeren erven ind naekoemelingen twelff

off vierthien roeden nies erffs, gelegen aen den broick bij oenre husingen

ind hoen schuer, van derselver husinghen steit mit eijnen eijnd op datsel-

ve nije erve. Ind dit is oick Peter ind Jutte ind oeren erven gegont ind to-

gelaeten van hoeren naburen to beiden sijden. In oirkonden der Schepen

van Bree indertijt nemelick Jacop Dusinck, Willem Oitkens, Gerit Wou-

ter, Tilman der custer, Peter Smijts, Meus Scherses ind Harmen Cop-

parts. Geschiet in den jaer ons heren xvc ind negen des anderen son-

dach nae Paessen.

 

Jan van Lom van Venlo gilt der kercken van Bree eijn malder roggen

van eijnen baent gelegen tusschen den Laer ind Wiem geheiten die hei-

lers weij. Nunc Claes Goessons alias Dreutgens.

 

Die kerck heft eijn vierdel lands eijn luttel mijn off meer schitende

aen Jan van Loms landt van Ruremondt mit der eijnre ind mit der

andere sijden aen Jacop Aeben landt. Nunc Willem Sijmons erffgenaem.

 

Inv./blz. 245A/30v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/60 in Kerkenboek B]

 

Die kerck heft eijnen halven moergen landts eijn luttel mijn off meer gele-

gen neven IJngel Woeffkens ter eijnre, ter andere sijden neven Jacop

Copparts.

 

Dirick Wilhems soen van Dael ind Wilhem sijn swager gelden eijn

halff malder roggen uijt eijnen kamp op Suterbeeck gelegen ter eijnre

sijden neven dij Olijmoelen ter andere sijden neven Thijsken Noelen

guet. Nu Willem der Korver und Trincken Demen.

 

Henrick Spee gilt der kercken van Bree eijn summeren roggen uijt

sijnen kamp gelegen op Suterbeeck aen den rijnboem die geheiten is

Oetkhens kamp.

 

Inv./blz. 245A/31

 

[afschrift van 245/61 in Kerkenboek B]

 

Item in dem jaer ons heren xvc en lij op sinte Bernars dach des heijligen

biscop heft Wolter Claes gegeven den kerckmeisters van Breij off der

kercken ix Gelders rijders oft die rechte weerde daervoer. Om wellicke

voersc. ix Gelderse rijders die kerckmeisters sullen doin halden jaerlix

en alle jaer nuij en eewelicke duerende op sinte Antonis avont oft eijnen

dach oft twee voer en nae een eerffjaergetijt voer hem en sijnder huijs-

vrouwen sijnen vaeder Claes Ketelboeters en Lijsbeth sijn huijsvrouwe

en Maessen den soen zelen, en op den dach des jaergetijts sal der custer

alle tijt vijff kerssen vincken en setten, dit is geschiet in tegenwordicheit

H. Everardt Testelmans capellaen, Coersten custer, Drijsken Jacops, Jan Hae-

nen Schepen, Claes Sillen en Jacob vanden Spijcker kerckmeisters in

der tijt hiertoe geroepen en gebeden etc.

 

Anno 1639 den vijfthienden dach Maij heeft Elisabet van Deckenshorst

dochter wesende, naegelaten weduwe van Gerart Smetz genampt de mulder sal(iger)r

de kercke tot Bree gegeven vijftich gulden loopende gelde, die haeren man

Gerart sal(ige)r de kercke geleent hadde, en sijn geïmploijeert aen dat niewe leijdack

van den affhanck naest de strate, en dat tot eeijn erffjaergetijt voor haeren man

sal(ige)r Gerart Smets, en sal gehouden worden vrijdachs voor Kersemis ende

Sondachs te noemen opten stoel, ende desgelijcx oock Elisabets erffjaergetijt

en gehoechenis naer haer doot, hier van sal hebben den pastoir 4 st(uve)r

den custer 2 st(uve)r, geschiet op jaer en dach als boven, in bijwesen Faes

Oetgens en Frans Hermans en Reijnder Daniels als kerckmeisters. Item

sal hiervan die kercke het gelucht doen.

 

Inv./blz. 245A/31v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/62 in Kerkenboek B]

 

Drijes Smets gilt der kercken een half malder roggen dat lijcht op den nijen

erff aen die een sijde beneven die heerstraet aen die ander sijde beneven Hill

Dijcken guet, dit halff malder roggen heft Wolter van Tongerlo in die

kerck gemacht.

 

In den jaer dusent vijffhondert en Lij heft Gerit Dusinx der kercken van Bree

besat viertich horns guldens, des sullen die kerckmeisters erffelick en alle

jaer sijn jaergetijt laten halden en sijnre alders nemplick Derick Dusinx

en Elizabet sijn huijsfrou mit Jans sijn broders kijnder verstorven, nemplick

Geritgen en Jan, en sullen laeten doen vigilij en singende mijss en vijff

was kaertzen setten op denselven dach, en der pastor ofte cappellaen sal

hebben iiij st(uve)r bb (= brabants) en der coster twee st(uve)r.

 

In den jaer dusent vijffhondert en Lij hebben besat Gijl Gerit Tijskens soen

en Stijn sijn suster der kercken van Bree tijen rijder eens te geven, des

sullen die kerckmeisters erffelick en alle jaer hun jaergetijt laten halden,

mit oeren alderen, nemplick Gerit Thijskens en Nengel sijn huijsfrou ende

sullen laten doen vigilij en singende mijss, en vier waskertzen setten en

der pastoir off cappellaen en sal hebben iiij stuver en der coester twee st(uve)r.

 

Inv./blz. 245A/32

 

[afschrift van 245/63 en een deel van 245/64 in Kerkenboek B]

 

Bekennen wier kerckmeisters underschrieven ontfangen to hebben van des

vorsc. alinge sum van desen vorsc. partijen die summe van xij guld(en) iij st(uve)r

min en wij kerckmeister in behoeff der kercken wierom aengelacht hebben

in den ersten meister Jan der tummerman van Roeij van sijnen tijmmeren

aen den toeren viij guld(en), noch aen Art den custer iiij gl. iij st. min gegeven

van verterden custen, als onse kerckmeister en semptlicke schepen met m(eeste)r

Jan vorsc. gerekent hadden van sijnen verdienden loon van wegen der kercken,

hier is over en aengewest als schepen Engel Oijtiens, Jaijcken Haenen kerck-

meister gewest, Kerst Verhes, Gart Janssen, geschiet int jaer 1602, sanderen

dachs nae sijnt Bastianus dach den 21 januarij.

 

Anno duisent vijffhondert negenennegentich den ses und twintichsten dach des

maents februarij heft Jan van Helden aen die hijde mit Aencken sijner ech-

ter huijsfrouwen gemaickt en gegeven ten ewigen daghen toe doin hij des

wel moigelick en mechtich geweest is, en mit recht wel doin muchte den ar-

men tot Bree die somma van vijff und twintich gulden brab(ants) den guld(en) twintich

stuver oder die weerde, welcke vursc. vijff und twintich gl bb staen aen Gerat

Simons Lijsken sijner echter huijsfr(ouw) up underpendt gelegen aen der corter heijden

ter eijnre sijden beneffens Jan van Helden sijn erff, ter anderer sijden Willem Her-

mans sijn erff und guet. Off gevielt dat Gerart vursc. die vursc. summa widerom

affleggen wolde, sullen die kerckmeisters die in der tijt kerckmeisters sijn und

schepen tot Bree die vursc. somma ontfangen en beleggen dieselvige wider up

underpendt tot nut und profijt der armen vursc. Geschiet sonder alle arch

und list, hier sindt oever und aengeweest Jan Bolten, Dierick Giessen, Sche-

pen, Tonis Truitiens als kerckmeister geg(even) int jaer als boven.

Die pensione jaerlix einen daler op sinte Andriesmis te betaelen.

Die vursc. Schepen huire gerechticheijt hier van ontfangen.

 

Inv./blz. 245A/32v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/64 in Kerkenboek B]

 

Item dwiel Jan Zijtsen van die erffgenamen Gilckens ende Jen Goris

salig dat goet aen der vestijgen gelegen gekocht, daervan heeft Jan voersc.

dat gewin int jaer viffentachtentich betaelt, und sal daervan jaerlix

noch geven een heller to tins, dit is geschiet mit consent Thonisken Gutsen,

Dries Smits kerckmeisters. Nunc Gerit en Meuis Cas.

 

It(em) is coemen Jouffrouw Golant van Breij gerichtelick in der tijt als sij

des mechtich was und mit recht doin moicht voer ons Schepen met namen

Drijsken Jacobs en Jacob Copparts, en Henrick van Stadtloon als Gerichsbade,

in der stadt des heren, und heft gerichtelick opgedragen und erffelick over-

gegeven nu en ten ewighen daeghen in behoiff der armen vijff malder

roggen erffpachts en eijn summeren.

            Van desen voirsc. rog gelden

Gerit Copparts             ---        ij malder

Jennisken Gritten          ---        x vat

Jacob Mewis int Roet   ---        i malder

Driesken Sijlkens          ---        iiij vat

 

Inv./blz. 245A/33

 

[afschrift van een deel van 245/65 in Kerkenboek B]

 

Int jaer onses heeren duisent vijffhondert drij ond negentich heft Jaexken Hae-

nen gewonnen tot erfftins rechten eijn stuck landts gelegen ter eijnre sijde

beneven Stijncken Guitzen landt, ter anderer sijden Jacob Boets, des landts is

eijn luttel min off meer dan eijnen halven morgen, gilt jaerlix 1 vlems, ge-

schiet den ij februarij op Onser Vrouwen Lichtdach. Nunc Jenneken Sijmons

Gerit Simons met haeren kinderen betaelt den thins 57 in-

clus, 61.

 

Int jaer onses heeren duisent vijffhondert drij und negentich den iersten

februarij heft gewonnen tot erfftins rechten Jan Dierick Guitsen soen

eijn stuck landts gelegen aen der heijden ter eijner sijden beneven Juncker

Johan van Lum landt, ter anderer sijden Henrick Jannis landt, des landts is

een luttel mijn off meer dan ij morgen gilt jaerlicx eenen vlems, betaelt

Ao 93.

 

Int jaer onses heeren duisent seeshondert und seven den 26 Mert op unser Lie-

ver Vrouwendach in die vasten, heft Tonis Baltis het gewin betaelt en gewonnen

tot erfftins rechten eenen morgen landts luttel min off meer hetwelcke Tonis

gekoft heeft van Jaexken Haenen und Willemkens kinder indie Sittard tot

Baerlo gelegen ter einre sijden beneffens Juncker Henrick van Lom sin lant

ter anderer sijden beneffen Henrick Jannis kinder landt, uutschietende aen

die veesteghe.

 

Inv./blz. 245A/33v(erso)

 

[afschrift van een deel van 245/66 in Kerkenboek B]

 

Int jaer onses heeren duisent vijffhondert drijennegentich den irsten februarij

heft gewonnen tot erfftins rechten Lins Jacob Boets soen eijn stuck landts gelegen aen

der heijden, ter einer sijden beneven Juncker Johan van Lum, ter ander sijden bene-

ven Henrick Jannis landt, des landts is eijn luttel min off meer als drij vierdel, gilt

jaerlix 1 alden vlems. Betaelt Ao 93 nu Frens Hermes be-

taelt den thijns 57 incluijs.

 

Int jaer onses heeren duijsent vijffhondert tweennegentich heft Willem

Stevens den baendt van Steven Geenen gewonnen tot erftins rechten

liggende inden Schepenbeenden, ter eijnen sijde beneffens der kercken

baendt van Venlo, ter anderer sijden beneffens Wilmken Verolijmolen

baendt, des baendts is eijn luttel min off meer dan eijnen morgen, den

thins hiervan jaerlicx sees moerken. Betaelt Ao 92

 

Noch heeft die kerck op desen baendt vorsc. jaerlicx und alle jaer gelden vj st(uve)r

Van desen morgen heeft Jacob Snellen eenen halven mor-

gen den anderen halven morgen Frens en Sijpken.

 

Inv./blz. 245A/34

 

[afschrift van een deel van 245/67 in Kerkenboek B]

 

Int jaer ons heren duisent vijffhondert en tweennegentich heft Gertien Jans

dochter Verolijmolen den baendt herkomende van Steven Geenen gewonnen

tot erftins rechten liggende in den Schepen beenden, ten eijner sijden beneffens

Tijsken Setzen baendt

ter anderer sijde beneffens Willemken Steven baendt

des baendt is eijn luttel min off meer dan eijnen halven morgen, den thins

hier van jaerlix drij moercken. Betaelt Ao 92.

 

Noch heft die kerck op diesen baendt vorsc. jaerlix und alle jaer geldende

iij stuver. Nu Baltus Snellen.

 

Int jaer onses heeren duisent vijffhondert en tweennegentich heft Sijbken

van Ort van Helden gewonnen tot erfftins rechten eijn stuck baendts gelegen

inden Schepen beenden, herkomende van Steven liggende mits einer

sijden beneffens Jan Gerart Smets soens baendt, ter anderer sijden beneffens

Wilm Stevens baendt, des baendts is eijn luttel min off meer dan eijnen

halven morgen, den thins hier van jaerlicx iij moerkens. Betaelt Ao 92

betaelt Ao 99. Nu Baltus Snellen.

 

Noch heft die kerck op diesen baendt vorsc. jaerlicx und alle jaer geldende

iij stuver, oock betaelt als voorsc. voorgenoten ter

eenre side Frens Baltus & Goert Sijpkens, ter anderer

sijde Derick Coopmans, Anno 1657 het gewin betaelt &

thins incluijs.

 

Inv./blz. 245A/34v(erso)

 

[afschrift van 245/68 in Kerkenboek B]

 

Engel Oetiens mit Gerardt Roeskes und Peter Hennis und Jenken Roes-

kens van Sevenum hebben gegolden van der gemeijnten omtrint eijn

veerdel van eijnen morgen und vijff roeijen daer die huijsingen op

Tongerlo op staen, und soe daer te bevorens huijsingen op gestanden hebben

alsoo dat men niet eijgentlick en weidt off dat verkochte nije erff geheel

gemeijnte is geweest off niet,. Noch daer benevens betaelt aen den meis-

ter denwelcken den hooghen altaer und dat Crucifix gemaeckt heeft,

seventhien gulden, geschiet Ao 1614 den 14 Octobris.

            Bij Joannes Balthasar Meeus scilder.

 

Tilman Guijtsen heft gegolden vander gemeijnt omtrint drij roeijen

nijes erffs daer sijn schuir mit einen endt op staet, gelegen aent Over-

bruick und geeft daer vuer ens thien stuver und die naber hebbent ge-

geven tot behulp der kercken. Ao 1604.

 

Inv./blz. 245A/35

 

[afschrift van een deel van 245/69 in Kerkenboek B]

 

Ao 1612 den 13 Martij is verdragen Hein Verolijmolen mit die sempt-

licke Schepen und kirckmeisters mit namen Engel Otgens, Jan Bolten, Rei-

nier Thijs, Thonis Baltis, Wilm Sijmons in der tijt kirckmeisters, Gijl

Verhees, Jan Thijs van einen bandt in den hoeffslach tot Soeterbeck, soe groet

und cleijn als hij daer gelegen is, vorgenoten Jan Verheijden, ter ander sij-

den Drisken Verbramerst schietende voer hoeft aen Lennarts baendt in gen

Donck, und dat einen tijt van einendertich jaer, und daer van Heijn geven

sal der kercken jaerlicx acht und twintich stuver of die rechte weert daer

vur, gelijck der naster coipstadt ganckbaer und geeff is, sonder alle arch

und listen, und des is vurbehalden, als den tijt van dese vorsc. jaeren om

sijn sal, sal Heijn ofte sijn erven dat erste gebot wierom vergont wer-

den, van dese vorsc. pachtinge.

 

Inv./blz. 245A/35v(erso)

 

[afschrift van 245/70 en een deel van 245/71 in Kerkenboek B]

 

Anno 1621 den 1 Augusti is in Gott ontslaepen binnen Collen Mr Sibert

Spee und heft bij tijde sijns levens besat und gemaeckt onser kercken tot

Bree eene Casul met eene alb, stool und manipul, und daertoe noch ei-

nen silveren kelck oevergult, diewelcke stucken alhier tot Bree oever-

levert sijn, und voer dese gifte sal die kerck voersc. nu und ten euwigen

daegen toe gehalden sijn alle jaer den 1 Aug: Jedoch drije daegs voer

ofte drije daegs nae te doen toe singen eene miss voer den giften vorsc.

Sibert Spee, Cristina Ellers mit huer alderen und vrunden, und het

gelucht doen nae de manier van andere erffjaergetijden, und sal die

kerck den priester hiervoor jaerlix betaelen vier stuver brab(ants) und den

custer twee st(uve)r. Geschiet in tegenwordicheijt der Schepenen und mij-

nes Landtdeckens onderschreven den 3 Septemb. Anno 1625, als dese

voergenoembde stucken von Mr. Siberts Spee ders Rechten Licentiats

soen des Testators vorsc. overlevert sijn,

                        Alardus Versondert Landtdeecken,

Dit blat is geweest het 117 geteeckendt

Gecollationneert dese voorsc.

posten met den originelen inden kercken

boeck tot Bree sijn daermede van

woort tot woordt bevonden t'accor-

deren bij mij op heden den 14 decemb.

1666 quod attestor

                                    P. Paderborn

                                    Landtschrijver

 

Inv./blz. 245A/36 en 36v

 

[blanco pagina's]

 

Inv./blz. 245A/37

 

                        Unio facta

 

Ab Ill(ustris)simo et Reverendissimo Andrea Episcopo Rur(aemundensis)

                        prehabits consensu

 

Per illustris et generosi Dni Domini Marsilij

de Gelder Baronis in Arssen et Velden dni in Turnus

Frechen, Bachum et Vogtsbell .a Regiae Ma(..)us Cathol.

Consiliarij et Satrapae territorij Kesselensis

                        ad Instantiam

Rev(eren)di Domini Michaëlis Christophori Felsen Pastoris

                        in Bree .a

Andreas Dei et Aplice Sedis gia Ep(iscop)us Ruraemundens(is)

Omnibus pntes visuris lecturis seu legi audituris salutem in

Dno. Inter omnes pastoralis officij nostri curas et sollicitudi-

nesca est praecipua ut fidelium saluti de sufficienti minsteris

provideatur. Cum ergo in pago de Bree nostre diocesis dis-

trictus Kesselensis numerosus adeo sit populus. ut unius Pasto-

ris opera et ministerium ci regendo non videatur sufficere, ac

inprimis omnes simul et eodem tempore non possint relinquere

domos familiam et pexora sua ut intersint diebus Dominicis et

festis respectivé Missae Concioni Cathechismo, processioni et

alijs sacris pijsque officiorum exercitijs, et ipse alequando Pastor

morbo alijsque de causis legitimé praepeditus non valent paro-

chianos suos omnes praesertim remotiores commodé invisere

 

Inv./blz. 245A/37v(erso)

 

et ijs in spiritualibus suis necessitatibus assistere ac Sacramenta

administrare, Nos necessarium esse duximus constituere Vicarium

seu Capellanum perpetuum, qui Pastori in suis functionibus pastora-

libus subveniat assistat eumque sublevet, et adiuvet, pro commoditate

quoque populi missam celebret matutinalem, omnibus et singulis

diebus Dominicis et festis nec non juventutem die et hora quibus

poterit commodioribus instruat et cathechizet, prius tamen à nobis exa-

minatum et ad praedicta munia judicatum idoneum. Ut autem

huic Capellano seu Vicario sit provisum de honesta et sufficienti

sustentationis suae competentia et possit onera sibi incumbentia con-

grué et decoré ferre, incorporamus et unimus in perpetuum isti Vi-

cariae seu Capellaniae benefiera simplicia fundata in dicta Ecclesia

parochiale de Bree unum ab altare B Mariae et alterum ad al-

tare S(anc)ti Nicolai idque authoritate nostra ordinaria et potestate nobis

facta per Sacrum Concilium Trident vocatis vocandis et servatis ser-

vandis, de consensu quoque et assensu generosi Dni de Arssen, Mar-

silij de Geldre eorundem ut asseritur patroni, reservato ipsi eiusque

heredibus jure ad ea ita unita nobis seu succesoribus nostris praesen-

tandi personam idoneam et capacem, nec non ad instantiam Pastoris,

Scabinorum et totius communitatis, confraternitatis etiam S(anc)ti An-

thonij, quae de suis redditibus liberé et voluntarié in augmentum dictae

Capellaniae seu Vicariae et ad opus Capellani seu Vicarij presentan-

di et instituendi quinque maldra siliginis super terris dicte Confra-

 

Inv./blz. 245A/38

 

ternitatis, pro ut Confraternitas S(anc)tae Annae duo maldra siliginis annu-

atim etiam persolvenda cessit, qui quidem Capellanus seu Vicarius

quamprimum supradicta beneficia suis respectivé rectoribus per

decessum vel cessum seu quovis alis modo carebunt, ijs plené gau-

debit omnibus corundem fructibus et emolumentis fructuum

utpote ex nunc et pro tunc praefatae Capellae seu Vicariae per nos

erectae unitorum et incorporatorum sub conditionibus tamen ex-

pressis quod perpetuo residebit, celebrabit missam matutinalem die-

bus Dominicis et festis, pro ut alias missas debitas rationae fundatio-

nis supradictorum altarium missa matutinali inter eas comprae-

hensa, Pastori in choro et extra in pastoralibus officijs assistet cate-

chizabit juventutem et Pastori suo obediet in licitis et honestis,

cumque eodem quo ad jura stolae seu accidentia (quae vocant) ami-

cabiliter conveniet, caeteraque praestabit quae erunt probi Sacerdotis

et boni Vicarij. Ne autem Ecclesiae nostrae per huiusmodi unio-

nem praeiudicetur, soluet nobis seu succesoribus nostris in reco-

gnitionem saepuis dictae unionis annuatim duos florenos, et ne

cuiusquam alterius Ius quomodo libet laedatur, volumus ut tribus

vicibus populo pro divinis congregato publicetur et proclametur

facta cuique potestate coram nobis comparendi, et contradicendi

si quid haberet. In quorum fidem pntes manu et sigillo n(ost)ris

signatas expedivimus, Ruraemundae Ao Dni Mill. Sexmo quin-

quagesimo sexto, die decima mensis Aprilis,

 

locus                            Andreas Ep(iscop)us Ruraemundensis

sigilli

                        Accordat cum originali quod attestor

                                                Ant. van Arssen

                                                Landtschrijver

 

[Andreas = Andreas Creusen - bisschop van Roermond 1651-1657]

 

Inv./blz. 245A/38v(erso)

 

Copia fundationis missae venerabilis

 

De ondergess. Anthonetta van den Boegaert

lest weduwe van wijlen Ghijsbertus Petersse

in leven scholtis der heerlijckheijt Bree, ver-

claert hier mede dat sij voor lange mit haeren

voorss. man sal(ige)r van intentie gewest is te

doen ofte maecken eene Stichtinge off fun-

datie van eene weeckelijcke donderdaghse

singende misse mit vier kerssen ter eeren

van het alderheijlighste sacrament des au-

taers, en glorie van godt ende dat soo voor

het begin als naer het eindigen van dese

singende misse gegeven soude worde de

benedictie mit het alderheijlighste ende

sulx tot troost ende laeffenisse van onse

zielen, mitsgaders van der ondergess.

eerste man zal(ige)r Anthoen Hermans in leven

insgelijcks scholtis alhier vorts van onse

kinderen, broeders, susters en vrinden zielen,

ende specialijck mede tot gerustigheijt ende

laeffenisse van mijne ziele, wanneer die

van de werelt sal comen te scheijden,

ende wijders mede tot dienste, devotie en

gerieff van de geheele gemeente, weshalven

heeft de ondergess. geassisteert mit haaren

oudtsten soone met naame Adolph Anthoon

Hermans, schepen ende borgemeester der stadt

Venlo van nu af aen vastgestelt ende geeri

geert de voorss. fundatie van eene weecke-

lijcke donderdaghse singende misse welcke

bij provisie sal gedaan worden door den tij-

delijcken heere pastoir deser gemeente edogh

indijen iemant van de naercomelingen van

onse resp(ectievelijk)e kinderen of familie priester

mochte worde, en alhier binnen dese heer-

lijckheijt mochte komen te woonen, soo sal

als dan de selve singende misse door hem

 

Inv./blz. 245A/39

 

gedaen worden, ende sal vervolgens den glten

heere pastoir daer van afstant doen, binnen

drije maanden naer de opsegginge; de voorss.

singende misse sal alle donderdaegen ter

intentie als vooren gedaan worde s'morgens

ten acht of negen uhren, gelijck den heere

officiant sal goedtvinden, ende sulcks tot

den eeuwigen toe, edogh sal daer van ge-

excuseert sijn op h. sacraments dagh ende

op onse heere hemelvaerts dagh, in dijen

de bedieninghe van dese misse gedaen wordt

door den heere pastoir, voor welcken dinst

ende last den tijdelijcken bedienden off

officiant van dese weeckelijcke singende

misse alle jaeren sal trecken ende genie-

ten derthien patt(acon)s, ende aen de kercke sal

jaerelijcks voor het gebruijck der miskleederen

vorts vant licht op den autaer gegeven

worden of trecken twee patt(acon)s ses schellin-

gen, mitsgaders sal den tijdelijcken custer

des jaers genieten en trecken drije patt(acon)s

en ses schellingen, voor dat hij het broodt

en wijn. ende dat ten tijde vant celebree-

ren van dese misse moet singen d'ordinaire

sangen of gebeden, van eene donderdaeghse

heijlige sacraments misse, ende op dat de

voorss. neghen thien patt(acon)s vier schellingen

des jaers tot den eeuwigen daeghe toe procijs

sullen betaelt worden, soo heeft de ondergess.

fundatrice daer toe geassigneert een capitale

somme van ses hondert en vijfftigh patt(acon)s

welcke de selve op dese gemeente is hebbende

tegens drije par cento, ende tot sulcken eijnde

is door haer heden naer behooren den gerich-

telijcken segel en brieff gepasseert, waer uijt

 

Inv./blz. 245A/39v(erso)

 

de voorss negenthien patt(acon)s vier schellingen

soo voor den tijdelijcken heere officiant als

kercke en custer des jaers sulle getrocken

worde waer mede den seer eerw. heere

pastoir alhier content is en heeft der

halven dese mede onderteeckent, ende

daerenboven bij het passeeren van den

voorss segel en brieff oock dese cessie ge-

accepteert naamens den tijdelijcken heere

officiant op den voeth en conditien in

dit acte van fundatie aangetrocken; boven

dijen heeft de voorss fundatrice nogh ver-

eert en gegeven eenen groote copere lijste

tot ciraet van den hoogen authaer alhier.

 

Sullende naer ons overlijden d'aanstellinge

of bedieninghe van dese weeckelijcke don-

derdaghse singende misse verblijven en ge-

daan worde door onse kinderen ende der

selver wettighe descendenten bij pluraliteijdt

van stemmen ende sal niemant van onse

vrinden naermaels eenigh recht tot het doen

der voorss. misse connen praetendeeren, ten

waare dat hij aen mijn teghenwoordighe

kinderen in den tweeden off derden graedt

naar de civile rechten verwant was,

ende bij mancquement van sulckdaenighe

naarvrinden soo sal dese misse altoos ge-

daan worden door den tijdelijcken heere

pastoir tot den eeuwigen daeghe toe in

teecken der waerheijt heeft de voorss fun-

datrice geassisteert als vooren beneffens

den heere pastoir dese eijgen handigh onder-

teeckent tot Bree den 29 maij 1752

onderstont

            Antoneta van den Boegart wed Petersse

            A.A. Hermans              P.A. van Vechgelt

                                                            pastor in

                                                                  Bree

Inv./blz. 245A/40

 

Vermits Jacobus Woltersen Aldegondis

Heldens eluijdens van Bernardus Wolters

eerst in houwelijck gehadt hebbende Jenneken

Brocx ende daer naer getrout gewest sijnde

mit Berber Smets bekennen opgenoemen

en deughdelijck ontfangen te hebbe twee

hondert guldens ruremonts den rijxd(aalder) ad

3 guld(en)s 15 stufer voor welcke penninge sij aen

den selven bij handtscrift veronderpant

hebbe een seker stuck boulant groot ongever

de vijf veerdel gelegen in de hoseit ter eendere

zijede Andrijs Smets ter andere Jacobus

Kursten recht uijt tot den padt toe mit

het ander voorhooft aen de veestegh belast

mit eenen schilling schat ider se..inge

voor de reste vrij van alle andere lasten

soo ist dat de voorscreve eluijden Jacobus

Wolters en Aldegonda Heldens in presentie

van Joost Roeven en Gerit Smets beijde

schepenen deser gemeente vrijwillig over-

geven en cederen dit voorscreven stuck

landt aen Berber Smets wed van Bernard

Wolters welcke weduwe geassistert mit

Wilm Smets als hier toe haeren vercoeren

momboir het selve acceptert voor de

voornoemde penninge aldus geschiet

en geteeckent tot Bree den 29 januarii

                                                1761

Jacobus Woltes

dit is het handt [lamp] merckt van Aldegonde

Heldens int scrijven onervaeren

Joost Roeven

Gerard Smets

 

De Wed Berber Smets geassistert als

voorscreven cedert en transportert dit

voorscreve stuck landt aen de kerck alhier

en dat op de naervolgende conditie

                                    ten eersten

 

Inv./blz. 245A/40v(erso)

 

ten eersten dat hiervoor alle jaeren

een solemneel jaergetijt sal gehoude worde

voor de ziele van Bernard Wolters haeren

man zaliger en te samen voor haere ziele

als die sal gescheide sijn van haer sterffelijck

licham.

Ten tweeden dat sij eens voor al van de

kerck alhier sal uijtcrijgen en ontfangen

vijf en twintigh guld(en)s munte voorscreven

welck vijf en twontigh guld(en)s sij hier mede

bekent op den selven dagh ontfangen te

hebbe uijt hande van den h. pastor P.A.

van Vechgelt den welcken neffens de

voorscreve schepenen, dit voorscreve

stuck landt naemens de kercke alhier

acceptert aldus geschiet en geteeckent

tot Bree den 29 januarii 1761

            dit is het handt [kruis] merck

            van Berber Smets int scrijven

            onervaeren

            Wilm Smets

            Joost Roeven

            Gerart Smets

 

[in marge voor dit is het handt:

dit landt is overgegeven

aen Antoon Hermans en

Gerit Roeven hebbende

aen mij naemens de kercke

getaldt de 150 guld(en)s Ruremonts

die wedrom tot meerder

profijte der kercke heb uijtgeset.

P.A. van Vechgelt pastor.

 

Inv./blz. 245A/41

 

Copie van de fundatie van

twee weckelijcke missen

 

In nomine sanctissimo trinitatis

 

De ondergescrevene juffrouwen Willibrordina

van Vechgelt geassisteert mit haeren outsten broeder

den h. Joannes Franciscus van Vechgelt vicarius

van Leunen etc(etera), ende Maria Elisabeth van Vechgelt

in houwelijck hebbende den heere J.F. Turck ontfan-

ger van sijne doorluchtige hooghwerdigheijt den curforst

van Cöllen tot Rhinbergh overpeijsende de eeuwig-

heijt, de onsterffelijckheijt haerer zielen, de broos-

heijt des menschen levens ende den zegen die

den bermhertigen godt aen haer gelieft heeft

te verleenen hebben te samen vastgestelt uijt

haere prosperijte tot troost en laffenisse van

haere zielen als dese gescheiden sullen sijn

van haere sterffelijcke lichamen, voorders

tot troost der zielen van haere broeders, susters

en swaegers ende dessens naercomelinge, als oock

voorders tot troost der zielen van haere familie

afgescheiden sijnde van de werelt /: ende in cas

de voorseijde zielen sulx niet moghte van doen

hebbe :/ tot troost der verlaetene zielen int

vagevier te stighten of fundeeren twee

weckelijcke missen, waertoe sij assigneeren

de somme van seventhien hondert guld(en) hollants

ofte soo veel cleefse daelders staende tot laste

van de gemeente Bree int landt van Kessel

ende dat op dese naervolgende conditien:

 

1mo dat den officiant of bedienden deser twee

missen ter wecke tot den eeuwigen daege toe

de revenus ofte intresse sal trecken ende genijten

welcken officiant of bedienden sal sijn den

tijdelijcken heere cappellaen tot Bree, nochtans

mit dese reserve, soo der prijsters soude sijn

van haere familie ofte prijsters moghte

worden verwant sijnde aen haer in den twee-

den, derden of vierden graet volgens de

canonicke rechten, soo sullen dese de praefe-

rentie hebben ende den outsten deser voor al

/: om alle processen en quaestien voor te comen :/

 

Inv./blz. 245A/41v(erso)

 

Maer in val datter geenen van de familie der

fundatrisse in de voorseijde graed verwant en

was, ofte dese graede geindight sijnde, soo sal

de bedieninge deser twee missen tot en eeu-

wigen daeghen tot verblijven aen den tijdelijcken

heere cappellaen tot Bree ende bij aldien hij dese

bedieninge niet wilde accepteeren, soo sal

de selve staen ter dispositie van den

Eerwd. heere pastor aldaer.

 

2do Soo willen de fundatrisse dat aen de kercke tot

Bree voor een almoesse sullen gegeven worde

ofte aengewesen worde op de gemeente aldaer

de somme van hondert en dertigh daelders cleefs

edogh niet eerder als naer de aflijvigheijt van

beide de juffrouwe fundatrisse.

 

[in marge onder 2do:

dit is volbraght int jaer 1772 als blijckt int boeck D fol 94]

 

3tio Maer de eene der weckelijcke misse sal bij de

aflijvigheijt van d'eene of d'andere anstons

haeren aenvanck nemen aldus gedisponeert

en geteeckent tot Venraij den 15 julius 1771

 

fundationem praedictam            was onderteeckent

acceptamus                              Wilberdina van Vechgelt

J.F. Wittenhorst sacellanus        J.F. van Vechgelt vicarius

                                                Maria Elisabeth van Vechgelt

P.A. van Vechgelt pastor          vrou Turck

in Bree                                     Joannes Jacobus Turck

                                                qua assistens praedictae conjugis

                                                                                    meae

 

Nota

dat deze 1700 guld(en)s holl(ants) sijn voorts gecomen uijt een capitael van

de sichtersse geschoten op de gemeente den patt(aco)n a 3 guld(en) 16 stuijvers

clefs; wort hier pro nota gestelt, om dat bij aflegginge oock soo

moet geschieden, niet tegen staende de intresse maer betaldt worde

mit 3 gulden 15 stuf(er)

 

                        Nota pro successoribus meis

 

Proposito amplissimo generali Fonk vicario, fundationem hunc

commune Mi pendium non efficere, obligationem hujus

fundationis reduxit

ad octoginta missas erga stipendium septuaginta sex

florenorum cleviensium et deum assium, legenti à commu-

nitate solvendum. ita me in litteris aquisgrani sub

1ma augusti 1819 datis, legisse manu propria attestor

Bree 12 augusti                                     J.D.W. Leurs

            1819                                                    Pastor

 

Inv./blz. 245A/42

 

[blanco pagina]

 

Inv./blz. 245A/42v(erso)

 

Namen lijst ter anniversarien , die zich volgens tabelle

in de kerk en volgens een bokje in de pastorij berustend

zich van den jare 1758 tot 1835 hebben gevonden

en onder de Heer Pastoor Vanvechgelt, Verblakt,

Brandts en den tegenwoordigen pastoor J.D.W.

Leurs zijn gesticht.

 

[in marge: Numma 1]

 

Zaterdag voor den tweeden zondag nae heijlige drij koningen

een anniversair voor Joannes Hermans en Joanna

zijne vrouw.

 

[in rechtermarge na zijne vrouw: met vigilie]

 

Nota hierover

 

Inv./blz. 245A/43 t/m 54

 

[blanco pagina's en dus niet opgenomen]

 

Inv./blz. 245A/55

 

Dijt sin die erffjaergetijden bij heeren

Michael Christhoporus Felsen

pastoor fondeert

 

Anno 16654 den 15e octobris is inden

heere verstorven Hendrich Heldens jonghman

en heeft der h. kercken van Bree besat eens

vijftich gulden venloos voor een erffjaerge-

tijdt de welcke vijftich gl staen op intrest aen

Faes Faessen

Het jaergetijdt geschiet op ons L Vrouwen Licht-

mis avont.

                       

Nota dat de schepens hebben die 300 guldens

weder overghewesen aen particulieren de welcke de armen

schuldigh waeren te weten hondert viftigh hebben sie

over ghewesen aen Kerst Vaesen aen de heij / viftigh guldens

aen de erfghenaemen van Lisbet Simons / viftigh aen

Willem Hermes / ende viftigh aen Hend. Bongaerts.

Bevindt sigh dan dat die armen nidt meer betaelen dit

iaerghetidt maer imandt van die overghewesene.

Terwilen Vaes Vaesen eerst dit iaergetidt betaelde

daer naer de armen nu imant van de overghewesene.

 

Inv./blz. 245A/56

 

Anno 1655 den 17 martij is inden heere ver-

storven Hendrich Bolten ende heeft der h. kercken

van Bree besat voor een erffjaergetijdt die

somma van vijftich gulden staende aen Cornelis

Spee.

Dat erffjaergetijdt wordt gehalden des sater-

dachs voor palmen. Nu betaelt dit iaerghetidt

Jan Maesen ghelick op de kerck seelen te vinden is die

voer mijnen tidt ghescreven sijn noch is soe te vinden achter

in het ander kercken boeck. Nota dat dese viftigh gulden

sijn wederghelangt door Jan Maesen ende Dierick

den Boede sijnder swaegher die heeft die aenghenoemen

ende betaelt ock daer van de pensioen.

 

Anno 1656 den 27 martij is inden

heere verstorven Willem Hermans den welcke

der h. kercken van Bree besat heeft voor een

erffjaergetijdt vijftich gulden, de welcke

Jan Hermans betaelt & aeffgelacht heeft

en sin aengelacht geworden tot de bancke

voor den choor der communicanten

dit jaergetijt wordt gehalden des vrijdachts

voor halffvasten.

 

Inv./blz. 245A/57

 

[blanco pagina]

 

Inv./blz. 245A/58

 

Anno 1656 den 25 decemb. is inden heere

verstorven Gerart Mathijssen des welcken naer-

gelaeten erffgenaemen hebben eens aen der h.

kercken van Bree gegeven, voor een solemneel

erffjaergetijdt voor haeren sonen Gerart z(alige)r

hondert gulden, voor welcke honder gulden

is gemaeckt den predich stoel

dat erffjaergetijdt wordt gehalden des

vrijdachs op den quatortemper in den advent.

 

Anno 1657 den 13 junius is inden

heere verstorven Peter Aengendijck undt

heeft der h. kercken van Bree besadt voor

een solemneel erffjaergetijdt voor siner

en siner huisfrouwen Gritien Copparts alias

Heldens die somma van tweehondert

guldens staende tot belffent [= Belfeld] over de

maese aen Peter Hugen eijdt.

Dit erff jaergetijdt wordt gehalden op sint

des doopers avont.

                                  Bevindt sigh in de rekeninghe

die den pastoir s(alige)r Felsen gedaen heeft voer den scholtis

Ao 1666 dat dese 200 hondert guldens sijn aen den scholtis

afghelacht. De rekeninghe kan men naer sijn waer toe sij

gheappliert sijn in het ander kercken boeck circa

finem wordt gheseit dat sij aenghelacht sijn aen den hoeghen

autaer.

 

Inv./blz. 245A/59

 

Anno 16      is inden heere verstorven

Dierik Hermans jonckman van Bree gereijst

naer Rotterdam in Hollant en voor sin vertreck

heeft den vorsz: Dierik gemaeckt vijftich

gulden aen die h. kercke van Bree soo wanneer

hij buijten landts quame toe sterven, voor

een erffjaergetijdt, die welcke pensioen

nu betaelt Henders Hermans sine moeder

dit erffjaergetijdt wordt gehalden des

saterdags in quatertemper in advent. Nu den sal(iger)

Henderick Hermans broeder van dien Dirick. vermits hij gheerft

heeft de ervan van sijnen broeder.

 

Anno      is inden heere ver-

storven Peter Jansen van Meerlo jonckman

in Vranckrijck tot Nantes dien welcken voor

sijn vertreck, der h. kercken van Bree

gegeven ende gemaeckt heeft, van sine

naelaetenschap, voor een solemneel erff-

jaergetdt die somma van hondert gulden

vande welcke hondert gulden sine erff-

genaemen maer hebben betaelt vijftich gul(den)

vande welcke sin geimploeert worden ses

ducatons voor de nieuwe vaenen en de

rest voor den maeckloon vander kercken

bancken, dit erffjaergetijdt wordt

gehalden op sint Bartholomeij avont.

 

Inv./blz. 245A/60

 

Anno 1660 den 26en julij is inden heere ont-

slaepen Jacop van Helden jonckman unde

heeft der h. kercken van Bree besadt voor

een erffjaergetijdt, eens vijftich guldens

welcke vorsc. vijftich gulden nu staen bij

Hendrich Hermans alias Custers, nu de kinderen van Hendrick

Dit jaergetijdt wordt gehalden in vigilia

sancti Jacobij.

 

Anno 1661 den 20e febrewarij is inden

heere ontslaepen Jan Heldens Griet Coppers

soon, den welcken besat heeft der h. kercken

van Bree eens vijftich gulden voor een

erff jaergetijdt staende bij Simon Diusinx

Dit jaerghetijdt wordt gehalden des sater-

daghs voor Laetare         ende wordt nu betaelt

deur Simon int Roet den schoensoen van Simon

Duisinx.

Hier bij is noch viftich gulden ghefundert tot een

soelemneel iaergetidt voer Jan Heldens Greet

Copparts soene ende Peeter den Soene van Jan Heldens

salig(er) ende dese viftich guldens worden betaelt deur

de weduwe van den voerscreven Jan saligher te we-

ten Lisbet Simons.      Nu de kinderen van Lisbet Simons.

 

Inv./blz. 245A/61

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

 

Anno 1661 den 20e martij is inden heere

ontslaepen Jan Heldens alias Custers en heeft

der h. kercken van Bree besat voor een erff-

jaergetijdt die somma van vijftich gulden die

welcke betaelen daer van die pensioen sine

kinderen.   Nu de kinderen van den schoensoen teweten Hendrick Hennis s(alige)r.

 

[in marge voor dit doorgehaalde tekstblok:

1788 herlaght door Peter Huijbers naemens Wilm Hermans

mit een jaer intresse en 10 guld(en) propter edictum regis]

 

Dit erffjaergetijdt wordt gehalden des vrijdachs

voor palmen.

Ao 1710 den 28 febr. is ghestorven Jan den soene

van Jan Heldens ofte custers ende heeft met wille

sinen neef Jacob Hermes ghegheven noch viftich guldens te

samen 200 om soe te hebben een solemneel jaergetit met

vigilij soe voor hem als sijnen vaeder teweten op den dagh

als sijn vaeders jaerghetidt gheschiet. De pensioen van dese leste

viftich guldens moet betaelt worden door Jacob Hermes

 

Anno 1661 den 28en julij is inden heere ontsl-

aepen Jenneken Simons, der welcker naergelae-

ten kinder hebben, voor een solemneel erff-

jaertetijdt der h. kerken van Bree voor

heur vader Willem Simons ende Jenneken sin huisf-

rouw, gemaeckt hondert guldens venloos die

pensioen daer van betaelt Gerart Simons

den soone.

Dit erffjaergetijdt wordt gehalden in vigilia

assumptionis B. Marie virginis.     Nu betaelen dit

jaerghetidt Tilman Mertens, Simon int Roet en Claes

Cremers. Van dit iaerghetidt is aen mij wederum

ghegheven de summe van Claes Kremers   item de

summe ofte het capitael van Tilman Mertens schoensoen

van Gertien Simons s(alige)r soe dat alleen reestert het capitael

van Simon int Roet te weten 25 gul(den). Is naer te sien

mijne rekeninghe Ao 1701 den 24 jan. blickt waer

die ander capitael ghebleven sijn. Ita est H. Stijns Pastor

 

Inv./blz. 245A/62

 

Anno 1661 den 29 novemb. is inden heere

ontslaepen Peterken Verheijen en heeft der

h. kercken van Bree besat vijftich gulden

voor een erffjaergetijdt welcke vorsc. vijftich

gulden staen aen Reijnder Reijnders alias den Ruiter

dit erffjaergetijdt wordt gehalden eenen dach

off twee voor off naer sinte Mathijs.

                                                            Nu

Jan Maesen betaelt dit jaergetidt. Sijt het ander boeck

naer circa finem.    Nu in de plaets van Jan Maesen Derick

den Boede soe dat nu Dirick den Boede nidt tegenstaende

dat hij hondert gulden heeft afgheleit ende staen tot laste

van Dirick Wolters de welcke die hondert van hem door mij

ontfangen heeft. Nu weder 150 guld(en) capitael schuldich is

vermits hij weder 100 hercoemende van Jan Maesen heeft opghenoemen.

 

Anno 1663 den 14 aprijl is inden heere

ontslaepen Zeets Vangelaer, den welcken

besat heeft eens vijff entwintich gulden, staende

bij Heijn den Schoenmaker, en als sin vrouw

Aletien compt toe sterven soo sal die kerck

noch hebben daerbij vijff entwintich gulden

voor een erff jaergetijdt.

                                        Nu betaelt die 25

guld(en) Jan Houben, de meer reste is noch te verwachten

op heden den 28 feb: Ao 1701 is dan de meereste noch

uidt ghenoemen / soe dat ick dat als doot rekene.

 

Inv./blz. 245A/63

 

Anno 1663 den 3e augustij is inden heere

Godt salich ontslaepen Grietien Coppers alias

Heldens, en heeft bij haeren leven der h. kercken

van Bree eens gegeven en gemaeckt die som-

ma van hondert gulden venloos voor een solem-

neel erffjaergetijdt voor haerer en Heijncken

haers mans zielen dese hondert gulden staende

bij Gerart Dierick Schroers soon en betaelt

jaerlix die pensioen.

Dit erff jaergetijdt wordt gehalden in vigilia

Sancti Laurenti.

                           Dese bovenstaende 100 guld(en) sijn aen

mij afghelaght deur Derick den soen van Gerit Scruiers

is naer te sien mijne rekeninge Ao 1695 den 5 aug.

waer ghebleven.

 

Anno 1664 den 9en April is inden heere

ontslaepen Ancken op die heerstraet ende

heeft begerdt op haer dooDHOedt, dat haer kinder

wilden maecken een erffjaergetijdt voor haer

en haeren man z(alige)r.

                                    Hier van is nidt naer ghevolght

ita est H. Stijns past.

 

Dit jaergetijdt wordt gehalden inde quater-

temperdaghen naer pinxten.

 

Inv./blz. 245A/64

 

Anno 1664 den 7e juni is gestorven Kerst

Linsen en heeft besat der h. kercken van Bree

voor een erffjaergetijdt die somma van vijff-

tich guldens, staende tot Sevenum aen Peter

Rooskens, den welcken daer van betaelt die

pensioen.

Dit jaergetijdt wordt gehalden in vigilia

Sanctorum Petri et Pauli.

                                         Van dit gelt is langhe

gheen pensioen van ghekoemen maer schindt nu weder

ganckbaer te wesen / mits dat het onderpant nu door

imandt anders tot Sevenum ghecoght is.

 

Anno 1665 den 2e martij is inden heere

ontslaepen Jacop Teuwen, heeft der h. kercken

van Bree gemaeckt voor hem en siner huisf-

rouwe een erffjaergetijdt en daer voor

overwesen hondert gulden staende aen Will-

em Faessen den alden.

                                    Dese hondert guld(en) sijn mij

afghelacht deur Kerst Tewen den schoensoen van

Willem Vaesen. Is naer te sijn mijne rekeninghe

Ao 1695 den 5 aug. waer ghebleven.

 

Inv./blz. 245A/65

 

Ick onderschreven bekenne voor mij en mijne

naercomelingen schuldich te sijn aen die kercke

van Bree die summa van dreijhondert gulden

venlosch, waervan ick belove den gebuliksen? [ws. geborkhen= geborgen = rente ook ver-onderpand]

intresse offte pension jaerlix te betaelen

tot datt ick die voorsc. summa door mij

offte meine naekomelingen sall affleggen. Actum

Baexem den 23 tag novemb(ri)s 1671

 

Dese 300 guld(en) sijn erlaght

int leste vant jaer 1753 sonder

intresse en in den kercken kast

gedeponeert

                        is uijt geset                   Henrick Arnolt

                                                            van Lom

 

Nota dat de partien van Mijn Heer Lom noch moeten aen de kerck

de pensioen betaelen van 100 daelder hercoemende

van het iaerghetidt van joncker Henderick van Lom / item

van jofvrouw Adriaen op den Bergh. Item de pensioen

van 27 gulden 9 stuiver venloos herkoemende van het

jaerghetidt van Geurt Linsen / het welcke aen hun lieden

staende ad 50 guldens venloos is overghewesen te betaelen /

soe dat sij drij en twintigh guldens ende elf st(uiver) aen het

capitael van dese 50 guldens aen den scholtis ghewesenen

kerck momber hebben afghelacht. In fidem horarum subsig-

navi propria manu hac 18 jann. 1685

                                                Henr. Stijns Pastor in Bree

 

Nota dat de bovenstaende 300 guldens ghegheven sijn

van jonker H.A. van Lom tot een erfiaerghetidt van

jonker Willem Roffart.

 

Inv./blz. 245A/65v(erso)

 

Dit voergaende werck van Aen te wisen de jaerghetiden die ghe-

fundert sijn in den tidt van de Heer Pastoor saligher en is nidt

voltooit en Aengesien noch meer fundatie van jaerghetijden in sijnen

tidt gheschiet sijn die nochtans hier nidt en sijn Aenghetekent. Ita testor

                                                            Henricus Stijns

 

Voer eerst dan is ghefundert het iaerghetidt van jonker Willem

Roffaert waer toe ghegheven zijn dese voerighe 300 gulden deur jonker

Henderick Arnolt van Lom ende nu worden betaelt deur jonker

Walramus van Lom teweten de pensioen. Dit jaerghetidt ghesciedt

sdaeghs voer het fest van S. Maria Magdalena.

 

Item is ghefundert in den tidt van den Pastoor saligher het

jaerghetidt van jonker Henderick van Lom vaer toe ghegheven

sijn 100 guldens ende nu worden betaelt te weten de pensioen deur

Mijn Heer Odenhoven. Dit jaerghetidt gheschiedt sdaeghs voer

het fest van St. Augustinus.

                                                Dese pensioen betaelt nu Mijn Heer

Lom op het Westeringh. Dese hondert g(u)l(den)s zijn deur den scholtis

alhier wederom gelacht. Ita testor L. Bloemarts pastor.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van joffer Adriaen van

den Berg waer toe ghegheven sijn 50 guldens. De pensioen daer

van wordt betaelt ock deur jonker Odenhoven. Dit iaerghetidt

gheschiedt sdaeghs naer het fest van St. Mathis Apostel.

                                                                                     Dit jaerghe-

tidt wordt nu ock betaelt door Mijn Heer Lom opt Westeringh.

Dese 50 guldens zijn oock deur den scholtis wederom gelaght

                                                Ita testor L. Bloemarts

 

Item is ghefundert het jaerghetidt van Geurt Linsen waer

toe ghegheven sijn 50 guldens staende tot last van Mijn Heer Oden-

hoven / den welcken voer mijnen tidt aan den scholtis als hij

monckerber [sic: momber] van de kerck was / heeft van die 50 guldens afghelaght

23 gul(dens) 13 st(uiver). Dit jaerghetidt gheschiedt sdaegs voer S. Andries.

Nota An bene fecerit scholtetis acceptando illam portionem capitalis.

heac questio quoad praetorem sopita est uti in fine anniversa-

rianum videri potest. morto restantias etiam solvit Dnus

Lom sic ut delent annue ex hoc anniversario 27 florenos * circ: ined:

Dese bovenstaende 27 gls 10 sts zijn oock deur den hr.

scholtis wederom getelt. Ita testor ut ante. L. Bloemarts

 

Inv./blz. 245A/66

 

Item is gefundert het jaerghetidt van Jan Hermes

ende Jen sijn huijs vrouw waer toe ghegheven sijn 100

guldens staende tot last van Jan Schruiers ghelick achter

in het ander kercken boeck te vinden is. Soe dat voer

Jan Schruiers borgh ghebleven is Maes Henderickx int Roet

den scho.s schoensoen van Jan Schruiers. Dit iaerghetidt

gheschiedt sdaegs voer den twueden hondert post ephi-

phaniam Dni. Dese boeven voerscreven hondert gulden

staen nu tot laste van Geurt Smets ghelick in het ander

boeck circa finem te vinden is. Ita subsigno hac 28

feb. 1701. Henr. Stijns past. Nu Peeter den soene van

Geurt Smets

 

Item is ghefundert het jaerghetidt van Jan Kreils

waer voer ghegheven sijn 50 guldens staende tot last

van Christiaen Henderickx ende nu de pensioen wordt

betaelt deur de kinderen van Christiaen Henderickx.

Dit iaerghetidt gheschiedt in feb. sdaegs voer St. Peeters

dagh. Siet het ander boeck circa finem. Nu het knechtien

te weten Jacob Kristiaens met sijne broed: en susters.

 

Inv./blz. 245A/66v(erso)

 

Item is ghefundert een solemneel jaerghetidt van Jan Simons

ende Peeterken sijn huisvrouw s(alige)r ende daer toe is ghegheven een

stuck landts het gheene nu ghebout wordt door Aret Heldens ende

Jan Jacob Tilmans soene. Dit iaerghetidt gheschiedt feria ita

quat. temp. in den vasten. Dit boeven stuck landts is deur last

van Mijn Heer landtdeken van Venraij weder ghekert aen de erf-

ghenaemen mits wederkeerende daer voer hondert gulden. Dese

100 guld(en) sijn mij afghelacht ende is te vinden is mijne rekeninge

Ao 1695 den 5 aug. waer toe gheimploiert.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Dries Rutten

ende Cie sin huisvrouw s(alige)r waer toe ghegheven sijn 100 guld(en)

te weten 75 staende tot last van Jan Boien ende 25 de welcke

betaelt worden deur Jan Masen den radtmeker. Dit iaer-

ghetidt wordt ghehalden smaendaghs naest laetare in den vasten.

Is dan Jan Maesen

te saemen schuldich ongeveer 42 guld(en) vermits ghelick hier naest

ghenoteert wort noch het deerde part moet draegen van 50 guld(en)

wegens het iaergetidt van Jacob Hermes

ende En sijn huisvrouw hier naer volgende ghespecificert. Hij

was noch meer schuldich teweten noch 100 guld(en) maer heeft die

afghelacht ende staen nu tot last van den boede Dirick.

 

Inv./blz. 245A/67

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Loef Oieteens

saligher waer toe ghegheven sijn 50 guldens de

welcke nu betaelt worden deur Servatius Oetiens. Dit

iaerghetidt gheschiedt sgoensdach voer Passie sondagh. Nu

betaelt dit iaerghetidt Jan Geurts op Tongerloo.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Jacob Hermes

ende En sijn huisvrouw saligher waer toe ghefundert is

200 guldensde welcke betaelt worden viftigh deur

erfghenaemen ende viiftigh deur Jan Vaesen int Roet. Dit

jaerghetidt gheschiet op meij avondt. Is wel van naer

te sijn het ander boeck circa finem ghelick noch

meer op andere occasien die erfghenaemen van Jacob

Hermes sijn Poulus Vaesen / het Smetien tot Meerloo

ende den ouden kuster Gerit Simons in de plaets van

Poulus Vasen betaelt nu Jan Maesen den schoensoen

het Smetien tot Meerloo betaelt ock noch in de plaets

van den ouden kuster betaelt Gerit Gerit Peeters ver-

mits desen het huis ghecoght heeft van den ouden

kuster ende alsoe dit deel van den ouden kuster tot

last van Gerit Gerit Peters ghetransportert is. in de

plaets van Jan Vaesen betaelen nu de kinders van

Jan Vaesen. Gerit Gerit Peters heeft het sint afghelacht

ende in mijn derde rekeningh wordt aenghewesen waer

gheimploiert. In de plaets van de kinderen van Jan Vaesen

heeft nu die viftigh gulden tot last Willem den Schoenmaeker

int Roet vermits hij nu heeft de erf van de kinderen.

 

Inv./blz. 245A/67v(erso)

 

Nota item is ghefundert het iaerghetidt van Willem Geurts ende

Geurt sijnen soen. Van dit iaerghetidt en vinde nievens gheen

aenteikeninghe, even den pastoir s(alige)r heeft het selve onder

de iaerghetiden op het bert aengheteikent / ende de erfghenae-

men verclaeren het betaelt te sijn. Moeste dan den scholtis

doens kerckmeester ofte kerckmomber daer van aenwisinghe

doen. Conventum est cum pastore prout in fine videri potest.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van This Geurts ende Jan

sijn huisvrouw waer toe ghegheven sijn 200 guldens ende

staen nu tot last van Jan Boien. Dit iaergetidt gheschiet sdaegs

voer het fest van t heiligh sacram:

 

Inv./blz. 245A/68

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Stinken Guitsen

s(alige)r waer toe ghegheven sijn twue hondert gulden waer

van viftigh guld(en) staen tot last van Lins Guerts aen de

hei / item viftigh guld: tot last van Henderke Hermans

item viftigh guld(en) tot last van

Willem Lennens aent Westeringh / item viertigh guld(en)

tot last van Jan Scruiers. Dit iaerghetidt wordt ghehalden

sdaghs voer H. Cruis Vindingh. Nota dat dese 200 guldens

van Stinken Guitsen sijn verdeilt tot last van vier kinders

van Frens Hermes s(alige)r. 50 die betaelt heeft

Lins Geurts betaelt nu Gerit sijnen soen die betaelt heeft

Henderick Hermes alias Kusters s(alige)r staen nu tot last van de

kinders / die viftigh die tot last stonden van Lenertien

Hermes hebben erst tot last ghestaen van Henderick Jannis

maer staen nu tot last van de erfghenaemen van Willem

Lennens. Die viftigh die tot last stonden van den scholtis

staen nu tot last van Jan Schruiers en Claes Kremers. maer

nu tot last last van Geurt Smets teweten 40. De rest is in

mijne rekeninge goet ghedaen.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Frens Hermans

s(alige)r waer toe ghegheven sijn viftigh guld(en) staende tot

last van Henderick Hermans aen de velsche huisen. dit

iaerghetidt gheschidt sdaeghs naer H. Cruis Vindingh.

Siet het ander boeck circa finem. Is dan Henderick

Hermes verschult hondert guldens van iaergetiden /

te weten van dit 50 ende van Derick Hermes iaerghetidt

sijnen broeder s(alige)r ock 50.

 

Inv./blz. 245A/68v(erso)

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Michael Koepmans s(alige)r

waer toe ghegheven sijn viftigh guld(en) ende worden nu betaelt te

weten de pensioen deur de erfghenaemen. Dit iaerghetidt gheschiet

den 11 meij. Dit iaerghetidt staet tot last van Willem van

Dekenshorst / item Jan Boien / en Peeter van Dekenshorst s(alige)r

maer nota dat de eerfghenaemen van Peeter van Dekenshorst

mij het derde deel van di viftigh hebben afghelaght deur This

den Smet. Hebbe het selve aenghenoemen salvo meliori om

des wil die erfghenaemen nu heel van Bree vertrocken sijn

ende gheen erve meer te Bree hebben. Siet mijne rekeninge

Ao 1701 den 24 jan. Daer blickt waer ghebleven is dit der-

den deel. Daerentuschen Willem van Dekenshorst ofte sijne erfghe-

naemen betaelen noch een deerden deel / ende ter wilen de erve van

Jan Boien voor de schult is aen de kerck verbleven / soe moet dit

deel aen de erve ghesoeckt worden.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Willemke Verstappen

waer toe ghegheven sijn 50 guld(en) ende worden ghewonden achter in

het ander boeck deur den scholtis aenghelacht te sijn aen den

hooghen autaer. Dit iaerghetidt gheschiedt sdaeghs naer H. Jan Balt.

 

Inv./blz. 245A/69

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Peeter Gisen

saeligher waer toe ghegheven sijn 50 guld(en) ende staen

tot laste van Gerit Gerit Peeters. Dit iaerghetidt

wordt ghehauden sdaegs voer St. Anthon de Padua. Siet

het ander boeck circa finem. Nu Geurt Tisen ofte Cae-

mer Geurt vermits Gerit heeft afgheleidt ende Geurt

met Peterneel sijn vrouw door mij met consent van swagers

ontfanghen heeft.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Baltus Snellen

ende Heil sijn huisvrouw. Waer toe ghegheven sijn

100 guld(en) ende staen tot laste van Lenertien Baltus

Snellen dochter. Dit iaerghetidt gheschiedt 1

julij.

 

Inv./blz. 245A/69v(erso)

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Willem Vaesen ende

Hees sijn huisvrouw waer toe ghegheven sijn 100

guld(en) ende staen tot last van Jan Siberts ende Kerst Tewuen

ellick de helft. Dit iaerghetidt gheschidt saterdaghs voer St.

Jacobus apost. in julio. Het aenpart van Jan Sibert te weten

50 guld(en) betaelt nu Tilman Mertens aen de heij. De andere

50 sijn mij afghelaght deur Kerst Tewuen siet mijne rekeninge

Ao 1695 den 5 aug. Daer blickt waer bleven.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Jen Heldens alias

Werten s(alige)r waer toe ghegheven sijn 61 guldens staende tot

last van Jan Schruiers. Dit iaerghetidt wordt ghehalden sdaeghs

naer het fest van St. Anna. Nu in de plaets van Jan Scruiers

tot last van Geurt Smets siet het ander boeck naer circa

finem daer sal men vinden ock het onderpant. Nu Peeter den

soene.

 

Inv./blz. 245A/70

 

[alle tekst op deze pagina is doorgehaald]

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Heinken Heldens

ende Greet sijn huisvrouw s(alige)r waer toe ghegheven sijn

100 guldens staende tot last van Dirick Gerit Schruiers

soene. Dit iaerghetidt gheschiedt sdaegs woer het fest

van St Laur(entius).

Dit iaergetidt is folio 63 noch te vinden. Ende siet

naer.

 

Item is ghefundert het jaerghetidt van Henus Bouten waer toe

ghegheven sijn 50 guldens ende staen tot last van Jan Maesen

Nu tot last van Derick den Boede. Dit iaergetidt wordt ghehalden

satbatho ante Passionis. Dit jaergetidt is noch te vinden

siet naer het fol. 56.

Dit iaergetidt is ock te vinden hier voeren fol. 56

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Willem Simons

ende Jenneken sijn huisvrouw s(alige)r. Waer toe gheghe-

ven sijn 100 guld(en) waer van 41 guld(en) 13 st(uiver) staen

tot last van de erfghenaemen van Gertien Simons

item 25 guld(en) tot last van Simon int Roet / item

de meereste tot last van Claes Kremers. Dit

iaerghetidt gheschiedt sdaeghs voer onse live

vrouw hemelvaert.

Siet het fol. 61 daer is dit iaerghetidt noch te

vinden.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Willem Hermes s(alige)r

ende dat pro feria ita ante laetare. Maar nota dat ick noit

hebbe kunnen onder richt worden waer dese summa ghebleven is.

Even wel ter wilen ick noch vinde capitaelen die aen de kerck

betaelt worden ende nidt en kan aenwisen waer uit die spruiten

ghelick sijn 50 gulden die met andere capitaelen

door Peeter Smets betaelt worden item viftigh die door

Lennens volck betaelt worden ende noch meer / soe koste

gheschieden dat de jaerghetiden waer van de betaelinghe

nidt en wordt precies aenghewesen door soe daenighe onbekende

capitaelen van de kerck wierden betaelt.

 

[in marge voor Item is:

Nota dit iaergetidt is te vinden hier voeren fol. 56 en was

ghenotert dat het door den scholtis is aenghelaght aen de kerck.]

 

Inv./blz. 245A/70v(erso)

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Vaes Mulders ende

Met sijn huisvrouw waer toe ghegheven sijn 100 guldens

ende worden gevonden achter in het ander boeck

gheimploiert te sijn aen de steenen van den kerck moer.

Dit iaerghetidt gheschiedt sdaegs naer St. Bartol(omeus). Siet

naer de rekeninge van den scholtis te weten de twuede

deur heer Simon ghedaen.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Hein den Schoen-

maeker ende Jenneken sijn huisvrouw. Hier is wederom

gheen annotitie van de fundatie te vinden / moeste dan den

scholtis ghewesen kerckmomber daer van kennisse doen.

Nota dat ick naer den handt hebbe bevonden in de oude kerck cedulen

te weten van Henderick Hermes ende Lins van Tongerloo kerckmeesters

dat Jan Hermes tot Blerick betaelt dat pensioen van 50 guldens herkoe-

mende van het iaergetidt van Jenneken de huisvrouw van Hein

den schoenmaeker soe dat Michael der soen van Jan Hermes

die pensioen nu noch betaelt. Maer en vinde nidt waer de ander

50 ghebleven sijn.


Inv./blz. 245A/71

 

Item is ghefundert het iaergetidt van Willem Bestiens

saeligher waer toe ghegheven sijn 50 guld(en)

ende staen nu tot last van Peeter den Schoenmaeker

van te voeren tot last van Aret Willems. Dit iaer-

ghetidt gheschiet sdaegs voer onse live vrouwe gheborte.

Dit iaerghetidt heeft Peeter aenghenoemen vermits hij

het landt van Aert Willems achter de kerck heeft

aenveert. Nu den soen Frans den Schoenmaeker.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Christophorus

Felsen ende Margar(etha) sijn huisvr(ouw) waer toe ghegheven

sijn 100 guld(en) de welcke gheimploiert sijn tot een

silvere ciborie de welcke onlanghs ghestolen is.

Dit iaerghetidt gheschiet sdaeghs naer St. Franciscus.

 

Inv./blz. 245A/71v(erso)

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Cornelis Spee ende

Lisbet sijn huisvrouw waer toe ghegheven sijn 100 gulden

staende tot last van Jan Boien. Dit iaerghetidt wordt ghe-

halden sdaegs voer St. Simon ende Jud. apostelen. Siet het

ander boeck circa finem. Nota dat de erven van Jan Boien

aen de kerck sijn verbleven / soe moet dan de schult van Jan

Boien op sijne erve ghesoeckt worden.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Hermken Wolters

waer toe ghegheven sijn 50 guld(en) staende tot last van Lins

Smets int Roet. Dit iaerghetidt gheschiet sdaeghs voer St.

Marten. Siet het ander boeck circa finem. Nu betaelt dit iaergetidt

Roef Joesten item noch de pensioen van 14 guld(en) vermits Roef

van mij ontfangen heeft twintigh rixdaelders. Hier bij is ghefundert

noch viftigh guldens door Lenart Wolters den soen van Wolter

om soe te hebben een solemneel iaerghetidt voor Wolter Stoffels

ende Hermken sijn huisvrouw / des viftigh guldens sijn overghewesen

aen de kerck op Aret Heldens vermits Aret Heldens die aen Lenart

verschult was.

                        De onderschreven bekenne de vijftigh guldens staende

tot laste van Aret Heldens deur Jacob sijne sone ontfanghen te hebben

mits dese conditie dat Jacob ten alle tijden de resterende blinde jaeren aen

de kercke sonder tegen segghen sal betaelen. In teeken der waerheijdt heeft

dese neftens ons onderteekent. Bree den 26 junij 1747. L. Bloemarts pastor.

                                                            Pieter Jacobs

                                                            Joost Roeven

                                                            Jacob Heldens

Inv./blz. 245A/72

 

Nota. Item is ghefundert het iaerghetidt van Simon Duisinx

ende Met sijn huisvrouw. Dit iaerghetidt is van

den pastoir s(alige)r wederoom solemnelick op het bert

aenghetekent / ende van de erfghenaemen gheseit betaelt

te sijn even en wist den scholtis nidt aen als ontrent

seven rixdaelder van dit iaerghetidt te weten in sijne

leste rekeninge deur H. Simon ghedaen.

 

Item is ghefundert het jaerghetidt van Heer Hermen

Doerenbosch waer toe ghegheven sijn 100 guld(en) ende

staen tot last van de erfghenaemen van Peeter

van Dekenshorst saeligher. Dit jaerghetidt gheschiedt

sgoensdagh van de quater temper daeghen in den december

Dit iaerghetidt hebben aenghenoemen te betaelen

de erfghenaemen van Willem Lennens ant Westeringh

ende siet het ander boeck circa finem daer vindt men

hoe dat die erfghenaemen voer dese hondert ende noch

viftigh herkoemende van Stinken Guitsen jaerghetidt

hebben veronderpandt een stuck landt in het Westering veldt.

Nu Ida Lennens int dorp.

 

Inv./blz. 245A/72v(erso)

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Mechel Oetiens sal(iger)

teweten vier keeren op het iaer in de quater temper daeghen

waer toe ghefundert sijn hondert drien neghentich gulden staende

tot last van Jacob Gerit Peeters soene. Dese 193 guld(en) sijn mij

afghelaght. Hebbe daer teghen uitghesat hondert gulden aen Aeret

Heldens ende vifenseventigh gulden aen Thoen Smets. Siet het

ander boeck naer circa finem / ock mijne rekeninghe Ao 1701

den 24 jan. Daer vindt men dese uitstaende gelden ende noch

meer.

 

Item is ghefundert het jaerghetidt van den Heer Pastoor

s(alige)r Michael Christ. Felsen waer toe ghegheven sijn 100

guld(en) staende tot last van Gerit Reuls den kuster. Dit

iaerghetidt wordt ghehalden sdaegs voer het fest van St.

Peeter ende Paulus apostolen. Siet het ander boeck circa

finem.

 

Inv./blz. 245A/73

 

Tot noch toe sijn ghespecificert de jaerghetiden soe

ende ghelick ick so ghevonden hebbe voer mijnen tidt

van de pastoris ghefundert.

Ende in mijnen tidt is ghefundert eerst het

jaerghetidt van Lins van Tongerloo sal(iger) waer toe

ghegheven sijn 50 guld(en) staende tot last van Lener-

tien Baltus sijne huisvrouw. Dit iaerghetidt ghe-

schiedt op het fest van St. Agapitus in aug. Dit

jaerghetidt betaelt nu Vaes Gisen aen de corte heij.

Dit door Faes Hendrix erlaght int jaer

1766 mit een jaer intresse voort selfde

jaer                            Ita testor

                                    P.A. van Vechgelt

                                                pastor

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Klaes

Roeven s(alige)r waer toe ghegheven sijn 50 guld(en) staende

tot last van Lennen Claesen ghewesenen halfman

van Mijn Heer Lom. Die aen den voerscreven Klaes

sal(iger) die summe schuldich was weghens verdiende

loen. Dit iaerghetidt gheschiet den 6 meert. Ita

dan dat de erfghenaemen van Lennen Claesen ofte

dan van Willem den soen hebben tot last erst viftigh

guld(en) van outs ghelick de oude kerckseelen ende brengen

daer naer viftigh van Willem hunnen

broeder herkoemende van Stinken Guitsen / daer naer

viftigh van desen Claes voeren s(alige)r daer naer hondert

van Heer Hermen Dorenbosch maekende te saemen

250 guldens.

 

Inv./blz. 245A/73v(erso)

 

Item is ghefundert een enkel iaerghetidt voer Gerit

Bolten ende Truit sijn huisvrouw waer toe

ghegheven sijn 50 guld(en) staende tot last van hunne

erfghenaemen. Dit iaerghetidt wordt ghehalden den

22 april. Ende wordt betaelt door Peter Vanderschoot

ende de kinderen van Willem Verhees.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Jan Bitsen s(alige)r

waer toe ghegheven sijn 50 guld(en) ende staen tot last

van Beelken Simons sijne huisvrouw dit iaerghetidt

gheschiedt den 5 april.

 

Inv./blz. 245A/74

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Gerit Gisen

ende Trijn Baltus saeliger waer toe ghegheven sijn

100 guld(en) staende tot last van sijne erfghenaemen.

Dit iaerghetidt wordt ghehalden den eersten mert.

Ende wordt nu int gheheel betaelt door Heer Hou-

ben mits hij den dien last heel heeft opghenoemen.

 

Item is ghefondert het jaerghetidt van Dries Bolten s(alige)r waer

toe ghegheven sijn 50 guld(en) staende tot last van sijne broeders te weten

Jan Bolten / Kerst Bolten en Denis Jacob Tilmans. Siet naer het ander boeck

in Lib. B. fol 220 non solutum ergo nihil.

 

Inv./blz. 245A/74v(erso)

 

Item is ghefundert het jaerghetidt van Vaes Simons / Celij sijn

huisvrouw ende van Mechel hunne dochter. Dit iaerghetidt wordt

gehalden den 4 septemb. ende daer toe sijn ghegheven hondert guldens

staende tot last van Jan Gerit Peeters soen die dit gelt van

mij ontfangen heeft. Dit gelt is nu verloeren vermits Jan Peeters

is ghebanquerotert doch nimant van de schepens heeft daer tegen

ghesprocken ock den gheswuoeren Henderick Vaesen eerst kerckmees-

ter sijnde heeft de pensioen daer van ghetrocken.

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Dries Jannis jonckman

waer toe ghegheven sijn hondert guldens staende tot last van This

Heldens den broeder van Neven Aerent aen den welcken ick die

hondert guld(en) ghetelt hebbe. Dit jaerghetidt wordt ghehouden den 13 sept.

 

Inv./blz. 245A/75

 

Item is ghefundert het iaerghetidt van Willem Everts jonckman

waer toe ghegheven sijn 50 guldens staende tot last van Jan Vaes

Simons soen aent Dubbroeck. Dit iaerghetidt wordt ghehouden den

15 martij.

 

Ao 1713 den 23 mert is ghestorven Evert Willems den vaeder van desen

voerscreven jonckman ende heeft noch ghegheven 50 guldens soe dat sijne

huisvrouw Pier nu een solemneel iaergetidt verheist voor haren man

ende den soon te saemen welcke iaerghetidt men soude halden op den sterf-

dach van den man te weten den 23 april van dese viftigh guld(en) gheeft

Pier de huisvrouw pensioen tot dat sij se aflegt ofte dan overwist aen

imant daer de kerck niet te vreden is. Dese viftigh gulden staende

tot last van Pier de huisvrouw van Evert s(alige)r sijn nu overghewesen

ende staen tot last van Derick Faesen. Siet naer het ander boeck.

 

Item is ghefundert viftigh guldens voer de ziel van Jan Kusters alias Heldens

tot dien einde dat men sal halden een solemneel jaerghetidt met vigilie op den

dagh als sijn vader Jan Kusters s(alige)r in den vasten ghehouden wordt soe

dat ter wilen nu hondert gulden te saemen ghefundert sijn te weten viftigh

voer den vaeder als hier voerens te vinden is / ende noch viftigh nu voer

den soen sal(iger) sal men vortdaen in den vasten een solemneel iaerghetidt houden

voer den vaeder ende den soen te saemen. Dese leste

viftich gulden ende de pensioen worden betaelt door Jacob Hermes erfghenaemen.

 

Inv./blz. 245A/75v(erso)

 

NB Ao 1711 den 19 junii is ghefundert viftigh gulden voer een iaergetidt

voer Meriken Laemers te halden iaerlickx ontrent St Jan Babtist soe

dat mij Laemert den man daer toe die viftigh guld(en) ghetelt heeft.

                                                                                                    nu die

erfghenaemen van Jan Houben waer aen die getelt sijn. Siet het andere

boeck.

            Dit jaergetijt staet voor solemneel op den 5 jann(uari) maar wie

de andere 50 guld(en) ontfangen heeft vinde ick niet. Is vinDHOaer

int boeck B. fol 134.

 

Item sijn ghecoemen de erfghenaemen van Hend. Knippenbergh den wel-

ken ghestorven is den 31 octob. Ao 1709 ende hebben een enker jaerghe-

tidt ghemackt voor hunnen vaeder s(alige)r. Dit gelt hebben sij overghewesen

aen Jan Creiur op Rinkesfort en is compleet

50 gulden soe wel maer 2 guld(en) 5 st(uivers) tot pensioen

ghegheven wort ende dat omdis wil den overghewesen brief naer vermelt

viftenhalven gulden ten hondert tot pensioen.

 

NB Item Ao 1710 den 16 febr. is ghestorven Christiaen Gisen tot wiens

siele sijne huisvrouw met de kinder hebben ghefundert hondert gulden

staende tot laste van het huis int dorp dat Thoen Smets heeft toe ghehort ende

nu Adam Stappen ghecoght heeft even wel die helfte maer van die 100

guld(en) ofte de helfte van de pensioen sal gheimploiert worden tot het

iaerghetidt van voorsc. Christiaen Gisen s(alige)r de andere helfte sal door mij

gheimploiert worden tot missen soe langh als de moeder sal bliven

te leven. Maer naer haere aflievicheidt sal de heele pensioen gheimploiert

worden tot een solemneele iaergetidt voor Christiaen Gisen ende sijne

huisvrouw Jenneken Dereckx. Nu Peeter Thoen Smets soene heeft aengenoemen

den capitael met pensioen te betaelen.  Libro B fol. 188 vide.

 

Inv./blz. 245A/76

 

Ao 1714 den 12 jul is in den heer verstorven Henderick Peeters

ende heeft met wille sijne huisvrouw hondert guld(en) ghegheven soe daenigh

als inmediatelick hier voeren. Dese 100 staen tot last van de erfghe-

naemen soe langh als nidt wort afgheleit. Dese 100 guld(en) met dat de

huisvrouw Gretien nu ock in den heere ghestorven is worden nu heel

gheimploiert tot het solemneel iaerghetidt en sijn overghewesen te weten

75 gulden op de erfghenaemen van Vaes Vanderscoet s(alige)r ende de merreste

te weten 25 gulden staen tot last van Dirick Faesen. Siet

naer het ander boeck.

 

Ao 1715 den 24 mart. is in den Heere ghestorven Maria Vaesen

ende heeft tot een solemneel iaerghetidt ghegheven voor haer ziele

hondert gulden ende sijn nu tot laste van de erfghenaemen van

Jan Houben s(alige)r. Sijt achter in het ander boeck.

 

Ao 1716 den 3 octob is in den heere ghestorven Dirickxken Smets

ende heeft tot een enkel iaerghetidt ghegheven voor haer siel viftigh

guld(en) staende tot last van de erfghenaemen van Poulus Bitsen te

weten Jan Hermes / Jan Tilmans etc. Siet naer den brief daer van.

vint sigh int boeck B fol 134 als solemneel onder den

naem van Jan Fransen en Deriske sijn huijsvrou.

 

Inv./blz. 245A/76v(erso)

 

NB Den 25 novem. 1720 is in den Heere verstorven Claes Jansen ende heeft

een solemneel iaerghetidt ghefundert voor sijne ouders Jan Tilmans, Fei sijn

moeder ende voor hem ad hondert guldens. Dese hondert guldens heeft den

scholtis Gisbertus Peeters ontfangen en moet daer van staet maeken.

 

Den ondergeschreven bekent hiermede dese bovenstaende hondert

guldens deur den scholtis alhier ontfanghen te hebben. In oirconde

geteekent Bree den 3 Xbris 1739. L. Bloemarts pastor.

 

Ao 1721 den 7 sept. is een enkel iaergetidt gefundeert door Drees

Smets en Pier Lennens voor Jan Lennens s(alige)r ad viftigh guld(en) dese

hebbe ick ontfangh. Sal daer van rekeningh doen.

Dit jaergetijt staet voor solemneel oock voor sijn suster Ida maer

wie hiervan de andere 50 guld(en) ontfangen heeft en weete ick niet.

 

De jaergetijden die tijde van mijnen voorsaet Bloemarts

gefundert sijn vinden sigh int boeck B fol. 135

 

Anno 1750 den 28 junij is aen mij getelt 100 guld(en)s ruremonts

door Peter Toon Smeets voor een solemneel jaergetijdt

voor de zijele van Wilm Peter Smeedts sijn vader ende

moeder, welck jargetijdt voor de eerste reijse moet gehoude

worde den 28 januarij 1752 dese voorseijde som heb ick

miet een specificatie gedeponert in den cast der sacristeije

den 23 julij 1750.                     P.A. van Vechgelt pastor

Dit is uijtgesat en                                               in Bree

staet tot laste van Gerit van Deursen. vide het boeck D fol. iii

 

Anno 1750 den 8 dece(ber) is aen ons ondersc. naemens de

kercke alhier getelt door de erf(genamen) van Peter Stoffels een

somme van hondert en vifentwintig guld(en) ruremonts

voor een solemneel jaergetijt voor de zijele van

Peter Stoffels en Barbara Gijsen sijn huijsvrou welck

jaergetijt sal geschiede voor de eerste reijs den 16 octo(ber)

des jaers 1751 ende soo voort alle jaeren. Welcke somme

is gedeponert in den cas der sacristeije tot dat sig de

occasie sal praesenteren om tot profijt der kercke

uijt te setten tot Bree datum als boven.

                                                P.A. van Vechgelt pastor

                                                Joost Roeven

Dit voor seijde gelt van Peter Stoffels

is uijt geset op dese gemelde en begrepen

onder het capitael wederom getelt aen de juffrouw Blommaerts anno

                                                                                    1751

Inv./blz. 245A/77

 

1752 den 10 meij is voor mij ondersc. verschenen Marij de wed(uwe)

van den schepen Mathijs Hillen verclaerende dat haeren

man zal(iger) heeft begeft dat tot laffenisse van sijnen zijele

soude gefundert worden een enkel jaergetijt het geene sij

heeft aengenoemen te voldoen ende belooft daer van te

sullen betaelen de intresse sullende vervallen voor den

eerst reijse den 24 meij als men scrieven sal 1753 om

welcken tijt oock sal gehoude worde het selve jaerge-

tijt                            ita testor P: A: van Vechgelt        

En intrest voldaen voor 1753 en 1754 en 1755 en 1756 1757 1758 1759

                                    1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 1767. 1768 1769

                                    1770, 1771, 1772 1773 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, voor de

meer reste op het kercke maenboexke.

 

[in marge voor 1752:

Nota dit wort door Mathias Joosten betaelt

nog voldaen 1820 J.D.W. Leurs pastor.]

 

1754 den 15 aprijl is gecomen Jan Heldens mit sijn huijsvrou Nees

en hebben aen mij geteldt 125 guld(en)s permissie voor een solemneel

jaergetijt van haer vader zaliger Lindert Soffels sijne twee huijs-

vrouwe te weeten Agnes Heldens en Catharina Peters, welck geldt

den selfden dato wedrom heb uijtgeset aen Peter Huijbers

en Christin Horen teweete hondert guldens de meer reste

heb ick gedeponeert bij het kercken geldt in den kercken

kast welck solem(neel) jaergetijt sal gehoude worde in

februarii. Nunc 21 martii.

                                                Ita testor P.A. van

                                                Vechgelt pastor

 

[in marge voor en hebben:

Patet in Libro D fol. 115]

 

1757 den 30 novemb. is gecomen den schepen Jacob Stoffels en

heeft aen mij getelt 50 patt(acon)s den pattacon ad 3 guld(en)s en 16 stuf(ers) cleefs

naemens de juffrouw Bloemaerts voor een solemneel jaer-

getijt tot troost van de ziele van haer heer broeder Ludo-

vidus Bloemaers mijnen voorsaet, welck geldt op dese

gemeente heb uijt geset mit noch 50 patt(aco)ns den 6 december

des selfde jaers.

 

[in marge voor 1757:

Patet in Libro D folio 95]

 

Nota dat bij dit geldt geenen intrest was getelt en het selve jaer-

getijt al seven jaeren was geschiet, soo hebben de selve erf(genamen) aengewesen

hier van de betaelinge te soecken soo blijft maer voor jaergetijt 132 gulden.

 

1758 den 2 novemb. is gecomen Hendrik Boots en

heeft aen de kercke alhier overgegeven eenen

vast brijf op dese gemeente van 125 guld(en)s permissie

voor een solemneel jaergetijt tot troost en laffenisse

van de zijele van sijn vader zalig(e)r Jan Boots vorders

voor de zijele van sijn moeder Anneke van der Schoot

te weete naer haere doodt, maer vermits de intresse

hoogh sijn volgens den brief ende reets twee jaeren

enstonden te verloopen soo heb aen hem op conditie

in den brief vermelt 25 guld(en)s en de verloope intresse

uijt de kercke middelen geven maekende te samen

37--16--0 permissie. Dese 25 guld(en) heeft Hendrick Boots

aen de kercke wedrom gegeven int jaer 1767 den 3 meert.

 

1759 is gefundert een solemneel jaergetijt voor de

ziele van Anna Steencamp Faes Faessen en Jan Lennaers

haeren mans. Vide L. D. fol. 120.

 

1761 (den) 29 jan(uari) is gefundert een solemneel jaergetijt door

Barbara Smets voor de ziele van Bernard Wolters en

naer haere doot oock voor haere ziele. Vide hunc librum

fol. 40.

 

Inv./blz. 245A/77v(erso)

 

1761 (den) 10 decem(ber) is gefondert een solemneel jaergetijt voor

de ziele van Wolter Jansen, sijn moeder Jenneken Stoffels zalig(er)

en voor de ziele van sijn vader Ruth Jansen als de selve

sal gescheiden sijn van sijn sterftelijck licham. Vide L.

D. fol. 121.

 

1762 (den) 13 meij is gefondert een solemneel jaergetijt voor de

ziele van Hendrick Vaessen en Lijsbeth Peters sijn huijsvrou.

Ut patet Lib. D. fol. 123.

 

1763 (den) 20 junij is gecomen Lindert Vervoort en heeft in voldoening

van den wille van Lijsbeth Peters zalig(er) sijne moeder getelt

hondert en vijftigh guld(en)s permissie voor een solemneel jaergetijt

voor de zielen van Lindert Penninghs en Jan Vervoort

welck jaergetijt sal gehoude worde den 14 januarii ende de

vijftigh guldens om hier door een solemneel jaergetijt te

maecken voor de ziele van sijn moeder mit haeren eersten

man zalig(iger) Jan Tijssen het geene eerst maer enckel was.

Maer den selven verbint hier mede sigh selver ende sijne

kindere. Soo de intresse van dese voor seijden 150 guldens minder

soude worden als tegens vier per cent dat hij als dan noch

aen de kercke sal geven eens voor al 37 guld(en)s en 10 stuf(ers) permissie

Aldus geschiet tot Bree dato als boven.

Is uijtgeset op dese gemeente.

Dese 37 guld(en) en 10 stuf(ers) sijn gesupleert door den ondersc.

en bij het kercken geldt gelegt. Ita testor P.A. van

Is uijtgeset                                            Vechgelt pastor.

                                                L. Vervoort

 

1765 (den) 4 januarii is gecomen Helena Martens weduwe van

Jan Snellen en heeft aen mij naemens de kercke alhier

geteldt 125 guld(en)s permissie voor een solemneel jaergetijt

voor de ziele van haeren man zalig(er) ende voor hoere ziele

als die van haer sterftelijck licham sal gescheiden sijn

Is uijtgeset                                Ita testor P.A. van Vechgelt

                                                                        pastor

 

1768 den 18 janu(ari) is gecomen Geret Peters begerende een solemneel

jaergetijt volgens wille van sijne moeder voor de ziele van sijnen

vaeder zalig(er) Gerit Peters en Lijsbeth Heldens sijne moeder zalig(er)

                        intresse vier guldens ruremonts

1769 voldaen 1770 voldaen 1771 voldaen 1772 voldaen 1773 voldaen, 1774 1775 1776, 1777,

1778 1779 voorders op het maenboexken. Gerardus Peeters betaelt dit.

 

1772 den 8 feb(ruari) sijn gecomen Gerit Peters schepen en Gerit Smets geswoore

van dese gemeente begerende een solemneel jaergetijt tot troost van de

ziele van haeren schoonvader en schoonmoeder Lens Faessen en

Mechel Peters en soo voorts volgens haere intentie waer toe sij

op dato voorscreven geteldt hebbe aen mij naemens de kercke

hondert en vijfentwintigh guld(en)s ruremonts. Ita testor

                                                                        Is uijtgeset.

 

Soe ....ota dat Willem Hermes met sijn susters verschult is te saemen

twue hondert guldens te weten viftigh van de armen die ghelick hier

besidens staet sijn overghewesen van de armen. Noch viftich guld(en)

hercoemende van het jaerghetidt van Jacob van Helden / item noch 50 guld(en)

herkoemende van het iaergetidt van Jan Kusters / ende noch 50 guld(en)

hercoemende van Stinken Guitsen s(alige)r jaergetidt.

 

1774 den 1 octob(er) is gecomen Jan Heldens en heeft aen mij naemens de

kercke alhier getelt 125 guld(ens) permissie voor een solemneel jaergetijt

voor de ziel van sijne vrou Agnes Stoffels als oock voor de sijne als

deselve sal gescheijden sijn van sijn sterftelijck licham, het

geen bijt kercke geldt gedeponeert hebbe. Ita testor P.A. van

                        Is uijtgeset                                Vechgelt pastor

Siet voorders fol. 102 wegens de jaergetijden.

 

Inv./blz. 245A/78

 

M(emorie)

 

Hier voerens sijn gheassignert de jaerghetiden ock de gelden daer van de welcke

voer mijnen tidt ghefondert sijn / ende nu ock in mijnen tidt

tot heden den 1 martij 1701 ghefundert sijn. Nu wille aenwisen

de meerreste van de kerck gelderen die ick ghevonden hebbe

in de maensedel van Theunis Zegers leste kerckmeester

voer mijnen tidt / ende vorts ock de gelderen die ick

Henricus Stijns pastoor uitghestelt hebbe in mijnen tidt.

 

Eerste eenen gulden twuelf stuiver koemende van het kercken bentien

het gheene alle iaeren verpacht wordt. Nu teghenwordigh heeft

het selve bentien gheleghen neffens de weien ghepacht voer

den voerighen pris Thoen Henderick Hermes soen. Dit beentien

is te vinden in het kercken boeck fol. 16 in het ander fol. 35 soe dat het

alsdan verpacht is gheweest voer twue vat roggen. Nu Roet Joesten

 

Item thien stuiver van eenen schepen baent achter het westerings

huis die nu betaelt worden van Jan Coopmans tot Blerick besitter

van dien baent. Nu Lins den soene van Jan Copmans tot Blerick. Delet

notavi et invenitur inter census ecclesiae.

 

Item twue gulden die erst betaelt heeft Jan Vanderschoot

nu den soen Aert Vanderschoet. Bevindt sigh in den anderen

boeck circa finem dat dese twue gulden sijn de iaerlickse pensioen

van viertigh gulden herkoemende van den heldensche pacht.

 

Item Kerstien Simons heeft iaerlickx betaelt 15 gulden

de pensioen van drij hondert guldens. Nu staen dese gelderen tot

last van onse armen om die wil sij het onderpandt daer van

besitten. Maer nota dat viftigh gulden daer voer koemen van

het iaerghetidt van Henderick Heldens s(alige)r / de

meereste sult ghij vinden in het ander boeck circa finem

dat teweten die derdehalf hondert gulden de ghemeinte verschult

was / ende naerderhandt Kerstie Simons ofte haere kinders soe veel

nieu erven aenghevanghen hebben dat sij aenghenoemen hebben

die derde half hondert gulden te betaelen. Ock staet in het

ander boeck dat de kerck van Venloo pensioen ghegeven hadde

aen onse kerck van wegens den pacht tot Helden welck

gelt de ghemeinte obghebeurt heeft. Wat daer van is hebbe

noit deur den scholtis kerckmomber kunnen recht gheinfor-

mert worden. Nu sijn de armen ontlast van dese somma soe

dat dese somme ghetransportert is deur de schepens aen

de schuldenars van de armen te weten 150 aen Kerst Vaesen aen de heij

viftigh aen de erfghenaemen van Lisbet Simons / viftigh aen Willem

Hermes alias Kusters ende viftigh aen Hend. Heldens alias Bongerts

De vifticht van Bongert sijn afgheleit en staen tot last van Vaes aen de

velse huisen.

 

Inv./blz. 245A/78v(erso)

 

Gerit Gerit Peeters buiten de viftigh guldens herkoemende

van Peeter Gisens iaerghetidt. Item buiten de seventhien

guldens ongeveer herkoemende van Jacob Hermes iaerghetidt soe

betaelt hij noch met Poulus Vaesen de pensioen van

hondert guldens. Van dese hondert guldens en vindt gheen

besonderick aenrichtinghe als alleenlick schulft den pastoir

sal(iger) het ander boeck circa finem dat die hondert

gulden herkoemende sijn van Henderick Christiaens / even

sijn sij nidt betaelt gheworden / ende worden noch betaelt

dese viftigh guldens staende tot last van Gerit Gerit Peeters

herkoemen ock van Gerit Simons den alden kuster. Soe dat

dese viftigh met die viftigh van Peeter Gisen s(alige)r iaerghetidt

ende seventhien van het iaergetidt van Jacob Hermes

sijn ghetransportert van den ouden kuster aen Gerit Gerit

Peeters ende hebben ghedient tot betaelinghe van het

huis het gheene Gerit Gerit Peeters ghecoght heeft voor

den ouden kuster.

De ander helf van die hondert guldens staende tot last

van Poulus Vaesen is mij afghelaght deur Derick den Boij

den soene van Poulus Vaesen / ende hebbe wederom uitghe-

stelt aen Derick Wolters den vadtmaeker aen de velsche

huisen soe dat desen nu de pensioen daer van betaelt. Vide

mijn rekeninge ghesciet Ao 1701 den 24 jannuarij.

Gerit Gerit Peeters heeft die bovenstaende somme afgheleit van hondert

gulden daer van sijn ghetelt aen Geurt Tisen en Peternel sin huisvrouw 50

De rest viftigh naer mijne derde rekeninge ende viftigh aen Vaes aen

de velse huisen. Soe dat Geurt Tisen moet aen de kerck 100 guld(en) be-

taelen ende ock Vaes aen de velse huisen.

 

Item Theunis Meusers heeft betaelt de pensioen van

viftigh gulden van te voeren Peeter Hennis. Dit gelt

bevindt sigh achter in het ander boeck te herkoemen

van Bertien in ghen Noot op Soeterbeck voor verloop

van haeren baent int hoefslagh. Nu is mij dit gelt

afghelaght deur Rut Tisen op Rinkesfort ende

hebbe het selve uitghestelt aen Lins Mertens soe dat

sijnen vader Marten ende sijnen broeder Tilman

Mertens mij daer voer sijn borgh ghebleven ghelick

in het ander boeck circa finem te vinden is.

 

Inv./blz. 245A/79

 

Hermen Pauwen heeft betaelt de pensioen van hondert gulden.

Bevindt sigh in het ander boeck circa finem als dat dit gelt noch

meerder is gheweest ghelick den pastoir s(alige)r is scrivende / maer aen

ghelaght het gheene dat meerder is aen den hoeghen autaer / even die

hondert guldens bevinden sigh in het selve boeck noch betaelt te worden

maer eerst overghewesen aen Gerit Peters / daer naer aen Aert

Vanderschoot den welcke nu noch de pensioen daer van betaelt

naer den handt heeft Aert Vanderscoet met octroij van de schepen overghewesen

die 100 guldens aen Peeter Houben opt Laer. Siet naer het ander boeck achter.

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

 

Jan Hermen Pauwen soen nu wonachtich tot Blerick is ock

verschult viftigh gulden aen de kerck ghelick hij ock veele iaeren

de pensione daer van betaelt heeft. Even en vinde gheen besondere

naerrichtinge van den oorspronck van dit gelt / als alleenlick

in eenighe oude seelen van de kerckmeesters signantelick in de

maensedel van Henderick Hermes kerckmeester voer het iaer

1671 als dat dese viftigh guldens sijn herkoemende van Jenneken

Heinen.

Nota hier boeven in de iaerghetiden dit gelt ghespecificeert te sijn.

 

Jan Sibert buiten die viftigh gulden herkoemende van

het iaerghetidt van Willem Vaesen s(alige)r iaerghetidt is daer

boeven noch viftigh gulden verschult aen onse kerck ghelick

achter in het ander boeck te vinden is soe dat het schindt

dat dese uit de pensioen van de kerck hem getelt sijn.

Nu dese viftigh gulden ende ock die ander viftigh

herkoemende van Willem Vaesen iaergetidt sijn ghetrans-

portert aen Tilman Mertens ghelick och achter in het

ander boeck te vinden is / soe dat Tilman teghenwordigh

de pensioen daer van betaelt ende noch van 6 guldens die

hij doens op sich naem teweten te saemen hondert ses gulden

4 st(uiver).

 

Inv./blz. 245A/79v(erso)

 

Jan Scruiers heeft betaelt buiten de hondert gulden herkoemende

van het iaergetidt van Jan Hermes ende sijn huisvrouw item bui-

ten die eenensestigh guldens herkoemende van het iaerghetidt van

Jenneken Werten. Item buiten die viertigh gulden herkoemende

van Stinken Guitsen iaerghetidt, noch viftig gulden die sijnen

vaeder Dirick verschult was uitwisens het ander boeck circa

finem Nu staen dese viftigh guldens

met de andere posten van Jan Scruiers tot last van Geurt Smets

soe dat desen nu iaerlicx betaelt van dese posten te saemen

alle iaers twuelf guldens elf stivers. Siet het ander boeck

circa finem alwaer ock te vinden is een gerichtelicke onderpant.

Nu Peeter den soene van Geurt Smets.

 

Jan Boien is eerst verschult hondert gulden herkoemende

van het iaerghetidt van This op den Hoof ende Jenneken

sijn huisvrouw / noch is hij verschult hondert gulden

van het iaergetidt van Cornelis Spee ende Lisbet sijn huis-

vrouw / noch is hij verschult vifentwuintigh guldens die hem

den scholtis ghelanght heeft / soe dat van dese posten te sae-

men is eenen gerichtelicke onderpant uitwisens het ander

boeck circa finem. Noch is Jan Boien verschult vifenseven-

tigh gulden van het iaerghetidt van Dries Rutten

ghelick ick ock eenen gerichtelicken brief daer van hebbe ons

overghewesen van Jan Dries Rutten soen. Noch is Jan Boien

verschult het derden part van Michel Copmans iaergetit.

Siet hier voerens naer de iaerghetiden.

 

Jan Houben betaelt van eenen gulden 5 st(uiver) de pensioen hercoe-

mende ghelick den kercken boeck scrift van Zeets van ghe Laer.

Nu Huibken den soen.

 

Inv./blz. 245A/80

 

De erfghenaemen van Lennen Claesen ende Merij sijne

huisvrouw buiten de hondert gulden herkoemende van Heer Her-

men Dorenbosch iaergetidt / item buiten

de viftigh gulden herkoemende van Stinken Guitsen iaergetidt

item buiten di viftigh gulden herkoemdende van Claes Vaesen iaer-

ghetidt soe betaelen sij noch viftigh guldens van outs soe dat

sij nu 250 guldens verschult sijn aen de kerck. Die leste

viftigh gulden hier ghespecificert en vinde besonder gheen

oerspronck te weten met wat occasie die ghefundert sijn.

Even nit de oude maensedels soe vindt men dat sij ghe-

maent ende betaelt sijn ende noch betaelt worden.

 

Henderick in ghen Noot op Soterbeeck nu Jan in ghen Noot ende

de weduwe van Leenart Neesen tot Helden betaelen saemen iaer-

licx twue gulden. Vinden anders gheen naerrichtinghe

als in de oude seelen signantelick in de maensedel

van Hend. Hermes kerckmeester Ao 1671 dat die

voertkoemen van eenen baent in het hoefslagh. In de

plaets van de weduwe van Lenert Nesen tot Heldens betaelt

nu Gerit Crommentuin tot Helden te weten eenen gulden

in de plaets van Jan in ghen Noot betaelt nu Evert op Soe-

terbeeck te weeten ock eenen gulden.

 

Dit is erlaght int jaer 1765 ita testor.

Is oock wedrom uijtgeset                      P.A. van Vechgelt

aen Kerst Maessen vide L. D. fol 80                 pastor

 

Trutiens Simons betaelt van haer goet aen de langhe

heide 18 stuivers nu This Kremers op Tongerloo

met consorten teweten Kerst Vaesen ende den jongen

cuiper Ian.

 

Inv./blz. 245A/80v(erso)

 

Jan Smets aen de herstraet aen de heide nu de weduwe

betaelt iaerlickx de pensioen van viftigh gulden. Dese viftigh

gulden was Jan Leenen den Cuiper schuldich ghebleven aen

de kerck als hij kerkcmeester gheweest was / ende heeft de

selve overghewesen aen de voerscreven Jan Smets.

Siet het ander kerckenboeck naer circa finem.

Nota dat Jan Leenen daerenboeven noch schuldigh bleef

aen de kerck 23 guld(en) 13 st(uiver) maer heeft in mijnen tidt

ghedocert dat hij dese aen de kerck betaelt heeft. Nu betaelt

de pensioen van Jan Smets Kerst Tilman Mertens soene mits dat

hij het goet van Jan Smets aen de herstraet van de kant van de heide

ghecoght heeft.

 

Laeten camp liggende naest Geritien Heldens huis is ghe-

fundert tot missen te doen uitwisens het kercken boeck.

Ock is den selven verschult aen de kerck iaerlix achtien

stuivers. De missen worden nu betaelt van den gheenen

die den camp ghepacht heeft ghelick nu den camp

van mij ghepacht heeft Henderick Knippenbergh / ende

ock mij betaelt soe veel als hij den camp gepacht heeft.

Die achtien stuivers worden betaelt aan den priester die

de missen leest / ende worden soe veel minder missen

gheleesen. Over desen camp is een proces gheweest

aen het geestelick hof tegens Dirick Copmans maer

de kerck heeft ghetriumphert / soe dat nu van wegens

de kerck dien camp iaerlicx verpacht wordt. Siet in

het ander boeck non nihil ante medium daer wordt

de sententie van dien camp verhaelt.

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

Jan Vaesen int Roet van 50 gulden de pensioen die hem

ghelick den kercke boeck behelst ghelangt heeft den scholtis / daer

naer de kinderen / nu betaelt Willem den Schoenmaeker int Roet

vermits hij het goet voor die kinderen heeft aengheslaeghen.

Desen post is hier voerens te vinden.

 

Inv./blz. 245A/81

 

Peeter Borbers kinders nu Truit aen de velsche huisen

de huisvrouw van Gerit Snellen betaelt iaerlickx de pen-

sioen van 47 guld(en) 10 st(uiver). Dese somme bevindt sigh achter

in den anderen kerck boeck dat Peeter Borbers de selve

is schuldich ghebleven als hij is kerck meester

gheweest.

 

Dese bove gescreve som aen mij voldaen mit 40 guld(en)

uijt particulire reden mit twee jaeren intresse voor

het jaer 1750 en 51 geschiet den 28 janarij 1752

De rede hier van bevinden sig                P.A. van Vechgelt pastor

int boeck D. fol. 84                   mij present Gerardt Smets

 

Tot noch toe sijn ghespecificert alle de gelderen van

de iaergetiden tot desen tidt toe als men scrift

1701 ghefundert / item sijn ghespecificert de

gelt renten die ick ghevonden hebbe te weten

int gheheel als ick Ao 1683 pastoir gheworden

uitwisens de maensedel van Thunis Segers die

ick als doen kerckmeester ghevonden hebbe. Nu wille

vorders aenwisen alle de gelt renten de welcke

ick in mijnen tidt uitghesat hebbe soe uit de iaer-

lickse inkompsten als van het kercken hout het gheene

ikc met octroij van sijne hoegwerde vercoght hebbe.

Mijne rekeninghen moet naer ghesien worden ende

sal sigh bevinden dat die gelderen die in mijnen tidt

aenghelaght sijn tot de nieuwe remonstrantie wede-

rom in staet sijn iae noch veere vermeerdert.

Darom als ist dat eenighe gelderen van de iaerghetiden sijn

opghenoemen ende uitwisens mijne rekeninghen aenghelacht sijn

tot de kerck / nu even noch meer gelt uitghesat is als die opghenoemen

penningen sich importeeren.

 

Eerst hebbe uitghesat aen Roef Ioesten 50 guldens

waer van hij nu de iaerlixse pensioen van geeft.

Is naer te sijn mijne rekeninge Ao 1701 item het

ander kercken boeck circa finem. Is dan Roef aen de kerck

verschult te saemen hondert vierthien guldens te weten noch

64 buiten dese viftich ghelick hier voerens te vinden is.

 

Dese 64 guld(en)s staan nu tot laste van Lijsbeth Bouten

gelijck te sien is int leste kercken bouck mit noch

11 patt(acon)s en 2 sch(illingen) alles te samen 31 patt(acon)s en 2 sch(illingen) jaarelijx tegens 4 par

cent fol 112.

 

[in marge voor Eerste hebbe:

dese 50 guld(en)s nu tot laste van de wed(uw)e Geurt Joosten]

 

Inv./blz. 245A/81v(erso)

 

Noch hebbe uitghesat aen Gerit Bergh 50 guldens voer de

kerck waer voer is borgh ghebleven Gerit Heldens sijnen

swaeger uitwisens het ander kercken boeck circa finem.

Is ock naer te sien mijne rekeninghe Ao 1701 den 24 jan.

 

Noch hebbe uitghesat 25 guldens aen Vaes Vanderschoet

voer de kerck soe dat Merten Tilmans de kercke ghegeven

heeft vifentwuintigh guld(en) ende 25 aen de paters minne-

broeders tot Venloo staende alle bei aen Vaes Vanderschoet

hebbe dan aen de paters tot Venloo uitwisens het ander

boeck circa finem. Die 25 gulden voer de kerck ghetelt

soe dat de kerck nu beide die vifentwuintigh gulden heeft

te pretenderen ende betaelt wordt door Vaes Vanderschoet

iaerlix van de pensioen van 100 guldens.

                                                             Deese 50 gl sijn

erlaght den 11 febr. 1749 door Christiaen Jacobs ende Gerit

Jan Bolten. Vide het out kerckenboeck fol. 133.

 

Noch hebbe uitghesat aen Thoen Smets 50 guldens

uitwisens mijne rekeninge Ao 1701 item het ander boeck

circa finem. Is dan Thoen Smets verschult aen de kerck

te saemen hondert vifentwuintigh gulden te weten dese

viftigh ende vifenseventigh herkoemende van Mechel

Oetiens iaerghetidt.

 

Noch hebbe uitghesat aen Jan Leenen den cuiper

viertigh guld(en). Siet het ander boeck naer item mijne

rekeninge de Ao 1701.

 

Inv./blz. 245A/82

 

Noch hebbe uitghesat aen Henderick Heldens alias Bongerts

viftigh guld(en). Is wederom naer te sien mijne rekeninghe

ende het ander boeck. Nota dan dat Henderick te saemen aen de

kerck schuldich is hondert gulden te weten noch viftich die

door de armen met wille der scepen aen de kerck ghetransportert

sijn / vermits de armen aen de kerck verschult waeren. Nu heeft

Bongarts dese viftigh met de ander afgheleidt ende sijn aenghe-

noemen door Vaes aen de velse huisen.

 

Noch hebbe uitghesat aen Jan Tewuen viftigh gulden.

Is wederom naertesien mijn rekeninghe Ao 1701 item

den anderen kercken boeck.

 

Noch hebbe uitghesat viftigh guldens aen Evert

Peeters proba ghelick hier voerens. Dit gelt betaelt nu

Derick den Boede soe dat desen nu te saemen 150 gulden aen

de kerck verschult is te weten 50 hier ghescreven item noch hondert

die door Jan Maesen afghelacht sijn ende door hem opghenoemen

uitwisens het ander boeck. Hij was even wel noch hondert guldens

schuldich aen de kerck maer die heeft hij afghelacht ende staen nu

tot last van Derick Wolters in den Winkel.

 

Noch hebbe uitghesat hondert guldens aen

Peeter op het Laer te weten Jan Houben soen

ende Hille sijne swaegerse. Proba als voeren is dan

Peeter schuldigh uit wisens t ander boeck 200 guld(en).

 

Noch hebbe uitghesat aen Derick den Boede

viftigh guldens proba als voeren. Dese viftigh

gulden sijn mij weder ghelagt ende hebbe uitghesat

wederom aen Derick Wolters den radtmaeker

soe dat desen radtmaeker nu schuldich is aen

de kerck de pensioen van 100 guld(en) te weten

van dese 50 ende van 50 die te voeren Poulus

Vaesen aen de kerck verschult was ende deur Derick

den Boij ock ghetransportert sijn aen desen radtmaeker.

Proba wederom als boeven.

 

Inv./blz. 245A/82v(erso)

 

Noch hebbe uitghesat vifenseventigh guldens aen Tilman

Jacob Libekes soen. Proba als hier voerens. Nu de erfghe-

naemen te weten Jan Jacob Tilmans soene / Lisbet aent Westering-

etc.

 

Noch hebbe uitghesat aen Lins Willems aen de windt-

meulen viftigh guldens. Proba als boven.

 

Noch hebbe uitghesat aen Jan Geurts alias Das op

Tongerloo viftigh guldens. Proba als boven. Is dan Jan

Geurt schuldigh saemen 100 guldens teweeten noch viftich

hercoemende van Loef Oetietns iaergetidt.

 

Noch hebbe uitghesat aen Jan Jacob Libekes soene

viftigh guldens. Proba als boven.

 

Noch hebbe uitghesat aen Jan Willem Bolten alias Verhees

soen viftigh guldens uitwisens mijne rekeninge Ao 1695

den 5 aug. ghesciedt ende den anderen boeck circa finem.

Voer dese viftigh sijn borgh ghebleven Willem

Bolten den vaeder ende Lamert Dirickx den swaeger

ock uitwisens den andere boeck circa finem. Dese viftigh

gulden sijn afghelacht ende hebbe de selve met wille

van 2 schepens uitghesat aen Jan Simons opt Dubbroeck

soe dat Jan Simons nu met agrentis (= akkoord) van twue scepen

aen de kerck schuldich is hondert guldens. Soeck int

ander boeck daer vindt men ock de handt van de schepen.

 

Inv./blz. 245A/83

 

Uitwisens mijne rekenghe soe hebbe noch uitghesat

viftigh guldens teweten uitwisens mijne rekeninghe

Ao 1695 den 5 aug. ende dat aen Jan Linsen.

Maer Jan Linsen heeft mij dese viftigh wederom

ghetelt uitwisens het ander boeck circa

finem ende in mijne rekeninge Ao 1701 den 24

jannuarij hebbe ghedocert dese penningen

soe dat de kerck des wegen nidt te kort en komt.

Ita fidem facio de hic et anterio..ibus pecuniae

riis reditibus hac 1ma martij Ao 1701

            Henricus Stijns past.

 

Nota me sepius conquestum fuisse de pretore quoad anniversaria

aliqua purum veditus non specificavet / item etiam me sepius de

eodem conquestum fuisse quoad computus quorundam .. dilinum ecclesiae

eo quod pecunias receptas abt dilibus non monstravet esse ecclesiae

applicatas adeo ut desuper etiam eundem cum venia illustrissimi

in lite congressus fuerint verum cum praetor computum fecisset

per Dnum Simonem in quo ecclesia ipsi deberet 277 florenos /

item etiam aliqua dubia intercurrerent / tandem acquievi cum

prefatum debitum ex computu / item etiam egregium ciborium

ecclesiae Dom..ret ita fidem facio ut supra.

                                    H. Stijns pastor

 

Nota etiam me fecisse duos computus approbatos et subsignatos

per Dnum Decanum et scabinos unum anno 1695 alterum

Ao 1701 uti hic supra annotavi. si quid igitur difficultatis aboriatus

praefati computus vevideri poterunt. Etiam constabit quod s...do

capitalia levaterim et applicuerim utensilibus ecclesiae ..uta ....

de remonstrantis / tamen etiam notabiles summas ad additum de

posuerim / adeo ut ecclesia non parum sit prosperata.

 

Inv./blz. 245A/83v(erso)

 

1818 den 1sten junij is bij mij onderschreven Heer Pastoor

gekoemen Gerardus Hanen ackerman binnen Bree, denw(elke)

mij volgens testament van den 14 8ber 1814 door de Heer

Notarius Hendrixs van Helden gemakt, den laesten wil van

sijne suster Wilhelmina Haenen heeft bekend gemakt.

Te weetten dat alle jaeren volgens den tijd van haere sterf-

uere / den geweest is den 20 junij 1817 / voor haer

Wilhelmina Haenen, en haere ouders Joannes Haenen en

Hendrina Joosten in de parochiale kerke tot Bree een

solemneel jaergetijde met den oorgel moet gehouden worden.

Tot versekeringe van haeren uijtersten wil, geeft sij

haeren broeder Gerardus Haenen, en bij afsterven aen

sijne kinderen als een onderpand ter fundatie en

voor uijtgift, waer uijt hij dit anniversarium moet be-

taelen; gelijck ik dit uijt het testament hebbe geschree-

ven / 1mo eenen bemd van drijvierde deel morgen

groot, gelegen te Bree aen het Luorbroek. 2do

een kamp groot drij vierde deel morgen, gelegen tot Bree

aende korte hijde genoemt Gerit Boomen kamp. 3tio

een bemtje groot eenen halven morgen gelegen te Se-

venum aen den Steindert. Tot versekeringe van

desen haeren laesten wil sijn bovenbenoemde grond-

stukken specialijck verbonden en veronderpand tot

de betaelinge der geseijde stigtinge. Dit erfelijck jaar-

getijde alhoewel het niet uijt het testament blijkt, is

volgens de woorden van Gerardus Haenen, aen denw(elke) sij bij

levenstijde haere meijninge heeft verklaert, gestigt voor

haer en haere ouders voorgenoemd en is voor het eerste

mael gehouden den 27 junij 1818, en sal altijd op

bepaelden daeg gehouden worden. Soo door mij

heer pastoor tegens betaelinge van 6 gulden en 19

stuvers aengenoemen en goed gevonden. Ziet hierover de de pastoreel

                                                               papieren.

Bree (den) 1 junij 1818                 J.D.W. Leurs

                                                            Pastor

 

Inv./blz. 245A/84

 

[blanco pagina]

 

Inv./blz. 245A/85

 

Nu volgen de koeren rentens eerst van di landen ofte erven

de welcke de kerck toe koemen ende alle iaeren verpacht

ende nota dat die landen ofte erven schat vrij sijn erst omdat

de kerck het horologie komt te onderhouden ten twuede omdat de

kerck aen den schoolmeester alle iaeren gheeft thien gulden. Hier van

is een briefken bij mij te vinden ondertekent door de scepens.

 

Eerst verpacht de kerck alle iaeren drij vierendels

van eenen morghen gheleghen achter de kerck eensits nu

Gerit Gisen erve, ander sits Lisbet Meester Jans erve

daer van treckt de kerck alle iaeren seven vat rogge.

Dit landt is te vinden hier voerens in het boeck fol. 12

verso in het ander fol. 24.

 

Noch verpacht die kercke alle iaeren anderhalfen

morghen erve neffens ander halven morghen toekoemende

aen de pastorie maekende te saemen drij morghen dese

anderhalve morgen landt van de kerck sijn verpacht ghe-

weest alle iaeren ad neghen vat roggen. Teghenwordigh

worden sij ghebout ten halven van Jan in ghen Noot

tot Soeterbeek ende sijn ghelegen in het broueker

velt naer het inhalt van desen boeck fol. 15 verso in

den andere fol. 30. Nu bout die ander half morgen Jan Beuskens

op Soterbeeck.

 

Noch verpacht de kerck alle iaeren eenen halven morghen

landt ongheveer ghelegens achter Lisbet Simons huis voer vif

vat roggen ghelick teghen wordigh daer voer geeft Hende-

rick Bongerts. Dit landt is hier voerens in het kercken

boeck te vinden folio 30 verso in het ander fol. 60.

 

Noch verpacht de kerck een veerdel landts en luttel

mijn ofte meer voer een summeren ofte twue vat roggen

ghelick teghen wordigh daer voer geeft Jan Heldens Geertien

Simons soen. Dit stuck landt is hier voerens in het

kercken boeck te vinden fol. 30 in het ander fol. 59. 

 

Inv./blz. 245A/85v(erso)

 

Noch verpacht de kerck eenen morghen in den schoeren

voer een malder roggen ghelick teghenwordigh daer voer geeft

Willem Merij Heldens soene. Van dit landt heeft de kerck de

helft van het ander de ander helft heeft den pastoir twue

deels ende den kuster een deel. Desen morghen landts is te vin-

den in het boeck fol. 22 verso in het ander fol. 44.

 

noch verpacht de kerck ongheveer twue morgen erve gheleghen

int dorp nevens der erve van Bartien de weduwe van Gerit Heldens s(alige)r

ende Knippenbergh erve half ghebout ende half weide ongheveer

van die erve treckt de kercke iaerlicks achtien st(uiver) loepent. De meer-

reste wordt gheapplicert aen den priester die de missen van de

fundatie komt te doen / de ghebout erve / gebruickt tegen wordigh

Aret Heldens ofte neven advent / de weide ghebruickt teghen wordigh

Hend. Knippenbergh.

 

Inv./blz. 245A/86

 

Nu koemen de erfpachten van de kerck soe ende ghelick

de selvighe nu Ao 1701 in stadt sijn / ende ghebeurt sijn

ofte betaelt ab Ao 1684 als ick in de pastoris ben ghekoemen.

 

Eerst Jan Sijmons is verschult aen de kerck een erf malderen

roggen nu betaelt dit malder Gerit den soen woenende aen het

valder int Roet teweten de helft. De ander helft betaelt Peeter

Tilmans daernaest bij die de helfte van dat goet aent valder ghecoght

heeft.

 

Derick Coopmans seven vat roggen nu worden betaelt

van Henderick van Knippenbergh ende de weduwe van Lenardt

van Hoemoet tot Venloo hier van betaelt Knippenbergh

negen cop ock soe veel Joes Mons de rest betaelt Joes en Peter van

Hoemoet tot Venloo.

 

Willem Simons kinderen thien vat roggen nu worden

betaelt deur Jan Heldens Gertien Simons soene / ende Willem

Gerit Simons soene. Sijn gheleghen in hun goet aen de corte heide

herkoemende van Jacob Haenen kinderen is naer te sijn desen boeck

fol. 11 het ander fol. 22.

 

Tisken Maesen in het Roet ende Willem Smets vier vat

min een spint. Nu worden betaelt deur de kinderen van Tisken

Maesen ende Jan Coopmans tot Blerick di het onderpant nu

besit van Willem Smets. Desen post is te vinden in het boeck fol.

13 in het ander fol. 25. Nu Lenart Puemans tot Blerick.

 

Inv./blz. 245A/86v(erso)

 

Jan Bitsen kinderen met consorten 2 vat roggen volgens

het boeck fol. 6 verso in het ander fol. 12 maer nota dat

teghenwordigh de erfghenaemen hebben het onderpant aen mij

voer de kerck ghetransporteert met occasie dat de ghemeinte van

Sevenum willen pretenderen dat het onderpandt te weten een

seker bentien achter het iersel soude liggen op het territoir van

Sevenum ende alsoe den schadt voer hun pretenderen ofte het gras daer

van koemen te sniden.

 

Faes Oetiens daer naer Gisbert Gisen anderhalf vat roggen

nu betaelt dit Jan Heldens der schoensoen van Gisbert Gisen

ende is ghelegen in Schier en camp daer Jan Heldens nu woent.

 

Frans op die herstraet daer naer Gisbert Gisen derde half

spint roggen nu wordt betaelt deur Kerst den soen van

Gisbert Gisen.

 

Bertien Sol een spint roggen nu wordt betaelt deur

Peterken Dierix nu door Aert Peters.

 

Christiaen ende Neesken Spee een malder roggen nu

wordt betaelt deur Gerit Gerit Peeters ende Henderick

Heldens alias Bongerts. Soe dat dese twue hebben het onder-

pant van dit malder ghelick te vinden is hier voerens

in het boeck fol. 15 in het ander fol. 29.

 

Inv./blz. 245A/87

 

Engel de Greef een half malder roggen nu wordt betaelt

deur Jan Tewuen ende Jacob Simons kinderen. Dit is te vinden

in dit boeck fol. 8 in het ander fol. 15. Nota dat Aert Peeter een

deel van de onderpant ghecocht heeft soe dat hij met Willem Jacob

Simons soen ende die weduwe van Jan Tewuen den pacht moet betaelen.

 

Het cremers goet in dorp daer naer Jacob Hermes drij

vat roggen. nu wordt betaelt deur Gerit Reuls den

kuster ende de kinderen van Lenertien Hennes s(alige)r tewe-

ten van het goet daer sij nu in woenen.

 

Geurtien Guitsen alias Deckers aent Dubbroeck

3 vat ende een half spint roggen nu wordt betaelt

deur Jan van Roggel ende Henderick Aerts aent Dubbroeck

die het onderpant voer een deel bewoenen maer Henderick

betaelt meer als Jan mits hij ock meer heeft van het onderpant.

 

Henderick Faes Oetiens acht vat roggen nu wordt

betaelt deur Servatius den soen. Twue vat hier van

liggen in een veerdel landts achter het tomels dwaeren

uitwisen dit boeck fol. 26 het ander fol. 51. Om het onder-

pandt te vinden van het malder is naer te sijn dit boeck

fol. 8 verso. Het ander fol. 16. Soe dat op dese selve blaeder is

te vinden een half vat rubsaet het gheene Servaes Oetiens

betaelt voor een deel soe dat dien rubsaet ende dat malder rogge

ghelegen sijn in schuer en camp bij den huise. Die acht vat rogge

betaelt nu Henderick Vaesen ofte Loven alleen. Aen den rubsaet

betaelt noch Tis den Velbereider ende Gerit Linsen aen de heij.

 

Teuw Weuten daer naer Peeter Tisen van hun

goet beneffens het huis van de weduwe van

Leenart van Hoemoet tot Venloo 4 vat roggen

nu wordt betaelt deur Dierick Wolters

den raedtmaeker in den Winkel. Is te vinden in dit

boeck fol. 10 verso in het ander fol. 20 soe dat hij dit onderpant

bewoent.

 

Inv./blz. 245A/87v(erso)

 

Jacob van Helden drij vat nu wordt betaelt deur

Peeter aen ghen Eindt woenende teghenwordigh te Blerick

op de hoof van de weduwe van Jan Nabben tot Sevenum

Lenertien Baltus

Lisbet Verheien ende moer Trijn. Het onderpant is geleegen int

broeker velt neffens Marten ende Jacob Tilmans lant die daer van

ock een half malder aen de kerck betaelen.

 

Jan Linskens kinderen drij vat van hun goet aen Soe-

terbeeck neffens Marten Verolimeulen goet ende inghen hoof

nu wordt betaelt een deel deur Jacob aen ghen Eindt op Soeterbeeck ende

is te vinden fol. 31 verso in den anderen fol. 60. Nu betaelen

die het onderpant selven Drees den halfman op den hoof aent eint tot

Barlo betaelt de helf van dien pacht het vierden deel betaelt

Jan Lemmes scepen tot Barloo ende de ander vierde part Jan

op den koesdonck in de plaets van desen Jan nu Evert op Soterbeeck.

 

Hein den Schoenmaeker aght vat roggen nu wordt

betaelt deur Jan Houben den schoensoen. Is gheleghen in twue

morghen landts aen de corte heide met eenen krommen geer. Nota

dat in dese twue morghen sijn veronderpandt gheweest tot twue

malder toe / maer twue vat daer van sijn ghetransportert op ontrent

eenen morgen aenschietende aen de twue morgen van Jan Houben ende

toehoert de weduwe van Jacob Simons / ende die ander twue

vat sijn ghetransportert op het landt van Vaes Jan Gisen

soen aenschietende aen het landt van de weduwe Jacob Simons

Willem Smets twue vat roggen nu de weduwe van

Jacob Simons ofte wordt betaelt deur de kinders van Ja-

cob Simons s(alige)r. Siet naer den post hier naest voerens den jon-

ghen Jan Maesen mits dat hem het onderpant is aenghedeilt soe

betaelt hij nu den pacht.

 

Jan Gisen aen de corte heij 2 vat roggen nu wordt

betaelt deur Vaes den soen. Siet naer dese twue posten

hier naest voerens.

 

Claes Trutiens van de Heilers Weide een malder

roggen. Nu wordt betaelt deur de kindts kinderen,

Jacob Tilmans kinderen, Lennen Claesen kinderen etc.

Het onderpandt is te vinden fol. 30 in het ander 59. Reighe-

noeten nu eensits de pastoirs weide, de ander sijde laer velt.

Nu betaelt den kuster 2 vat / Thijs den Velbereider 2 vat

ende Jan Jacob Tilmans 2 vat.

 

Inv./blz. 245A/88

 

Mewis Cas daer naer Jan Zetsen tot Helden van hun

goet aen de veesteegh een malder roggen. Nu wordt betaelt

deur Jan Houben die dit onderpandt nu besit aen sijn huis.

 

Het huis tot Bree van den meulen camp een half

malder wordt betaelt deur den rindtmeester. Soe dat

het huis van Bree nu beerft deur den Heere Baron tot

Aersen het onderpandt heeft. Uitwisens het kerckenboeck

hier voerens fol. 20 het ander fol. 39.

 

Jacob Coppers een half malder roggen van den dorperen

baent nu wordt betaelt deur Lisbet Meester Jans. Dit

wordt bevonden hier voerens in den kerken boeck fol. 13 in

den anderen fol. 26. Nu Derick den Boede.

 

Gerit Peeters anderhalf vat van den dorperen baent

ghelick ock overwist het kercken boeck fol. cit hier naest. Nu wordt

betaelt deur Henderick den soen.

 

Dries Saien alias Theuniskens kinderen anderhalf vat

van hunnen dorperen baent uti fol. cit. Nu wordt

betaelt deur de erfghenaemen van Theunis Bolten s(alige)r. teweeten

door Denis een half vat, door Laem Alitien een half vat, ende

door cuiper Jan een half vat.

 

Stincke Guitsen aen de corte heij anderhalf vat roggen

daer naer Lins Geurts / nu wordt betaelt deur

Gerit den soen van Lins Geurts te weeten de helft door Theunken

aen de heij de vierde part / ende door Rut op Renkesfort ende

Mijn Heer Lommen knecht de ander vierde part te weten Gerit.

 

Inv./blz. 245A/88v(erso)

 

Mijn Heer Lom 2 vat roggen nu wordt betaelt deur

den rindtmeester. is te vinden fol. 5 in het ander fol. 9.

 

Geurt Scruiers een half malder roggen van sijn huis en

hoef uitwisens het kercken boeck fol. 18 in het ander

35. Nu wordt betaelt deur Thoen Schruiers alias Smets.

Nu door Adam Stappen die het huis ghecoght heeft.

 

Jacob Hermes daer naer Poulus Vaesen van hun goet aen de

velsche huisen. Nu wordt betaelt deur Vaes den soen

van Poulus teweeten twue vat rogge.

 

Henderick Hermes van haer goet aen de velsche huisen

ock twue vat. Nu wordt betaelt deur Henderick Haenen

soen.

 

Jan Wolters van sijn goet int breuker velt drij vat

roggen. Nu wordt betaelt deur Marten Tilmans ende de

kinders van Jacob Tilmans etc.

 

Dirick Teuw Weuten daer naer Peeter Elsen

een vat roggen. Wordt nu betaelt deur de weduwe

van Lenaert van Hoemoet tot Venloo. Is te vinden fol.

10 verso in het ander fol. 20. Nu Joes en Peeter Hoemoet.

 

Inv./blz. 245A/89

 

Jan Tomels een malder roggen van het tomels goet

uitwisens het kerckenboeck hier voerens fol. 12 in het ander

fol. 23. Wordt nu betaelt deur Willem Merij Heldens soene.

 

Faes Pauwen daer naer Jan Heldens vier vat

roggen van een stuck landts voer het tomels vaeren

uidt wisens het boeck fol. 26 in het ander fol. 51.

Nu wordt betaelt deur de erfghenaemen van Jacob Simons s(alige)r

te weten door Willem den soen die het onderpant heeft.

 

Lisbet Simons ock van een veerdel landt voer het tomels

vaeren uit wisens het kerken boeck fol. citat. immedi-

atelick hier voerens 2 vat roggen. Nu wordt betaelt

deur Willem Haenen soene.

 

Geurtien Jannis daer naer Stijn Jannis 2 vat roggen

wordt nu betaelt deur de kinderen te

weten door Geurt Jannis / Willem Jannis / Geurt Jannis ofte

Fransen ende Lenart Tisen op het Dubbroeck.

 

Kerst Linsen van sijn goet

aent broeck naest Knippenbergh huis een

half malder roggen. Wordt nu betaelt deur

Marten den schoensoen. Nu heeft het onderpant de weduwe

van Lins Martens maer heeft in langhe nidt betaelt.

 

St. Nicolaes hoof twue vat roggen. Wordt nu

betaelt deur den bedienaer van St. Nicolaes altaer

naer inhalt den boeck hier voerens fol. 3 verso

in het ander fol. 6. teweeten den Heer Caepellaen.

 

Inv./blz. 245A/89v(erso)

 

Dries Smets daer naer Jacob Tewuen een half malder

roggen uitwisens het kerken boeck fol. 31 verso in het

ander 62. Nu wordt betaelt deur de weduwe van

Jan Smets s(alige)r. Nu Gerit Snellen aen de velsche huisen, ende

Kerst Tilmans die het onderpant voor een deel heeft aenghecoght.

 

Trijn Baltus met consorten 1 vat roggen. Hier over

valt eenigh disputa vermits eenighe van de consorten

nidt en willen contribueren. Even is seker dat Gerit

Smets ofte den roien Gerit het derde part moet betaelen.

 

Willem Stevens derdehalf vat roggen. Desen post

is mij onbekent / ende is ock in mijnen tidt nidt betaelt

gheweest. Ita fidem facio de his et venterioribus reditibus

ecclesiae in siligine hac 3tia martii 1701.

                                    Henricus Stijns Pastor.

 

Inv./blz. 245A/90

 

Nu volgen de kerck renten van wijn, was olie

de welcke worden betaelt als sijn geldende.

 

Jacob Hermans ende Gerart Gisen een kan olie wordt

nu betaelt deur het Smeetien tot Merloo ende de kinderen

van Gerart Gisen / is ghelegen in het huis van Gerart Gisen

ende het bachuis van het Smeetien uitwisens het boeck

fol. 28 in het ander fol. 55.

 

Het broeker goet Jen Loeven / Leenart Claesens ende

Willem Snellen een half vat rubsaet volgens het

boeck fol. acht verso in het ander fol. 16. Wordt nu

betaelt deur Servatius Oetiens Thijs

den Velbereider ende Gerit Linsen aen de heide.

 

Gis van de Velt een half kan wijn wordt

nu betaelt deur Jan Coopmans tot Blerick. Is naer

te sien het boeck fol 10 verso het ander fol. 20.

 

Dries Saien alias Theuniskens kinderen van

den dorperen baent een half kan wijn. Wordt

nu betaelt deur Theunis Bolten kinderen. Siet

het kerken boeck fol. 13 verso in den ander fol 26.

Nu betaelt desen wijn Laem Alitien weduwe van Thijs Heldens.

 

Geurt Mans daer naer Gerit Peeters een half

pont olie. Wordt nu betaelt deur Derick Tisken

Maesen soen int Roet. Is te vinden fol. 2 in het ander

fol. 3.

 

Inv./blz. 245A/90v(erso)

 

Sibert Spee daer naer Willem van Tongerloo een half

pont was ende een half kan olie / wordt nu betaelt

deur Lins den soene van Willem van Tongerloo ende

is gheleghen int goet aent Overbroeck teghen de windt-

meulen.

 

Frans op di Herstraet daer naer Gisbert Gisen een pont

was. Wordt nu betaelt deur Kerst den soene van

Gisbert Gisen. Dit is te vinden fol. 18 verso in het ander

fol. 36. Nu door de weduve van Kerst Gisen ende Lenart Jansen

int dorp.

 

Theunis Jannis ende Henderick Jannis een kan olie

wordt nu betaelt Willem Jannis, Lenart Tisen en Gerit

Jannis ofte Fransen.

 

Jacob Copperts een kan wijn van den dorperen baent

uitwisens fol. 13 verso in het ander fol. 26. Wordt

nu betaelt deur Lisbet meester Jans tot Kessel.

Nu door Derick den Boede.

 

Claes Trutiens kinderen een kan wijn. Wordt nu

betaelt deur de erfghenaemen van Lennen Claesen

te weeten deur Jed int dorp.

 

Jacob Tilmans een half kan wijn. Hier over

valt disputa soe dat nu ontrent een ses iaeren

de kerckmeesters eerst hebben begost daer over te claegen

is dan te ondersoeken. Ita fidem facio hac 3tia martij.

                                    Henr. Stijns Past.

 

Inv./blz. 245A/91

 

Noch treck de kerck jaerlickx het gras ende het houdt van het broeck aen

het stock broeck van Mijn Heer Lom ghelegen.

 

Item treckt de kerck iaerlickx de incompsten van eenen baent aen Barloo

ghelegen neffen Henderick Verolimeulens baent.

 

Item treckt de kerck de incompsten van Jan Boien erven die nu ghetrans-

porteert sijn aen de kerck mits betaelende de lasten / soe dat ghetransportert

is voer eerst het huis met een camp sijnde ongeveer 2 morgen. Item

is ghetransporteert ongeveer anderhalven morgen heetende de Windtdel

ten dage wart / item is ghetransportert ongheveer anderhalven morgen

heetende den Heselt daer de capellanie uit treckt een malder erfpacht.

Noch is ghetransporteert anderhalven morgen ontrent knuppen buschen / soe

dat de kerck betaelende den scat te weten te saemen 12 st(uiver). 2 ort.

Item betaelende dat malder aen de capellanie treckt het gheene dat over-

sciet.

 

Noch treckt de kerck eenighe tinsen soe nochtans dat den pastoir

ende den kuster hun aenpart daer uit trecken.

 

1779 den 31 januarii is bij den onderscreven pastor alhier gecome

Gertrudis Tielen weduwe van Jan Pubben die, gehoort hebbende

uijt de acte van fundatie van twee weckelijck missen, dat de

selve hier in de kercke moste gelesen worde, waer van de

eenen uijt haeren hoff op Tongerlo gelegen moet betaldt worde

mit vier en een half malder rogge, sonder last van den selven

te verbrengen, maer niet last van retour geldt, te weete het

malder mit soo veel schillinge alset schattinge uijt gescreven

worde / geen pacht maete, maer gemeents maete. Heeft mit

vrijen wille de dispositie van dese een weckelijcke misse

eens voor altijt gestelt in de handen van den tijdelijcken

capellaen alhier ende Ruth Haenen haeren bouwman geschiet

tot Bree op jaer en dagh als boven.

P.A. van Vechgelt         dit is het handt + merck van Ruth Haenen

pastor et acceptans       int scrieven niet ervaeren

 

                                    And. Casp. Hermans Sacell.

 

Inv./blz. 245A/91v(erso)

 

Volgen nu de inkompsten van de Pastorie soe ende

ghelick ick die nu inghebeurt hebbe ende ghetrocken van

den iaer 1684 tot den iaer 1700 incluis.

 

Eerst treckt de pastorie het deerde deel van de oude thiende.

Noch heeft de pastorie het deerde deel van de smael thiende

maer van de met thiende en treckt de pastorie nivers iedt.

 

Noch heeft de pastorie haer eighen huis, hof water gracht

rondt om het huis ende hof / met twue weiden de welcke

aen ende besiden het huis sich extenderen.

 

Aen een van de weide heeft de pastorie ontrent twue boenders

acker landt maer belaeden met acht malder roggen de welcke

moeten uitghereckt worden aen het officie het gheene teghenwoor-

digh besit den H. Pastoir van Beesel.

 

Buiten de siel sorghe heeft de pastorie tot last om sondagh ende

heilighe daeghen de misse te sijnghen. Item om misse te lesen

op woensdagh ende vridagh maer weete nidt van stricte

intentie.

 

Voer de ghemeinte moet de pastorie het hingst peerdt

onderhalden van den hei mert tot het fest van de

gheboorte van St. Jan Babtist. Ende in schattinghe geeft

de pastorie eens iaerlickx hondert ende eenen lopent gelt

ende van die twue boenders acker landt ellicke schattinghe

vif schellinghen.

 

Nu volghen de koeren renten de welcke vort-

koemen / ghelick mijne leste voersaeten scriven /

van de jaerghetiden. Is naer te sien de eighen

handt van H. Arnoldus Vanderscoet ende H.

Michael Christophorus Felsen soe dat het sijn erpachten.

 

Voer erft heeft den pastoir anderhalven morghen landts

gheleeghen in het breuker velt gheleghen naest het kercke

landt. Dit landt heeft nu ghepacht van mij Henderick

Vanolimeulen aen Soeterbeeck. Dit landt is te vinden

op het kercken boeck fol. 15 verso in het ander fol. 30.

 

Inv./blz. 245A/92

 

Item is gheleghen in den schoiren een stuck landts neffens het

landt van Gertrui Coopmans ghelick aen wist dit kerken boeck fol.

22 verso het ander fol. 44. Van dit landt heeft de kerck eerst

de helfte / de ander helft hebben den pastoir ende den kuster

maer den pastoir heeft 2 deil den kuster 1 deil. Dit landt

hebbe tegenwordigh verpacht aen Willem Merij Heldens

soene.

 

Item treckt de pastorie 2 vat van het huis van Bree

ick segghe twue uitwisens het boeck fol. 20 het ander

fol. 39. Hier valt eenighe questie ofte het in specie sonder

schattinghe moet betaelt worden, maer nota dat H. Michael

Felsen seer dickwils scrift dat het in Bree moet betaelt

worden. Tis te presumeren dat desen den welcke sijne promotie

van den H. Baron ende pedagoge is gheweest op het huis

Arsen nidt en heeft het huis soeken te kort doen.

                                                                         Is maer

erfpacht want de kercke en kuster hebben noit als erf-

pacht ontfangen.

 

Item Jan Simons aen het valderen van het Roet betaelt

aen de pastorie 2 vat in specie wordt nu betaelt deur

Gerit Simons den soene ock sonder schattinghe. Dit summeren

is te vinden in het boeck fol. 14 in het ander fol. 28.

 

Item de armen van Bree betaelen aen de pastorie vif vat

in specie wordt nu inghehalden aen een stuck landts het gheene

den pastoir bouw.. in den westeringh veldt van de armen.

 

Inv./blz. 245A/92v(erso)

 

Item Meriken Heldens kinderen sijn verschult thien vat roggen

van hun goet bij de toemel steegh. Hebben nu het onderpandt

Jan Heldens schepen ende Gerit Heldens ende betaelen ellick

daer van vif vat aen de pastorie soe dat nu twue huisen staen

op het onderpant / het een bewoent Gerit Heldens / het ander

verhuert teghenwordigh Jan Heldens scepen aen Jan den iongen cuiper.

 

Noch sijn verschult een vat erfpacht Meriken Heldens kinderen.

Dit vat heeft mij betaelt Henderick Hermes. Nu betae-

len mij de kinders van Henderick Hermes alias Custers s(alige)r dit

vat is te vinden in het kercken boeck fol. 13 in het ander fol. 23.

 

Jan Kuitiens is verschult een malder roggen erfpacht

volgens het boeck fol. 12 in het ander fol 23. Dit betaelt

mij nu Jan Leenen den cuijper die het onderpant heeft.

Vide fol. 102 verso.

 

Peeter Scruiers is verschult twue vat roggen erfpacht

volgens het boeck fol. 18 in het ander fol. 35. Wordt

mij nu betaelt deur Thoen Schruiers alias Smets den

soen van Peeter Scruiers.

 

Jacob Tewuen ende Henderick den Raetmaeker sijn ver-

schult aen de pastorie vier vat koeren van een stuck landt

in het westeringh een sits nu Gerit Snellen schepen / ander

sij olimeulens paet. Is mij nu betaelt worden deur

den weduwe van Winken in de veesteeg, Jan Tewuen

ende de mombers van Dierick den Raetmaeker kinders.

 

Inv./blz. 245A/93

 

Jan Nabben tot Sevenum is verschult twue vat roggen

erfpacht. Wordt mij nu betaelt deur de weduwe Beelken

Nabben.

 

Claes Hilkens is verschult vif vat roggen erfpacht

aen de pastorie. Daer naer Gerit Peeters om dat hij het

onderpant ghecoght heeft. Nu wordt betaelt deur Gerit

Gerit Peeters den soen van Gerit Peeters.

 

Kerst Linsen is verschult twue vat roggen erfpacht

aen de pastorie van sijn goet aen het broeck naest het huis

van Knippenbergh. Wordt nu betaelt deur Marten den

schoensoen.

 

Tisken Maesen int Roet ende Willem Smets betaelen

samen aen de pastorie anderhalf vat roggen erfpacht

ghelick te vinden is in het boeck fol. 13 in het ander

fol. 25. Nu wordt betaelt deur de kinders van Thisken

Maesen ende Jan Coopmans tot Blerick die het onderpant

heeft van Willem Smets.

 

Wein Jan daer naer Cornelis Spee is verschult aen

de pastorie vier vat koeren erfpacht ghelick te vinden

is fol. 15 in het ander 29. Wordt nu betaelt deur

Lins Boots alias Verlinden die het onderpant heeft.

 

Inv./blz. 245A/93v(erso)

 

Mewis Cas daer naer Jan Zeetsen tot Helden is verschult

aen de pastorie een vat koeren erfpacht volgens het boeck fol.

26 het ander fol. 31 item 99. Wordt nu betaelt deur Jan

Houben die het onderpant heeft.

                                                Moet in specie sijn ut patet

                                                                        fol. 99

                                                                        in libro B.

 

Frans op die Herstraet is verschult aen de pastorie 2 vat

roggen erfpacht van sijn goet daer hij op woent. Daer naer

Gisbert Gisen met Lisbet Simons ende Frans op ghen Steil.

Wordt mij nu betaelt deur Kerst Gisen die dese twue

vat twue iaeren betaelt ende Willem Lisbet Simons soene

die die twue vat voer het derde iaer betaelt. Het onderpant

van die twue vat is te vinden fol. 18 het ander fol. 35.

 

Faes Oetiens is verschult aen de pastorie een vat

koeren erfpacht, daer naer Gisbert Gisen. Wordt

mij nu betaelt deur Jan Heldens schepen den schoen soen

van Gisbert Gisen.

 

Het Haenen goet aen de korte heide betaelt in erf-

pacht in koeren aen de pastorie een malder. Dit hebben

betaelt Gertien Simons / Lisbet Simons ende Lins Geurts.

Nu wordt mij betaelt deur Tilman Mertens den schoen-

soen van Geertien Simons / deur Willem

den soene van Lisbet Simons item deur Gerit den soene

van Lins Geurts.

 

Inv./blz. 245A/94

 

Het Verheien goet is verschult in erfpacht

aen de pastorie twue vat roggen uitwisens het boeck

fol. 24 in alio fol. 48. Hier van sijn mij betaelt

gheweest drij coppen deur Henderick Hermes alias

Kusters ende worden noch betaelt deur Thoen den

soene van Henderick. Noch worden mij twue coppen

betaelt deur Jan Maesen / de ander drij coppen

worden mij geweigert. Is naer te sien de registers

van de voersaeten waer men ock betaelinge is vindende.

 

Noch vindt sigh in de registers van mijnen voersaet

Michael Christophorus Felsen dat Jan Heldens den ionghen

item Jan Heldens van der herstraet verschult. Is aen

de pastorie vier vat ende een half

erfpacht och dat hem betaelinghe daer van gheschiet is

verscheide iaeren / dit nidt teghenstaende hebbe desen pacht

tot decisie van arbiters ghestelt van Rurmonde tegens de

weduwe van Jan Heldens den ionghe ofte Jan van den

herstraet / item tegens haere kinders ende is mij teghen

ghewesen van die arbiters teweten advocaet Aelsen ende

advocaet Lom. Ita fidem facio de his et superioribus

reditibus pastoratus hac 4 martii Ao 1701

                                    Henricus Stijns Pastor.

 

Inv./blz. 245A/95

 

M(emoriale)

 

Hier volgen die renten van

die cappellanie van die kercke

Bree, dewelcke ick onderschreven

vant jaer 1675. in pacifike possessie

getrocken hebbe tot desen huij-

dighen jaere 1701.

 

Ten eersten renten aengaende den altaer

van onse lieve vrouwe.

Die huijsplaetse mit het weijtjen

geheeten heer Meijnerts weijtjen

gelegen tegen over het valderen

van de pastorie, andertsijts Snellen

goet aent broeck.

 

Tijs en Jan op die Bongh tot Baerloë

ses malderen rogghen, daervoor

staet die groote en kleijn bongh, ie-

der drij malder.

 

Jacop Tilmans sesdehalf malder rogge.

Nu Peter en Willem Tilmans sijne soonen

gelegen op het lant den Illijck ge-

noemt, aen die lange heijde.

 

Gerit Vangenhuijs, nu Frans Heldens

en Gerart Snellen anderhalf malder

roggen.

 

Cornelis Spee een malder roggen

nu Tijs Claessen en Jan Maessen.

Jan Erckens drij vat roggen, nu

Willm Verhees.

 

Jan Toemels een vat rogghen

nu Jan Jacop Tilmans, en Willm-

ken Heldens.

 

Gerart Snellen een vat roggen, nu

Gerart Berghs, en Tijs Heldens.


Inv./blz. 245A/95v(erso)

 

M(emoriale)

 

Aert Bolten kusters kijnderen

nu Jan Kusters een vat roggen.

 

---------------------------------

 

Pacht raeckende den autaer van

St. Niclaes.

 

Ten eersten den hoff mit vier mor-

gen lants gelegen int broecker

velt.

 

Jan Schreurs een malder roggen

nu Geurt Smits, en Jan Bitsen.

 

Marten Tilmans drij vat roggen

nu Jan Martens sijnen soon.

 

Jan Heldens en Tijs Heldens neghen

coppen roggen, hier afbetaelt Lins

Willem van Tongerloo soon ses coppen

en Gerit Heldens drij coppen.

 

Jan Looven acht vat roggen

nu Vaes Gijsen den soon, en Aeret

van der Schoor.

 

Jacop Wevers en Peter in de Elsen

anderhalf vat roggen hieraf Jan

Teuwen een vat, en Vaes Pouwels

Vaessen soon een half vat.

 

D'erfgenaemen van Cornelis Spee een

malder roggen. Nu Jan Boeijen.

 

Jan Heldens drij cop roggen.

den schepen.

 

Inv./blz. 245A/96

 

Pachten dewelcke die

Schutterie van St. Anna, en St. Antho-

nius schuldigh sijn te betaelen aen

die cappellanie van Bree, uuijt

wijsens d'vrie gemackt.

 

Ten eersten Cornelis Spee, een

malder roggen, nu Teunis Hermans

den Scholtis.

 

Hendrick Frans Hermans een malder

roggen.

 

Die sempelijcke kijnderen van Peter

Smits een half malder roggen.

 

Willem Weners tot Baerloe twee

malder roggen.

 

Nu Aeret van de Wenderijck, en

Peter Janssen, anderhalf malder

en Aret Grubben een half malder

woonende tot Holt Blerijck

 

Noch geven St. Anthonius schutten

aen die cappellanie van Bree

derdehalf malder roggen alle jaeren

in specie sonder schat, omdat het

lantpacht is.

 

In teijcken der waerheijt hebbe dit

eijgenhandigh onderteijckent Bree

den 17 meert 1701.

 

            Simon Henr. Besanzon

                        Cappellaen in Bree

 

Nota q(uo)d capellania sit curata et onerata ad strietam

residentiam / aliaque plura prout videre est ex authen-

tico instrumento fol. 37 et 38 huius libri.

 

Inv./blz. 245A/96v(erso)

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

De onders(chreven) eheluijden Petrus Hillen en

Agnes Hillen bekennen in contante penninge

ontfangen te hebbe hondert guld(en)s permissie

den patt(aco)n ad 3 guld(en)s 16 stuf(ers) uijt hande van

den h. pastor P.A. van Vechgelt en dat

naemens de caplanie alhier welcke penninge

sijn voorts comende van eenige eicke boomen

toe comende aen de caplanie. Waer van

de onders(chreven) eheluijden beloven jaerelijx en

alle jaeren aen den tijdelijcken heer caplaen

alhier te betalen vier guld(en)s der selve werde

waer voor de selve stelle tot een onderpant

het erfdeel van Agnes Hille aldus geschiet

sonder argh of list tot Bree den 16 meij

                                                1767

                        Petrus Hillen

            namens min vroei Agnes Hillen

 

[in marge voor De onders(chreven):

Dit is erlaght den 14 meij 1769 mit twee jaeren

intresse maeckende te samen 128-5-0 cleefs]

 

Aengesien den h. pastor P.A. van Vechgelt ten

profijte van de caplanie alhier bij forme van be-

leeningh van de cruijs heere tot Venlo int jaer 1768

voor derthien jaeren heeft aengecoght seven malders

en vijf vat rogge erfpacht te trecken hier tot Bree

3 mald(er)s 5 vat, tot Helden 3 mald(er)s, en tot Kessel een

malder, waer onder een half vat geweigert

wordt twee vat en drij coppen uijtte van armoede niet betaler worde

            ende dat voor de somme van vier hondert

en achthien guld(en)s cleefs. Maer vermits de caplanie

van de vercoghte afgaende eijcken boomen gestaen

hebbende soo op Tongerlo als op Dekenshorst / naer

dat de nieuwe plantinge daer uijt betaldt was /

niet meer boni hadden als 318 guld(en)s en 16 stuf(ers) cleefs,

soo consteert dat den gemelten heere pastor daer

bij heeft gegeven ex suis ontrint hondert gulden,

de welcke oock tot den eeuwigen daege sullen

blijven tot verbeteringe van de caplanie, edogh

onder dese conditie dat den tijdelijcken heere

caplaen jaerelijx en alle jaerens ad intentionem

pastoris praefati sal lesen vier missen wanneer

het aen hem sal believen aldus geteeckent tot

Bree den 17 decem(bris) 1769 naer dat den tijdelijcken

heere caplaen voor de eerste mael de opcomste

van den voorseijden erfpacht getrocken hadde.

                        Ita haec omnia esse, et me hoc

                        onus leve libenter assumere

                        testor

                                    J. F. Wittenhorst

                                    caplaen.

 

Inv./blz. 245A/97

 

Hier volgende de rhente ofte in-

comste van de Cuesterije tot Bree

soe ende gelijck ick de selvighe

getroocken hebbe van den jaer 1683

tot den jaer

 

Erstelijck heft den Cuester van alle

de huise in de gemeente van Breij als hij

den omganck doet ontreent het fest van S: Remijgius

een half vat roggen in speci soe nochtans

dat de hovrien hem leveren een vat in specij

uitgenomen kercken hoof van Venlo. Capalaens

hoof, Jan Coipmans hoof, ende den hoof

van derfgenaemen van Tijsken Maesen de

welcke alleen geven drij spint in spesij.

Nota eve wel dat de hovrie op Tongerlo van

Nabben tot Sevenum tot noch toe mij maer

gelevert hebben elck een half vat in spesij.

 

Noch treckt den Cuester alle jaeren het

sesde deil van een seker stuck lans an

de schuer het gene tegenwordich bout

Wilm Jacob Sijmons soen, is naer te sijn het

kercken boeck hier voerens fol. 22.

 

Noch Jan Sijmons aent valderen int Raet

is verschult aen de Cuesterije een vat

in specije sonder schattinghe dit heft mij alle

jaere soe betalt Gerit den soene van Jan

Sijmons, is naer te (sien) het kercken boeck fol.

14.

 

Noch is verschult Peterke Derixs alle alle

jaer ene kop erfpacht gelijck hij alle

jaere alsoe mij betalt heft.

 

Item Jan Nabben tot Sevenum een vat

erf pacht gelijck mij de weduwe alle

jaer betalt heft.

 

Item Tijsken Maesen en Jan Coipmans te

saemen drij koop gelijck ock in passefijcks

possesi ben, is naer te sijn het kercke

boeck fol. 13.

 

Inv./blz. 245A/97v(erso)

 

Item het huis van Bre een vat erfpacht

van sijne muele camp int Raet dit betaele

de rentm(eeste)r van het huis tot Bre, is naer te

sijn het kercke boeck fol. 20.

 

Gijsbert Gissen van Oetiens goet ene haester

erf pacht dit betalt mij nu Jan Heldens

den schepen dije daer op wont.

 

Item het Verheijen goet is verschult alle

jaere een vat erfpacht roggen uitwijst

het kerck boeck fol. 24. Hier van betaelt

mij nu Jan Maesen een spint. Hendrick

Hermans heft mij betalt twe spint,

een spint Lijsbet Sijmuns.

 

Item Peter Schruers een vat erf pacht

gelijck uit wijst het kercke boeck fol. 18.

Dit vat heft mij erst betalt Peter tot Blerick

den soen van Peter Schruers. Nu betalt mij

Anthoen Schruers alijas Smeets dije het onderp(ant)

van sijne broder gekoft heft.

 

Item Cornelis Spe een suemere roggen erfp(acht)

gelijck uit wijst het kercke boeck fol. 15.

Dit betalt me nu Gerit Gerit Peters dij het

onderpant gekoft heft.

 

Item Kerst Leensen een vat erf pacht.

Dit heft mij betalt Marten den schoon soen

van Kerst Lensen, en daer naer Lens der

soon van Marten.

 

Noch treckt de Cuesterije alle jaere een

suemere erfpacht van de kercke alhier

uitwijsens het kercke boeck fol. 18 e(n) 19.

Dit suemere heft mij eerst betalt Marij

Bongarts ende afgekort aen den

pacht dije sij de kerck verschult is tegenw-

ordich betalt mij het selve den H(eer) pastoor

uit de kercke tinse.

 

Item Jan Scheetpe een half vat in spesije

gelijck te vinden is op kercke boeck fol. 16.

Dit betalt mij nu Jan Houben dije dat onderpant

besit.

 

Inv./blz. 245A/98

 

Item treckt de Cuesterije ongever

drij schillinghe uit de kercke tinse naer

in halt des kercken boeck, ende gelijck den

H: Pastoor mij alsoe betalt heft.

 

Item treckt den Cuester van de kerck

van de solemnijle jaer getije dije gefondeert sijn

tot dije hondert guld(en) van elck drij blumusers ofte

twelf stui(vers), ende van de enckele jaergetijde

te weten van elck enen schil(ling) ofte acht stui(vers).

 

Dese vorijge inkomste Raekende de Cuesterije

verclaere alsoe getrocken en genooten te hebben

gelijck hier boven is gespecificeert ende in

teicken der waerheit hebbe eigenhandich ond(e)rteick(ent)

den 2 maij 1701.

 

                        Gerardt Reuls cust.

                        tot Bree.

 

Nota q(uo)d custos teneatur ad

procurandum panem et viinum pro sacrificus nussarum

..uae ficunt in ecclesia de Bree / etiam teneatur ad

procurandas cordas pro pulsandis campanis ecclesiae

de Bree / ita iaveni duo factus sum pastor / ita etiam custos

continuavit tot tempore pastoratus mei spotio sc.

33 annorum prout testor hac 20 febr. 1717.

                                    Henr. Stijns pastor in Bree

 

Inv./blz. 245A/99

 

M(emoriael)

 

NB Wij onderscreven verclaeren de rechte waerheit te sijn dat voor ons

ghecompareert sijn Peeter Smets ende Neulken Hillen sijn huisvrouw ende

bekennen van de kerck ontfanghen te hebben hondert guldens herkoemende van

Drees Smets, die den selven aen de kerck verschult was wegens sijne ouders

ende nu overtelt aen de voorscreven Peeter Smets ende Neulken sijn huis-

vrouw. Soe dat Peeter Smets ende sijn huisvrouw hun nu verobligeeren

om de selve hondert guldens te voldoen / ende de iaerlikxse pensioen te

betaelen te weeten vif vant hondert tot de afloesinghe der selve. Tot dien

einde stellende tot sufficante onderpant anderhalve morgen landt ongheveer

int Westeringh velt een sits Mijn Heer Lom sijn landt ander sits

Janus Hillen landt uitschietende aen de vee steegh. Ock staet te

noteeren dat de ghemelde hondert gulden sijn alde munte soe dat de selve

moeten gherekent sijn ad twueendartigh rixdaelder en twue schellinghen

ter wile de voorscreven hondert gulden naer de oude munte als die was

gheldende van de kercke sijn op ghenoemen. Actum Bree den 31 aug.

1720

                                    Peter Smets

                                    Jan Lennarts

 

Op den 21 septembris 1739 heeft Nulken Hillen dese bovenstaende

hondert guldens aen ons ondergeschreven in naeme van de kerck wed-

erom getelt, en tot betaelinge der vier resterende blinden jaer ontfang-

hen twintigh gulden met noch vijf tot betaelinghe der intresse van het

lopent jaer. Waer van noch geene kerckmeesters gestelt zijn. In teeken des

waerheijdt hebbe dat eijghenhandigh onderteekent dato als boven.

 

Dit capitael is wederom uitgesedt                            L.B. Bloemarts pastor

aen Hendrick van Rensen, ende gegicht in sijne              Peter Jacobs

erven voor de schepens alhier.                                      Jan Gerit Peters

 

Inv./blz. 245A/100

 

            Maen zedul gelijck den selven

            bevonden heb als ick hier ben gecomen

            int jaer 1750 op 1 jan. uijt gegeven aen Jan

            Snellen en Aert Jansen kerckmeester

            voor den jaere 1748.

 

Landtpacht                                                                   mald     vat        spint

Hendrick Schreurs alias Hendrix                                   1          0          3

Claes Gerits nu Hermen Jansen                                     1          0          0

Christiaen Linnaert                                                        0          4          0

Baltus Smets                                                                 0          1          2

Gerit Boum                                                                   1          0          0

Hendrick Beckers nu Jan Snellen                                   0          5          0

Geurt Kursten                                                               1          0          0

de wed. Hendrick aen den Stap                                    0          5          0

Geurt Kursten                                                               0          3          0

Wilm Litjens                                                                 1          0          0

                                                                                    -----------------

                                                                                    8          1          1

 

Erfpachten die gestelt waer per mald 4 en 4 stuf(ers) specij.

De erf(genamen) Gerit Simons int Roet                         1          0          0

Wilm Simons, Jan Heldens en Hend. Lensen                 1          4          0

De wed. Gerart Bogens                                                0          2          1

Joannes Mons                                                              0          2          1

Joes van Hoemoet nu Joes Mons                                  0          3          2

Sibilla Coopmans en Maes Derick Tijssen                     0          3          3

Wilm Hermans nu de kinderen                                      0          1          2

De erf(genamen) Kurst Gijsen en Aert Peters                0          0          3½

Gerit Peters en Hend. Bongaerts nu

Gerardus Vaessen en Jacobus Heldens                         1          0          0

Aert Peters en de erf(genamen) Wilm Simons

en Peter Toon Smets                                                    0          3          0

Gisbert Reuls en de kinderen van Peter

Verberckt                                                                     0          3          0

De kinderen van Hendrick Aerts aent

Dubbroeck                                                                   0          3          0 ½

Hend. Vaessen nu Joost Roeven                                   1          2          0

De wed. Jan Hermans in den Winckel                           0          4          0

Gerit van Deursen ⅓ van een vat                                   0          0          1 ⅓

Keurst Tijs Peters, Joost Roeven en Gerit

Toon Haenen                                                                0          3          0

Jan Lenskens kinderen van hun goet

aent Dubbroeck op Soeterbeeck 3 vat.

Nu wort dit betaelt door Jan van der

Schoot 1 vat 2 spint, Evert op Soeterbeeck

1 vat, Bartje Jacobs ½ vat                                             0          3          0

                                                                                    -----------------

                                                                                    10        3          2 ⅓

 

Inv./blz. 245A/100v(erso)

 

                                    transport                                  10        3          2 ⅓

De erf(genamen) Jan Hoeben                                        1          2          0

Al noch de voorscreve erf(genamen)                             1          0          0

Jacobus Maessen                                                         0          2          0

Geurt Hendrix                                                               0          2          0

den Heijlder 1 malder hier in betaldt nu

Gisbert Reuls 2 vat, Kurst Tijs Peters 2 vat

de erf(genamen) Vaes Tillemans en consorten 2 vat       1          0          0

Het huijs Bree                                                               0          3          0

Hendrick Lensen en Toon Haenen                                0          1          2

Derick Vaessen den scholtis Gisbertus

Peters en Denis 1 malder                                              1          0          0

Het clooster de Marie Weijde tot Venlo

van Haenen hoff                                                            0          2          0

Peter Smets int dorp                                                     0          3          0

De erf(genamen) cuijper Jan en consorten                     0          1          2

Jan Linnaerts en Anna sijn huijsvrouw                            0          4          0

De erf(genamen) van Jacob en Metten Tillemans           0          3          0

De erf(genamen) van Wilm Jacob Simons                      1          4          0

Jan Mertens nu Wilm Dorssers                                      0          2          0

Wilm Jannes mit consorten                                            0          2          0

Den heer capellaen                                                       0          2          0

De erf(genamen) Tulman Mertens en Gerit Jan

Snellen soon.                                                                0          3          0

De wed. Jan Vervoert                                                   0          3          0

                                                                                    -----------------

                                                                                    22        1          2 ⅓

 

Den wijn, wasch en olije en wort gelevert

ofte betaelt gelijck het is geldende

Heer Hoeben erf(genamen) een kan olije

Hend. Vaessen, nu Joost Roeven, Kurst Tijs Pe-

ters, Hendrick Lensen en de kinderen van

Toon Haenen een half vat rubsaet tegens

25 sch(illingen) per malder.

Derick Vaessen, de wed. van den scholtis G.

Peters en Joes Hillen 2 kanne wijn.

Peerken int Roet een half pint olije

Drijs Smets, Jan Coopmans, de kinderen van

Peter Verberckt 2 kanne wijn.

Marij aan de wint meulen nu haere

kinderen een half kan olije ende

een half pont wasch.

De erf(genamen) Kurst Gijsen een pont wasch.

 

Inv./blz. 245A/101

 

Nu volgen de geldt renten

                                                                                    guld.     stuf.      ort

Kurst Vaessen nu dessens kindere                                7          10        0

aen de heijde.

De erf(genamen) Derick Vaessen op Hillens                  15        0          0

Den jongen cuijper Jan                                                  5          0          0

Marij Simonts int Roet                                                  3          15        0

De erf(genamen) Gerit Snellen en consorten 4--0--0

bij mijnen voorsaet erlaght

Mijn heer Lom nu de freulens                                        15        0          0

Jacobus Heldens op Tongerlo                                       2          2          0

Jacobus Jan Geurts                                                       5          0          0

Wilm Lens Smets                                                          2          10        0

Hendrick Beckers                                                         0          17        0

Christiaen Jacobs          2--10--0

bij mijnen voorsaet erlaght

De erf(genamen) Vaes van der Schoot 5--15--0

bij mijnen voorsaet erlaght

Peter Toon Smets                                                         2          10        0

Linnertjen Snellen nu Jacob Geurts                                5          0          0

De erf(genamen) Tulman Mertens                                 5           6         0

Jan Hermens soon tot Bleerick                                      2          10        0

De erf(genamen) van Frans den Schoenmacker             2          10        0

De erf(genamen) van Thunis Hermans                           2          10        0

Geurt Roeven                                                               6          18        0

De erf(genamen) van Toon Smets                                 6          5          0

De erf(genamen) van Vaes Gijsen                                 2          10        0

Heer Houben nu Wilm Dorssers                                    5          0          0

Kurst Bolten en Denis Tulmans                                     2          0          0

Geurt Tijssen nu Derick Hendrix                                   5          0          0

Jacob Hermans int dorp                                                2          10        0

De wed. Jan Simons aent Dubbroeck                            2          10        0

De wed. Jan Hermans in den Winckel                           5          0          0

Christiaan Lennaerts                                                     10        0          0

Noch den selven                                                           1          5          0

Evert op Soeterbeeck en Gerit Cromentoun                  2          0          0

Hendrick Peters, Kurst Vaessen en Marij

Simons int Roet                                                            0          18        0

Den h. pastoor van een laeten camp                              0          18        0

Tilleman Mertens                                                          2          10        0

Gerit Jan Snellen                                                           2          7          0

De wed. Wolter Berghs                                                2          10        0

De erf(genamen) van den ouden cuijper Jan                   2          0          0

 

Inv./blz. 245A/101v(erso)

 

De erf(genamen) van Jan Teeuwen                                2          10        0

Peer Lennes                                                                 3          15        0

Jan Faes Tillemans soon                                                2          10        0

Anna Steencamp          5--0--0

bij mijnen voorsaet erlaght

Geurt Tijssen int dorph nu Hendrick Hen-

drix                                                                              5          0          0

De erf(genamen) Poulus Bitsen opt Hesken                   2          10        0

Jan Penninx den mulder wegens boijen

kempken                                                                      8          0          0

De gemeente alhier van 400 guld(en) tegens

                                                3 percent                     12        0          0

De wed. Jan Hermans opt Hesken                                4          0          0

Hend van Rensen                                                          4          0          0

Noch de gemeente alhier van 300 patt(acon)s

                                    tegens 3 percent                       28        16        0

Kurst Vaessen aent Endt van het kercken

broeck                                                                         6          8          0

Geurt Hendrix wegens het boelders gras                        6          16        0

Al noch de gemeente alhier van 300 patt(acon)s

                                    tegens 3 percent                       28        16        0

 

Nota 1mo dat op den maen zedul hier uit gedruckt

meer landrijen heb gevonden als in dit boeck

door den heer pastoor Stijns sijn uijt gedruckt

maer waer van dan die sijn gecomen weet ick

niet, maer heb de selve in pacifique possessie

gevonden ende hierom een naerder boeck ge-

mackt int jaer 1751 geteeckent mit de letter

D waer in de selve omstandig sijn uijtgedruckt.

Nota 2do dat op den zedul hier voor uitgedruckt

sig 1½ vat rogge bevinde onder de erfpachten die

niet betaelt en worden door abus op de zeduls

gecomen, te weete den post van de erf(genamen) cuijper

Jan en consorten, welcken poste gehoorig is ende

moet geïncorporert sijn in den poste van Derick

Vaessen, waer van soo veel oock ten achteren blift

soo dat de erf pachten bedraegen 22--0--0⅓.

 

Inv./blz. 245A/102

 

1773 den 1 mert bij testament gefundert een solemneel

jaergetijt voor de ziele van Paulus Heldens en Anna Hendrix

welcke Anna Hendrix gestorven is int jaer 1775 den 16 april

ergo het jaer daer naer te houden volgens inhout des tes-

taments op de pastorie berustende.

 

1778 bij testament gefundeert een solemneel jaergetijt voor de

ziele van Jacob Heldens en Catharina Lensen waer van de

penninge sijn tot laste van den schepen Jacobus Stoffels en

Helena Heldens sullende voor de eerste reijsen gehouden worden

int jaer 1779 voldaen 1779 1780 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,

1788, 1789, 1790 1791, 1792 1793 1794, 1795

 

Eodem anno bij mij onders(chreven) ontfangen 125 guld(en)s ruremonts

voor een solemneel jaergetijt voor de ziele van Gerit Bon-

gaers en Cornelis Merts ambo ex Kessel. Dit geldt is geincorporeert

in de den vest brief op dese gemeente door mij aengecoght van

den schepen Gerit Peters etc

 

1782 den 23 maij bij mij onders(chreven) uijt handen van Joes Vervoort

secretarius tot Bleerick naemens Hendrick Hermens ontfangen

125 guld(en)s rure(mon)ts voor een solemneel jaergetijt tot laffenisse

en troost voor de ziele van sijne vrouwe Frens Smets, haere

dochter Gertruij Hermens en voor sijne ziele als desen sal

gescheiden sijn van sijne licham etc. Dit jaergetijt sal

voor de eerste reijse gehoude worde op den 6 junii 1783

Is uijt geset aen Hendrick Gerit van Deursen mit gerichtelijcke

                                                                        obligatie.

1783 den 29 septem(ber) is bij testament op de pastorie alhier berustende

gefundeert een solemneel jaergetijt door Jacomina Haenen tot

troost en laffenisse van de ziele van haer vader Wilm Haenen

als dese van sijn licham sal gescheiden sijn, oock voor de ziele van

haer moeder zaliger Catharina Schenck en haere ziele. Dit jaergetijt

sal gehoude worde pro 1ma vice den 26 octob. 1785. De betalinge

hier van moet geschiden uijt de erven bewoont door Faes Hendrix

aen de korte heij, die dit nu oock betalt.

                                                            1815 door aen koep aen Hen-

ricus Haenen denw(elke) dit altijd heeft betaelt.       J.D.W. Leurs pastoor

 

1790 den 5 februarii heeft Simon Bongaers begert een solemneel

jaergetijdt hier in de kercken, waer voor eenige dagen daer naer

hij aen mij pastor heeft ter handt gesteldt 125 guld(en)s permissie. Desen

Simon is gestorven den 6 merdt des selve jaers, dit geldt gevende

heeft hij dit jaergetijdt te sulle geschieden voor sijne ziel ende voor

die van sijne suster Jenneken. Is noch niet uijtgeset bijt kercke geldt geluijdt

dit jaer getijt sal gehoude worde pro 1ma vice der 6 merdt 1792.

                                                            is uijt geset

 

1791 den 7 octob(er) uijt de naerlaetenschap van den eerw(aarde) heer Goltfus

ontfangen 125 guld(en)s permissie voor een solemneel jaergetijdt volgens

sijne intentie sullende gehoude worde voor de eerste mael den 9 april

int jaer 1793.

                        1791 den 1 decem(ber) uijt geset op dese gemeinte in een

                                    oudt capitail van 150 patt(acon)s.

 

Inv./blz. 245A/102v(erso)

 

Alsoo desen post van Jan Kentjens daer naer Jan

Leenen den cuijper onder de erfpachten der pastorie

aengaende fol. 92 verso moielijckheijt is gewest omdat de partien

deselve pacht hadde verdeelt aen twee der mededeelingen sonder deel

te hebben int onderpant, en insolvent geworden sijnde.

 

Soo is den 15 jan(uari) 1780 gecomen Peter Peters aen Dub-

broeck en heeft aengenoemen hier in te betalen eenen

cop, en door den selven geleijt in ¾ landt gelegen

aen de herstraete noch beswaert aen de armen alhier

met een vat en eenen halve cop als te sien is int arme

boeck foll 74.

                                    Peeters Peeters

 

Eodem dato Peter Gerit Smets naemens sijne moeder

Jenneken Peters heeft oock aengenoemen in den selven

post eenen cop, en geleijt in sijne huijsplaats groot onge-

vere eenen morgen noch beswaert aen de kercke alhier

mit eenen cop als te sien int kercke boeck D fol. 17.

            Peter Smets namens mijn moeder

 

1782 is gecomen Christiaen Linnaers en heeft om alle moi-

elickheden voortecomen uijt desen voorschreven post

aengenomen een en een half vat erfpacht aen de pastorie

alhier en dese gelagt in ontrint vijf veerdel plackx bouw-

lant gelegen neffens de wed. Tilleman Faessen westwaerts

Wilm Geurts ontrint Faes Faessen  aldus geschiet den 9 decem(ber)

                                                                                            1782

                                                Christiaen Lennartz

Dese ander half vat erfpacht

aen genomen door Christian Lennaers

voor 1786 tot laste van Antoon Lensen

besitter vant ond(er)pant en soo voorts

            Anton Linssen

 

Inv./blz. 245A/103

 

Annotitie van koren renten aengaende

de pastorije van Bree voortskoemende uijt die

oude jaargetijden volgens annotitie van die voorige

pastors, ende, hoe dat sij mij van mijnen praedecessor

T. Verblackt in het jaar 1811, als wanneer ick

hier als pastor bin gekoemen, sijn overgegeeven.

 

                                                                                    Mal      vat        spint

Tilleman Lenders aen de stap

wegens gepacht land                                                                 4

in libro C. fol. 3 et lib. C folie 15 verso

voldaen 1811, 12, 13, 14

 

[in marge voor Tilleman:

modo Willem Peters naer 3½ vat 1814]

 

Peter van Deursen van landpagt                                                 2

op het derde jaar boekweijd te weeten

ook twee vat 1811 boekweijd 1812

ende 1813 koren 1814 boeket voldaen

 

[in marge voor Peter:

vide in hoc lib fol 22 lib C fol. 44]

 

Het huijs Bree aen erfpacht                                                        2

onderpant den meulencamp

liggende in het root eene sijde

den gemeenen weeg met het capelken

van onse L. vrouwe, die andere die

weijde van het huijs Bree, 1811, 12, 13, 14 voldaen

 

[in marge voor Het huijs:

In libro hoc fol. 20]

 

Inv./blz. 245A/103v(erso)

                                                                                    mald     vat        spint

Die erfgenaemen van weduwe Luijtgens

wegens een stuck land gelegen in het roodt in specie                  2

voldaen 1811, 12, 13, 14

 

Die armen alhier vijf vat koren in natuer

liggende in den armen hof aen die lange heijde                            5

1811-12, 13, 14 voldaen

 

Peter Faessen wegens stuck land in het

westerings velt                                                                           4

Tot 1814 voldaen, 1814 heeft dit stuck land aengenoemen

Geurte Joosten, 1814, 1815 voldaen.

 

Joannes Nabben en Scholtes Wanders

aen erfpacht 2 vat deselve worden

jaerlijks betaelt met 38 stuijvers                                                  2

voldaen 1811-12-13-14

 

[in marge voor Joannes:

Die twee hoeven op Tongerlo]

 

Daniel Daniels aen erfpacht wegens

een stuck landt gelegen ontrent de

herstraet.                                                                                   5

Deesen is nog schuldig 1814 ende van vorige jaaren

10 guld(en). Gehel voldaen 1817 aen de erfgenaemen.

 

Inv./blz. 245A/104

                                                                                    Mal      vat        sp(int)

Die erfgenaeme van Leonardus Vervoort                                   2

erfpacht. Voldaen 1811-12-13-14

 

Joannes Maessen erfpagt 1811-12-13-14 voldaen        0          1          2

 

Matthias Hillen erfpagt                                                  0          1

Voldaen 1811-12, 13, 14

 

Arnoldus Peters aen erfpagt                                                      5

hiervan onderpant, sijn huijs en boomgaert

een sijde Joes Hillen, die ander Joes Vervoort

voldaen 1811-12-13 op het laste jaer is

Ar. Peters nae afrekeninge schuldig bleeven

7 guld(en) 6 stuij(vers). Voldaen 1817 aen de ergenaemen

van de h. pastoor Brandts alijn. Ita testor

J.D.W. Leurs pastor.

 

Joannes Vervoort aen erfpagt                                                    5

Het onderpant hiervan is sijn huijs en boomgaert

in het dorp eene sijde Arnold Peters, die andere

Gerard Faessen. Voldaen 1811-12-13-14

 

Inv./blz. 245A/104v(erso)

                                                                                    Mald    vat        sp(int)

                                                                                                                kop

De kinder van Joanna Hermans

van Helden aen erfpagt                                                             1

Hiervan van is alleen betaelt 1811 die volgende jaaren

tot 1815 inclusive staen nog te betaelen, dewijl

ick die schuldenaers van dit vat niet hebbe konnen

tot nog toe kennen. Is nu bekend, en moet betaelt

worden door Matthias Hillen, denw(elke) 1815 en de vol-

gende jaaren betaelt heeft.

 

Linder Janssen aan erfpagt twee vat

eenen kop                                                                                2          1

Voldaen 1811-12-13 14

 

Gerard Peters aen erfpagt woonende

op Tongerlo een vat 3 koppen                                                  1          3

Voldaen 1811-12-13-14

 

Peter Peters aen erfpagten eenen kop                                                    1

Voldaen 1811-12-13-14

 

Inv./blz. 245A/105

                                                                                    Mald    vat       

                                                                                                            kop

Weduwee Gerardt Peters aen erfpagt

eenen kop                                                                                            1

Voldaen 1811-12-13-14

 

De erfgenaeme van Anton Lensen

aen erfpagt een vat twee koppen                                               1          2

Voldaen 1811-12-13 14

 

Weduwe Godefridus Smits erfpagt                                            2

nu van Asselt. Hierop is nog niets betaelt

tot 1815 den 1 10br(is)

 

Die erfgenaeme van Adam Tillemans aen

erfpagt een vat, op het derde jaar die

erfgenaemen van Joes Derkx deese moeten

betaelen 1810                                                                           1

Voldaen 1811-12-13-

 

Inv./blz. 245A/105v(erso)

                                                                                    Mald    vat        kop

 

Die erfgenaeme van den scholtes

Koopmans van Blerick erfpagt                                                  1

Nu mijn H. Luitgens tot Blerick

Voldaen 1811-12-13-14

 

Die erfgenaeme van Gerard Peters

aen erfpagt                                                                               4

Voldaen 1811-12 13-14

 

Peter van Dijck een vat rogge

in natur.                                                                                    1

Voldaen 1811-12-13-14

 

Die erfgenaeme van Jacob Stoffels

aen erfpagt twee vat, op het derde jaar                                      2

Anton Hermans die erfgenaeme van J.

Stoffels hebben voldaen in het jaar 1800

en moeten ook voldoen in het jaar 1811

en Anton Hermans in het jaar 1812

Voldaen 1811-12-13 14

 

Joes Houben van Sevenum modo Joes Janssen                         2          1

van Bree door aencoop van het onderpant 1813

Voldaen 1811 12-13-14

 

Inv./blz. 245A/106

                                                                                    Mald    vat        kop

Joannes Faessen aen erfpagt                                                                 3

Voldaen 1811-12-13-14

 

Gerard Boom erfpagt                                                                1

Voldaen 1811-12-13-14

 

Die erfgenaeme van Kerst Joosten

aen erfpagt                                                                                           2

Voldaen 1811-12-13-14

 

Die kerke te Bree rogge in natur.                                               4

Nog die kerke aen erfpagt                                                         1          1½

Voldaen 1811-12.13-14

 

N.B. de revenuen van Laeten kamp sijn tot dispositie

van den Heer Pastor, sodat hij hier uijt jaarlijks moet

betaelen 18 stuijvers ruremonts, voor de meerrest moeten

missen gelesen worden door hem ofte eenen anderen

priester. Van deesen kamp geeft Joannes Hillen jaarlijks

8 vat rogge ende 12 schillingen geld en schilling

ad neegen ende eenen halfen stuijver gereekent.

Voldaen 1811-12-13.14

                                    Ita attestor Petrus Antonius Brandts

                                    Pastor in Bree 1811

 

Inv./blz. 245A/106v(erso)

 

Op den 6 augustus 1820 hebben wij kerke provisoren

wegens vele beswaernissen en abusen aengevangen

alle landerijen en bemdens aen de kerke tot Bree toebe-

hoorende voor negen agtereenvolgende jaaren te verpachten

en dit op volgende conditien.

---------------------------------------------------------

1mo moet den Aenpachter eenen sufficanten borg stellen en

mit den aenpachter sig onderschrijven.

2do worden alle landerijen en bemdens in geld verpacht

welke pachtgelder den Aenpachter alle jaaren met

den eersten december sal moeten betaelen.

3tio de aenpachtinge of aenveerding van het land vangt

aen met den 15 october, op welken tijd sij het ook

naer verloop van 9 jaaren moeten laeten liggen.

4to sullen de loopende pachtjaaren blijven, den nieuwen

aenpachter sal als dan volgens art. 3 het land of weijde

aenveerden, en de 9 jaaren van desen dag af geeijndigt

sijnde, moet hij het land of weijde laeten liggen.

Gehoort hebbende de conditien, hebben wij kerkeprovisoren

het land of wijdens verpacht.

 

Bree, 6 augustus 1820

                                                            H. Vaessen

1829 het tweede maal verpacht

den 18 junij                                          G. Beurskens

                                                            J. Daniels

                                                            J. Maessen

                                                            C. Hermans

 

Inv./blz. 245A/ongenummerd 1

 

1)         Arnoldus van der Schoot drie veerdel plaets aen de korte heijde.

            Vervallen 1823 aengepagt voor negen jaren

            voor agt gulden                         schrijvens onerveeren

                                    Borge   Wilm Tilmans

 

2          Idem een vierdel vervallen 1822 Arnold van der Schoot

            drie gulden                                borge idem

 

3          De wed. Peter Vaessen veldshuijser drie vierdel vervallen met 1820

            voor seven gulden

                                                            Thomas Vaessen aenpagter

                                                            schrijvens onerveeren

                                                            Borge Andries Bon schrijvens

                                                                        onerveeren

 

4          Peter van Deursen eenen morgen met een stukxen in de luis baend

            voor veertien gulden tien stuver vervallen 1820

            Nota van deses post trekt den heer

            pastor een derde deel en den kuster      aenpagter Peter van Deursen

            een sesde deel dus maer voor de           borge G. van Deursen

            kerk zeven guldens en vijf stuver

 

5          Joannes Verstappen eenen halven morgen agter de wed. A. Vaessen

            voor negen gulden vervallen met 1821

 

                                                Aenpagter J. Verstappen

                                                Borge H. Hendricks

 

Inv./blz. 245A/ongenummerd 1v(erso)

 

6          Joannes Beurskens eenen halven morgen vervallen 1822

            voor negen gulden nu verpagt aen Andries Pollaert voor

            drie vat voor de eerster reijs

                                                            Aenpagter J. Beurskens

            vervallen met Ste Andries 1826

                                                            Borge P. van Dijck alde

 

7          Jacobus van Oijen eenen halven morgen Roet met eenen baend in de dorper

            baende voor negen jaren vervallen met 1822 voor vijftien gulden.

 

                                                            Aenpagter J. van Oijen

                                                            schrijvens onervaerne

                                                            Borge A.J. Hanraets

 

8          Joannes Hanraets eenen halven morgen in t Westerings veld voor

            tien gulden tien stuver vervallen met 1822

 

                                                            Aenpagter J. Hanraets

                                                            Borge P. Hanrats

 

9          Jan Mulders drie vierdel agter de kerk veertien gulden vijftien stuver

            vervallen met 1822

 

                                                            Aenpagter Joannes Mulders

                                                            Borge P. Hanrats

 

Inv./blz. 245A/ongenummerd 2

 

10        Andries Hendrikx drie vierdel aen den Becker graaf vervallen met

            1820 voor ses gulden.

            Den eenen halven morgen in het

            breukerveld voor drie guldens               aenpagter Andries Hendrikx

            de eerste reijs vervallen 1823                schrijvens onervaren

                                                                        borge Wilm Hendrikx

 

11        Marten Janssen 1½ morgen vervallen met 1821 voor seven gulden

 

                                                                        aenpagter Marten van Deursen

                                                                        schrijvens onervaren

                                                                        borge Wilm Hendrikx schrijvens

                                                                        onervaren

 

12        Gerard Bongaerts 1½ morgen vervallen met 1822 voor seven

            gulden vijftien stuver

 

                                                                        Aenpagter Gerard Bongaerts

                                                                        Borge Wilm Peters

 

13        Wilm Peters Soterbeek 1½ morgen vervallen met 1822 voor

            seven gulden vijftien stuver

 

                                                                        Aenpagter Wilm Peters

                                                                        Borge Gerard Bogaerts

 

Inv./blz. 245A/ongenummerd 2v(erso)

 

14        Hendrik Gorts Soterbeek 4½ vierdel plaets voor seven gulden

            vervallen met 1820

                                                            aenpagter Hendrik Gorts

                                                            borge Gerard Bongaerts

 

[onderstaande vermelding is doorgehaald]

15        Het grasgewasch van het kerke hoefslag aen Mathijs Huijs

            aen agtien gulden en vijftien stuver

            maer verpagt tot dit jaar 1820               aenpagter M. Huijs

                                                                        borge

                                                                        A. Grubben

 

16        Wilm Tilmans eenen morgen aen de heij voor elf gulden vervallen

            met 1822

 

                                                                        aenpagter Wilm Tilmans

                                                                        Borge Arnold Vanderschoot

 

17        Aen Renier van Deursen verpagt het Baerlose hoefslag

            voor twaelf gulden cleefs aenvang nemende met

            sinte Andries 1822

 

18        Het stukxken land bij Mathijs Kunen verpagt aen Jan Mulders

            en Jan Verstappen jaarlijkx dertien guldens kleefs vervalt met

            de algemeene pagtjaren J. Mulders J. Verstappen

 

19        Henricus Vaessen een stuck land digt bij de pastorij voor 9 gulden aangevat

            in april 1827 voor zo lang als de algemeene pachtjaren duijren. Ita

                                                                                                in de vergadering

 

Inv./blz. 245A/ongenummerd 3

 

Jan Leenen geeft 7 vleems waer

van den pastoor heeft 2 deelen ende                             fol. 2do inverso

de kerck het derde

 

Poulus Bitsen Willem Versteeg Rutt.

Hend. Rutten Faes Vanderschoet betael-

len 18 groot waer van den pastoor                                fol. 10

heeft 4 groot ende den kus-

ter 2

 

Notitur fol. undecimum inversum ubi pastor trahit           fol. 11 inverso

duo vasa filiginis et custos unum

 

De kerck verpacht alle iaeren eenen baent

in den hoefslagh waer van den pastoor                          fol. 12

treckt twue alde groet / de kerck twue alde

groet ende den kuster eenen halven

 

Jan Leenen geeft den pastoor iaerlickx                          fol. 12

een malder roggen

 

De kerck verpacht alle jaeren een stuck

landt waer van den pastoor ende den kus-                     fol. 12 inverso in alio fol. 24

ter moeten hun part hebben ter orsae-

ke van een iaerghetidt

 

Tisken Maesen ende Peeter Coopmans ghe-                 fol. 13 in alio fol. 25

ven den pastoor een vat roggen ende den

kuster 3 cop.

 

Notetur fol. 13 circa unum vas filiginis                            fol. 13

 

Jan Simons nu Gerit sinen soon

een half malder aen de kerck pastoor ende                    fol. 14 in alio 27

kuster

Lins Boets / Gerit Gerit Peters / Merij Bongers

ende Jacob Heldens gheven 3 malder roggen                 fol. 15 in alio fol. 29

waer van den pastoor heeft 4 vat / den

kuster twue

 

Simon van Balder aen het Broeck

heeft ghepacht het landt het gheene den                         fol. 5 inverso in alio fol. 30

pastoor toekomt in het bruker velt

 

Jan Houben aen den pastoor een vat

roggen ende den kuster een half                                    fol. 16 in alio fol 31

 

Wouter Stoffels op Tongerloo item Peeter

Koopmans betaelen aen de kerck 2 4                           folio 16 inverso et 17 in alio fol. 33

alde vleems waer van den pastoor

heeft 8 ende den kuster 4

 

Den kerck pastoor ende kuster hebben                         fol. 17 inverso in alio fol. 34

een stuck landts etc.

 

Jan Nabben 2 vat rogghen aen den                                fol. 17 inverso in alio fol 34

pastoor ende den kuster een vat

 

Peeter Schreurs 2 vat roggen aen den                            fol. 18 in alio 35

pastoor een aen den kuster

 

Notetur fol. 18 ubij pastor trahit 11 vasa                       fol. 18 in alio fol. 35

filiginis custor unum apparet ee Peterken

Dirix

 

Ecclesia debet pastor 4 vasa filiginis 2 custos                 fol. 16 inverso et 19 in alio fol. 37

           

Inv./blz. 245A/ongenummerd 3v(erso)

 

Notetur fol. 19 inversum                                               fol. 19 inverso

Notentur 2 vasa fijliginis pro pastore et unum                 fol. 20 in alio fol 39

pro custode

 

Notetur missa de de herstraet                                        fol. 21 in alio 41

 

Notetur rursus alia missa de laetencamp                         folio 22 in alio fol. 43

 

In den schoiren is gheleghen een stuck

landts het gheene den pastoor / kuster ende                   fol. 22 inverso in alio fol. 44 et 45

de kerck samen toecomt

 

Notetur fol. 23 ubi rursus fit mentio                          fol. 23 in alio fol. 45

missae prefatae fol. 22

 

Het verheien goet geeft aen den pastoor                        fol. 24 inverso in alio fol. 48 vide

2 vat roggen den kuster een pro annivers item fondatio  eodem fol. et sequenti duo annivers.

facri die lunae

 

Nota obligarem bonnis Antonij Smits                            fol. 25 inverso in alio 50

 

Notetur annivers.                                                          fol. 26 inverso in alio fol. 52

 

Notetur annivers.

 

Notetur iterum anniv.                                                    fol. 27 in alio fol. 53

 

Notetur annivers                                                           fol. 27 inverso in alio 54

 

Notetur anniv.                                                               fol. 28 in alio 55

 

Notetur anniv.                                                         fol. 28 inverso in alio 56

 

Het verheien goet iterum sicut ante                                fol. 29 alio 57

                                                                                    fol. 29 inverso in alio 58

 

Notetur annivers.                                                          fol. 31 in alio 61

 

Notetur anniv.                                                               fol. eod(em)

 

Notetur anniv.                                                               fol. 32 inverso in alio 62

 

Notetur anniv.                                                               fol. eodem

 

Fol. notetur annivers.                                                    fol. 35 inverso in alio 70

 

Inv./blz. 245A/ongenummerd 4v(erso)

 

Voort jaer 1799                                   Den pacht                                 Ru(re)monts

Kerckmeesters                                     voor 1749 is gestelt                  flo        stuij      ort

Jan Geurts en                                                                                        5          5          0

Wilm Dorssers

            Armemeester

Jacobus Wolters

            Voor 1750                              manet

Kerckmeesters                                     4          0          0

Simon Peters en                                    data schedula

27 novem(ber) 1750

Matijs Peters                                        computus fuet post annosbinos

                        Armemeester                a dato hujs

Gerit Bouten

            voor 1751                                                                                            cleefs

Kerck M(eesters)                                 Den pacht

Lens Geurts en                                     voor 1751 is gesteldt                7          4          0

Ruth Hermans                                       datum 9 decem(ber) 1751

                                                            computus fiet ut supra

            Arme M(eester)

Lens Vaessen

            Voor 1752 en 1753                                                                              cleefs

Kerk meesters                                      Den pacht

Gerit Peters                                          voor 1752 is gestelt                  3          18        0

Peter Fransen                                       voor 1753 is gestelt                  2          2          0

 

            Armen Meester                                    computus horum fiet ut

            voor 1752                                                        supra

Ruth Jansen op Renckensfort

Jan Snellen voor 1753

            voor 1754 en 1755

            Kerckmeesters                         pacht voor 1754                       5          8          0

Jan Jacob Tillemans

Hendrick Lensen

 

Arme meester 1754                              pacht voor 1755                       2          17        0

dit is eenen schilling

Arnoldus Daniels                                              par vat

            Arme meester 1755

Jan Geurts

            voor 1756 en 1757                   pacht voor 1756                       7          16        0

 

Kerckmeesters

            Jacobus Woltersen

            Wilm Hermens

            Arme meester voor 1756

            Lens Geurts

            Arme meister voor 1757           pacht voor 1757                       5          8          0

            Jan Gerit Smets

 

Kerckmeesters voor 1758 en 1759       pacht voor 1758                       3          6          0

            Toon Hermens en sijnen soon

Arme meester voor 1758 en 1759 Joannes Baltus Smets

Armen meester voor 1760 en 1761 Gerit Peters en Januse Gerit

Kerck meesters voor 1760 en 1761 Wilm en Jois Hanen

 

Inv./blz. 245A/ongenummerd 5

 

                        3/55/18-

                         / 3 /

                        -----

                           25

                           24

                        -----

                             1

                             3/20 / 6--½

                              / 18