GenBronnen

digitalisering

maas

Maasbree inventaris 61


Bron: gemeente Maasbree - dorp archief - inv. 61

Omschrijving: "Schatboek" 1684-1701, z.d. - protocol van rekeningen en schatcedulen 

                     van de schatheffer, met bijlagen, is fragmentarisch.  1 band.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


(opmerking: als gevolg van "restauratie" door leken in RHCL Maastricht, heeft men het boek uit elkaar

  gehaald en dan bijelkaar gedaan. De originele volgorde werd jammerlijk niet helemaal gedaan.

  Een aantal bladzijden werden simpelweg "vergeten" en bijlagen genegeerd. Daardoor zijn er hiaten in

  bladzijde nummers. Helaas zijn er groot aantal losse bladen overgebleven, die door archief

  Maasbree in een apart inventaris ( 61A) zijn geplaatst)

 

foto 61-1

 

(rechter blad geen nummer)

 

m(emoriaal)

 

Ao 1684 op den 25 januarij hebben Gerit

Gerit Peters, ende Vaes vanderschoot als

schatheffers haere reckeninghe gedaen vant

jaer 1683. Sijnder geweest ses schattinghen, dew(elke)

int geheel uuijtbringhen in brabansche munte

de somme van --- 2688 --- guld(en) --- 9 --- st(uivers)

--- 3 --- ort behalve die --- 100 --- gulden vanden

heer pastoor.

Het beeste gelt vant selve jaer beloopt

--- 1376 --- 18 --- 0 --- b(ra)bants.

facit tot eender somme --- 4065 --- 7 --- 3 ---

Hier teghens ingebrocht vierthien quitantien

van den heer van Macken --- een van Venlo van

vande Sande, ende een van den h. cappellaen

alhier, maeckende te saemen in der somme

brabants --- 2461 --- 16 --- 1 ---

 

De gemeijnte schulden beloopen int geheel

neghen thien duijsent --- vijffen twintig guldens

Noch hier op goet gedaen aen de pensionen van --- 200 --- ducatons

staende tot haeren last te betalen.

Beloopen de pensioen gelderen int geheel --- 747 ---

--- 2 --- 0 brab(ants).

Compt haer van beurloon de de somma van

--- 125 --- 5 --- 0 --- b(ra)bants.

Item bringhen de schatbeurders noch in van executie

gelderen, verteringh ende bodesloon de somme

--- 118 --- 18 --- 0 --- b(ra)bants.

 

foto 61-2

 

(linker blad geen nummer)

 

m(emoriaal)

 

Item bringhen sij schatbeurders noch in van het

gheene de gemeijnte haer schuldigh was ge-

bleven in de reckeningh vant jaer 1682 als

oock de verteringhe op dijen dagh verteert de

somme van --- 198 --- 9 --- 0 --- b(ra)bants

Item mit verscheijde briefkens van de naebueren

ingebracht de somme --- 73 --- 19 --- 0 ---

b(ra)bants.

 

Den ontfanck teghens d'uuijtgaff t'saemen

opgetrocken, ende geliquideert, soo is

bevonden dat de voorss. schatbeurders

noch schuldigh blijven de somme van

--- 339 --- 18 --- 0 --- b(ra)bants.

Fr. Joes van Meldert B.R. Procurator van S. Elisabeth

Simon Henr. Besanzon capp.

 

A. Hermens

H. Duijckers q.q. Geret Gijsen Gerit Peters

Jan Smets Jacob Sijmons

Gerardt Reuls Pouwels Faessen (hooivork) mer(kt)

Wijllem Fransen

Arnold Tomp par ordre

Hendrick van Knippenberch

 

De twede rekeninge is te vinde

van Gerardt Gerardt Peters op het vijfde blad

 

(rechter blad onderaan nr. 2)

 

M(emoriaal)

 

Ao 1684 den 26 januarij heeft Gerit Gerit

Peters sijne reckeninghe gedaen weghens

die nieuwe erfen, vercoght int jaer 1679.

Brenghen die geldere van die voorss. nieuw

erfen uuijt int geheel tot eender somme

opgetrocken in lichte ende loopende munte

die somma van --- 7031 --- 0 --- 0 ---

Volgens conditie daervan zijnde wort hier

van afgetrocke --- 58 --- 0 --- 0 ---

Des is den nieuwen camp van Teunis Bolten

bestaende in vijffthien morgen, beloopende

de somme van --- 300 --- guldens, nie onbe-

rekent, volgens conditie daervan zijnde.

Soo bereckent, ende blijft de geheele

somme vant boven voorss. nieuw erfe

tot eender somme van --- 6672 --- 10 --- 0 ---

Op dese somme bringt Gerart Peters

voorss. in, bij bewijs van quitantien, segel

en blicken de somme van

--- 5260 --- 16 --- 0 --- loopent.

Item bringht hij noch mit verscheijde briefkens

vant octroij, gerightskosten ende verte-

ringhe de somme van --- 801 --- 9 --- 2 ---

De uuijtgaff teghen des ontfanck te saemen

opgetrooken ende geliquideert soo is

 

foto 61-2a

 

M(emoriaal)

 

bevonden dat den voorss. Gerit Peters aen onse

gemeijnte noch schuldigh blijft de somme

van --- 610 --- 4 --- 2 --- loopent

 

Dese reckeninghe is gepasseert in presentie

van ons onderss. ende tot meerder vaste-

nisse hebben wij dit eijghenhandight

onderteijckent datum ut supra.

 

Fr. Joes van Meldert procurator van S. Elisabeth

Simon Henr. Besanzon capp. tot Bree

A. Hermens Geret Gijsen Geret Peters

Jan Simons Jacob Sijmons

Gerardt Reuls Pouwels Faesse (hooivork) merckt

Wijllam Franssen

Arnold Tomp par ordre

Peter Coopmans

Alef Nabben

 

(onderstaand tekstblok loopt door na # op rechterpagina onderaan)

 

# Aen de ghemeijnte de somma van

een duijsent ses hondert ses en twin-

tigh guldens neghenthien stuijvers

dico --- 1676 --- 19 --- 0 ---

 

De leeste rekeninge gedaen van

Gerardt Peters soeckt het vierde

blat te rugge

 

(rechter blad onderaan nr. 3)

 

M(emoriaal)

 

Anno 1684 heeft Gerit Gerit Peters

sijne reckeningh gedaen van de nieuw

erven, uijtgeslaghen ende vercoght int

jaer 1661. Dewelcke int geheel tot eender

somme uuijtbringhen in loopende, ende ligte

munte de somma van --- 1508 --- 13 --- 0 ---

 

Noch komt de gemeijnt goet van Willm

Bolten weghens sijn nieuw erf de somme

--- 60 --- guldens --- 0 --- 0 ---

 

Gerardt Peters

 

Anno 1690 den 12 10bris heeft Gerardt

Gerardt Peters op desen voorss. post, die

hij die ghemeijnte noch schuldigh bleef,

de somma van vier hondert, eenenne-

ghentigh guldens achthien stuijvers twee

ort betaelt, dico --- 491 --- 18 --- 2 ---

Mits conditie nochans dat van dese

somme door hem mit de schepens sal origineele quitantien

bij gebraght worden, waeraen het gelt

getelt, ende betaelt is.

Dese vierhondert een en neghentigh guldens

achthien stuijvers twee ort, dewelcke hij

betaelt heeft, afgetrocken van de somme

van twee duijsent een hondert achthien

guldens, seventhien stuijvers die hij noch

schuldigh was, soo ist bevonden dat Gerart

Gerart Peters noch schuldigh blijft aen #

 

(tekst vervolgt op vorige bladzijde achter #)

 

foto 61-3

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Anno 1684 den 19e 8bris heeft Stijnus

Ponten mit Lambert Dierixs sijne reckeninghe gedaen vant jaer

1684 sijnder gewest acht schattinghen, jeder

schadt doet --- 420 --- 13 --- 2 ---

Maeckende dese acht schattinghen te saemen tot

eender somme --- 3365 --- 8 --- 0 ---

 

De tocht zeel bringht uuijt jeder reijse

--- 22--- 16 --- 3 ---

maeckende int acht reijsen --- 182 --- 14 --- 0 ---

 

De capitatie zeel bringht uuijt int geheel

--- 689 --- 0 --- 0 ---

Sijn hier van dese boven gemelte somme goet

gedaen aen de armen --- 27 --- 8 --- 0 ---

De helft van de capitatie van den halfman des

huijs Bree is hier mit inbegrepen teweten

vier gulden sesthien stuijvers.

Alsoo blijft de capitatie zeel noch te bereckent

--- 666 --- 12 --- 0 ---

Maekt den ontfanck int geheel --- 4214 --- 14 --- 0 ---

 

Op desen voorss. ontfanck heeft Stijnus, ende

Lamert Dierixs ingebracht in Fransche

quitantien de somme van --- 1362 --- 15 --- 0 ---

 

(in marge voor Lamert Dierixs:

Hier sijn gewest vijff quitantien)

 

Item hebben sij noch ingebracht aen de

quitantien op het koninghs comptoir de

somme van --- 1684 --- 6 --- 0 sijnder

gewest neghen quitantien

 

(rechter blad onderaan nr. 4)   

 

M(emoriaal)

 

Item bringhen noch in weghens verteringhe

ende executie gelt, ende boden loon

476 --- 0 --- 0 --- licht

 

(in marge voor Item hebben, over de volle lengte van de pagina:

Nota

Noch moet

Stijnus Pont

goedt doen

in dese rekeninge

77 pattacons

die hij geleend

heeft van

den scholtis

ende dese somme

en is oock niet

berekent geworden

Item noch

100 guldens

van wegens den

heer pastoor

die welcke hem

den scholtis heeft

goedt gedaen

Actum den in

den naem van

Gerit Gerit Peters

van wegens den

schat vant iaer

1683 tot Sint

Jan vant iaer 1684

Nu behalvens dit

moet Gerit Gerit

Peters noch bere-

kenen 200 guldens

wegens de H. Pastor

van die twee voor-

gaende jaeren.

Actum den 21 octobris

1684 ita est

et script. est

Fr. C. Peusens prior

S.E. in presensie

van ###

 

(tekst loopt door na andere margetekst)

### van den heer

pastoor, scholtis

schepenen ende

Au Stijnus Pont

ende Gerit Gerit

Peters)

 

Item wortter noch ingebracht mit verscheijde

briefkens van die naeburen, ende weert

ende van verteerde kosten bij de scholtis ..

de somma van --- 371 --- 16 --- 0 ---

lopent gelt

 

Item bringhen sij schatbeurders in weghens

haeren beurloon de somme van twee en vertigh

ducatons --- twee guldens --- twee stuijvers b(ra)bans

maeckende --- 128 --- 2 --- 0 --- b(ra)bants

 

Den ontfanck tegens d'uuijtgaef

saemen opgetrocken, ende geliquideert

soo is bevonden dat de voorss. schatbeurders

noch schuldigh blijven de somme van

--- 682 --- 13 --- 0 --- b(ra)bants

Des sijn die pensioen gelderen onberekent

gebleven. Datum ut supra salvo meliori calculo.

 

F. Carolus Peusens prior S. Elisabeth

Simon Henr. Besanzon sacellanus Breensis

A. Hermens Gerit Gijsen

Geret Peters Jan Geurts

Gerardt Reuls

Jacob Sijmons

Dit is Poulus Vaessen meert (hooivork)

Wijllem Franssen

Frans Heldens

Hendrick van Knijppenberch

L. van Hoemoet

Peter Coopmans

 

(in marge (doorgehaald) voor F. Carolus:

Nota dat die

100 guldens aen-

gaende den heer

pastoor in dese rekeninge

niet en sin bere-

kent geworden maer

sijn misschien vergeten

gebleven.

Item moet wegens

die 100 gulden van

den heer pastoor

voor het voorgaende

iaer noch gesien

worden.)

 

foto 61-4

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Ao 1686 den 16 januarij heeft Augustinus

Ponten en Lamert Dierixs de naereckeningh

gedaen vant t'gene hij in sijn eerste rec-

keningh is schuldigh gebelven te weten

de somma van --- 682 --- 13 --- b(ra)bants.

Noch de --- 77 --- patacons dewelcke in

haere reckeningh niet bereckent waeren.

Item noch de --- 100 --- gulden van den

heer pastoor

Hier afgetrocken --- 59 --- g(u)l(den) --- 13 --- stuijvers

van die --- 77 --- rijxd(aalders) dewelcke Gerit

Gerit Peters moet goet doen.

Soo is bevonden dat de voorss. Stijnus

ende Lamert noch schuldigh blijven de

somma van --- 1160 --- 6 --- 2 --- ort licht.

 

Hierop bringhen sij in betaelt te hebben bij

bewijs van quitantien de somme van

--- 873 --- 15 --- 2 --- ort licht.

Noch bij dese quitantien in bereckent twaelf

guldens van overschot van gelt van sijnen beur-

loon, noch drij guldens van beurloon van de

100 --- g(u)l(den) vander heer pastor.

Noch moeten sij goet doen aen Christiaen Spee, end

een ducaton. Item aen Servatius Oetjens een

ducaton, dewelcke hierboven niet inbegre-

pen sijn.

 

Item moeten goet doen aen de Bagijnen tot Weert --- 22 --- patacons

eenen halven. Item noch aen burghm(eester) Goris --- 30 --- guldens

Item aen Gerit van de Schaeffelt --- 43 --- guld(en) --- 5 --- stuij(ver) van

pensioen; van dese drij posten moeten sij quitantien inbringhen

want sij haer in de rekening goet gedaen sijn.

Sij bringhen in mit een briefken --- 15 --- 3 --- 3 --- ort dew(elke) haer ..........

soo is bevonden dat de voorss. schatbeurders de gemeijnte

noch schuldigh blijven de somma van --- 120 --- 12 --- 1 --- ort

loopent. Oirkont der waerheijt is dit in margine onderteijkent.

                                    Datum ut supra folijo 5 blat

 

(in marge voor Ponten en Lamert de ondertekening van de akte:

A. Hermans

Gerit Gerit Peeters

Jan Smets

Jacob Sijmons

Gerardt Reuls

Pouwels Faessen

merckt (hooivork)

Gerart Snellen

Servaes Bouten

mert (hooivork)

Maes Tissen

Jan Telmens

Kerst

Ghijsen)

 

(rechter blad onderaan nr. 5)

 

M(emoriaal)

 

Ao 1685 den 14 9bris heeft Tijs Hillen

en Jacop Timmermans haere reckeninghe

gedaen vant jaer 1685 sijnder geweest

vijff schattinghen, jeder schadt vijffdehalf

hondert guldens, maeckende dese

vijff schattinghen tot eender sommen ad

--- 2250 --- 0 --- 0 --- b(ra)bants

Hier is bij getrocken het toghgelt

ende nieuw erven gelt vant jaer 1661.

 

De capitatie gelt bringht uijt int

geheel tot eender somme ad

--- 598 --- 16 --- 0 --- b(ra)bants.

 

De beeste seel bringht uuijt tot ender

somme ad --- 684 --- 14 --- 0 --- b(ra)bants.

 

Somma sommarum bringht haeren ontfanckt

uuijt tot eender somme opgetrocken

--- 3416 --- 15 --- 0 --- b(ra)bants

 

Hier is afgetrocken den beurloon sijnde

tot eender somme --- 106 --- 15 --- 0 ---

Item noch afgetrocken thien guldens b(ra)bants

van geleende gelderen tot interesse.

 

Hierop bringhen die voorss. schadtheffers

dat sij betaelt hebben tot Ruremunde

op het comptoir uuijtwijsens die quitantie

daervan sijnde tot een somme ad

--- 2150 --- 2 --- 0 --- b(ra)bants

 

Item bringhen sij noch in vijff quitantien

dewelcke uuijtbringhe tot een somme

--- 215 --- 8 --- 0 --- b(ra)bants

 

foto 61-5

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Item bringhen noch in weghens executie

gelt, verteeringhe, ende boden loon de

somma ad --- 208 --- 5 --- 3 --- b(ra)bants.

Item worter noch ingebrocht mit verscheijde

nabuerlijcke briefkens de somme van

--- 250 --- 18 --- 3 --- licht

maeckende in Brabantsche munte de

somme ad --- 194 --- 4 --- 2 --- b(ra)b(ants)

 

Noch heeft die gemeijnte aen die

schadtheffers voorgestreckt de

somma van --- 53 --- 2 --- 0 --- b(ra)bants

hercomende van t'gelt in de meijerije

op het dorp maris geleent dese

somme hebben sij in haer reckeningh

goet gedaen.

 

Noch worter ingebracht twee briefkens

weghens d'armen de somme van

--- 16 --- 11 --- 1 --- b(ra)bants.

 

Den ontfanckt teghens d'uuijtgaff

saemen opgetrocken, ende geliquideert

soo is bevonden dat die voorss. schatheffers

aen die gemeijnte noch schuldigh blijven de

somma van --- 684 --- 13 --- 0 --- b(ra)bants.

Des sijn die pensioen gelderen, ende den

schadt van de heer pastoor onbereckent

gebleven. Aldus gepasseert in presentie

van de onderss. Datum ut supra.

 

Henr. Stijns pastoor

Simon Henr. Besanzon

Geret Tijsen Geret Peters Jan Smets

                                Gerardt Reuls

Jacob Sijmons           Geret Snellen

Ch. Cholt als kerckm(eester)

der malder kerck tott Venlo     Jan Telmens

Peter Coopmans   Maes Tissen   Kerst Ghijsen

Poulus Vaessen (hooivork) merckt

 

(rechter blad onderaan nr. 6)

 

M(emoriaal)

 

Den 4 januarij 1687 den

heft Tijs Hille en Jacob

Timmermans haere leste rekeninge

gedaen vant jaer 1685, soo is geblecken als dat

in de eerste rekeninge schuldich

is bevonden te wesen de somme

van ses hondert virentachtentich

gulden dertijen stuver b(ra)b(ants) hir

tegensheebben de vornomde schatheff(ers)

in gebracht meet quitantije

bewesen ende meet schrijvens

de meer reste doer blijcke

de selve naer gesien en wel

berekent. Den ontfanck tegens

den uit gaef gelijquedeert soo

is bevonden dat dije vornomde

schatheffers van de gemeent kompt

enenendartich sevenendartich guld(en) b(ra)b(ants) en den 3 ort

stuij(vers) orkondt heebben dese onderss

van scholtis en semptlijcke schepens

ende geswerens

            A. Hermaens

            Geret Tijsen   Geret Peters

            Jan Smets

            Jacob Sijmons

            Gerardt Reuls

            Gerardt Snellen

            Maes Tissen

            Teunis Bolten (hooivork) merckt

            Jan Helmens        Kerst Gijssen

 

foto 61-6

 

(linker blad geen nummer)

 

Ano 1693 den 30 martij heebbe dese

onderss Stijnnis Ponten en Lambert Derixs

rekeninghe naer gesein en berekent soe

bevonden als dat hij in sijn tweder rekeninghe

schuldich was bleven een hondert 20 g(u)l(den)

--- 12 --- st(u)ij(ver) een ort lopens. Hier tegens dew(elke)

vors. schatheffers geblecken meet quitantie

ende brifkens wije in die rekeninghe

te vinden is ende betalt meet bewijs

soe tegens mallekandere gelijquedeert en

sich bevonde dat de gemeente noch kompt

de somme --- 21 --- g(u)l(den) vijf ort lesens orkont

de onders. Dit restant wordt over

wesen aen den scholtis om te ontfanghen

van Stijnnis Ponten en Lambert Derixs waer

van den scholtis aen de schatheffers quitansij

geven sal. #

 

(tekst vervolgt met aanvulling in marge na #:

Dese vors. 21 g(u)l(den) vijf ort lopens heft Stijnnis Ponte en Lammert

Derixs betalt aen den scholtis wije meet quitansij te vinden is in de rekeninge

van Stijnnis en Lambert vors. is te vinden en der quitansij gegeven

van den scholtis gedateert ano 1693 den 13 sep(tem)b(e)r)

 

A. Hermens     Jacob Sijmons

Gerardt Reuls  Gerardt Snellen

H Knijppenbergh  Jan Heldens

Kerst Ghijssen  Maes Tissen

Hendrick Hermans

Jan Leennarts

 

(rechter blad onderaan nr. 7)

 

M(emoriaal)

 

Den 4 jann(u)arij 1687 heft

Gerardt Gerardt Peters sijn leste

rekeninge vant jaer 1683 soe

is geblecken in de erste rekeninghe

als dat den vorss. schatheffer schuldig

was beven --- 339 --- g(u)l(den) --- 18 o(rt) b(ra)b(ants)

Hir tegens heft der schatheffer

meet quitantie bewesen ende meet

schrijvens daer bij doen blijcken

en den ontfanck tegens den uitgaef

op getroocken en tegens mallekander

geluikuedeert en noch negenenvijftich

g(u)l(den) en dartijen stuij(ver) lopens saem afgetogh

van Stijnis Ponten rekeninghe.

Soe is bevonden dat den vorss.

schatheffer kompt van de gemeent

de somme van drijenseventich g(u)l(den) b(ra)b(ants)

en derdenhalven stuij(ver) orkont etc.

 

Ano 1693 den ii martij dese vors. rekening

naer gesien ende soe bevonde dat Gerit

Gerit Peters kuamp drijenseventich g(u)l(den) brab(ants)

en darden halven stuij(ver). Nu tot ervaringhe

gekoemen misrekent en geabbuiseert te

sijn als in de boven benomde rekeninghe

sijn gevalijdeert vertich pattagons geampl-

oeert aen onsen h. baroon van Arsen

worden in rekeninghe van dese boven

benompt uit geroijt, soe nu bevond

dat den vors. schatheff(ers) noch bij brenght

dat in schat te hoeg aen gerekent was

--- 11 --- g(u)l(den) 2 stuij(ver) b(ra)b(ants) soe geblecken in reken(inge)

dat de gemeent kompt elf g(u)l(den) 15 stuij(ver)½ b(ra)b(ants)

Oerkont desen onders.

 

A. Hermens Jacob Sijmons Gerardt Reuls

Gerardt Snellen H. Knijppenbergh Jan Hermans

Jan Leennarts

 

(ondertekening in marge:

Hendrick Hermans

Maes Tissen

Kerst Ghijssen)

 

foto 61-7

 

(linker blad blanko geen nummer)

 

(rechter blad onderaan nr. 8)

 

M(emoriaal)

 

Ao 1687 den 8. 8bris hebben Jan Bernarts

en Anthoin Smits schatheffers des jaers 1686

haere reckeningh gedaen, sijn gewest ses

schattinghen, jeder schat --- 453 --- g(u)l(den)

--- 18 --- 2 --- ort maeckende dese ses schattinghs

mit die nieuwerven en tochtgelt tot

een somme van --- 2723 --- ii --- 0 ---

Het hooftgelt mackt --- 301 --- 6 --- 0 ---

Het beesten gelt mackt --- 1045 --- 8 --- 0 ---

Haeren ontfanckt mackt

int geheel --- 4070 4070 --- 5 --- 0

 

Item de hondert eenen guldens

van den heer pastoor maeckt

in b(ra)bants --- 78 --- 3 --- 0 ---

 

De uuijtgaef teghens den ont-

fanck geliquideert soo is be-

vonden dat de boven voorss.

noch schuldigh blijven aen de

gemeijtne de somma van hon-

dert, ses vijfenvijftigh gul-

dens ses stuijvers --- 155 --- 6 --- 0 ---

De vierhondert guldens aen

Peter Kels borger tot Venlo

staen tot haeren last.

 

foto 61-8

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Item wordt de schattheffers goet

gedaen weghens den dief de somma      lopens

van                                                       128 --- 16 --- 0 ---

Voor de vacatien en devoiren                lopens

van wijrix                                              62 --- 0 --- 0 ---

Van dese boven geschreven hon-

dert, acht en twintigh guldens

woort den bode goet gedaen

volgens sijn briefken de somma             lopens

van                                                       68 --- 16 --- 0 ---

 

Item weghens het executie

gelt dat de schattheffers in

de reckeninghe ingebrocht

hebben, te weten hondert

ses en vijfftigh guldens, wor-

den haer alleen hondert ses

guldens goetgedaen, ende de

vijfftigh guldens staen tot

haeren last aen de gemeijnte te

betalen.

 

Den ontfanck teghens d'uijtgaef opge-

trocken ende geliquideert soo is

bevonden dat de gemeijnte haer

schuldigh blijft de somma van

vierthien guldens lopents.

dese reckeningh aldus gepasseert

in presentie van ons ondersschreven

Bree den 23 januarij 1692.

 

(rechter blad onderaan nr. 9)

 

Welverstaende dat de vierhon-

dert guldens staende tot Venlo

bij Peter Kels staen tot haeren

last te betalen, te weten Anthoin

Smits, en Jan Bernarts

 

            J.J. Baron de Gelre d'Arcen

            fr. J. van Meldert prior .... sint

            Elisabethsdael ................die ..sten

            Simon Henr. Besanzon

            A. Hermens

            Leonart van Hoemoet

            Wijnandus Horris

            Geret Peters

            Jan Smets

            Jacob Sijmens

            Gerardt Reuls

            Hendrick van Knijppenberch

            Jan Heldens

            Gerardt Snellen

            Maes Tissen

            Hendrick Hermes

            Kerst Ghijssen

            Jan Lennaerts

            Wijllem Sijmons

            Frans Peter Jansen

            Dijerijck Fasen

 

foto 61-9

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Ao 1688 den 28 januarij hebben Bastiaen Janssens

ende Gerit Jan Smits haere reckeninghe gedaen vant

jaer 1686 begonst, daer sijn gewest ses schattinghen

jeder schat bringht uuijt de somma van 420 guldens

--- 13 --- 2 --- ort. Hier is mit bereckent den schat van

de wintmeulen, ende den weems camp.

Soo maecken dese ses schattinghen tot eender somma

ad ---2524 --- 1 --- 0 ---

De schattinghen vant nieuw erf des jaers 1661

sijn ses gulden een deut min, belopen in

ses reijsen --- 35 --- 19 --- 1 ---

 

De schattinghen vant nieuw erf des jaers 1679

ad vijf guldens, vier stuijvers belopen

in ses reijsen --- 31 --- 4 --- 0 ---

De tochtzeel belopt ad --- 21 --- 1 --- 2 ---

facit in ses reijsen --- 126 --- 9 --- 0 ---

De beestezeel belopt tot een somme

ad --- 1086 --- 16 --- 0 ---

 

Van dese somme der beestenzeel worden

afgetrocken --- 18 --- g(u)l(den) --- 18 --- stuij(ver) --- b(ra)b(ants)

van de bestialen van den halfman des

huijs Bree.

Item van den heer pastoor weghens

sijne beesten worden afgetrocken

--- 8 --- g(u)l(den) --- 2 --- stuij(ver) --- b(ra)b(ants).

 

Soo blijft de beestezeel de somme

ad --- 1059 --- 16 --- 0 ---

Somma belopt haeren ontfanck in toto

de somme van --- 3777 --- 9 --- 1 ---

 

(rechter blad onderaan nr. 10)

 

M(emoriaal)

 

Van dese somme wort afgetrocken haeren

beurloon belopende de somma van

--- 115 --- 2 --- 2 --- b(ra)b(ants)

Noch den beurloon van den heer pastoors

hondert guldens, een g(u)l(den) lopent, maeckende

de hondert eenen gulden, in b(ra)bants de somma

--- 78 --- 3 --- 0 --- hier van den beurloon

--- 2 --- g(u)l(den) --- 8 --- stuijvers.

 

Blijft dan haeren ontfanck mit de achten-

seventigh guldens drij stuij(ver) van den

heer pastoors schat de somma van

--- 3738 --- 1 --- 3 ---

 

Op dese boven voorss. somma hebben de

voorss. schatbeurders ingebracht verthien

quitantien van het koninghs comptoir

belopende tot eender somma van

--- 2242 --- 14 --- 0 ---

 

Hierbij sijn bereckent de achte

drijentachtentigh guldens ---

vijft stuijvers, dewelcke sij be-

taelt hebben op de quitantie

van Anthoin Smits ende Jan

Bernarts, dewelcke bij haer

sal te vinden sijn.

 

Item bringhen sij noch in weghens

boden loon, executiegelt, verte-

ringhen, schinckasien de somma            lopents

van                                                       279 --- 13 --- 3 ---

mackt in brabants                                 219 --- 8 --- 0 ---

 

foto 61-10

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Item bringhen noch in mit verscheijde

briefkens van de nabuijren de

somme van                                           225 --- 17 --- 0 ---

maeckende in brabantsche munte de

somme van                                           174 --- 9 --- 3 ---

Item wort haer goet gedaen aen pen-

sioen gelderen de somme van                1149 --- 15 --- 0 ---

maeckt in brabants                                890 --- 1 --- 1 ---

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Den ontfanck teghens d'uuijtgaef t'sae-

men opgetrocken, ende geliqui-

deert soo is bevonden dat de schat-

beurders de gemeijnte noch schuldigh

blijven de somma van drijhondert

eenen guld(en) --- thien stuijvers twee

ort b(ra)bants segge                              301 --- 10 --- 2 ---

 

Den ontfanck teghens d'uijtgaef saemen op-

getrocken soo bevonden dat de schat

beurders de gemeijnte noch schul-

digh blijft de somma van twee

hondert elf guldens acht stuij-

vers drij ort, dico                                  211 --- 8 --- 3 ---

 

Hier op hebben de schatbeurders

mit quitantien en briefkens belecken

dat sij betaelt hebben de somma

van twee hondert neghen gulden

seventhien stuijvers b(ra)bants.

Soo blijven sij noch schuldigh de som-

ma van eenen gulden twelf stuijvers

twee ort b(ra)b(ants). salvo meliori calculo.

                                                            dese

 

(rechter blad onderaan nr. 11)

 

M(emoriaal)

 

Dese reckeningh is gepasseert in presentie van ons

onderschreven den 4 meij 1689.

 

Item heeft de gemeijnte de voorss. schatbeurders voor-

gestreckt de somma van hondert vijff en seventigh rijx-

daelders, dewelcke staen tot last van de voorss.

schatbeurders te betaelen.

Item noch de gemeijnte haer voorgestreckt hondert

guldens van Wolter Stoffels daer sij haer quitantien

mit gelicht hebben, dewelcke oock staen tot haeren

last, alles te dese vors. hondert guld(en) hebbe Gerardt Smeets

en Stijnnis Ponten aen Wolter Stoffels wed-

roem gelacht.  (=wederom afgelost)

 

Simon Henr. Besanzon

A. Hermaens     Geret Peters

Jan Smets

Jacob Sijmons    Jan Bernaerts

Gerardt Reuls     Geret Heldens

Gerart Snellen     Geurt Wijelms

Maes Tissen        Reijner (hooivork) Berchs

Jan Thelmens

Kerst Ghijssen

Gerret Smets

Augustijnis Pont

Jan Heldens

Wijllem Sijmons

Dijerijck Fasen

Dijt ist merckt (hooivork) van Jan Hoeben

Tijlman Martens

Geraerdt Geraerdt Peters

Dit is Peter Peters (hooivork) mert

Aret Heldens

Tijs Hillen

 

foto 61-11

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Ao 1694 den 24 junij soe heebben wij ond(er)s.

regeerders dese vors. rekeninghe wije op

dander sijts te vinden is aengande Gerardt

Smeets en Bastijaen Janssen sa(liger) overseen ende

berekent soe is bevonde in haer leeste

rekeninghe gedaeteert 1689 den 4 meij als

dat de vors. schatheffers schuldich sijn

bleven enen guld(en) 12 stuij(vers) brabb(ants). Item

bevonden dat ons gemeente de vors. schatheff(ers)

vorgestreeckt heft de somme van een

hondert vijffenseventich rijxd(aalder), war van

de vors. schatheffers tot haeren last

nemen een hondert ducatoens stande

tot weert aen Jost Wijnant Schaeve.

Ergo soe rest de gemeente noch van

de vors. rekeninghe vijftich rijxdal(der)

Hier tegens brengen nu Gerardt Smeets

en Stijnnis Ponten vor Bastijaen sa(liger). In

meet quitansije en meet schrijvens

geblecken de somme ad sesentachten-

tich g(u)l(den) vijf stuij(vers) en twe ort lopens.

De betaelinghe tegen het restant

op getroecken en berekent soe bevonde

dat de gemeente kompt seventich guld(en)

en vijfthijen stuij(ver) loepens orkont dese

onders:

            A. Hermaens    Gerardt Reuls

Jan Heldens Gerardt Snellen

Jan Leennarts

Jacob Sijmons

Maes Tissen Kerst Ghijssen

 

Ano 1694 den 28 septemb(er) soe heft

Stijnis Ponte en Gerardt Smeets dese

vors. seventich guld(en) 15 stuij(ver) voldaen ende

betalt uit wijsens quitansij #.

 

(tekst loopt verder onderaan volgende pagina achter #:

# daer van getoont can worde soe nodich ende

meet bewijs waer toe geamploijeert orkont

dese onders: ende in haere rekeninge de quitans(ie)

te vinden is alsnoch uit dije seventich guld(en)

15 stuij(vers) betalt aen dije pijoneers van jaer

1694 elf rijxd(aalders). Daer mede dese voldaen

orkont dese ond(er)s.)

 

(rechter blad onderaan nr. 12)

 

M(emoriaal)

 

Item int iaer 1672 doen Pouels Hermans schatheffer

is gesadt doen ister bij Jeijlis Trouwen gehaelt twe

rijcks dald(ers) ende Pouels is schuldich tnegentich rijcks

van kerspels pensioen soo verlopen is waer Pouels

die twe rijcks dald(ers) heft opgetrocken ende heft daer

eenen brieff afgegeven om aen hem de betaellen

Hier tegens heft Pouels getelt vijftich rijcks dald(ers)

aen die Gerart Peters ende ook Jan Smets getelt

hebben tot Barlo aen den graeff van der Lijx doen hij

tot Barlo laeg ende Pouels vorss. heft getelt

vijftich rijcks dald(ers) die welcke tot Venlo aen

Ieijftken Wijnnen sijn getelt waer eenen brieff met

ingetrocken waert waer met Pouels ende sijnnen

erffen met sijn ontlast ende die hondtert rijcks

dald(ers) hier boven voors. staen tot last der gemeijnte

Geschiet in beiwese ons onderschreven

            Geret Tijsen Geret Peeters

            Jan Smet

            Jacob Sijmons

 

foto 61-12

 

(linker blad blanko geen nummer)

 

(rechter blad onderaan nr. 13)

 

M(emoriaal)

 

Ano 1689 den 4 meij heft

Jan Heldens en Reiner Berchs haer

rekeninghe gedaen van t jaer 1688

Daer sijn haer gesidt in haer jaer vijf

swaer schattinghe en eenen halfen doende ieder schat vijer hondert en vijftich guld(en) maecken

sestenhalven schat meet de tocht twe

duisent vier hondert vijftenseventigh. Noch

de capitatie beloop sesthien hondert sestien guldens

sesthien stuijvers, nocht weghens den heer pastoor

hondert eenen gulden licht, doende in brabants

achtenseventigh guldens drij stuijver drij ort

soo beloopen de schattinghen mit de capitatie

drij duijsent een hondert neghen en sestigh guldens

neghenthien st(uivers) drij ort. Daer van belopt

den beurloon ses en neghentigh guldens, der-

thien stuijvers, twee ort brab(ants). Soo blijft den

ontfanck noch suijver de somme van drij duijsent

twee en seventigh guldens ses stuijvers een ort.

--- 3072 --- 6 --- 1 ---

 

Hier tegens belecken mit twaelf quitantien

vant comptoir tot Ruremonde de somme van

een duijsent ses hondert eenentwintigh guldens

brab(ants).

Noch bringhen de schatbeurders in mit verscheij

de briefkens de somme van achtentachtigh guld(en)

vierthien stuijvers, drij ort b(ra)bants.

Noch den onraedt van executie, bodenloon

ende haer eijghen verteeringh de somma

van seven en vijftigh guldens drij ort.

 

foto 61-13

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Noch wort haer aengereckent en goetgedaen weghens die pensioenen

neghen hondert ses guldens twee stuijvers een

half brab(ants).

Noch is haer goet gedaen van t'hooftgelt des

huijs Bree vier guldens thien stuijvers b(ra)b(ants).

Den ontfanck teghens den uuijtgaef saemen ge-

liquideert soo bevonden dat sij schuldigh blijven

de somme van drij hondert vierennegentigh

guldens, achthien stuijvers drij ort b(ra)b(ants).

 

Hier op nieuw wederom ingebracht een briefken

van de vereeringhe aen den prins, ende den

quoot van hondert ducatons, de somme van

viertigh guldens acht stuijvers, drij ort licht.

Noch ingebracht mit verscheijde nabuijrelijcke

briefkens de somma van hondert achtendertigh

guldens anderhalven stuijver licht facit in

brabants mit de viertigh guldens acht stuijvers

drij ort licht van den prins de somma van

--- hondert achtendertigh guldens vier

stuijvers een ort b(ra)b(ants).

 

Alles teghens malkanderen geliquidert

soo bevonden dat de voorss. scatbeurders

noch schuldigh blijven de somme van

tweehondert ses en vijftigh guldens vierthien

stuijvers twee ort segge --- 256 --- 14 --- 2 ---

salvo meliori calculo.

Des reckeninghe is gepassert in presentie

van ons onderschreven, datum ut supra.

Simon Henr. Besanzon capp.    Gerardt Reuls

A. Hermaens   Jacob Sijmons   Gerart Snellen

Geret Peters   Maes Tissen   Kerst Ghissen

Jan Smets Jan  Telmens

 

(in marge langs de hele tekst de rest van de ondertekening:

Wijllem Sijmons

Jan Heldens

Tijlman Martens

Dijt ist merckt

(hooivork) van Jan

Hoeben

Dijerijck Faesen

Geraet Smets

Gerardt Peters

Render Bergs

sijn (hooivork) merct

Dijt is Peter

Peters (hooivork) merct

Augustijnnis Ponten

Thijs Hillen

Jan Lennaert

Anthoni Smits

merckt

Geret Heldens

Claes Heldens

Guert Wijlms)

 

(rechter blad onderaan nr. 14)

 

M(emoriaal)

 

Ano 1691 den 2 janwarij heft Jan

Heldens sijn rekeninge gedaen van sijn

restant van sijnne erste rekeninghe was

resterende te weten aen de gemeente

twe hondert --- 56 --- g(u)l(den) 14 stuij(vers) 2 ort b(ra)b(ants)

Hier tegens luit quitansije en andersints

bij gebrocht en wij bij sijn leste qutansije sijn te vinde soe bevijnd aen der scholtis

ock betalt de somme van --- 49 --- g(u)l(den)

enen stuij(ver) b(ra)b(ants) de welcke den vors. scholtis

de gemeente vorgestreckt en aen officiren

moeten geven doend in lopens --- 63 --- g(u)l(den) .. 9½

soe bevonde den dat den schatheffers noch schuld

blijve in dese 13 stuij(ver) 3 ort b(ra)b(bants). Dit

gedaen in presensij van regerders

 

foto 61-14

 

(linker blad geen nummer)

 

Alsoo Jan Lennerts en Peter Peters

op dato 1693 den 22 februarij haer leste

rekenijnghe hebben gedaen alwaer

bevonden is dat de voornomde schadtheffers

sijn schuldijgh sijn bleven 63 g(u)l(den) lopent

waer teghens nu weijederom hebben bij

gebracht met schrijvens betalt te hebben

in verscheijden reijsen de somma van

twee en sestigh gulden seven stuver

twee ort lopent dijt tegens malk-

anderen gelijquijdiert soo bevijnt sijgh dat

de schaDHOurders noch schuldijgh blijven

--- 12 --- stuver --- 1 --- ort lopent gedaen den

5 julij 1710

 

(rechter blad onderaan nr. 15)

 

Item anno 1690 den 12 juijlis heft Jan Lenaerts

ende Peter Peters schadtheffer van het iaer 89

haer rekenige gedaen in het selvige iaer heft

Jan Lenaerts aen Peter Peters berekent ses swaer

schating en eenen halven en tocht gelt en

vrij erften gelt en weems kamp en wijnt

muellen tot een somma berekent ad die

voors tweeduijsent negenhondert drieen

veertich guld(en) en drie stuij(ver) des is ijeder schadt

berekent op vierhondert twintigh guld(en)

dertien stu(ver) 2 ort die tocht berekent

in ses reijsen en een halff tocht tot ender

somma ad eenhondert negenendartigh guld(en)

sestien stu(ver) noch het nij erften gelt

berekent ses en een halff ijeder schating

tien guld(en) 12 st(uiver) een ort bedraegende saemen acht

entsestich g(u)l(den) 19 st(uiver) 2 ort 1 deuijt het beesten

gelt is berekent een kou 6 schel(lingen) bedraegt

volgens .... het regelement tot ender somme

ad elff hondert guld(en) en sevenenvijftich guld(en)

vijff stu(iver) bedraegende in een somma met

die voors posten boven voors. vier duijsent

een hondtert acht stuijv(ers) en 3 duijt.

Hier op bringen die schadtheffer in van swaer

quijtansi die sij op het cantoer ontfangen

hebben belopen in eender somma ad een duijsent

en negenhondert seventien guld(en) negentien stu(ivers)

welck sijn int getael van quijtanti dartich

waer van die ierste den elfsten ianuari anno

89 die leste hier van is gedatiert den 2 decemb(er)

1689 hier van is den buer loon aen aftgetrocken

ad eenhondtert vijffentwintich guld(en) een stu(iver)

bra(bants) blijft noch die somma ad drie duijsent

negen hondtert vijffentseventich guld(en) 7 s(tuivers)

 

foto 61-15

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Hier sijn die quijtancie affgebrocht die

hier aen danter sijt aengeteijkent staen

blijft den ontfanck noch twee duijsent

sevenenvijftich guld(en) acht stuijver

Hier op bringen die schadtheffers noch in

van die geleverte remont perdten (roermondse paarden) die gelevert

waeren ende dat met quijtancie is belecken

ende voorts van ecxcuijtije ende bodeloon

ende ander oncosten gelijck sij in in die

rekenige overleveren met geschrijft tot een

soma bij malcanteren gerekent facit

achthondtert drientsestich guld(en) een stuij(ver)

3 ort bra(bants)

Noch woert haer in dese voors rekenige

goedt van geleente gelte die pensioen

int geheel acht hondtert guld(en) eenentsestich

guld(en) achthien stuijver 2 ort bra(bants).

Dit voors is tegen malcanteren gelijckqui(teert)

en bevondten dat die gemeijnt noch van

die schadtheffers kompt driehondtert fijff

endartich guld(en) 7 st(uiver) 3 ort des is moet Geret

Smets Jan Lenaerts hier in goedt doen een

ducaton van pensoen van Jan Schijnckels.

Hier op bringen die schatheffers in van

bier en broot en speck en bötter welck

die gemeijnt gedaen heft aen die holanse

volcker ende daer bij van die vereeringe

die aen den prins tot Romunt gedaen was.

Facit int geheel drie hondert twee

en vertich guld(en) 3 ort 17 st(uiver) 3 ort bra(bants)

Dit voors. gelt is teghen malcanteren gelijck

quijtiert en bevondten dat die schadtheffers

hier noch rest seven guld(en) tien stuever bra(bants)

 

(rechter blad onderaan nr. 16)

 

M(emoriaal)

 

Item noch kompt de gemeijnt goedt die hondtert

guld(en) en eenen van den pastoir die welcke die schatheffer

ontfangen ad lopent.

 

Item noch woert daer in bracht van die

nabueren met briffkens en van vest en

dat in is bevondten in een somma ad

een hondert drient negennegentich guld(en)

en neg(en) stuijver 3 ort met hou (hooi) en

stroej inbegre(pen) (stro inbegrepen) dit voors tot lopent gelt

gerekent. Item die voors 7 g(u)l(den) 10 st(uiver) bra(bants)

die daer tegen over aengeschreve staen sijn

tot lopent gelt gerekent sijn die schadt

heffers goedt gedaen en dat aen pastoirs

gelt noch sijn die schadtheffers goedt gedaen

drie guld(en) lopent van buerloon van pastoirs

gelt alles tegen malcanteren gelijckquijtert

en bevonden dat die schadtheffers noch

compt van die gemeijnt hondtert en vijff

guld(en) vier stuijver 3 ort lopent.

Hier en tegens kompt die gemeijnt noch goet

dat gelt dat van pastoors maecht ad

tweehondtert guld(en) geleent was onberekent.

In kinnese der waerheijt hebben wij

ondter schreven scholtis en semptelick

schepen en gesworen en gerften ende nabueren

dit onderteijkent geschiet op datum

als voors. Simon Henr. Besanzon capp.

            A. Hermaens   Jan Smets

            Geret Peters     Gerardt Ruels

            Jacob Sijmons   Gerardt Snellen

            Maes Tissen   Jan Telmans

            Kerst Ghijssen   Wijllem Sijmons

            Faes Faessen   Antonij Smits (gekruld vierkant) merckt

            Dit is Jan Jansen (hooivork) merckt

            Maerten Tulmans

            Jan Heldens

            Reinerus Berg (hooivork) merckt

 

(verdere ondertekening in marge naast de tekst:

Geraet Smets

Gerardt

Geret Peters

Drijes Teunis

(hooivork) merckt

Frans Roeven

(hooivork) merct

Faes Sijmons

(hooivork) merct

Aret Heldens

Jacop Gerits

(hooivork) merckt

Dijerick Fasen

Jan Leennarts

Peter Peters (hooivork) merck)

 

foto 61-16

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Ano 1693 den 22 febrewarij heft

Jan Leenarts en Peter Peters haere

leeste rekeninghe gedaen als schatheffers

gewest in den jaere 89 wij op dander

sijts te vinden is soe bevonde dat

de vornomde schatheffers ..............

.......... goet kompt in haere eerste rekeninghe

de somme van hondert vijf guldens

vier stuij(ver) drij ort lopens, waer op de

gemeente aen heft moeten nemen

ene obblijgaetije bestande in ene somme

van twe hondert guldens op genomen tot

behoef van onse gemeente in den jaere

1689 den 4 meij van eerbaere jonckvrouw

Gertruit van der Meeren de welcqe

nu bevonden wordt van over verschoeten

te sijn of vorgestrekt in rekeninghe van de vorseide

schatheffers dat de vornomde twe hondert

guldens nu tot last van de gemeente

staen, daer en boven bewijse de vors.

schatheffers met schrijvens wij op dander

sijt gespelt is ofte bij sejnne rekeninge te vinden is. Soe bevonden bedraegsich

--- 32 g(u)l(den) ½ stuij(ver) alles gelijquiedeert

en naer geseen soe bevonden dat

de gemeente noch kompt de somme

van --- 63 --- g(u)l(den) lopens. Datum als

boven oerkont dese ond(e)rs. alles tot

goede rekeningh.

A. Hermaens   Gerardt Reuls

Jacob Sijmons   Gerardt Snellen

H. Knijppenbergh   Jan Heldens

Maes Tissen   Kerst Ghijssen

Hendrick Hermans

 

(rechter blad onderaan nr. 17)

 

Anno 1692 den 24 januarij

heeft Gerardt Smits sijn recke-

ningh gedaen vant jaer 1690

daer sijn gewest acht schattinghen

jeder schat ad vier hondert

twintigh guldens, twaelf stuij-

vers een half.

De nieuwe erven thien guldens

twaelf stuijvers een ort, facit

in acht reijsen te saemen de

somma                                                             3449 --- 18 --- 0 ---

 

Ten tweeden isser capitatie

gelt gesat, maeckende int

geheel de somma van                                        605 --- 12 --- 0 ---

 

Ten derden de tochtseel, je-

der reijs ad eenentwintigh

guldens, acht stuijvers, maeckt

int acht reijsen de somma van                            171 --- 4 --- 0 ---

 

Item van den heer pastoor

hondert en eenen guldens light

gelt, facit in b(ra)bants                                       78 --- 3 --- 0 ---

 

Somma sijnen ontfanck int ge-

heel                                                                  4304 --- 17 --- 0

 

            Den 12 ijannu(ari) 1692 .... noch

            eijn segel geset maekend .e

            enen schattingh met tochtgelt

            ende cappetasij --- 47o57 g(ulden) --- 9 st(uivers)

            ick segge vier dusent                             2 ort

            seven hondert seven en viftich g(u)l(den)

            --- 9 st(uiver) --- 2 ort b(ra)b(ants)

 

foto 61-17

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Dese naer volgende quitansijs betalt op t cantor

 

Hierop brenght Gerart Smits in

vierentwintigh guitantien dewelcke

doende tot eender somme in brabansche

munte drij duisent vier hondert

drijendartich drijentachtentich gulden

en negenthijen stuij(ver). Dees is hier in af

getoegen, dat Jan Heldens bij geschoeten

te vinden is op een quitansij van Gerit

Smeets gedateert 1690 den 6 octob te

weten sevenensestich g(u)l(den) --- 16 stuij(ver) b(ra)b(ants)

segge. Blijven dese boven benomde quitasije

drij duisent vier hondert drijentachtentich g(u)l(den)

en negenthijen stuij(ver).

Noch brenght den schatheffer in meet

verscheide brifkens en meet schrijvens

doen blijcken van de naebuere in gebrocht

en van de haenoverse (Hanoverse) van hiver en bijr (haver en bier)

en ander onkoste bedraegsich tot ender

somme acht hondert darthijen gulden en

darthijen stuiver b(ra)b(ants). Noch wordt den vors.

schatheffer goet gedaen van sijner buer

loen, hondert virenvertich guld(en) achtijen

stuiver b(ra)bants.

 

Ano 1693 den 19 februarij heebbe dese onders. regerd(ers)

ende naebueren Gerardt Smeets rekeninge naer

geseen ende berekent enden ontfanck tegens den

uit geaf gelijquidert soe bevonde dat den vors.

Gerit noch van de gemeente compt de somme

van van vijf hondert vijfenseventich g(u)l(den) b(ra)b(ants)

wel te verstaen is hier dat aen den schathe(ffer)

goet gedaen van het boven vors. jaer de

pensijoen gelde bestaende in eenen somme

 

(rechter blad onderaan nr. 18)

 

M(emoriaal)

 

negen hondert drijendartich gul(den) b(ra)b(ants) soe

bevonden wije vors. staet ses stuijvers vijf soe kompt den schathe(ffer)

vijf hondert vijfenseventich g(u)l(den) b(ra)b(ants) van exkuisij gelt. O(r)kent der

waerheit heebbe desen onders. Datum als

voren wel te verstaen worden expres geres-

ervert dije gelende penninghe doer Gerardt

Smeets geleent blijven tot last van

den vorseide Gerardt Smeets, aen desen

rekeninge is den schatheffer afgetoegen

drij en sestich g(u)l(den) b(ra)b(ants) van exkuisij gelt. Soe kompt den schat(he)ff(er)

wij boven vosaght vijf hondert vijfenseventi(c)h

gul(den) b(ra)b(ants). Orkon dits alles tot goede

rekeninghe.

            A. Hermaens

            IJacob Sijmons

            Gerardt Reuls

            Gerardt Snellen

            H. Knijppenbergh

            Jan Heldens

            jan Leennarts

            Maes Tissen

            Kerst Ghijsen

            Geraet Smets

            Dierijck Smeets

            Jan Heldens

            Hendrick Gerits

            Peter (hooivork) Peters

            Jan (hooivork) Wolters

            Jan Maessen

            Dijerick Faesen

 

foto 61-18

 

(linker blad geen nummer)

 

Ano 1693 den 23 febrewarij

soe sijn wij onders. regerders in

ervaeringhe gekoemen raekende de

rekeninghe van Gerardt Smeets wije

op dander sijts te vinden is geabbus(eert)

te sijn ende misrekent, soe is bevond(en)

wije te vinden is in de erste rekening(e)

wije vors. staet in gebrocht te

heebbe virentwintigh quitansije betalt

op het cantor, nu in dese rekeninghe

mar int getael tweentwintich

soe is nu bevonden als dat Gerit

gebleken heft de gemeente overtalt

wij op dander sijts te vinden is

vijf hondert vijf en seventich guld(en) b(ra)b(ants)

Doer dese abuise de vorseide

rekeninghe ondersocht ende quitansije

naer ges(i)en soe bevonde daer de

abuise dat den vors. Gerardt nu kompt

een hondert ses g(u)l(dan) 2 stuij(ver) b(ra)b(ants) daer aen

af getoegen den buer loen de welcke

inde vorige rekeninge is gevalijdeert

wordt hier weder af getogen 13 g(u)l(den) 14 st(uiver) b(ra)b(ants) # soe

bevonde dat den vors. Gerit nu

kompt van de gemeente tweentnegen-

tich guld(en) 8 stuij(ver) b(ra)b(ants). Dees stande de

vorseide geleende penninghe tot

last van Gerit Smeets. Oerkont

dese ond(er)s. wel te verstaen twe

quitansije dije uijt gevalideert, wij te

vinde is in en bij sijne quitansij, orkont

als voren alles tot goeder rekeninghe.

 

Geraet Smets

 

(onderaan pagina, aansluitend bij #:

folijo soeckt het derde blat #)

 

(rechter blad onderaan nr. 19)

 

M(emoriaal)

 

Ao 1693 hebben Jan Heldens en

Tilman Martens schatheffers vant jaer

1691 haere reckeningh gedaen soo is be-

vonden datter gewest sijn acht, en een half schat

jeder schat vier hondert, vijftigh guldens,

maecken dese neghenden halven schat tot eender

somme van drij duijstent acht hondert fijffentwintigh.

 

Noch van den heer pastoor hondert eenen

guldens lopent, facit in b(ra)bants acht en seven-

tigh g(u)l(den) vier stuijvers.

Het beeste gelt maeckt in geheel ad negen

hondert vijff entachtentigh g(u)l(den) derthien stuij(ver)

Soo bedraeght haeren ontfanck int geheel

tot eender somme ad vier duijsent acht

hondert seven en tachtentigh, eenen stuij(ver)

Waer van beloopt den beurloon vant hondert

ses g(u)l(den) de somme ad twee hondert, drij en

negentigh g(u)l(den) vijff stuijvers. Desen beurloon

is mit de eerste kersse verbleven voor ses

g(u)l(den) vijff stuij(ver) ende de tweede kersse des

dorplasten verbleven voor ses denhalven

g(u)l(den) eenen stuijver te saemen door malkanderen

den beurloon door malkanderen gereckent.

 

foto 61-19

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

ad ses guldens, so blijft den ontfanck suijver

de somme ad                            4593 --- 16 --- 0 ---

 

Hierop brenghen sij bij bewijs van

acht en twintigh quitantien be-

taelt te hebben op het koningh

comptoir tot Ruremonde de

somma van drij duijsent twee

hondert twee en seventigh g(u)l(den) --- elf

stuijvers; hebben noch betaelt

op een quitantie van Gerit Smits

de dato 1690 den sesden octobris

de somma van seven en sestigh guldens gl

sesthien stuijvers b(ra)bants. Gelijck

hier voorens in de reckeninghe

van Gerit Smits wort aengewesen.

Ergo soo brenghen haere voorss

quitantien uuijt int geheel de

somma van                               3340 --- 7 --- 0 ---

 

Noch bringhen sij noch in betaelt

te hebben van onraets penninghe

gelijck het in haer reckeninghe

te vinden is de somma van         181 --- 1 --- 1 --- ort

b(ra)bants.

 

De pensioen gelderen brenghen uuijt

de somma van                           940 --- 9 --- 2 ---

b(ra)bants.

 

(rechter blad onderaan nr. 20)

 

M(emoriaal)

 

Nocht wort afgetrocken wegens

het half beesten gelt van den

halfman aent huijs Bree de somma

van                                           17 --- 2 --- 0 ---

b(ra)bants

 

De uuijtgaef teghen den ontfanck

afgetrocken soo is bevonden dat

sij betaelt hebben de somma van

                                                4479 --- 0 --- 0 ---

 

Noch worter ingebracht mit ver-

verscheijde naebuijrlijcke briefkens

de somma van vierhondert, veer-

tigh vijff guldens, achthien stuij(ver)

twee ort lopents facit in b(ra)bants

de somma ad                            345 --- 11 --- 0 ---

 

Den ontfanck teghen d'uuijtgaef

saemen geliquideert soo is bevon-

den dat de voorss. schatheffers

overbetaelt hebben de somma

van twee hondert derthigh g(u)l(den)

veerthien stuijvers drij ort

b(ra)bants. Salvo meliori calculo.

Dese reckeningh aldus gedaen

in presentie van ondersschreven

op datum als boven den seven-

 

foto 61-20

 

(linker blad geen nummer)

 

thiensten dagh februarij.

 

Simon Henr. Besanzon.

capp. in Bree

A. Hermaens

IJacob Sijmons

Gerardt Reuls

Gerardt Snellen

H. Knijppen Bergh

Jan Heldens

Maes Tissen

Kerst Ghijssen

Hendrick Herma(n)s

Jan Leennarts                           Jan Maessen

Tijlman Martens                        Jan Heldens

Willem Simons                          Hendrick Heldens

Frans Peter Jansen                    Faes Faessen

Jan Wolters (hooivork)            Jacob Reijnders

Dijerick Fasen

Dierick Smeets

Thijs Hillen

Antoen Smets (gekruld vierkant)

Aret Heldens

Willem Bouten (hooivork)

Jan Telmens

Geraat Smets

 

(rechter blad blanko geen nummer = blz. 21)

 

foto 61-21

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Raekende rekeninghe van Gerardt Smeets

ondersocht, ende geleende penninghe gelijquedeert

soe bevonde de geleende gelde nu tot last staen

van den vors. Gerardt wije te vinden is after

in desen boeck, en bevonde van ons onders. onse

gemeente gekontenteert en voldaen ter sijn

vermits den vors. Gerardt noch schuldich blijft

6 g(u)l(den) lopens oerkont dese onde(r)s Bre 1693

den 30 martij

 

A. Hermaens   IJacob Sijmons

Gerardt Reuls   Gerardt Snellen

H. Knijppen Bergh   Jan Heldens

Maes Tissen   Kerst Ghijssen

Hendrick Hermes   Jan Leennaerts

 

Dese boven vors. ses guldens

resterend noch van Gerardt Smeets

voldaen en betalt aen den h. scholtis

van verscheide reise van verteringh

van regerders verteert van gemeens saeke

bij een gewest. Hier mede dese vors.

rekeninge voldaen. Datum Bre 1693

den 30 april.

A. Hermaens

 

(rechter blad onderaan nr. 22)

 

Ao 1693 den 18 feb. hebben

Frans Janssen en Jan Wolters schat-

heffers des jaers 92 haeren

reckeningh gedaen.

 

Ten eerste sijnder geweest neghen

schattinghen, ieder schattingh

brenght uuijt vier hondert

g(u)l(den) vijftigh maecken dese

neghen schattinghen in eender

somma van                               4050 --- 0 --- 0 ---

 

Ten tweeden het hooftgelt

bringht uuijt de somme van        629 --- 8 --- 0 ---

 

Ten derden het gelt van der

heer pastoir ad                          78 --- 3 --- 0 ---

 

Soo brenght haeren ontfanck

int geheel de somma van            4757 --- 11 --- 0 ---

 

foto 61-22

 

(linker blad geen nummer)

 

D'uuijgaef

 

Hier op brenghen sij in betaelt te hebben

op het coninghs comptoir bij

bewijs van vier en twintigh qui-

tantien de somma van                            2834 --- 7 --- 0 ---

 

Item betaelt aen den ontfanger

Blitterswijck voor de fouragie

de somma van                                       759 --- 14 --- 8 ---

 

Item betaelt aen den amptman

Schenck uuijtwijsens quitantie

ad                                                         17 --- 3 --- 2 ---

 

Noch worter ingebracht voor

d'onraets penninghen, ende

gemeijnts lasten, mit dese bo-

ven voorss. posten tot eender

somma van                                           4054 --- 12 --- 3 ---

 

Haeren beur loon beloopt

ad                                                        144 --- 18 --- 0 ---

 

Den beur loon afgetrocken

van den ontfanck soo blijfft

den ontfanck noch                                4612 --- 13 --- 0

 

Noch worter eenen schat

gesat om dat die schatheffers

 

(rechter blad onderaan nr. 23)

 

M(emoriaal)

 

te veel overbetaelt hebben.

Het executiegelt beloopt

ter somma van hondert, acht

endertigh guldens seventhien

stuijvers twee ort; hier afge-

trocken seventigh guldens, soo

wort haer goet gedaen weghens

het excutie gelt negen en ses-

tigh guldens lopents.

 

Den beurloon van desen schat

belopt ad derthien g(u)l(den), vierthien

stuijvers, twe ort.

Den beurloon dan van desen lesten

schat afgetrocken soo blijft den

ontfanck van den lesten schat

ter somma van vier hondert, ses-

endertigh g(u)l(den) vijff stuijvers twee

ort                                                        436 --- 5 --- 2 ---

 

D'uuijtgaef van den ontfanck

afgetrocken soo is bevonden

dat sij de gemeijnte noch schul-

digh blijven in toto de somma

van                                                       908 --- 6 --- 3 ---

 

foto 61-23

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

De pensioen gelderen bringhen

uuijt ter somma van                   940 --- 9 --- 2 ---

De pensioen gelderen van haeren

debet, teweten neghenhondert

drij g(u)l(den) drij ort afgetrocken soo blijfft haer

de gemeijnt schuldigh ad seven-

endertigh guldens twee stuijvers

drij ort dico                              37 --- 2 --- 3 ---

 

Noch worter ingebrocht mit

verscheijde naebuijrlijcke brief

kens de somma van                  336 --- 7 --- 3 ---

lopents

Hier worden afgetrocken voor

Wolter Stoffels vijff g(u)l(den) van

pensioen soo blijft noch drij

hondert eenen dertigh guldens

seven stuij(ver) drij ort lopents

maeckt in b(ra)bants gelt die

somma van                               256 --- 11 --- 1 ---

Somma sommarum blijft de

gemeijnte de voorss. schat

heffers noch schuldigh dat

sij overbetaelt hebben

 

(rechter blad onderaan nr. 24)

 

M(emoriaal)

 

ter somma van                          293 --- 14 --- 0 ---

 

Dese reckeninghe is alsoo

gepasseert in presentie van

ons ondersschreven op dagh

en datum als boven.

 

Simon Henr. Besanzon

capp in Bree

            A. Hermaens

            Jacob Sijmons

            Gerardt Reuls

            Gerardt Snellen

            H. Knijppen Bergh

            Jan Heldens

            Hendrick Hermes

            Maes Tissen

            Kerst Ghijssen

            Jan Lennarts

            Willem Simons

            Geraerdt Geraerdt Fasen

            Tijlman Martens

            Jan Lennaerts

            Hendrick Heldes

            Jan Maessen

            Peter Jans

            Dierick Smeets

            Jan Heldens

            Jacob Wolter

 

foto 61-24

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Ano 1693 den 9 martij sijnde regerders

van dese gemeente in ervaringhe gecoeme

geabbuiseert te sijn in de rekeninghe

van Frans Janssen ende Jan Wolters gedaen

int jaer 1693 den 18 febr(uari) wije op

dander sijts te vinden is den selfden dijto

bevonde ende berekent dat de vors.

schattheffers overtalt heebben de somme

van twe hondert --- 93 --- g(u)l(den) --- 14 --- 0 --- b(ra)b(ants).

Dese vors. rekeninghe naer geseen ende

berekent in presentie van de vors schathef(fers)

soe bevonde misrekent te sijn desomme

van hondert --- 68 --- g(u)l(den) 7 stuij(ver) ½ lopens

maekende dese hondert --- 68 --- g(u)l(den) 7 stuij(ver) ½ lop(ens)

in b(ra)b(ants) munte een hondert dartich guld(en)

seventhijen stuij(ver) soe bevonde dat de vors.

schatheffers kompt nu in de erste

rekeninghe de somme van hondert --- 63 ---

g(u)l(den) 7 stuij(ver)½ b(ra)b(ants).

 

Frans Peter Janssen

Jan Woolters sijn merckt (hooivork)

 

Op dese vors. restant het welcke

de vornomde schatheffers kompt wordt

weder afgetoegen de somme van --- 50 ---

g(u)l(den) --- 18 --- stuij(ver) lopens raekende de geleende

penninghe op genoemen in den jaere 1690

schatheffers sijnde genant Gerit Smeets

noch worter weder afgetoegen --- 16 ---

pattakoens bij geschoeten of vor gestreckt

doer Gerardt Gerardt Peters herkoemende

van nije erve doende dese vors. twe

poste in brabansche munte de somme

 

(rechter blad onderaan nr. 25)

 

M(emoriaal)

 

De somme van --- 77 --- g(u)l(den) twelf

stuij(ver) b(ra)b(ants), soe bevond dat de vors schatheffers

nu kompt in de erste rekeninghe

ter de twe posten af getoeghen wije

vorsaeght nu noch kompt de somme

--- 85 --- g(u)l(den) 14 stuij(ver) ½ b(ra)b(ants) oerkont

wij schatheffers onders.

 

Frans Janssen

Jan Wolters sijn merckt (hooivork)

 

foto 61-25

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Ano 1694 den 16 febrewarij soe heft

Jan Heldens en Derick Smeets als schatheffers

vant jaer 1693 haere rekeninghe gedaen

ter overstaen van regerders ende geerfde naebure

hijer onders.

 

Ten ersten sijnder geseet in het selve jaer

te weten acht swaer schattinge jeder schattinghe

berekent vier hondert vijftich guld(en) b(ra)bants.

Doende de acht schattinghe sesenderticht hondert

guldens.

 

Alsnoch van der heer pastoir berekent

hondert gulden lopens --- en enen guld(en)

maekende in b(ra)bants gelt achtenseventich guld(en)

vijer stuij(ver).

 

Den beesten schat berekent thijen hondert

sesenvertich guld(en) vijftijen stuiver b(ra)bants.

 

Soe maeken dese boven vors. poste tot eender

somme vier duisent seven hondert

twintich gulden en negenthijen stuiver b(ra)bants.

 

Hier tegens den buer loen afgetoghen weten drij guld(en) en stuij(ver) van t. hond(ert)

bedraegsich tot ene somme hondert vieren-

vertich guld(en) twe stuij(ver) b(ra)bants.

 

Soe blijft den ontfanck van de

boven vors. somme noch suiver vier

duisent vijf hondert sesenseventich guld(en)

seventhijen stuij(ver) b(ra)bants

 

(rechter blad onderaan nr. 26)

 

M(emoriaal)

 

Dese is den uitgaff tegens den ontfanck

wije hier vors. staet

 

Ten eersten hebben de vornomde schatheffers

betalt op t kantoer meet bewijs van quitantie in getael

sesthien, doende in ene somme drij duisent twe

hondert negen gulde vijff stuiver b(ra)bants

Hier aen afgetoegen negenttich gulde de

welcke Gerit Peters bij geschoeten heft

wegens de nije erfve soe blijve de beta-

elinge noch van de vors. schatheffers op t

catoer drij duisent een hondert negenthijen

guld(en) vijf stuij(ver)

 

Noch worden de vors. schatheffers goet gedaen

van op gelt gegeven wegens het hollens gelt

vierendartich guld(en) b(ra)bants vier stuij(ver) van

de vors. quitansije

 

Blijft maeckt noch dese boven benomde somme

soe het opgelt ......... bij geset is drij

duisent een hondert drijenvijftich guld(en)

negen stuiver b(ra)bants

 

Noch ....... heebben de schatheffers bij gebrocht

meet ses lichte quitansien meet s(ch)rijvens gebleke

geteickent meet a. b. al wat daer in

geschreven staet van bode gelt excuitije

twee vererijngen aen den prijns en vorts

van schepens en schatheffers naer

Rurmont gewest sijn van verteringhe on

ve. on ander onraets gelde wije in het

vors. s(ch)rijvens te vinden geteicken meet

leeters als vors. Bedraegsich tot lopens

gelt en naer gerekent in b(ra)bants doende

tot ene somme drij hondert elf gulden

vijftijen stuij(ver) b(ra)bants een ort.

 

foto 61-26

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Al noch worden de vors. schatheffers in dese

rekeninghe goet gedaen van de jaerlijxse

intresse bedraeggen sich tot ene somme

in loepende munte twelf hondert vijfthijen

guld(en) en twe stuij(ver).

Doende in b(ra)bants negen hondert vertich

guld(en) vijftijen stuij(ver).

 

Alnoch wordt de vornomde schatheffers goet

gedaen van verschoeten gelt, negen gulde twelf

stuij(ver) b(ra)bants.

 

Alnoch breengen de naebuire ende werdt

schepene gesworens in meet brijfkens en

den capalaen tot eender somme, twee

hondert thijen gulde sesthijen stuij(ver)

twe ort b(ra)bants

 

Dese vorschreve reckeninghe gepassert

vor ons onders. regerders geerfde end naebuire

en den ontfanck tegens der uit gaef

gelijkuedeert, soe bevonde dat de vornomde

schatheffers van ons gemeente Bre kompt

de somme van negenenvertich guld(en) thijen

stuij(ver) drij ort b(ra)bants gescheet op dach

en datum als vors.

Fr. Lenaerd Nabben procutator van St. Lisbeth

A. Hermaens   Jacob Sijmons

Gerardt Reuls   Gerardt Snellen   Kerst Ghijssen

Jan Heldens   Jan Leennaerts

Hendrick Hermes   Maes Tissen

Tijlman Martens   Jan Hoben sijn (hooivork) merct

Geraet Smets   Jan Maessen

Hendrick Peters (hooivork)

Geraedt Peters Jan Maessen

 

(rechter blad onderaan nr. 27)

 

Alsoo Dirrijck Smets ende den jonghen Jan Heldens bij slot van recke-

ninghe hiertegenstaende van den 16 feb(ruari) 1694 hebben overbetaelt de

somme van 49 g(u)l(den) 10 st(uiver) 3 ort b(ra)bants ende dairenboven opheden

dato onderss. noch hebben bijgebrocht & beweesen ten behoef van

dese gemeijnte tehebben uuijtgegeve de somme van twelfv vijfthien

g(u)l(den) & 16 st(uiver) b(ra)bants, ende dat tegens desen ..dit ...schult

de gemeijnte tot haeren laste genomen heeft ene capitaele

somme van hondert g(u)l(den venloos soe deselve hadde opgenomen

van m.rij Willem Faessen woonachtigh tot Antwerpen

soo is te weeten dat het en tegens het ander geliquidert

facit deze vornoemde schatbuerders aen dese gemeijnte noch

schuldich blijven de somme van twelft g(u)l(den) b(ra)bants,

actum Bree den 30 junij 1705.

 

In dese voorgaende bevijnt sijgh dat Jan Heldens ende

Dierick Smets sijn schuldijgh bleven twelf gulden brabants

daer tegens brengen de schadtheffers noch bij betalt te hebben

aenden scholtis van verteeringhe twee rijcksdalder

alnoch aenden Martijn de mulder van verteeringh eener rijck(sdaalder)

alnoch wordt dese schaDHOurders goet gedaen vijerentwijntigh

gulden 16 stuver brabans het welcke de regerders

met Henderick van Knippenbergh hebben berekent wegens

sijn accort dato den 6 februarij 1706.

Alnoch wordt goet gedaen van Henderick van Knijppebergh

van verschoodt ende gaen ende bodeloon ---1 --- g(u)l(den) --- 16 --- st(uiver) brab(ants)

dit voor gaende gelijquijdiert met malkanderen

soo ist bevonden dat de schaDHOurders nu kompt

de somma van --- 21 --- g(u)l(den) --- 16 --- st(uiver) brab(ants) gedaen

den 5 julij 1710

Dese 21 --- gulden --- 16 stu(ver) brabants worden over-

weesen aen Wijlm Sijmons ende Janus Hijllen

ende sal haer dienen op kortijngh vant sloot

van haer rekenijnghe van dato 1710 den 1 julij.

 

foto 61-27

 

(linker blad blanko geen nummer)

 

(rechter blad onderaan nr. 28)

 

M(emoriaal)

 

Ano 1695 den 9 febrwa(r)ij soe heft

Jan Martens ende Hendrick Peters als

schatheffers haere rekeninghe gedaen van t

jaer 1694 ten overstaen van regerders

geerfde en naebuere hier onderschreven.

 

Ontfanck

Ten ersten sijnder geseet in het vors.

jaer te weten twelf schattinghe en een

halve schat, wel te verstaen b(ra)bans schattinge

berekent ieder schattinghe vier hondert

ende vijftich guld(en), doende dese twelf

schattinghe en enen halve tot ene

somme vijf duisent ses hondert ende

vijfentwintich guld(en) b(ra)bans wel te

verstaen is hier mede in berekent

het tocht gelt.

 

Het capijtaesij gelt bedraegsich tot ene

somme --- ses hondert vijffenvertich guld(en)

ende achthijen stuij(ver) b(ra)bans.

 

Alnoch van den heer pastoor berekent

hondert gulde lopens en enen guld(en)

maekende in b(ra)bans gelt achtensev-

entich guld(en) vier stuij(ver)

 

Soe maeken dese boven vors. poste

tot ender somme ses duisent drij

hondert negenenvertich guldens enen

stuij(ver) b(ra)bans.

 

foto 61-28

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Hier tegens den buer loen aen

afgethogen bedraegsich van ieder hondert

drij gulden enen stuij(ver) bevinsich te bedraege

den vornomden buir loen een hondert

drijennegentich guld(en) daerthien stuij(ver)

soe bevonde dat der ontfanck blijft

suiver de somme ses duisent een hondert

vijffenvijftich guld(en) ende acht stuij(ver) b(ra)bans

 

Ten ersten heebben de vornomde

schatheffers betalt op t kantoir

meet bewijs van quitansije int getael

achtijen montere tot ene somme

drij duisent vijf hondert seventhien guld(en)

en twe stuij(ver)

 

(in marge voor Ten ersten:

Den uitgaef tegens den ontfanck wije hier naer beschreven staet)

 

Alnoch heft Jan Martens bij geschoeten

op de voraesij vant jaer 1694 op de genera-

ele quitantij gegeven van mr H. Blitterswijck

de somme van drij hondert twintich pattakoens

gegeven tot Venlo den 21 januarij 1695

wij op den rugghe van generaele quitansij

te vinden is, maeckt in b(ra)bans munte

de somme seven hondert achtesestich g(u)l(den)

 

Alnoch brenght den vornomden schattheff(er)

bij meet lichte quitansije in t getael

verthijen, bedraegen sich tot ene somme

ad twe hondert drijennegentich g(u)l(den) vertijen

stuij(ver) b(ra)bans.

 

(rechter blad onderaan nr. 29)

 

M(emoriaal)

 

Ten vierde brengen de vornomd schath(effers)

in onraets gelt van bode loen en van                 

excuitije en van verteringhe om gelt over

te breengen naer Rurremond de somme in

lopende munte twe hondert vijfthijen

guld(en) achtijen stuij(ver) 3 ort doende in b(ra)bans

munt een hondert sevenensestich g(u)l(den)

drij stuij(ver) twe ort.

 

Ten vijfde wordt den vors. schatheffers

goet gedaen in dese rekeninghe en dat

vant jaer 1694 de gemeene pensijoen

gelde de welcke ons gemeent vant

vors. jaer verschult was tot ene

somme in lopense munte elf hondert

sesenseventich g(u)l(den) elf stuij(ver)

maekende ene somme b(ra)bans, negen

hondert ennegenendartich gul(en) enen

stuij(ver) een ort.

 

Ten sesde wordt den vors. schatheffer

goet gedaen den intres van t gelt

het welcke hij geleent heft in sijn jaer

.. achtenvijftich guld(en) lopens

Doende in b(ra)bans vierenvertich g(u)l(den)

twelf stuij(ver)               Lat... tot ene somme vijf duisent

                                    --- 700 --- 29 --- g(u)l(den) 12 stuij(ver) 3 ort b(ra)b(ants)

 

Alnoch bre(n)gen de naebuire ende

weert schepens ende geswoerens

en den h. capelaen meet brijfkens

en meet bewijs van schrijvens tot

ene somme vier hondert virenseventich

gulde en achtijen stuij(ver) 3 ort lopens #

 

foto 61-29

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

# (aansluitend bij vorige pagina)

 

Doende dese vors. brifkens dije op

dander sijts in lopender munte sijn

op getrocke doende in b(ra)bans gelt

ene somme drij hondert sesensestich

guld(en) achthijen stuij(ver) twe ort

 

Dese vors. rekeninghe gepasseert

vor ons onders. regeerders geerfde

ende naebuire en den ontfanck tegen

den uit gaef gelijquedeert soe dat sich

bevint dat de gemeente kompt

achtenvijftich gul(den) sesthijen stuij(ver) drij

ort b(ra)bans

Aen dese vors. somme wordt af

getrocken --- 15 --- guld(en) hercoemende

van de capitaesij dij mindeiaer(i)gh waere

ende enighe Ruiters dijnste dije naer bij

gecoemen sijn, soe bevonde dat de gemeente

suiver kompt --- drijenvertich guld(en) sesthijen

stuij(ver) drij ort b(ra)b(ants). In teicken der waerheit

dese eigenhandich onders. Dach en datum

als vors. Alles

tot goede reckenin.       A. Hermaens   Gerardt Reuls

Jan Maessen   IJacob Sijmons   Gerardt Snellen

Reijnder Bergs (hooivork) mert   Jan Heldens   Peter Smets

Hendrick Helden   Hendrick Hermus   Maes Tissen

Jacop Bijtsen   Jan Leenarts   Kerst Ghijssen

Frans Janssen   Geraert Smets   Jan Houben (hooivork)

Gasperden Smets (gekruld vierkant) merckt   Antonus Smets (gekruld H)   Hendrick Heut...

Denis Tulmans   Gerardt Peters   Peter Hillen

Stijnus Pont   Willem Simons   Jan Lennaerts

Daniel Dierckx   Tijlman Martens   Geret Heldens

Jacop (hooivork) Pete   Met Heldens   Geret Snellen

Gerart Berch? (hooivork)   Jan Heldens   Dierik Gerets

Tijelman IJacobs   Peter vander Schoot

 

(rechter blad blanko onderaan nr. 30)

 

(vlgs informatie zijn bladzijde nummers 31 t/m 33 blanko)

 

foto 61-30

 

(linker blad blanko geen nummer)

 

(rechter blad onderaan nr. 34)

 

M(emoriaal)

 

Dese rekeninghe gepassert        Rekeninghe van Peter

den 22 april 1698                     van derschoot schatheffer vant

                                                der herlijcheit Bre

                                                Aenvenckelijck den ersten oct(o)b(e)r

                                                1695 eindende den ersten oct(o)b(er)

                                                                                                1696

 

Erstelijck den ontfanck van den vornomden

schatheffer van het vors. jaer 96

 

Ten ersten sijnder geseet vijftijen swaer

schattinghe doende ieder schat                          --- 450 ---

meets in begrepen het tocht

gelt, doende dese vijftijen schat:                                    --- 6750 --- b(ra)bans

 

De bestijaele bedraegen sich tot

ene somme                                                       --- 755 ---

 

De capitaesij schedel doende

ene somme                                                       --- 652 --- 1 ----

 

Den h. pastor hondert guld(en)

en ene licht doende ene somme b(ra)bans          --- 78 --- 4 ---

 

Soe bevonde in dese rekeningh

van den vornomd ontfanck van

vijftijen b(ra)bans schattinghe meets

in begrepen toch gelt en ock

van den h. pastor en capitaesij

en bestijaele doende ene                                   --- 8235 --- 5 ---

 

Den buer loen van den vors.

ontfanck te weten van den

hondert drij guld(en) ene stuij(ver) bedragsich    --- 251 ---

 

Ergo soe bevinschich den ontfanck

noch int geheel te bedraegen

ene somme                                                       --- 7984 --- 6 ---

 

Alnoch den pensijon gelde goet

gedaen van dese jaer 96 bedraegt                     --- 851 --- 18 ---

Alsoe blijft den geheele ontfanck

noch suiver                                                       --- 7132 --- 7 ---


foto 61-31

 

(linker blad geen nummer)

 

Beginnende den uitgaef

Tegens den ontfanck

 

Erstelijck op t comptoir betalt

meet bewijs van quitansije

int getael, in dese rekeninghe

gepassert --- 26 --- doende ene

somme                                                             --- 7061 --- 10 ---

 

Item meet bewijs van elf quitan(sijen)

gepasseert en in dese rekeningh

gebleke doende ene somme b(ra)bans              --- 156 --- 10 ---

 

Aengande de pijoneers vant jaer

1696 twelf int getael en sijn

uitgegaen den 9 julij en sijn uit gewest

acht daege des daegs betaelt

vier schillinghe muntere ene som(me) b(ra)bans  --- 115 --- 4 ---

 

Aengande ene pijoneer wegens

vant lant 13 of 14 moesten doen

daer toe onse herlijcheit Bre ene

gedaen, en is uit drijentachtentich

daeghe des daegs vier schill(ingen) doende

ene somme                               b(ra)bans          --- 99 --- 12 ---

 

Alnoch den schatheffer bewijst

meet verschijede poste tot betaelinge

van gemeinne laste, en meet

dach en datum beleke betael

b tot behoef onser gemeente

bevinsich tot ene somme b(ra)bans                    --- 141 --- 19 ---ort

 

(in marge voor Alnoch den:

Erstelijck den 7 nov(em)b(er) 1695)

 

Aen gande om gelt naer Rurmond

te draeghen van den ersten aenvanck

tot der lesten toe vorgebrocht

en in dese passeert en gethoont

doende ene somme b(ra)bans                           --- 18 --- 19 ---

 

(rechter blad onderaan nr. 35)

 

Alnoch ene post van gelt te draege en naer Rurmons

te gaen in verscheide reise wije

den schatheffer opentlijck meet

schrijvens in gebrocht heft en

gepasseert bedraegsich ene som(me) b(ra)bans --- 12 --- 8 --- ½

 

Alnoch brenght den schatheffer in van

bode loen van dese jaer en verteringhe

en andersints gepasseert en geseen

in dese rekeninghe ene somme b(ra)bans           --- 25 --- 13 --- 3 ort

des sijn twe persoene

 

Den schatheffer brenght bij van

exkuisij gelt en onkoste de welcke

hem over koemen sijn in dit vors.

jaer verscheide reise geexcuiteert

het selve te in gebrocht in presensij

hier over bij en aengewest bedrag

dese post                                  b(ra)bans          --- 67 --- 4 ---

 

Aengande ene post is dese

wegens de karre in drij verscheide

reise bij gebrocht meet naeme

en soe langhe uit gewest en

wat daer aen toe geleit is

van loen sulxs doen blijcke in

dese rekeninghe doet ene som(me) b(ra)bans    --- 455 --- 5 ---

 

Alnoch brenght den schatheff(er) bij

van den halfman ant huis Bre de

half tocht gelt, en half capitaesij

bedraegsich. Noch brenght hij in

desen post bij van sijn gelende

gelde den intres van een jaer

van t hondert vier en van verteringe

maekt dese post ene somme b(ra)bans               --- 78 --- 2 --- ½

 

foto 61-32

 

(linker blad geen nummer)

 

Desen post heebben naebuire

schepens en geswoerene meet

brifkens bij gebrocht en de

werdt van loegeringhe gelijck

gebleken is, en sulxs te vinde

en te sien is doende enen

somme op getrocke in b(ra)bans                       --- 139 --- 15 --- ½

                        Latris den uitgaef bedraegsich

Alsoe dese vors rekeninghe                               --- 8372 --- 3½

vor ons ond(e)rs. gehort ende geseen

en den ontfanck tegens den

uit gaef gelijquedert en tegens

mallekandere af getrocken

soe bevonden dat den schatheff(er)

over talt heft ene somme b(ra)bans                    --- 1239 --- 16½

 

De post den 2 julij 1705 heeft Peter van de

Schoot in bijweesen van schepenen ende ge-

swoorens voorgebrocht betaelt te hebben aen

Gerit Reuls en jaersalaris ad                              ------------ 9 --- 0

aen interest meer betaelt als den lijste

der gemeijnt is medebrengende ad 2 duisent --------------- 6 --- 0

aen Dierijck Bouten ses jaeren interest

voor hondert g(u)l(den) capitael in b(ra)bants --------------19 --- 5

                                                                        ----------------------

                                    ergo in toto                                1274 -----½

                                                                        ----------------------

Tegens welcke voors. somme soo Peter

Vandeschoot vande gemeijnte tegoet

compt, hij weder vande gemeijns pen

ningen ontfangen heft als voorst

te weeten hondert rijx(daalders) hercommende

van Adriaen Arts tot Baerle, doend                   --- 240 ---------- 0

Item 26 rijx(daalders) hercommende van enen

nieuwen bant op Tongerlo van Dierijck

Faessen doende                                                --- 62 ----------- 8

Item ii rijx(daalders) hercommende van enen nieu

wen baent van Art Vandeschoot op

de velsche benden doende                                --- 26 ----------- 8

                                                                        --------------------

                                                                            328 ----------- 16

 

                                                                            328 ----------- 16

(rechter blad onderaan nr. 36)

 

Item 28 rijx(daalder) soo gecomen sijn van de nieue erve

uuijt hande van Gerit Peters ende Jan Merstens

aen Peter Vandeschoot heeft getelt, doende      --- 67 ------------ 4

Item Peter ontfangen hondert derthien rijx(daalder) van de pennigen

soo de gemeijnte tot wartheit geluit van de...

gep......... dese 113 rijx(daalder) aen guldens --271 ----------- 4

 

Vant selve gelt noch ontfangen 61 rijx(daalder) ende 1½ schil

lingh, doende                                                    --- 146 ----------- 17

Item ontfangen van Jan Linnarts van des gemeijns

gelt soo vant lant wegens gedaene diensten is ge-

comen 4 ½ rijx(daalder) doende                     --- 10 ------------ 16

 

Item ontfangen door Peter Vandeschoot 500 g(u)l(den) venloos vant

gelt van de wed(uwe) van Peter Gommes saeliger tot

Helden ende hondert g(u)l(den) munte als vooren van Dirrijck

Bouten dus tesaemen 600 g(u)l(den) doende in b(ra)bants

                                                                        --- 435 ----------- 12

                                    Dus in toto                    --- 1260 ---------- 9

 

Dese 1260 g(u)l(den) 9 stuijvers aftgetrocken van den voor-

standen creditaren 1274 g(u)l(den) eenen halven stuijver

compt alsoo vervolgens Peter Vandeschoot aen

dese gemijnte noch derthien g(u)l(den) thien stuijvers

twee ort b(ra)bants segge                                  --- 13 ----- 10 ---- 2

 

Dese bovenstaende 13 g(u)l(den) ---10 --- 2 ort heft de

gemente betalt in naeme van Peters tot Remundt

van pensijoon aen wagens waer met dit

restandt is voldaen.

noch wordt bij gebrocht van Henderick van Knijppen-

berc

 

foto 61-33

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)                                         Ontfanck van de

 

Dese rekeninghe gepasseert      Rekeningh vor Jan Martens

den 28 janwarij 1700                schatheffer der herlijcheit Bre

                                                aenvenckelijck den eersten

                                                octob(er) 1696 eindende den erste oct(o)b(e)r

                                                1697

 

Eerstelijck sijnder geseet in dat vors. jaer

te weten darthijen swaer schattinghe jijffer schattinge

doende vier hondert vijftich gulde, doende ene

somme de vorseide darthijen schat ene somme

b(ra)bans                                                          --- 5850 ---

 

Het capitasij goet doende alsoe

gesteelt en geseet is uit wijsens

reken(ing)e daer van sijnde muntere

ene somme b(ra)bans                                        --- 673 --- 4 ---

 

De beestijaele geset sijnde van het

selve jaer uit wijsens rekeninghe

bedraegensich ene somme                                 --- 865 --- 4 ---

 

Alnoch ene hondert en ene

gulde loipens van den h. pastoor

doende in b(ra)bans                                          --- 78 --- 3 ---

 

Alsoe bevinsich den gehelen

ontfanck te bedraegen te weten

darthien schattinghe het capitaesi

gelt, en bestijaele en een hondert

ene guld(en) lopens als vorseit van

den heer pastoor, doende ene

somme den geheelen ontfanck in b(ra)bans        --- 7466 --- ii ---

 

Van deser boven bevonden ontfanck

den buer loon afgetroecken van

jefer hondert drij gulde ende stuij(ver) b(ra)bans

doende den loen van buire ene

somme                                                             --- 227 --- 14 ---

 

(rechter blad onderaan nr. 37)

 

M(emoriaal)

 

Ergo soe blijft den gehelen

ontfanck alles afgetrocken als vors.

noch ene somme                                               --- 7238 --- 17 ---

 

            Den uitgaef tegens

            den ontfanck vornompt

            sijn dese naervolgende

            opt coimptoir betalt

            bevinden sich int getael

            eenendartich quitansije

 

Dese boven quitantie gepasseert

in rekeninghe uit wijsens de

selve, bevintsich te bedraegen

ene somme                                                       --- 4700 --- 2 ---

 

            Dese naer volgende

            sijn lichte quitansije

            int getael sijnde vijff

 

Bedraegen sich dese ene somme

alsoo in rekeninghe gepasseert                          --- 116 --- 1½

 

            De lijste van de

            pensijone deser herlijcheit Bre

 

Wordt in dese rekeninghe goet

gedaen aen den schatheffer volgens

sijn lijste b(ra)bans                                            --- 875 --- 1½

 

Hier naer volgende

doenraets penninghe van bode

lone en andersints wije in dese

rekeninghe gepassert is beginsel

geteickent meit letter B.

Bedraegsich ene somme lopens                         --- 398 --- 9 ---

dus in b(ra)bans                                                --- 308 --- 9 --- 3 ort

 

foto 61-34

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Hier naer volgende de haer

dijnste uitgewest naer Naemur

naer Hantwerpe en naer Mol

tot coninxs dijnste, de selve in

rekeninghe gepasseert daer in

bevinsich de karre toe geleit

volgens ons naebuire dorpen

der daers, enighe een pattakoen

ende een deel ses schill(ingen) en oick

vier schill(ingen) des daegs wije gebleken

is meet schrijvens, geteickent meet

letter A. muntere ene somme                             --- 225 --- pattak -- 7 s(chillin)g(en)

dus in b(ra)bans gelt op getrocken                     --- 542 ------------  2 ---

 

Alnoch wordt in dese rekeninge

bij gebrocht meet brifkens en

schrijvens gebleke, van schepene

ende gesworens en naebuire

en van de werdt tot laste

van de gemeent geamploijeert

bevinsich te bedraegen in lopens                        --- 309 --- ort stuij(ver)

dus in b(ra)bans                                                --- 239 --- 4 --- 3 ort

 

Dese vors. rekeninghe gepasseert vor

scholtis schepenen gesworens en

geerfde en nabuire gepasseert

hier onders. Den vors. ontfanck ende uitgaef

tegens mallekandere geliquideert

en wel naer geseen, en op

geleet, soe bevonde dat den

vornomde schatheffer mer ontfangen

als betalt, soe bevonde dat

 

(rechter blad onderaan nr. 38)

 

den vornomde schatheffer schuldich

blijft ene somme vier hondert

sevenenvijftich guld(en) vijftijen stuij(ver)

twe ort b(ra)bans. In oerkonde dese

een paeslijck onders. Gedaen tot

Bre datum als vors.

            A. Hermaens

            Gerardt Reuls

            Gerardt Snellen

            Jan Heldens

            Peter Smets

            Thijs Hillen

            Jan Lennarts

            Maes Tiessen

            Kerst Gijsen   Joannes Coopmans

            Jan Hoeben (hooivork) merck

            Tijlman Martens

            Peter van der Schoot

            Aerdt Peters

            Peter Jan Hillen

            Aert van der Schot (schep) merckt

            Tijllman Vaese

            Gerardt Peters

            Hendrijck Wijllem Fasen

            Met Heldens

            Wijllem Sijmons

            Jan Leenaerts

            Tijs Guers (hooivork)  meerkt

            Jacop Reuls   Jan Houbben

            Jan Heldens

 

(in marge voor twe ort:

Dit slot is berekent inde volgende rekeninghe memorie)

 

foto 61-35

 

(linker blad geen nummer)

 

Den 2 julij 1705 is door schepenen ende geswoerens

naergesien de reckeninge van Jan Merttens hier

voorenstande ende blijckt dat hij bij sloten der   g(u)l(den)

selve rekeninghen schuldig blijft te saemen          --- 501 --- 12 --- 1 b(ra)b(ant)s

Item is hij noch schuldigh van ontfangene ge-

meijns gelt als volght, eerstelijck 7 rijx(daalder)

van Aert Vanderschoot hercommende vanden

baent soo hij Aert op de velsche banden heft

aengecoght, doende in brabants                         --- 16 --- 16 --- 0

Item van Hendrijck Custers ontfangen 10

rijx(daalder) hercommende van de nieuw erve ergo

                                                                         --- 24 --- 0 --- 0

Item van Tijsken Heldens van de coopspenninge

vanden nieuwe bant door hem gecoght

ontfangen 12 rijx(daalder) ad                            --- 28 --- 16 --- 0

                                                                        -------------------

                                    ergo tesamen                --- 571 --- 3 --- 1

                                                                        ------------------- 

Waertegens Jan Merttens voor uuijtgaev

naerderlijck gedan, inbringt als volght

teweeten aen Knippenbergh den 1 junij 1696

volgens quitantie op reekening van sijnen

acoort                                                              --- 49 ---------- 18

Aen de h. pastoir alhier voor de kerck

wegens Pa(u)lus Faessen kerckereekeninghe 17 g(u)l(den)

4 st(uiver) venloos, doende                               --- 13 ---------- 6½

tot d obligatie van

....fre......geco.....ng Willem Matthijssen aft

te liggen vanden 10 maij 1700 gegeven aen

Jan Heldens ende Jan Tilmans hondert

rijx(daalder) doende                                         --- 240 -------- 0

 

Item volgens quitantie betaelt aen Schinck

els van Weert van achtergebleven interessen

31 g(u)l(den) 5 st(uivers) weertengelt, doende   --- 18 --------- 15

 

Aen den here scholtis betaelt wegens verte

ringhen soe des schatbuerders reekeninghe

op den 8 jannuarij 1700 sijn geschiet soo

rijxdaelers, doende                                           --- 14 --------- 8

                                                                        ------------------

                                                                        --- 336 -------- 7½

 

(rechter blad onderaan nr. 39)

                                                                        --- 336 -------- 7½

Item noch betaelt aen verteeringhe bij den hr. scholtis

ende Antoin Smeets als wanneer den 9 feb(ruari) 1695 de eerste

reekeninghe van Jan Mertens is geschiet ad       --- 12 --------- 0

 

Noch in verscheijdene posten ten behove van dese

gemeijnte uuijtgegeven daer van op heden aen de vorss.

schepenen ende gewoerens is gebleecken, uuijtgege

ven ende betaelt de somme van                         --- 41 --------- 9½

 

Item vergoet aen gedane verteeringhe ten huijse

van Willem Simons ad                                       --- 24 --------- 0

                                                                        ------------------

                        somma sommarum                    --- 413 -------- 17

 

Welcke 413 g(u)l(den) 17 st(uivers) b(ra)bants aftgetrocken vanden

den  voorstaande debet van 571 g(u)l(den) 3 st(uiver) 10 ort b(ra)bants

blijft alsoo Jan Merttens voorss. tot date dieses

deses noch schuldigh hondert seven vijftigh gulden

ses stuijvers een oort b(ra)bants segge               --- 157 --- 6 --- ¼

 

Item heft Jan Martens getelt aen Jan Sijmons

een somma van twee en dartijgh rijckxdalder

ende sal dienen tot kortijngh van dese

bovenstaende hondert en sevenen vijftijgh gulden

en ses stuiver een oort.

 

Alnoch wordt Jan Martens goet gedaen aen Henderick

van Knijppenbergh volgens de Aefrekenijnghe geschiet

dato den 6 februarij 1706 een somma van neghen-

en veertigh gulden achtijen stuiver brabants wegen sijnen

accordt.

Noch brenght Jan Martens bij met twee quijtantijen

een van Tulman Adams ende een vanden scholtus belopen

samen acht rijcxdalder doer aen g(u)l(den) brab(ants)

                                                                        --- 19 --- 4 --- 0 ---

Noch brijnght bij betalt te hebben tot Venlo

aen Hooris van intrest vif rijcxdalder

doende aen guldens brab(ants)                          --- 12 --- 0 --- 0 ---

Noch wordt bij gebrocht helft van de bijen

aen gen huijs                                                      --- 1 --- 1 --- 0 ---

Dit voorgaende tegens malkanderen gelijquijdiert

ende afgerekent soo ist bevonden dat Jan

Martens van de gemente komt --- 1 --- guld(en) --- 12 st(uiver) 3 ort brab(ants)

gedaen den 5 julij 1710

Desen post van Henderik van Knuppenbergh van 49 guld(en)

en 18 stu(iver) brabants wordt wijederom afgetrocht

omdat den selven van te vooren op de rekeninghe

 

foto 61-36

 

(linker blad geen nummer)

 

Is gewest ende dat selve afgetrocken

soo ist nu bevonden dat Jan Martens

nu noch schuldigh blijft de somma van

aght en veertijgh gulden vijf stuver 1 ort

brabants segge                                                  --- 48 --- 5 ---0 +

Gedaen op heden den 5 julij 1710

 

Item anno 1711 den 20 maeij heft Jan

Martens getelt een somma van twijntigh

rijckxdalder ende sijn geemploijert tot aflossinge

van een capetael somma van 80 pattecons

gestaen hebbende aen Eevert Mans borger

der stadt Venlo doende aen guldens brab(ants)  --- 48 --- 5 ---

Alnoch heft Jan Martens betalt 5 stuver

een ort brabants waer met Jan sijn

rekenijnghe heft te vollen voldaen.

 

(rechter blad blanko onderaan nr. 40)

 

foto 61-37

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

                                                            Ontfanck van de rekeninghe

Dese rekeninghe gepasseert                  vor Wilm Jacob Sijmons en Hendrick

den 19 februarij 1700                           Wilm Faese schatheffers deser herlich(heit)

                                                            Bre aenvenckelijck den ersten

                                                            octob(e)r 1697 eindende den ersten

                                                            octob(er) 1698

 

Eerstelijck sijnder geseet in dat vors. jaer te

weten darthijen swaer schattinghe jijffer schattinghe

doende vijv hondert vijftich guld(en) meet in begrepen

tocht gelt en nije erve doende ene somme de

vorseide darthijen schattinge b(ra)bans              --- 5850 ---

 

Het capitaesij gelt doende alsoe

gesteelt en geseet is uit wijsens

rekeninghe daer van sijnde montere

ene somme b(ra)bans                                        --- 394 --- 18 ---

 

De bestijale geset van het selve

jaer, uitwijsens rekeninghe gebleken

bedraegsich ene somme b(ra)bans                     --- 740 ---

 

Alnoch ene hondert en ene gulde

loipens van den h. pastor doende

ene somme in b(ra)bans                                    --- 78 --- 3 ---

 

Alsoe bevinsich den gehelen

ontfanck te bedraegen te weten

darthijen schattinghe het capitaesi

gelt en bestiale en een hondert

ene guld(en) lopens als vorseit van

den h. pastoor doende ene somme

den gehelen ontfanck in b(ra)bans                     --- 7063 --- 1 - ...

 

Van desen boven bevonden ontfanck

den buer loon afgetrooken van

deser hondert drij gulden ene stuij(ver) b(ra)bans

doende den loen van buire ene somme              --- 215 --- 8 ---

 

(rechter blad onderaan nr. 41)

 

Ergo soe blijft den geheelen

ontfanck alles afgetrocken als vors.

noch ene somme b(ra)bans                               --- 6847 --- 13 --- 0 ---

 

                        Den uitgaef hier tegens

                        den ontfanck vornompt

                        sijn dese naervolgende

                        quitansije opt comptoir

                        betalt bevindensich

                        int getael vijffentwintich

 

Dese boven quitansije gepassert

in dese rekeninghe uit wijsens

de selve bevintsich te bedraegen

ene somme                                                       --- 4483 --- 11 ---

 

Dese naer volgende sijn lijchte

quitansije int getael sijnde thijen

 

Bedraegensich dese ene somme b(ra)bans

alsoe in rekeninghe gepasseert                           --- 347 --- 10 --- 0 ---

                                                                                                        ort

                        De lijste van de

                        pensijone desen herlijcheit

                        Bree

 

Wordt in dese rekeninghe goet

gedaen aen den schatheffers

volgens haer lijste b(ra)bans                              --- 885 --- 12 --- ½

 

Hier naer volgende doenrats

penninghe van bode lone en andersints

wije in dese rekeninghe gepasseert

is beginsel geteickent meet letter A.

bedraegsich ene somme lopens                         --- 493 --- 2 --- ½

 

            Dus in b(ra)bans                                   --- 381 --- 1 --- ort

 

foto 61-38

 

(linker blad geen nummer)

 

Hier naer volgende har dijnste

uitgewest naer Virse naer

Werdt naer Maes bracht toe

gelacht des daags vier schillinge

in dese rekeninghe gepasseert

wije gebleken is meet schrijvens

meet naeme wat persone de

selve dijnste gedaen, wije te

vinde is in schrijvens geteickent

meet leetter B. montere

ene somme lopens                                            --- 201 --- 18 --- 0 ---

            dus in b(ra)bans                                    --- 156 --- 6 --- 0 ---

 

Alnoch wordt bij gebrocht

in dese rekeninghe gepassert

van pijoneers naer Virse gewest

int getael tweentwintich des

daer vor toe geleit wije ons nabu(er)

dorpen enen gulden lopens wije

te vinden is geteickent meet

leetter C. Alsoe vor ons gepassert

doende ene somme lopens                                --- 22 --- gl

            Dus in b(ra)bans                                   --- 17 --- g(u)l(den) 3 ort

 

Alnoch enege personen uit gewest

vor ons gemeent in de nacht

in tijt van noot daer vor toe

geleit wije te vinde is in reken(inge)

geteickent Letter D: donde in b(ra)bans            ---1---10---

 

Alnoch wordt in dese rekenin(ge)

bij gebrocht van nabuire laste

en van verteringhe van de ruiters gehald

boven haere last het selve meet

schrijvens gethoont wije te vinden

is geteickent meet letter ... D.

monteert ene somme lopens                              --- 113 --- 6 --- 0 ---

            Dus in b(ra)bans                                   --- 87 --- 14 --- 0 ort

 

(rechter blad onderaan nr. 42)

 

Hier volgende de naebuire brifkens

en van schepens en gesworens van

verteringhe en van gaen en staen

vor ons gemeente, en oick een brifke

van onsen h. kapelaen alsoe in dese

rekeninghe vor ons gepasseert soe

bevonde de selve te montere

ene somme b(ra)bans                                        --- 102 --- 6 --- 0 ---

 

Alnoch sijnder naer bij

gebrocht van de werde

de selve geabuijseteert en

naer geseen en noch enighe

brifkens van de naebuire

de selve goet gedaen montere

ene somme lopens                                            --- 901 --- 18 ---

                                                                                                3 ort

Dus in b(ra)bans                                               --- 705 --- 4 --- ½

 

Dese vors. rekeninghe gepasseert

vor scholtis schepenen gesworens

en geerfde en naebuire gebleke

hier onders. den vors. ontfanck

ende uit gaef tegens mallekandere

gelijquedeert en wel naer

geseen en op gelet soe

bevonde in dese reken(ing). Dat

de vornomde schatheffers mer

betalt, als ontfangen soe

bevonden dat de vors. schatheff(ers)

goet kompt van ons gemeent

ene somme b(ra)bans                                        --- 290 --- 10½

In oirkonde heebben desen

eenpaerlijck onders. tot Bre

Datum als voren

 

Gerardt Reuls   Gerardt Snellen

Jan Heldens   Peter Smets

Thijs Hillen

 

foto 61-39

 

(linker blad geen nummer)

 

Maes Tiessen

Kerst Ghisen

Jan Lennarts

Gerardt Peter(s)

Wijllem Simons

Jan Leenaerts

Tijs Guerts (riek) meert

Geraet Smets

Frans Jannes

Jan Houbben

Jacop Reuls

Mateus Hendrix

 

1710 den 5 julij heft Wijlm Sijmons ende

Henderick Fassen haer leste rekenijnghe gedaen

waer is bevonden dat de schadtheffers in haer

eerste rekenijnghe ..................... hebben over geschaet de somma

van twee hondert negentijgh gulden thien stu(iver)

twee ort brabants

Daer teghen brenghen de schadheffers noch met

een brifken verschijden posten hier neffens gaende

een somma van vijer en vijftijgh gulden een

en seventhien stuve(r) --- 2 ort brab(ants) --- dico

                                                                        --- 54 --- 17 --- 2 ort

                                    somma sovo komt de

                                    schadt heffers nu noch   --- 345 --- 8 --- 0 ---

 

Daer tegegens nempt de gement aen tot

haeren last hondert rijcxdalder die de gement

haer voir gestrijckt heft gehadt op genomen

bij Aert op Massen tot Blerick dato den 15 febru(ari)

1698

Noch nempt de gement aen tot haeren last

hondert rijcxdalder die de gemente haer voorge-

strijckt heft op genomen bij Wilm Matijssen tot

Venlo dato 1698 den 20 februarij

 

Der rest noch                Dese teghen malkanderen afgetrocken

van intrest                     soo blijven de schadtheffers aende ge-

                                    mente nu schuldigh        --- 134 --- 12 --- brab(ants)

 

                                                            so echt dorde blaet vort

 

(rechter blad onderaan nr. 43)

 

Dese rekeninghe gepasseert                  Rekeninghe vor Jan Lenarts

den eersten april 1700                          en Thijs Guerts schatheffers

                                                            vor den jaer 1698 aenvenckelijk

                                                            en ersten octob(er) eindende

                                                            den jaer 1699 tot den ersten

                                                            october

 

Eerstelijck den ontfanck van

acht swaer schattinghe alnoch een

capitaesi gelt der ontfanck van

den selve wije hier naer benompt

 

Eerstelijk bedraegen sich de

acht swaer schattinghe jeder

schat meet het tocht gelt en

het nije erve gelt berekent

op vier hondert en vijftich g(u)l(den)

doende ene somme b(ra)bans                           --- 3600 ---

 

Het capitaesi gelt geseet den

selve jaer ene mans huishoud

ener rijxd(aalder) een vrou vijer schill(ingen)

ene knecht vier schijl(ingen), maeght

twe schil(lingen); een weduwe huis

houdende vier schil(lingen). Doende dese

capitaesi ene somme b(ra)bans                          --- 669 --- 2 --- 0 ---

 

Alnoch van den heer pastoor

een hondert enen guld(en) lopent

doende in b(ra)bans                                          --- 28 --- 3--- 0 ---

 

Alsoe bevinsich den gehelen

ontfanck te bedraegen te

weten acht schattinghe en capita(tie)

doende ene somme b(ra)bans                           --- 4347 --- 5 ---

 

foto 61-40

 

(linker blad geen nummer)

 

van dese vornomde ontfanck

wordt afgetroecken den buir

loon te weten van jeffer hondert

drij guld(en) enen stuij(ver) doende

den loen van buere ene somme                          --- 132 --- 13 --- 0 ---

 

Ergo soe blijft den ontfanck

gehel, noch ene somme b(ra)bans                      --- 4214 --- 12 ---

 

            Hier tegens den

            uitgaef geblecken

            tegens den ontfanck

            hier naer geblecken

 

Eerstelijck bij gebrocht

de kantoors quitansije int

getael seventhijen bevinsich

de selve te bedraegen

ene somme b(ra)bans                                        --- 2765 --- 14 --- 0 ---

 

            Hier volgen die

            Lijchte quitansije

            int getael vijf.

montere ene somme b(ra)bans                          --- 133 --- 19 --- 0 ---

 

Hier naer volgende de

gemeins pensijon geld(en). Dese

herlijcheit Bre wordt dese

vornomde schatheffers goet

gedaen in dese rekeninghe

uit wijsens haer lijste

ene somme b(ra)bans                                        --- 875 ---

 

(rechter blad onderaan nr. 44)

 

M(emoriaal)

 

            Hier naer volgen de onraets

            penninghe van bode loen

            en andersints

 

Den onraet geblecken bevinsich

te bedraegen in lopens ene somme

de selve in b(ra)bans gerekent                           --- 147 --- 14 ---

 

Alnoch breengt dese vors.

schatheffers bij van geleende

gelde geblecken ene somme

acht hondert vijffensestich g(u)l(den)

lopent waer van haer goet

gedaen wordt van intres te

weten een jaer van t hondert

vier guld(en) doende ene somme                       --- 34 --- 10 --- 0 ---

In b(ra)bans                                                      --- 26 --- 6 ---

Alnoch ene quitansi gebleken geteckent A.

bevinsich te bedraegen

in b(ra)bans                                                      --- 33 --- 14 --- 0

 

Alnoch wordt in dese rekeni(n)g

bij gebrocht meet brijfkens

en schrijvens geblecken van

schepenen en geswoorenen en

naebuire en van werde in

de herberge en van haer

dijnste gerprobeert waer

te sijn eensdels  toe geleit

des daegs ene rijxs(daalder) en de

kleinne des dachs vijer schil(lingen)

doende ene somme b(ra)bans                           --- 268 --- 16 ---

                                                                                                ½


foto 61-41

 

(linker blad geen nummer)

 

Dese vors. rekeninghe gepasseert

vor scholtis schepenen en gesworenen

en geerfde en naebuire gepasseert

hier ond(e)rs. Den vors. ontfanck

en den uitgaef tegens malle-

kanderen gelijkuedeert en wel

naer geseen en op geleet

soe bevonde dat de vors.

schatheffers mer uitgegeven

als ontfangen, dat haer

kompt van ons gemeente

ene somme --- b(ra)bans                                  --- 54 --- 11 --- ½

In oirkonde dese een paerlijck

onderscreven tot Bre datum

als boven

 

A. Hermaens

Gerardt Reuls               Jan Maertes

Gerardt Snellen             Nelis Houben

Jan Heldens

Peter Smets                  Vaes Otgens

Thijs Hillen                    Frans Jannes

Jan Lennarts                  Hendrijck Loven

Maes Tiessen               Willem Simons

Kerst Ghijsen               Peter Jan Ho(u)bben

Jannes Coopmans

Wijllem Simons            Jacop Bijtsen

Wijllem Simons

Jan Lennaerts

Tijlman Martens

Dijerick Fassen

Anthoen Smeets X merckt

 

(rechter blad onderaan nr. 45)

 

Op heden den 2 julij 1705 hebben Jan Linnarts ende Tijs

Geurts bij overleveringh van naer dese reekeninghe wegens

uuijtgaeff ende verschotene penninghen ten behoeff van dese

gemeijnte aen scholtis schepenen ende geswoorens

bethoont soe dat sij inbegrepen het slot van

haere tegenstaende reeckeninghe tot dato dieses

hebben te voorderen ende haer is competerende de somme

van twehondert vier gulden elff stuijvers twe oort

b(ra)bants, segge                                              --- 204 --- 11½

 

Van welcke somme de voornoemde schatbeurders stellen

tot laste van de gemeijnte vijfftigh rijx(daalder) voor hun

geleent sijnde bij heer Swinkels ende de meerrest

van de voors. somme aen Wolter Stoffers.

 

foto 61-42

 

(linker blad geen nummer)

 

Item 1711 den 20 meij soo hebben

de schadtheffers Wilm Sijmons ende

Henderick Fassen betalt ofte bijgeschoten

op haer naerrekeninghe de somma

van twee en vijftigh rijxdalder

en vijer schillingen geemploiert tot

aflossijnghe van een capetael somma

staende aen Evert Mans borger der

stadt Venlo beloopt in brabants guldens             --- 126 --- 0 ---

                                                                        -----------------

            soo blijven de vornomde

            schadtheffers nu noch schuldigh             --- 8 --- 12 --- brab(ants)

 

Den 31 jannuarij 1738 heeft Joost

Roeven namens Hendrick Faessen

sal(iger) hierop betaelt 4 guld(en) 6 stuij(ver)

b(ra)bants, welck de gemeente noch schul-

digh was van interesse van eenen

obligatie opgenoemen 1711 end de

selve ingetrocken

 

(rechter blad onderaan nr. 46)

 

Dese rekeninghe gepasseert                  Ontfanch van te rekeninghe

den 9 martij 1701                                 voor Jan Heldens en Jan Tilme

                                                            Martens schatheffers deser herlijcheit

                                                            Bre aenvenckelijck den ersten janwa(rij)

                                                            1700 eindende den ersten janwa(r)ij 1701

 

Eerstelijck sijnder geseet in het

vors. Jaer achtenhalve schat b(ra)bansche de erste

schati(ng) opt den lesten decemb(e)r 1699 den lesten

geset den 28 nov(em)b(e)r 1700

jiffer schattinghe doende vier hondert

vijftigh guld(en) meet in begrepen tocht

gelt en nije erve doende ene somme

de vorseide achtenhalve schat b(ra)bans            --- 3375 ---

 

Den 10 maij een beestiale gelt

geset een hoij ses schill(ingen) een rijnt 3 schil(lingen)

schaep bije drij stuij(ver) een gans twe stuij(ver)

doende ene somme b(ra)bans                           --- 1026 --- 9 --- 0 ---

 

Van den h. pastoor hondert ene guld(en)

lopens dus in b(ra)bans                                     --- 75 --- 15 --- 0 ---

 

Alsoe bevinsich den geheelen ontfanck

te bedraeghe te weten achtenhalven

schat en bestiaele gelt en de hond(e)rt

ene guld(en) van den h. pastoor als vorseit

doende ene somme den gehelen ontfanck

in b(ra)bans munte                                            --- 4477 --- 4 --- 0 ---

 

Van deser boven benomden ontfanck

den buer loon afgetrocken van jiffer

hondert vier guld(en) b(ra)bans doende

den loen van buire ene somme                           --- 179 --- 2 ---0 ---

 

Ergo soe blijft der gehelen

ontfanck alles afgetroecke als

vors. noch ene somme b(ra)bans                       --- 4298 --- 2 --- 0 ---

 

            Den uitgaef

Den uit gaef hier tegens der

ontfanck hier boven benompt sijn

dese naervolgende quitansije op

comptoir betalt bevintsich te bedrag:

int getael verthijen.

 

foto 61-43

 

(linker blad geen nummer)

 

Nota de twede quitansije daer ons

gemeente bij geschote                                       --- 194 --- 14 ---

was achter staltalt op comptoir

van het jaer 1699

 

Soe bevinden sich de quitansije

op comptoir te bedraegen

ene somme b(ra)bans                                        --- 2615 --- 19 --- 0 ---

 

            Dese naer volgende

            sijn lichte quitansije

            int getael seven

 

Doende de seven lichte quitansij

ene somme lopens                                            --- 91 --- 12 --- ¾

Dus in b(ra)bans                                               --- 68 --- 14 --- ½

 

Hier naer volgende doenraets

penninghe bode loon en and(ere) onkosten

doende in lopens                                               --- 198 --- 11 --- ½

Dus in b(ra)bans                                                --- 148 --- 18 --- ¾

 

Koemende tot de pensijon geld(en)

wordt in dese rekeningh goet

gedaen aen de schatheffers volgens

haer lijste doende in lopens                               --- 1162 --- 15½

wel verstand gerekent de sch(illing) acht ort

Dus in b(ra)bans                                               --- 872 --- 2 --- 0 ---

 

Alnoch compt ons schatheff(ers) in dese rekeninge

goet de selschop van t beestijaele gelt

wegens vrijdom van t huis Bree

bedraege sich 35 gerechts helft

in lopens                                                           --- 26 --- 2 --- 0 ---

Dus in b(ra)bans                                               --- 19 --- 11 --- ½

 

(rechter blad onderaan nr. 47)

 

            Hier volgen de

            nabuire dijnste

 

Dese haere dijnste int getael

vierensestich doen jeffer geset

vier schil(lingen) doende ene somme lopens       --- 105 --- 12 --- 0 ---

Dus in b(ra)bans                                               --- 79 --- 4 --- 0 ---

 

            Hier volgende

            naebuire brifkens

            van schepene ende

            gesworen en van

            verteringhe

 

Bedraegen dese brijfkens van

de vors. nabuire en verteringhe gepasseert in rekeninghe

donde in lopense munte                                     --- 170 --- 19 --- ¼

Dus in b(ra)bans                                                --- 128 --- 4 --- ½

 

Alnoch kompt de schatheffers goet

in dese rekeninghe van wegens de

gemeente vorgestreckt de pensijon

van den jaere 1700 eens uit wijsens

sijn lijst             dus in b(ra)bans                        --- 39 --- 15 --- 0 ---

 

Aldus gedaen en gepasseert dese

rekeninghe ten overstaen van den

h. scholtis van Arsen in plaets

van onsen heer baroon van Arsen in bij

wesens onser h. scholtis en over staen van de schepene

ende gesworenen nabuire en geerfde

den vors. ontfanck tegens den uit

gaef berekent tegens mallekanderen

gelijquedert en wel op geleet. Alles

soe bevonde dat de vors. schatheff(e)r(s)

mer ontfangen als uit gegeven bevinschich dat deselve

blijve schuldich aen de gemeent

ene somme b(ra)bans                                        --- 325 --- 12¾

In oirkond dese ond(e)rs. datum als bove.

 

memorie dat dit slot van reekeninghe is

berekent op den 10 julij 1703 volgens reekeningh

van Jan Heldens s(alige)r Merttin Tilmans daer

van sijnde.

 

foto 61-44

 

(linker blad geen nummer)

                        1726

 

Op heden den 13 en 19 janwarij alsoo is oet gereckent

dese nae volgende schat sedel met den schat van die niew erven

alsoo ende gelijck als teghenwordigh op het boock bevonden woordt

bringht uuijt tot eender somma van 464 gulden 17 stuiver 5 ½ ort

oet genoemen die aen 3 en aen 4 reijsen conduit meer moeten gesien

die welcken sijn int capital 6 off 7 duten

 

Op heden den 5 februarij 1705 soo is uuijt gerekent

dese naer volgende schadt sedel uijt gerekent

soo ende gelick als tegenwordigh opt bock be-

vijndt brijnght uut vijer hondert een en dartigh

gulden vijf stuver sesdehalf deut.

 

(vlgs. informatie zijn bladzijden 48 t/m 76 blanko)

 

(rechter blad bovenaan nr. 1 onderaan nr. 77)

 

                        Ano 1688 den 26

                        octob(er) is dese

                        schat sedel gestalt

                        op dit boeck

 

Ten eersten joncker Lom geft

jeder schat --- 27 g(u)l(den) 3 deuten

van sijn vrije des vant jaer (16)61 4 stuij(ver)

drij ort.

 

Ten eersten nempt af den scholtis

--- 9 --- stuij(ver)

Leenne Klaese nempt af 7 --- stuij(ver)

Hendrick Kuesters nempt af 6 --- stuij(ver)

Tuenis op Tongerlo nempt af 6 stuij(ver)

Jacob Peters en Jacob Peters nempt

af 4 stuij(ver) en vijf deuten. Blijft

den vornomden schat noch --- 25 --- g(u)l(den)

--- 12 stuij(ver) twe ort met het

nije erf.

Reinken van den Broeck nempt af 12 stuij(ver)

Jan Maesen --- 4 stuij(ver) 2 ort

Leennert Smoellers --- 16 --- stuij(ver) een ort

Peter Smollers --- 6 --- stuij(ver)

Wilm Juecke --- 9 --- stuij(ver) drij deute

Gijsken Oetiens en consoerten --- 16 --- stuij(ver) 2 ort

Blijft noch den vornomden schat --- 22 guld(en)

--- 3 --- stuij(ver) een deut noch op huiden dato

den 15 nove(m)b(er) 1689 Lijnnertie Baltus

nempt af --- 2 --- stuij(ver) en anderhalf deut

Blijft noch den vornomden schat --- 22 --- g(u)l(den)

seven deuten een half vor behalden ses

nij erf te weten 4 stuij(ver) wije op dander sijts te

vinden is. Hier van neempt aff Gijsbertus Peters van

de twee hoven aen Westeringh 11 g(u)l(den) 2 stuij(ver) 2 orrt

is te vinden folio 1 en 2 blijft 11 g(u)l(den) 2 stuij(ver) 9 ...

                        .....

 

foto 61-45

 

(linker blad geen nummer)

 

M(emoriaal)

 

Op huiden dato 1689 den 15 m(eij)

is in presensije den heer scholtis

schepenen ende gemeine mannen ende

ons, erfgenaemen van mijn h. Loom is

veraccordeert den schat vant nij

erf aent het weesteringe den

camp genamt, uit geslaegen is

dat nu vordaen in jeder schatting

sal betalt worden 4 stuij(ver) ende

sulxs uit consijderaesije om dat sich

bevint het selve perseel kleinder

te wesen sesenvertich roede als

den koip vermelt, actum als bove(n)

 

(rechter blad bovenaan nr. 2 onderaan nr. 78)

 

T. huis Bree --- 18 --- g(u)l(den) ---

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Gerardt Peters --- 10 g(u)l(den) 5 deuten

Hier nempt af Vaes Peters 25 stuij(ver)

Hier nempt af Jacob Peters 25 stuij(ver)

Gerit Gerit Peters nempt af 25 stuij(ver)

Hier nempt af Hendrick Peters 25 stuij(ver)

Hier nempt af Aerdt Peters --- 25 stuij(ver)

Gaert Smeets nempt af 21 stuij(ver) vijf deute

Willemke Peters nempt af 25 stuij(ver)

Derick Tijssen nempt af 25 stuij(ver)

Peter Jansen nempt af 4 stuij(ver)

Hier mede desen posten gedothert en van

nul te sijn.

 

foto 61-46

 

(linker blad bovenaan nr. 3)

Den kercken hof van Venlo

--- 9 --- g(u)l(den) van het nieuw aengeco(g)ht inden

jaere 1739 2 stu(iver) 1 deut facit 9 guld(en) 2 stu(ver) 1 deut

 

S. Klaes hof --- 5 --- g(u)l(den) --- 10 s(tuiver)

H. Sijmon van sijn nije erf van Peter van Dekenshorst

4 stuij(ver) dese 4 stuij(ver) vant nije erf nempt af den h. pastoor

(te) vinde fol. 99

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Baexse van Esselt nu de vrou

in de pau 5 gl. Dese vijff gulden neempt

aen Gijsbertus Peters scholtus is te vinden folio 172

                        desen post noch

 

(rechter blad bovenaan nr. 4 onderaan nr. 79)

 

T convent van S. Eelijsabet

--- 17 --- g(u)l(den) --- 10 --- stuij(ver)

 

Peter Voegelsanck 2 --- g(u)l(den)

--- 14 --- stuij(ver) een ort min

 

foto 61-47

 

(linker blad bovenaan nr. 5)

 

Mijn heer Ruis --- 27 --- stuij(ver)

 

Jan Leeners van Neer --- 29 --- stuij(ver)

een deut ten drij reisen een deut

meer

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

mr. Pete(r) Ho(u)bben hier tegen over

# neempt de wed(uw)e Jan Snellen alias Leennertie Jacobs 10 st(uive)rs 5½ deut van den camp

aen de weijden is te vinden folio 27 facit 18 st(uive)rs dese 18

st(uive)rs neempt aen Geurt Roeven is te vinden folio 18 ergo desen

post null.

 

(rechter blad bovenaan nr. 6 onderaan nr. 80)

 

Wilm Tijssen van Neer --- 29 stuij(ver)

een deut ten drij reisen een deut meer

meet sijn consoerten

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Wullemke Peters of Jan Haene van haer

vader Baltus Snellen --- 29 --- stuij(ver) en

sesdehalf deut meet het nije erf

vant jaer 1661 uit geclaeren van

haer vader Gerardt Peters wegen

--- 25 --- stuij(ver) facit --- 2 --- g(u)l(den) --- 14 st(uiver) sesde-

half deut. Hier nemt af Peter Houben --- 29 --- st(uiver) en sesd

half deut. Hijer nemt af Hillecken de dochter van Jan Baltus

Snellen --- 25 stuver.

-------------------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Peter Houben nemt aen van vrouwen vader Jan Baltus

Snellen schadt als boven staet --- 29 --- stuver sesdehalf deut

Peter Houben nemt aen van Jan Houben kijnder schadt

--- 3 --- st(uiver) --- 3 --- ort te vijnden folio --- 151 --- 33 stu(iver) --- 3 --- deuten

een half deut de 3 st(uiver) 3 ort hier in vermelt sijn wijederom

bij Jan Houben schadt getrocht te vijnden folio --- 82 ---

Soo nemt Peter Houben nu aen van sijn vaders schadt 21 st(uiver)

soo blijft Peters schadt nu --- 2 g(u)l(den) 10 st(uive)rs 5½ deut

Leenaert Peter Houben nempt aen van Hendrick Houben 1 st(uiver)

Hier van neempt aff Barth Peters 4 stu(ivers) is te vinden

folio 116 hiervan neempt aff Jan Tulmans 5 st(uive)rs 4 deuten

is te vinden folio 149 hiervan neempt aff Jan Hermans 5 st(uiver)s

4 deuten is te vinden folio 119 hiervan neempt aff

Geurt Thijssen 1 st(uive)rs is te vinden folio 156 hiervan neempt

aff Gijsbertus Peters 7 st(uive)rs is te vinden folio 172 hiervan #

 

foto 61-47a

 

(linker blad bovenaan nr. 7)

 

Peter Muellers --- 35 --- stuij(ver) 3 deut

Hijer nemt af den scholtus Gijsbertus Peters --- 7 --- st(uiver) --- 1 ort

vant huijs ende landt op rijnckensvort facijt 28 --- st(uiver) 1 --- deut.

Hier van neempt aff Gijsbertus Peters 10 st(uive)rs een deut van

ongevehr drij morgen landt op de hoeff is te vinden folio 172

facit 18 st(uive)rs.

 

(rechter blad bovenaan nr. 8 onderaan nr. 81)

 

            Nu Geret Hermans

Derick op Tongerlo of Haesenhor(st)

--- 25 --- stuij(ver) drij deuten van

Wolter Gijskens wegen noch 5 --- stuij(ver)

van Wouter Peter Sijberts swaeger

---- fa(cit) --- 30 --- st(uiver) drij deute

 

Hier nempt Henderick Peters af

--- 3 --- stuij(ver). Hier nempt af Jacob Stoeffels enen stuij(ver).

Blijft noch 26 --- stuij(ver) drij deute.

 

Hijer nemp af Geret Peters --- 7 --- deuten. Blift 25 --- st(uiver) 2 ort.

Geret Hermans nemt aen van sijn vaders schadt Jan

Hermans --- 19 --- stu(iver) --- 6 --- deuten --- een half deut folio --- 14

facit 2 --- g(u)l(den) 5 --- st(uiver) derdehalf deut. Hier nempt af Peter

Hermans van de strijp int brueckervelt enen veerdel lant

--- 3 --- stuver --- folio 110 facit blift --- 2 --- g(u)l(den) --- 2 --- st(uiver) 2 1/2 --- deut.

 

Van sijn nije eerf 2 stever Gerardt Hermans neempt aen

van Griettie Nelis Bolten kinderen dochter vijff st(uive)rs drij ende

een halff deut is te vinden folio 142 facit 2 g(u)l(den) 9 st(uive)rs

3 oort. Gerart Hermans neempt aen van Marie en Heijlken

Sijberts 3 st(uive)rs is tevinden folio 58 facit 2 guld(en) 12

st(uive)rs 3 oort. Van sijn aengecocht nieuw erff int jaer 1737

8 st(uive)rs facit 3 g(u)l(den) 6 deuten. alsoock van sijn aengecocht

 

foto 61-48

 

(linker blad bovenaan nr. 9)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jan Nabben --- 19 --- g(u)l(den) --- 7 st(uiver)

van sijn nije erf vant jaer (16)61 5 stuij(ver) desen

                        post noell

Hier van neempt aff Theodorus ..... 5 g(u)l(den) 6 st(uive)rs

Hier van neempt aff Willem Wanders van Maeseijs 5 g(u)l(den)

6 st(uive)rs is te vinden folio 10

Hier van neempt aff Gerardus Thielen tot Sevenum 5 g(u)l(den)

6 st(uive)rs soeckt hieronder ergo desen post

 

Joannes Derick Faessen mit consoirten nempt aen van Rein

Berghs 7 deuten, fol. 10

 

Van desen bovenstaenden post van Jan Nabben neempt aff Gerardus

Thielen ende IJda Nabben 5 g(u)l(den) 6 st(uive)rs

 

(rechter blad bovenaan nr. 10 onderaan nr. 82)

 

Wolter Weenners --- 2 --- g(u)l(den) --- 11 st(uiver)

vijf deute van sijn nije erf vant (16)61 anderhalve

stuij(ver) vant jaer 79 10 stuij(ver) facit --- 3 --- g(u)l(den) 3 stuij(ver) een deut

Wolter nempt aen van Jan Sijberts schat 2 stuij(ver)

drij ort te vinde fo(lio) 58 --- Wolter nemt aen van

Anthoin Smets van ene ..... --- 3 --- stuver --- folio 21

Wolter nempt aen van Geret Jacob Sijmons 2 stuver

                                                facijt --- 3 --- 5 --- 7 --- deuten

Hijer nemen af Jacob Stoffels kijnder van desen boven staenden

schadt 7 --- stuiver 3 --- ort te vijnden folio ---             facit 2 --- g(u)l(den) --- 18 --- st(iuiver)

                                                                                                                    --- 3 --- deut

Hiervan nempt aff Jan Snellen en Peter Jacob Stoffels 9 st(uivers) 8 ort fol. 26

Hier van niemt aef Linnart Wolters 32 st(uiver) 32 deuten foli(o) 145

van sijn nije eerf --- 12 stuver fasij 2 gul(den) 15 st(uiver) 20 ort hiervan

neempt aff Jacobus Jan Wolters 9 st(uive)rs 1 oort is tevinden folio

12 hier van neempt aff Willem Jan Wolters 9 st(uive)rs 1 oort is te

vinden folio 183

 

Willem Wanders van Maeseijs neempt van den post

van Jan Nabben 5 g(u)l(den) 6 st(uive)rs is te vinden folio 9

facit 5 g(u)l(den) 6 st(uive)rs van sijn aengecocht nieuw erff 2 st(uive)rs

facit 5 g(u)l(den) 8 st(uive)rs

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Reijner Berchs --- 2 --- stuij(ver) een

ort ten drij reisen een deut min

noch van Gerardt van Gelaer

anderhal(ve) stuij(ver) facit --- 3 --- stuij(ver) 3 ort

ten drij reisen een deut min.

Joannes Derick Faessens nempt aen van Reijnier Berghs 7 deuten

Joannes Hooren nempt aen 2 st(uiver) 7 deuten ten drij reijsen een deut min.

 

foto 61-49

 

(linker blad bovenaan nr. 11)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Tijs Berchs --- 2 --- stuij(ver) een ort

ten drij reisen een deut min

Hier neemt af Gerardt van der

Schoet een ort blijft noch 2 stuij(ver)

ten drij reisen een deut min.

Joannes Hooren nempt aff van Thijs Berghs 2 st(uiver) ten drij reijsen een

deut min fol. 130

 

Jacobus Jan Heldens neempt aen een post van van sijn vaders weeghen

Jan Heldens 2 guld(en) 14 st(uive)st is te vinden folio 12

 

(rechter blad bovenaan nr. 12 onderaan nr. 83)

 

Nu Jacobus Jan Wolters

 

Den jongen Jan Heldens of

Geertije sijn vrou geft jeder reis

--- 37 --- stuij(ver) 2 ort noch van Jan Heldens

wegen 2 g(u)l(den) vant nije erf nempt de vornomden

post aen 5 stuij(ver) drij deute noch dardehalf deut

maekt desen post. Int geheel 4 g(u)l(den) 3 stuij(ver)

anderhalf deut. Hier nempt af Tilme Martens

--- 28 --- stuij(ver) sevendehalf deut. Blijft noch

vor Jan Heldens ende sijn suster Wullemke

2 g(u)l(den) 14 stuij(ver) drij deuten

                                                            noch nemt Jan Heldens

hier van sijn vaders vrouwen vader wegen --- 2 --- g(u)l(den) --- 10 stu(iver)

te vijnden folio --- 78 --- facit 5 --- g(u)l(den) --- 4 stu(iver) --- 3 deuten

 

Van sijn nije eerf --- 6 --- stuver Jan Heldens neempt aen van Baltus Wijnand

...... Derijks schatt 4 st(uive)rs 2 deuten is te vinden folio 106 facit

in toto 5 g(u)l(den) 14 st(uive)rs --- 5 deuten den soen van Jan Heldens

genaemt Jacobus Jan Heldens neempt aff van desen post

2 g(u)l(den) 14 st(uive)rs is te vinden folio 11 hierteghens over

facit 3 guld(en) 5deuten hiervan neempt aff Willem Jan

Heldens 1 guld(en) 2 deuten is te vinden folio 183 / hier van

neempt aff Willem Keerst Faessen 1 gulden 2 deuten

is te vinden folio 183 blijftt voor Jacobus Jan Wolters

1 gulden 1 deut Jacobus Jan Wolters neempt aen van den post

van Wolter Weeners 9 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 10 facit

1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 3 deuten

                                    Dese post nol

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Leens Gaerts 3 --- stuij(ver) 3 deute van

haere goet 6 st(uiver) een deut min

van Frans Hermans 36 --- stuij(ver) een deut

van sijn vader Gaert Leensen 7 deut

fac(i)t --- 2 --- g(u)l(den) 6 stuij(ver) een ort van

sijn nije erf vant jaer (16)61 2 stuij(ver) een deut min

van Frans Hermans schat als boven nempt

af Jacob Haenen en Thoen Haenen beide broders

--- 18 --- stuij(ver) een half deut, noch nempt af van Frans

Hermans schat als boven benompt Gerardt Leensen en

sijn susters --- 18 --- stuij(ver) een half deut.

 

foto 61-50

 

(linker blad bovenaan nr. 13)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Noch neempt aen Jacob Haenen en Toen Haenen

van den vornomden post wij op dander sijts ter vind(en)

is vijf stuij(ver) 7 deuten wegens Haenen lant, vant

nije erf vant jaer (16)61 neempt nempt aen Jacob

Haenen mets sijn broder Toen wij op dander sij(ts) vors.

achtehalf deut vant nije erf, en Gerardt Leensen meet

sijn susters oick achtehalf deut, ... vant nije erf soe

Leensen schatt noch blijft 4 stuij(ver) 5 deuten dees fest

Leens den post van sijn broder hier onders. toe weten

7 deute hier bij / bevinsich dese post en oick op

dander side geschreve staet bevintsich te bedraeghen

van Lens Gaerts en van Frans Hermans en van haere

lant --- 2 g(u)l(den) 8 stuij(ver) twe ort en van nije erve

hier van nempt aen Gerit Lense tot last van schat

--- 24 stuij(ver) virdehalf deut fol. 125

Alnoch nempt aen tot last van schat Thoen Haene

12 stuij(ver) virde half deut fo(lio) 124. Alnoch nempt aen tot last

van schat Rut Tijsse 5 stuij(ver) sevendehalf deute #

Tijs Gaert Leensen 7 deute                               fo(lio) 51

van sijn vader Gaert Leensen desen post

fest Leens aen genoemen wije boven blijckt

 

Willem Heinckis --- 10 --- stuij(ver) van sijn

nije erf vant jaer (16)61 3 ort noch nempt Leens

aen van Spe goetie aen de wint muele

--- 5 --- stuij(ver) facit --- 15 --- stuij(ver) drij ort

Lens nempt van den post van Wilm Gairts 6 stuij(ver) 3 ort

wije te vinde is fol. 24. Facit 22 stuij(ver) ½ Wolter Jansen van

sijn niew eerft 2 st(uiver). Facit 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 4 deut van sijn

nieuw erft 2 st(uive)rs in drij schattinghe 1 deut facit 1 guld(en)

6 st(uive)rs 4 deuten in drij schattinghe 1 deut meer

 

(rechter blad bovenaan nr. niet te lezen door beschadiging papier onderaan nr. 84)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald, sluit aan bij # hierboven)

# Jacob op de herstraet nempt aen tot ..

last van schat van Frans Hermans en van Lens

Gaerts wije op dander sijts 5 stuij(ver) sevendehalf deut

te vinde fo(lio) 22

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jan Hermans --- 2 --- g(u)l(den) --- 2 --- stuij(ver)

hier neempt af Peter Jansen

een deut noch van sijn vrou --- 21 --- st

een ort van sijn nije erf vant (16)61 --- 6 --- stuij(ver)

Facit --- 3 --- g(u)l(den) --- 9 --- stuij(ver) een deut

Heile nempt aen van Merij Meusers schat --- 10 --- stuij(ver)

een half deut te vinde fo(lio) 50 facit 3 --- g(u)l(den) --- 19 --- st(uiver) 1½ deut

Jan Hermans nemt af --- 19 --- st(uiver) 6 deuten een half deu(t)

te vijnden folio --- 149

Geret Hermans nemt af --- 19 --- st(uiver) 6 --- deut een half deut

Thuenis Hermans nempt af 1 g(u)l(den) --- 19 stu(iver) --- 2 --- ort een

half deut           desen post nol

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Teunis Jan Hermans nemt aen van sijn vader

Jan Hermans schadt --- 1 --- g(u)l(den) 19 st(uiver) 2 --- ort een half deut

folijo als boven --- 14 van sijn nije eerf 4 st(uiver) fasij 2 gul(den)

--- 3 st(uiver) een half duijt. Jan Hermans ende Faess Janssen als mom-

boirs van de kinderen van Teunijs Hermans nemen van van

Jan Jacob Tilmans aen 8 st(uiver) 5 deuten facit 2 guld(en) 11 st(uiver)

5½ deut folio 120 Jan Hermans neempt aen van Geurt

Peter Smets van het huijs op de hoeff 1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs een ort

is te vinden folio 110, facit Jan Hermans neempt aen

van Jan Bitsen schatt 1½ st(uive)rs is te vinden folio 112

 

Teunijs Jan Hermans .... bedraeght sigh van desen

bovenstaende post 2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 2 oort ½ deut Jan

Hermans neempt aen als momboir van de kinderen van Jan

... Teunis Jan Hermans van Jan Bitsen schatt 1 st(uive)r 5 deut

te vinden folio 112 / facit 2 guld(en) 5 st(uive)rs 1½ deut


foto 61-51

 

(linker blad bovenaan nr. 15)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Heldens --- 8 --- g(u)l(den) --- 8 --- stuij(ver)

een ort

Hier nempt af Gertije Sijmons 2 g(u)l(den)

noch Tijlme Martens anderhalve stuij(ver)

Tijlme Vaese kijnder 31 stuij(ver) 2 ort

Nelis Bolten kijnder 21 stuij(ver) een ort

Jan Jacob Tijlmans 13 stuij(ver) seven deuten

Jacob Sijmons 15 stuij(ver) sevendehalf deut

Jan Heldens 15 stuij(ver) sevendehalf deut

Dris Smets 15 stuij(ver) sevendehalf deut

Peters Stamme 15 stuij sevendehalf deut

            Dese post nol.

 

(rechter blad bovenaan nr. 16 onderaan nr. 85)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Sijberts --- 2 --- g(u)l(den) --- 6 deute

Hier nempt af Jacob Heldens 5 stuij(ver)

2 ort van de weij en Tijs den Smit

nempt af drij stuij(ver) van den kamp

Noch nempt af Jacob Sijmons --- 15 s(tuiver)

drij deute facit --- 16 --- stuij(ver) 7 deute

Hier nempt af Kerst Gijssen tot schat 3 --- stuij(ver) van

Hendrick Peters nempt Sijberts deil

Hendrick Peters nempt af den schat van Wilemke Peters

van een verdel lant gelegen aen kerste weijde anderhalve

stuij(ver)

Jan Martens nempt af van Willemke Peter Sijberts

schat 2 stuij(ver) twe ort van anderhalf verdel lans gelegen

over de Herstraet

Jacob Stoffels nempt af van Sijbert Peters deil

twe ort stuij(ver) schats

Trijn de dochter van Peter Sijberts nempt aen van

haer vaders schat 3 stuij(ver) 3 deute

Thoen Smeets nempt aen van Peter Sijberts schat enen 3 ort

Peter Tilmans nempt af van Gijsbert Peter Sijberts

schat 4 stuij(ver) een ort

Desen boven benomde post gemortificeert

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Trijn Peter Sijberts geft van haer vaders

schat 3 stuij(ver) drij deute te vinde fol. 16

Desen 3 st(uiver) 3 duten nemen die armen van Bree nu aen fol. 21

            Desen post nol

 

foto 61-52

 

(linker blad bovenaan nr. 17)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jacob Sijmons 24 stuij(ver) 7 deute

van Peter Sijberts nempt hij aen

--- 15 --- stuij(ver) drij deute van Jan Heldens

--- 15 --- stuij(ver) sevendehalf deut meet het nie

erf van sijn nije erf vant jaer (16)61 van sijn eigen

seven deuten facit 2 g(u)l(den) 16 stuij(ver) 7 deute ½

Hier nemt af Jan Jan Massen --- 32 --- stuver --- 1 --- deut

hier nemt af Wilm Sijmons en sijn broeder Geret

--- 24 --- stuver sevendehalf deut te vinden folio 97

 

Jan Jan Massen nemt aen van sijn vrou(wen)

vader Jacob Sijmons weghen --- 32 --- stuver een deut

Jan Maessen nemt aen van sijn vaders schadt 10 stuver

--- 2 ort folio --- 78 --- noch nemt Jan Maessen aen van

Geret Jacob Sijmons staende bij den post van Geret Peters

--- 3 --- stuver --- 7 --- deuten te vijnden folio --- 150 ---

--- facit 2 g(u)l(den) --- 6½ --- stu(iver) Jan Maessen nemt aen

van Welm van Neer schadt vijf stuver vijerdehalf

deut te vijnden folio --- 142 --- noch nemt Jan Maessen aen

van Henderijck Tulmans schadt heerkomende van Nelis

Bolten schadt elf deuten folio --- 20 --- facit --- 2 --- g(u)l(den) --- 13 --- st(uiver) --- 2½ deut

Hier nempt aff Peter Voorstermans tot Blerick met consoirten

3 st(uive)rs --- 7 deut facit 2 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 3½ deut Jan

Maessen neempt aen van Thijss Claessen schatt 6 st(uive)rs

is te vinden folio 127 facijt 2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 3½ deut

Jan Maessen neempt aen van Jan Gerardt Peters 1 st(uiver) is te

vinden folio 163 facijt 2 g(u)l(den) 16 st(uive)rs 3½ deuten

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Voorstermans neempt aen van desen bovenstaenden

post van Jan Maessen 3 st(uive)rs 7 deuten met consoirten

 

Dese bovenstaende 3 st(uive)rs 7 deuten van Peter Voor-

stermans neempt aen Jacobus Maessen / ergo den post

van Peter Voorstermans noll. Soo is Jacobus Maessen

schatt 3 g(u)l(den) 2½ deut

 

(rechter blad bovenaan nr. 18 onderaan nr. 86)

 

Nu Geurt Roeven

Gerardt Bestijens --- 8 --- stuij(ver) 3 deut

Merrij nempt aen van Leens Bitse

wegen --- 7 --- stuij(ver) derdehalf deut

facit 15 stuij(ver) 5 deuten een half

 

Nu Roof Josten neempt aen van Hend. Thoen Hermans

6 / deut hercommende van het nieuw erft op tongerloe is

te vinden folio 164 facit 16 st(uive)rs 4 deuten hier van

neempt aft Hendrick Thoen Hermans 6½ deut is te vinden

folio 164 / Roeff Joosten neempt aen 2 st(uive)rs 4½ deut van

Hendrick Thoen Hermans van het landt in het brucker velt is te

vinden folio 164 facit 18 st(uive)rs 2 deuten Roff Joosten

neempt aen van den post van Teunis Frans Hermans

22 st(uive)rs van het aengecocht nieuw erft is te vinden folio

75 facit 1 guld(en) 2 deuten / alnoch neempt Roeft Joosten

aen 1 st(uive)rs van eenen halven morghen nieuw erft

naederhandt bevonden / facit 1 guld(en) 1 st(uive)rs 2 deuten

Hiervan neempt aff Joost Roeven gul 5 st(uive)rs 4½ deut is te

vinden folio 76 blijfft Geurt Roeven neempt aen van

Leenaert Peter Houben 18 st(uive)rs is te vinden folio 6 facit

Geurt Roeven neempt aen van Simon Peters 4 st(uive)rs 4 deuten

is te vinden folio 181 facit 1 g(u)l(den) 18 st(uive)rs 1½ van sijn

aengecocht nieuw erft in den jaere 1742 7 11 st(uive)rs / facit

2 guld(en) 5 9 st(uive)rs 1½ deut Geurt Roeven neempt aen van den

post van Peter Jacobs 1½ st(uive)r is te vinden folio 171 facit

2 g(u)l(den)s 10 st(uive)rs 5½ deut

 

Tuenis Segers --- 1 --- g(u)l(den) --- sesdehalf deut

Nu Jacop Dorssen

 

foto 61-53

 

(linker blad bovenaan nr. 19)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jacob Segers 3 stuij(ver) anderhalf

deut noch 2 stuij(ver) een deut min

Heir meempt af Lijsbet van de herstraet

2 stuij(ver) ende halven facit 2 stuij(ver) vijfde-

half deut dese twee st(uive)rs vijffde halff deut neempt aen

Jan Leenaerts is te vinden folio 92

            Desen post nolt

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tijlme Vaese van Nelis Veennixen sijnd

dardenhalfen stuij(ver) van Jan Heldens wegen

31 stuij(ver) 2 ort facit enen g(u)l(den) 14 stuij(ver)

Hijer nempt af Thoen Haenen --- 6 --- stu(iver)

Dijerick Tulmans af van desen schadt --- 6 --- stu(iver)

Wijlm Tulmans Fassen nijemt hier af --- 6 --- stu(iver)

Hendrick Tulmans nemt hier af --- 16 --- stu(iver)

 

Henderick Tulmans nemt aen van sijn vaders schadt

hijer boven staende --- 16 --- stuver

Henderijck nemt aen van Wijlm Sijmons schadt van lant

in de steegh en loghtbergh --- 13 --- stu(iver) folio --- 87 ---

facit 29 --- stu(iver) Hendrijck nemt aen van This Nelis

Bolten soen 5 stu(iver) vijerdehalf deut te vijnden folio 143

            soeckt teghen over

 

(rechter blad bovenaan nr. 20 onderaan nr. 87)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jacob Teüwe 16 stuij(ver) een ort

nu Wijnnant Derixs desen post

gemortijficeert wij te vinden is fol. 106

 

Henderijck Tulmans nemt aen van Nelis Bolten soen

den schadt 4 stu(iver) te vijnden folijo 142 noch nemt

Henderijck aen Nelis Boltens soen van schadt elf deuten te

vijnden folio 142 --- facijt --- 1 --- g(u)l(den) --- 19 st(uiver) 6½ deut

Jan Maessen nemt af van desen schadt elf deuten dije

dije heer sijn komen van Nelijs Bouten te vijnden folijo --- 17 ---

facijt --- 1 --- g(u)l(den) --- 18 st(uiver) 3½ deut Hendrick Tulmans nemt aen van Grittien

Martens 2 st(uiver) fol. 135 Hendrick niemt aen van Geret Peters 4 st(uiver)

folij(o) 152 Hendrick niemt aen van Peter Dierich Smets 4 st(uiver) 1 dut

folij(o) 21 Hendrick niemt aen van Poulus Bitssen 4 st(uiver) folij(o) 78

van sijn nie eerf 4 stuiver hier neempt aff Willem Simons

7 st(uive)rs is te vinden folio 87 facit 2 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 4½ deut

de wed(uw)e Hendrick Tulmans neempt aen van Derick Tulmans

3 st(uive)rs is te vinden folio 155 facit 2 g(u)l(den) 12 st(uive)rs

4½ deut

 

Jan Coipmans van Wilm Vaesen goet

2 --- g(u)l(den) --- 4 stuij(ver) twe ort van Coipmans

--- 56 --- stuij(ver) drij deute van Smeets hof

--- 35 --- stuij(ver) fo(lio) 30

 

Lijns Kopmans nemt aen van sijijn vaders weghen

van Wilm Vassen goet 2 g(u)l(den) 4 st(uiver) 2 ort noch van Kopmans

weghen als boven --- 4 stuv(er) een deut

De meereste nemt aen Johannes Krompvoet met sijn

sweegersen Sebijlla --- 12 st(uiver) 1 ort en van Smets hof 35 --- stuver

soo blijft Lijnsen schadt noch --- 2 g(u)l(den) --- 8 --- st(uiver) 5 --- deut

Lijns Kopmans nemt aen van Wijlm Jacobs schadt

eenen stuver vijf deuten te vijnden folio --- 66 ---

facijt --- 2 --- g(u)l(den) --- 10 stu(iver) --- een ort van sijn nije eerf

--- 4 stever fachij --- 2 --- gul(den) 14 stever een oort noch 4 deute

van ¼ nieuw erft naederhandt bevonden facit 2 g(u)l(den)

14 st(uive)rs 6 deuten

 

foto 61-54

 

(linker blad bovenaan nr. 21)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gaert Verkoeije --- 23 --- stuij(ver) 7 deute

Hier nemt af Henderick Wilm Vassen 3 --- st(uiver) 2 --- ort

Hier nempt af Henderick Hermans --- 4 --- st(uiver) 3 --- deuten

Hier nempt af Jan Hendrick Hermans --- 2 --- stuver

This Dierick Heldens nempt af --- 4 --- st(uiver) 3 --- deuten

Hier nemt af Peter Houben --- 4 st(uiver) 3 --- deuten

Hier nempt af Peter Dierick Smets --- 4 --- stu(iver) --- 3 --- deuten fol. 16

Noch nemt af Jan Henderick Hermans --- 7 --- deuten folio 15

 

Nu Jan Peter Smets

Peter Dierick Smets nemt aen van Guert Verkoijen

schadt weghens het huijs --- 4 --- stuver --- 3 --- deuten

Peter Dierick Smets nemt aen van sijn vrouwen vader

schadt 19 --- st(uiver) 3 --- deuten folio 86 --- facit 23 --- st(uiver) 3 --- ort

Peter Dierick Smets nemt aen van sijn vaders schadt

Jan Smets achteen stuver dreij oert eenen half deut folio 104

facijt 2 g(u)l(den) 2 stu(iver) 2 ort ½ deut   Hendrick Tulmans niemt

aen van Peter Smets 4 stu(iver) 1 dut  folij(o) 19 van sijn nije eerf 4 st(uiver)

folij(o) --- 2 gul(den) --- 2 --- st(uiver) 3½ duijt. Hier van neempt aft Willem

Lettiens 12 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio 160 hier van

neempt aft Dries Jacobs 12 st(uive)rs 1½ deut is te vinden

folio 63 / Jan Peter Smets neempt van den post van

de kinderen van Thijs Peters 4 st(uive)rs 5 deuten ten

drij reijsen een deut meer is te vinden folio 147 facit

1 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 6 deuten ten drij reijsen een deut meert.

 

Den armen van Bre 2 g(u)l(den) --- 18 stuij(ver)

De armen nemen aen van Kurstijen Vassen vant huijs aende

heij --- 9 --- stu(iver) facijt 3 g(u)l(den) --- 7 --- stu(iver). De armen nemen

noch aen van Willem Peter Tulmans vant landt

genoemt den streeck 4 st(uiver) te vinden folio 130

De armen nemen aen van Toen Peter Sijberts 3 st(uiver) 3 ort folij(o) ...

facit 3 g(u)l(den) 14 st(uiver) 3 deuten. De armen nemen aen van Thijs

Claessen schatt drij st(uive)rs is te vinden folio 127 van eenen

halven morgen landt gelegen achter de hoven facit 3 g(u)l(den)

17 st(uive)rs 3 deuten

 

(rechter blad bovenaan nr. 22 onderaan nr. 88)

 

Jan Jacob Teuwe nempt aen van

Beel Snelle van t goet aen de heij

--- 19 --- stuij(ver) drij ort noch een stuij(ver) van t

nije erf. Hier nempt af Gerit Jan Snelle

2 stuij(ver). Blijft 18 stuij(ver) 3 ort van sijn

vrouwe wege 5 stuij(ver) .... sevendehalf deut

Ick segge vijf stuij(ver) sevendehalf deut facit 24 stuij(ver)

vijfdehalf deut fol. 13

 

Hijer nempt af Geret Jan Snellen vant goedt aende heij

een ort stuvers te vijnden folio --- 64

Noch nijempt Wilm Tulmans af van Jan Jacob Teuwen

schadt vant goet aende heij 18 stu(iver) --- 2 --- ort

Soo behalden de kijnderen noch --- 5 --- stu(iver) sevendehalf deut

 

Nu V.... Keerst Faessen

Keerst Faessen neempt aen van Jacob Verriet ende Derick

Raemaekers van Sevenum van een vierdeel plaets landts drij

oort is te vinden folio 135 soo is Keerst Faessen schatt 3 g(u)l(den)

1 st(uive)r 6 deuten. Hier van neempt aft Lints Faessen 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs

7 deuten is te vinden folio 173 soo blijft 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs

7 deuten. Hier van neempt aft Lints Faessen 4 st(uive)rs is te vinden folio

173. Willem Keerst Faessen neempt hier aft 19 st(uive)rs 7 deuten is te

vinden folio 183. Blijft 7 st(uive)rs van sijn nieuw erft in den jaere 1742 2 st(uive)rs facit 9 st(uive)rs

-----------------------------------------------------------------------

De 4 stu(iver) en dreij ort van Kurst Fassen vrouwen wegen hier

onderstaende worden van Geret Lijnsen betalt ende sijn bij

sijnen schadt getrocken als men in naerrekenen self bevonden.

 

Kerstije Sijmons --- 4 --- g(u)l(den) 7 stuij(ver) en 1½

drij deuten noch nempt Kerstije aen

van Gerardt Tijssen partij --- 3 --- stuij(ver) noch

nempt Kerst aen van Jan Vaese --- 5 --- s(tuiver)

van Peter Jutten goet van sijn nije erf

vant jaer (16)61 --- 2 stuij(ver) een ort facit 4 g(u)l(den) 18 s(tuiver)

een deut. Kerst nempt aen van sijn nije erve

wege 4 stuij(ver) drij orte. Hier nempt af Kerst

verlend van twe morgen de welcke Kerst

beleninghe heft --- 9 --- stuij(ver). Hier nempt aen

wiens huise aen Jacob Ve... meet consoerten ...

van Kas hoof nog van Lamme gekoft is

blift voor Kurstij 2 gul(den) 19 st(uiver)s.. deuten 3 g(u)l(den) ....

                                    fo.... ..kt boven ......

foto 61-55

 

(linker blad bovenaan nr. 23)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Beel Snelle meet haer consoerte

--- 2 --- g(u)l(den) --- eelf stuij(ver) een ort hijr nempt

af Gerit Jan Snelle van sijn vader

Jan Snelle --- 9 --- st(uiver) 3 ort van t .... nije

erf ene stuij(ver) vant goet aen de heij --- 19 --- st(uiver)

drij ort. Hier nempt af Guert Peters

3 stuij(ver) noch nempt hier af Tijs Klaese 6 stuij(ver)

blijft noch vor Gerit Jan Snelle 23 --- stuij(ver) twe

ort. Dese 23 stuij(ver) 2 ort sijn te vinden aen

de velse huisen bij Peter Borreberchs schat

            Dese post nol.

 

Tijs Gaerts meet sijn broder nempt aen van

de posten folijo 39 --- elf stuij(ver) vijf deute

noch van Lomme Lant 3 stuij(ver) folijo 39 ---

Tijs nempt en sijn broder aen van den post van Wilm Gaerts fo(lio) 2.

--- 10 --- stuij(ver) facit 24 stuij(ver) 5 deute   Tijs nempt aen noch van

Lomme lant 3 stuij(ver) fol. te vinde 123. Hier nempt af

Jan Tuenissen elf stuij(ver) hercomende van een huis is

te vinde fol. 146 facit 1 s(tuiver) vijf deut

 

This nemt aen aen van sijn vrouwen wegen Faes Sijmons

22 --- stuver een deut te vinden folio 60

Hier nempt af Aerdt Peters van eenen halven morghen

landt vijf deuten folio 116 facit 38 st(uiver) 1 deut

Hier nemt af Pouwels Thissen van dat goet aende

muelen --- 2 stu(ver) 2 ort blijft 35 stu(ver) 5 deut

Van sijn nije eerf 1 st(uiver) 2 oort facit 1 g(u)l(den) 17 st(uive)rs 1 deut

in twee posten aengecocht nieuw erft 6 st(uive)rs 2 deuten

in twee schattinghe 1 deut meer / 2 guld(en) 3 st(uive)rs

                                                            3 deut

 

(rechter blad bovenaan nr. 24 onderaan nr. 89)

 

(rest van de pagina is doorgehaald) 

Leennert Jansen --- 3 g(u)l(den) 2 ort st(uiver)

van sijn nije erf vant jaer (16)61 anderhalven stuij(ver)

Lens Verleenden nempt van desen post 2 stuij(ver) 3 ort

van enen halve morgen lans gelegen after den

raem.

Hier nempt af van desen post Gerit Peters 19 stu(ver)

schats te vinde fo(lio) 108

Hier nempt af Faes Peters van desen post

enen g(u)l(den) enen stuij(ver) een ort fol. 117

--------------------------------------------------------

Van den boven benomde post behalden Hendric

of Derick Teuwe kijnder tot last van schat

--- 19 --- stuij(ver). Dese 19 stuij(ver) sijn te vinde fo(lio) 80

 

Gerit Sch.... Wilms tot Blerick met consorten van Wilm

Gaerts schat hier onders. nempt aen 10 stuij(ver)

Hijer nempt af Pouwels Thissen --- 10 stuver waer met desen

                        post nol

 

Desen post nol ---------------------------------

Desen onders. 36 stuij(ver) 3 ort geven nu Tijs Gaert

en Dris Tuenisse en Hendrick Verheije van Blerick

Hier nempt af Lens Wilms 6 stuij(ver) 3 ort fol. 13. Hier nempt af

Tijs Gaerts 10 stuij(ver). Hier nempt af Drijs Tuenisse 10 stuij(ver)

Wullem Gaerts --- 36 --- stuij(ver) drij ort

noch Gaert Gaerts 8 stuij(ver) van Dris

Tueniskis 3 --- stuij(ver) noch 5 --- stuij(ver) van Tuenisk..

wegen desen post gemortificeert van d erfgena(men)

te vinden is folij(o) 39

 

foto 61-56

 

(linker blad bovenaan nr. 25)

 

(hele pagina is doorgehaald) 

Trijn Verstegen 2 stuij(ver) een ort

Dese twee st(uive)rs een oort neempt aen Peter Hermans is te vinden

folio 110                       desen post noll

 

De wed(uw)e Gerardt Peters neempt aff van Trutien Sijmons

kinder 4 st(uive)rs ses deuten ten vier reijsen een deut meer folio

als hier onder. Hiervan neempt aff Jan Gerart Peters 1 st(uive)r

4½ deut ten vier reijsen een deut meer is te vinden folio 163

Hier van neempt aff Peter Martens 1 st(uive)r 4½ deut ten vier

reijsen een deut meer is te vinden folio 60. Hier van neempt aff

Lijsbeth Heldens 1 st(uive)r 4½ deut ten vier reijsen een deut meer is te

vinden folio 134 ergo desen post noll.

 

Beelleke Verstappen 9 stuij(ver)

Dese vors. 9 stuij(ver) nempt aen tot sijne lasten

Stijnis Ponte te vinde fol. 87

 

Truitie Sijmons kijnder kijnder 29 stuij(ver). Hier nempt af

Lenert Kloute 5 stuij(ver). Blijft noch 24 stuij(ver). Hier nempt

af Tijs Kremers 14 stuij(ver) virdehalf deut fo(lio) 59. Blijft noch

9 stuij(ver) vijfdehalf deut. Hiervan neempt aff de wed(uw)e Gerardt Peters

vier st(uive)rs ses deuten ten vier reijsen een deut meer is te vinden fol.

als boven. Hier van neempt aff Hendrick Gerardt Peters 4 st(uive)rs

ses deuten ten vier reijsen een deut meer is te vinden folio

                        desen post noll

 

Grijtie Sijmons kijnder --- 29 --- stuij(ver). Hier

nempt af Leennert Kloute 5 stuij(ver)

.................................... tij... den halven ....

............half deut blijft noch 14 stuij dardehalf deut Tijs

Cremers nempt aff van desen post noch maels 14 stuij(ver)

vijrdehalf deut te vinde fo(lio)

 

(rechter blad bovenaan nr. 26 onderaan nr. 90)

 

Peter Hermans --- 35 stuij(ver) ses

deute een half van sijn broder

Jan 4 stuij(ver) een deut facit 2 g(u)l(den) een

half deut min. Jacob nempt aen van Jan

Derixs enen stuij(ver).

Jacob Stoffels nemp aen van Peerken

Oetiens schat --- 13 --- stuij(ver) ten drij reisen

een deut min --- facit --- 2 g(u)l(den) 14 stuij(ver)

een half deut min. Noch ten drij reise

een deut min. Jacob nempt aen van Wilm

Franssen schat of Enke sijn dochter seven stuij(ver) te vinde

fol. 72 facit --- 3 g(u)l(den) 7 deute ½. Jacob nempt aen van

Sijbert Peters schat twe ort te vinde fol. 16.

Jan Geret Sijmons nempt aen van Geret Jacob

Sijmons van drei verdel landt 2 --- stuver folio 97 ---

facit 3 --- g(u)l(den) 3 --- stu(iver) vierdehalf deut

Peter Jacob Stoffels nemt aen van Peter van Dick schadt

hijer onder te vijnden --- 14 stuver --- 2 --- ort facit 3 --- g(u)l(den) --- 17 --- stu(iver)

--- 7½ deut. De kijnderen van Jacob Stoffels nemen aen

van haer bestevaders Wolter Stoffels schadt 7 --- stu(iver) 2 --- ort

Jan Sijmons nemt aen van Jan Lennens van eenen morgen

landt aen de laersteegh 5 stu(iver) voor de kijnder fol. --- 139

facit 4 --- 10 --- 3½ deut.

 

Hier van nempt aff Peter Jacob Stoffels 2 g(u)l(den) 1 st(uiver) 2 oort een halff deut de

vier reijsen een deut meer / noch 11 st(uiver) 2 oort / Jan Gerardt Snellen nempt aff

2 g(u)l(den) 1 st(uiver) 2 oort een halff deut / de drij reijsen een deut meer / noch hier van aff 9

st(uiver) een oort / op den post van Jan Wolters            desen post noll

 

Peter van Dijck --- 14 stuij(ver) ½

Dese post van schat nempt aen tot sijnne

last Aret Heldens te vinde fol. 94-95

 

Peter van Dijck 14 stuij(ver) ½

Peter Jacob Stoffels nemt aen tot sijnen

last dese 14 stu(iver) 2 ort van Peter van Dick

 

foto 61-57

 

(linker blad bovenaan nr. 27)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Desen post is van nol

Leens van Tongerlo --- 31 --- stuij(ver)

sesdehalf deut van Bitse lant 5 --- stuij(ver)

van sijn vader 12 stuij(ver) 3 deute van

sijn vrou Leennertije 2 g(u)l(den) ene stuij(ver)

noch van Cristijaens lant 4 stuij(ver)

drij deute van Frans Hermans --- 36 --- stuij(ver)

een deut van Lennertiens nu erf 2 stuij(ver)

Hier nempt af Lennertie Baltus 4 g(u)l(den) 3 stuij(ver)

twe ort

Hier nempt af Jan Leensen 31 stuij(ver) sesdehalf

deut fo(lio) 27

Hier nempt af Dris Tuenisse 12 stuij(ver) drij deute

noch nempt Dris aen van Bitse lant 5 stuij(ver)

 

Jan Lensen nempt aen van sijn vaders wegen

Lens van Tongerlo --- 31 --- stuij(ver) sesdehalf deut fo(lio)

De gemeente nempt aen van den post van Peter Hermans wegens het landt van

Gerdt Jacob Simons ad drij vierdels gelegen over de laer heerstraet ad 2 st(uiver)

De geminten niemt aen op den post van Geret Sijmons van het lant van Sijmon

Gaert ...ns van 1 morgen lant 5 st(uiver) 2 deut foli(o) 88 facit 1 g(u)l(den) 18 st(uive)rs 6 deuten

 

Nu Arnoldus Heldens

Jan Gerardt Snellen nempt aen van Peter Hermans 2 g(u)l(den) 1 st(uiver) 2 oort

een halff deut ten drij reijsen een deut meer fol. 26 / de wed(uw)e Jan

Gerardt Snellen neempt aen van haeren man sal(ige)r 1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs

is te vinden folio 103 facit de wed(uw)e van Jan Gerardt Snellen

neempt aen van Gijsbertus Peters 15 st(uive)rs drij oort is te vinden

folio 172 facit 4 g(u)l(den) 6 st(uive)rs 2½ deut ten drij reijsen een deut

meer. Leenaertie Jacobs neempt aen van Peter Houbens schatt

10 st(uive)rs 5½ deut van den campt aen de weijden is te vinden

folio 5 facit 4 g(u)l(den) 17 st(uive)rs ten drij reijsen een deut meer

en ten vijff reijsen een deut meer / van sijn aengecocht nieuw

nieuw erff 2 st(uive)rs 4 deuten facit 4 guld(en) 19 st(uive)rs 4 deut

 

(rechter blad bovenaan nr. 28 onderaan nr. 91)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter aen geen Eendt 26 stuij(ver) 3 deut

Hier nempt af Jan Klemens 6 stuij(ver)

enen halven een deut hir nempt af

Jan Peters 6 stuij(ver) vijf deute hir

nempt af Leennertije Baltus Snelle

6 stuij(ver) 2 ort / behalt Peter noch van

sijn vaders wegen 6 stuij(ver) 2 ort noch nempt

Peter aen van Leennert Snelle Schat

--- 13 stuij(ver) drij deute blijft of facit -- 19 stuij(ver)

ses deuten een half / hier nempt af Tijs Peters

van sijn bestevader Lenert Snelle schat 13 stuij(ver)

drij deute te vinde fo(lio) 146

Blijft Peters schat noch 6 stuij(ver) ½. Nu Gerit Anton

Jannen met consorten. Hiervan neempt aff Leenaert Wolters van

den post van Peter aen Geendt 2 st(uive)rs 1 deut ten drij reijsen

een deut meer is te vinden folio 145. Keurst Thijss Peters neempt

aen van desen post van Peter aen gen Endt 4 st(uive)rs 2 deuten ten

drij reijsen twee deuten. Meer is te vinden folio 146. Desen post noll.

 

Peter Jacob Stoffels nempt van den schatt van Peter Hermans alias

Jan Simons 2 g(u)l(den) 11 st(uiver) 2 oort een halff deut ende de vier reijsen een

deut meer / noch 14 st(uiver) 2 oort maeckt 2 g(u)l(den) 16 st(uiver) een halff deut

de vier reijsen een deut meer fol. 26. Peter Jacob Stooffels van

sijn nije eerf 4 stuvers fasij --- 3 --- gul(den) een half duijt van

vijer reijsen een duit meer. Peter Jacob Stoffels neempt

aen van sijn vrouwe vaders weghen 2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs

5½ deut is te vinden folio 70 / facit 5 g(u)l(den) 15

st(uive)rs 6 deuten ten vier reijse een deut meer / Peter Jacob

Stoffsel neempt van den post van den soone Gijsbert Gijsen

2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 5½ is te vinden folio .. facit 8

g(u)l(den) 11 st(uive)rs 3½ deut ten vier reijse een deut meer

 

foto 61-58

 

(linker blad bovenaan nr. 29)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Leenert Claesen 2 g(u)l(den) 16 stuij(ver)

drij ort van Wilm Snelle 9 stuij(ver)

Hier nempt af Gaert Leennert Claesen

12 stuij(ver) een ort.

Maes Tijssen nempt af 13 stuij(ver) drij deuten

Peter Peters nempt af 13 --- stuij(ver) drij deuten

Jacob Gerardt Peters nempt af 13 stuij(ver) drij

deute

Merije Jan Leennert Klaese dochter nempt

af 13 stuij(ver) drij deuten / hir mede desen

post van nol en te nit gedaen.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Klemens nempt aen van Peter

aen gen eendt --- 6 --- stuij(ver) vijf deute

Hier van nempt aen Jacob Hermans 4 st(uiver)s is te vinden 95.

Thijs Peters nempt aen 1 st(uiver) 2 deut is te vinden fol. 146

D'erfgen(amen) Lenertie Baltus Snellen nemen aen van Jan Clemens 1 st(uiver) in

fol. 102

D'erfgen(amen) Jan Peters nemen aen van Jan Clemans 1 st(uiver) 1 deut fol 91

 

(rechter blad bovenaan nr. 30 onderaan nr. 92)

 

Leens Smets met consoerten 3 g(u)l(den)

--- 10 --- stuij(ver) van sijn vrou Peerken

wegen --- 36 --- stuij(ver) een ort, van Leens

wegen, nempt aen Jan Koipmans

on Peter sijn broder fo(lio) 20. Leens Smeets

nempt aen van Leennert Kloute

--- 3--- stuij(ver) fo(lio) 32 van sijn nije erf vant jaer 79

--- 2 --- stuij(ver) facit blijft noch 2 g(u)l(den) 5 ort

 

Lijns nempt aen van Homoet schadt herkomende van

Perken Oeijtijens --- 6 stuver een ort van is te vinden

folio --- 63 --- Lins Smets nempt aen van Geret Heldens

schadt eenen stuver folio 133. Lijns Smets nempt aen

van Geret Sijmons schadt 1 stuver folio 97.

Facit 2 g(u)l(den) 9 st(uiver) 2 ort. Lens Smets van sijn nije eerf

--- 2 st(uiver) van sijn schoonsoon Wijelm Guerts nije eerf 4 stuver

facit 2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 2 oort / hiervan nempt af Tuenis

Janssen 2 st(uive)rs van eenen morghen nieuw erft. Is te vinden

folijo 33 / blijft 2 g(u)l(den) 13 st(uive)rs 2 oort / van sijn nieuw

1 st(uive)r 5 deuten in drij schattinghe een deut meer / facit 15 st(uive)rs

1 deut 2 guld(en) 15 st(uive)rs 1 deut.

 

Joannes Hooren nempt aen van Thijs Leene kinder 3 st(uiver) / ende van Augustinus Ponte

3 st(uiver) / ende van Breender Berghs ./ ende van Thijs Berghs 4 st(uiver) 7 deuten / facit

10 st(uive)r 7 deuten van sijn nije eerf 1 --- gul(den) fasij 1 gul(den) --- 10 st(uiver) 7 duijt

van sijn aengecocht nieuw erff 1 st(uive)rs 4 deuten facit 1 guld(en)

12 st(uive)rs 3 deuten.

 

foto 61-59

 

(linker blad bovenaan nr. 31)

 

Jan Peters nempt aen van sijn

vader Peter aen Geeendt 6 --- stuij(ver) vijf

deute

De erfgen(amen) Jan Peters nemen aen van Jan Clemans 1st(uiver) 1 deut

fol. ... facit 7 st(uive)rs 6 deut

 

(onderstaand tekstblok is gedeeltelijk doorgehaald) 

Nu Willem Driessen Franssen

Hendrick Gritte enen guld(en)

Lienardt This Massen nemt aen van sij vader This

Massen 2 9 stuver sevendehalf deut te vinden folio 40

facit --- 29 --- stu(iver) --- 6½ --- deut Wijelm Drijes Franssen van sijn nieuwe

aangekoecht den 5 october 1711 den 4 novemb(er) 1716 --- 4 st(uiver) 5 deuten

den 7 october 1715 noch --- 2 st(uiver) van nije eerf dese posten van

m... f.... o..en staen facij 40 van dese bovenstaende 1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs

6½ deut neempt aff Derick Bolten 9 st(uive)rs 6½ deut te

vinden folio als boven rest 1 g(u)l(den)

 

Derick Bouten neempt aen van den post van

Hendrick Grieten 9 st(uive)rs 6½ deut te vinden folio als boven

Den schoonsoone van Engel Thijssen neempt hier van ½ deut is te

vinden folio 39 blijfft 9 st(uive)rs 6 deuten

 

(rechter blad bovenaan nr. 32 onderaan nr. 93)

 

Nu Hendrick Cuijpers

Tijs Kloute --- 10 --- stuij(ver) hier nempt

af Leens Smeets 3 --- stuij(ver) facit 7 st(uiver)

fo(lio) 32. Lijenardt nemt aen van Jacob Peter Tulman(s)

schadt --- 2 --- stuver te vinden folio 130. Lenart nemt

aen van Jacob Jacob Reijnder 1 --- st(uiver) herkomende van

den Ilck   Lienart nemt aen van Jan Jacob Reijnders

schadt 1 --- stuver herkomende vanden ilck  facit 11 st(uiver)

Van sijn nieuw erff 5½ deut. Hier van neempt aff

Gerart Haenen met consoirten 3 st(uive)rs is te vinden

folio 37. Blijft 8 st(uive)rs 5½ deut. Nu Wilhelmus

Hoeckx tot Venlo.

 

            Desen post nol

Tijs Maese 2 g(u)l(den) --- 19 --- stuij(ver)

en sevendehalf deut

Maes Tijsse nempt af van sijn vaders schat

wije boven staet --- 9 --- stuij(ver) en sevendehalf deut

Derick Tijsse nempt van sijn vaders schat --- 9 stuij(ver)

en sevedehalf deut

Lenert Tijsse nempt aen van sijn vaders schat

--- 9 --- stuij(ver) en sevendehalf deut

Rut Tijssen nempt aen van sijn vaders schat

--- 9 --- stuij(ver) en sevendehalf deut

Engel Tijssen nempt aen van sijn vaders schat

--- 9 --- stuij(ver) en sesdehalf deut

 

foto 61-60

 

(linker blad bovenaan nr. 33)

 

Engel Tijssen van sijn vaders wegen --- 9 ---

stuij(ver) sesdehalf deut. Den schoonsoon van Engel Thijssen

neempt aen van Derick Bouten ½ deut is te vinden folio 31

facit 9 st(uive)rs 6 deuten

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Teunis Janssen neempt aen van den post van Leens Smets

van eenen morgen nieuw erft 2 st(uive)rs is te vinden folio 30

            Nu Joannes Baltus Smets

 

Teunis Janssen van sijn aengecoht nieuw 2 st(uive)rs

Joannes Baltus Smets neempt aen van den post hier

onder 7 st(uive)rs 1 deut Joannes Baltus Smets van sijn

aengecocht nieuw int jaer 1739 7 deut in vijff

schattinghe een deut meer facit 10 st(uive)rs in vijff

reijsen een deut meer

 

            Nu Wijelm Lens Smets

 

Jan Vaesen int roet 2 g(u)l(den) 5 ort

hier nempt af Kerst Vaesen 5 --- st(uiver)

van Peter intte goet / Jan nempt aen

van Jan den Muelders schat van Oetiens goet

--- 12 --- stuij(ver) anderhalf deut facit --- 2 --- g(u)l(den) 8 stuij(ver)

virdehalf deut. Van nije eerf --- 2 --- st(uiver) facit 2 g(u)l(den) 10 st(uive)rs

3½ deut.  Hiervan neempt aff Joannes Baltus Smets 7

st(uive)rs 1 deut is te vinden hierboven / blijft 2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs

2½ deut

 

(rechter blad bovenaan nr. 34 onderaan nr. 94)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Marten Verrijt --- 13 --- stuij(ver)

                        en is noll

Willem Derricks heeft den schatt van Mar-

ten Verrijt den welcken door abuijs is geschreven --- 13 st(uive)rs

soe is desen boven staenden poste null

 

Willem Derricks van Sevenum heeft den schatt van

Marten Verriet te weeten 13 st(uive)rs

 

Hier onder benompt den post van Gijsken Oetiens nempt

af Gerit Smeets en Derick Smeets van Lomme lant

tot schat 8 stuij(ver) een ort te vind fol. 105

 

Nu Marten Verriet

Gijsken Oetijens --- 13 --- stuij(ver) noch van

Lomme lant 16 stuij(ver) enen halven wije

te vinden is folijo 129 --- facit --- 29 --- stuij(ver) ½

Lommen landt afgetrocken blijft noch 21 --- stu(ver) 1 ort

Nu Marten Verrijdt

 

foto 61-61

 

(linker blad bovenaan nr. 35)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Desen ond(e)rs. post gemortijficeert

Jan den Muelder 3 guld(en) 10 stuij(ver)

van Geertije Teuwe 3 stuij(ver) 7 deute.

Hir nempt af Scheel Henderixs

enen guld(en) 4 stuij(ver) vijf deute.

Hir nempt af Gerardt Sijmons enen

gulden 4 stuij(ver) vijf deute. Hier nempt

af Peerke Oetijens enen g(u)l(den) 4 stuij(ver)

vijf deute. Desen post nol.

Den vors. guld(en) en 4 stuij(ver) vijf deute de welcke

Gerit Sijmons afgenomen heft / neempt nu aen Jan

Vaessen en Sijmon Sijmons meet haer beide

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Perken Oetiens schat als boven vors. monter

--- 1 --- g(u)l(den) 4 stuij(ver) vijf deute.

Hier nempt af Jan Drisse vijf ort stuij(ver) en

ten drij reise een deut meer. Hier nept

af Lenert van Hoemoet van Pekens wegen 6 stuij(ver)

een ort folio 63. Hier nempt af Jacob Stoffels van          fol. 26

Perkens schat 13 stuij(ver) ten drij reisen een deut min

Hier nempt af Scheel Oetiens 4 stuij(ver) een deut.

--------------------------------------------------------

 

Scheel Oetijens van Jan den Muelder eenen guld(en)

--- 4 --- stuij(ver) vijf deute. Hier nempt af Jan

Drijsse vijf ort. Blijft noch sijne schat --- 23 ---

en drij deute ten drij reise een deut min.

Scheel nempt aen van Perken Oetiens schat

--- 4 --- stuij(ver) een deut. Facit 27 stuij(ver)½. Facit

1 guld(en) 7 st(uive)rs 4 deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 36 onderaan nr. 95)

 

Nu de wed(uw)e Peter Lamberts

Sijmon Sijmons geft ieder reis

--- 35 --- stuij(ver) vijfdehalf deut. Hier nempt

af Willemke Kreijels 4 stuij(ver) drij

deute van sijn nije erf vant jaer (16)61 3 stuij(ver)

een ort / Sijmons nempt aen van Jan den Meulder

schat van Oetiens goet eelf stuij(ver) anderhalf deut

facit --- 2 --- g(u)l(den) 5 --- stuij(ver) 7 deute. Merrij Sijmons

Sijmons dochter nemt aen van Henderick Hermans schadt

elf deuten --- folio --- 67 --- blift 2 --- g(u)l(den) 7 --- st(uiver) 1 --- ort van het

nieuw erft 1 st(uive)r 2 deuten in drij schattinghe 1 deut

meer facit 2 guld(en) 8 st(uive)rs 4 deuten

 

Nu Tulman Adams

Jan Kreijels --- 10 --- stuij(ver) enen halven

noch van Sijmon Sijmons 4 stuij(ver) drij deute

Facijt 14 --- stu(ijver) --- 7 --- deuten. Tulman Adams neempt aen

van Maess Thijssen 7 deuten is te vinden folio 114

facit / 15 st(uive)rs 6 deuten

 

foto 61-62

 

(linker blad bovenaan nr. 37)

 

Wullem Verhees 2 g(u)l(den) eelf stuij(ver)

van sijn vader. Wilm nempt aen tot

last van schat van sijn vader Gerit Bolten

enen gulden 3 stuij(ver) een deut te vinde fol. 54.

Wilm nempt af van Teunis Bolten kijnder herco-

mende van Gerit Bolte 2 stuij(ver) te vinde fol. 141

Facit 3 --- g(u)l(den) --- 16 stuij(ver) een deut. Wilm nempt aen van

Jenneke Kuene van Melder van haere schat 10 stuij(ver) een ort

te vind. fol. 141.

 

Hijer nijemt af Lijsbet weduwe van Wilm Bolten

van dreij perseelen hier boven staende --- 55 st(uiver) 3 --- duijten

te vinden folio --- 147 --- soo blijft Wijlm Verhees schadt

noch --- 2 --- g(u)l(den) elf stuver. Marie Bolten nempt aen in

naeme van d erffgenaemen van Willem Verhees van de

wed(uw)e Lijsbeth Bolten 2 st(uiver) 5 deuten fol. 147 van nije eerf

--- 2 stuver. Facit 2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 5 deut van sijn aengecocht

nieuw erff 1 st(uive)r 2 deuten in vier schattinghe 3 deuten

meer. Facit 2 guld(en) 16 st(uive)rs 7 deut. Gerart Haenen

met consoirten nemen aen van Wilhelmus Hoeckx

tot Venlo 3 st(uive)rs is te vinden folio 32. Facit

2 guld(en) 19 st(uive)rs 7 deuten

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jaexske van Boxsmer 22 stuij(ver) drij deute

Wulm Peter Tulmans nemt af --- 3 g(u)l(den)

Jacob Smeets hier af --- 2 stuver

Hier nempt af Jacop Jacops Reijnders --- 4 --- stuver

Hier nemp af Jan Jacob Reijnders --- 4 stuver 3 --- ort

Hier nempt af Wil.. Jacop Wilms --- 4 stuver --- 3 ort

Hier nempt af Peter Tilmans --- 3 --- stuver --- 7 --- duiten

Desen post nol

 

(rechter blad bovenaan nr. 38 onderaan nr. 96)

 

(rest van de pagina is doorgehaald; de laatste zinnen zijn onvolledig door beschadiging van het papier)

Peter Tijlmans nempt aen van

sijn broder Jacob Tijlmans 5 stuij(ver)

vijf deute noch sijn eigen 2 g(u)l(den)

virdehalf deut van den Bos 17 stuij(ver)

drij ort noch vijf deute van Grijtie

Verheie / noch darden halfen stuij(ver) een ort

een half deut van den Illick hir

heft Stijnnis Ponten af genomen

anderhalven stuij(ver) facit --- 3 --- g(u)l(den) 5 stu(iver)

drij ort van sijn nije erf vant jaer (16)61  50 stuij(ver)

 

Hier nijemt aef Peter Wilhm Tilmons --- 15 --- s(tuiver) mijn derdehalf deut

IJaekop Peter Tilmans nijemt aef --- 12 --- st(uiver) derdehalf deut

blijeft Peter Tijlmans schat 17 stuij(ver) 2 ort ... .... .... .....

van Peter Tilmans schat als hier naest vors.

Nempt af Jaexken Drijssen van Boxsmer tot haeren

last van schat --- 22 --- stuij(ver) drij deute

 

Facit blijft Peters schat --- 17 --- stuij(ver) ½ deut

Peter nempt aen van sijn broder Jacob een deut.

Dese deut nempt aen Wilm Tilmans ... .....

soe blijft Peters schat --- 17 stuij(ver) ½

Peter nempt van Peter Sijberts schat 4 stuij(ver)

te vinde fol. 16 facit 21 stuij(ver) 3 ort. Peter nempt aen

van Jan Sijmons schat, of nu herkomende van Gaert Lijtiens

--- 1 --- g(u)l(den) 16 stuij(ver) een deut te vinde fol. 58 --- Hier nempt

af Wilm Peter Tilmans herkomende van den bos ses (....)

fol. 130 --- Hier nempt af Hendrick Peters 6 stuij(ver) een d(eut)

herkomende van Jan Sijmons schat of Gaert Leetiens schat.

Hier nempt af Wilm Peter Tilmans derdehalf de(uten)

Noch nempt hier af Jacop Peter Tulmans ande(....)

Peter Tulmans nempt aen van Jeuxkens (....)

Bockxmer schadt --- 3 stu(v)er --- 7 duiten facit 2 (....)

een oert mijn. Peter Tulmans nemt aen va(n) (....)

..aan Vaes Pouwelsen schadt 2 stu(iver) 2 ort folio (....)

facit blijft 2 --- g(u)l(den) --- 15 st(uiver) ander half deut (....)

 

foto 61-63

 

(linker blad bovenaan nr. 39)

 

(hele eerste pagina is doorgehaald; de laatste zinnen ervan zijn onvolledig door beschadiging van het papier)

Tuenis op Tongerlo of Saije 8 stuij(ver)

nempt Tuenis aen van mijn heer

Lom s(alige)r van enen morgen lans 6 stuij(ver)

Tijs Gaert nemp aen van Lomme lant 3 stuij(ver) wije

te vinden is folij(o) 23 --- Dris Tuenisse nemt aen van Lo(mme)

lant 3 stuij(ver) wije te vinden is folijo 123. Desen post nol.

-------------------------------------------------------------

Tuenis op Tongerlo of Saije 8 stuij(ver) wij boven

benompt.

Noch Gaert Gaert(s) acht stuij(ver)

van Drijs Tueniskens wegen 3 stuij(ver)

Noch 5 stuij(ver) van Tueniskens wegen wije te vinde

(is) folijo 24

Tuenis Bolten 6 stuij(ver) vijf deute ten drij

reisen een deut mer wije te vinden is folij(o) 85.

 

Tijs Gaerts meet sijn broder nempt aen van

dese boven vors. poste --- 11 --- stuij(ver) vijf deute fol. 23

(Dr)eis Tuenisse meet consorte nempt aen 8 stuij(ver)

(v)ijf deute folio --- 123

(Tu)enis Tilmans meet consoerte nemp af

--- 10 stuij(ver) 3 deute ten drij reise een deut mer

te vinde folijo 126.

---------------------------------------------------

Wijlm Drijes Fransen nempt af van Stijn Jannes schat als onder

staet eenen stuver te vijnden tegen over blijft facit 3--- g(u)l(den) --- 3 --- st(uiver)

Jacob Teuwen nemt hier af van Stijn Jannes schadt van Peter

(den) Smet van Broecheusen vorst 4 stuever 5 deuten te vijnden fol. --- 57 ---

(fa)cit --- 2 g(u)l(den) 18 --- st(uiver) 3 --- deuten.

 

Stijn Jannis 3 g(u)l(den) 13 stuij(ver) een ort

(H)ir nempt af Tijs Jannis enen g(u)l(den) 4 stuij(ver)

(....) deute van haer nije erf vant jaer (16)61 2 stuij(ver) ½

(....) nije erf vant jaer 79 --- 6 stuij(ver)

(....) noch 2 --- g(u)l(den) --- 17 --- stuij(ver) 3 deute / Gaert Jannes

(....) ..en van Peter den Smit van Broekenstevorst   (=Broekhuizenvorst)

(....) vijf deuten. Gaert nempt aen van

(....) 2 s(tuiver) van enen morgen lans te vinde fol. 72

(....) facit 4 g(u)l(den) facit 3 --- g(u)l(den) --- 4 st(uiver) soekt boven

 

(rechter blad bovenaan nr. 40 onderaan nr. 97)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Hendrick Jannis 2 g(u)l(den) 6 stuij(ver)

Nu Lenert Tijs Maessen van sijn vader Tijs

Maessen --- 9 --- stuij(ver) sevendehalf deut.

Facit 2 g(u)l(den) 15 stuij(ver) sevendehalf deut.

Lienaert This Massen nijemt hier boven af van sijn vader

This Massen schadt 9 --- st(uiver) sevende half deut te vinden folio 31.

Dries Fransen nemt aen eenen stuver van Jan Vaes

Sijmons weghens eenen halven morghen landt soo blift

Henderick Jannes schadt noch --- 2 --- g(u)l(den) --- 7 --- stuver

Wijlm Dries Fransen nemt aen van Stijn Jannes schadt 1 --- stuver

                                                            facit 2 --- g(u)l(den) --- 8 --- stu(iver)

 

Gurdt Jansen schat beloopt 2 g(u)l(den) 18 st(uiver) 3 dut gelick hier tegen over toe vinden

is van sijn niew erft 6 st(uiver) 2 ort --------- facit --- 3 g(u)l(den) 4 st(uiver) 7 deut.

Hier van neempt aff Jan Aerdt vander Schout 15 st(uive)rs 2 deuten is te

vinden folio 50. Hiervan neempt aff Wolter Gerart Berghs 15 st(uive)rs 16 deut

is te vinden folio 181. Hiervan neempt aff Hendrick Aret Heldens 3 st(uive)rs 2 deut

is te vinden folio 177. Soo blijft voor Linss Geurt Janssen 1 g(u)l(den) 11 st(uive)rs

1½ deut.

 

Wilm Dris Fransen schadt is 2 g(u)l(den) 8 st(uiver) gelick hier toe vinden is

van sijn aengekogt niw eerff int jaer 1711 on vorst vijff st(uiver) 1 dut facit 2 g(ulden) 13 7

seghe 2 g(u)l(den) 13 st(uiver) 7 duten van sijn aengecocht nieuw erff door Frijdus

van Knippenbergh aengecocht 2 st(uive)rs 2 deuten in vier schattin

ghe 1 deut meer / 2 guld(en) 16 st(uive)rs 1 deut alnoch van sijn

aengecocht nieuw erff 1 st(uive)r in acht schattinghe 1 deut mijn

Facit 2 guld(en) 17 st(uive)rs 1 deut

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Tijs Fransen of Jannis van sijn moeder

enen g(u)l(den) 4 stuij(ver) 3 deute. Tijs nempt af van

Jost Gerits schat nu tot sijnne last 6 stuij(ver) een ort

wije op dander sijts te vinden is. Facijt 30 st(uiver) 5 deut.

Frans Thissen nemt af van sijn voorvaders schadt 6 --- stu(iver) --- 1 --- deut

folijo ---           soo blijft Gerets schadt noch 24 st(uiver) 2 --- ort

            Van sijn nije eerf 2 steuver facit 1 guld(en) 6 st(uive)rs 2 oort

Desen eenen gulden ses st(uive)rs 2 oort neempt aen Hendrik Aret

Heldens is te vinden folio 177. Ergo desen post noll hercommende

van Gerart Thijss Franssen aen dubbroeck

 

foto 61-64

 

(linker blad bovenaan nr. 41)

 

Nu Henderijck Aerdts

Lammert Rutte 9 --- stuij(ver) vijf deute

Henderijck Aerdt nemt aen van sijn vrouwen moeder schadt

Lijsbeth Bouten --- 4 st(uiver) 2 ort facijt 14 st(uiver) 1 deut

Hendrijck Aerts van sijn aen gekoecht neuwe eerf 1711 ende

soo Guerts --- 8 st(uiver) 2 oort Faese 1 --- gul(den) --- 2 st(uiver) 5 deuten

Van Kerst Gutsen allias Jan van Roggel hier onder 2 stuve(r) 3 duten

facit 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs

 

Kerst Guitse --- 2 --- stuij(ver) drij deute

Staen hier boven bij Hendrick Aerts

 

Merrij Jannis nu Peter Segers meet

consoerte 2 g(u)l(den) 3 stuij(ver)½. Hier nempt

aef Jost Gerits 6 --- stuij(ver) een ort. Dese 6 stuij(ver)

nempt aen Tijs Franssen blijft noch 37 stuij(ver) ort.

Dese 37 stuij(ver) een ort nempt aen de wedeue Faes Sijmons

Dese post nu van nol                                                     fo(lio) 60

 

(rechter blad bovenaan nr. 42 onderaan nr. 98)

 

Jan Jan Houben nemt aen van sijn vaders schadt Jan Houben

--- 30 --- st(uiver) 2 ort te vijnden folio 82.

Hijer nemt Vrederick Henderick van Meusen huisken ende het plaetsken

aen de veesteege gelegen --- 2 st(uiver) 2 ort te vijnden folio --- 162

Geret Jan Snellen nemt hijer af van dreij veerdel landt gelegen

op den aels streck --- 2 st(uiver) 2 ort folio --- 64

Hier nemt af Hendrick Houben --- 3 deuten folio --- 118

Hijer nemt af den pastoor van Over Kruchten van twee morgen

landt ongeveer gelegen aent harnes ven noch ontrent ander-

halven morgen int heijts velt aen schadt 15 st(uiver) 1 deut folio 162

--------------------------------

Soo blijft noch voor Jan Jan Houben kijnder vandt landt ende den

bandt aen de schans --- 10 stu(iver).

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jueck Gaerts of Jost haeren man

nempt aen van Peter Segers 6 stuij(ver) een

ort. Dese post nol

 

foto 61-65

 

(linker blad bovenaan nr. 43)

 

Gaert Meus op Soetebeck 14 stuij(ver)

vijf deute van de kerck van

Blerick 12 stuij(ver) ½. Alnoch van de kerck

van Blerick --- 12 --- stuij(ver) ½

Leenaert Wolters nempt aen van Geurt Meuisse vijff st(uive)rs fol. 145

soo blijft den schat noch van Geurt Meuisse 9 st(uiver) 5 dut die nu heeft

Hermanus van Cramleer end die voorss. 25 st(uiver) gaen die

kerck van Blerick aen.

 

Herme Dorrenbos 9 --- stuij(ver). Hier nempt

af Jacob Lensen tot sijnne last 4 stuij(ver) ½ fol. 49

Facit 4 st(uiver) ½.

 

(rechter blad bovenaan nr. 44 onderaan nr. 99)

 

Wolter Wevers nu Drijs Wolters

7 stuij(ver) een ort een half deut. Hier van

neempt aff Gijsbertus Peters van twee stucken landt op

renckensvorth 5 st(uive)rs is te vinden folio 172. Facit 2 st(uive)rs

2½ deut.

 

Jan Schruers op Soeterbeck 9 stuij(ver)

 

foto 61-66

 

(linker blad bovenaan nr. 45)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Daniel Reiners kijnder 3 stuij(ver) ½

een deut

 

Dese boven benumde drij stuij(ver) ½ een deut

nempt nu aen tot last desen schat Jan

Buiskens te vinden fol. 45. Jan Buiskens nempt van

Leetie Staexs 2 stuij(ver) een ort een half deut toe

vinde fo(lio) 47. Hier nempt af Jacob Lensen tot

last van hem seven ort stuij(ver) hercoemend van Danijel

Reiners kijnder wij boven benompt staet nu te

vinde fo(lio) 49 facit blijft noch 4 stuij(ver) anderhalf deut. Nu

Jan Janssen op Soeterbeeck.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Soo blijft desen post van Hendrick Ingennoet 1 st(uive)rs 4 deuten

Hendrick Jansen neempt aen dese bovenstaende 1 st(uive)r 4 deuten

is te vinden folio 144. Ergo desen post noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Hendrick Ingeenoet 4 stuij(ver) 2 ort

Hijer nemt af Evert Bongarts --- 2 stuver --- 1 ort

Hiervan neempt aff Gerardt Croomenton van Helden drij deuten

van een ¼ plaets groef gelegen neffens Evert Bongaerts erve schie-

tende neffens het hofslagh aen is te vinden folio 46. Hiervan neempt

aen Evert Bongaerts van ¼ plaets groefs drij deuten is te vinden hieronder.

Evert Bongarts nemt aen van Henderick Ingennoot

--- 2 stuver --- een ort. Noch nemt Evert Bongarts

aen van Jan ingen Noot schadt 5 --- stuver dreij

oert facijt --- 8 --- stuver. Evert Bongaerts neempt aen

van Hendrick Ingennot drij deuten van ¼ plaets groefs

van den post hierboven. Facit 8 st(uive)rs 3 deuten.

Nu Jacob Bongaerts

 

(rechter blad bovenaan nr. 46 onderaan nr. 100)

 

Leennert Claesen van Helden 22 stuij(ver)

drij deuten. D erfgenaemen van Lenert Claesen

naementlijck Engel Janssen en Gerardt Cromentuin

nemen tot last van schat 2 stuij(ver) van den onderbenomd(e)

post van Pouwels Ingenoet van enen halfe morgen lans

soe hier onders. Chatrijnna Dorenbos nempt van desen

boven benomden schat tot haere laste 6 stuij(ver)

wije te vinde fo(lio) 100. Facit 18 --- g(u)l(den) 3 - duiten. Gerardt

Crommenton neempt aen van Hendrick Ingennot drij deuten

van ¼ plaats groefs gelegen neffens Evert Bongaerts erve schieten

de neffens het hoffslaegh aen. Is te vinden folio 45. Facit 18 st(uive)rs

6 deuten.

 

Pouwels in geennoet 12 stuij(ver)

Hier nempt af tot last van schat Engel Jansse

en Gerit Croementuin 2 stuij(ver) nu te vinde fo(lio)

als boven 46. Blift --- 10 --- stu(iver). Nu Jan Trijnekens van

Baerloe woonende tot Venlo.

 

foto 61-67

 

(linker blad bovenaan nr. 47)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jan in geennoet 12 stuij(ver)

Jan nempt aen van Met Guilixs 5 stuij(ver) drij

Deuten. Dese post nol.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jan den soen van Jan Ingeenoot nempt nu tot

last van sijn vaders schat vijf stuij(ver) een drij ort te vinde

fol. als boven. Dese vijf stuver --- dreij ort nemt

aen Evert Bongarts te vijnden folio --- 45. Desen post nol.

 

Jan Lemme neempt tot sijnne last van schat van

sijn vrouwe wegen hercoemende van haer vader Jan In-

geennoet 5 stuij(ver) drij ort te vinde fol. als boven.

Hier van neempt aff Joannes Timmermans 1 st(uive)r 7½ deut. Is te

vinden folio 159. Facit 3 st(uive)rs 6½ deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Lijtije Staexs 7 stuij(ver)

Hier neempt af Jan Buiskens van dese boven

benomden schat 2 stuij(ver) een ort een half deu(t) te

vinde fo(lio) 54. Hier nempt af Gaert Leetiens

4 stuij(ver) sesdehalf deut. Te vinde fo(lio) 45

Dese post gemortifijcert.

 

Jacob in de Somp op Soeterbeck nempt tot last

van schat van Jan Ingenoet vijf stuij(ver) seven deute.

Te vinde fol. als boven. Jacob nempt aen van

Tijs Meijls schat 3 stuij(ver) drij deute. Te vinde fol. 49. Facijt 9 --- st(uive)rs

Jacob inde Somp of de erfgenamen nemen aen een ort

van Jacob Lijnsen schadt 3 --- st(uiver) 7 --- deuten. Fol(i)o --- 49 ---

Facijt 13 --- st(uiver) een deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 48 onderaan nr. 101)

 

Nu Jan Vanderschoot

Hendrick Leensen 38 --- stuij(ver) 3 deute

Hijer nempt af Dries Guerts met consorten --- 6 --- stuij(ver) --- fol. 49

Facijt 32 st(uiver) 3 --- deuten. Hier van nempt aff de wed(uw)e Jan

Heldens 3 st(uiver) 3 oort. Rest noch 28 st(uiver) 5 deuten folio

72. Van sijne aengecochte nieuwe erff int 1715 nempt

aen 4 st(uiver). Facit 32 st(uiver) 5 deute. Hier van neempt

aff de kercke van Baerloe van ongevehr eenen morghen

landts gelegen aen den stap 3 st(uive)rs 6 deuten. Is te

vinden folio 189 blijft 1 g(u)l(den) 8 st(uive)rs 7 deuten.

 

De kercke van Baerloe neempt aen van Jan

van der Schout van ongevehr eenen morgen landts gelegen

aen den stap 3 st(uive)rs 6 deuten is te vinden hierboven.

 

Marten Veroelijmuelen 21 stuij(ver) 2 ort

Hijer nemt af den scholtis Gijsbertus Peters van een stuck lant

op Rijnckens vort 10 --- stuver te vinden folio 76 facit 11 st(uiver) 2 ort

 

foto 61-68

 

(linker blad bovenaan nr. 49)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Me.t Met Guilijxs 22 stuij(ver) drij

deuten min hier nempt aef Jan

Ingeennoet 5 stuij(ver) drij deuten. Hier nempt

af Jacob Leensen 16 stuij(ver) een ort.

----------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jacob Leensen van Met Guilixs 16 stuij(ver) een ort.

Jacob nempt aen van Jan Buiskens schat seven

ort stuij(ver) hercomende van Danijel Reiners kijnder

te vinde fo(lio) 45. Jacob nempt aen van Herme Dorrebos

schat 4 stuij(ver) ½ te vinde fol. 43. Facit 22 stuij(ver) ½.

Drijes Guerts met consorten nemen aen van Henderick Lijnsen schadt

--- 6 stuver te vijnden folio 48. Alnoch neemt Drijes Guerts met

consorten aen van Cathrijn Dorenbos schadt 3 --- stu(iver) te vijnden folio 100

facijt 31 st(uiver) 2 ort. Jacob op den Somp nemt af van desen

--- 3 --- st(uiver) 7 deuten te vijnden folio 47. Hier neemt af Seger Lijnsen --- 3 --- st(uiver)

--- 7 --- deuten. Hijer nemt af Jan Lijnsen --- 3 --- st(uiver) 7 --- deuten. Noch nemt

af Dries Guerts --- 3 st(uiver) 7 --- deuten. Noch nemt af Dries Lijnsen --- 6 --- st(uiver) 7½ --- deut

Noch Wijlm Letijens af --- 3 --- st(uiver) 7 --- deuten. Noch nemt af Aerdt

Lijnsen --- 5 --- st(uiver) anderhalf deut folio --- 60.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Tijs Meijels 3 stuij(ver) drij deute.

Dese 3 stuij(ver) drij deute nempt af Jacob Lenssen in

den Somp tot Barlo. Te vinde vol. 47. Dese post nol.

 

Den hof Aengeenendt 8 g(u)l(den)

 

(rechter blad bovenaan door papier beschadiging geen nummer, onderaan nr. 102)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Tuenis Muesers 22 stuij(ver) sesdehalf

deut. Van dese vermelde 22 stuij(ver) behalde Merij Meusers

sevendehalf deut kijnder tot haeren last van schat 3 stuij(ver).

Peter Hermans neempt aen van desen post 1 st(uive)r 4 deuten is te

vinden folio 110. Hier van neempt aff Faess Jan Tulmans 1 st(uive)r

4 deuten is te vinden folio 120. Ergo desen post nolt.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Van dese boven post van Merij Meusers nempt

Jan Hermans vrou Heile af haer erve tot last van

schat. Is te vind(en) fol. 14                                10 --- stuij(ver) half deut

Jan Bitse nempt van desen post af tot last van

schat fol. 13                                                      3 --- stuij(ver) vijf deute

Rut Tijssen nempt af van desen post tot last van

schat fo(lio) 51                                                 3 --- stuij(ver)

Lijsbetie Bitse nempt af van desen post tot last

van schat fo(lio) 50                                           3 --- stuij(ver)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Jan Fransen nu Rut Hendrixs

nu Lijsbetie Bitse nempt aen van Merrij Meusers schat

--- 3 --- stuij(ver) te vinde fo(lio) 50. Lijsbetie nempt af van Lens

Bitse schat --- 12 stuij(ver) facit 15.                              folio 154

Hijer nijemt af Wilm Tulman Martens --- 7 --- st(uiver) 2 ort

Peter Jan Hermans nemt aen van desen boven schadt

--- 7 --- stuver --- 2 --- ort tevijnden folio --- 110

 

foto 61-69

 

(linker blad bovenaan nr. 51)

 

Rut Tijs Maessen van sijn vader Tijs Maessen

--- 9 --- stuij(ver) en sevendehalf deut van sijn

vrouwe wegen Trijn Lensen schat van haer vaders

wegen nempt Rut aen tot last 5 stuij(ver) sevendehalf

deut te vinde fol. 13. Rut nempt aen van Merij

Meusers schat 3 stuij(ver) te vinde fo(lio) 50. Rut nempt aen

van Lens Bitse schat 12 stuij(ver). Facit 30 stuij(ver) vijf deute

Van nije eerf --- 8 --- stuver aengekoecht doer Faes Jan Telmans

Hier van neempt aff Faess Jan Tulmans 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 6½ deut.

Is te vinden folio 120. Blijft 12 st(uive)rs 6½ deut. Hier van

neempt aff Geurt Keursten naemen sijne swaeghers. Dese

bovenstaende drij st(uive)rs van Marij Muijsers is te vinden folio

120. Facit 9 st(uive)rs 6½ deut.

 

Dris Rutte 7 stuij(ver) een deut min.

Jan Drisse nempt aen van Jan den Muelders

kijnder van Gertie Teuwe wegen herkoemende

--- 3 --- stuij(vers) seven deute. Facit 10 --- st(uiver) 3 --- ordt

 

(rechter blad bovenaan nr. 52 onderaan nr. 103)

 

Kerst Teuwe van sijn teend

--- 29 --- stuij(vers) een deut ten drij reisen

een deut meer

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Van desen onders. post van Arije Snelle word afgenomen

erftelijck nempt af Gerit Gaert Trijnnekens tot last van

schat 10 --- stuij(ver) twe ort fol. 143

Vaes Peters nempt af tot schat tot sijnne last 5 stuij(ver) een ort fo(lio) ... fo(lio) 117

Jan Arije Snelle nempt aff tot schat tot sijnne last 5 stuij(ver) een ort fo(lio) 142

Jan Smeets nempt tot sijnne last van schat --- 5 stuij(ver) een ort fo(lio) 143

Merreke de dochter van Arije tot last van schat --- 5 stuij(ver) een ort fo(lio)144

Gerit Arije Snelle kijnder tot last van schat --- 5 stuij(ver) een ort

                                                                                                144

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Arije Snelle 39 stuij(ver) een ort

hijr nempt af Jan Leennerts 2 stuij(ver) ½

van beleent lant blijft 36 stuij(ver) 3 ort.

            Desen post van nol.


foto 61-70

 

(linker blad bovenaan nr. 53)

 

Merrij Swille kijnder 5 stuij(ver) een

ort. Desen schat heeft Ties Peters folij(o) 146 he. nool

 

(rechter blad bovenaan nr. 54 onderaan nr. 104)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Gerardt Bolten 4 g(u)l(den) elf stuij(ver)

een deut.

Hier nemen d erfgenamen des boven benumd schat af

Peter van der Schoot nempt tot last van schat

ene gul(den) 2 stuij(ver) twe ort.

Wilm Bolte nempt van sijn vaders schat tot sijnne

laste enen gulde drij stuij(ver) een deut

Jenneke Kuene kijnder nemen tot last van schat

van haer vaders wegen enen guld(en) 2 stuij(ver) twe ort

Tuenis Bolte kijnder nemen tot haeren last

van schat van Gerit Bolte enen guld(en) drij stuij(ver)

Dese boven benumden post gemortificeert

 

Peter van der Schot --- 3 g(u)l(den) 8 stuij(ver)

drij ort. Hier nempt af Laem Perke

sijn broder 27 stuij(ver) ½ noch nempt af

Vaes van der Schoet 14 stuij(ver) een ort

min. Soe Blijft Peter schat noch 27 stuij(ver) ½

Peter nempt aen van sijn vrouwe wege van

Gerit Bolte enen gulden 2 stuij(ver) ½. Te vinde fol 54

                                                soeckt op dander

                                                side

foto 61-71

 

(linker blad bovenaan nr. 55)

 

Peter van der Schoot nempt aen van Tuenis

Bolte kijnder 2 stuij(ver) te vinde fol. 126. Facit 2 g(u)l(den) 12 st(uijver)

Peter nempt aen van Jenneke Kuene van Melder

haere schat --- 10 --- stuij(ver) een ort fol. 141

Gert Vanderschoodt nemt af van Peter Vanderschoodt schadt

--- 13 --- st(uiver) 3 --- ort. Noch nemt Aert Peters af 3 --- stuver.

Facit --- 2 --- g(u)l(den) 5 st(uiver) een ort. Peter Vanderschoot nempt aen van

Kurst Bouten schadt 7 deuten herkomende vant landt achter de hel.

Hijer nemt af Guert Thijssen --- 6 --- deuten. Facijt 2 --- g(u)l(den) --- 5 st(uiver) 3 - deut

van sijn nie eerff 2 st(uiver) 7½ dut. Fasij 2 gul(den) 8 st(uiver) 2½ dut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Aret van der Schoet van sijn vrouwe

wegen Lennertie Baltus nempt van moeders

schat --- 18 --- stuij(ver) drij deute een half. Aret nemp

aen van Gerit Jacob Snelle schat meet sijn swaeger

Vaes Gijssen enen gul(den) enen stuij(ver) sesdehalf deut te

vinde fol. 25 en 112 vor het gebruick van sijn swaeger

Gerit landt. Noch nempt aert aen van sijnen nijen bandt neven

de velse bandt vanden uitslaegh vant jaer 1679 --- 2 --- stuver.

Noch nemt Ardt aen van Peter sijn broeder --- 13 --- st(uiver) 3 --- ort

Facit 2 --- g(u)l(den) --- 15 --- st(uiver) 7 --- deuten. Hijer nemt af Faes Ghijsen

van Geret Jacob Snellen schadt eenen gulden eenen stuver

sesdehalf deut te vijnden folio --- 63 --- soo blijft Aerdt

schadt noch 34 st(uiver) anderhalf deut. Aert van der Schoet

van sijn nieu eerf 2 st(uiver). 36 st(uiver) anderhalf dut hier van neempt

aff Jan Aerth Vanderschout 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 4 deuten. Is te vinden folio 56

Matthijs Clemans naemens d'erffgen(amen) van Derick Gijsen neempt aff van desen

post 10 st(uive)rs 5½ deuten is te vinden folijo 64. Desen post

Laem Peerke van Derschoot nempt

aen van sijn broder Peter 27 stuij(ver)

2 ort van sijn nie eerf --- 4 st(uiver) 3 --- oort 32 st(uiver) 2 deuten

 

(rechter blad bovenaan nr. 56 onderaan nr. 105)

 

Geritije van der Schoet 14 stuij(ver)

een ort min. Gerit nempt van Gerit

van Gelaer vant lant in broecker

velt 3 ort. Blift nu --- 14 st(uiver) 2 --- ort

Hier nemt aef Jan Vanderschoot

 

Jan Aerth van der Schoutt neempt van sijn vaeder enden

moeder sal(iger)s schatt aen 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 4 deuten. Is te vinden

folio 55. Jan Aerth van der Schout neempt aen van Geurt Janssen

15 st(uive)rs 2 deuten. Is te vinden folio 40. Facit 2 g(u)l(den) 6 deuten.

Van sijn aengecocht nieuw erff inden jaere 1741 5 deuten. Facit

2 guld(en) 1 st(uive)r 3 deuten.

 

Nu Christiaen Jacobs

Cristijaen Hendrixs 14 stuij(ver)

Jacob Krijsteijaens van sijn nije eerf 2 stever. Christiaen

Jacobs neempt aen van Faess van der Schout 1 gulden ½ deu(t)

Is te vinden folio 137. Facit 1 guld(en) 16 st(uiver) ½ deut van

sijn nieuw erff 2 st(uive)rs. Facit 1 guld(en) 18 st(uive)rs ½ de(ut).

 

foto 61-72

 

(linker blad bovenaan nr. 57)

 

Jacob Wilms nemt aen van sijn vrouwen vaders Jan Teuwen

schadt 15 stu(iver) een half deut te vinden folio 68. Facit 31 st(uiver) 1½ d(eut)

Jacop Wilms neemt aen van Meittien Martens 3 st(uiver) folij(o) 136

Jacob Wijelms van sijn nije eerf aen gekoecht in jaer 1711

5 st(uiver) 2 oort. Fasij --- 1 --- gul(den) 19 st(uiver) 5½ dut. Hiervan neempt aff

Evart Aerth Peters 10 st(uive)rs. Is te vinden folio 161 blijft 1 guld(en)

9 st(uive)rs 5½ deut.

                        Dese post nol

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jacob Reijnners 37 stuij(ver) een ort

Hier nempt af Peter Tijlmans

5 stuij(ver) vijf deuten. Blijft 31 stuij(ver) vijf

deute. Jan den soen geft van sijn nije erf vant

jaer 79 enen stuij(ver).

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald, delen ontbreken door beschadiging van het papier) 

(V)an den boven vors. schat nempt aen Jan Jacob Reiners

(....)lef st(uiver) ½ meet nije erf. Noch nempt Jan Jacob Reijnders

aen van Jeucxken van Bocxmer schadt 4 stu(v)er 3 --- ort

Hier nemt af Lienart Klouten --- 1 --- stuver facit 15 --- st(uiver) 1 ort

Jan Hermans nemt af van desen schadt van eenen halven morgen

landt 2 st(uiver) 2 ort folio --- 150 --- facit 12 --- st(uiver) 3 ort hier nemt af

van Henderick Hermans vijf ort folio 150. Hier nemt

af Jacob Jan Tulmans elf stuver 2 --- ort folij(o) --- 130

Desen post nol.

 

(delen van onderstaand tekstblok ontbreken door beschadiging van het papier) 

(Jac)ob Wilms nempt aen van Jacob Reiners als boven

(vo)rs tot sijne last van schat 10 --- stuij(ver) ½

Jacob nemp aen van Juecxken van Bocxmer aen schadt

4 stu(v)er --- 3 --- ort facit 15 --- st(uiver) 1 --- ort

Hijer nemt af Jan Henderick Hermans --- 3 --- stu(iver) --- 3 --- ort folijo 150

Facit 11 --- st(uiver) 2 ort. Jacob nemt aen van Stijn Jannes schadt oft

(P)eter den Smet van Broeckhuijsen vorst 4 stu(iver) --- 5 --- deut folijo --- 39 ---

(Fac)it 16 st(uiver) een deut soekt boven

            Nu Peter Jacob Reinders

(Jac)ob Jacob Reiners neempt aen van Jacob Reiners als

(....)ns vors tot sijn laste van schat --- 10 stuij(ver) vijf deute

(....)op nemt aen van Jeucxken van Bockxmer schadt

(....) stu(v)er. Hier nemt af Lienaert Klouten --- 1 --- stuver

(Fac)it 13 --- stuiver) 5 --- deut

(Ja)cob Jacob Reijnders nempt aen van Dierick Fassen schadt

(....) stuver folijo --- 66 --- facit 15 st 5 deut van sijn nije eerf 3 st(uiver)

(....) 15 st(uive)rs 5 deuten. .... Driessen Geurts van sijn niuw

(....)eut in ses schattingh 5 deut meer

(....( 3 deut

 

(rechter blad bovenaan nr. 58 onderaan nr. 106)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald, delen ontbreken door beschadiging van het papier) 

Jan Sijberts 29 stuij(ver) 2 ort. Hier

nempt af Stijnis Ponten anderhalven stuij(ver)

Tilme Martens nempt af van desen boven bevonden

post tot schat                                                    --- 17 --- stuij(ver)

Alnoch Peter Sijberts kijnder te weten Merij on He(s)ter

nemen tot last van schat                                    --- 3 --- stuij(ver)

Wolter Stoeffels nempt tot last van schat va(n)

desen post                                                        --- 2 --- stuij(ver) 3 (....)

Jan Lenaerts nempt tot last van schat van dese p(ost)

te weten                                                           --- 1 --- stuij(ver) 3 d(eut)

Wilm Jacob Sijmons nempt tot last van schat

van dese post                                                   --- 1 --- stuij(ver) 3 d(eut)

Jan Bitse nempt tot last van schat --- 1 --- stuij(ver) ---

Derick Smeets nempt tot last van schat dardehalf deut

Gerit Smeets nempt tot last van schat 7 .. ort

De weduwe Drijs Smeets tot last van schat --- dardehalf deut

De weduwe Thoen Smeets tot last van schat --- dardehalf deut

Peter Smeets tot last van schat -------- dardehalf deut

Dese post gemortijficeert

--------------------------------------------------------------------------

Van dese post nempt aen tot last van schat Peter Sijbers

dochters Merij en Heilke --- 3 --- stuij(ver) te vinde fo(lio) 58. Dese

3 st(uive)rs neempt aen Gerart Hermans is te folio 8. Soo desen post noll

 

Jan Sijmons nu Gerit Sijmons den soen

in de plaets on sijn swaeger Gaert van

Barlo op de pael plaets 3 g(u)l(den) 4 stuij(ver)

Gerit neempt Vaes Sijmons af van wegen

den bos 3 stuij(ver) een ort min. Noch van

Jaekens 8 stuij(ver) noch van Stappen 6 stuij(ver).

Facijt 4 g(u)l(den) 3 ort. Hir wordt af genom(en)

7 stuij(ver). Blijft noch 3 g(u)l(den) 13 stuij(ver) 3 ort.

Hier nempt af de weduwe Faes Sijmons ander-

halve stuij(ver). Facit nu 3 g(u)l(den) 12 stuij(ver) ort. Hier nem(pt)

af Peter Tilmans 36 stuij(ver) een deut. Blijft noch

noch noch 1 --- g(u)l(den) 16 stuij(ver) een deut fol. 38. Jan Sijmons

aen Vaes Sijmon Geret Peters schadt 5 st(uiver) een half deut (....)

Facit 2 g(u)l(den) --- 1 --- st(uiver) anderhalf deut. Fol. Hier van nempt ... (....)

... kan... van Sijmon Geret Peters .... schadt ..... facit ... g(....)

 

foto 61-73

 

(linker blad bovenaan nr. 59)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald, delen ontbreken door beschadiging van het papier) 

Nu Hendrick Gerardt Peters

Tijs Kremers en Merreke sijn suster

den hof op Tongerlo 4 g(u)l(den) 12 stuij(ver)

2 ort. Noch Tijs van den Kreijl 15 stuij(ver)

Noch van t nie erf 2 stuij(ver) een deut mer

Noch 3 stuij(ver) van plunne merge. Tijs nempt

(a)en van Truitije Sijmons schat tijenden halven en

(a)derhalf deut wij te vinden is fol(io) 25.

Hier nempt af Lammert Derixs 2 g(u)l(den) 6 stuij(ver) een ort

(B)lijft Tijsse schat noch 3 g(u)l(den) 15 stuij(ver) 3 ort een half deut.

(....)behalde de nije erf van Jan Sijmons. Tijs nochmael

(nemt) noch vant nije erf van Jan Sijmons --- 2 --- stuver --- 1 --- deut.

(V)an haer nije erf aen gekoecht in iaer 1711 --- 2½ duijt 4 --- 3

(....) 60 facit 1 g(u)l(den) 19 5 deuten. Hier van neempt

                        Desen post noel

(....) (Hen)drick Gerart Peters 1 g(u)l(den) 19 st(uive)rs 5 deuten is te vinden

(....)

 

(rechter blad bovenaan nr. 60 onderaan nr. 107)

 

Peter Martens neempt van Thijs Kremers 2 g(u)l(den) 8 st(uive)rs

5½ deut is te vinden folio 59 facit 2 g(u)l(den) 8 st(uive)rs 5½ deut.

Peter Martens neempt aen van den post van Jan Dries Ver

koien 10 st(uive)rs 2½ deut en sulcks in naeme van sine

halve susters en broeders is te vinden folio 168 facijt

2 g(u)l(den) 19 st(uive)rs. Tilman Haenen neempt aen voor de kinderen

van Geret Derijck Smets als stieffvader 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 2½ deut

ten vier reijsen een deut meer is te vinden folio 104 fa(c)it

1 g(u)l(den) 14 st(uive)rs 5 deuten ten vier reijsen een deut meer.

Peter Martens neempt aen van de wed(uw)e Gerart Peters 1 st(uive)r

1½ deut ten vier reijsen een deut meer / is te vinden folio 25.

Van het nieuw erff van 3 morghen 28 ro(e)den van den jaere 1737

ses st(uive)rs 3 deuten / facit 2 guld(en) 2 st(uive)rs 4½ deut twee mael

ten vier reijsen een deut meer. Van sijn aengecocht nieuw erff

in den jaere 1739 3 st(uive)rs 5 deuten facit 2 guld(en) 6 st(uive)rs

1½ deut twee mael ten vier reijsen een deut meer.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Vaes Sijmons aen duepbrock nempt aen

of aengedeilt van Pauwe goet 19 stuij(ver)

noch van den bos 7 stuij(ver) een ort van

Jacob Reiners vijf ort facit 27½ stuij(ver)

De weduwe Faes Sijmons nempt aen van Peter

Segers 37 stuij(ver) een ort fo(lio) 41. Alnoch nempt af de vors.

weduwe van de pael plats van Jan Sijmons sa(lige)r

anderhalven stuij(ver) facit 3 g(u)l(den) 6 stuij(ver) ort.

This Guerts nijmt af van desen schadt 1 g(u)l(den) --- 2 --- st(uiver) 1 --- deut

te vinden folio 23 --- Jan Sijmons nemt af van sijn vaders

schadt 22 --- stuver desen post nol

--------------------------------------------------------------------

 

Soo blijft noch van desen boven standen schadt van

Vaes Sijmons noch tot last van Gertien Sijmons

--- 22 --- stuver een deut. Van nije eerf 4 stuver           folij 10

--- 26 stever een deut.

 

foto 61-74

 

(linker blad bovenaan nr. 61)

 

Jan Vaes Sijmons nemt aen van sijn vaders

weghen Vaes Sijmons --- 22 --- stuver

Hier nemt af Dries Jannes --- 1 --- stuver te vinden folio 48

Jan Faes Sijemans van sijn nie aen gekoecht eerf 1711

--- 3 --- st(uiver) 1 gul(den) 4 st(uiver). Nog van sijn nuw eerf 1½ st(uiver) ndt 3 ..odr

Facit 1 guld(en) 5 st(uive)rs 4 deuten

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jacob in den Winckel nu Derick

Wolters 9 stuij(ver) een deut. Hir nempt

af Lennertije Baltus Snelle dochter 2 stuij(ver)

van enen halven morgen lans wegen

Leennertie Klevermans. Blijft noch

7 stuij(ver) een deut. Derick nempt aen

van Wolter Teuwe kijnder 3 stuij(ver)

een ort min van sijn nije erf vant jaer

--- 79 --- 5 --- stuij(ver).

Dierick Wolters nijemt an van Jan Camps schat --- 5 --- st(uiver)

fasset --- 19 --- st(uiver) --- 7 --- deuten --- te vinden folio --- 306

Derick Wolters nempt aen van Engel Smollers

negen stuij(ver)s. Derick nempt af van Peters Else schat 2 stuij(ver) 3 deut.

fo(lio) 62.                                 facit ......................

                                                       --- 1 --- g(u)l(den) --- 11 --- stuij(ver) een ort

                        met Kleverman blift 1 --- g(u)l(den) --- 13 --- st(uiver) een ort

Hier van neempt aff Matthijs van Deurssen 10 st(uive)rs 3 deuten

en ten drije reijsen een deut meer is te vinden folio 158

Facit 1 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 7 deuten. Jan Hendrick Hermans neempt dese

1 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 7 deuten is te vinden folio 150 ergo desen

                                    post noll

 

(boven blad bovenaan nr. 62 onderaan nr. 108)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Nota

Peter Eelse enen gulde 2 stuij(ver) 5 deute. Hir nempt

af Hoemoet van Venlo 6 stuij(ver). Noch

Jan Teuwe derdenhalven stuij(ver). Noch

Pouwels Vaesen anderhalven. Noch

Peter Teuwen anderhalven stuij(ver)

Noch Wouter Teuwe 2 stuij(ver) 3 ort.

Blijft noch vor Peter --- 13 --- stuij(ver) drij deute.

Hier nempt af Tijs Claesen 2 st(uiver) ½          89

Hier nempt af Derick Wolters 2 stuij(ver) 3 deute fol. 61

Hier nempt af Gerit Hend. Henders 4 stuij(ver) acht deuten fo(lio) 133

Hier nempt af Jan Teuwe 5 4 stuij(ver) ... deuten fo(lio) 68

Jan Bitse nempt af 2 stuij(ver) fo(lio) 112

Dese post gemortijficeert

 

foto 61-75

 

(linker blad bovenaan nr. 63)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Leennert van Hoemoet van

Koipmans goet 4 g(u)l(den) --- 5 stuij(ver) noch

van Peter Else 6 stuij(ver) van sijn nije

erf vant jaer 79 --- 2 stuij(ver). Lenert nempt aen

van Peerken Oetiens schat 6 stuij(ver) een ort.

Lijns Smets nijemt hier af van Perken Oeijtiens schat

--- 6 --- stu(v)er een ort. Blijft noch 4 g(u)l(den) 13 --- st(uiver). Dese

1 guld(en) 13 st(uive)rs neempt aen Joannes Mons tot Venlo is te

vinden folio 18o. Ergo desen post nolt.

 

Dries Jacobs neempt aen van Faess Gijsen twelft st(uive)rs drije oert ½ deut

Is te vinden hieronder vermelt. Dries Jacobs neempt aen van

Peter Derick Smets 12 st(uive)rs 1½ deut fa is te vinden folio

21 facit 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 2 deuten.

 

Peter Franciscus Hermans secr(etar)is neempt aen van Faess Gijsen 1 g(u)l(den)

1 st(uive)rs vijff enden een halff deut is te vinden folio hieronder vermelt.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Baltus Gerardt Snellen neempt aff van desen onderstaenden post

van Faess Gijsen 2 st(uive)rs is te vinden fol. 104. Hier vaen neempt

de wed(uw)e Hendrick Faessen 5 deuten van desen onderstaenden post

Is te vinden folio 77. Hiervan neempt aff Dries Jacobs elff st(uive)rs

drij oort is te vinden folio hierboven. Hiervan neempt aff Petrus

Franciscus Hermans 1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs vijff ende een halff deuten. Sie boven.

vermelt.

Jan Gijssen 3 g(u)l(den) enen stuij(ver) seven

deute van sijn nije erf vant jaer (16)61 3 stuij(ver)

drij deute.

Vaes Gijssen nempt aen van sijn vrouwe wegen

van Lennertie Baltus schat --- 1 --- gul(den) anderhalven

stuij(ver) anderhalf deut --- facit 4 g(u)l(den) --- 6 --- st(uiver) achdehalf duit

Faes Thijsen nemt aen van Geret Jacob Snellen schadt

eenen gulden eenen stuver vijf deuten een half te vijnden

folijo --- 55 ---. Noch nemt Faes Ghijsen aen van Peter

Faes Oeijtiens schadt 5 --- stu(iver) --- een ort. Dierick Ghijsen nemt

aen van sijn bestevaders schadt 32 --- stu(iver) --- 5 --- deuten.

Blijft Fassen schadt noch --- 4 --- g(u)l(den) --- 1 --- st(uiver) 1 ort van nije eerf 4 st(uive)rs

Hier van neempt aff Gijsberth Peeters 3 st(uive)rs is te vinden folio 130 .........

                                    Soeckt hier boven                                 4 g(u)l(den) .... deuten

 

(rechter blad bovenaan nr. 64 onderaan nr. 109)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Vaes Oetijens enen g(u)l(den)

--- 7 deute. Henderijck Fassen nijemt af vandesen schadt

--- 10 st(uiver) 3½ deut folio te vijnden 77

Faes Ghijsen nemt af van desen schadt 5 --- stu(iver) een ort

Dierick Ghijsen nemt af van desen schadt --- 5 --- st(uiver) --- 1½ deut

                        Desen post nol

--------------------------------------------------------------------------

 

Dijerijck Ghijsen nemt aen tot last van schadt van sijn

beste vader Jan Ghijsen schadt 32 stu(iver) --- 5 --- deuten

Noch nemt Dijerijck Ghijsen aen van Peter Vaes Oeijtijens

schadt 5 --- stu(iver) --- anderhalf deut facijt 37 stu(iver) --- 6½ --- deu(t)

Dijerick Ghijsen nemt van Jan Wolter Bijtsen schadt eenen gul(den)

dreij ort stu(iver) te vijnden folio --- 137 --- facit 2 g(u)l(den) --- 18 --- st(uiver) 4½ de(ut)

Van sijn nije eerf --- 3 --- stever. Matthijs Clemans voor d'erffgen(amen)

van Derijck Gijsen neempt aen van Aerth van der Schout 10

st(uive)rs 5½ deut is te vinden folio 55 / facit 3 g(u)l(den) 12 st(uive)rs --- 2 deut.

Van sijn nieuw erff 1 st(uive)r 2 deuten in twee schattinghe

1 deut meer. Facit 3 guld(en) 13 st(uive)rs 4 deuten in twee schattinge

1 deut meer.

 

Peter Borreberch nu Gerit Snellen

2 g(u)l(den) 3 stuij(ver) 7 deute van sijn vader

Jan Snellen on Beel Snellen sijn moeder nemp

Gerit Jan Snelle aen vant goet aen de heij

23 --- stuij(ver) 2 ort facit 3 g(u)l(den) 2 stuij(ver) 3 deute.

Hier nempt af Aert Geret Peers --- 2 stuver folio 116

Geret nemt aen van Jan Teuwen schadt 8 --- stuver

--- 3 --- deuten folio 68 facit 3 g(u)l(den) --- 13 st(uiver) 3 --- ort.

Geret Jan Snellen nempt aen van Jan Jacob Teuwen

schadt vant goedt aende heij --- een ort stuver --- folio --- 22

Hier neemt af Wilm Tulmans vant goet aende heij --- 6 --- stu(iver)       folio 154

facit 3 --- g(u)l(den) --- 8 --- stu(iver). Geret Jan Snellen nemt aen van Jan

Jan Houben schadt van omtrent 3 verdel landt gelegen den

aels streck --- 2 st(uiver) 2 ort folio 42 --- Gijbertus Peters niemt

aen van Geret Jan Snelle 2 st(uiver) 2 ort folij(o) 306 3 g(u)l(den)s 8 st(uive)rs

 

foto 61-76

 

(linker blad bovenaan nr. 65)

 

Dijerick Fassen nijemt aen van sijn vrouwen moeders

schadt 35 --- stuver te vijnden folio --- 84 soo blijft Dierickx

schadt nu facit 3 --- g(u)l(den) --- 10 --- stu(iver) --- 7½ --- deut

Van sijn nije eerf --- 2 st(uiver) 2 --- oort facit 3 g(u)l(den) 13 st(uive)rs 3½ deut

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Pouwels Vaesen 6 g(u)l(den) 15 stuij(ver)

derdehalf deut. Noch nempt Pouw(els)

aen wegens Peter Eelse anderhalfen

stuij(ver) van de teend 29 --- stuij(ver) een

deut ten drij reisen een deut mer.

Facit 8 g(u)l(den) 5 stuij(ver) 7 deute een half

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Van desen boeven verschreven schat nijmt an IJan

Maes --- 2 g(u)l(den) --- 10 --- st(uiver)

Faes Poulsen soen nijemt aen --- 2 g(u)l(den) --- 10 --- st(uiver)

Dierick Poullen soen nijemt aen --- 36 --- st(uiver) --- 3 ort

eijn half deut --- van die thendt --- 29 --- st(uiver) --- 1 deut

ten drie reijsen eijn deut meer --- folijo --- 66

Desen vornomden post doot en te nijt gedaen

-------------------------------------------------------------

 

Vaes Pouwelse soen nempt aen van sijn vaders

schat --- 2 --- g(u)l(den) --- 10 --- stuij(ver)

Hijer nemt af Peter Tulmans --- 2 --- stu(iver) --- 2 --- ort heerkomende

vant schulten landt int roet neven den heer van Aersen

Facit 2 --- g(u)l(den) 7 --- 2 --- ort. De wed(uw)e Paulus Faes Faessen neempt erf aen

van Willem van Knippenbergh te weeten Engels camp 15

st(uive)rs 1 deut. Is te vinden folio 179 facit 3 g(u)l(den) 2 st(uive)rs

5 deuten

 

(rechter blad bovenaan nr. 66 onderaan nr. 110)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Derick Pouwels Vaessen nempt van sijn vader

--- 36 --- stuij(ver) drij ort een half deut, van de teenden

--- 29 --- stuij(ver) een deut ten drij reise een deut meer.

Facit --- 3 --- g(u)l(den) 5 --- stuij(ver) seven deuten een half

ten drij reisen een deut meer. Derick nempt aen

van bij provijsi tot merder belijck van Tueniskis schat van

Jan Schruers enen stuij(ver) een deut te vinde fol.

Hijer nemt af Jacob Reijnders snijder vant hijllens --- 2 --- stu(iver)

Hier nemt af Lamert Dierickx van de thendt als boven --- 29 --- stu(iver)

een deut ten dreij reijsen een deut meer folio --- 125 --- blijft

noch --- 3 --- g(u)l(den) --- 15 stu(v)er --- 7 --- deut een half ten dreij reijsen een deut meer

                                                soeckt tegen over F

 

Willem Jacobs meet sijn consorten

4 stuij(ver) 2 ort drij deute

Lijns Kopmans nijmt aen van Wijlm Jacobs schadt hier

boven staende --- 1 --- stuver --- 5 ---- deuten folio --- 20. Soo blijft Wijlm

Jacobs schadt noch --- 3 --- stuver --- 1 --- ort. Hiervan nemen aff

de erffgen(amen) van Areth Heldens 1 st(uive)r 5 deuten. Is te

vinden folio 103. Soe blijft noch 1 st(uive)r 5 deuten.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Hendrick Hermans 3 g(u)l(den) 16 stuij(ver) vijf

deute. Hir nempt af Peter Jacob

van Dijck 10 stuij(ver) vijf deute blijft

Hendrick noch van sijn eighen 3 g(u)l(den)

6 stuij(ver) noch van sijn dochters tend

geft 29 stuij(ver) een deut ten drij

reisen een deut meer. Noch eenen stuij(ver)

drij deute van Sijmons Sijmons wegen

Facit 4 g(u)l(den) 16 stuij(ver) ½ ten drij reisen

een deut meer. Hir nempt af Hender(ick)

Peters enen guld(en) 2 stuij(ver) een deut min

Blijft noch 3 g(u)l(den) st(uiver) 5 deute ten

drij reise een deut mer

 

foto 61-77

 

(linker blad bovenaan nr. 67)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Angande Hendrick Hermans hier

nempt af Hendrick sijn dochter --- 29 --- stuij(ver)

een deut ten drij reijse een meer.

Noch nempt af Tijs Hille --- 7 --- stuij(ver) 2 ort.

Blijft Hendrick sijnen schat noch --- 38 --- stuij(ver)

Henderick Hermans nempt aen van sijn vrouweghen Guert

Verkoijen schadt 4 stuver 3 --- deuten folio 21 facit 2 - g(u)l(den)

--- 2 --- st(uiver) 3 --- deuten. Hier nemt af Jan Henderick Hermans

anderen halven stuver te vinden folio 150 facit 2 g(u)l(den) 7 dut.

Hijer nemt af Jan Lenert van sijn vrouwen vaders schadt

Henderick Hermans --- 36 --- st(uiver) 5 --- deuten te venden hier onder.

Hijer nemt af Merij Sijmons elf deuten te vijnden folio 36.

Soo blijft Henderick Hermans schadt noch 2 st(uiver) 7 --- deuten. Hier

van neempt aff Gerardt Aerht Peters st(uive)rs 7 deuten is te vinden

folio 161.          Desen post noll

 

Hendrick Hermans dochter wije benump

nemt af van haer vaders schadt wegens

de teendt --- 29 --- stuij(ver) een deut ten

drij reise een deut meer.

Haers man Jan nempt aen van Drijs Tuenisse en

consorte handerhalve stuij(ver) van den aelstreeck fol. 123

Jan Jan Lennarts nemt aen van Aert Heldens schadt

--- 5 --- stu(iver) --- 3 --- deuten folio 91 --- facit 36 --- stu(iver) ten 3 --- reijsen

een deut meer. Jan Jan Lennerts nemt aen van sijn vrouwen

vader Henderick Hermans schadt --- 36 --- st(uiver) 5 deuten --- folio 67 ---

facijt 3 --- g(u)l(den) --- 12 st(uiver) 5 deuten ten dreij reijsen een deut meer. Van sijn nije

eerf 3 --- stuvers facit 3 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 5 deuten ten drij reijsen

een deut meer. Jan Jan Leenaerts neempt aen van sijn

vaeders schatt 3 st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 92

facit 3 g(u)l(den) 19 st(uive)rs 2 deuten ten drij reijsen een deut meer.

 

(rechter blad bovenaan nr. 68 onderaan nr. 111)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Teuwe 33 stuij(ver) een

deut meer noch van Hendrick

sijn broder 4 deute.. Noch darden-

halven stuij(ver) van Peter Else. Noch

3 stuij(ver) van sijn broder Gerit Sijmons

vant het lant tuschen de weij in

de schoer tuschen den hoegen ende

legen wegh facit 39 stuij(ver) een deut.

Van sijn nije erf vant jaer (16)61  5 ort een deut.

Jan nempt aen van Peter Else schat 5 stuij(ver) .....

te vinde fol. 62.    Facit 2 g(u)l(den) 5 stuij(ver) 2 ort.

Jan Teuwen nemt aen van Gerit Sijmons weghen

van een halven morghen landt aen de herstraet gelegen

--- 4 --- stuver --- facit 2 --- g(u)l(den) --- 9 --- stuver --- 2 ort.

Hier nuemt af Aert Peters van Jan Teuwen schadt 3 --- stui(ver)

derdehalf deut folio 116. Hier nempt af Geret Jan

Snellen --- 8 --- stuver 3 --- deuten folio --- 64            fol. 151

Hier nemen af Jan Houben kijnder 8 --- stu(iver) 3 deuten

facit 29 --- st(uiver) 3 --- deut een half deut. Peter Anthoon Smets

nemt aen van Jan Teuwen schadt hier boven benomt

veerthien stuver 3 deuten fol(i)o 111. Jacob Wilms nemt nemt

aen van Jan Teuwen schadt hijer boven benomt 15 st(uiver) ½ deut

                                                                                    folio 58

                        Desen post nol

 

foto 61-78

 

(linker blad bovenaan nr. 69)

 

M(emoriaal)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Derix 2 g(u)l(den) 10 stuij(ver) een

ort min van sij vader Michgel 11 stuij(ver)

2 ort een half deut van Hendrick

Michgels 14 stuij(ver) 2 ort een half deut

facit 3 g(u)l(den) --- 15 stuij(ver) 7 deute van

gaelens lant 3 stuij(ver) van Beel Kuesters

te vinde fol. 107

Hijer nijemt Kurst Ghijsen --- 21 --- stu(v)er een ort.

Hijer nemt af Geret Heldens --- 18 --- stu(v)er een ort.

Blijft noch voor Jan Dierickx en aerden --- 2 g(u)l(den) --- 3 --- deuten.

Hijer nemt Aerdt Peters af voor sijn eijgen ende Jan Dierickx

--- 2 --- g(u)l(den) --- 3 --- deuten te vijnden --- 116

                                    Desen post nol

 

(rechter blad bovenaan nr. 70 onderaan nr. 112)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gijsbert Gijsen 10 gulden 3 stuij(ver) 2 ort.

Hir nempt af Hendrick Peters 2 g(u)l(den)

8 stuij(ver) drij deute. Jan Heldens nempt af

2 g(u)l(den) 7 stuij(ver) drij deute. Lijsbet Sijmons nemp

af 5 stuij(ver) een deut min soe betalt

Kerst Gijsberts on Derick van de pael

plaets 5 g(u)l(den) 4 stuij(ver) drij ort. Dees is

de partije nije erf hir bij gerekent.

Hier wordt afgenoemen van Derick Gijsberts schat

Hendrick Peters 17 stuij(ver) 2 ort. Jan Heldens of

sijn vor kijnder nemen af 17 stuij(ver) 3 deute. Blijft

Kerst sijnen schadt noch 3 g(u)l(den) 9 stuij(ver) 7 deute.

Kerst nempt aen van Wilm Fransen van

wegen den camp aen Kersten huis --- 6 --- stuij(ver).

Kerst nempt aen van Wilm Franssen of Encke Kruisberge

van twe morgen lans aen kas wech tot schat --- 6 --- ...

te vinde fol. 72 facit 4 g(u)l(den) --- 1 --- st(uiver) 7 duiten.

Kerst nempt aen van Peter Sijberts schat 3 stuij(ver)

fol. 16. Hier nempt af Gerit Peters ses deute

van t lant van Hendrick Peter Sijberts. Kerst nempt

aen ses stuij(ver) herkomende van stamme lant fol. 97

facit 4 g(u)l(den) 10 stuij(ver) een deut.

Kerst Ghisen nempt aen van sijn vrouwen weghen

--- 1 --- g(u)l(den) --- 1 --- stu(v)er een ort ... facit 5 --- g(u)l(den) --- 11 --- stu(v)er --- 3 duit

Hiervan neempt aff Peter Jacob Stoffels van sijn vrouwe

vaeders weghen 2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 5½ duit is te vinden

folio 26. Soo blijft voor den soon Gijsbert Gijsen

2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 5½ deut. Dese 2 g(u)l(den) 15 st(uive)r 5½ deut

van den soone van Gijsbert Gijsen neempt aen Peter Jacob

Stoeffels. Is te vinden folio 26. Ergo desen post noll.

 

foto 61-79

 

(linker blad bovenaan nr. 71)

 

               Nu Van der Straeten tot Venlo

Soo blijfft Willem Franssen schatt noch 2 g(u)l(den) 14 st(uive)rs

een oort is te vinden folio 72. Hier van nemen aff d'erffgen(amen)

Hendrick Peters van een sesde paert van een vierdeel thiende

14 st(uive)rs 4½ deut ten drij reijsen een halff deut / folio 71 hieronder

facit 10 g(u)l(den) 19 st(uive)rs 5½ deut. Hier van neempt aff Willem van

Knippenbergh tot Helden 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs is te vinden folio

179. Blijft noch 14 st(uive)rs 5½ deut.

 

Hendrick Peters nempt aen van

Hendrick Hermans teend 22 stuij(ver) een deut

min van sijn vrou van de herstraet 2 g(u)l(den)

8 --- stuij(ver) drij deute van sijn vader Gerardt

Peters 25 stuij(ver). Hendrick Peters nempt af

den schat van Derick Gijsberts te weten sijn

aenpart 17 stuij(ver) enen halven wij te vinden is fol(io) 70

facit 5 g(u)l(den) 12 stuij(ver) 3 ort. Hendrick nempt aen

van Jan Derixs schat 3 --- stuij(ver). Hendrick nempt

van Wilm Fransen schat 6 stuij(ver) van den camp wije

te vinde is bij Wilm Fransen schat / Hendrick

nempt af van Jan Wolvers van enen morgen

lant 8 stuij(ver); Hendrick Peters nemp aen van

wegen Lomme lant ene morgen int weesterengh

velt tot schat 4 stuij(ver) vijf deute. Hendrick nempt af

van Wilm Franssen schat 6 stuij(ver) fol. 72 facit --- 7 --- g(u)l(den) --- 3 --- duite.

Hendrick nempt aen van Peter Tilmans 6 stuij(ver) een deut

herkomende van Jan Sijmons schat of Gaert Leetiens fol. 38.

Hendrick nempt aen van Peter Sijberts schat anderhalve

stuij(ver) herkomende van Willemke Sijberts fol. 16 facit 7 --- g(u)l(den) 8 --- stu(iver).

Henderick Peters nemt aen van Lennert Gerets schadt --- 3 --- stu(v)er

--- 3 --- ort folio --- 151 --- 7 --- 11 --- 3 --- oort. Hier van

neempt aff Gijsbertus Peters 2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1 oort een halff deut is te vinden

folio 172. D'erffgen(amen) van Hendrick Peters nemen aen van

Willem Franssen van een sesde paert van een vierdeel thiende 14 st(uive)rs

4½ deut ten drij reijsen een halff deut meer / d'erffgen(amen) nemen van

Jan Boien ses st(uive)rs is te vinden folio 90 hier van neempt aff Leenaert Janssen

2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs ½ deut is te vinden folio 157. Jan Hier van neempt aff Janis Hillen

2 g(u)l(den) 3 st(uive)r 1 deut is te vinden folio 154. Soo blijft noch voor Gerardt

Peters 2 g(u)l(den) 3 st(uive(rs ½ deut. Gerardt Peters neempt aen van Faess Gijsen

lant 3 g(u)l(den) 6 st(uive)rs 4½ dute 3 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 63.

 

(rechter blad bovenaan nr. 72 onderaan nr. 113)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Heldens van de herstraet 2 g(u)l(den)

7 stuij(ver) drij deute van Jan Heldens

--- 15 stuij(ver) sevendehalf deut meet het

nie erf. Jan Heldens of sijn vor kijnder

nemen af den schat van Derick Gijsberts te weten

haer aen part 17 stuij(ver) 3 deuten wij te vinden is fol. 70

facit 4 g(u)l(den) 2 ort een half deut. Jan Heldens nempt

aen van Tuenis Bolte kijnd(er) vant lant op de kemp

2 stuij(ver) schat te vinde fo(lio) 126. Jan Heldens nemt aen

van Jan Geret Peters van eenen morgen landt hercomen

van Dries Tuenesen --- 6 --- stu(iver) facit 4 --- g(u)l(den) --- 10 st(uiver) 4½ --- deut

De wed(uw)e van Jan Heldens nempt aen

 

Hiervan nempt aen Peter Thoin Smeets 1 g(u)l(den) 16 st(uive)rs 2 oort een halff deut

de vier reijsen een deut meer / fol. 111.

Willem Hermans nempt aen van Jan Heldens schatt 1 g(u)l(den) 19 st(uiver) 2 oort ½ d(eut) de

vier # reijsen een deut meer fol. 95. Rest noch voor de wed(uw)e Jan Helden 14 st(uiver)

drij deute.

Soo blijft Wilm Fransen schadt noch 2 g(u)l(den) --- 14 st(uiver)

een oort. De wed(uw)e Jan Heldens nempt aen van den post van

Hendrick Leensen weghens Jan van der Schoet 3 st(uiver) 3 oort folio

48 facijt 18 st(uiver) 1 deut / de wed(uw)e Jan Heldens neempt

aen van den schatt van Jan Jacob Tulmans 6 st(uiver) 3 deuten

folio 120 facit 1 guld. 4 st. deuten 2 oort 1 guld(en) --- 4 st(uiver) 4 oort

Hier van neempt aff Willem Peter Smets 6 st(uive)rs is te vinden

folio 112 blijft 18 st(uive)rs 2 oort / Jan Heldens neempt aen

van Hendrick Gerart Peters 2 st(uive)rs is te vinden folio 154 facit

                                                                        1 guld(en) 2 oort

-----------------------------------------------------------------

 

(in marge voor Soo blijft:

Soeckt folio 71 hier tegen over)

 

(onderstaand tekstblok sluit aan bij # in de bovenstaande tekst)

# Hier onder benompt nempt af Hendrick Peters van twe morgen

ongever lans in de schor aen kas wegh 6 stuij(ver). Jacob Stoffels nempt

af van Peter unders. post 7 stuij(ver) te vinde fol. 26. Jan Martens

nempt af van desen post 2 stuij(ver) te vinde fol. 74. Hier nempt

af Kerst Gijsberts van Enke Kruisberg of Frans 6 stuij(ver) te vinde

fol. 70#

 

Wullem Franssen 5 g(u)l(den) 16 stuij(ver) een ort

Hir nempt af Kerstije Sijmons 3 ort stuij(ver).

Hier nempt af Merrij Bongarts 6 stuij(ver).

Hier nempt af Hendrick Peters 6 --- stuij(ver)

van den camp. Noch nempt hier af Kerst

Gijsse 6 --- stuij(ver) hercomende van den selve camp.

Hier nempt aff Aret Peters en Gerit Hend. Heldens

van drij morgen ongever van schat 16 stuij(ver) ½. Gaert Franssen

nempt hier af 2 stuij(ver) van enen morgen lant int bruek(er)

velt. Hier nempt af Evert Peters van enen morgen

lans op den Berch 3 stuij(ver) 3 ort # soeckt folio 71

 

foto 61-80

 

(linker blad bovenaan nr. 73)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Klaes Geelen 37 --- stuij(ver) drij ort.

Hier nempt af Tijs Klaese 6 stuij(ver) van de

huis plaets het welcke Lens Boets in sijn

beleninghe heft hier in begrepen wegens den

kamp. Hier af nempt af Jan Martens van

wegen enen morgen lans gelegen after den

raem 7 --- stuij(ver) een ort / Lijsbet Enke Cremers dochter

nempt hier af wegens anderhalve morge in de

schoer --- 7 --- stuij(ver) een ort. Frans Kremers nempt af

--- 7 --- stuij(ver) een ort wegens het lant after den raem.

Sophija Cremers nempt --- 7 --- stuij(ver) een ort van het lant

of wel te verstaen twe half morgen gelegen op

de deel al noch anderhalf verdel gelegen beneve

Claes Gele camp. Hier nempt af Fenne Koipmans 2 stui(ver)

drij ort van wegen ene halve morgen lans gelegen after

der raem. Dese post nol

 

Gerardt Schruers 12 stuij(ver) een ort.

Hier van neempt aff Willem Hermans 3 st(uive)rs 2 oort is te vinden folio

93. Hier van neempt aff Baltus Gerardt Snellen 1 st(uive)r is te vinden

folio 104. Hier van neempt aff Gerardt Willem Peters 3 st(uive)rs 2 oort is

te vinden folio 169. Hier van neempt aen Bastianus Hillen 2 st(uive)rs 1 oort

is te vinden folio 154 blijft 2 st(uive)rs.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Hier tegens over den schat van Marten Tilmans wordt af

genomen van sijn kijnder hier naer beschreven erstelijck

nempt af Tilme Martens 8 stuij(ver).

Jan Martens nempt af 4 stuij(ver) drij deute

Lens Martens nempt af --- 5 --- stuij(ver)

Jan Martens nempt af van sijn broder Jacob 5 stuij(ver) 3 ort

Grijtie Martens nempt af 5 stuij(ver) 3 ort

Metie Martens nempt af 8 --- stuij(ver)

Kerstie Martens nempt af 8 --- stuij(ver)

Merrij Martens nempt af 8 --- stuij(ver)

Ergo behalt Marten noch tot schat --- 12 stuij(ver)

Des 12 --- st(uiver) van Marten hebben

de kijnderen af genomen. Facit 3 g(u)l(den) 4 stuij(ver) 2 deute.

 

(rechter blad bovenaan nr. 74 onderaan nr. 114)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Lammert Stroexs nu de erfgenamen

2 g(u)l(den) 2 stuij(ver) een ort. Vaes vander Schoet

nempt aen van Peter van der Schoet 14 stuij(ver)

een ort min van Vaes wegen vant nije erf

vant jaer 79 --- 6 stuij(ver). Hier nempt af Vaes van

der Schoot 1 g(u)l(den) 18 --- stuij(ver) vijff deute. Alnoch nempt Vaes

af van Lamberts schat 3 ort. Hier nempt af de weduw(e)

Jan Bitse enen guld(en) 3 deute. Alnoch van Lammert

Stroexs schat drij deute. Hier nempt Thuen Smeets van

Lamberts schat 9 deute tot sijne last. Hier nempt Lens

Verlenden af bij provijsi wegens het Berchske drij ort

Hier mede dese post gemortificeert.

----------------------------------------------------------

# Jan Martens nemt aen van sijn vaders schadt eenen stu(iver)

een ort folio 121 facit 31 --- stu(iver) 5 --- deuten. Jan Martens nemt

aen van Peter Gerets schadt van eenen morgen landt int

broeckervelt 4 --- stuver facit 35 --- stu(iver) --- 5 --- deut. Andries Verkoien?

neempt hieraff 1 st(uiver) 1 oort folio 168. Blijft van den post van Peter Sijberts 1 st(uiver) 1 oort

 

# Jan nempt aen van Willemke Peter Sijberts van anderhalf vere lans

tot schat 2 stuij(ver) ½    fol. 16. Soo blijff den bovenstaenden post

                                                34 st(uiver) 3 deuten 34 st(uiver) 3 dui(ten)

 

Jan Martens nempt aen van Claes Cremers

partije van enen morgens lans after den raem

--- 7 --- stuij(ver) een ort. Jan nempt af van sijn vaders

schat 4 stuij(ver) drij deute. Noch nempt Jan aen van sijn broder

Jacob 5 stuij(ver) 3 ort  fol(io) 73.   Noch nempt Jan af van Wilm

Franssen of Encke Kruisberge schat 2 stuij(ver) te vinde fol. 72

facit 19 stuij(ver) 3 deute. Jan nempt aen van Jacob Peter Tilmans

schat derdenhalve stuij(ver) van ene halve morgen lans gelegen ontrent de herst(raat)

te vinde fo(lio) 130. Jan nempt aen van Peter de Smit van Merlo 6 stuij(ver) van

aenderhalve morge lans geheten Gielens lant fol. 93 facit 30 stuij(ver) 3 deute.

soek hier boven 35 st(uiver) 5 dute

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Marten Tijlmans 36 stuij(ver) ses deuten een

half.  Noch van Jan Brije 2 stuij(ver) eenen halfen

Van Hendrick Jacobs 9 stuij(ver). Noch 2 stuij(ver)

drij deute van Metije Nelis / ten drij reisen

een deut min / noch enen stuij(ver) van t honder

lant facit 2 g(u)l(den) eelf stuij(ver) sesdehalf deut.

Hier nempt af Gerit Gerit Peters enen stuij(ver)

vant honder lant. Van sijn nije erf vant jaer (16)61

2 stuij(ver) anderhalf deut. Vant jaer 79 4 stuij(ver)

facit --- 2 --- g(u)l(den) 16 --- stuij(ver) 7 deute. Alnoch van Jacob

Kerste 8 stuij(ver). Nu facit 3 g(u)l(den) 4 stuij(ver) 2 deute.

            D..t

 

foto 61-81

 

(linker blad bovenaan nr. 75)

 

Tuenis Hermans scholtis 2 g(u)l(den) 10 stuij(ver) ½.

Den scholtis nempt aen van mijn heer

Lomm sa(liger) van anderhalven morgen lans jeder

schat 9 stuij(ver) facit 2 g(u)l(den) 19 stuij(ver) 2 ort.

Den scholtis nempt aen van Jan of Kuiper Kampen

van Sevenum 2 stuij(ver) van het lant on

de weij dije hij van haer gekoft heft

                                    fol(i)o 106

Vant nije erf vant jaer (16)61 enen stuij(ver)

Facijt --- 3 --- g(u)l(den) --- 2 --- stuij(ver) 2 ort. Anthonis Hermans

scholtis nempt aen vande erfgenamen van Wilm

Heldens vanden kamp achter sijn huijs --- 4 st(uiver) 3 --- ort folio --- 194.

Noch nempt den scholtis aen van Wilm Sijmons thendt

--- 1 --- g(u)l(den) --- 9 --- st(uiver) ten dreij reijsen een deut meer --- folio --- 87 ---

--- facit 4 g(u)l(den) --- 16 --- st(uiver) 1 ort    ten dreij reijsen een deut meer.

Hijer nemt af Johannes Gijlthousen ende sijn swaegersen

vande weijde en landt en het land int westeringhs

velt 5 stu(iver) 2 ort foli(o) 55 facijt blijft 4 --- g(u)l(den) --- 10 --- stu(iver) 3 --- ort

ten 3 reijsen --- 1 --- deut meer folio tegen over #

 

Tuenis Frans Henderick Hermans van Jan Wolfers lant

van ene halve morgen 4 stuij(ver) 3 ort.

Tuenis nempt aen den schat van Frans Hermans sal(iger)

36 stuij(ver) een deut te vinde fo(lio) 95. Facit 2 g(u)l(den) --- 7 --- deut

Vors. Anton van sijn aengekogt nuw eerff 2 st(uiver) facit 2 g(u)l(den) 2 st(uiver)

7 duit. Hier van neempt aff Rooff Joosten 2 st(uive)rs van

het nieuw erft is te vinden folio 18. Soo blijft voor

Anthoin Hermans 2 g(u)l(den) 7 deuten. Hier van neempt

aff Hendrick Anthoin Hermans seven st(uive)rs vier deuten is te

vinden folio 164 blijfft 1 g(u)l(den) 13 st(uive)rs drij deuten.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jacob Kersten 8 stuij(ver) noch eenen stuij(ver)

vant hondert lant. Dese stuij(ver) nempt aen

Gerit Gerit Peters. Dese post gemortijfiijceert.

Hendrick Anthoen Hermans van sijn aengecocht nieuw

erft 1 st(uive)rs 4 deuten / 1 guld(en) 14 st(uive)rs 7 deuten.

 

(rechter blad bovenaan nr. 76 onderaan nr. 115)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Vaes Oetijens 2 g(u)l(den) 10 stuij(ver) drij ort noch

van Neeskens wegen 6 stuij(ver). Hier nempt

af Neeskens kijnder 26 stuij(ver) drij dueten.

Blijft 30 stuij(ver) drij deuten folio 78. Joost Roeven neempt

desen schatt aen te weeten 1 guld(en) 10 st(uive)rs 3 deuten is te vinden

folio 77. Ergo desen post noll.

 

#

Anthonis Hermans nemt aen van Wijnant Dierickx of Kurst

Bouten schadt 16 --- stuver herkomende vant huijs camp ende landt

achter Jan Houben weij folio --- 106 --- blijft facit --- 5 --- g(u)l(den) --- 6 s(tuiver) 3 du(iten)

ten dreij reijsen --- een deut meer. Gijsbertus Peters scholtis nemt

aen van Marten Veroliemeulen schadt 10 stu(iver) van een stuck landt

op rijnckensvort fol. --- 48 --- Noch nemt den scholtis aen van Peter

Mulders schadt van een huijs en landt op rijnckensvort 7 --- stu(iver) 1 ort.

Facit 6 --- g(u)l(den) --- 4 st(uiver) ten 3 reijsen een deut meer. Gijsbertus Peters

nemt aen van Geret Jan Snellen 2 st(uiver) 2 ort folij(o) 64. Den heer scholtis

van sijn nie eerf 30 stevers follij 7 gul(den) 16 st(uiver) 2 ort ten drij reijs(en)

een duit meer. Soekt folio 172.

 

(onderstaand tekstbloek is deels doorgehaald, stukken ontbreken wegens beschadiging van het papier) 

Jan Wolfers van Belfet enen gulden

drij ort / hier nempt af Hendrick Frans

Hermans 18 stuij(ver) ick segghe acht stuij(ver) / alnoch

nempt hier af Hendrick Peters acht stuij(ver)

van enen morgen lans gelegen after den

raem / en Hendrick Frans Hermans mergen

lans gelegen int westeringhs velt.

Tuenis Hendrick Hermans nemp af

(vi)er stuij(ver) drij ort van enen halve morgen

lant(s) gelegen beneven Hendrick Hermans

(....)    Hier mee desen post gedoth(eert)

 

foto 61-82

 

(linker blad bovenaan nr. 77)

 

Wullem Vaesen kijnder 26 stuij(ver) drij

deuten nu de begijnne van Weert

Nu dese boven 26 stuij(ver) drij deute nempt aen Hendric(k)

Wilm Vaesen.

Hendrick nempt af van Wijnant Derixs schat van ene

halve morge lans gelegen aen Vaes Gijssen paedt 2 stuij(ver)

fol. 206.

Henderick nemt aen van Guert Verhoeven schadt van eenen

morghen landt ongeveer 3 --- stuver --- 2 --- ort facit 31 --- st 7 deut.

Merrij Wijlms Fassen nemt aen van Lamert Dierickx schadt

van de thijendt hergekomen van Dierick Fassen --- 29 --- stu(iver)

een deut ten dreij reijsen een deut meer facit 3 --- g(u)l(den) --- 1 --- st(uiver)

Henderick Fassen nemt aen van Peter Vaes Oeijtiens schadt

--- 10 --- stu(iver) --- 3½ --- deut folio 64 facit 3 g(u)l(den) --- 11 st(uiver) 3½ deut

ten dreij reijsen een deut meer.   Noch nemt Henderick Fassen

aen van Geret Ghijsen schadt van een achdendeel van een verdel

thenden 10 --- stu(iver) --- 7 --- deut een half deut fol. 96 --- facit 4 g(u)l(den)

--- 2 st(uiver) --- 3 deuten. Henderick nemt aen van Henderick Houben schadt vor

omtrent eenen morgen landt achter den raem ende omtrent eenen anderhalven

morgen landt int broeker velt --- 12 --- st(uiver) folio --- 118 --- facit 4 g(u)l(den)

Van sijn nie eerf --- 2 stever fasij --- 4 gul(den) 16 st(uiver) 3 deuten

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Hendrick den Timmerman 3 stuij(ver) drij

deute. Dese 3 stuij(ver) en drij deute nempt

Peter Jansen aen. Dese post nol

 

De wed(uw)e Hendrick Faessen neempt aen van haer vaeders schatt 1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs

is te vinden folio 103 facit 6 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 3 deuten. De wed(uw)e Hendrick

Faessen neempt aen van Faess Gijssen erffgen(amen) 5 deuten is te vinden

folio 63             Desen post nol

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald, stukken ontbreken wegens beschadiging van het papier) 

Reiner Verheijen nu Jan Maesen in de plaets

van Reiner 12 stuij(ver) van Trijneke Verheije 7 stuij(ver)

(va)n Antonij Hermans scholtis 2 stuij(ver) eenen halven

van Cristijaen Spee 6 stuij(ver) van sijn nije erf

van den scholtis wegen vant jaer (16)61 ene stuij(ver) van (....)

(....) van sijn nije erf 2 stuij(ver) van Lomme lant (....)

(....) ort facijt 35 stuij(ver) van sijn vrouwe vade(r) (....)

(....) g(u)l(den) --- 10 --- stuij(ver) facit --- 4 --- g(u)l(den) --- 5 --- (....)

(....) Maese nempt aen van Wilm 4 (....)

(....) (H)elde --- 9 --- stuij(ver). Noch nemp (....)

(....) Peter Smollers #

 

(rechter blad bovenaan nr. 78 onderaan nr. 116)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

# van Helden --- 6 --- stuij(ver) wegens Lomme lant

facit Jan schat --- 5 --- g(u)l(den).

Jan Jan Maessen nemt af 10 stu(iver) --- 2 --- ort te vijnden folio 17

Hijer nemt af Jan Heldens --- 2 --- g(u)l(den) --- 10 --- stuver folio 12

Hijer nemt af Peter Dierick Thijssen --- 2 g(u)l(den) --- 2 ort mijn.

----------------------------------------------------------------------

 

Peter Dijerijck Thijssen nemt aen van sijn vrouwen

vaders schat hijer boven tesijen --- 1 g(u)l(den) --- 19 --- st(uiver) 2 ort

Peter nemt aen van Thoon Jan Smets schadt van nije

erf op tongerlo neffens Jan Nabben erf eenen stu(iver) folio --- 94

Noch nemt Peter aen van Teunis Jan Smets Geret Peters schat van nije erf

op to(n)gerlo neffens Jan Nabben erf eenen stu(iver) filio 94 152

facijt 2 g(u)l(den) 1 --- st(uiver) 2 ort van sijn nije eerf --- 12 st(uiver) fasij 2 gul(den) 13 st(uiver)

--- 2 --- oort. Hendrick Gerardt Peters neempt van desen post 2 st(uive)rs is te

vinden 159 blijft noch 2 g(u)l(den) 11 st(uive)rs 2 oort.

 

(stukken van het onderstaande tekstblok ontbreken wegens beschadiging van het papier) 

Pouwels Bitse 26 stuij(ver) een ort ten

drij reisen een deut meer van Baltus

Snelle 30 stuij(ver) hijr wordt af genomen dardeh(alf)

deut wegens t nije erf dat vor dato te hoeg

geschat was. Facit 2 g(u)l(den) 16 stuij(ver) een half duit

deut min. Hier nemt af Jan Tulmans Martens weg(ens)

Baltus Snellen --- 14 --- stuver sevende half deut.

Noch nemt aen Jan Hermans wegens Baltus Snellen als

boven stande --- 14 --- stuver seven deuten.

Noch nemt Jan Houben aen van Pouwels Bijtsen sch(at)

--- 11 --- stuver sevende half deut.

Soo blijft noch tot last van ongeveer dreij morghen

landt op den hollart 14 stuver vierde half deut

ten dreij reijsen een deut meer.

Hijer nijemt af vanden hollart Jan Tulmans --- 3 --- st(uiver) 5 (....)

Hijer nijemt af Jan Hermans --- 3 --- st(uiver) 2 --- ort een

deut ten dreij reijsen een deut meer folio --- 149

Hier nijemt af Jan Jan Houben --- 3 --- st(uiver) 5 --- deuten folio 15.

Hijer nijempt af Stijncken weduwe Jacob Bijtsen

--- 3 --- stu(ver) --- 5 deuten.

            Desen post nol.


foto 61-83

 

(linker blad bovenaan nr. 79)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jacob Tijlmans geft 30 stuij(ver) drij ort

een deut van sijn nije erf vant jaer (16)61 3 stuij(ver)

Hier nempt af Jan Jacob Tilmans tot schat fo(lio) 120 --- 5 --- stuij(ver) 5 d(uit)

Tilme Jacobs nempt af tot schat --- 5 --- stuij(ver) 5 d(uit)

Peter Maes van Sevenum nempt af tot schat --- 5 --- stuij(ver) 6 d(uit)

Lisbet Gaerts nemtp af tot schat --- 5 --- stuij(ver) 5 d(uit)

Denis Tilmans nempt af tot schat fo(lio) 126 --- 5 --- stuij(ver) 5 d(uit)

Frans Peters nempt af tot schat fo(lio) 80 --- 5 --- stuij(ver) 5 d(uit)

Hier mede dese post nol.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tilme Jacobs nempt aen tot last van schat van sijn

vaders wegen 5 stuij(ver) 5 deute te vinden fo(lio) 79

Jan Jacob Tulmans niemt af vandesen schadt 5 duijten f(olio) 1  (1 kan ook 12 zijn)

Dennis Tulmans nemt af vandesen schadt --- 5 --- ort stuvers

Lijsbert Guerts nemp af --- 5 --- rot stuvers

Peter Maes van Sevenum nemt af --- 5 --- ort stuver

Frans Jansen nemt af --- 5 --- ort stuver

            Desen post nol

-------------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald, stukken ontbreken wegens beschadiging van het papier) 

            Desen post noll

Peter Maes van Sevenum nempt tot last van schat

van Jacob Tilmans 5 stuij(ver) ses deute te vinde fo(lio) 79

Peter Maes nempt aen van Tulman Jacobs schadt 5 --- ortt

facit ---7---stu(ivers) Faes Jan Tulmans neempt aen 1 st(uive)r is te vinden folio 120

Faess Jan Tulmans neempt aen 3 st(uive)rs is te vinden folio 120. Hendrick van

..ensel neempt aen van desen post 3 st(uive)rs is te vinden folio 102

Lijsbet Gaerts wedewe nempt tot last van schat van Jacob

Tilmans 5 stuij(ver) vijf deute te vinde fo(lio) 79.

(Lijs)bet Gurts nemt aen van Tulman Jacobs schadt

(....) ort stuvers facit 6 st(uiver) 7 deut. Keerst Joosten

(....) neempt aen 2 st(uive)rs is te vinden folio 80 / soo blijfft

            desen post vooor Willem Gerart Smets

                        te weeten 4 st(uive)rs 7 deuten

 

(rechter blad bovenaan nr. 80 onderaan nr. 117)

 

Peter Schoenmakers 12 stuij(ver). Peter nem(pt)

aen van Hendrick den Timmerman 3 stuij(ver)

en drij deute. Noch een deut van Jan

Hermans. Peter nempt aen van Wullem Bolte

alijas Cüesters schat vijfdehalf deute. Noch nempt Peter

aen van Gerardt Peters schat 4 stuij(ver) facit 1 g(u)l(den) een half

deut. Van sijn nije erf vant jaer (16)61 --- 2 stuij(ver) vant

jaer (16)79 --- 3 --- stuij(ver). Peter nempt aaen van Henderick

den Ratmaeker of Hendrick Teuwe goet in den steegh

--- 6 --- stuij(ver) facit --- 31 --- stuij(ver) een half deut.

Hier nempt af den h. pastor van Fransen schat

--- 4 --- stuij(ver) te vinde fol. 99. Frans nempt aen van sijn

vrouwe wegen herkomende van Jacob Tilmans schat 5 stuij(ver) vijf deute

te vinde fol. 79. Hier nempt af Nelis Hoube van Peter

Jansse te van het huis in de steeg 6 stuij(ver) te vinde

fol. 14. Frans nempt aen van Jan Jacob Tilmans schat 2 stuij(ver)

herkomene van enen bandt gelegen aen de kerckdijck fo(lio) 120

facit 28 stuij(ver) sesdehal(ve) deut. Frans Jansen nempt aen

van Tulman Jacobs schadt 5 ort stuvers folio 79

facit 30 --- stu(iver) een half deut. Van sijn nije eerf 2 st(uiver) --- 2 oort facit

1 g(u)l(den) 12 st(uive)rs 4½ deut.

 

Nu Jan Gijsen

Hendrick den Ratmaeker 7 stuij(ver) een ort.

Hier nempt af Peter Jansen --- 6 --- stuij(ver) folio 80

als boven. Blijft noch vijf ort. De kijnder nemen

aen van Lene Janssen schat --- 19 stuij(ver) te

vinde fol. 24 --- facit --- 1 --- g(u)l(den) --- een ort stuij(ver)

                                                                        Is te vinden 117

Jan Gijsen neempt aen van Faess Gerardt Peters 1 gulden facit

1 gulden 9 st(uiver)

 

Jan Gijsen neemt aen van Faess Gerardt Peters 1 gulden

 

Keerst Joosten neempt aen van Lijsbeth Geurts 2 st(uive)rs is

te vinden folio 79.

 

foto 61-84

 

(linker blad bovenaan nr. 81)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Leenne Klaese 26 stuij(ver) virdehalf

deut van Jen Kuesters 2 stuij(ver) een ort

van sijn vader 17 stuij(ver) 3 ort een deut

Hier heft Jacob Tijlmans af genomen

3 stuij(ver). Blijft noch 2 g(u)l(den) 10 stuij(ver) vijfdehalf deut.

Leenne Klaese nempt aen van mijn heer

Loom s(alige)r jeder schat van enen morgen 25

roijen. 7 stuij(ver) van sijn nije erf vant jaer (16)79

3 stuij(ver). Dese boven vorseide seven stuij(ver) her-

koemende van Jo(nker) Loom sa(liger) sijn in de vors.

twe guld(en) thijen stuij(ver) vijfdehalf deut. in

berekent. Doende haeren schat jeder settinge

meet het nije erf --- 2 --- g(u)l(den) --- 13 --- stuij(ver)

vijfdehalf deut. Hier heft Aret Heldens afgenome

een deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Leenners soen nempt van sijn vaders schat fo(lio) 139

tot sijne laste --- 10 --- stuij(ver) sesdehal(f) deut

Jacob Reuls nempt af tot sijne laste van schat

te weten fol. 139 --- 10 --- stuij(ver) sesdeha(lf) deut

Merri Lenens dochter nempt tot last van schat

te weten fol 140 --- 10 --- stuij(ver) sesdeha(lf) deut

Jan Leennens nempt tot last van schat

te weten fol. ... 94 --- 10 stuij(ver) sesdeha(lf) deut

Chatrijna Lennens nempt tot last van schat fo(lio) 141

te weten --- 10 stuij(ver) sesehalf deut fo(lio) 14.

Hier mede den boven benomde post gedotheert

Peer Leennens nempt aen van Marrie Leennes 10 st(uiver) 5½

is te vinden folio 139

 

(rechter blad bovenaan nr. 82 onderaan nr. 118)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Hoeben 5 g(u)l(den) 7 stuij(ver) een ort

van sijn nije erf van jaer (16)61   2 stuij(ver)

Hier nemen af Jan Houben kijnder te weten Jan

Peter ende Henderick --- 13 st(uiver) st...... ses deut mijn folij(o) --- 151

Soo blijft Jan Houben schadt noch 4 --- g(u)l(den) 16 --- st(uiver) 3 deute

De 13 stu(iver) --- 1 --- deut mijn die Jan Houben kijnderen hebben afgenomen

blijven nu wijederom hier bij soo blijft Jan Houben schadt nu

noch als vooren --- 5 --- gul(den) --- 9 st(uiver) --- 1 --- ort

Hijer nemen af de erfgenamen van Houb tot Roggel van dat

half goet aent over broeck 29 st(uiver) 1 --- deut te vijnden folio 82.

Geret Ramakers heft hier af 13 --- deuten folio --- 153

Peter Houben nemt hier af --- 21 --- st(uiver) te vijnden folio --- 6

Henderick Houben nemt hier af 27 --- st(uiver) folio --- 151

Jan Jan Houben nemt hier af 30 st(uiver) 2 --- ort folio 150

            Desen post nol

 

Hoeb tot Roggel 33 --- stuij(ver) een deut.

De erfgenaemen van Houb tot Roggel nemen aen van Jan

Houben schadt hier boven staende vant goet aent overbroeck

--- 29 --- st(uiver) 1 --- deut facit 3 --- g(u)l(den) --- 2 st(uiver) 1 --- ort van sijn

aengecocht nieuw erff inden jaere 1741 / 4 st(uive)rs facit 3 guld(en)

6 st(uive)rs 2 deuten.

 

foto 61-85

 

(linker blad bovenaan nr. 83)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter van Dekenshorst van sijn huis

12 stuij(ver) van t gaelens 4 stuij(ver) van t lant

vor Hermans 6 stuij(ver)

Van dese vors. 12 stuij(ver) gelegen inde

huis plaets gelegen nempt tot last

Willem Leennens wel te verstaen meet den

kamp daer bij gehorende.

Hendrick Frans Hermans nempt aen tot last

van schadt van dese boven benomden schatt 8 stuij(ver)

Behalde de vorseide partijen tot last van schat

--- 2 --- stuij(ver). Dese twe stuij(ver) nempt aen Tijs

Hille tot sijnne last. Desen post gemortificeert.

--------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Willem Leennens nempt aen van de vorseijde

als boven van huis en kamp --- 12 --- stuij(ver)

Martonis Huiberts van sijn aengekogt nu (=nieuw) eerff 3 st(uive)r. Hier van

neempt aff den h(ee)re J. H. van Odenhoven 12 st(uive)rs is te vinden

folio 165. Hier van neempt aff Gijsbertus Peters scholtis 3

st(uive)rs is te vinden folio

                        Desen post noll

 

(rechter blad bovenaan nr. 84 onderaan nr. 119)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Lijsbet m. Jans 2 g(u)l(den) 12 stuij(ver) 2 ort.

Hijer nempt aef Peter van Wees met sijn suster 17 st(uive)r

en twee ort.

Hijer nempt aef Dierick Fassen 35 --- stuver folio 65 ---

            Desen post nol

----------------------------

 

Nu Aerth Keerstiens

Peter van Wees met sijn suster nemen aen van

desen boven staenden schadt van Lijsbet mester Jans schadt

--- 17 --- stuver 2 --- ort. Van sijn nije eerf --- 2 stever 2 oort

facit 1 guld(en). Hier van neempt aff Peter Willem Peter Smets

18 st(uive)rs 3 oort is te vinden folio 112. Soo blijft

noch 1 st(uive)r een oort. Aerth Keerstiens neempt aen van

sijn vrouwe vaeders schatt Willem Hermans 12 st(uiver) 5 deuten is te vinden

folio 95 facit 13 st(uive)rs 7 deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Schruers 8 g(u)l(den) 5 stuij(ver) 7 deuten

Hier nempt af Lanmert P. Smeet enen g(u)l(den)

een ort.

Gaert Peters Smeets 21 st(uiver) een ort.

Jan Hermans nempt af 21 stuij(ver) een ort

Antoen Smeets nempt af 21 stuij(ver) een ort

Peter Smeets nempt af 21 stuij(ver) een ort

Jan Bitse nempt af 21 stuij(ver) een ort

Jacob Derixs nempt af enen g(u)l(den) een ort

Trijn Jan Schruers dochter nempt af 4 stuij(ver) ½

 

foto 61-86

 

(linker blad bovenaan nr. 85)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Schruers 14 stuij(ver) vijf deute meet een

schat van 9 deute van Tueniskens wegen hir

bij. Hier nempt af Gaert Peter Smeets van

het huis aent broeck daer den selve wort

--- 9 --- stuij(ver) blijft noch --- 5 --- stuij(ver) 5 deute.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Van desen boven benomde post nempt af Anthoen

Smeets 4 st(uiver) twe ort te vinde fo(lio) 111 van den den

boven benomden post nempt aen Derick den boumeester

bij provijsi tot merder Belijck enen stuij(ver) een deut te vinde

fo(lio) 66 nol.

 

Tuenis Bolten 6 stuij(ver) 5 deute ten

drij reisen een deut meer van sijn nije

erf vant jaer 79 --- 31 stuij(ver) twe ort

Dese boven benomde 6 stuij(ver) vijf deute sijn

ten drij reise een deut meer heebben derfgenae(men)

af genomen te vinde is folijo 39

Ergo soe behaldt Tuenis --- 31 --- stuij(ver) ½ Tuenis Bolten

neempt aen van den post van Petronella Jacobs 1 st(uive)r 5 duiten

is te vinden folio 113

 

(rechter blad bovenaan nr. 86 onderaan nr. 120)

 

Vandesen onderstaenden post neempt aff Linss Keurst Faessen van

den hoff aen de heijde 1 g(u)l(den) 7 st(uive)rs is te vinden folio 173 .... blijft desen onderstaenden post

2 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 5 deuten.

 

(op het resterend gedeelte van de pagina ontbreken stukken door beschadiging van het papier)

                        Nu Hendrijck Heldens

Jacob Heldens 2 g(u)l(den) 17 stuij(ver) 2 ort van

Peter Sijberts weij 5 stuij(ver) eenen halven

Van Gerardt Sijmons 2 stuij(ver). Van Gerit Sijmons

nije band enen stuij(ver) vant nije erf noch van de

heij vant nije erf 2 stuij(ver) 5 deute facit --- 3 --- g(u)l(den)

--- 8 --- stuij(ver) vijf deute. Noch van Wilm aen de

Steil nempt Merij Bongarts aen 6 --- stuij(ver) facit 3 g(u)l(den) 14 st(uiver) 9 (....)

vant niw eerft 2 st(uiver).

-----------------------------------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

This Hillen nijmpt aen van This Heldens van dreij ver-

del landt int westeringhs velt 5 --- stuver. Noch nempt

This Hijllen aen van This Heldens van eenen bandt anden k(....)

Dirck ...stiens het nije erf aen gekocht vande ge-

mente aen den kerckdick --- 2 --- stu(v)er

facit --- 2 --- g(u)l(den) --- 6 --- 3 --- ort. Hier nemt aef Janus Hillen --- 27 (....)

--- 3 --- deuten folio folio 154. Noch nemt Peter Dierick Smets af 19 --- st(uiver) --- 3 --- deut

                                                Desen post nol                          te vinden folio (....)

Tijs Hillen nempt af van Kerst Tuenisse schat 2 stuij(ver)

Alnoch nempt Tijs aen van Jenneke Kuene 2 stuij(ver) vant lant

aen de herstraet fol. 141. Dese 2 poste Tijs nempt aen van

Lenert Smollers van Helden 16 stuij(ver) een ort te vinde fo(lio) 127.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tijs den Smit van t huis 2 stuij(ver). Noch van

Peter Sijberts kamp 3 stuij(ver) van Hendrick

Hermans lant --- 7 --- stuij(ver) 2 ort.

Tijs nempt aen van s(aliger) Derick Heldens schat

dardenhalve stuij(ver). Noch nempt aen den smit

van Tijs Heldens schat dardenhalven stuij(ver) van h(et)

lant gelegen in de schoer tuschen de wegh beneven

Gerit Jan Snelle erf. Tijs nempt aen van partij(en)

van Peter van Dekenshorst 2 stuij(ver) facit 19 stuij(ver) ½

 

foto 61-87

 

(linker blad bovenaan nr. 87)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Stijnnis Ponten enen gulden. Stijnis

nempt aen van Gerit Sijmons 2 stuij(ver) vant

berchke  Stijnnis nempt aen van Beleke

Verstappen haeren schat 9 stuij(ver) te vinde fol. 25.

Stijnus Ponten nemt aen van Dries Tuenesen schadt

van ontrent derdehalf veerdel landt 3 --- stuver folio 123

facit 34 st(uiver). Hijer nemt af Wijlm Henderijckx met sijn

huisen eenen gulden te vinden folio --- 108. Hiervan nempt

aen Joannes Toones 3 st(uiver) fol. 30. Willem op Deeckenshorst met sijn swaegher nempt hiervan

af elff st(uiver) 10 d(eut). Desen post noll

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wilm Lijsbet Sijmons soen geft van sijn

moeders wegen jeder schattinge --- 39 --- stuij(ver)

een deut min. Noch van sijn vaders wegen

2 --- g(u)l(den) 3 --- stuij(ver) sevende half deut facit van

t huis dat hij aengekoft heft --- 13 --- stuij(ver)

facit --- 4 --- g(u)l(den) --- 15 --- stuij(ver) sesdehalf deut.

Hijer nempt af Anthonus Hermans scholtis wegens de

theendt 1 --- g(u)l(den) --- 9 --- st(uiver) ten dreij reijsen een deut meer

folio --- 75 --- facit 3 --- g(u)l(den) --- 6 --- st(uiver) 5½ --- deut ten 3 reijsen 1 deut min

Hijer nempt aef Welm Hermans --- 1 --- stuver

Hier nempt af Jacob Henderick Hermans --- 1 --- stuver

Henderijck Tulmans nemt af vandesen schadt vant landt

inde steegh en den loghs bergh --- 13 --- stu(ver). Hijer nemt af

Peter Anthoon Smets van dreij verdel landt inden heij camp

--- 5 ort stuver facit 2 --- g(u)l(den) --- 10 st(uiver) 3½ deut ten 3 reijsen 1 d(eut) min.

Hijer nemt af Lennerdt Jansen vant huijs int dorp --- 13 --- stu(iver)

facit 1 --- g(u)l(den) --- 17 st(uiver) 3½ deut ten dreij reijsen mijn. Willem Simons

neempt aen van Hendrick Tulmans vant landt

aen de steegh 7 st(uive)rs is te vinden folio 19. Hier van

neempt aff Hendrick Smets 8 st(uive)rs is te vinden folio 93

Geurt Houben van Sevenum neempt aen van desen post 18 st(uive)rs

is te vinden folio 157 facit 18 st(uive)rs 3½ deut ten

dreij reisen een deut min. Dese schatt is geseijdt bij den

post van de wed(uw)e Gerart Simons folio 186 ergho nollam

 

(rechter blad bovenaan nr. 88 onderaan nr. 121)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Lijsbet Sijmons van Derick Heldens 9 stuij(ver)

Noch 3 g(u)l(den) eelf stuij(ver) drij deute van Derick

Heldens lant, 3 stuij(ver) ½, vant goet aen geen endt

2 g(u)l(den) van Grit Heldens 2 g(u)l(den) 12 stuij(ver) 2 ort,

van de teend 29 stuij(ver) een ort, van Verheijen

lant 7 stuij(ver), van de korte heij 37 stuij(ver)

2 ort vant nije erf 6 stuij(ver) dardehalf deut, van Gerit Josten

lant 4 stuij(ver) een ort. Noch Frans van Cristijaen

Spe lant 12 stuij(ver) van Gijsbert Gijsen 5 stuij(ver)

een deut min, vant jaer (16)79 van haer nije erf

2 stuij(ver). Lijsbet nempt aen van Jacob He..(....)

schat 2 stuij(ver) enen halven facit --- 14 --- g(u)l(den) 2 stuij(ver)

een half deut.

Hier nempt af Frans Sijmons of Heldens

--- 2 --- g(u)l(den) --- 12 --- stuij(ver) een deut min.

F: Derick Heldens nempt af 2 --- g(u)l(den) 9 stuij(ver)

een deut min.

Tijs Jan Heldens nempt af --- 2 g(u)l(den) 9 stuij(ver)

een deut min.

Wilm Sijmons nempt aef --- 39 --- stuij(ver)

een deut min.

Gerit Snelle nempt aef --- 2 --- g(u)l(den) --- 9 --- stuij(ver)

drij ort.

Wilm Sijmons nempt aef van sijn vaders schat

van de korte heij --- 2 --- g(u)l(den) 3 stuij(ver) sevendehalf

deut

Hier mede desen post gemortijficeert

Dese bove vors. 2 stuij(ver) vant jaer 1679 uit

geslaegen worden nu betalt uit de erve dije

F: Derick Heldens verkoft heft te weten

den nijen bandt aen den kerck dijck eensijts

Jan Tijlmans bandt.

 

foto 61-88

 

(linker blad bovenaan nr. 89)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tijs Klaesen 32 stuij(ver) een deut min

Noch 6 stuij(ver) van Cristijaen Spe lant.

Tijs nempt aen van Hendrick Schonck 4 stuij(ver)

Noch Tijs nempt aen van Gerit Jan Snelle

6 stuij(ver) van ...... van Jan Snelle wegen van

sijn nije erf vant jaer (16)79 --- 2 stuij(ver) facit 2 g(ulden)

19 stuij(ver) een deut min. Tijs nempt aen van Evert

Peters 3 --- stuij(ver) van Peter Else 2 stuij(ver) ½ facit 1 g(u)l(den) 3½

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Van de boven vors. 32 stuij(ver) een deut min.

(Hi)er van nempt Gerit Heldens aen 10 --- stuij(ver) 5 deut(en)

(....) Versel sijn suster --- 8 --- stuij(ver) een deut folio --- 133

en d'erfgenaemen van Wilm Heldens sa(liger) --- 8 stuij(ver)

een deut fol. 134

en Lens Wilms van Tongerlo nempt aen 5 stuij(ver)

hercomende van Spe goetie foli(o) 13.

--------------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tijs Klaese schat als boven benompt bedraegsich

enen guld(en) drij stuij(ver) ene halve. Tijs nempt aen van Claes

Cremers schat van de huis plaets en kamp 6 stuij(ver) te fol. 73.

            facit 29 stuij(ver) twe ort. This Klasen nempt aen

van Fasen Kremers schadt van anderhalf vierdel landt

anderhalven stuver folio 147 facit 31 --- stu(iver) de verdeijlijnge vandesen

post is te vijnden folio --- 127 ---

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Nelis Bolten kijnder enen g(u)l(den) 4 stuij(ver) vijfd-

ehalf deut. Nelis Bolten kijnder nemen

aen van Jan Heldens haer beestevader

21 stuij(ver) een ort facit 2 g(u)l(den) 5 stuij(ver) sevendehalf

deut. Desen post nol.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Hier nempt af Wilm van Neer van desen boven stande

post tot last van schat vijf stuij(ver) virdehalf deut fo(lio) 142

Tijs Nelis Bolte soen nempt aen tot sijnne last

van schat vijf stuij(ver) virdehalf deut fo(lio) 142

Tijs tot Velde den schon soen van Nelis Bolte

nempt tot last van schat 5 stuij(ver) virdehalf deut

                                                            fol. 142

 

(rechter blad bovenaan nr. 90 onderaan nr. 122)

 

Jan Aerts 14 stuij(ver) 5 deute. Alnoch nempt

Jan Aerts af van Nelis Bolte teent 14 stuij(ver) vif

deute te vinde fo(lio) 89 facit 29 stuij(ver) een ort.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Baije 6 stuij(ver) in de schoer van den

mou van reinkesvort 23 stuij(ver) ½ facit enen g(u)l(den)

9 stuij(ver) 2 ort. Hier van nemen aff de erffgen(amen) van Hendrick Peters

6 st(uive)rs is te vinden folio 71 facit 1 guld(en) 3 st(uive)rs 4 deuten

Hier van neempt aff de kercke alhier 12 st(uive)rs 2 oort is te

vinden folio 179 blijft 11 st(uive)rs. Hiervan neempt aff Gerart Boiens

6 st(uive)rs is te vinden folio 180. Hier van neempt aff de wed(uw)e Peter Hermans

5 st(uive)rs is te vinden folio 110. Desen post noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gritie Nelis Bolte dochter nempt tot last van

schat 5 stuij(ver) virdehalf deut fol. 142

Jan Nelis Bolten niempt tot last van schat

4 stuij(ver) fol. 142.

--------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Aerdt Nelis Bolten nempt aen van schat    fo(lio) 140

.......  5 stuij(ver) virdehalf deut. Soe behalt Aerdt noch elf st(uive)rs

Desen post van Aerdt Nelis Bolten nempt aen nu tot

sijne last Tilme Martens te weten 5 stuij anderhalf deut

4 stuij(ver) een half deut te vinde fo(lio) 121.

 

foto 61-89

 

(linker blad bovenaan nr. 91)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Bestijens 9 stuij(ver). Jan Beestiens neempt

aen van den post van Mettien Lennen Klaessen dochter 3 st(uive)rs

5 deuten is te vinden folio 115 facit 12 st(uive)rs 5 deuten

--------------------------------------------------------------------

Geurt Joosten neempt aen van sijn vaeders schatt 3

st(uive)rs 5½ deuten is te vinden folio 92 / facit 3 st(uive)rs 5½ deuten

 

Nu Faess Keerst Faessen

Jan Beestiens 9 st(uive)rs. Jan Beestiens neempt aen van den

post van Mettien Lennen Klaessen dochter 3 st(uive)rs 5 deuten

is te vinden folio 115 facit 12 st(uive)rs 5 deuten. Faess Keerst

Faessen neempt aen van Linss Keerst Faessen 11 st(uive)rs 5 deuten

is te vinden folio 173 facit 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 2 deuten.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Derick Heldens 37 stuij(ver) drij deute

haer nempt af Gerardt Peters van Lammert

Schoenmakers een deut, van sijn nije erf vant

jaer (16)61  3 stuij(ver) 3 ort facit 2 g(u)l(den) enen stuij(ver).

D'erfgenamen van desen post nemen af den schat tot hare last

eerstelijck Aret Heldens nempt af --- 12 --- stuij(ver)

Hendrick Heldens van sijn vaders schat nempt aen --- 7 --- stuver ort

De weduwe Ursel Hendrick Heldens nempt aen --- 7 --- stuij(ver) ort

Nelis Tuenisse nemt aen tot schat van den post --- 7 --- stuij(ver) ort

Tijs Heldens nempt aen tot schat van den post --- 7 stuij(ver) ort

Desen post hier mede gemortifijceert.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Aret Heldens nempt aen van sijn vaders schat

--- 12 --- stuij(ver). Aret Heldens nempt aen van Lenne

Klaese schat bij provijsi een deut te vinde fol. 81

Aret nempt aen van Peter Jacob van Dijck sijne schat

.............................. fol ....... 10 stuij(ver) vijf deute

te vinde fol. 101. Aret nemt aen van sijn broeder

Henderick Heldens --- 7 --- stuver --- 1 --- ort folio --- 138

facit --- 30 --- st(uiver). Hier nemt af Vaes Vanderschoot 3 --- ort

Jan Lennert nemt af van Aret Heldens --- 3 --- st(uiver) 3 --- deuten

facit 23 --- st(uiver) 7 deut. Dese 23 stu(iver) 7 deuten sijn te vijnden bij den post

van Lijns Verlijnden schadt te vijnden folio --- 1.3 ---

 

(rechter blad bovenaan nr. 92 onderaan nr. 123)

 

            Nu Cristiaen Leenaerts

Jan Leenne nu Jan Leennerts 24 stuij(ver)

Noch van Jacob Bolten 3 stuij(ver) ½. Noch

van Arijen Snelle 2 stuij(ver) ½ van beleent lant.

Van de boven 24 stuij(ver) neempt aen Aret

Heldens 12 stuij(ver) herkoemende van Kuen Lems.

Blijft noch 18 stuij(ver). Jan nempt aen van Jan Sijberts

schat enen stuij(ver) drij deute te vinde fo(lio) 58 facit

--- 19 --- stuij(ver) drij deute. Jan nempt aen van Drijs Tuenisse

en consoorte anderhalve stuij(ver) van Trijneke Staeck fol. 123

facit 1 - g(u)l(den) --- 7 --- deut. Van sijn nie eerf --- 5 --- st(uiver) fasij 1 gul(den) --- 5 st(uiver)

--- 7 --- deuten. Jan Leenaerts neempt aen van Jacob Segers

2 st(uive)rs vijffde hallft deut is te vinden folio 19 facit 1 g(u)l(den)

8 st(uive)rs 3½ deut. Hiervan neempt aff Leenaert Jan Lee-

naerts van sijn vaeders schatt 3 st(uive)rs 6 deuten is te vinden

folio 157. Hier van neempt aff Jan Jan Leenaerts 3 st(uive)rs

6 deuten is te vinden folio 67. Hiervan neempt aff Jacob

Hermans 3 st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 95. Baltus

Gerardt Smeets neempt hier aff 13 st(uive)rs 6 deuten is te

vinden folio 159. Hiervan neempt aff Geurt Jooste

3 st(uive)rs 5½ deut is te vinden folio 91 / facit soo

blijft voor Christhian Leenaerts 9 st(uive)rs 6 deut en

van sijn aengecocht nieuw erft 1 st(uive)r facit 10 st(uive)rs 6 deuten.

Christiaen Leenaerts neempt aen van den post van

Tilman Martens 6 st(uive)rs 2 deute is te vinden folio 121. Christiaen

Leenaerts neempt aen van Paulus Tilmans 4 st(uive)rs 5½ deut is te vinden

folio 149 / facit / 19 st(uive)rs 5½ deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Smeets 3 g(u)l(den) 2 stuij(ver) drij deute van

Peter Mette kijnder lant 3 stuij(ver) drij ort.

Van sijn nie erf 5 stuij(ver) twe ort facit 3 g(u)l(den)

eelf (stuiver) 5 deuten.

Hier nempt af Derick Smeets 14 stuij(ver) drij deute

Tuen Smeets nempt af --- 14 --- stuij(ver) dardehalf deut

Gerit Smeets nempt af --- 14 stuij(ver) dardehalf deut

Peter Smeets nempt af --- 14 stuij(ver) dardehalf deut

De weduwe van Drijs Smeets nempt af --- 14 stuij(ver) darde-

half deut. Hier mede dese post gedotheert.

 

foto 61-90

 

(linker blad bovenaan nr. 93)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gerit Sijmons Kuester nu sijn kijnder

in de plaets geft noch enen guld(en)

anderhalven stuij(ver) een half deut. Hier

nempt af Stijnis Ponten 2 stuij(ver). Noch nemp

af Gaert Peter Smeets en Vaes Peters

8 stuij(ver) vijfdehalf deut. Hier nemt af Jan Teuwen

--- 4 --- stuiver                        nol

----------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Jan Smeets geft van sijn vaders

wegen --- 14 --- stuij(ver) en derdehalf deut meet het

nije erf. Desen post is nol en is te (vinden)

folijo --- 112 ---

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Van den boven benomden post nempt af Vaes Peters

4 stuij(ver) dardehalf deut te vinde fol. 117

Alnoch van den boven benomde post nempt af

Gaert Peter Smeets 4 stuij(ver) een ort te vinde fo(lio) 110

Gerardt Peters nempt aen van Gerit Sijmons last

van schat als boven benompt 7 stuij(ver) te vinde fol. 108

                        nol

 

Peter van Merlo 13 stuij(ver) 2 ort. Hier nempt

af Jan Martens 6 stuij(ver) van ene herkomende van Gielens

lant fol. 74 facit 7 s(tuiver) ½

 

# Soeckt tegen over. Andries Smets neempt aen van Willem

Sijmons 8 st(uive)rs is te vinden folio 89 facit. Andries Smets

neempt aen van Gijsbertus Peters scholtus 18 st(uive)rs is te vinden

folio 172 facit 6 g(u)l(den) 19 st(uive)rs 5½ deut. Andries Smets

neempt aen van den heere pastoirs van het landt aen tongerloe

padt 13 st(uive)rs is te vinden folio 99 facijt 7 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 5½ deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 94 onderaan nr. 124)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wilm Loeuen 10 stuij(ver) drij ort. Gerart ae(....)

Peters neempt aen dese 10 st(uive)rs drij oort is te vinden

folio 161 ergo desen post nol

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

De erfgenamen van Cornelis Spe nu

Peter Mette kijnder 6 stuij(ver) vant honder

lant. Dese 6 stuij(ver) nempt aen Hendrick

Kuesters.

--------------------------------------------

#

Toen Jan Smeets geft van sijn vaders wegen

14 --- stuij(ver) en dardehalf deut meet het nije erf

van sijn vrou Itie wegen nempt aen tot schat

--- 10 --- stuij(ver) sesdehalf deut te vinde fol. 81 --- wordt

aengenomen van Jan Sijberts schat dardehalf deut fo(lio)

te vinde 58 --- facit 25 stuij(ver) dardehalf deut.

Hijer nemt af Peter Dierick Thijssen vant nije erf op tongerlo

neftens Jan Nabben erf eenen stuver folio 78.

Andries Toen Smets nemt aen van Frans Heldens 1 g(u)l(den) 7 st(uiver) folio 134

Andries Toen Smets nemt aen van Leneken van den Bosch 12 st(uiver) fol. ...

Andries Toen Smets nemt aen van Geret Peters 2 g(u)l(den) folio 152

Andries Anthoin Smets nempt van Catharina Leenen Claessen

10 st(uiver) 5½ deut te vinden folio 140

Andries Anthoin Smets nempt aen van Leennen Claessen 2½ st(uiver)

2½ deut is te vinden folio 139 facijt van sijn nie eerf 6 st(uiver)

fasij --- 4 gul(den) 4 st(uiver) 6½ d(e)ut.  Andries Smets neempt aen van Gerart

Snellen 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 7 deuten is te vinden folio 103 facit 5 g(u)l(den) 13 st(uiver) 57 deut.

 

foto 61-91

 

(linker blad bovenaan nr. 95)

 

Hendrick Hermans of Fransse van Jan

Kuesters wegen 39 stuij(ver). Noch van sijn vader

Frans Hermans 36 stuij(ver) een deut. Hendrick

nempt aen van mijn heer Loom sal(iger) van enen

morgen lans jeder schat 6 stuij(ver). Noch van

de erfgenaemen van Cornelis Spe of Hendrick

Mette 6 stuij(ver) van t honder lant van Lomme

facit 6 stuij facit. Noch nempt Hendrick aen

van de erfgenaemen van Peter van Dekenshorst

vant t lant den selve gekoft heft tot last

van schat --- 8 --- stuij(ver) facit --- 4 --- g(u)l(den) 15 stuij(ver) een

deut.

Alnoch nempt Hendrick aen van Jan Wolfers

van enen morgen lans 8 --- stuij(ver) wije te vinden

is bij Jan Wolfers schat. Hier nempt af Tuenis

Hermans van Frans Hermans schat 36 stuij(ver) een tent f(o)l(i)o 78

Ergo blijft Wilm Hermans schat nu --- 2 --- g(u)l(den) 7 stuij(ver) ½

Wilm Hermans nempt aen van Wilm Gerets schadt

van een endtien landt 7 --- deuten een half deut folio 161

facit 2 g(u)l(den) 8 --- st(uiver) vierdehalf deut. Wilm Hermans nempt aen van

Wijlm Sijmons schadt 1 --- stuver. Hijer nemt af Jacob Hermans

van Jan Kusters schadt 19 --- stu(iver) --- 2 --- ort. Blijft noch 29 stu(iver) 7½ deut.

Wilm Hermans nemt aen van Jan Heldens 1 g(u)l(den) 19 st(uiver) 2 ort ½ dut ten 3 reise 1 dut mer

folij(o) 72 facit 3 g(u)l(den) 9 st(uiver) 2 ort ten 3 reijse 1 dut meer nuw eerff 2 st(uiver)

Willem Hermans neempt aen van Gerardt Schreurs 3 st(uive)rs 2 oort is te vinden

folio 73 --- 3 g(u)l(den) 1 st(uiver) ten drij reijsen een deut meer #

 

Jacob Hermans van Jan Kuesters nempt hij

aen als boven vors. 19 stuij(ver) ½.

Jacob nempt aen van Wilm Sijmons schadt 1 stuver.

Jacob Hermans nemt aen van Welm Hermans en

en van Jan Kusters wegen --- 19 --- stu(iver) --- 2 --- ort facit 2 g(u)l(den).

Jacob Hermans nempt aen van Jan Clemons 3 st(uive)r fol. 29

Jacob Hermans nempt aen van Hendrick Houben 11 st(uive)rs 3 deute

fol. 118 facit 2 g(u)l(den) 14 st(uiver) 3 duten. Van sijn nije eerf --- 3 --- stuvers

Jacob Hermans neempt aen van sijn vaeders schatt 3 st(uive)rs

6 deuten is te vinden folio 92 facit 3 g(u)l(den) 1 st(uive)r

1 deut. Van sijn aengecocht nieuw 1 st(uive)r 4 deuten

facit 3 guld(en) 2 st(uive)rs 5 deut. Hiervan neempt aff

de wed(uw)e Gerart Simons is te vinden folio 1 st(uive)r is te

vinden folio 186 blijfft 3 guld(en) 1 st(uive)r 5 deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 100 onderaan nr. 125)

 

(let op: ingestoken blaadje met ontbreekt nr. 96-99 MAAR onderaan nummering

lopen wel door! De boven nummers zijn origineel behorend bij het boek.

Betekent dat ondernummering was gedaan door de leken van RHCL Maastricht?)

 

Jan Sijmons 5 deuten. Chatrijnna Dorenbos

nempt aen of af van Lenert Claesen schat 6 stuij(ver)

wije te vinde is fo(lio) 46. Dese boven benomde vijf

deute nempt Chatrina tot haere last facit 6 stuij(ver) 5 deu(ten)

Drijes Guerts nemt aen vandesen schadt met consorten --- 63 stu(iver) folio 49

facijt blift 3 st(uiver) 5 deuten.

 

Hendrick van Knippenberch 3 g(u)l(den) 5 stuij(ver)

enen halfven. Hendrick nempt aen van Hendrick

Schonck 3 stuij(ver) vant nije erf van Gerit Sijmons nije

bandt enen stuij(ver) van nije erf vant jaer 61 79

2 stuij(ver) ½. Alnoch van Claes Cremers wegens ene

halve morgen lans --- 2 stuij(ver) drij ort facit 3 g(u)l(den) 14 st(uiver) 3 --- ort

 

Hendrick van Knippenbergh van Helden neempt aen van Peter

Kopmans hieronder vermelt 1 guld(en) 18 st(uive)rs 4 deuten facit

5 guld(en) 13 st(uive)rs 2 deuten. Hier van neempt aff Gerardt

Boijens 2 guld(en) 16 st(uive)rs 5 deuten is te vinden folio

180 / blijfft 2 guld(en) 16 st(uive)rs 5 deuten. De wed(uw)e

van Hendrick van Knippenbergh neempt aen van den

post van Willem van Knippenbergh 7 st(uive)rs 4½ deut

hercommende van Engels camp is te vinden folio

179 facit 3 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 1½ deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

            Nu Gerardt Boiens

Peter Koipmans 3 g(u)l(den) 17 stuij(ver) van Smeets

hof int raet 35 stuij(ver).

Hijer nemt af Johannes Krompvo(e)t met sijn swaegersen

Sebijlla van Smets hof int radt 35 st(uiver) te vijnden folio 148

Blijfft voor Peter Koopmans 3 guld(en) 17 st(uive)rs. Hiervan

neempt aff Joannes Mons tot Venlo van den halven hoff in den

winckel 1 guld(en) 18 st(uive)rs 2 oort is te vinden folio 180.

Hier van neempt aff Hendrick van Knippenbergh van Helden

bij den post hierboven vermelt 1 guld(en) 18 st(uive)rs 4 deuten min

            Desen post noll

 

foto 61-92

 

(linker blad bovenaan nr. 101)

 

Peter den Smit van Broekhuisenvorst

4 stuij(ver) vijf deuten van Peterke Bergmans.

Desen post nempt aen Gaert Jannis.

Desen post gemortificeert

 

Den heer pastor hondert enen guld(en)

lopens eens sjaers van sijn teend

 

Peter Jacob van Dijck tot Loom geft

jeder reis 10 stuij(ver) vijf deute. Dese boven

benomde schat nempt aen tot last van hem

wije te vinde is fo(lio) 91 Aret Heldens.

            Dese post nol.

 

(rechter blad bovenaan nr. 102 onderaan nr. 126)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Leennertie Baltus Snelle nempt aen van

Peter van geen eend 6 stuij(ver) ½. Noch nempt

Leennertie aen van Jacob in den winckel 2 stuij(ver)

van enen halfven morgen lans van wegen

Linnertie Klevermans van haer vaders wegen

op tongerlo meet het nije erf 30 stuij(ver) uit

geslaegen int jaer 1661. Hier wordt af

genomen dardehalf deut wegens t nije erf

dat vor dato te hoeg geschat was facit

38 stuij(ver) anderhalf deut. Hier nempt af

Lenert Klevermans of te Meijers 2 st(uiver) blijft

noch --- 36 --- stuij(ver) anderhalf deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

De erffgen(amen) van Lenertie Baltus Snellen nemen aen van Jan Clemans 1 st(uiver)

1 oort is te vinden 29. Van haer nije eerf 2 st(uiver) 6½ duijt --- 2 gul(den) --- 2 ort.

Hiervan neempt aff Jacobus Janssen 2 st(uive)rs 5 deuten is te

vinden folio 178. Alnoch neempt aen Jacobus Janssen 12

st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 178. Hier van neempt

aen Steven Rijes tot Venlo 12 st(uive)rs 6 deuten is te vinden

folio 178. Hier van neempt aen Hendrick Thoin Hermans

12 st(uive)rs 5½ deut is te vinden folio 164 / ergo desen post

                                    noll.

 

Lennertie Klevermans of Meijers nempt af van

Lennertie Baltus Snelle --- 2 --- stuij(ver)

            Soekt bij Dierick Wolters folio 61

 

foto 61-93

 

(linker blad bovenaan nr. 103)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Nu Aerdt Heldens

Leens Verlenden van Gerit Sijmons wegen

4 stuij(ver) drij deuten een half. Lens nempt

aen van Kerstije Vaese van twe morgen

beleent lant 9 stuij(ver). Noch nempt Leens aen

van Lene Janssen schat 2 stuij(ver) 3 ort van enen halve

morgen lans gelegen after den raem. Lens nempt

aen van Lammert Stroexs van het berchske drij ort schats

soe lanck als het in sijn gebruick heft facit 16 --- st(uive)r 7½ d(eut)en

Aerdt Heldens sijnen schadt hijer bijgetrocken sijnde 23 stu(iver) 7 --- deuten

te vijnden folio --- 91 --- soo belopt nu Aret Heldens schadt te samen

--- 2 --- g(u)l(den) --- 6½ deut van sijn nie eerf 5 st(uiver) 3 duten 2 --- gul(den) 6 --- st(uiver) 1½ dut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gerardt Baltus Snelle 30 stuij(ver) meet het

nije erf van het jaer 1661 uit geslaegen

van sijn vaders wegen. Noch van Hendrick Schonck 2 stuij(ver)

2 deute een half. Hier wordt af genomen

dardehalf deut wegens het nije erf dat vor

dato te hoeg geschat was facit 32 stuij(ver).

Gerit nempt aen van sijn vrouwe wege

twe g(u)l(den) --- 9 --- stuij(ver) drij ort. Gerit nempt

aen van F: Derick Heldens 5 stuij(ver) hercomen(de)

van drij verdel lans after den raem.

Gerit nempt aen van Tijs Jan Heldens schat wije te

vinden is fol. 132 enen gul(d)e twe ort stuij(ver) facit

5 --- g(u)l(den) 7 stuij(ver) een ort. Van sijn nije eerf --- 6 --- st(uiver) 6½ deuten

 

--- 5 --- gul(den) --- 13 st(uiver) --- 7 deuten segh --- 5 --- gul(den) 13 stu(iver) 7 -- deuten

Hier van neempt aff Baltus Gerardt Snellen 1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 1 deuten

Hendrick Faessen neempt aen van Baltus Gerardt Snel Baltus Snellen

1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs is te vinden folio 77 / Andries Smets neempt

aen van desen post 1 g(u)l(den) 8 st(uive)rs 7 deuten is te vinden folio 94.

De wed(uw)e Jan Gerardt Snellen neempt aen van haeren man sal(ige)r

1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs is te vinden folio 26. D'erffgen(amen) van Gerardt

Baltus Snellen nemen aen van Frans Cremers 2 st(uive)rs is te vinden folio 148

                                    desen post noll.

 

(rechter blad bovenaan nr. 104 onderaan nr. 127)

 

Nu Geret Dierick Smets

Derick Smeets van Baltus Snelle wegen

30 stuij(ver) meet het nie erf uit geslaegen

int jaer 1661. Hier wordt afgenomen derdehalf

deut wegens het nije erf dat voor dato te

hoeg geschat was facit 30 stuij dardehalf deut

min. Van sijn vaders wegen Jan Smeets --- 14 --- stuij(ver)

drij deute facit --- 2 --- g(u)l(den) --- 4 --- stuij(ver) een half

deut meet het nije erf. Derick nempt aen

van Gijsken Oetiens schat van Lomme lant 4 stuij(ver) een deut

te vinde fol. 34. Derick nempt aen van Jan Sijberts

schat dardehalf deut te vinden fo(lio) 58 facit 2 g(u)l(den) 8 stuij(ver)

twe ort. Hijer nijemt af Peter Dierick Smets van sijn

vaders schadt 18 --- stuver 3 ort een half deut.

Soo blijft noch voor sijn broeder Geret Dierick Smets

--- 29 --- stu(iver) --- sesdehalf deut. Van haer nije eerf 2 st(uiver) --- 6½ deut

fasij --- 1 --- gul(den) --- 12 st(uiver) 4 duiten. Tulman Haenen neempt aen

voor de kinderen van Geriet Derijck Smets als stiefvaeder

van den post van Peter Martens 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 2½ deut

en ten vier reijsen een deut meer is te vinden folio 60

facit 2 g(u)l(den) 16 st(uive)rs 6½ deut ten vier reijsen een deut

meer. Van sijn nieuw erff in den jaere 1742 aenge-

graven 4 st(uive)rs 4 deuten facit 3 g(u)l(den) 1 st(uive)r 2½

deut ten vier reijsen een deut meer.

 

Soeckt tegen over Baltus Gerardt Snellen. Neempt aen

van Baltus Gerardt Snellen 1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 4 deuten. Baltus

Gerardt Snellen neempt aen van Gerardt Schreurs 1 st(uive)rs

is te vinden folio 73. Gerardt Baltus Gerart Snellent neem(pt)

van Gijsbertus Peters scholtus 4 st(uive)rs van de moel is te vind(en)

folio 172. Baltus Gerardt Snellen neempt aen van Faess

Gijsen 2 st(uive)rs is te vinden folio 63 facit 1 g(u)l(den) 16 st(uive)rs.

Baltus Gerardt Snellen neempt aen van sijn vrouwe

vaeders weghen 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1½ deut is te vinden

folio 116 facijt 2 g(u)l(den) 19 st(uive)rs 1½ deut.

 

foto 61-94

 

(linker blad bovenaan nr. 105)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gerardt Smeets van Baltus Snellen wegen

24 stuij(ver). Hier wordt af genomen dardehalf

deut wegens het nije erf dat vor dato

te hoeg geschat was facit 24 stuij(ver) min

dardehalf deut. Van sijn nije erf vant jaer

(16)79 --- 2 stuij(ver) van sij vader Jan Smeets --- 14 stuij(ver)

dardehalf deut. Facit vant nije erf vant jaer

16.. ....dehalf facit ..............

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gerit nempt aen van Dris Tuenisse van

Cristijaens lant --- 2 --- stuij(ver) anderhalf deut.

Gerit nempt aen van Gijske Oetiens van Lomme

lant 4 stuij(ver) een deut te vinde fol. 34

Gerit nempt aen van Jan Sijberts schat een ort te vinde

fol. 58 facit 2 g(u)l(den) 6 stuij(ver) vijfdehalf deut.

Hijer nemt af Geret Peters van sijn vrouwen wegen

vijfthien (stuver) --- 2 ort

Noch nemt af Baltus Smets van sijn vaders schadt

vijfthien stuver --- 2 --- ort

Noch Mathis van Duersen af van sijn vrouwen wegen

wegen vijfthien stuver 2 ort een half deut.

-----------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Hendrick Schonck tot Blerick 12 stuij(ver) van

Baltus Snelle wegen hier wordt af getogen

dardehalf deut wegens het nie erf dat vor

dato te hoeg geschat was. Hier nempt af Tijs

Heldens 4 stuij(ver), noch Knippenberch 3 stuij(ver). Blijft noch

5 stuij(ver) dardehalf deut min.

Dese vijf stuij(ver) dardehalf deut min nempt

aen tot last van hem Tilme Martens.

Hier mede desen post gedotheert.

 

(rechter blad bovenaan nr. 106 onderaan nr. 128)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wijnant Derixs nempt aen van Jan Ba(ije)

lant dat Wijnant van Jan Baije gekoft i(s)

6 stuij(ver), noch van Jacob Teuwe 16 stuij(ver) een o(rt)

facit 22 stuij(ver) een ort van sijn nije erf van

79 --- 2 stuij(ver). Hier nempt aff van Wijnkis schat Hend(rik)

Wilm Vaesen 2 st(uiver) te vinde fol. 77 facit 22 stuij(ver) 1 ort.

Hijer nemt af Anthonus Hermans scholtus --- 16 --- stuver --- her(komende)

vant huijs ende kamp inde steegh ende t landt achter Jan

Houben weij. Blift noch 6 stu(iver) 1 ort. Hier van neempt af Mi-

chiel Heldens van eenen moergens bandt gelegen aen laer

broeck 2 st(uive)rs is te vinden folio 133 facit 4 st(uive)rs 2 deu(ten).

Dese 4 st(uive)rs 2 deuten neempt aen den jonghen Jan Heldens aen

den bosch is te vinden folio 12. Ergo desen post

                        noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Kuipers van Sevenum van Kuipers weij

meet sijn lant 7 stuij(ver). Hier nempt den

scholtis Antonij Hermans af 2 stuij(ver) van

het lant on de weij de welke sij verk-

oft heebbe folio te vijnden --- 75 ---

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Dierick Wolters nijemt van den boeve verschreve schat aen

--- 5 --- st(uiver) nol te vijnden folio --- 61 ---

 

foto 61-95

 

(linker blad bovenaan nr. 107)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Beel Kuesters van t gaelens 4 stuij(ver)

Dese 4 stuij(ver) nempt aen Peter Derixs

Desen post vintsich fol. 69

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wouter Teuwe van Sevenum geft 3 stuij(ver)

(....)en ort min van t lant op den berch

Desen post vintsich fol. 62. Dese post nol.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Nemt af van Geret Peters schadt Wilm Gerets

--- 7 --- stuver 2 ort.

Noch nemt af Geret Geret Peters van sijn vaders schadt

elf stuver 3 --- ort een half deut.

Jan Gerets nempt af --- 7 --- stuver 2 ort

Peter Gerets nemt af 7 --- stu(iver) --- 2 --- ort

Lennert Gerets nemt af --- 7 --- st(uiver) 2 ort

Sijmons Gerets nempt af 7 --- st(uiver) 2 ort

Lodewickus Gerets nempt af 7 --- st(uiver) 2 ort

Henderick Gerets nempt af 7 --- st(uiver) 2 ort

 

(rechter blad bovenaan nr. 108 onderaan nr. 129)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wullem Kuesters alijas Bolten van

Beel Kuesters wegen vijfdehalf deut

Dese vijfdehalf deut nempt aen Peter Janssen.

 

De erfgenaeme van Wullem Cuesters van

sijn nije erf vant jaer (16)61  25 stuij(ver) vant jaer

(16)79 4 stuij(ver). Wijlm Henderick met sijn muijen nemen

aen van Stijnus Ponsten schadt eenen gulden te vinden fol. 87

facijt 2 g(u)l(den) 9 stu(iver). Willem Hendricks op Deeckenshorst nempt aen met

sijn swaegher van Augustinus Ponten elff st(uiver) ende van Thijs Leene

kinderen drij st(uiver) fol. 87. Wijelm op Dec(kens)hoerst van sijn nije eerf

--- 6 stevers. Willem op deekens horst neempt aen van het

goet op deekens horst 1 g(u)l(den) 15 st(uive)rs is te vinden folio 176.

Willem op deekens horst neempt aen van het goet int dorp

hercommende van Augustinus Ponsten 17 st(uive)rs is te

vinden folio 176 / soo blijft desen post voor Matthijs Geurts

17 st(uive)rs.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gerardt Gerardt Peters van t huis van

Gerardt Sijmons Kuester 4 stuij(ver) drij deuten

een half deut. Noch van Jan Baije wegen

vant t honder lant 5 ort. Gerit nempt aen van

honder lant 2 stuij(ver), enen van Jacob Kerste en enen

stuij(ver) van Marten Tijlmans van Kuesters lant 7 st(uiver)

van sijn vader Gerardt Peters 25 stuij(ver), van sijn

nije erf vant jaer (16)79 --- 4 stuij(ver). Gerit nempt aen

van Lene Janssen schat aen de lange heij 19 --- stuij(ver)

te vinde fol. 24 facit --- 3 --- g(u)l(den) derdenhalven stuij(ver) anderhalf duit.

Gerit nempt aen van Kerst Gijsse ses deute van

een einte lans te vinde fol. 70. Geret Peters nempt aen

van Dierick op Tongerlo of Faesen horst --- 7 --- deuten folio 8(....)

facit 3 g(u)l(den) --- 4 st(uiver) 2 deut een half.

Soeckt tegen over #      Desen post nol.

 

foto 61-95a

 

(linker blad bovenaan nr. 109)

 

M(emoriaal)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Nota. Peter Teuwe enen stuij(ver) van het lant

aent overbroeck. Noch Peter anderhalven

stuij(ver) van het lant dat Pouwels Faese in sijn

beleening heft.

 

Jacob Bolten 7 stuij(ver). Hier nempt af

Jan Leennerts 3 stuij(ver) eene halve facit 3 st(uive)rs

4 deuten.

 

(rechter blad bovenaan nr. 110 onderaan nr. 130)

 

Gaert Peter Smeets van sijn eigen

21 stuij(ver) een ort. Van sijn vader Gerit Peters

--- 21 --- stuij(ver) vijf deute. Nota van Gerardt

Sijmons lant aent over broeck.

Gaert nempt aen van Jan Schreuers

vant huis aengekoft van den vors. Jan

--- 9 --- stuij(ver). Gaert nempt van Gerit Sijmons lant aent

over broeck 4 stuij(ver) een ort te vinde fo(lio) 93

facit 2 g(u)l(den) --- 16 --- 1 --- deut. Hier van neempt aff Jan

Hermans van het huijs in de hoeff ende landerijen in de hoeff 21 stuijver

een oort is te vinden folio 197 facit is 1 g(u)l(den) 19 st(uive)rs

7 deut. Hiervan neempt aff Jan Gerardt peters 13 st(uive)rs

1 oort is te vinden folio 163 facit 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 5 deuten.

Hier van neempt aff Aerth Peters 6 st(uive)rs is te vinden folio

116 facit 15 st(uive)rs 5 deuten. Jan Hermans en Maes Derick

Thijssen nemen als momboiren der kinderen van Peter Gerits

Smets nemen aen van Jan Bitsen schatt van het landt in

hoeff en bruckervelt hercommende van Jan Bitsen 5 st(uive)rs 1 deut is te

vinden folio 112. Facit 1 guld(en) 6 deuten.

 

            Nu Peter Hermans

Lammert Peters Smets enen gul(den) een ort

van sijn vaders wegen.

Desen schadt van Lamert nemt nu aen Peter Jan Herma(ns).

Noch nemt Peter Jan Hermans aen van Lijsbet Bitsen

schadt 7 --- st(uiver) 2 --- ort te vijnden folio --- 50 --- facit 27 st(uiver).

Peter Hermans nempt aen van sijn broeder Geret --- 3 --- ort (....)

schadt van de strijp en een veerdel landt int brocker velt

--- 3 --- stuver facijt 30 --- stu(iver) --- 3 --- ort. Peter Hermans

van sijn aengecochte nieuw erff 6 st(uiver) int jaer 1715 aenge-

cocht facijt 36 st(uiver) 3 oort. Peter Hermans neempt aen van

Jan Bitsen 9 st(uive)rs st(uive)rs is te vinden folio 112. Peter Hermans

neempt aen van Trijns Versteegen 2 st(uive)rs een oort is te vin(den)

folio 25 facit 2 g(u)l(den) 8 st(uive)rs. Peter Hermans neempt aen

van den post van de kinderen van Maria Muijsers 1 st(uive)r 4 (deut)

is te vinden folio 50.

 

foto 61-96

 

(linker blad bovenaan nr. 111)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Thoon Smets nempt aen van Peter Smets sijn oom

schadt 4 stu(iver) --- 2 --- ort. Peter Smets nemt aen van sijn

vader schadt vant huijs int dorp --- 6 --- stu(iver) --- 2 ort.

Peter nemt aen van Tulman Martens schadt van

eenen halven morghen landt anderhalven stuver

te vijnden folio --- 121 --- facit --- 12 stuver --- 2 --- ort

Adam Stappen nemt aen van Peter Thoon Smets schadt vant

huijs int dorp --- 6 --- st(uiver) 2 --- ort folio 157. Noch nemt Peter aen

van Wijlm Sijmons schadt vanden heijcamp --- 5 --- ort folio 157

facit 7 --- st(uiver) een ort. Peter Anthoon Smets nemt aen van

sijn vrouwenvaders schadt Jan Teuwen --- 14 stu(iver) dreij deuten

facijt 21 st(uiver) 5 deut folio 68. Desen boven staenden schadt van

Peter Anthoon Smets is te vijnden folio --- 164.

--------------------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Anthoen Smeets van sijn vaders wegen

--- 21 --- stuij(ver) een ort. Anthoon nempt aen van Lam-

ert Stroexs 9 deute te fol. 74. Noch nempt Thoen

aen van Peter Sijberts 7 ort fol. 16. Thoen nempt

van sijn broder Peter hier onder benompt 8 stuij(ver) van het

huis gelegen in dorp, te weten schat. Thoen nemp aen

van Jan Schruers schat 4 stuij(ver) twe ort te vinde fo(lio)

85 facit 36 stuij(ver) vijf deute. Hier nempt af Wolter

Wolters Stoffels --- 3 --- stuver --- folio 10 ---. Anthoon Smets nemt

aen van Evert Peters schadt --- 3 --- st(uiver) 3 --- ort folio --- 121

facit --- 37 --- st(uiver) 3 --- deut. Peter Thoon Smets nemt aen van

sijn vader schadt vant huijs int dorp ses stuver 2 --- ort

facijt blijft noch --- 30 --- st(uiver) 7 deuten. Hijer nemt af Adam

Stappen vant berghsken anderhalven stuver facit 29 --- st(uiver) 3 --- d(eut)

Peter Thoen Smets nemt aen van Jan Heldens 1 g(u)l(den) 16 st(uive)rs 2 ort .... duten #

ten 4 reijsen 1 deut meer facit 2 facit 2 gl 9 st 7½ duiten ten .... reisen ..dut mer

 

Peter Smeets van sijn vader --- 21 --- stuij(ver)

een ort. Hier nempt af Thoen sijn broeder van

t huis 8 stuij(ver) schatt gelgen in dorp facit 13 --- st(uiver) 1 ort

Hijer nempt af Peter Thoon Smets --- 4 --- stuver 2 --- oert folio 111

facijt blijft --- 8 --- stu(iver) --- 3 --- oert hier van neem

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

#

Hiervan neempt aff Jan Vervoort 1 st(uive)rs 2 oort van Anthoin

Smets schatt is te vinden folio 171. Soo blijft Anthoin schatt noch

1 g(u)l(den) 7 st(uive)rs 7 deuten. Hiervan nempt aff Peter Thoin Smets 5

st(uive)rs is te vinden folio 164. Gijsberth Reuls neempt aen 6

stuiver 1½ deut is te vinden folio 139. Hiervan neempt aff

Teunijs Helden 4 st(uive)rs 7½ deut is te vinden folio 174.

 

(rechter blad bovenaan nr. 113 onderaan nr. 131)

 

...............dts van .... ........... ....................

Peter Jan Smeets ende Gerit Jacob Snelle

nemen aen van Leennertie Baltus als moeder

van haeren schat tot haeren last --- 2 --- g(u)l(den) --- 3 --- stuij(ver)

en drij deute, van sijn vader Jan Smeets

14 stuij(ver) anderhalf deut meet het nije erf

Hier nempt af Aret van der                                facit --- 2 --- g(u)l(den)

Schoot wegens Gerit Jacob Snelle                     --- 17 --- stuij(ver) vijfdehalf

schatt enen guld(en) ene stuij(ver) sesdehalf deut                                   deut

Blijft Peters schat noch ---------

Peter nempt aen van Jan Sijberts schat dardehalf deut

te vinde fo(lio) 58 facit ... stuij(ver) een deut 36 st(uiver) anderhalf deut

 

Peter Smets nempt aen sijn vrouwen vader vant landt

te Merlo --- 5 --- st(uiver) 3 --- ort --- facijt 2 g(u)l(den) 1 --- st(uiver) --- 7 --- deut een half deut

van sijn nie eerf --- 7 --- st(uiver) fasij --- 2 gul(den) 8 --- st(uiver) 7½ dut.

Peter Jan Smeets neempt aen Gerardt Reulig (sic: Reuls) 2 st(uive)rs --- 6 deuten

ende halff is te vinden folio 98 facit 2 guld(en) alff st(uive)rs ses

deuten / 2 g(u)l(den) 11 st(uive)rs 6 deuten. Hier van neempt aff Peter

Staekx / van sijn vaeder Peter Smets sal(ige)r 9 st(uive)rs 7 deuten

is te vinden folio 167. Hiervan neempt aff Jan Peter Smets

van sijn vaeder sal(ige)r Peter Smets 8 st(uive)rs 7 deuten is te

vinden folio 173. Hier van neempt aff de wed(uw)e van Peter

Smets sal(ige)r genaemt Grietien Reuls 15 st(uive)rs 1½ deut is te

vinden folio 173. Soo blijft desen post voor Willem Peter Smets

dessens vorss soone 17 st(uive)rs 6½ deut. Willem Peter Smets neempt

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Bitse van sijn vrouwe wegen 25 stuij(ver)

een ort. Noch nempt aen Jan Bitse van Merij

Meusers 13 stuij(ver) 5 deute. Jan nempt af van Peter

Else schat 2 stuij(ver) fol. 62 te vinde. Jan nempt aen

van Jan Sijberts schat 1 stuij(ver) fo(lio) 58 facit 27 stuij(ver) 7 de(ut)

Hier van neempt aff Peter Anthoine ses stuver drij oort

is te vinden folio 169 facit 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 1 deut. Jan

Hermans neempt aff van Jan Bitsen schat 1½ st(uive)rs is te

vinden folio 19 facit 19 st(uive)rs 5 deuten. Hier van neempt

aff Peter Hermans 9 st(uive)rs is te vinden folio 110 facit 10 st(uive)rs

5 deuten. Hier van neempt aff Gijsberth Reuls 3 st(uive)rs

6½ deut is te vinden folio 139. Jan Hermans en Maes

Derick Thijssen als momboiren van de kinderen van Peter Geurt

Smets nemen aen van desen post 5 st(uive)rs 1 deut is te vinden

folio 110 #

 

foto 61-97

 

(linker bovenaan nr. 113 (1013))

 

Nu Ruth Janssen

Jacob Derixs van sijn vrouwe wegen

enen guld(en) een ort. De wedeue Jan Jacobs van

haer nije eerf --- 12 stevers facit 1 guld(en) 12 st(uive)rs 2 deuten

van sijn aengecocht nieuw erft in den jaere 1741 4 st(uive)rs facit

1 guld(en) 16 st(uive)rs 2 deuten alnoch van sijn nieuw 4 st(uive)rs

facit 2 guld(en) 2 deut.

 

                                    Nu Ruijt Peter Hermans

Willem Gerardt Trijnekens neempt aen van Trijn Jan Schreurs

2 st(uive)rs 11 oort folio als boven / Willem Gerardt Trijnekens neempt aen van

Andries van Knippenbergh 12 st(uive)rs is te vinden folio 165. Willem

Gerardt Trijnnekens neempt aen van Jan Ariaen Snellen soon 5 st(uive)rs een

oort is te vinden folio 143. Willem Gerardt Trijnekens neempt

van Mercken Ariaen Snellen 5 st(uive)rs een oort is te vinden

folio 144. Willem Gerardt Trijnekens neempt aen van Faes

Peters 5 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 117 facit 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs

Willem Gerardt Trijnekens neempt aen van Geret Geret Trijnek(ens)

10 st(uive)rs 2 oort is te vinden folio 143 facit 2 guld(en) 4 de(ut).

 

            Nu Thijss Jan Clemans

Trijn Jan Schruers 4 stuij(ver) twe ort van

haer moeders wegen. Hier neempt aff Willem Gerardt Trijne-

kens 2 st(uive)rs 1 oort folio als boven / blijft noch 2 st(uive)rs 1 oort.

 

Aerth Janssen neempt aen van Maess Thijssen 7

deuten is te vinden folio 114.

 

Leenaert Maessen neempt aen van Maess Thijssen

7 deuten is te vinden folio 114. Hier van neempt

aff Maes Thissen 2 Thiss Maessen 2½ deut is te vinden

folio 114. Hiervan neempt aff Geurt Keursten 1½ deut

is te vinden folio 120. Soo blijft 3 deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 114 (1014) onderaan nr. 132)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gaert Leennert Klaesen soen nempt

aen van sijn vaders schat --- 12 stuij(ver) een ort.

Hier nemt af This Peters van eenen morgen

beleent landt op de del --- 6 --- stu(iver) een deut. De

wed(uw)e Peter Verberck neempt aen van desen post 6 st(uive)rs

een deut is te vinden folio 168

                        Desen post noll

 

            Nu Thiss Maessen

Maes Tijssen neempt aen van Leennert

Klaese schat 13 stuij(ver) drij deute van sijn vader

Tijs Maesen --- 9 --- stuij(ver) en sevendehalf deut

                                                facit 23 st(uiver) 1½ deu(t)

 

This Peters nemt aen van Maes Thissen van sijn vader

Lienart Klasen wegen --- 13 --- stuver dreij deuten.

Maes nemt aen van sijn broeder Geret 9 --- stuver

sevendehalf deut te vinden folio 131 facit 19 st(uiver) 5 deut.

Van sijn nije eerf 4 st(uiver) 2 oort facit 1 --- guld(en) 4 st(uive)r 10 deut.

Hier van neempt aff Aerth Janssen 7 deuten is te

vinden folio 113. Leenaert Maessen neempt aff

van desen post 7 deuten is te vinden folio 113.

Hier van neempt aff Tulman Adams seven deuten

is te vinden folio 36 facijt 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 4 deuten.

Thiss Maessen neempt aen van Leenaert Maessen 2½ deut

is te vinden folio 113 facit 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 6½ deut.

 

foto 61-98

 

(linker blad bovenaan nr. 115 (1015))

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Metije Jan Lennert Klaese dochter

nempt aen van Leennert Klaese schat

13 stuij(ver) drij deute. Keerst Thijss Peters neempt

aff van desen post 7 st(uive)rs 7½ deut is te vinden folio

146. Peter Jacobs neempt af van desen post 1 st(uive)r

6½ deut is te vinden folio 171. Jan Beestiens

neempt aff van desen post 3 st(uive)rs 5 deuten is te

vinden folio 91. Ergo desen post noll

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

#

This Peters nemt af van Jacop Peters schadt van

het kempken --- 2 stu(v)er.

 

Jacob Gerardt Peters nempt aen van Lennert

Klaes schat 13 stuij(ver) drij deute van sijn vader

Gerardt Peters 25 stuij(ver). Jacob nempt aen van

joncker Loomme lant 2 stuij(ver) dardehalf deut.

Van sijn nije erf vant jaer (16)79 --- 2 stuij(ver) facit 2 g(u)l(den)

2 stuij(ver) sesdehalf deut. Dese 2 stuij(ver) dardehalf deut

nempt aen Hendrick Peters wije te vinden fol.

--- 71 --- van Lomme lant. Hier nempt af den h. pastoor

van de nije kamp 2 stuij(ver) te vinde fol. 99 facit 1 g(u)l(den) 18 st(uiver)

Hier nempt af Aerdt Gerit Peters 3 stuij(ver) herkomende

van ene kamp fol. tegens over. # This Peters nempt

af van een kempken --- 2 --- stu(v)er facit --- 1 g(u)l(den) 13 st(uiver) 3 de(ut)

 

(rechter blad bovenaan nr. 116 onderaan nr. 133)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Aerdt Peters nemt aen van Jan Teuwen schadt

--- 3 --- stuver derdehalf deut folio --- 68 ---

Aerdt nemt aen van Geret Jan Snellen --- 2 stuver fol (....)

facit 2 --- g(u)l(den) --- 13 --- st(uiver) achdehalf deut.

Aerdt Peters nemt aen van Lijsbet Encken Kremers

--- 7 --- stu(iver) --- 1 --- ort --- folio --- 147 --- facit --- 3 --- 1 --- 1 ort (....)

Aerdt Peters nemt aen van sijn vader Peter Dierickx schadt

ende Jan Diericks --- 2 --- g(u)l(den) --- 3 deuten te vijnden folio --- 69 --- facit 5 (....)

Aerdt nemt aen van Mettijen Martens schadt --- 4½ (....)

vanden langen morgen --- 5 --- stuver te vijnden folio --- 157

facit 5 g(u)l(den) 6 st(uiver) 4½ deut. Van sijn nuw erft 6 st(uiver) 1½ duten

faccit 5 g(u)l(den) 12 st(uiver) 3 ort. Aerth Peters neempt aen van

Geurt Peter Smets 6 st(uive)rs is te vinden folio 110 facit

5 g(u)l(den) 18 st(uive)rs 3 oort. Aerth Peters neempt aen van

den post van Peter Houben 4 st(uive)rs is te vinden folio

6 facit 6 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 6 deuten. Hiervan neempt aff

Jan Bolten 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs van weghens den bolt is te

vinden folio 158 #

Aret Gerit Peters nempt aen van sijn

vader Gerit Peters --- 25 --- stuij(ver). Aret nempt

aen aen van joncker Lomme lant 2 stuij(ver) darde-

half deut van sijn nije erf vant jaer (16)79 2 stuij(ver).

Aret nempt aen van Wilm Frassen (sic) van drij morghen

ongever waer van Gerit Hendens de helft af heft

8 stuij(ver) een ort folio 72. Dese 2 stuij(ver) dardehalf nemp(t)

aen Hendrick Peters wije te vinde is fol. 71.

Van Lomme lant Aret nempt aen of af van

Kerst Tuenis Bolt schat van sijns gedeelte Bolte

kuil een stuij(ver) een ort facit --- 1 --- g(u)l(den) --- 16 st(uiver) 2 ort.

Aret nempt aen van sijn broder Jacob 3 stuij(ver) herkom(ende)

van ene kamp gelegen boven sijn weij fol. Aerdt Peters

nemt aen van Peter vander Schoodt 3 --- st(uiver) te vinden folio 55.

Aert Peters nemt aen van Geret Heldens schadt

--- 2 ort stuvers te vijnden folio 133. Aerdt Peters nem(t)

aen van Drijes Tuenesen schadt 5 --- deuten folio 13(....)

Aerdt Peters nempt aen van This Guerts schadt

vijf deuten van eenen halven morghen landt folio 23.

Aerdt Peters nempet aen van Peter Houben schadt

die Peter Houben heft afgenomen van Guert Verkoijen

--- 4 --- stuver --- 3 --- deuten te vijnden folio 21. Soeckt boven.

 

foto 61-99

 

(linker blad bovenaan nr. 117 (..17))

 

Derick Tijs Maesen nempt aen van

sijn vrouwe wegen herkoemende van Gerart

Peters 25 --- stuij(ver) van sijn vader Tijs Maesen

9 --- stuij(ver) sevendehalf deut facit 1 g(u)l(den) --- 14 st(uiver) 6½ d(eut)

Derick Thissen nemt aen van Lennert Geret Peters schadt

--- 3 --- stuver 3 --- ort te vinden folio --- 151 facit 38 st(uiver) 4½ --- deut.

Van sijn nije eerf 3 st(uiver) 2 oort. Noch van sijn soon Maes

Matijsschen 2 --- st(uiver) 2 --- oort. Derick Thijs Maessen kinderen

nemen aen dese onderstaende 25 st(uive)rs van Hillen Jan

Baltus Snellen dochter is te vinden hier onder folio als

boven facit 3 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 4½ deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Heijlken Jan Baltus Snellen dochter nemt aen van

haer moeder Wilmken Peters schadt 25 --- stu(iver) te vind(en)

folijo --- 6 --- dese 25 st(uive)rs neemen aen Derick Thijss Maessen

kinderen is te vinden folio hierboven

                        Desen post noll.

 

(Ge)rard Peters nempt aen van sijn vader

Gerardt Peters schat 75 stuij(ver). Vaes nempt aen

van Lene Janssen schat aen de langhe heijde enen

(ha)lve stuij(ver) en een ort te vijnden fol. 24. Vaes nempt

aen van Gerit Sijmons lant aent over broeck tot

last van schat 4 stuij(ver) een ort een half deut te vind(en) fo(lio) 93

Vaes nempt aen van Arije Snelle schat 5 stuij(ver) een ort

te vinde fol. 52 facit 2 g(u)l(den) --- 15 st(uiver) 6½ deut

Hijer nemt af Dries Geret Guerts --- 5 --- stu(iver) --- 1 --- ort folio --- 143 ---

facit 2 --- 19 --- 4½ --- deut. Hier neempt aff Jan Gijsen eenen gulden is te

vinden folio 80 facit 1 guld(en) 10 st(uive)rs 4½ deut. Hier van neempt

aff Willem Gerardt Trijnekens 5 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 113

                                                Soo blijft noch 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 2½ deut

 

(rechter blad bovenaan nr. 118 onderaan nr. 134)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Henderick Houben nemt aen van sijn vaders schadt Jan Houben

--- 27 --- stu(iver) te vinden folio 82 ---

Hijer nemt af Henderick Vrederick Henderick van de Schuijer ende pl(....)

ende eenen halven morgen inden nijen camp --- 3 --- stu(iver) folij(o) --- 162

Hier nemt af Henderick Faessen van omtrent eenen morgen landt

ende ontrent anderhalven morgen int broeker velt 12 stu(iver) 77 ---

Henderick Houben nemt aen van sijn broeders schadt Jan Houben

--- 3 --- deuten te vijnden folio 42. Blijft noch 12 --- st(uiver) 3 --- deut

Hiervan nempt aff Jacob Hermans 11 st(uive)rs 3 deute fol. 95

Hier van nempt aff Leenaert Houben 1 st(uive)rs fol. 6 nol

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Stamme van Helden van Jan

Heldens wegen 15 stuij(ver) sevendehalf deut

met het nie erf. Dese post nempt aen

desen schat Wilm Jacob Sijmons tot sijne laste te

vinde fo(lio) 97. Desen post nol.

 

foto 61-100

 

(linker blad bovenaan nr. 119)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Dris Jan Smeets van Jan Heldens

wegen --- 15 stuij(ver) sevendehalf deut met het

nie erf. Hier nempt af Leens Wilm Heinkens

van Spee goetie aen de wint muele --- 5 --- stuij(ver)

blijft noch --- 10 --- stuij(ver) sevendehalf deut

van sijn vaders wegen Jan Smeets --- 14 --- stuij(ver)

dardehalf deut --- facit --- 1 --- g(u)l(den) --- 5 stuij(ver) een deut

meet het nije erf wordt aengenomen van Jan

(....)gberts schat dardehalf deut te vinde fo(lio) 58 facit 1 g(u)l(den) 5 st(uiver) 3½ d(eut)

Dese 1 g(u)l(den) 5 st(uiver) 3½ dut heeft die weduwe Hijlken Smets aengenoem(en)

gelick toe vienden is folij(o) 168. Ergo desen post nooll.

 

(rechter blad bovenaan nr. 120 onderaan nr. 135)

 

Jan Jacob Tijlmans van Jan Heldens

wegen 14 stuij(ver) een deut min met het

nie erf van Jan Heldens wegen, van sijn

nije erf vant jaer (16)79 --- 2 stuij(ver).

Jan nempt aen hem van sijn vaders schat Jacob Tilmans

--- 8 stuij(ver) vijf deute te vinde fol. 79 facit 1 --- g(u)l(den) --- st(uiver) 2 ort

Hier nempt af Frans Peters Jansen 26 stuij(ver) van enen bandt

gelegen aen de kerck dijck. Blijft noch 19 stuij(ver) ½ fol. 80

Jan Jacob Tulmans nempt aen van Tulman Jacobs

schadt 5 --- deuten te vinden folio --- 79 --- facit --- 1 --- g(u)l(den) --- 1 --- deut

Jan Jacob Tulmans nempt aen van Denis Jacobs 1 st(uive)r fol. 126

Van sijn nije eerf 4 st(uiver) 5½ duijt folij(o) --- 1 gul(den) 5 st(uiver) 6½ duijt.

Jan Hermans ende Faess Janssen als momboirs van de kinderen

van Teunijs Hermans nemen aen van desen post 8 st(uiver) 5 deuten

folio 14. Hier nempt aeff de wed(uw)e Jan Heldens 6 st(uive)rs 3 deuten

folio 72 facit 10 st(uiver) 6½ deut. Faes Jan Tulmans neempt

aen van Ruth Thijss Maessen schatt 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 6½ deut

is te vinden folio 51 facit 1 g(u)l(den) 1 s(tuiver) 5 deut. Faess Jan Tulmans

neempt aen van Peter Maess van Sevenum 1 st(uive)r is te vinden

folio 79. Faess Jan Tulmans neempt aen van Peter Maess van

Sevenum 3 st(uive)rs is te vinden folio 79. Faes Jan Tulmans

neempt aen van Denis Tulmans 2 deuten is te vinden folio

126 facit 2 g(u)l(den) 7 deuten. Faes Jan Tulmans neempt aen

van den post van de kinderen van Marie Mijsers 1 st(uive)r

4 deuten is te vinden folio 50 facit 2 guld(en) 2 st(uive)r 3

deut. Geurt Keursten neempt aen drij st(uive)rs van den post

van Marie Meusers en sulcks in naeme van sijne swaeger

is te vinden folio 51 facit 2 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 3 deuten.

Geurt Keursten neempt aen van Leenaert Maessen 1½ deut

is te vinden folio 113 facit 2 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 4½ deut.


foto 61-101

 

(linker blad bovenaan nr. 121)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Evert Peters nempt aen van

Gerit Jan Snelle 3 stuij(ver) van wegen

Jan Snelle. Dese 3 stuij(ver) nempt aen Tijs

Heldens. Dese post nol.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Evert Peters nempt aen van Wilm Franssen

van ene morgen lans op den berch 3 stuij(ver) 3 ort

gekoft van Encke Krusberge folij(o) 72

Dese dreij stuver dreij ort nempt nu aen Anthoon Smets

folio --- 111.

 

            Nu Geurt Boom

Tilme Martens nempt aen van Gertge

Sijmons en van Jan Heldens schat --- 28 --- stuij(ver)

sevendehalf deut. Noch van Tijsken Heldens

kijnder van Blerick nempt Tilme aen

anderhalven stuij(ver) facit 30 stuij(ver) dardehalf deut.

Tilme nempt aen van Hendrick Schonck

5 stuij(ver) dardehalf deut min van enen morg(en)

lans. Tilme nempt af van sijn vaders schat 8 --- stuij(ver)

wie te vinde is fol. 73. Tilme nempt aen van Jan Sijberts

schat 17 stuij(ver) fol. 58 --- facit 3 g(u)l(den). Tilme nempt aen

van Aerdt Nelis Bolten schat 4 stuij(ver) een half deut te

vinde fol. 143. Tulman Martens nemt aen van sijn vader

schadt 2 --- st(uiver). Noch voor sijn broeder Jacob --- 1 --- stuver folio 73

facit 4 g(u)l(den) 7 --- st(uiver) een half deut. Hier nemt af Peter Thoon Smets

van eenen halven morgen landt anderhalven stuver

facit blift 3 g(u)l(den) 5 --- stu(iver) --- 4½ deut van nije eerf 4 stevers.

Willem Tulmans neempt hieraeff van sijn vaders schatt 1 guld(en) #

2 st(uive)r 2 oort blijft 2 g(u)l(den) 7 st(uiver) ½ deut folio 154. Soeckt tegenover.

 

(rechter blad bovenaan nr. 122 onderaan nr. 136)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Leennertie Baltus van haer .....

--- 2 --- g(u)l(den) enen stuij(ver) van haer vader wegen en Vaes

--- 36 --- stuij(ver) een deut van Cristijaen L.............

Hendrixs lant 4 stuij(ver) drij deute van haer

nije erf 2 stuij(ver) facit 4 g(u)l(den) 3 stuij(ver) 2 ort

Noch van Lomme lant int westerongs velt gro(ot)

55 roede een half den schadt 2 stuij(ver) anderhalf deut.

Hier nempt af van Cristiaen lant Drijs Tueniss

--- 2 --- stuij(ver) anderhalf deut van desen post.

Hier nempt af Gerit Jacob Snelle en Peter

Jan Smeets 2 g(u)l(den) 3 stuij(ver) twe ort een deut mi(n)

Noch neempt af Aret van der Schoet --- 18 --- (....)

drij deute een half deut.

Noch nempt Vaes Gijssen van den vors. post

--- enen gulde anderhalven stuij(ver) een ort een

deut min. Hier mede desen post

gemortijficeert.

----------------------------------------------------------

                        Nu Geurt Boom

# Van den post van Tilman Martens neempt aen

Paulus Tilmans 18 st(uive)rs is vinden folio 189 blijft

Hier van neempt aff Christiaen Leenaerts neempt aen

van desen post 4 st(uive)rs 2 deut is te vinden folio 92. Blijft

1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 6½ deut.

 

foto 61-102

 

(linker blad bovenaan nr. 123)

 

Dris Tuenisse nempt aen van Leens

van Tongerlo schat 12 stuij(ver) drij deute.

Noch 5 stuij(ver) van Bitse lant.

Van Leens van Tongerlo sijn nije erf nempt

Dris aen sevendehalf deut. Noch van Cristijaen

Hendrixs lant 2 stuij(ver) anderhalf deut

facit enen guld(en) drij deute.

Hier nempt af Gerardt Smeets van Cristijaens

lant 2 stuij(ver) anderhalf deut. Ergo blijft den

schat van Drijsse --- 18 --- stuij(ver) anderhalf deut.

Dris Tuenisse nempt aen meet consorten

8 stuij(ver) 5 deute folijo 39 is te vinde.

Noch nempt Dris aen meet consoerten van

Lomme lant 3 stuij(ver) te vinde folijo 39 ---

facit 29 stuij(ver) 6½ deut.

Noch nempt Dris aen van Wilm Gaerts meet consorte

10 --- stuij(ver) te vinde fol. 24 facit 21 st(uive)rs 5 deut. Hier nempt af

(va)n den post meet consoorte geschreven staet Tijs Gaerts 3 stuij(ver)

(va)n Lomme lant. Hier nempt af Jan Tuenisse 2 stuij(ver)

(va)n een eintie kamps after de huef. Hier nempt af Jan

(L)enarts anderhalve stuij(ver) van den alstreeck. Hier nempt

af Jan Jan Lenarts anderhalve stuij(ver) hercomende van

(d)en aelstreeck. Facit 12 stuij(ver) vijf deute Hier nemt aen

(....)f Stijnus Ponten --- 3 --- stuver van omtrent derde half verdel

landt folio 89. Hier nempt af Aerdt Peters vijf deuten

te vinden --- 116 facit 10 stuver. Soo blijlt Drijssen

schadt 28 --- stu(iver) anderhalf deut. Hier nemt af Jan

Geret Peters --- 6 --- stuver folio 153. Hijer nemt af Pouwels

Thijssen wegens de muelen --- 10 --- stu(iver) folio --- 156 --- blijft Drissen

schadt noch --- 12 stu(iver) a(n)derhalf deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 124 onderaan nr. 137)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

                        Dese post nol.

Jacob Haenen en Toen Haenen nemen aef

van Leens Gaerts schat, herkoemende van Frans

Hermans 18 stuij(ver) een half deut. Vant Haenen vijf (....)

7 deuten, vant nije erf achttehalf deut facit 24 deu(ten)

wije te vinden is folij(o) 12.

----------------------------------------------------------

 

Thoen Haenen van sijn beestevaders Frans Herm(ens)

en van sijn vaders van Haene wegens den schat

nemtp Thoen tot last van schat 12 stuij(ver) virdehalf d(eut)

wije te vinden is fo(lio) 13.

Noch mempt Thoon aen van sijn vrouwen vader schadt 6 stu(iver) soe

facijt 18 --- stu(iver) vierde half deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

            Dese post nol

Gerardt Leensen meet sijn susters nemen af

van Leens Gaerts schat herkoemende van Frans

Hermans 18 stuij(ver) een half deut. Vant nije erf

achtehalf deut facit 19 stuij(ver) wije te vinden is

fol. 12. Hier nempt af Kerst Vaesen 4 stuij(ver)

drij ort. Noch nempt hier af Truit Lensen,

Gerit sijn suster 4 stuij(ver) 3 ort. Blijft Gaert en

Trijnne schat noch --- 9 --- stuij(ver) ½

Dese post op dander sijt

 

foto 61-103

 

(linker blad bovenaan nr. 125)

 

Gerit Lensen nempt aen tot last van schat

van bestevader Frans Hermans en van sijn vader

Lens Gaerts en van Haenen lant 24 stuij(ver) vi.

virderhalf deut wije te vinde is fol. 13 ---

(....) 4 stuver 3 --- ort van Kurst Fassen vrouwen wegen sijn bij dese

bovenstaende 24 stuver vijerdehalf deut bij gekocht ende worden

door Geret Lijnsen betalt. Van sijn nije eerf --- 3 --- stever --- 1½ duijt

facit 1 g(u)l(den) 7 st(uive)rs 5 deuten Hendrick Linssen van sijn aenge-

cocht nieuw in den 1737 1 morgen 2 st(uive)rs facit 1 guld(en)

9 st(uive)rs 5 deuten van den nieuwst erft aengecocht in den

jaere 1741 2 st(uive)rs facit 1 guld(en) 11 st(uive)rs 5 deuten.

 

Nu Geurt Janssen op tongeloe

                                    van den hof tongerlo

Lammert Derixs van Nan sijn vrouwe wegen

2 g(u)l(den) 6 stuij(ver) een ort vorbehalde het nije erf

van Jan Sijmons wije te vinden is fol. 59.

Lamert Dierickx nemt aen van Dierick Fassen thendt

--- 29 --- stuver een deut ten dreij reijsen een deut meer te

vijnden folio --- 66 --- facit. Lamert nemt aen vant nije

erf van Jan Sijmons --- 2 --- st(uiver) 1 --- deut facit 3 g(u)l(den) --- 17 --- stu(iver)

--- 2 --- ort ten dreij reijsen een deut meer.

Hijer nijemt af Merrij Wilm Fassen van de thijendt heergekomen

van Dierick Fassen --- 29 --- stu(iver) een deut ten 3 reijsen een deut meer

facijt --- 2 --- g(u)l(den) --- 8 --- stu(iver) --- 3 --- deut. Hier van neempt aff Bastianus

Hillen van den hoff van tongelo 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 1½ deut ten

drij reijsen een halff deut meer is te vinden folio 154. Blijft

1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs ½ deut ten drij reijsen een halft deut meer. Geurt

Janssen neempt aen van de wed(uw)e van Hendrick Faessen 11 st(uive)rs

st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 76 facit 1 g(u)l(den) 15

st(uive)rs 6 7½ deut. Geurt Janssen van sijn aengecocht

nieuw erff in den jaere 1737 1½ morghen 3 st(uive)rs facit 1 guld(en)

1 g(u)l(den) 18 st(uive)rs 7½ deut. Hier van neempt aff Bastianus Hillen

6½ deut van het aengecocht nieuw blijft 1 guld(en) 18 st(uive)rs

                                                                        1 deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 126 onderaan nr. 138)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Reinken van den Broeck wegens Lom(me)

lant toe weeten twe morgen gelegen in

t weesteronghs velt geft jeder schat

--- 12 --- stuij(ver). Andres Toin Smets niemt aen van Reincken

van den Broeck 12 st(uiver) st(uiver) folij(o) 94.

                        Desen post nool.

 

Dese ond(e)rs. drij regels worden uijt gekeert

 

Denis Tilmans nempt aen meet consorte

van Tueniskens wegen --- 10 --- stuij(ver) 3 deuten ten

drij reisen een deut meer te vinden folij(o) 39.

--------------------------------------------------------

 

Denis nempt aen van Gerit Bolte schat elf stuij(ver)

twe ort fol. 54. Van Theuniske Truitis schat nempt

Denis aen vijf stuij(ver) anderhalf deut ten drij

reise een deut meer. Hier nempt af Peter van

der Schoot 2 stuij(ver) herkomende van Gerit Bolte

te vinde fol. 55. Hier nempt af Jan Heldens

2 stuij(ver) hercomende van Tuenis Bolte kijnder vant lan(t)

op de kemp te vinde fol. 72. Hier nempt af Kerst

Teunisse een half deut schats te vinde fo(lio) 141.

Denis nempt aen van sijn vaders Jacob Tilmans schat

vijf stuij(ver) vijf deute te folijo 79 facit 18 stuij(ver) een ort

ten drij reise een deut meer. Denis nempt aen van

sijn broeder Tulmans schadt 5 --- ort stuver folio 79 ---

facit 19 --- stu(iver) --- 2 --- ort ten dreij reijsen een deut meer.

Hijer nemt af Guert Thijssen --- een ort te vijnden folio 156.

Hiervan nempt aen Jan Jacobs Tulmans erffgen(amen) 1 st(uiver) fol. 120.

Hiervan nempt aff Bastianus Hillen 3 st(uive)rs fol. 86 159 facit

1 oort. Hiervan neempt aff Faess Jan Tulmans 2 deuten is te

vinden folio 120 facit 15 st(uive)rs ten drij reijsen een deut me(er).

Hendrick van Rensen neempt aen van sijn vrouwe vaeder

weeghen Denis Tilmans dese 15 st(uive)rs ten reijsen een deut

meer is te vinden folio 162. Ergo desen post nol.

 

foto 61-104

 

(linker blad bovenaan nr. 127)

 

                        Dese post nol

Leennert Smollers van Helden van Helden

wegens Lomme lant gelegen int westerongs

velt grot vier hondert 7 roeden geft jeden schat

sestijen stuij(ver) een deut ort. Dese sesthijen stuij(ver) een ort

nempt tot last nu vordaen Tijs Hille te vinde fol. 86.

---------------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Van This Classen schadt folijo te vijnden --- 89 wort alhier veerdell

Eerstelick nemt af Ursel Heldes van This Clasen schadt 1 --- stu(iver) --- 1 --- ort

van Peter Elsen landt. Alnoch neemt aen van This Clasen schadt

Bartien Dierickx --- 2 --- stuv(er) --- 2 --- ort van Henderick Schonck wegen en

vanden nijen bandt. Alnoch de kijnderen van Wilm Heldens

nemen af van This Classen schadt --- 3 --- stu(iver) van Geret Jan Snellen

en --- 2 --- ort stu(iver) van Henderick Schonck weghen

Ergo soo blijft This Classen schadt nu noch 1 g(u)l(den) --- 3 --- stu(iver) 3 ort.

Eulitie Beurskens neempt aen van Gerardt Peters schatt van den

gaerdt gelegen aen den kerck dijck 2 st(uive)rs is te vinden folio

152. Hiervan neempt aen Gerardt Aerth Peters va eenen

st(uive)r van het bembtien aen de kerck dijck is te vinden

folio 161. Hier van neempt aen Peter Franssen 1 st(uive)r van het

bembtien aen de kerckdijck soeckt hieronder. Hier nemen

aff de armen van Bree drij st(uive)rs hercommende van het landt

dat sa(lige)r Thijss Claessen aen ons armen gegeven heeft

is hergecommen van Chrijstiaen Spee is te vinden

folio 31 facit 1 g(u)l(den) 6 deuten. Hiervan neempt aff Peter

Hanraet 12 st(uive)rs 2 deuten is te vinden folio 128. Hier

van neempt aff Michiel Heldens 1 st(uive)r 4 deuten is te vinden

folio 133. Alnoch neempt Michiel Heldens aen 1 st(uive)r is te vinden

folio 133. Jan Maessen neempt aen van desen post 6 st(uive)rs is te

vinden folio 17.             Desen post noll.

----------------------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Peter Franssen nu Joanna Beurskens neempt aen den bovenstaende 2 st(uive)rs

van het bembtien gelegen aen de kerkdijck eenen st(uive)rs

facit hierboven 1 st(uive)r facit 3 st(uive)rs. Desen eenen st(uive)r

van het bembtien gelegen aen den kerck neempt aen Gerit

Aerth Peters is te vinden folio 161 / blijft 2 st(uive)rs. Dese

2 st(uive)rs betaelt Peter Anthoin Smeets uuijt het landt hercom-

mende van Joanna Beurskens gelegen achter Teunis Areth

Heldens hoeff alhier in het dorp. Is gesedt bij Peter

Anthoin Smets post is te vijnden folio 167. Ergo desen

                                    post noll.

 

(rechter blad bovenaan nr. 128 onderaan nr. 139)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

                        Dese post nol.

Peter Smoellers van Helden wegens Lomme

lant gelegen int westerongs velt grot enen

morgen geft jeder schat 6 --- stuij(ver). Dese

6 stuij(ver) nempt aen Jan Maese.

 

Peter Hanraets neempt aen van Thijss Claessen

schatt 12 st(uive)rs 2 deuten is te vinden folio

127. Peter Hanraets neempt aen van Peter Thoin

Smets 1 st(uive)r 4 deuten is te vinden folio 164 facit

13 st(uive)rs 6 deuten. Peter Hanraets neempt van

Hermen Boegherts van anderhalven morghen nieuw

3 st(uive)rs is te vinden folio 170 / facit 16 st(uive)rs

6 deuten. Van sijn nieuw erft door Andries Vermeulen

aengecocht in den jaere 1739 2 st(uive)rs facit 18 st(uive)rs

6 deuten. Peter Hanraets neempt aen van Pau-

lus Tilmans 6 st(uive)rs 3½ deut is te vinden

folio 149 facit 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 1½ deut.

 

foto 61-105

 

(linker blad bovenaan nr. 129)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wullem Juecke van Helden wegens Lomme

lant grot twe hondert tweendartich roede

een half geft jeder schat 9 stuij(ver). Dese 9 stuij(ver)

nempt aen Jan Maese.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gijsken Oetijens van Sevenum wegens Lomme lant

grot vier hondert 12 roede een half geft

jeder schat 16 stuij(ver) eenen halven.

 

(rechter blad bovenaan nr. 130 onderaan nr. 140)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wilhm Peter Tilmans geft inden schat van

sin vaeders wegen --- 15 --- st(uiver) mijn derdehalf deut.

Wilm nempt aen een deut van Peter sijn broder.

Wilm nempt aen van sijn broder Peter hercomende van den bos

ses deute te vinde fol. 38

Wilm nempt aen van Jeuckxken van Boecxmer

--- 3 --- stuver.

Noch nemp Wilm aen van sijn broeder Peter schadt

derdehalf deut facit --- 18 --- stu(v)er --- 7 --- duiten.

Peter Tulmans nempt van desen schatt van Willem Peter

Tulmans 10 st(uiver) 1½ deut van den bosch fol. 165. Jan Jacob Tulmans

nempt aen van Willem Peter Tulmans van den bosch 10

st(uiver) 1½ deut te vinden fol. 166. De armen van Bree nemen

aen van Willem Peter Tulmans 4 st(uiver) fol. 21 waermede

inbegrepen is den schatt vant nieuwe erff bedracht 5 st(uive)rs

4 deuten. Desen post noll.

 

Jaekop Peter Tilmans geft inden schat van

sin vaeders wegen --- 12 --- st(uiver) derde ha(l)ft deut.

Hier nempt af Peter Tilmans een deut.

Hier nempt af Jan Martens dardenhalfen stuij(ver) herkome(nd)

van ene halve morge lans gelegen aen desen sijde de herstraet

fol. 74.

Jacop Peter Tulmans nemp aen van sijn broeder

Peter anderhalven stu(v)er een oert folio 38.

Noch nempt Jacop aen van Jeuckxken van Bocxmer

--- 2 stu(v)er facit 13 --- stu(v)er vijerdenhalf deut.

Hier nemt af Lienaert This Klouten --- 2 --- stu(v)er te vinden 32

facit 11 --- stu(ver) 1 ort vijerdehalf deut. Jan Jacob Tulmans op

den bos nemt aen van Jan Jacob Reijnders schadt

elf stuver --- twee ort folio 57 facit 22 st(uiver) 7½ deut.

Jacob Janssen van sijn nije eerf 3 st(uiver) 5½ duijt noch van

sijn facit --- 1 --- guld(en 6 stuver 5 duten. Hier van neempt

aff Jan Jacob Tulmans elft st(uive)rs 3½ deut is te vin-

den folio 166. Soo blijft voor Jacob Janssen

15 st(uive)rs 1½ deut.

 

foto 61-106

 

(linker blad bovenaan nr. 131)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gerit Tijs Maessen van sijn vaders wegen

--- 9 --- stuij(ver) sevendehalf deut.

Dese boven stande 9 --- stuver ende sevende half deut

nemt nu aen Maes Thissen te vinden folio 114

            Desen post nol.

 

(rechter blad bovenaan nr. 133 onderaan nr. 141)

 

(let op, pagina 133 zit achterstevoren, de achterzijde vermeldt 132)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

f:      Derick Lijsbet Sijmons soen geft

jeder schattinge --- 2 g(u)l(den) 9 stuij(ver) een

deut min.

Hier nempt af Wilm Sijmons 13 stuij(ver)

vant t huis.

Hier nempt af Tijs Hillen dardenhalf

stuiver.

Hier nempt af Tijs Heldens

een deut.

Hier nempt af Gerit Heldens

----------------------------18 --- stuij(ver) ort

Hier nempt af Gerardt Reuls

--- 10 --- stuij(ver) van den nije kamp jo

Gerardt Baltus Snelle nempt af

van Derick Heldens --- 5 --- stuij(ver)

Hier mede dese vors. post gedotheert.

---------------------------------------

 

Gerit Heldens nempt aen van

f:    Derick Heldens --- 18 --- stuij(ver) 1 ort

van sijn vader Hendrick Heldens

------------------------- 10 --- stuij(ver) vijf deut.

Af genomen folij(o) 89

Gerit nempt af van Wilm Franssen schat

tot sijnne last 8 stuij(ver) een ort folij(o) 72

waer af Aret Peters de helft af heft.

Gerit nempt af van Peter Else schat 4 stuij(ver)

vijf deute te vinde fol. 62 facit .... 2 g(u)l(den) 1 stuij(ver) 1 deu(t)

Geret Heldens nempt aen van sijn vrouwen

weghen sijnen schadt 18 stu(v)er een ort

facit 2 g(u)l(den) 19 --- st(uiver) 3 --- deut. Aert Peters nempt

af van Geret Heldens schadt 2 ort stuvers

Hijer nemt af Lijns Smets eenen stuver

te vinden folio 30 facit 2 g(u)l(den) 17 st(uiver) 7 deut.

Hijer nemt af Jan Henderick Hermans Peter Elsen

heerkomen --- 4 --- stuver facijt 2 --- g(u)l(den) --- 13 --- stu(iver) --- 7 --- deut.

Bartien Dijerijckx nempt aen van This Dierick Helde(ns)

schat vant kempken --- 2 --- ort folio --- 138. Bartien Dier(ijcks)

(...) nee(mpt) hier van derdenhalf deut (....) 12 (....)

 

(in marge voor Bartien, aansluitend bij #:

Facit 2 --- g(u)l(den) --- 16 st(uiver)

7 deut)

 

foto 61-107

 

(linker blad bovenaan nr. 132)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald, delen ontbreken wegens beschading van het papier) 

Tijs Jan Heldens van Lijsbet Sijmons

wegen sijnne schat --- 2 --- gulde(n) 9 (....)

een deut min. Hier nempt a(....)

Tijs Hille dardenhalven stuij(ver) van t (land)

dat hij gekoft heeft van Tijs (....)

gelegen in de schoere tuschen (....)

wegh. Tijs Jan Heldens nemp(t)

aen van f:   Derick Heldens een (....)

Hier nempt af Frans Helden --- 26 --- stuij(ver)

Hier nemp af Gerit Baltus Snelle ene

guld(en) twe ort stuij(ver). Hier mede dese (post)

nol.

 

(rechter blad bovenaan nr. 134 onderaan nr. 142)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Frans Lijsbet Sijmons soen geft jeder

schattinge --- 2 --- g(u)l(den) 12 --- stuij(ver) een deut

min. Frans nempt aen van Tijs

Jan Heldens --- 26 --- stuij(ver) folijo 132

facit 3 g(u)l(den) 18 st(uiver) 1 deut.

Lennert Wolters nemt af vandesen schadt van

anderhalven morgen aenden tongerlo padt 9 stu(iver).

Noch nemt Lennert Wolters af van eenen morgen

landt tegen de velse huijser 5 --- st(uiver) te vijnden 145

facit 3 g(ulden) 4 st(uiver) 1 deut. Die erfgenaemen Frans Heldens

niemen aen van Linnart Wolters 3 st(uiver) foli(o) 145.

Andres Smets niemt aen van Frans Heldens 1 g(u)l(den) 7 st(uiver)

foli(o) 94 faecijt 2 g(u)l(den) 2 st(uiver) 1 dut. Leenaert Wolters

neempt aen van desen post 1 g(u)l(den) 1 stuijver ½ deut

is te vinden folio 145. Gijsbertus Reulus (sic: Reuls) neempt

aen van desen post 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 1 deut is te vinden

folio 139. Desen post noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Uuersel Heldens van haer vader

Hendrick Heldens wegen 8 stuij(ver) een

deut afgenomen folijo 89.

Ursel de weduwe van Hendrick Heldens

nempt aen van Derick Heldens 7 st(uiver) ort

te vinde fol. 91 facit 15 st(uiver) 3 deuten.

Uursel Heldens nempt aen van This Clasen schad

van Peter Elsen landt 5 ort stu(iver) te vinden --- 127 ---

facit 16 --- st(uiver) 5 deut. Hier nemt af Wijlm Josten Ursels

schadt 7 --- st(uiver) 5½ deut folio 163. Noch nemt af Claes

Josten van Ursels Heldens schadt 7 stu(iver) 5 stu 5½ deut

folijo --- 163. Soo blijft voor Geret Berghs noch 5 --- ortt.

Dese 5 oort heeft aengenoemen Wolter Gerart Berghs

is te vinden folio 181. Ergo desen post noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

D'erfgenaeme van Wilm Heldens

van Hendrick Heldens haer beeste

vader -------------- 8 --- stuij(ver) een deut

afgenomen folijo 89. Hier nempt af

den scholtis vanden kamp achter sijnen huis

--- 4 --- st(uiver) 3 --- ort te vinden folio --- 75 ---

facit 3 stu(iver) --- 3 --- deuten. De erfgenamen van Wilm

Heldens nemen aen van This Clasen schadt 3 stu(iver) van

Geret Jan Snellen Henderick en 2 ort stu(iver) van Henderick Schonck folio 41

facit 6 --- stu(iver) --- 7 --- deut. Hier van neempt aff Lijsbeth Heldens 2 st(uiver)

Hiervan neempt aff Jan Gerart Peters 2 st(uive)rs 7 deuten

is te vinden folio 163. Hendrick Peters neempt aen 2 st(uive)rs is te

(vin)den 172 waermede desen post noll. 

 

(in marge voor D'erfgenaeme:

.etijen)

 

foto 61-108

 

(linker blad bovenaan nr. 135)

 

M(emoriaal)

 

Wilm Ingenoet Jacob Verrijt en

Derick Raijmakers meet consorten nemen aen van

Kerstije Vaese schat wegens Kas hof

herkoemende van Lom .. gl

--- 19 --- stuver een deut. Hier van neempt aff

Keerst Faessen drij oort is te vinden folio 22

facit 18 st(uive)rs 3 deuten.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Lens Marten van sijn vaders schat nempt

aen 5 stuij(ver) te vinde fol. 73.

Thrijn weduwe Lijns Martens nemt aen van

Marten Tulmans schadt 2 --- stuver folio 121

facit 7 --- stu(iver). Hier van neempt aff Jan Vervoort 7 st(uive)rs is

te vinden folio 171. Soo blijft 2 st(uive)rs. Hier van neempt

aff de kercke alhier 2 st(uive)rs is te vinden folio 179.

                        Desen post nolt

 

Grijtie Martens nempt aen van sijn

vaders schat 5 stuij(ver) 3 ort te vinde fol. 73

Frans Thissen nemt aen van sijn vrouwen

vader Marten schadt eenen stuver dreij ort folio 121

facit 7 --- st(uive)rs 2 ort. Frans Thissen nemt

aen van sijn vaders schadt 6 st(uiver) 1 deut fol. 40

facit 13 stu(iver) 5 deut. Hier van niemt aen Hendrick

Tulmans 2 st(uiver) foli(o) 19. Frans Tijsschen van sijn nie

eerf 4 st(uiver) facit 15 st(uive)rs 5 deuten.

 

(rechter blad bovenaan nr. 140 onderaan nr. 143)

 

(ingestoken briefje dat blz. 136-139 ontbreekt, ondernummer loopt echter wel door)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Chatrijnna de dochter van Lenne Claese

nempt tot last van schat --- 10 --- stuij(ver)

sesdehalf deut te vinde fol. 81.

Andries Anthoin nempt aen van Catharina Leenne

Claessen te weeten desen boven genoemden schatt te

weeten 10 st(uiver) sesdehalf (deut) is te vinden folio 94.

 

Merrij Leennens dochter nempt tot

last van schat van haer vader --- 10 --- stuij(ver)

sesdehalf deut te vinde fol. 81.

Peuken Lennens niemt aen hier tegen over

dese schat nu nool.

 

# Van den post van Gijsberth Reuls neempt aen

Leenaert Wolters 1 g(u)l(den 1 st(uive)rs ½ deut hercomende

van Franss Lijsbeth Simons is te vinden folio

145 blijft 3 g(u)l(den) 3 st(uive)rs ½ deut soekt

hierteghen over.

 

foto 61-109

 

(linker blad bovenaan nr. 141)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jenneke Kuene kijnder van Merlo

nemen tot last van schat van Gerit

Bolten enen guld(en) 2 stuij(ver) twe ort te vind(en)

fol. 54. Tijs Hille nempt aen van of af

van Jenneke Kuene schat hier boven vermelt

2 stuij(ver) hercoemende van Gerite Bolten lant

aen de herstraet te vinde fol. 86.

Hier nempt af tot sijnne laste Peter

Vanderschot --- 10 --- stuij(ver) een ort.

Hier nempt af Wilm Bolten tot sijnne last

--- 10 --- stuij(ver) een ort.

Hir mede dese post gemortificeert.

 

Kerst Tuenisse nempt van Tuenis

Truijtis schat aen tot sijnne laste

vijf stuij(ver) anderhalf deut wije te vind(en)

is bij Denisse schat fo(lio) 126.

Alnoch nempt Kerst aen tot last

van schat van Gerit Bolte eelf stuij(ver)

twe ort te vinde fol. 54. Hier nemp(t)

af Wilm Bolte 2 stuij(ver) hercomende van

Gerit Bolte te vinde fol. 37. Tijs Hille

nempt aen van desen schat 2 stuij(ver) hercomen(de)

van t lant van Tuenis Bolte kijnder te vind(en)

fo(lio) 86. Kerst nempt aen tot sijnne lasten

van Denis schat een half deut fol. 126.

Hier nempt af Aret Peters vijf ort stuij(ver)

hercomend van Bolte huis fol. 116 facit 11 --- stuij(ver) ½.

Hier nemt af Jan Wilm Bolten den naer

sooen anderhalven stu(v)er te vinden --- 147.

Hijer nemt af Jan Wilm Bouten vant

landt aenden bout 4 stu(iver) folio 147.

Hier nemt af Peter Vanderschoot 7 deuten

blift noch --- 5 st(uiver) 1 --- deut. Hier nemt af Guert Thisen

--- een --- ort. Hier neempt af Jan Heldens .................

.... Soo blijft desen schat noch 8 deuten #

 

(rechter blad bovenaan nr. 142 onderaan nr. 144)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wilm van Ner van der Horst nempt af

van Nelis Balte schat 5 stuij(ver) virdehalf deut

te vinde fol. 89. Jan Maessen nemt aen

dese 5 --- stuver vijerde half van Welm van

Neer te vijnden folijo --- 17.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tijs Nelis Bolten soen nemp aen tot

last van schat van sijn vaders wegen 5 stuij(ver)

virdehalf deut te vinde fo(lio) 89.

Henderijck Tulmans aen desen schat van This Nelijs

Bolten soen ad --- 5 --- stu(iver) vijerdehalf deut te vijnden

folijo --- 19. Desen post nol.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tijs van Velde den schoen soen van Nelis

Bolten soen sa(lige)r 5 stuij(ver) virdehalden deut tot

sijnne last van schat te vinde fo(lio) 89. Dese

vijff st(uive)rs drij ende een halff deut neempt aen

Bastianus Hillen is te vinden folio 154.

            Desen post noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Gritie Nelis Bolten dochter nempt tot

last van schat van haer vader sa(liger) 5 stuij(ver)

virdehalf deut te vinde fo(lio) 89. Dese vijft

st(uive)rs drij ende een halff deut neempt aen Gerardt

Hermans is te vinden folio 8.

            Desen post noll.

 

foto 61-110

 

(ingestoken briefje dat blz. 143-146 ontbreekt, ondernummer loopt echter wel door)

 

(linker blad bovenaan nr. 142)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Nelis Bolte kijnder soen nempt tot

last van schat van sijn vaders wegen 4 stuij(ver)

te vinde fo(lio) 89. Henderijck Tilmans nemt

dese 4 stuver van Jan Nelijs Bouten soen

te vijnden folio --- 19.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Aret Nelis Bolten soen nempt tot

last van schat van sijn vaders wegen

5 stuij(ver) virdehalf deut waer af Tilme

Martens afgenomen heft 4 stuij(ver) een

half deut ergo soe rest den vors.

Aret noch te geven facit elf deute

te vinde fol. 121 en fo(lio) 90.

Henderijck Tulmans nemt aen dese elf deuten

van Aerdt Nelijs Bouten te vijnden folio --- 19.

 

(rechter blad bovenaan nr. 147 onderaan nr. 145)

 

Lijsbet de weduwe van Wilm Bolten

nemt aen van schadt van Wilm Bolten herkoe(mende)

van den selven schadt 35 stu(v)er 3 --- duijten wie

te vijnden folio --- 37. Lisbet nempt aen nu haeren

soon Jan van Kurst Bolten schadt anderhalven

stu(v)er te vijnden folio --- 141 --- facit 36 --- st(uiver) 7 deut.

Jan Bouten nemt noch aen van Kurst Bouten vant

landt aenden bout --- 4 --- stu(iver) te vijnden folio --- 141 ---

facijt 2 g(u)l(den) --- 7 --- deut.

 

(in marge voor Lijsbet:

Gerit Wilm Bouten nemt af van desen schadt 9 --- st(uiver) 2 ort

folio --- 1600

Henderick Jacobs nemt af 4 st(uiver) 2 ort folio 161.

Hermanus Guerts nemt af van desen schadt 4 st(uiver) 2 ort folio --- 161.

Desen post null)

 

Guert Thissen nemt aen van desen schadt 6 --- deuten f(a)c(it) 15 d(eut)

Jan Bouten nemt hijer af sijnen eijghen schadt van Kurst

Bolten 7 s 5 stu(iver) --- 2 --- ort folio 158 blift 34 st(uiver) 5 d(eut).

Hier nemt af Henderick Aerdts 4 st(uiver) 2 ort folio 41.

Jan Bouten nemt af 4 st(uiver) 2 ort folio --- 158. Noch Tuenis

Bouten nemt aen van desen schadt 4 st(uiver) 2 ort folio 160.

Blijft noch --- 2 st(uiver) 5 --- deuten. Marie Bolten nempt aff in naeme

van d erffgen(amen) van Willem van Lijsbeth Bolten 2 st(uiver) 5 deuten

                        is te vinden fol. 37.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Lijsbet Encken Kremers dochter nempt aen van

schadt van Claes Kremers weghens anderhalven morgen

inde schoor --- 7 --- st(uiver) een ort te vinden folio --- 73.

Aerdt Peters nemt aen dese 7 stu(iver) een ort van

Lijsbet Kremers waer mede desen post nol.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Leenaert Wolters neempt aen voor de kinderen van

Thijss Peters ende Frens Derick Schreurs 4 st(uive)rs 5 deut

ende ten drij reijsen een deut meer en van den schatt van

Thijss Peters is te vinden fol. 146 des in Peter Smet

neempt aen dese 4 st(uive)r 5 deuten ten drij reijsen

een deut is te vinden folio 21.

 

                                               Claes Kremers 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Suseij Kremers nempt aen van schadt van twee

half morghen geleghen op deel noch anderhalf verdel

geleghen nemen Claes Gelen camp --- 7 --- st(uiver) een ort

te vijnden folio 73. This Klasen nempt aen

van Suseij Kremers schadt anderhalven stuver

te vijnden folio 89 facit 5 --- st(uiver) --- 3 ort. Hier van

neempt aen Jan Vervoort 5 st(uive)rs 3 oort is te

vinden folio 171 waermede desen post noll.

 

foto 61-111

 

(linker blad bovenaan nr. 148)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Frans Hermens nemt aen van Claes Kremers schadt

weghens het landt achter den raem --- 7 --- st(uiver) een ort

te vinden folio --- 73. Hier van nemen aff d'erffgen(amen) Gerardt

Snellen 2 st(uive)rs is te vinden folio 103. Jan Dries Verkoeijen

neempt aff van desen post 5 st(uive)rs 2 deuten is te vinden

folio 108. Desen post noll.

 

            Nu Frides van Knuppenbergh

Johannes Krompvoet nemt aen van haer vader Jan

Kopmans met sijn swaegersen Sebijlla --- 12 st(uiver) 1 --- ort t..

ende van Smets hoef --- 35 --- stuver te vinden folio 20.

Noch van Peter Kopmans van Smets hoof 25 stuver folio

facijt --- 4 --- g(u)l(den) --- 2 --- st(uiver) --- 1 --- ort.

Dese 4 g(u)l(den) --- 2 stu(iver) --- 1 --- ort nemt nu aen of staen tot last

van Lijenart Peemans tot Blerick.

 

Stijnken weduwe van Jacob Bijtsen nemt aen

vanden hollart --- 3 --- st(uiver) 5 deuten te vijnden folijo 78.

 

(rechter blad bovenaan nr. 149 onderaan nr. 146)

 

Nu Paulus Tulmans

Jan Tulman Martens nemt aen van sijn

vrouwen weghen oft haer vader Pouwels Bijtse

--- 14 --- stuver sevende half deut folio 78.

Jan Tulmans nempt aen vanden hollart 3 stu(ver) --- 5 deut

facit --- 18 --- st(uiver) 3½ deut. Hier van Poulus Bitssen niemt aen Hendrick

Tulmans 4 st(uiver) folij(o) 19 van sijn nije eerf 7 st(uiver) 6½ duijt. Jan

Tulmans neempt aen van Pauwels Bitsen post 3 st(uiver) 5 deuten is

te vinden folio 78. Alnoch neempt aen Jan Tulmans van

Paulus Bitsen post 11 st(uiver) 6½ deut folio 78. Matthijs van

Deursen neempt aen van desen post 2 st(uiver) is te vinden folio 158

facijt 1 guld(en) 15 st(uiver) 5½ deut. Jan Tulmans neempt aen van

Peter Houben schatt 5 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 6 fa-

cijt 2 g(u)l(den) 1 st(uive)rs 1½ deut. Hiervan neempt aff Andries Everts

6 st(uive)rs van het heeskens is te vinden folio 185 blijfft

1 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 1½ deut. Hier van neempt aft Christiaen

Leenaert 7 st(uive)rs 5½ deuten vinden folio 92. Hier van

neempt aff Peter Hanraets 6 st(uive)rs 3½ deut is te

vinden folio 128 facit 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs ½ deut.

 

Jan Hermans nemt aen van Pouwels Bijtsens

sijnder vrouwen vader weghens --- 14 --- stuver seven deuten

te vinden 78.

Jan Hermans nempt aen vanden hollart 3 --- stu(iver) --- 2 --- ort

een half deut ten dreij reijsen een deut meer.

Jan Hermans nemt aen van sijn vaders schadt 19 --- stu(iver)

ses deuten een half deut folio --- 14 facijt 38 --- stu(iver) --- 1 ort

ten dreij reijsen een deut meer. Van sijn nije eerf 7 st(uiver) 6½ duijt

fasij --- 2 gul(den) 6 --- st(uiver) een half duijt. Jan Hermans neempt aen

van Geurt Peter Smets 1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs een oort is te vinden

folio 110. Jan Hermans neempt aen van Jan Bitsen

schatt 1½ st(uive)rs is te vinden folio 112 facit 3 g(u)l(den)

8 st(uive)rs drij oort en een halff duit ten drij reijsen een deut meer.

Jan Hermans neempt aen van den schatt van Peter Houben

5 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 6 facit 3 g(u)l(den) 14 st(uive)rs

2½ deut ten drij reijsen een deut meer. Jan Hermans neempt

aen van Jan Bitsen post ½ deut is te vinden folio 112. Jan

Hermans neempt aen van de wed(uw)e Peter Hermans ½ deut is te

vinden folio 110 facit 3 guld(en) 14 st(uive)rs 3½

ten drij reijsen een deut meer.

 

foto 61-112

 

(linker blad bovenaan nr. 150)

 

Jan Jan Houben van Pouwels Bijtsen weghen

elf stuver sevende half deut te vunden folio 78.

Jan Jan Houben nempt aen van den hollart 3 --- st(uiver) 5 deut

Jan Houben nemt aen van huer kijnder schadt

--- 3 --- stuver 3 --- ort folio --- 151 facit 19 --- st(uiver) anderhalf deut

Hijer heft Mathis van Duersen afgenomen --- 2 st(uiver) vant huijs aen

gen ende van Pouwels Bijtsen wegen. De 3 stu(iver) 3 --- ort van

Jan Houben aengenomen sij(n) nu wijeder bij haeren vader Jan

Houben schadt getrocken te vijnden foolij(o) --- 82 soeckt nu --- 42.

 

Jan Henderick Hermans nemt aen van Guert Ver-

koien van eenen halven morghen landt 2 --- stuver.

Noch nempt Jan Hermans aen van Guert Verkoijen

van eenen halven morghen landt 7 --- deute folio 21.

Jan nempt aen van This Enghels schadt van ander-

halven morghen landt 6 --- stu(iver) --- 1 ort folio --- 99

facit 9 --- st(uiver) 1 deut. Jan Hermans nemt aen van

Jacob Wilms schadt --- 3 --- st(uiver 3 --- ort folio 57 --- facit 12 --- 7 deut.

Jan nempt aen van Geret Heldens schadt herkomende van

Peter Elsen 4 stuver facit 16 --- st(uiver) 7 --- deut.

Jan Henderick Hermans nempt aen van Merrij Martens van

dreij verdel landt tegen engels camp --- 3 --- stuver facit 19 st(uiver) 7 deut.

Jan nemt aen van Jan Jacob Reijnders schadt van eenen

halven morgen landt 2 stu(iver) --- 2 --- ort fol. 57 --- facit 22 st(uiver) 3 deu(t).

Jan Henderick Hermans nemt aen van vaders wegen

Guert Verkoijen schadt anderhalven stuver folio 67.

Jan nemt aen van Jan Jacob Reijnders schadt of

Juckxken van Bocxmer schadt vijf ort folijo 57

facit 25 stu(v)er een deut van sijn nije eerf 2 stevers.

Gerart Aerth Peters neempt aen 3 st(uive)rs is te vinden

folio 161 blijft 24 st(uive)rs 1 deut. Jan Hendrick Hermans

neempt aen den schatt van Derick Wolters 1 g(u)l(den) 2 st(uive)rs

7 deuten is te vinden folio 61 facit 2 guld(en) 7 st(uive)rs.

Hier van neempt aff Hendrick Gerarts 2 st(uive)rs is te vinden

folio 177 blijfft 2 guld(en) 5 st(uive)rs.

 

(rechter blad bovenaan nr. 151 onderaan nr. 147)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Houben kijnder te weten Jan Peter

ende Henderick nemen af samen van Jan

Houben haer vaders schadt 13 --- stuver --- 1 --- deut mijn te vinden

folio 82. Noch nemen ne.de vornomde

kijnderen af van Jan Teuwen schadt 8 stuver

--- 3 --- deuten folio --- 68 --- facit 21 --- st(uiver) 1 ort.

Hijer nijmt af Jan Geret Peters --- 10 --- stuver

Hijer nijemt af Peter Houben --- 3 --- st(uiver) --- 3 --- ort

Hijer nijemt af Jan Jan Houben 3 --- st(uiver) 3 --- ort

Ergo soo blijft noch voor Henderick Jan Houben

--- 3 --- st(uiver) --- 3 --- ort. Dese 3 st(uiver) 3 ort van Henderick Houben

sijn wijeder bij Jan Houben schadt getrocht als oock sijn ander

broeders.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Wilm Gerets niempt aen van sijn vader

Geret Peters weghen --- 7 --- st(uiver) 2 ort folio 107.

Wilm Gerets nempt aen van This Peters schadt 2 st(uiver)

--- 3 --- deuten een half deut folio 146.

Hier nempt af Geret Geret Peters van een stuck landt

aende herstraet --- 7 --- st(uiver) folio 152.

Noch nempt hier af Lennert Wolters van eenen

bandt 2 stuver folio 145.

Noch nempt af Welm Hermans van een endtien landt

--- 7 --- deuten folio 59 --- en een half deut.

--------------------------------------------------------

 

Peter Gerets nempt aen van sijn vader Geret

Peters weghen --- 7 --- st(uiver) 2 --- ort folio 107.

Hier nemt af Lennert Wolters van eenen bandt aent

laervelt 2 --- stuver folio --- 145. Hijer nempt af Janus

Hijllen van eenen halven morgen landt int broekervelt 2 --- stu(iver)

blijft 3 --- stu(iver) 2 ort. Jan Martens nemt af van Peter Gerets

schadt van eenen morgen lant int broeckervelt 4 --- stu(iver) den

halven stuver die over is sal sigh op een ander vinden.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Lennert Gerets nempt aen van sijn vader weghen

schadt Geret Peters --- 7 --- st(uiver) 2 ort.

Hier nemt af Henderick Peters --- 3 --- stu(iver) --- 3 --- ort

Hijer nemt af Dierick Thissen --- 3 --- stu(iver) --- 3 --- ort folio 117.


foto 61-113

 

(linker blad bovenaan nr. 152)

 

Geret Geret Peters nemt aen van sijn vaders

schadt elf stuver 3 ort een half deut folio 107

Geret Peters nemp aen van Wilm Gerets schadt

van een stuck landt aende herstraet 7 --- stuver

folio --- 151 facit 18 st(uiver) sevende half deut.

Geret Peters nemt aen van sijnen broeder Lodevijcus --- 7 --- st(uiver) 2 ort

facijt 26 stu(iver) --- 2½ deut. Geret Peters nemt aen van

sijn broeder Jan Peters schadt 7 st(uiver) 2 ort.

Noch nemt Geret aen van Geret Jacob Sijmons

schadt 3 stu(iver) --- 7 --- deuten van eenen morgen landt

facit 37 st(uiver) .. --- 5½ deut. Dese 3 stuver ende

--- 7 deuten nemt nu aen Jan Maessen te vijnden fol. 17

Geret Peters nemt aen van sijn vrouwen vaders

schadt Geret Smets --- 15 st(uiver) 2 ort folio 105

Geret nemt aen van Frans Jansen van eenen morgen

bandt aenden kerckdick --2--stu(vers) folie     facit 2 g(u)l(dens) 1 s(tuver) 2½ deut

hijer nemt af Dierick Peters Peter Dierijck Thijssen van eenen

morgen nije erf op tongerlo neffens Jan Nabben erf eenen stu(iver)

te vijnden folio 78.              Hendrick Tulmans niemt aen van

Geret Peters 4 st(uiver) foli(o) 120. Andres Antoin Smets niemt aen

van Geret Peters 2 st(uiver) facij 94. Van nie eerf 5 st(uiver) aengekocht

in iaer 1711.  Hier van neempt aff Eulitie Beurskens 2 st(uive)rs

van eenen morghen baendt aenden kerck dijck hierboven vermelt

is te vinden folio 127 facit 2 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 2½ deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Sijmon Geret Peters nempt aen van sijn vaders

schadt 7 --- st(uiver) 2 --- ort 107. Hijer nemt af This Peters

--- 2 stu(iver) --- 3½ deut folio 146

De meer rest nemt aen Jan Sijmons te weten --- 5 --- st(uiver) een

half deut.

 

Van desen boven staenden post van Gerardt Peters nempt

aff de erffgen(amen) van Hendrick Faessen van eenen morghen

lant ontrent de laer herstraete 3 st(uive)rs 2 oort is te vinden

folio 77.  Hier van nemen aft de erffgen(amen) van Ludovicus

Peters seven st(uive)rs 2 oort van ongevehr twee morgen landts

aen gaelens weegkens is te vinden f(olio) 93 facit 1 g(u)l(den) 16 st(uiver)

2½ deut. Hiervan neempt aff Gerardus Faessen 11 st(uive)rs

2½ deut is te vinden folio 182. Hiervan neempt

aff Matthijs Hillen 2 st(uive)rs is te vinden

folio 182 # soeck tegen over.

 

(rechter blad bovenaan nr. 153 onderaan nr. 148)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

 

Jan Geret Peters nempt aen van sijn vaders

schadt 7 --- st(uiver) 2 ort folio 107. Jan Geret Peters

nemt aen van Dries Tuenesen schadt 6 --- stu(iver) folio --- 123

Jan Geret Peters nemt aen van Jan Houben

kijnder vant huijs den borbergh --- 10 --- stu(iver) te vijnden

folio --- 151 --- facit 23 stu(iver) --- 2 ort.

Hijer nemt af Geret Peters --- 7 --- stu(iver) --- 2 --- ort.

Hijer nemt af Jan Heldens van eenen morgen lant

hercomen van Dries Tuenesen --- 6 --- stu(iver) soo blijft

noch voor Geret Ramakers --- 10 --- stu(iver).

Van sijn nie eerf --- 4 st(uiver) fase 14 st(uiver). Hiervan neempt

aff Jacobus Jan Jacobs 10 st(uive)rs is te vinden folio 136.

Hiervan neempt aff Arnoldus Daeniels 4 st(uive)rs is te

vinden folio 156 ergo noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Lodewickus Geret Peters nempt aen van sijn

vaders schadt 7 --- st(uiver) 2 ort folio --- 107.

Dese 7 --- stu(iver) --- 2 ort nemt aen Geret Peters.

 

De erffgen(amen) van Lodowicus Peters nemen aen van Gerardt

Peters Schatt van ongevehr twee morgen landts aen gaelen

weegkens seven st(uive)rs 2 oort is te vinden folio 152 facit

7 st(uive)rs 2 oort.

 

# Van den post van Gerart Peters neempt aff

Jacob Areth Heldens 3 st(uive)rs 2 oort is te vinden fol.

177. Hier van neempt aff Gerart Gerart Peters den soon

van Gerart Aerth Peters 13 st(uive)rs 4 deuten is te vinden

folio 182. Blijft 6 st(uive)rs voor eenen morgen

landt gelegen int westeringhs velt.         Modo d'heere

van Lom.

 

foto 61-114

 

(linker blad bovenaan nr. 154)

 

Henderick Geret Peters nempt aen van sijn

vaders schadt 7 --- st(uiver) 2 ort folio 107. Hendrick

Gerardt Peters neempt aen van Trutien Sijmons kinderen

4 st(uive)rs ses deuten ten vier reijsen een deut meer is te

vinden folio 25 facit.  Hendrick Gerardt Peters neempt

aen van Peter Derick Thijssen 2 st(uive)rs is te vinden folio 78

facit. Hendrick Gerardt Peters neempt aen van Thijs

Kremers 1 g(u)l(den) 14 st(uive)rs 5 deuten is te vinden folio 59 facit

2 g(u)l(den) 8 st(uive)rs 7 deuten. Hendrick Gerardt Peters neempt

aen van Peter Tulmans schatt 2 st(uive)rs is te vinden folio

165 facit 2 g(u)l(den) 10 st(uive)rs 7 deuten. Hendrick Peters

neempt aen van den post van Willem Heldens weghens

sijn aengecocht erff 2 st(uive)rs is te vinden folio 134 facit

2 g(u)l(den) 12 st(uive)rs 7 deuten van sijn aengecocht nieuw erft 2 st(uive)rs 1 deut

                                                facit 2 guld(en) 15 st(uive)rs

------------------------------------------------------------------------------------

 

Wijlm Tulman Martens nemt aen van Lijsbet

Bijtsen schadt 7 st(uiver) 2 --- ort te vijnden folio --- 50.

Noch nempt Wijlm Tulmans aen van Jan Jacob Teuwen

schadt vant goedt aende heij --- 18 --- stuver --- 2 --- ort te vijnden fol. 22

facit 26 stu(iver). Wilm nemt aen van Geret Jan Snellen schadt

--- 6 --- stu(iver) vant goet aende heij facit --- 32 --- stu(iver). Willem

Tulmans neempt aen van sijn vaeders schatt 1 guld(en) 2 st(uive)rs 2 oort

te vinden folio 121 / facit 2 guld(en) 14 st(uiver) 2 oort.

 

Janus Hijllen nemt aen van sijn vaderschadt This Hijllen

--- 27 --- stuver 3 --- deuten folio --- 86.

Janus nempt aen van Peter Gerets van eenen halven morgen

lant int broeckervelt --- 2 stu(iver) facit 29 st(uiver) 3 deut.

Janis Hillen nempt aen den schatt van Denis Tulmans 3 st(uiver) 126.

Van sijn nije eerf 2 stevers fasij 1 gul(den) --- 14 st(uiver) 3 duijten.

Bastianus Hillen neempt aen van Gerardt Schreurs 2 st(uive)rs 1 oort

is te vinden folio 73. Bastianus Hillen neempt aen van

Thijss van Velden 5 st(uive)rs drij ende een halff deut is te vinden

folio 142. Janis Hillen neempt aen van Hendrick Peters

2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio 71 facit 4 g(u)l(den)

5 st(uive)rs 1½ deut. Bastianus Hillen neempt aen van Laemert

Dericks van den hoff op tongelo 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 1½ deut ten

drij reijsen een haelff deut meer is te vinden folio 125

facit 5 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 3 deut ten drij reijsen een halft deut meer.

Bastianus Hillen nempt aen van Peter Anthonie Smets .....

.................. # soeckt teghenover

 

(rechter blad bovenaan nr. 155 onderaan nr. 149)

 

Johannes Gijlthousen meet sijn swaegersen hebben

aen genomen van Anthonus Hermans schadt aen

de weij en landt en Lommen landt in westerijnghs

velt 5 --- stu(ver) --- 2 --- ort.

 

Dijerijck Tulmans nemt aen tot last van schadt van

sijn vaders weghen --- 6 --- stuver te vinden folijo --- 19.

Hiervan neempt aff de wed(uw)e Hendrick Tulmans 3 st(uive)rs

is te vinden folio 19 blijfft 3 st(uive)rs.

 

            Nu Tilleman Faessen

Wilm Tulman Fassen nemt aen van sijn vaders Tulman Fassen

schadt 6 --- stuver --- te vijnden folio --- 19.

 

Blijfft Bastianus Hillen post 3 guld(en) 15 st(uive)rs 1½ deut

ten drij reijsen een halft deut meer.

 

# Bastianus Hillen neempt aen van den post van Jan

Teunissen van de huijs en camp 7 st(uive)rs is te vinden folio

146. Bastianus Hillen neempt aen van den post van Jan

Teunissen 2 st(uive)rs van een eintie camps gelegen achter

Teunis Heldens hoff is te vinden folio 146 facit 5 g(u)l(den) 18 st(uiver)

3 deuten ten drij reijsen een halff deut meer. Hier van

neempt aff Thiss Hillen 2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1 deut

is te vinden folio 182 blijfft 3 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 2

deuten ten drij reijsen een halft deut meer. Van sijn aen

gecocht nieuw erft 1 st(uive)r 3 deut 3 guld(en) 16 st(uive)rs

5 deuten ten drij reijsen een halft deut meer. Bastianus

Hillen neempt aen van Geurt Janssen op tongeloe 6½ deut

is te vinden folio 125. Hiervan neempt aff Willem

Dorssers 2 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio ...... soekt tege(enover)

 

foto 61-115

 

(linker blad bovenaan nr. 156)

 

Pouwels Thissen nijempt aen van Geret Wijlms

tot Blerijck herkomende van de muelen --- 10 --- stuver

te vijnden folio --- 24.

Noch nemt This Pouwelsen Thissen aen van Dries Tuenesen

schadt wegens de muelen --- 10 --- stuver te vinden folio --- 133

Pouwels nemt aen van This Guerts schadt van wegens

de muelen twee stuver twee ort folio 23

facit 22 st(uiver) 2 ort.

 

Guert Thijssen nemt aen van Peter vander Schoot schat

vant kempken in dorp --- 6 --- deuten te vijnden folio --- 55.

Noch nemt Guert Thijssen aen van Denis Jacobs --- een ort.

Noch nemt Guert Thijssen aen van Kurst Bouten schadt --- een ort

Guert Thissen nemt aen van Lijsbet Bouten schadt 6 --- deuten fol. 147

facit 2 stu(iver) van sijn nije eerf --- 3 --- stevers facit 5 st(uive)rs.

Geurt Thijssen neempt aen van den schatt van Peter Houben

schatt 1 st(uive)r is te vinden folio 6 fasit 6 st(uiver). Hiervan

neempt aff Arnoldus Daeniels 1 st(uive)r is te vinden folio

hieronder blijfft 5 st(uive)rs van sijn aengecocht nieuw erff

1 st(uive)r 2 deuten in ses schattinghe 1 deut facit 6 st(uive)rs

2 deuten in ses schattinghe 1 deut meer.

 

Arnoldus Daeniels neempt aen van Geurt Thissen 1 st(uive)r

is te vinden hierboven. Arnoldus Daeniels neempt aen

van Gerart Raemaekers 4 st(uive)rs is te vinden folio 153

facit 5 st(uive)rs.

 

(rechter blad bovenaan nr. 157 onderaan nr. 150)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Adam Stappen nemt aen tot last van schadt van

Peter Anthoon Smets vant huijs in dorp --- 6 --- st(uiver) 2 --- ort.

Noch nemt Adam aen van Anthoon Smets van een

eijntijen lant het berghsken --- anderhalven stuver.

Peter Anthoon Smets heft desen schadt van Adam Stappen

aengenomen gelijck te vijnden is folio --- 164.

 

Lennardt Jan Lennardts nemt aen van Wijlm Sijmons

schadt vant huijs int dorp --- 13 --- stu(iver) folio --- 87.

Van sijn nije eerf --- 4 stevers --- 1 --- oort. Leenaert Jan Leenaerts

neempt aen van Hendrick Peters 2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs ½ deut is te

vinden folio 71. Hiervan neempt aff Gijsbertus Peters

van een vierde paert van een vierdeel thiende 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 7 deuten

is te vinden folio 172 blijft 1 g(u)l(den) 18 st(uive)rs 3½ deut.

Leenaert Jan Leenaers neempt aen van sijn vaeders schatt

3 st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 92 facit 2 g(u)l(den)

2 st(uive)rs 1½ deut van sijn aengecocht nieuw erft 1 st(uive)r

5 deut in drij schattinghe 2 deuten facit 2 guld(en) 3 st(uive)rs

6½ deut in drij schatinghe 2 deut meer.

 

Geurt Houben van Sevenum neempt aen van Willem Sijmons

schat 18 st(uive)rs is te vinden folio 87.

 

foto 61-116

 

(linker blad bovenaan nr. 158)

 

Jan Bouten nemt aen sijnen schadt gelijck als te vijnden

is bij sijn moeders schadt hercomende van Kurst Bolten

--- 5 --- stu(iver) 2 --- ort te vijnden foli(o) --- 147. Jan Bouten nemt

aen van sijn moeders schadt Lisbet Bouten --- 4 --- st(uiver) 2 ort folio 41

facit 10 --- st(uiver). Jan Bolten neempt aen van Peter Jacobs schatt

5 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 115 facit 15 st(uive)rs 1 oort.

Jan Bolten neempt aen van sijn vrouwe vaeders schatt

van den bolt 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs is te vinden folio 116 facit

2 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 2 deuten. Jan Bolten neempt aen van

d'erffgen(amen) van Faes van der Schout 1 guld(en) 2 st(uive)rs ½ deut

is te vinden folio 137 facit 3 guld(en) 7 st(uive)rs 2½ deut.

 

Mathis van Duersen nemt aen van sijn vrouwen

vader Geret Smets schadt 15 stu(iver) 2 ort een half deut fo(lio) 105

Noch nemt Mathis aen van Jan Tulmans schadt van

dat huis aengen endt 2 stu(iver) --- facit 17 stu(iver) 2 ort ½ deut.

wegens Pouwels Bijtsen folio --- 150 --- van sijn nije eerf 3 st(uiver)

fasij --- 1 --- gul(den) --- 2 --- oort --- ½ duijt. Matthijss van Duersen neempt

aen van Derick Wolters schatt 10 st(uive)rs 3 deuten is te

vinden folio 61 facit 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs 7½ deut. Dese

10 st(uive)rs 3 deuten hercomende van Derick Wolters neempt

aen Jenneken Derick Wolters is te vinden folio 184 blijftt

1 g(u)l(den) 4½ deut voor Gerart van Deursen.

 

(rechter blad bovenaan nr. 159 onderaan nr. 151)

 

Baltus Geret Smets nemt aen van sijn vaders Geret

Smets schadt 15 stu(iver) 2 ort te vijnden folio 15.

Van sijn nije eerf --- 12 stever --- 1 --- gul(den) 7 st(uiver) --- 2 oort. Hier van

neempt aff Gijsbertus Peters 2 st(uive)rs is te vinden folio 172 facit

1 --- gulde 5 --- stuv(er) --- 2 --- oort. Baltus Gerardt Smets neempt

aen van sijn vaeders schatt 3 st(uive)rs 6 deuten is te vinden

folio 92 facit 1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 2 deuten.

 

Segher Lijnsen nemt aen van Jacob Lijnsen schadt

--- 3 --- st(uiver) 7 --- deuten te vijnden folio --- 49.

 

Jan Lijnsen nemt aen van Jacob Lijnsen schadt

--- 3 st(uiver) 7 --- deuten te vijnden folio 49.

 

Nu Joannes Timmermans

Drijes Guerts nemt aen van Jacob Lijnsen schadt

3 --- st(uiver) 7 --- deuten folio --- 49. Joannes Timmermans neempt

aen van Jan Lemmen schatt 1 st(uive)r 7½ deut is te

vinden folio 47 facit 5 st(uive)rs 6½ deut.

 

Dries Lijnsen nemt aen van Jacob Lijnsen schadt

--- 6 st(uiver) 7½ deut folio --- 49. Hier van neempt aff Areth

Linsen 1 st(uive)r 7½ deut is te vinden folio 160 facit 5 st(uive)rs.

 

foto 61-117

 

(linker blad bovenaan nr. 160)

 

Wilm Lettijens nemt aen van Jacob Lijnsen schadt

--- 3 --- st(uiver) 7 --- deuten folio --- 49. Willem Lettiens neempt aen

van den post van Peter Derick Smets 12 st(uive)rs 1 deut

is te vinden folio 21 / facit 16 st(uive)rs.

 

Aerdt Lensen nemt aen van Jacob Lijnsen schadt

--- 5 --- st(uiver) anderhalf deut folio --- 49. Aerth Linssen neempt

van Dries Linssen schatt 1 st(uive)rs 7½ deut is te vinden folio 159

facit 7 st(uive)rs 1 deut.

 

Tuenis Wijlm Bouten nemt aen van sijn vaders Wilm Bouten

schadt 4 st(uiver) 2 ort te vijnden folio 147. Teunis Willem Bolten

neempt aen van den schatt van Jacob Peters ses st(uive)rs drij deuten

is te vinden folio 115. Theunis Willem Bolten neempt aen van

Petroneel Jacobs 1 st(uive)r 5 deuten is te vinden folio 115 facit

12 st(uive)rs 4 deuten.

 

Geret Wilm Bouten soen nemt aen van sijn vader Wilm Bouten

schadt 9 --- st(uiver) 2 --- ort folio --- 147. Van sijn nije eerf 8 stevers

facit 17 st(uive)rs 4 deuten.

 

(rechter blad bovenaan nr. 161 onderaan nr. 152)

 

Henderick Jacobs nemt aen van Lijsbet Bouten schadt

--- 4 st(uiver) 2 ort folio 147.

 

Hermanus Guerts tot Venlo nemt aen van Lijsbet Bouten

schadt 4 --- st(uiver) 2 ort folio 147.

 

# Gerart Aert Peters neempt aen van Willem Loeven 10

st(uive)rs drij oort is te vinden folio 94 facit 2 guld(en) 15 st(uive)rs

6½ deut. Gerart Aerth Peters neempt van den post van Thiss

Claessen eenen st(uive)r van de helftte van het bembtie aen de kerck-

dijck is te vinden fol. 127 facit 2 g(u)l(den) 15 st(uive)rs 6½ deut.

 

Gerardt Aerth Peters neempt aen van Hendrick

Hermans 2 st(uive)rs 7 deuten is te vinden folio 67. Gerardt

Aerth Peters neempt aen van Jan Teunissen 3 4 st(uive)rs is te vinden

folio 146 facit 6 st(uive)rs 7 deuten in begrepen het bemtien

gelegen aen de kerckdijck den welcken is inbegrepen in de

bovenstaende vijff st(uive)rs facit 6 st(uive)rs 7 deuten. Gerardt

Aerth Peters neempt aen van sijn vaders weghen Aerth

Peters 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1½ deut is te vinden folio 110

facit 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs ½ deut. Gerardt Aerth Peters neempt

aen van den post van Jan Hendrick Hermans 3 st(uive)rs is te

vinden folio 150 facit 1 g(u)l(den) 13 st(uive)rs ½ deut. Gerart

Aerth Peters neempt noch aen 1 st(uive)r van de andere helffte van het bembtien

gelegen aenden kerckdijck van den post van Peter

Franssen is te vinden folio 127 facit 1 g(u)l(den) 14 st(uive)r

½ deut. Gerart Aerth Peters neempt aen van den post van

Jacob Willems 10 st(uive)rs is te vinden folio 57 # soeckt

hierboven.

 

foto 61-118

 

(linker blad bovenaan nr. 162)

 

Vrederick Henderick nemt aen van Jan Jan Houben schadt

van meusen huijssen  met de plaets gelegen in de veestegh 2 st(uiver) 2 ort

folio 42. Noch nemt Vrederick Henderick aen van Henderick

Houben schadt van een schuijer ende plaets en eenen halven morgen

landt inden nijen camp --- 3 --- st(uiver) folio --- 118.

Vrederick Henderick nemt aen van Mettijen Martens schadt

van eenen halven morgen landt in de schoor --- 5 --- ort st(uiver) folio --- 136

facit 6 --- st(uiver) 3 --- ort. Frederick Hendrijcks nempt aen 1½ st(uiver) hercomende

van Areth Thoin Smets vant nuw eerff. Hendrick van Rensel neempt

aen van Peter Maes van Sevenum 3 st(uive)rs is te vinden folio 79

facit --- 11 --- stuver --- 2 duiten. Hendrick van Rensel neempt

aen den schatt van sijn vrouwe vaeder weghen Denis Tilmans

te weeten 15 st(uive)rs en ten drij reijsen een deut meer is te

vinden folio 126 facit 1 guld(en) 6 st(uive)rs 2 deuten

ten drij reijsen een deut meer. Van sijn aengecocht nieuw erft

3 st(uive)rs facit 1 guld(en) 9 st(uive)rs 2 deuten ten drij reijsen een duet meer.

 

Den heer pastoor van Overkruchten nemt van Jan Jan Houben

schadt van ontrent 2 morgen landt aendt harnes ven

en ontrent anderhalven morgen landt int heijtse velt

den schadt 15 --- st(uiver) 1 --- deut folio 1.. 42.

 

(rechter blad bovenaan nr. 163 onderaan nr. 153)

 

Wijlm Josten nemt aen van sijn vrouwen wegens

van Ursel Heldens schadt 7 stu(v)er 5½ deut folio --- 134.

 

Claes Josten nemt aen van sijn vrouwen wegen van

Ursel Heldens schadt 7 --- stu(iver) 5½ deut te vijnden folio --- 134.

Hier van neempt aff de wed(uw)e Hendrick Faessen 5 st(uive)r is te

vinden folio 77 / facit 2 st(uive)rs 5½ deut.

 

Jan Gerardt Peters neempt aen van Nelis Theunissen 2

st(uiver) folio 138. Jan Gerardt Peters neempt aen van Geurt

Smets vant landt overbroeck 4 st(uive)rs 1 oort is te vi. Noch

neempt de voorss. Jan Gerart Peters aen van Geurt Smets

9 st(uive)rs van het de huijs plaetse aent broeck is te vinden

folio 110 facit 15 st(uive)rs 1 oort. Jan Gerardt Peters

neempt aen van Griettien Reuls 2 st(uive)rs van eenen morghen

nieuw erff op de bruckerheijde is te vinden folio 173 facit

17 st(uive)rs 1 oort. Hier van neempt aff Jan Maessen 1 st(uive)r

is te vinden folio 17 facijt 16 st(uive)rs 1 oort. Jan Gerart

Peters neempt aen van den post van Willem Heldens van

eenen morghen landt geheeten den coollart 2 st(uive)rs 7 deuten

is te vinden folio 134 facit 19 st(uive)rs 1 deut. Jan Geret

Peters neempt aen van de wed(uw)e Gerart Peters 1 st(uive)r 4½ d(eut).

Van sijn nieuw erft van den jaere 1737 3 st(uive)rs facit

1 guld(en) 3 st(uive)rs 5½ deut ten vier reijsen deut meer.

 

foto 61-119

 

(linker blad bovenaan nr. 164)

 

Peter Anthoon Smets is sijnen schadt 21 - stuver en 5 deuten

gelijck als te sijen is folijo --- 111. Noch nemt Peter aen

van Adam Stappen vant huijs int dorp en dat berghsken folio 157

--- 8 --- stu(iver) facit 29 stu(iver) 5 --- deuten.

Peter Toen Smets niemt aen van Jan Heldens schat

1 g(u)l(den) 16 st(uiver) 2 ort ½ dut ten 4 reijen 1 dut meer foli(o) 72

facijt 3 g(u)l(den) 6 st(uiver) 1½ dut ten 4 reijse 1 dut meer.

Peter Antoen Smets van sijn nie eerf --- 4 st(uiver) fasij 3 gul(den)

--- 10 st(uiver) --- 1½ dut ten vijer reijsen een duit meer. Peter Anthoin

Smeets neempt aen van Derick Gijsberth schat 8 st(uive)rs 2 oort

1½ deut is te vinden folio 70. Peter Anthoin Smeets neempt

aen van Jan Bitsen ses stuijvers drij oort is te vinden folio

112 facit 4 g(u)l(den) 5 st(uiver) 5 deut. Hiervan neempt aff Herman Thoin Hermans

13 st(uive)rs 7 deut ½ dut is te vinden hieronder ten vier reijsen

een deut meer. Gijsberth Reuls neempt aen van Jan Heldens

schat hierboven vermelt 13 st(uive)rs 7½ deut is te vinden folio

139. Hendrick Thoin Hermans neempt aen van dese voorseid post

4 st(uive)rs 3 deut is te vinden folio hieronder. Peter Anthoin Smets

neempt aen van Anthoin Smets 5 st(uive)rs is te vinden 111. Dese acht

acht st(uive)rs 2 oort 1½ deut sijn bij al... geschreven moeten

aff gaen van den post van Jan Heldens hierboven vermelt.

Soo blijft 12 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 5½ deut. Hiervan neempt aff Peter

Hanraets 1 st(uive)r 4 deuten is te vinden folio 128. Blijft 2 guld(en)

8 st(uive)rs 1½ deut. Peter Anthoin Smets neempt aen van dese post van

Peter Franssen daarna Beurskens 2 st(uive)rs van een stuck landt

gelegen neffen Teunis Aerth Heldens hof is te vinden folio 127

facit 2 guld(en) 10 st(uive)rs 1½ deut # soeckt hier tegen over.

--------------------------------------------------------------------------

 

Hendrick Thoen Hermans neempt aen van Jan Heldens

schatt derthien st(uive)rs seven deuten ende een haelff ten

vier reijsen een deut meer is te vinden folio 169

facit 13 st(uive)rs --- 7½ --- ten vier reijsen een deut meer. Hendrick

Anthoin Hermans neempt aen van Derick Anthoin Smets 4 st(uive)rs

van sijn aengecocht nieuw erff is te vinden folio 171 facijt 17 st(uive)rs

7½ deut ten vier reijsen een deut meer. Hendrick Toin Hermans

neempt aen desen bovenstaenden post van Toin Heldens 4 st(uive)rs 3 deut is te vinden

folio hierboven facit 1 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 2½ deut ten vier reijsen

een deut meer. Hendrick Thoin Hermans neempt aen van den

post van Leenaertie Baltus Snellen 12 st(uive)rs 4½ deut is te vinden

folio 102 facit 1 g(u)l(den) 14 st(uive)rs 6½ deut ten vier

reijsen een deut meer. Hiervan neempt aff Jooste Roeven 6½ deut

is te vinden folio 18. Blijft 1 g(u)l(den) 14 st(uive)rs ten vier reijsen

een deut meer. #

 

(rechter blad bovenaan nr. 165 onderaan nr. 154)

 

Willem Peter Tulmans 2 g(u)l(den) 15 st(uiver) derde haelff deut fol 38.

Peter Tulmans nempt aen van sijn broeder Willem

Peter Tulmans 10 st(uiv)er 1½ deut van den bosch is te

vinden fol,. 130 facit --- 3 g(u)l(den) 5 st(uiver) --- 4 dut. Hier van

neempt aff Hendrick Gerardt Peters 2 st(uive)rs is te vinden folio

154 facijt 3 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 4 deuten.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Den H(ee)re J.G. van Odenhoven neempt aen van Teuwijs

Huijberts 12 st(uive)rs is te vinden folio 83. Dese 12 st(uive)rs neempt

aen Jan Jacob Tulmans is te vinden hieronder

Ergo desen post noll.

 

Jan Jacob Tulmans neempt aen van den H(ee)re J.

G. van Odenhoven 12 st(uive)rs hier boven vermelt her-

commende van Mattewis Huijberts folio 83 facit

12 st(uive)rs. Jan Jacob Tulmans van sijn aengecocht nieuw

in den jaere 1737 1 morghen 2 st(uive)rs facit 14 st(uive)rs van sijn

aengecocht nieuw erff in den jaere 1742 2 st(uive)rs --- 4 deuten

facit 16 st(uive)rs 4 deuten. Jan Jacob Tilmans neempt

# Bastianus Hillen neempt aen van Peter Anthoin Smets

2 st(uive)rs is te vinden folio 154 blijfft 2 gul(den 8 st(uive)rs

1½ deut.

aen van Gerarts 2 st(uive)rs is te vinden folio

177 facit 18 st(uive)rs 4 deuten.

 

foto 61-120

 

(linker blad bovenaan nr. 166)

 

            Nu Gerardt Jacob Tulmans

Jan Jacob Tulmans nempt aen van Willem Peter Tulmans

van den bosch 10 st(uiver) 1½ deut te vinden folio 130.

Den 11 october 1715 heft Geret Jacob Tulmans aen gekoecht

twee een halven morghen nije eerf belast met schaet --- 5 st(uiver)

facit --- 18 st(uiver) --- 1½ dut. Jan Jacob Tulmans neempt aen van

sijn vaeders schatt Jacob Peter Tulmans elff st(uive)rs drij en

een halff deut is te vinden folio 130 --- facit 1 g(u)l(den) 6

st(uive)rs 5 deut. Linss Dries Teunissen neempt aen van desen

post van Gerart Jacob Tilmans 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r --- 5 deuten is

te vinden folio hieronder. Ergho blijfft 5 st(uive)rs.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Cathrijn Reulus neempt aen van Gerardt Reulus

2 st(uive)rs ses ende een halff deut is te vinden folio 98.

Hier van neempt aff Jacobus Janssen 6½ deut is te vinden

folio 178. Leenaert Wolters neempt aen 2 st(uive)rs is te

vinden folio 145. Ergo desen post noll.

 

Linss Dries Teunissen neempt aen van Gerart Jacob Tilmans

hierboven vermelt 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 5 deut is te vinden hierboven.

 

(rechter blad bovenaan nr. 167 onderaan nr. 155)

 

Peter Steeckx nempt 1½ st(uiver) hercomende van Areth Anthoin

Smets. Peter Stackx neempt aen van sijn vaeder sal(ige)r

Peter Smets 9 st(uive)rs 7 deuten is te vinden folio 112

facit 11 st(uive)rs 3 deuten. Hiervan neempt aff Willem Peter

Smets 1 st(uive)r 4 deuten is te vinden folio 112 facit 9 st(uive)rs

7 deuten.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

De wed(uw)e van Peter Smets sal(ige)r genaemt Grietie Reuls

neempt aen van den post van haeren man sal(ige)r 15 st(uive)rs

1½ deut is te vinden 112 facit             Desen post nol

is te vinden folio 173.

 

Aereth Antoen Smets van sijn aengekoecht nije

eerf daer het huijs op staet --- 1½ duijt.

 

Leenaert Jacobs 6 st(uive)rs 3 deuten van den post van

Jacob Peters is te vinden 115. Leenaert Jacobs van Pe-

tronell Jacobs 1 st(uive)r 5 deuten is te vinden folio 115

facit 8 st(uive)rs.

 

foto 61-121

 

(linker blad bovenaan nr. 168)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Drijes Verkoeijen van haer aen gekoecht nie eerft aen

gekocht in iaer 1711 ende in iaer 1715 --- 5 --- st(uiver) een half duit. Jan

Dries Verkoien neempt aen van Jan Martens 1 st(uiver) 1 oort is te

vinden folio 74 facit 6 st(uiver) 2½ deut. Jan Dries Verkoeijen neempt

aen van Franss Kreemers 5 st(uive)rs 1 oort van het landt

achter der raem folio 148 facijt 11 st(uive)rs 4½ deut. Hiervan neempt

aff Peter Martens voor sijn halft susters en broeders 10 st(uive)rs

2½ deut is te vinden folio 60. Blijft noch 1 st(uive)r 2 deuten.

Leenaert Wolters neempt aen van desen post 1 st(uive)rs 2 deuten

is te vinden folio 148. Desen post noll.

 

Peter Verberckt van sijn aen gekoecht nije eerf in iaer

1716 --- 11 stevers. De wed(uw)e Peter Verberck neempt aen van Faess

Gijsen schatt 14 st(uive)rs 5 deuten ende een halff is te vinden folio 63

facijt 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 5½ deut. De wed(uw)e Peter Verberck neempt

aen van Geurt Lennen Claessen 6 st(uive)rs 1 deut is te vinden

folio 114. Alnoch nemt Hijlken Smets aen van den post

folij 119 dat Dries Jan Smets huis staet 1 g(u)l(den) 5 st(uiver) 3½ dut

facijt 2 g(u)l(den) 17 st(uiver) 2 duten.

 

(rechter blad bovenaan nr. 169 onderaan nr. 156)

 

Jan Peters van sijn aen gekoecht nije eerf in iaer 1713  1 g(ulden)

--- 2 st(uiver) --- 1 --- oort.

 

Andrijes van Knieppenbergh van sijn aen gekoecht nije

eerf in iaer 1715 end in iaer 1718 --- 15 --- stevers. Hier van neempt

aff Willem Gerardt Trijnekens 12 st(uive)rs is tevinden folio 113. Blijft noch

3 st(uive)rs.

 

Gerardt Willem Peters neempt aen van Gerardt Schreurs 3 st(uive)rs

2 oort is te vinden folio 73.

 

foto 61-122

 

(linker blad bovenaan nr. 170)

 

Jan Jacob Hendrijck van vijf morghen nije drij verdel een

half verdel ende 15 roeijen nije eerf --- 11 stevers --- 7 --- duijt.

Hier van neempt aff de wed(uw)e Jan Vervoort eenen st(uive)r 6 deuten

is te vinden folio 171 facit 10 st(uive)rs 1½ deut. Jan Jacob Hendr(iks)

neempt aen van den post van de wed(uw)e Jan Vervoort 1 st(uive)r 6 deuten

is te vinden folio 171 facit 11 st(uive)rs 7 deuten.

 

                                    Nu Hendrick Bogherts

Hermen Boogaerts van sijn aen gekoecht nije eerf in iaer 1717

der 30 augustus --- 6 --- stever. Peter Hanraets neempt hier aff

drij stuijvers weghens anderhalven morghen nieuw erft is te

vinden folio 128 blijft 3 st(uive)rs. Hendrick Boegaerts neempt

aen van den post van Thijs Heldens 2 st(uive)rs is te vinden

folio 138. Dus 5 st(uive)rs.

 

(rechter blad bovenaan nr. 171 onderaan nr. 157)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Dijeck (sic) Antoen Smets van sijn aen gekoecht nije eerf 1717

den 11 october 4 --- stevers. Hendrijck Anthoin Hermans neempt aen

dese bovengenoembde vier st(uive)rs van het aengecocht nieuw erft van Derijck

Aenthoin Smets is te vinden folio 164. Desen post noll.

 

Jan Vervoort neempt aen van Faseij Kreemers schatt 5 st(uive)r 3 oort

is te vinden folio 147. Jan Vervoort neempt aen van Anthoin

Smets 1 st(uive)r 2 oort is te vinden folio 111. Jan Vervoort neempt

aen van Lenss Martens 5 st(uive)rs is te vinden folio 135. Jan Vervoort

neempt aen van Jan Thijssen van sijn aengecocht nieuw erff 8 st(uive)rs

een halff deut is te vinden folio 99 facit 1 g(u)l(den) --- 2½ deut.

Jan Vervoort neempt aen van sijn vrouwe vaeders weghen Aerth

Peters 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1½ deut is te vinden folio 116 facijt

2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 4 deuten. De wed(uw)e Jan Vervoort neempt aen van

Griettie Reuls schatt 3 st(uive)rs is te vinden folio 173 facijt

2 g(u)l(den) 6 st(uive)rs 4 deuten. De wed(uw)e Jan Vervoort neempt aen van

Jan Jacob Hendricks 1 st(uive)r 6 deuten is te vinden folio 170 facit 2 g(u)l(den)

8 st(uive)rs 2 deuten.

Peter Jacobs 7 st(uive)rs 7 deuten van den post van Jacob

Peters is te vinden folio 115. Hiervan neempt aff Jan

Bolten 5 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 158. Peter Jacobs

neempt aen van Petronell Jacobs 1 st(uive)r 5 deuten is

te vinden folio 115. Hiervan nemen aff d'erffgen(amen) van

Thijss Peters 1 st(uive)r 4 deut hercommende van een stucken

landt gelegen in de koel is te vinden fol. 146. Soe blijft noch

Peter Jacobs neempt aen van den post van Mettien Lennen

Claessen dochter 1 st(uive)r 6½ deut is te vinden folio 115 facit

4 st(uive)r 5½ deut. Hiervan neempt aff Geurt Roeven 1½ st(uive)r

is te vinden folio 18. Blijfft 3 st(uive) 1½ deut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jenneken Jacobs 6 st(uive)rs 3 deuten van den post

van Jacob Peters is te vinden folio 115. Jenneken

Jacobs neempt aen van Petronell Jacobs 1 st(uive)r 4 deuten

is te vinden folio 115 facit 7 st(uive)r 7 deut.

 

foto 61-123

 

(linker blad bovenaan nr. 172)

 

                                    Soeckt 76

Anthonius Hermans neempt aen van Wijnant Derricks off

Keurst Bouten schatt 16 st(uive)rs hercommende van het huijs camp

ende landt achter Jan Houben weij folio 106. Blijft facit 5 g(u)l(den)

6 st(uive)rs 3 oort / ten drij reijsen een deut meer. Gijsbertus Peters

scholtus neempt aen van Marten Veroliemeulen schatt 10

st(uive)rs van een stuck landt op rinckensvorth fol. 48. Noch

neempt den scholtus aen van Peter Mulders schatt van een

huijs en landt op rinckensvort 7 st(uive)rs 1 oort facit 6 g(u)l(den)

4 st(uive)rs ten drij reijsen een deut meer. Gijsbertus Peters neempt

aen van Gerardt Jan Snellen 2 st(uive)rs 2 oort folio 64. Den

heere scholtus van sijn nieuw erff 30 st(uive)rs facit 7

g(u)l(den) 16 st(uive)rs 2 oort ten drij reijsen een deut meer. Noch

neempt den scholtus aen van Teuwijs Huijberts 3 st(uive)rs is te

vinden folio 83. Gijsbertus Peters scholtus neempt van joncker

Lom schadt van wegens J.G. van Odenhoven van wegens

de twee hoven aen westeringh 11 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 2 oort is te

vinden folio 1 waer in begrepen is. Noch 4 st(uive)rs 2 oort

die den scholtus moet betaelen te Sevenum hercomende van

J.G. van Odenhoven. Hier van neempt aff Andries Smets

18 st(uive)rs is te vinden folio 93. Hier van neempt aff Baltus

Gerardt Snellen 4 st(uive)rs van de moie is te vinden folio 104. Hiervan

neempt aff Linss Faessen 2½ st(uive)rs is te vinden folio 173. Gijsbertus

Peters neempt aen den schatt van laer hoff 5 g(u)l(den) is te vinden

folio 3. Gijsbertus Peters neempt aen van Peter Mullers

10 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio 7. Hier van neempt aff

de wed(uw)e Jan Gerardt Snellen 15 st(uive)rs drij oort is te vinden

folio 27. Gijsbertus Peters neempt aen van Dries Wolters

3 st(uive)rs is te vinden folio 44. Gijsbertus Peters neempt aen

van Hendrick Peters 2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1 oort een halff deut is te

vinden folio 71. Gijsbertus Peters neempt aen van Leenaert

Jan Leenaerts van een vierde paert van een vierdeel thiende

1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 7 deuten is te vinden folio 157. Gijsbertus Peters

neempt aen van Baltus Gerardt Smets 2 st(uive)rs is te vinden

folio 159 facit 26 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 6½ deut ten drij

reijsen een deut mer. Gijsbertus Peters neempt aen van

den h(ee)re pastoir schatt ses st(uive)rs is te vinden folio 99.

Gijsbertus Peters neempt aen van den h(ee)re pastoir schatt 1 st(uive)r is

te vinden folio 99. Gijsbertus Peters neempt aen van Peter Houben

schatt 7 st(uive)rs is te vinden folio 6 facit 26 g(u)l(den) 17 st(uive)rs 6½ deut

ten drij reijsen een deut meer. Van het aengecocht nieuw erff van

den jaere 1742 6 st(uive)rs facit 27 guld(en) 3 st(uive)rs 6½ deut

ten drij reijsen een deut meer.

 

(rechter blad bovenaan nr. 173 onderaan nr. 158)

 

Jan Peter Smets neempt aen van sijn vaeder sal(ige)r Peter

Smets 8 st(uive)rs 7 deuten is te vinden folio 112 facit

8 st(uive)rs --- 7 deuten.

 

Nu Thoen Peter Smets

Griettie Reuls neempt aen van haeren man sa(lige)r Peter

Smets 15 st(uive)rs 1½ deut is te vinden folio 112. Hiervan

neempt aff Jan Gerardt Peters 2 st(uive)rs van eenen morgen

nieuw erffe op de bruckerheijde is te vinden folio 163

facit --- 13 --- stu(iver) 1½ duit. Hiervan neempt aff de wed(uw)e

Jan Vervoort 3 st(uive)rs is te vinden folio 171. Blijft 10 st(uive)rs 1½

deut. Thoen Peter Smets neempt aen van den post van de

wed(uw)e Jan Vervoort 3 st(uive)rs is te folio 171. Thoen Peter Smets

neempt aen van den post van de wed(uw)e Jan Gerart Peters

2 st(uive)rs is te vinden folio 163 facit. Hiervan neempt aff

Gerart Peter Smets 4 st(uive)rs is te vinden folio 185. Blijfft

11 st(uive)rs 1½ deut.

 

Linss Faessen neempt aen van Gijsbertus Peters scholtus 2½ st(uive)rs

is te vinden folio 172 --- 2 st(uive)rs --- 2 oort. Linss Faess neempt aen

van Hendrick Heldens van den hoff aende heijde 1 g(u)l(den) 7 st(uive)rs is te

vinden folio 86 facijt 1 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 4 deuten. Linss Faessen

neempt aen van sijn vrouwe vaeders weghens 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs

1½ deut is te vinden folio 116 facit 2 g(u)l(den) 12 st(uive)rs

5½ deut. Linss Faessen neempt aen van sijn vaeders

schatt Keerst Faessen 1 g(u)l(den) 10 st(uive)rs 7 deuten is te vinden

folio 22 facit 4 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 4½ deut. Linss Faessen

neempt aen van den post van Willem Keerst Faessen 4 st(uive)rs is te

vinden folio 22 blijfft 4 g(u)l(den) 7 st(uive)rs 4½ deut. Hiervan neempt

aff Maas Derick Thissen 11 st(uive)rs 5 deuten is te vinden folio 183.

Hiervan neempt aff Faes Keerst Faessen 11 st(uive)rs 5 deuten is te vinden

folio 91. Hiervan neempt blijft 3 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 2½ deut

van sijn aengecocht nieuw erff 2 st(uive)rs 4 deuten facit 3 gulden

6 st(uive)rs 6½ deut. Van het nieuw erft van den jaere 1742 3 st(uive)rs

            facit 3 g(u)l(den) 9 st(uive)rs 6½ deut.

 

foto 61-124

 

(linker blad bovenaan nr. 174)

 

Teunijs Heldens neempt aen van den post van sijn vaeder sal(ige)r Anthoin Smets

4 st(uive)rs 7½ deut is te vinden folio 112. Theunis Areth

Heldens neempt aen van Teuwijs Driessen 2 st(uive)rs 2 deut

is te vinden folio 175 facit 7 st(uive)rs 1½ deut. Teunijs

Areth Heldens neempt aen van sijn vaeders weghen Areth

Heldens 5 st(uive)rs 5½ deut is te vinden folio 103 facit

12 st(uive)rs 7 deuten.

 

Derijck Thoin Smets neempt aen van sijn vaeder sal(ige)r

Anthoin Smets 3 st(uive)rs 2½ deut is te vinden folio 112.

 

Matthijs Drabbers neempt aen van sijn vader sal(ige)r

Anthoin Smets 1 st(uive)r 3½ deut is te vinden folio 112.

 

Helken Anthoin Smets neempt aen van haeren vaeder

sal(ige)r Anthoin Smets 2 st(uive)rs 2½ deut is te vinden folio

112.

 

(rechter blad bovenaan nr. 175 onderaan nr. 159)

 

     modo d'armen alhier

Jenneken Anthoin Smets neempt aen van haeren vaeder

sal(ige)r Anthoin Smets 2 st(uive)rs 3½ deut is te vinden folio

112.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Mattheuwijs Driessen neempt aen van haeren

sijnen vaeder sal(ige)r Anthoin Smets 2 st(uive)rs 2 deuten

is te vinden folio 112. Teunis Areth Heldens neempt

aen dese 2 st(uive)rs 2 deuten is te vinden folio 174.

Ergo desen post noll.

 

Geurt Hendricks neempt aen van Faess Gijsen schatt

19 st(uive)rs ½ deut folio 63. Dese onderstaende 9 st(uive)rs 4 deuten

van Claess Claessen neempt aen Geurt Hendricks is te vinden

hieronder facit 1 guld(en) 8 st(uive)rs 4½ deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Claess Claessen van Blerick neempt aen van Faess

Gijsen schatt 9 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 63.

Geurt Hendricks neempt aen dese 9 st(uive)rs 4 deuten is te

vinden hierboven. Ergo desen post nolt.

 

foto 61-125

 

(linker blad bovenaan nr. 176)

 

Willem Hendricks op deekens horst neempt aen van schatt

van d'erffgen(amen) Willem Custers van het goet op deekens horst

1 g(u)l(den) 15 st(uive)rs is te vinden folio 108. Willem op deekens horst

neempt aen vant goet gelegen int dorpe hercommende

van Augustinus Ponten 17 st(uive)rs is te vinden folio 108

facit 2 g(u)l(den) 12 st(uive)rs.

 

Jenneken Hermans van Balder neempt aen van

Willem Hermans schatt 10 st(uive)rs is te vinden folio 95

facit 10 st(uive)rs.

 

(rechter blad bovenaan nr. 177 onderaan nr. 160)

 

Jacob Areth Heldens neempt aen van sijn vaeders

weghen Areth Heldens 9 st(uive)rs 5½ deut is te vinden folio 103.

Jacob Areth Heldens neempt aen van Hendrick Areth Heldens

5 st(uive)rs 6 deuten folio hieronder facit 15 st(uive)rs 3½ deut.

Jacob Areth Heldens neempt aen van den post van Gerart

Peters van ongevehr eenen morgen landt gelegen over de

laer heerstraete 3 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 152

facit 18 st(uive)rs 7½ deut. Jacob Areth Heldens neempt aen van

Thijss Heldens 4 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio 138 facit 1 g(u)l(den)

3 st(uive)rs ½ deut van sijn aengecocht nieuw erff 3 st(uive)rs facit

            1 guld(en) 6 st(uive)rs ½ deut. Noch van Hend. Gerardts 5 st(uiver) 6 deut dus

                                    te saemen = 1 g(u)l(den) 11 st(uive)rs 6½ deut.

Nicolaes Geurt neempt aen van sijn vrouwe vaeders

Areth Heldens 5 st(uive)rs 5½ deut is te vinden folio

103.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

            Nu Jacob Areth Heldens

Hendrick Gerardts neempt aen van sijn vrouwe vaeders weghen

Areth Heldens 5 st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 103.

Hendrick Gerarts neempt van Jan Hendrick Hermans 2 st(uive)rs is te

vinden folio 150 facit 7 st(uive)rs 6 deuten. Hier neempt aff

Jan Jacob Tilmans 2 st(uive)rs is te vinden folio 165.

 

(in marge voor Hendrick Gerardts:

vidi hic supra)

 

Evert Pannebaeckers neempt aen van sijn vrouwe vaeders

weghen Areth Heldens 5 st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 103.

 

Hendrick Areth Heldens neempt aen van sijn vaeders weghen

Areth Heldens 5 st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 103.

Noch neempt Hendrick Heldens aen van nieuw 2 st(uive)rs 4 deut

is te vinden folio 103 facit 8 st(uive)rs 2 deuten. Hendrick Areth

Heldens neempt aen van Geurt Janssen 3 st(uive)rs 2 deuten is te vinden

folio 40 facit 11 st(uive)rs 4 deuten. Hendrick Areth Heldens neempt

aen van Gerart Thijss Franssen aen dubbroeck 1 g(u)l(den) 6 st(uive)rs 2

oort is te vinden folio 40 facit 1 g(u)l(den) 18 st(uive)rs. Hier van

neempt aff Jacob Areth Heldens 5 st(uive)rs 6 deuten folio 4 alsoo

blijft 1 guld(en) 12 st(uive)rs 2 deuten. Van sijn nieuw erft 2 st(uive)rs

facit 1 guld(en) 14 st(uive)rs 2 deut.


foto 61-126

 

(linker blad bovenaan nr. 178)

 

Jacobus Janssen neempt aen van den post van Leenaertie

Baltus Snellen 2 st(uive)rs 5 deuten is te vinden folio 102.

Jacobus Janssen neempt noch aen van den post van Leenaertie

Baltus Snellen 12 st(uive)rs 4½ deuten is te vinden folio 102

facit 15 st(uive)rs 3 deuten. Jacobus Janssen neempt aen van

Cathrijn Reuls 6½ deut is te vinden folio 166 facit 16 st(uive)rs

1½ deut. Van sijn aengecocht nieuw erft van den jaere 1737

van 1½ morghen 3 st(uive)rs facit 19 st(uive)rs 1½ deut. Jacobus

Janssen neempt aen van den post van Leenaert Wolters 2 st(uive)rs is

te vinden folio 145 facit 1 guld(en) 1 st(uive)r 1½ deut van

sijn aengecocht nieuw erft in den jaere 1742 3 st(uive)rs facit

1 guld(en) 4 st(uive)rs 1½ deut.

 

Steven Rijcs tot Venlo neempt aen van den post van

Leenaertie Baltus Snellen 12 st(uive)rs 4½ deuten is te vinden

folio 102.

 

(rechter blad bovenaan nr. 179 onderaan nr. 161)

 

De kercke alhier neempt aen van den post van Lens

Martens 2 st(uive)rs is te vinden folio 135. De kercke alhier

neempt noch aen van Jan Baije schatt 12 st(uive)rs 2 oort is

te vinden folio 90 facit 14 st(uive)rs 2 oort.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Willem van Knippenbergh tot Helden neempt aen

van Thijss Engels schatt 5 st(uive)rs 1 oort is te vinden

folio 99. Willem van Knippenbergh neempt aen van

Willem Franssen schatt 1 g(u)l(den) 5 st(uive)rs is te vinden folio

71. Hiervan neempt aff de wed(uw)e Paulus Faessen van

Engels Camp 15 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio 65.

Blijfft 15 st(uive)rs 1 deut. Hiervan neempt af de wed(uw)e Gerart

Boiens 7 st(uive)rs 4½ deut is te vinden folio 180 hercommen-

de van engels camp. Hiervan neempt aff de wed(uw)e

van Hendrick van Knippenbergh 7 st(uive)rs 4½ deut is te

vinden folio 100. Ergo desen post noll.

 

foto 61-127

 

(linker blad bovenaan nr. 180)

 

Joannes Mons tot Venlo neempt aen den schatt van

Leenaert van Hoemoet van den hoff genaemt in den winckel

4 guld(en) 13 st(uive)rs is te vinden folio 63. Joannes Mons

neempt van Peter Kopmans van den halven hoff in den

winckel 1 guld(en) 18 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 100

facit 6 guld(en) 11 st(uive)rs 4 deuten.

 

Gerardt Boijens neempt aen van Hendrick van Knippen-

bergh van Helden 2 gulden 16 st(uive)rs 5 deuten is te

vinden folio 100. Gerart Boiens neempt aen van Jan Baijen

schatt 6 st(uive)rs is te vinden folio 90 facit 3 g(u)l(den) 2 st(uive)rs 5

deuten. De wed(uw)e Gerart Boiens neempt aen van den post

van Willem van Knippenbergh 7 st(uive)rs 4½ deut is te

vinden folio 179 facit 3 g(u)l(den) 10 st(uive)rs 1½ deut.

 

(rechter blad bovenaan nr. 181 onderaan nr. 162)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Sijmon Willem Peters neempt aen van den post van

weghens Linss Verlijnden offte erffgenaemen van de

huijs plaetse en erve gelegen in het dorp 4 st(uive)rs

4 deuten is te vinden folio 103 --- facit 4 st(uive)rs 4 deuten.

Dese 4 st(uive)rs 4 deuten neempt aen Geurt Roeven is te

vinden folio 18. Ergho desen post noll.

 

Wolter Gerart Berghs neempt aen van sijn vaeder weghen

1 st(uive)r 2 deuten is te vinden folio 134. Wolter Gerart Berghs

neempt aen van Geurt Janssen 15 st(uive)rs 1½ deut is te vinden folio

40 facit 16 st(uive)rs 3½ deut. Van het aengecocht nieuw erff

inden jaere 1741 --- 5 deuten facit 17 st(uive)rs ½ deut.

 

Willem Dorssers van sijn aengecocht nieuw erff in den jaere

1737 1½ morghen 3 st(uive)rs. Willem Dorssers neempt aen

van Bastianus Hillen 2 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio

155 facit 5 st(uive)rs 2 deuten van sijn aengecocht niuew

erff van den jaere 1742 2 st(uive)rs facit 7 st(uive)rs 2 deuten.

Willem Dorssers neempt aen van Gerart Gijsen post

3 g(u)l(den) 10 st(uive)rs 2½ deut is te vinden folio 96 facit

3 g(u)l(den) 17 st(uive)rs 4½ deut.

 

foto 61-128

 

(linker blad bovenaan nr. 182)

 

Gerardus Faessen neempt aen van den post van

Gerart Peters vant huijs en camp en van ontrent een

vierdeel plaets landt gelegen buijten tommel vahren en van

ontrent derdehalve morghen bandt gelegen aen de breede

straete 11 st(uive)rs 2½ deut is te vinden folio 152.

 

Matthijss Hillen neempt aen van den post van

Gerart Peters van eenen morgen bandt gelegen aenhet

laerbroeck 2 st(uive)rs is te vinden folio 152. Thijss

Hillen neempt aen van sijn vaeder Bastianus Hillen 2 g(u)l(den)

3 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio 155. Blijfft 2 g(u)l(den) 5 st(uive)rs

1 deut. 

            (n)u den soon van Gerart Aerth Peters

Gerart Gerart Peterse neempt neempt aen van

de post van Gerart Peters 13 st(uive)rs 4 deuten

is te vinden folio 152.

 

(rechter blad bovenaan nr. 183 onderaan nr. 163)

 

Jan Faess Tulmans neempt aen van den post

van Geurt Keursten 1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs hercommende van

sijn vaeder Faess Tulmans van het goedt gelegen in

het dorp ende int root is te vinden folio 120 facit

1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs.

 

Willem Jan Heldens neempt aen van den post van

Jacobus Jan Wolters 1 guld(en) 2 deuten is te vinden

folio 12.

 

Willem Keerst Faessen neempt aen van den post

van Jacobus Jan Wolters 1 guld(en) 2 deuten is te

vinden folio 12. Willem Keerst Faessen neempt aen van den

post van Keerst Faessen 19 st(uive)rs 7 deuten is te vinden folio

22 facit 2 guld)en) 1 deut.

 

Willem Jan Wolters neemtp aen van den post van Wolter

Weemers 9 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 10.

 

foto 61-129

 

(linker blad bovenaan nr. 184)

 

Beenaert Jan Wolters neempt aen van den post van

Wolter Weemers 9 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 10.

 

Gerart Jan Boom neempt aen van den post van

Wolter Weemers 9 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 10.

 

Jan Hendricks neempt aen van den post van

Wolter Weemers 9 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 10.

 

Jenneken Derick Wolters neempt van den post van

Matthijss van Deursen 10 st(uive)rs 3 deuten is te vinden

folio 158.

 

(rechter blad bovenaan nr. 185 onderaan nr. 164)

 

Maas Derick Thissen neempt aen van den post van

Linss Faessen 11 st(uive)rs 5 deuten is te vinden folio 173

van sijn aengecocht nieuw erff inden jaere 1741 1 st(uive)r 2

deuten facit 12 --- st(uive)rs 7 deuten. Alnoch van sijn aenge-

cocht nieuw erff 1 st(uive)r 3½ deut facit 14 st(uive)rs --- 2½ deut.

 

Gerart Peter Smets neempt van den Thoen Peters

Smets 4 st(uive)rs is te vinden folio 173.

 

Andries Everts neempt aen van den post van

Jan Tulman Martens 6 st(uive)rs is te vinden folio 149.

 

Marie Hermans wed(uw)e van Jan Leenaert Wolters

neempt aen van haer vaeder Leenaert Wolters 10 st(uive)rs

4 deuten hercomende van Franss Lijsbeth Simons is te

vinden folio 145 facit 10 st(uive)rs 4 deuten.

 

foto 61-130

 

(linker blad bovenaan nr. 186)

 

Sijmon Willem Peters van sijn aengecocht nieuw erff

inden jaere 1739 3 st(uive)rs 1 deut.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Joannes Baltus Smets van sijn aengecocht nieuw erff

in den jaere 1739 7 deuten in vijff schattinghe

een deut meer. Desen post noll.

 

Jan Broens van sijn aengecocht nieuw erff in den

jaere 1739 3 st(uive)rs in drij schattinghe 2 deuten meer.

 

De wed(uw)e Gerart Simons van haer aengecocht nieuw erff in den

jaere 1739 4 st(uive)rs. De wed(uw)e Gerart Simons neempt van

Willem Hermans 1 st(uive)rs is te vinden folio 95. De wed(uw)e Gerart

Simons neempt aen van Jacob Hermans 1 st(uive)r is te vinden

folio 95 facit 6 st(uive)rs. De wed(uw)e Gerart Simons neempt aen

van den post van Willem Lijsbeth Simons 18 st(uive)rs 3½ deut

is te vinden folio 87 ten drij reijsen een deut min. De wed(uw)e

Gerart Simons neempt aen van den post van Gerart Gijsen

14 st(uive)rs is te vinden folio 96. Te saemen 1 g(u)l(den)s 18 st(uive)rs

3½ deut ten 3 reijsen een duijt mer.