GenBronnen

maas

genealogie Driessen


door: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


anno 2006 [aanvullingen mei 2024 - laatste voetnoot 55]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Deze familie komen bewezen uit Grubbenvorst en Blerick [Limburg].

In Blerick zijn 3 buurtschappen:

a] Maesblerick [=Maas-Blerick],

b] Het Labroeck met Holtblerick [=Hout-Blerick] en

c] Boicketter Hontschap met hierin de Boekend.

Vanouds is een buurtschap een benaming voor aantal boerderijen en huisjes bij elkaar.


Naam Driessen werd ontleend van Andreas, en dat van st. Andriesdag [30 november] - de bevolking waren vooral tot in 17e

eeuw bekend met enkel hun voornamen, wanneer zij een boerderij pachtte dan werd bij hun voornaam gekoppeld aan de naam

van die boerderij of hof of veld waar zij woonde - we noemen dat toponiemen - bijvoorbeeld "op ten Bulten" - "opt Laerbroeck" -

"in gen Egelbos" enz.

Wanneer men werd vernoemd naar voornaam van de vader - een patroniem.

Wanneer vernoemd naar de moeder, dan is het een matroniem.

Bij onderzoek is het van enorm belang daaraan te denken.

Ook dialect speelt een grote rol, bij de uitspraak en hoe men dat neerschreef.

Of het nou maosse, maesen, vermasen enz. is, maakt niet echt uit.


Er was veel akkerland ontgonnen en goed loofbos zoals de Egelbos.

Veel personen zoals aantal uit ons geslacht "op ten Bulten" waren vaak bezig op de Grubbenvorster heide - een nogal moerassig

gebied - om turf af te steken. Er waren uitgestrekte heide velden in ons voorouder woon gebied.


De rivier de Maas aan de andere kant zorgde voor voedsel voor de bevolking, als belangrijkste bron. Mensen waren voornamelijk

bezig met bewerking van landerijen, bemesting ervan, het houden van wat vee en bijen. Sommige deden rivier visserij en sommige

hadden wat schapen op de heiden, onderhouden door schaap herders.


In ons gebied de Boekend, lagen de volgende boerderijen bij elkaar: Mans, Egelbos, Heershof, de Bulten en de Baasdonck.

Langs de beek was daarbij Klein-Boerlo, met huis/kasteel Boerlo en dan Groot-Boerlo. Tot in de 15e eeuw was bij huis/kasteel Boerlo

een groot hof met 60 morgen land, dat begin 17e eeuw werd verdeeld in Oude- en Nieuwe, c.q. Groot- en Klein-Boerlo.


Om het gebied werd fel betwist, vooral wanneer in november 1700 de Spaanse koning Karel II, kinderloos overlijdt en dus 't begin van

de Spaanse successie-oorlog [1702-1713]. Daarbij veel schermutselingen tussen Franse, Engelse, Spaanse, Duitse en Nederlandse

troepen met belegeringen van o.a. fort st. Michel bij Blerick en hun inkwartieringen.

Plunderingen was dagelijks aan de orde met al die troepen komen en gaan.

In 1712 werd Blerick met het Land van Kessel veroverd door de Koning van Pruissen, en daardoor verlieten veel gezinnen en personen

uit dat regio naar andere gebieden zoals Venlo en Kaldenkirchen, wat toen in handen was van de Verenigde Provincien, dat verklaart

dan ook waarom ons Driessen stam-ouder gezin zich tijdelijk vestigde in Kaldenkirchen.


Dan krijg je daar bovenop nog besmettelijke ziekten zoals bijv. "de rode loop" - ja dan is het echt niet prettig leven.

Het overlijdens boek - begonnen in 1696 - van Blerick vermeldt relatief weinig kinderen [was het teveel werk om zoveel kinder-sterfte

te noteren?] - van dat gezin met 10 kinderen, overleden er 5 jong in Blerick en 3 in Kaldenkirchen.

Dat was tragisch normaal in die eeuwen.


Overigens ging dat reducerend gezin later naar Tegelen,

alwaar de enige zoon trouwde in Tegelen en de enige dochter in Kaldenkirchen.


Met die inleiding is de platform gelegd voor deze genealogie ...

 

Als u originele foto's en/of dokumenten heeft, stuur die in digitale vorm naar Andreas: info@genbronnen.nl

dan kunnen ze in Driessen archief worden geplaatst en bewaard voor ons nageslacht.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Willem [Wylmen/Vylmen] op den Bulten [1] ook onder den Bulten [17] ook Hoet van Grusdonck [26]

          geb. ca. 1500 ws. Grubbenvorst - heeft ca. 1533 in Boekend een halve morgen en zes roeden nieuwe erf "op den Bulten" naast Jan van

          Boecholt - blijkens de legger van de st. Anthonis broederschap 1543 hadden ze eerder goed "aen gen Onderen" gekocht met 5 vierdeel

          land van Jaspers kinderen waarvoor zij 1 oude morken en 1 helling cijns verschuldigd waren aan de broederschap en nogmaals 1½ oude

         morken aan zelfde broederschap voor 2 morgen bos bij Grusdonck die ze "gegolden" hadden van Jacob Smyetz kinderen [26] - in jaar

          1545 kochten zij een morgen en drie roeden naast hun erf "op den Bulten" en nog anderhalve morgen aan de brug over de Boekender

          beek [17] -

          tr. Geertruit [26]


voetnoten:

[1] LGOG jaargang 21 nummer 3 [1993] blz. 70. Volgens deze publikatie lag het toponiem "Bulten" in den Boekend - noordelijk van Egelbos -

          tussen Blerick en Grubbenvorst [Limburg].

[17] historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend [2009] p.70.

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712, de

          1e boek vermeldt dat de legger was aangemaakt in 1543, dat zelfde jaar dat de kerk van Blerick was verbrand.


Uit dit huwelijk:


1.    Peter van Gruijsdonck - volgt IIa


2.    Jan van Gruijsdonck - volg IIb

 

3.    Alet van Gruijsdonck - zij was volgens de leggerboeken van de st. Anthonis broederschap jaarlijks op st. Andreas 1 vat roggen verschuldigd

          aan hun met onderpand een stuk land liggende "aen voerde vaeren" [26]

 

voetnoot:

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712, de

          1e boek vermeldt dat de legger was aangemaakt in 1543, dat zelfde jaar dat de kerk van Blerick was verbrand.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa    Peter van Gruijsdonck [2]

           geb. ca. 1530 ws. Grubbenvorst - de 2e halfman van Schenck in 1588 - † voor 1594 -

           tr. NN


voetnoot:

[2] toponiem "van Gruisdonck" is de naam van een groot boerderij in Grubbenvorst.


Uit dit huwelijk:


1.    Antonius op ten Bulten ook in gen Aell - volgt IIIa


2.    Joannes Bulten opt Laerbroick - volgt IIIb


3.    Anna op te Bulten - geb. ca. 1565 - † na 11 april 1615 [was toen doopgetuige in Sevenum als "Joanna van den Bulten"] -

          tr. voor 17-3-1602 met Laurentius Pauli ook Bestiens op gen Laerbroeck ook opt Laerbroeck, op te Laerbroick - geb. 1560 - † ??? - zn. van

          Sebastianus Pauwels en Cunegundis NN. 

          hieruit:

          1] Franciscus Pauli - tr. Blerick 31 mei 1620 [get. Andreas Pauli en Joannes Berchmans] met Catharina - dr. van Wilhelmus Verstegen

          2] Cunegundis - ged. Blerick 17 mrt. 1602 [get. Andreas Billien Breensis en Anna Vervoirt] - † na 5-11-1650 [5]

          3] Mathias - ged. Blerick 2 feb. 1605 [get. Petrus Lynssen en Lucia Spaenen] - † 1652 - tr. met Hildegundis NN

          4] Paulus - ged. Blerick 9 aug. 1609 [get. Gerardus Stockmans Barlensis en Anna vrouw van Everardus van Haeff] - tr. 1643 met Lucia Timmermans


voetnoot:

[5] zij was toen doopgetuige als "Conegundis op den Bulten".


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈IIb    Jan van Gruijsdonck [2]

           geb. ca. 1535 ws. Grubbenvorst - † na 13-1-1603 [35?] -

           tr. ? vermoedelijk Venray met Anna Hoen - geb. ca. 1540 - † na 13-1-1603 [35?] - dr. van Reiner Hoen en Anna van Wansum - Reiner was

           natuurlijke zoon van Dederich van der Lippe genaamd Hoen tot Betgenhausen en Aleidis Schenck van Nydeggen


voetnoten:

[2] toponiem "van Gruisdonck" is de naam van een grote hoeve in Grubbenvorst.

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 1573 [bij ons als afb. 67 rechts] werd een zaak aangehaald tussen Reiner na-

          tuurlijke zoon van Hoen tegen Jacop Theuwen waar de scholtus en landschrijver bij het gericht van Venray hebben "gegulden ein guet van

          Jan van Wanssum vp wilche guet Bastiaen van Inckefoirt sieckere phennyngen veronderpant wehren, dair die besten Hoen vp forderende

          was sieckere hilixphennyngh die This Masen him myt sinre huisfrouwen belaift had, dat aldue gewesen ward, dat Reiner Hoen irst to Venlo in

          dat sterfhuis suecken solde ende hy dair niet becomen kund, solde hy voirt anders mogen suecken, referirende sich widers vp dat Venraitsche

          signaet". [bewijs van natuurlijke zoon en dat Anna Hoen waarschijnlijk in Venray was getrouwd] 

[35?] archief kasteel Haag - regest  3452 - Grubbenvorst 13-1-1603 waarin Johan van Gruijsdonck en Anna Hoen, echtelieden, bekennen 100 gul-

          den te hebben ontvangen van Gertrudis van den Bijlandt, vrouwe van Afferden, Blijenbeek en Gribbenvorst, pandvrouwe van graafschap Horn,

          als betaling van de hoofdsom van 1010 guldens herkomende van hun vader zaliger Reiner Hoen. Reiner had op 20-8-1566 geld geleend aan

          zijn natuurlijke broer Caspar van der Lippe genaamd Hoen, Casper trouwde 1565 met Gertrudis van Bylant. Er werd 60 gulden betaald voor

          rente en 40 gulden voor aflossing, blijft over 970 guldens.


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Antonius op ten Bulten ook in gen Aell

            geb. ca. 1550 - hij woont 1610 op boerderij den Bulten, lag noordelijk van Egelbos in buurtschap Boekend [16] tussen Blerick en Grubben-

            vorst - † na 22-2-1613 [3] -

            tr. met NN in gen Aell

         

voetnoten:

[3] hij was toen doopgetuige als "Antonius in gen Aell" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.

[4] hiaten in doopboek Blerick vooral tussen 1577 en 1600.

[16] Het gezicht van de Boekend [2009] p.16, 39 - historische werkgroep Blerick - de naam Boekend werd ontleend van de oude Blerickse dialect

         "bokend" voor "Boekweit".

      

Uit dit huwelijk:


1.    Joannes in gen Aell ook in gen Oell - volgt IVa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Joannes van den Bulten ook in gen Egelbos ook opt Laerbroick ook op Eytenray sr.

            geb. ca. 1555 - pachter 1594 van Jan Schenck - die aandeel had in boerderij Eytenray - † voor 2-10-1603 [48] -

            tr. ca. 1580 met Barbara Linssen ook Meeuwis ook in gen Egelbos - geb. ??? - † na 17-7-1605 [48] - dr. van Laurentius Meeuwis?

            en NN - Barbara hertrouwt later met Andreas Junckers uit Dulcken, en ook hij noemt zich in gen Egelbos

 

voetnoten:

[46] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 9 april 1597 Joannes inge[n] Igelbooβ heeft met toestemming van de "lijffgewijns heer" [d.i. Schenck to

          Boorlo] 200 gulden geleend aan Herman [Caetz] en Maria echtelieden, ze moeten 6 gulden per jaar rente betalen, met onderpand

          de helft in hof "van der Heijden" en als zij zich daaraan niet houden, dan wordt Jan ingen Igelbos behand met het hof. [afb. 5516]

[47] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 9 september 1602 kwam er een kwestie tussen Schinck tho Boorlo als lijfgewins heer en Herman Caetz

          waaruit blijkt dat Herman onjuist heeft gehandeld want het goed behoorde aan andere landheer, Herman moet "genuechsame ver-

          warung" doen, wat hij blijkbaar niet kon, ook al omdat er al een andere [1582] overeenkomst was. Resultaat dat ook die helft van

          goed en hof "van der Heijden" werd behand aan Jan de Groot Gerit zoon en zijn zuster Gertruyt, zodat zij die helemaal hebben.

          [Hoe het zit met terug betaling van 200 gulden aan Joannes in gen Igelbos is nog onbekend?] [afb. 5517 en 5518]

[48] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: Berbken ingen Igelbos werd op 2 october 1603 tezamen met Peter Plenis behant met 2 morgen land "by

          den stay gelegen off achter den stay" dat land was "langh verstoruen" komende van "Reymboldt Hoeffsleger" en zijn vrouw Met.

          Op 17 juli 1605 heeft Berbken ingen Igelboβ "veraccordirt mit juncker Adolff Schinck tho Boorlo van het stuck lantz acher den staij

          vuirgenoete[n] den herwech ter eynre[n] vnd Hinβ op den Sump ter anderer syde[n] schietende opg[en] heijen kamp opt ort va[n]

          der Maesen hefft Berbken vnd haer dochterke[n] Metie[n] ain d[en] hant gewonne[n] welck sy nae aeffsterue[n]β vlomβe[n] va[n]

          de[n] partije[n] gekoichtes hefft. Orkunt laeten Ja[n] Sanders vnd Ja[n] Berchm[ans]" [afb. 5526]       

 

Uit dit huwelijk:


1.    Leens Jan ingen Egelbos soen - heeft 1615 landerijen te Blerick in "Boekender hontschap" [33]


voetnoten:

[33] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 1988 bij RHCL Maastricht als inv. 240 - Blerick cijnslijst 1615 door land-

          scholtis Henricus Schenck - Leens Jan ingen Egelbos soen betaalt 1 gulden 2 stuivers en 2 duiten aan cijns voor landerijen die hij be-

          zit in "Boekender hontschap".

[49] ARB [Algemeen Rijksarchief Brussel] archief  van de Rekenkamer inv. nr. 51.691 thientboeck land Kessel 1650 - Blerick nieuwe erfen

          "Leens Jan ingen Egelbosch soon is behandt [= bekomen van grond door ontginning of verkrijging] aen twee morgen; ende is gelegen

          int Oeijbroeck bij sijn ander erff aen die gemeijnt" - in marge staat voor Leens: "modo Thijs Reinders ende Hendrick Thijssen" - daarna

          vervolgt het met "noch daer die halff schuijr op steedt omtrent iiij roijen" en moest jaarlijks tienden betalen als volgt: " ij d[en] voor daer

          de schuir op staedt sonde wesen omtrent 1/30". [afb. 136]


2.    Petrus op ten Bulten - volgt IVb


3.    Johannes junioris op Eijntienraij - volgt IVc

 

4.    Elyzabetha - ged. Blerick 1 nov. 1598 [get. Joannes eghen Ael en Elyzabetha Meewis] - † na 13-8-1645 [6] voor 16-5-1666 [45] -

          tr. Blerick 21 juli 1623 als "Elizabeth filia Joannis Bulten op Laerbroick" [get. Godefridus opt Laerbroick en Petrus Timmermans]

          met Joannes Gubbels ook Gobelini van Beegden - geb. ??? - † na 16-5-1666 [45] - zn. van ???

          hieruit:

          1] Petrus - ged. Blerick 3 dec. 1623 [get. Petrus Slompers en Anna vrouw van Petrus op den Bulten]

          2] Joannis - ged. Blerick 17 mrt.1627 [get. Appolonia Bitzen]

          3] Mathias - ged. Blerick 10 aug. 1629 [get. Petrus aen den Bulten]

          4] Marcilius - ged. Blerick 14 okt. 1631 [get. Joannes Cunen van Sevenum en Anna Gobelini ook Gubbels van Beegden]

          5] Barbara - ged. Blerick 3 sept. 1634 [get. Martia van Daell dochter van Godefridus van Daell]

          6] Gerardus - ged. Blerick 26 aug. 1640 [get. Maria vrouw van Thomas van Geuterloo]


voetnoten:

[6] zij was toen doopgetuige als "Elizabetha van gen Bulten" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712:

          "Drieβ op ‘t Laerbroeck thien vaet roggen deβ jaers van sijn goet op ‘t Laerbroeck, dit vorβ goet is van sulcke naturen als den enen

          sterfft sal men ‘t winnen mit dobbelen pacht, en[de] wan de vrouwe sterft mit haluen pacht, hijr van is eenen besegelden brieff gewest,

          maer de partijen hebben noch een besegelden brief desen vorβ [koren]pacht sal men alle jaer betaelen op st. Andreæ.

          Aen dit vors goet is nu behandt Peter op den Bulten, ende Enken sijn huisfrouwe.

          A[nn]o 1652 den 3 jannewarij heft sijch to bock gestelt Tijs van den Bulten ende is betalt aen den vorgaenden broder meijster Welm Baeijijr.

          Item wert noch to bock gestelt Walber Loefs Conerts dochter Tijssen broeder 1652 den 3 jannewarij.

          A[nn]o 1653 den 23 desember heeft Jan Gubbels en[de] Leisbet sein huesfrou sich too bock laeten stellen van dit bauvengenamde landt

          op dat Larbrock het welcke den vorβ Jan heeft gegolden van Canradt en[de] Thies of den Bulten beide gebroeders en[de] dar gewien be-

          talt met 3 rxds [= riksdaalders] In specij en[de] v[er]laupen teins des iars eene halven alden vlems luijt des brieffs inclues mede betaalt"

          [opmerking van Andreas: dit gegeven bewijst dat Tijs de zoon is van Peter op den Bulten, alsmede dat hij een broer Conert heeft en dat

          Conert een dochter Walber heeft. Dit schrijven geeft ook aan dat Peter op den Bulten waarschijnlijk zoon is van Dries op 't Laerbroeck, als

          dat bewezen kan worden met andere bron, dan moeten e.e.a. herschreven te worden - afb. 5528 zegt Dryesken Peter Dryeskens soen]

[45 vervolg] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712:

          "an[no] 1658 Jan Gubbels inclues den teins betalt j stu[..]

          1660 den 28 december Jan Gubbels allen v[er]lopene tins betalt

          Ietem den 16 maijus 1666 heft sych erschenen Jan Gubels ende heff gewonen dye doede handt sijnder huysen vrouen Lysbet ende heft te

          book doen stellen Berber Jan alsten soens dochter voelgens den segel ende bryef daer van zu den koempsinde ende den v[er]loupen tins

          incluijs betalt"

 

Onzeker uit welk huwelijk: ???

 

5.    Metien - geb. ??? - † na 17-7-1605 [48]

 

voetnoot:

[48] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

           door van Wylack/van Dript: Berbken ingen Igelbos werd op 2 october 1603 tezamen met Peter Plenis behant met 2 morgen land "by

           den stay gelegen off achter den stay" dat land was "langh verstoruen" komende van "Reymboldt Hoeffsleger" en zijn vrouw Met.

           Op 17 juli 1605 heeft Berbken ingen Igelboβ "veraccordirt mit juncker Adolff Schinck tho Boorlo van het stuck lantz acher den staij

           vuirgenoete[n] den herwech ter eynre[n] vnd Hinβ op den Sump ter anderer syde[n] schietende opg[en] heijen kamp opt ort va[n]

           der Maesen hefft Berbken vnd haer dochterke[n] Metie[n] ain d[en] hant gewonne[n] welck sy nae aeffsterue[n]β vlomβe[n] va[n]

           de[n] partije[n] gekoichtes hefft. Orkunt laeten Ja[n] Sanders vnd Ja[n] Berchm[ans]" [afb. 5526]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IVa   Joannes in gen Aell ook in gen Oell

            ged. Blerick 10 juli 1575 [get. Petrus van Daell maior en Johanna op ten Berg] - † voor 15 nov. 1628 -

            tr. Margaretha in gen Aell - geb. ??? - † na 15-11-1628 - dr. van Petrus in gen Aell en NN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    waarschijnlijk Kerst ook Korsten in gen Aell

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb   Petrus op ten Bulten ook op den Bulten ook van Bulten

            geb. ca. 1580 - heeft 1600-1610 huizen, schuren en landerijen in Laerbroeck en Broickeder hondschap in Blerick [7] - buurman 1612

            van Leonard op ghen Boecket - heeft landerijen 1615 in "het Larbruick" [34] - pachter van Adolphus en Arnoldus Schenck heren van

            Blerick - gezin bewoont 1610-1624 boerderij "op den Bulten" in Boekend te Blerick - † na 22 okt. 1624 -

            tr. Blerick 3 mei 1611 met Anna ook Enken [45] Lyben - dr. van NN


voetnoten:

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712:

          "Drieβ op ‘t Laerbroeck thien vaet roggen deβ jaers van sijn goet op ‘t Laerbroeck, dit vorβ goet is van sulcke naturen als den enen

          sterfft sal men ‘t winnen mit dobbelen pacht, en[de] wan de vrouwe sterft mit haluen pacht, hijr van is eenen besegelden brieff gewest,

          maer de partijen hebben noch een besegelden brief desen vorβ [koren]pacht sal men alle jaer betaelen op st. Andreæ.

          Aen dit vors goet is nu behandt Peter op den Bulten, ende Enken sijn huisfrouwe.

          A[nn]o 1652 den 3 jannewarij heft sijch to bock gestelt Tijs van den Bulten ende is betalt aen den vorgaenden broder meijster Welm Baeijijr.

          Item wert noch to bock gestelt Walber Loefs Conerts dochter Tijssen broeder 1652 den 3 jannewarij.

          A[nn]o 1653 den 23 desember heeft Jan Gubbels en[de] Leisbet sein huesfrou sich too bock laeten stellen van dit bauvengenamde landt

          op dat Larbrock het welcke den vorβ Jan heeft gegolden van Canradt en[de] Thies of den Bulten beide gebroeders en[de] dar gewien be-

          talt met 3 rxds [= riksdaalders] In specij en[de] v[er]laupen teins des iars eene halven alden vlems luijt des brieffs inclues mede betaalt"

          [opmerking van Andreas: dit gegeven bewijst dat Tijs de zoon is van Peter op den Bulten, alsmede dat hij een broer Conert heeft en dat

          Conert een dochter Walber heeft. Dit schrijven geeft ook aan dat Peter op den Bulten waarschijnlijk zoon is van Dries op 't Laerbroeck, als

          dat bewezen kan worden met andere bron, dan moeten e.e.a. herschreven te worden]

[34] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 1988 bij RHCL Maastricht als inv. 240 - Blerick cijnslijst 1615 door land-

          scholtis Henricus Schenck - "Peter van Bulten" betaalt 2 guldens 2 stuivers en 1 duit aan cijns voor landerijen die hij bezit in "Labruick".

[7] ARB [Algemeen Rijksarchief Brussel] archief  van de Rekenkamer inv. nr. 51.691 thientboeck land Kessel 1650 - Blerick nieuwe erfen

          "Peeter opten Bulten is behandt [= bekomen van grond door ontginning of verkrijging] aen een vierdeel vj roijen, ende is gelegen opt

          Labroeck bij Gaert den Schreur syn erff: ende is betimmert met huijs ende schuijr" - in marge staat voor Peeter: "mode Thijs op ten

          Bulten" - daarna vervolgt het met "Noch heeft hij aengegrauen in anno 1602 vier roijen aen synen misten [= mesthoop]. Noch heeft

          den seluen inden Broickeder hondtschap eenen haluen morgen vj roijen, ende is betimmert met huijs ende schuijr, ende light rontsom

          die gemeijnt. Noch by dat voorschreuen erff eenen morgen iij roijen. Noch aen die Boecketter brugh anderhalffen morgen. Noch heeft

          hij anno 1602 aengegraeuen vijff vierdel ende is gelegen bij syn ander erff, daer die getimmer op staen" en moest daarvoor jaarlijks

          tienden betalen als volgt: "iiij d[en] vl[ems] en[de] iij oirt stuuers". [afb. 149] 


Uit dit huwelijk:


1.    Conrardus ook Conert of Canradt [45] - volgt Va

 

 2.   Andreas - volgt Vb


3.    Mathias ook Tijs van den Bulten [45] - ged. Blerick 30 mei 1618 [get. Johannes Vervoert ingen Oebroick en Margareta Kaelis] - eige-

          naar van huizen, schuren en landerijen in Blerick 1650 [7] - eigenaar goed op 't Laebroeck 1652 [26] - † na 3-1-1652 [45] ongehuwd

 

voetnoten:

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712:

          "Drieβ op ‘t Laerbroeck thien vaet roggen deβ jaers van sijn goet op ‘t Laerbroeck, dit vorβ goet is van sulcke naturen als den enen

          sterfft sal men ‘t winnen mit dobbelen pacht, en[de] wan de vrouwe sterft mit haluen pacht, hijr van is eenen besegelden brieff gewest,

          maer de partijen hebben noch een besegelden brief desen vorβ [koren]pacht sal men alle jaer betaelen op st. Andreæ.

          Aen dit vors goet is nu behandt Peter op den Bulten, ende Enken sijn huisfrouwe.

          A[nn]o 1652 den 3 jannewarij heft sijch to bock gestelt Tijs van den Bulten ende is betalt aen den vorgaenden broder meijster Welm Baeijijr.

          Item wert noch to bock gestelt Walber Loefs Conerts dochter Tijssen broeder 1652 den 3 jannewarij.

          A[nn]o 1653 den 23 desember heeft Jan Gubbels en[de] Leisbet sein huesfrou sich too bock laeten stellen van dit bauvengenamde landt

          op dat Larbrock het welcke den vorβ Jan heeft gegolden van Canradt en[de] Thies of den Bulten beide gebroeders en[de] dar gewien be-

          talt met 3 rxds [= riksdaalders] In specij en[de] v[er]laupen teins des iars eene halven alden vlems luijt des brieffs inclues mede betaalt"

          [opmerking van Andreas: dit gegeven bewijst dat Tijs de zoon is van Peter op den Bulten, alsmede dat hij een broer Conert heeft en dat

          Conert een dochter Walber heeft. Dit schrijven geeft ook aan dat Peter op den Bulten waarschijnlijk zoon is van Dries op 't Laerbroeck, als

          dat bewezen kan worden met andere bron, dan moeten e.e.a. herschreven te worden]

[7] ARB [Algemeen Rijksarchief Brussel] archief  van de Rekenkamer inv. nr. 51.691 thientboeck land Kessel 1650 - Blerick nieuwe erfen

          "Peeter opten Bulten is behandt [= bekomen van grond door ontginning of verkrijging] aen een vierdeel vj roijen, ende is gelegen opt

          Labroeck bij Gaert den Schreur syn erff: ende is betimmert met huijs ende schuijr" - in marge staat voor Peeter: "mode Thijs op ten

          Bulten" - daarna vervolgt het met "Noch heeft hij aengegrauen in anno 1602 vier roijen aen synen misten [= mesthoop]. Noch heeft

          den seluen inden Broickeder hondtschap eenen haluen morgen vj roijen, ende is betimmert met huijs ende schuijr, ende light rontsom

          die gemeijnt. Noch by dat voorschreuen erff eenen morgen iij roijen. Noch aen die Boecketter brugh anderhalffen morgen. Noch heeft

          hij anno 1602 aengegraeuen vijff vierdel ende is gelegen bij syn ander erff, daer die getimmer op staen" en moest daarvoor jaarlijks

          tienden betalen als volgt: "iiij d[en] vl[ems] en[de] iij oirt stuuers". [afb. 149] 

 

4.    Catharina - ged. Blerick 22 okt. 1624 [get. Gerarda Gijsen]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc    Johannes junioris op Eijntienraij

             geb. ??? - overl. ??? -

             tr. Blerick 15 okt. 1614 [get. Allardus broer van Mechtildis en Johannis Vervort] met Mechtildis Verstappen - geb. ??? - overl. ??? -

             dr. van Joannes Verstappen en NN

             hieruit:


1.    Petrus - ged. Blerick 19 juli 1615 [get. Elias in gen Pas de Tygelen en Johanna op ten Bulten]


2.    Jacobus - ged. Blerick 30 okt. 1622 [get. Petrus op den Bulten en Irmgardis dochter van Joanna Boom vrouw van Mathias Weufkens

           textoris ook genaamd Belien]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Va     Conrardus ook Conert of Canradt [45] op den Bulten

             ged. Blerick 18 juni 1611 [get. Antonius op ten Bulten en Anna vrouw van Laurentii op te Lairbroick] - † na 15-2-1639 [8] -

             tr. met NN

             hieruit:

 

voetnoten:

[8] hij was toen doopgetuige als "Conrardus vangen Bulten" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712:

          "Drieβ op ‘t Laerbroeck thien vaet roggen deβ jaers van sijn goet op ‘t Laerbroeck, dit vorβ goet is van sulcke naturen als den enen

          sterfft sal men ‘t winnen mit dobbelen pacht, en[de] wan de vrouwe sterft mit haluen pacht, hijr van is eenen besegelden brieff gewest,

          maer de partijen hebben noch een besegelden brief desen vorβ [koren]pacht sal men alle jaer betaelen op st. Andreæ.

          Aen dit vors goet is nu behandt Peter op den Bulten, ende Enken sijn huisfrouwe.

          A[nn]o 1652 den 3 jannewarij heft sijch to bock gestelt Tijs van den Bulten ende is betalt aen den vorgaenden broder meijster Welm Baeijijr.

          Item wert noch to bock gestelt Walber Loefs Conerts dochter Tijssen broeder 1652 den 3 jannewarij.

          A[nn]o 1653 den 23 desember heeft Jan Gubbels en[de] Leisbet sein huesfrou sich too bock laeten stellen van dit bauvengenamde landt

          op dat Larbrock het welcke den vorβ Jan heeft gegolden van Canradt en[de] Thies of den Bulten beide gebroeders en[de] dar gewien be-

          talt met 3 rxds [= riksdaalders] In specij en[de] v[er]laupen teins des iars eene halven alden vlems luijt des brieffs inclues mede betaalt"

          [opmerking van Andreas: dit gegeven bewijst dat Tijs de zoon is van Peter op den Bulten, alsmede dat hij een broer Conert heeft en dat

          Conert een dochter Walber heeft. Dit schrijven geeft ook aan dat Peter op den Bulten waarschijnlijk zoon is van Dries op 't Laerbroeck, als

          dat bewezen kan worden met andere bron, dan moeten e.e.a. herschreven te worden]

 

1.    Walber [45] of Walbergia Conders - geb. ??? - overl. ws. Horst

           tr. met Gisbertus van Casterlo - geb. ??? - overl. ??? - zn. van ???

           hieruit:

           1] Anna - ged. Horst 30 augustus 1683 [get. Andreas Verbult ex Blerick en Joanna van Casterlo]

 

voetnoot:

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712:

          "Drieβ op ‘t Laerbroeck thien vaet roggen deβ jaers van sijn goet op ‘t Laerbroeck, dit vorβ goet is van sulcke naturen als den enen

          sterfft sal men ‘t winnen mit dobbelen pacht, en[de] wan de vrouwe sterft mit haluen pacht, hijr van is eenen besegelden brieff gewest,

          maer de partijen hebben noch een besegelden brief desen vorβ [koren]pacht sal men alle jaer betaelen op st. Andreæ.

          Aen dit vors goet is nu behandt Peter op den Bulten, ende Enken sijn huisfrouwe.

          A[nn]o 1652 den 3 jannewarij heft sijch to bock gestelt Tijs van den Bulten ende is betalt aen den vorgaenden broder meijster Welm Baeijijr.

          Item wert noch to bock gestelt Walber Loefs Conerts dochter Tijssen broeder 1652 den 3 jannewarij.

          A[nn]o 1653 den 23 desember heeft Jan Gubbels en[de] Leisbet sein huesfrou sich too bock laeten stellen van dit bauvengenamde landt

          op dat Larbrock het welcke den vorβ Jan heeft gegolden van Canradt en[de] Thies of den Bulten beide gebroeders en[de] dar gewien be-

          talt met 3 rxds [= riksdaalders] In specij en[de] v[er]laupen teins des iars eene halven alden vlems luijt des brieffs inclues mede betaalt"

          [opmerking van Andreas: dit gegeven bewijst dat Tijs de zoon is van Peter op den Bulten, alsmede dat hij een broer Conert heeft en dat

          Conert een dochter Walber heeft. Dit schrijven geeft ook aan dat Peter op den Bulten waarschijnlijk zoon is van Dries op 't Laerbroeck, als

          dat bewezen kan worden met andere bron, dan moeten e.e.a. herschreven te worden]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 


Vb     Andreas op ten Bulten ook op gen Bulten ook op Nieuwen Boerlo

             ged. Blerick 22 sept. 1613 [get. Johannes op Eijtienraij en Margaretha Pauli] - waren pachters 1631-1638 "op Nieuw Boerlo" voor Schenk

             die eigenaren ervan waren - omstreeks 1631 verklaarde Driesken op Boller pachter "op gen Nieuwen hoff" voor schepenen dat zijn knecht

             Thysken elsenhout had afgehakt [het rooien van bomen was slechts toegestaan na goedkeuring eigenaar of grondheer] [18] - gezin woon-

             den 1639-1657 "op gen Bulten" in Boekend te Blerick - † na 30-8-1683 [want Joannes Campers was voor hem doopgetuige te Horst bij

             Anna kind van Gisbertus van Casterlo en Walbergia Conders -

             tr. voor 1636 [niet in Blerick, ws. Lottum iemand die het weet???] met Dorothea Verbeeck - geb. ws. Lottum - dr. van Peter Verbeeck [ook

             Beeck, Verbex] en verm. Antonia Janssen ???


voetnoten:

[18] Historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend [2009] p.124, 128.

[50] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 1988 bij RHCL Maastricht als inv. 183 - Blerick annotatie boek der nieuwe erven

          1642-1687. 1 deel. nb. achterin schatcedul van 1688 - probeerde in 1659 land te kopen groot 1 morgen 3 vierdel 7 roeden en 10 voet "siecke-

          re stucxken erffs vande gemeinte gelegen neuen Peter Janssen erff ter eenre, ende Dries op den Bulte erff ter anderer zijden, voorhooffs ende

          achter aende gemeinte aenschietende" maar werd bij volgende verkoop zittingen bijna 5 keer hoger overboden door jonker Haeren. [afb. 023]

[51] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 1988 bij RHCL Maastricht als inv. 183 - Blerick annotatie boek der nieuwe erven

          1642-1687. 1 deel. nb. achterin schatcedul van 1688 - in mei 1662 kon hij anderhalve morgen land kopen voor 78 gulden en een stuk land "op

          die koill" groot 11 roeden en 2 voet a 24 stuivers per roede. [afb. 032] 

 

Uit dit huwelijk:


1.    Adolphus [9] - ged. Blerick 20 jan. 1636 [get. de heer Arnoldus Schinck] - † Blerick 26 sept. 1720 als Adamus Drieskens [10] [ongehuwd]


voetnoten:

[9] werd vernoemd naar wijlen Adolph Schenck, de heer van Boerlo/Blerick, vader van Arnoldus Schinck - zij waren leenheren van tal van boerderijen.

[10] Blerick overlijdens register 1696-1763 - GA Venlo.


2.    Anna - ged. Blerick 15 febr. 1639 [get. Conrardus vangen Bulten en Joanna Verbeeck zuster van de moeder] - † na 1667


3.    Petrus aen gen Bulten - ged. Blerick 13 dec. 1642 [get. Thijs op gen Bulten en Catharina Bommel] - † jong


4.    Petrus opgen Bulten - ged. Blerick 20 nov. 1643 [get. Thijs op gen Bulten en Geertruijt Verbaesdonck] - † jong


5.    Petrus van gen Bulten - volgt VIa


6.    Guillielmus op gen Bulten - ged. Blerick 23 mei 1648 [get. Peeter Colen en NN] - † jong


7.    Wulhelmus - volgt VIb


8.    Laurentius van gen Bulten - ged. Blerick 14 juni 1654 [get. Paulus op gen Sprunk en Eva van den Pass]


9.    Maria - ged. Blerick 24 aug. 1657 [get. Marcellus Jansen en Petra Coles] - † Blerick 3 juni 1699 als "Maria Driessen alias Bulten" [10] -

        uit haar onwettig natuurlijke kind:

        1] Petrus Verrijnen - ged. Blerick 17 mrt. 1686 [moeder Maria van den Bulten genaamd Driessen biecht aan de vroedvrouw dat de vader

              Joannes Everts aen Gerijnen is, maar hij ontkent dat] - tr. 1716 met Thiesken Tissen - dr. van Engel Thijssen op de Boeckhorst. Hij

              trouwt in 1708 met Maria Hillen. Maria Hillen was wel doopgetuige bij kind van Peter Verrijnen en Thiesken Tissen in 1720. Verstand-

              houding tussen hun en Maria Driessen was blijkbaar behoorlijk goed. [20]


voetnoten:

[10] Blerick overlijdens register 1696-1763 - GA Venlo.

[20] Historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend [2009] p.163.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa      Petrus van gen Bulten ook Driessen van den Bulten ook Driessen[s] ook Drijeskens

              ged. Blerick 13 aug. 1645 [get. Jan Cumpkens en Elizabetha van gen Bulten] - kan niet schrijven, zijn handmerk een zandloper [45] -

              † Blerick 24 juni 1738 als "Petrus Dreessen" -

              tr. Blerick 18 nov. 1666 [get. Matthias Reyners en Willem Geurts] met Maria Clercken ook Willems - ged. Blerick 17 juni 1646

              [get. Goblinus van gen Hove en Sophie aen gen Eijnde] - † Blerick 9 dec. 1714 als "Maria Clercken uxorata" - dr. van Willem

              Clerckx en Lucia Aerts


voetnoot:

[45] GA Venlo - archief nr. 100 inv. 68 - Blerick st. Anthonis leggerboeken van tienden, tijnsen, pachten en andere inkomsten 1543-1712:

          "1704 den 23f[e]b[ruarij] is gecomparert Peter Dreskens van het voorschreuen erue van twee deelen soo dat hij jaerlix nu tot haren

          dele hebben een vat een halff cooren ende oock alles betalt tot jaer 1704 dat uin vooren in bij wesen van laten en[de] getuighen

          den 23 febereuarij Peter Dreskens [zandloper] merck selff geteickent Joannes Soenen als getuighen Peeter Verheijen als ghetughen"

          [opmerking van Andreas: met erf wordt in dit geval bedoelt goed "in gen Oijbroeck"] 


Uit dit huwelijk:


1.    Guilielma - ged. Blerick 10 mei 1667 [get. Rutgerus Tijssen en Joanna Driessen] - † Blerick 24 juli 1738 als "Wilhelma Dreessen

           filia Petrus Dreessen" [ongehuwd]


2.    Anna - ged. Blerick 13 jan. 1669 [get. Marcellus Clerx en Anna Lenardts]


3.    Theodora - ged. Blerick 7 april 1670 [get. Petrus Clercken en Petra Lemmen voor Antonia Janssen van Lottum]


4.    Petrus - volgt VIIa


5.    Joannes - ged. Blerick 18 aug. 1674 [get. Goswinus Tersen en Agnes Coles] - † jong


6.    Joannes - ged. Blerick 26 okt. 1676 [get. Adamus Drijeskens en Marta Reijners]


7.    Laurentius - ged. Blerick 13 dec. 1680 [get. Matthis Lambers en Maria Marselis]


8.    Andreas - ged. Blerick 25 okt. 1682 [get. Johannes Jacobs voor Andreas op die Bulten en Leonora Peeters] - † jong


9.    Andreas - volgt VIIb


10.  Lucia - ged. Blerick 20 juli 1687 [get. Joannes Peeters voor Joannis Vriessen en Wilhelmina Lenaerts] - doopgetuige Blerick 5-10-1707

          [11] - †/begraven Venlo [RK] 31 juli 1741 "wesenne vroeghvrouw"


voetnoot:

[11] als "Lucie Drieskens" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb     Wilhelmus Driessen ook Dressen ook Drissen ook op den Bulten

              ged. Blerick 5 nov. 1650 [get. Marselus Klerck en Conegundus op den Bulten] - woonde tot 1707 op boerderij "op den Bulten" in

              Blerick - † Blerick 17 mrt. 1735 als "proles villici op den Boelen" -  

              tr 1e Blerick 29 jan. 1678 [get. Andreas van[den] Bulten en Joannes Lenarts] met Wilhelmina Lenaerts alias Vervoort - ged. Ble-

              rick 8 mrt. 1648 [get. Nicolaes Meijbooms en Leonarda Willems] - † Blerick 20 apr. 1710 als "Willemke Lenaerts Vervoort uxor

              Willhelmi op Bulten" - dr. van Leonardus Vervoort en Anna Timmermans alias Aertkens

              tr 2e ??? [niet in Blerick!] [get. ???] met Beatrix Erkens - geb. ??? [niet in Blerick] - † Blerick 29 jan. 1712 als "Beatrix Erkens uxor

              Wilhelmi op Bulten" - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Laurentius ook Lijns Willems op gen Bulten [12] - ged. Blerick 12 aug. 1678 [get. Dries van den Bulten en Maria Willems] - † na

          14-3-1702 ws. Lottum? [12]


voetnoot:

[12] GA Venlo - Blerick schepenbank inv. 294-3 en 294-6 - op een lijst van absente jonckmannen d.d. Blerick 27-2-1702 komt hij voor als

          Lins Willems op gen Bulten tot Lottum. Op een lijst van d.d. 13 mrt. 1702 komt hij voor als Lijns Willems op gen Bulten zijnde geschikt

          als soldaat voor dienst in zijne koninklijke majesteit [werd doorgehaald]


2.    Leonardus - ged. Blerick 31 aug. 1680 [get. Adamus Dressens en Anna Lenerts voor Maria Henderix]


3.    Gertrudis - ged. Blerick 6 juli 1683 [get. Leonardus de Schelbergh voor Petrus Slooten en Petra Linssen voor Maria Driessen]


4.    Johanna - ged. Blerick 6 juli 1683 [get. Leonardus Janssen en Anna Vervoort]


5.    Andreas - volgt VIIc


6.    Christianus - ged. Blerick 26 dec. 1686 [get. Matthias Leisten en Maria Willems voor Elisabetha Hendricx]


7.    Joannes - volgt VIId


8.    Petrus - volgt VIIe


9.    Mathias - ged. Blerick 25 okt. 1693 [get. Leonardus Aerts en Maria Driessen]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa     Petrus Driessen [ook Petrus Peeters / Petrus Drieskens / Peeters op[den] Bulten / Petrus Peters van de Bulte]

              ged. Blerick 27 mei 1672 [get. Petrus Clercken en Gertrudis Lenarts] - † Tegelen 3 febr. 1730 - gezin woont [1698] op boerderij

              "op Gruisdonck" te Grubbenvorst - ze wonen [1707-1712] in Blerick - in 1712 veroverde de koning van Pruissen het gebied

              Blerick en Kessel, daarom en vanwege de voortdurende oorlogshandelingen en plunderingen vestigde dit gezin in Kaldenkirchen

              "auf Heijdt" [13] wat op dat moment in veilige handen was van de "verenigde provincien" als: Petrus Drieβes, Joanna Hallers en

              kind Wilhelmus Drieβes - 

              tr. Blerick 6 febr. 1697 [get. Marcello Heldens en Gerardo Blom] met Joanna Helde[n]s - ged. Blerick 1 mrt. 1672 [get. Dirck Hen-

              drix en Antonia Gilen] - † Tegelen 27 nov. 1732 - dr. van Mathias Heldens en Helena Marcellis


voetnoot:

[13] GA Venlo - Kaldenkirchen vormingen 1712 blz. 232 nr. 125.


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus - volgt VIIIa


2.    Matthias - ged. Blerick 10 jan. 1701 [get. Marcelis Heldens voor Gerardus Blom en Maria Clercken] - † jong


3.    Joannes - ged. Blerick 17 dec. 1703 [get. Andreas Ludovicus Peeters en Helena Heldens] - † jong


4.    Andreas - ged. Blerick 5 okt. 1707 [get. Michael van Dael en Helena Heldens voor Lucie Drieskens] - † jong


5.    Jacobus - ged. Blerick 13 aug. 1710 [get. Joannes Simons en Maria to Meijes] - † jong


6.    NN [jongetje] Driessen - ged./† Kaldenkirchen 3 mrt. 1712


7.    Joannes Driessen - ged. Kaldenkirchen 6 nov. 1713 [get. Mathias Zangers en Elizabeth Janssen] - † jong


8.    Andreas Driessen - ged./† Kaldenkirchen 21 mei 1715


9.    Joannes Driessen - ged./† Kaldenkirchen 21 mei 1715


10.  Magdalena Driessen - ged. Kaldenkirchen 1 febr. 1716 [get. Gisbertus Peters en Joanna Knippenbergh] - † Tegelen 23 dec. 1789 -

          tr. Kaldenkirchen 8 mei 1737 [get. Wilhelmus Ewaltz en Joannes Wolters] met Joannes Ewaltz - ged. ??? - † ??? - zn. van ???

          hieruit:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb     Andreas [Ludovicus] Driessen[s] ook Andreas Ludovicus Peeters ook Andreas Peeters Driessen ook Andreas Driessens

              ged. Blerick 1 april 1685 [get. Leonardus Janssen en Maria Driessen] - † Blerick 23 juni 1723 -

              tr. voor 15-1-1707 ??? [get. ...] met Maria te Meijes - ged. Blerick 2 febr. 1684 [get. Bernardus Martens en Maria Janssen] -

              † Blerick 25 okt. 1746 - dr. van Wilhelmus Lenaerts alias Meijes en Maria Janssen -

              zij tr. 2e Blerick 17 juni 1725 [get. Wilhelmus te Meijs en Leonardus Vervoort] met Joannes Vervoort - ged. ??? [get. ???] -

              † Blerick 20 jan. 1745 - zn. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Leonardus - ged. Blerick 15 jan. 1707 [get. Wilhelmus te Meijes en Joanna Heldens]


2.    Maria - ged. Blerick 14 juni 1708 [get. Petrus Driessens en Maria te Meijs] - † ??? - tr. Blerick 12 okt. 1735 [14] als "Maria Jacoba

           Driessen" [get. Christianus Jacobs en Andrea Heijnen] met Servatius Dierix - geb. ws. Weert - † ??? - zn. van ???

           hieruit: ??? [gekontroleerd Blerick 1735-1742 geen kinderen daar, wellicht Weert?]


voetnoot:

[14] RHCL Maastricht - Huwelijks dispensaties boek 13-1735 nr. 202 [13-1735-202 - foto 103a+b] aanvraag door pastoor Ludovicus

          Bloemarts van Weert aan de bisschop van Roermond, voor dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen Servatius Dierix

          parochiaan van Weert en Maria Driessen parochiane van Blerick.


3.    Gertrudis - ged. Blerick 15 sept. 1711 [get. Leonardus to Meijes en Ermgardis Michels voor Lucia Peeters] - † Blerick 31 jan. 1776 -

            tr. Blerick 8 juni 1735 als "Gertrudis Driessen" [get. Johannes Clercken en Maria Custers] met Andreas Clercken - ged. ??? - †

            voor 31-1-1776 - zn. van ???

            hieruit:

            1] Johanna - ged. Blerick 23 mrt. 1736 [get. Jacobus Clercken en Maria Vervoort]

            2] Andreas - ged. Blerick 3 sept. 1737 [get. Joannes Vervoort en Maria Custers]

            3] Maria - ged. Blerick 15 juli 1739 [get. Joannes Clercken en Maria toe Meijes voor Maria Linders]

            4] Petronella - ged. Blerick 4 sept. 1742 [get. Petrus Driessen en Gertrudis Klercken]

            5] Jacobus - ged. Blerick 31 aug. 1744 [get. Henricus Geeraerts en Ida Lamers]

            6] Joannes - ged. Blerick 22 sept. 1746 [get. Joannes Driessen en Joanna Clercken]

            7] Leonora - ged. Blerick 5 dec. 1749 [get. Petrus Klercken eius noe Cornelius Driessen en Maria Zietsen]


4.    Joanna - ged. Blerick 5 juli 1716 [get. Willem te Meijs en Petronella Jacops voor Henderica Janssen]


5.    Petrus - volgt VIIIb


6.    Joannes - ged. Blerick 23 okt. 1722 [get. Wilhelmus Driessen en Maria to Meijes]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIc     Andreas Driessen[s] ook Andries Driessen van den Bulten ook Andreas Bulten

               ged. Blerick 14 mei 1685 [get. Petrus Slooten en Maria Driessen nomine Elisabeth Hendricx] - † Tegelen 5 mrt. 1765 - woont

               vanaf 1711 op hoeve "op den Bulten" in Blerick met ca. 5 morgen, eigenaar was gemeente Blerick, die dat op 1-3-1713 verkochten -

               tr. 1e Blerick 12 mei 1709 [get. Joannes Driessen en Gerardus Blom] met Wilhelmina Willems - ged. ??? [get. ???] - † 1723 ws.

               kraambed - dr. van Willem NN en NN.

               tr. 2e ??? met Anna op Heijs - ged. ??? [get. ???] - † ??? - dr. van Joannes op Heijs en NN


Uit 1e huwelijk:


1.    Willemina - ged. Blerick 8 juni 1710 [get. Wilhelmus Driessen en Elisabeth Brunes eius loco Margareta Willems] - † jong


2.    Jo[h]anna - ged. Blerick 10 jan. 1712 [get. Joannes Janssen nomine Gerardus Peeters en Joanna Janssen] - † ??? - tr. Tegelen 28 apr.

           1744 als "Joanna Driessen" [get. Gertrudis van Dijck en Petronella Driessen] met Wilhelmus Jansen - ged. ??? - † ??? - zn. van ???

           hieruit: ??? [gekontroleerd Tegelen 1744-1755 geen kinderen daar]


3.    Willemina - ged. Blerick 21 sept. 1714 [get. Joannis Bulten en Gertrudis Leijsten] - † Blerick 3 okt. 1767 als "Wilhelmina Driessen uxor

          Joannis Smolders" - tr. Blerick 26 juli 1755 als "Willemina Driessen" [get. Petrus Aerts en Johanna Driessen] met Joannes Muller - ged.

          ??? - † ??? - zn. van ???

          hieruit: geen kinderen te Blerick.


4.    Wilhelmus - volgt VIIIc


5.    Petronella - ged. Blerick 24 febr. 1721 [get. Petrus Driessens en Johanna Janssens loco Henderina Peters] - † Blerick 31 mrt. 1794 - tr.

          Blerick 28 nov. 1749 als "Petronella Driessens" [get. Andreas Driessen en Anna Driessens] met Henricus Peeters ook Jels ook Julens -

          geb. Waldniel [D] ? - † Blerick 28 febr. 1810 - zn. van ???

          hieruit:

          1] Wilhelmus - ged. Blerick 25 mei 1750 [get. Andreas Driessens en Anna ingen Nuenem eius loco Willemina Driessens] -  † Blerick

              22 mrt. 1837 - tr. Petronella Klerken

          2] Helena - ged. Blerick 15 jan. 1752 [get. Wilhelmus Janssen en Willemina Driessens] - † Blerick 8 mrt. 1828 - tr. Hendrik Geelen

          3] Petrus - ged. Blerick 11 apr. 1753 [get. Christianus Tielen noe Andreas Peeters en Willemina Dreessens] - † [Maas]Bree 1 jan.

              1808 - tr. Blerick 25 april 1784 met Petronilla Bruijnen - geb. Baarlo - † Blerick 5 jan. 1808

          4] Andreas - ged. Blerick 23 apr. 1756 [get. Angelus Tissen eius noe Christianus Teelen en Joanna Driessens]

          5] Anna - ged. Blerick 7 nov. 1757 [get. Joannes Mullers en Catharina Peeters]

          6] Leonardus - ged. Blerick 20 apr. 1759 [get. Godefridus Peeters en Elisabetha Dreessen]

          7] Willemina - ged. Blerick 12 aug. 1760 [get. Joannes Mulders en Maria Claessens]

          8] Joannes - ged. Blerick 16 mrt. 1763 [get. Joannes Dreessen en Maria Wijhers noe Catharina Peeters]

          9] Henricus - ged. Blerick 17 apr. 1766 [get. Renerus Caniels en Wilhelmina Driessen] - † Blerick 6 mei 1840 - tr. 1e met Anna Marga-

              rita Hendrix - tr. 2e Dorothea Feijen


6.    Elisabeth - ged. Blerick 26 sept. 1723 [get. Nicolaus Schoenmaeckers loco Leonardus Driessens en Johanna Haesen] - † Blerick 23 mrt.

          1774 - tr. Blerick 2 mei 1747 als "Elisabetha Driessen" [get. Leonardus Joesten en Petronella Driessen] met Engelbertus Tijssen - ged.

          Beesel 24 dec. 1727 - † Blerick 29 nov. 1785 - zn. van Petrus Thijssen en Helena Vosbeeck

          hieruit:

          1] Helena - ged. Blerick 21 mei 1747 [get. Joannes Driessen noe Petri Thijssen en Willemina Driessen]

          2] Andreas Thijssen - ged. ws. Beesel ca. 1755 [get. ???] -  † Tull en 't Waal 22 dec. 1826 - tr. Schalkwijk [U] 9 sept. 1817 met Maria

              Baars - geb. ws. Bunnik ca. 1767 -  † na 22-12-1826

          3] Laurent Thijssen - geb. ca. 1758 [get. ???] -  † Broekhuizenvorst 21 jan. 1809 [ongehuwd]

          4] Jacques Thijssen - geb. ca. 1758 [get. ???] -  † Blerick 28 mrt. 1808 [ongehuwd]

 

voetnoot:

[36] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 38 - p. 51/52 - 28 februari 1757 - Engel Thijssen en zijn vrouw Elisa-

          beth Driessen lenen 30 specie pattacons tegen 4% rente jaarlijks, van Areth Gerits met onderpand een vierde deel in huis hof landerijen

          tot Offenbeek, naast Lins Vosbeek en de weg, komende van Peter Thijsse en Helena Vosbeek.      


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIId     Joannes Driessens van den Bulten ook Driessen

               ged. Blerick 19 mei 1688 [get. Petrus Slooten nomine Hendrick Viets en Willemken Peters] - † Blerick 26 aug. 1764 - Jan Driessens

               van den Bulten, 20 jaar oud en zoon van Willem, was in 1709 op de eerste zondag in de Vasten met zijn vriend Jan Cox, knecht op

               Egelbos en even oud, in zijn nette pak wezen stappen. Na het verlaten van de herberg van Jan van de Nieberckt werden ze in het

               donker bij het huis van Jan Evers Verrijnen, bij Heijmans, gemolesteerd door onbekenden. Hoed en jas werden vakkundig met een

               mes bewerkt. Later werd Peter aan de Boecket, zoon van pachter Peter, veroordeeld terwijl zijn maat Adolf van Gravendyck, knecht

               op Egelbos, er waarschijnlijk zonder straf afkwam. Jan de herbergier kreeg terloops nog een fikse boete omdat zijn cafe te laat open

               was geweest [19] - 

               tr. Blerick 29 apr. 1710 [get. Andreas Driessen en Petrus Driessen] met Joanna Janssen - ged. ??? [get. ???] - † na 14-8-1746 -

               dr. van ???


voetnoot:

[19] Historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend [2009] p.139.


Uit dit huwelijk:


1.    Willemina - ged. Blerick 16 juni 1710 [get. Wilhelmus Driessen en Maria Janssen] - †/begraven Venlo [RK] 21 aug. 1745 als "Wilhelmina

          Drissen" - tr. 1e Blerick 10 mei 1735 als "Wilhelma Driessen" [get. Petrus Claessen en Cornelius Driessen] met Nicolaus Claessen -

          ged. ??? - † ??? - zn. van ??? - tr. 2e Blerick 13 juni 1742 als "Wilhelmina Dreessen" [get. Cornelius Driessen en Elisabetha Driessen]

          met Mathias Sants ook Raats - ged. ??? - † ??? - zn. van ???

          alleen uit 1e huwelijk:

          1] Nicolaus Claessen - ged. Blerick 28 juli 1736 [get. Joannes Driessen en Anna Lenaerts]

          2] Wilhelmus Claessen - ged. Blerick 26 juni 1738 [get. Petrus Claessen en Johanna Janssen]

     

2.    Cornelius - volgt VIIId


3.    Maria - ged. Blerick 4 juni 1718 [get. Joannes Jansen en Willemina Peters]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIe     Petrus Driessens

              ged. Blerick 26 mei 1690 [get. Andreas Clemens nomine pastoris Cuijpers in Siffelijck] - †/begraven Venlo [RK] 3 aug. 1736 -

              tr. ??? [niet in Blerick - waar?] [get. ???] met Joanna Haesen ook Heeskens - ged. ??? [get. ???] - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina - ged. Blerick 20 juli 1715 [get. Andreas Driessens en Christina Janssens]


2.    Andreas - volgt VIIIe


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa     Wilhelmus Drissen ook Driessen[s]

                ged. Grubbenvorst 15 apr. 1698 [get. Peter Dreessen van de Bulte en Aldegondis Heldens] - pachter van hoeve Bakenbosch

                [1730-1760] in Tegelen, had in totaal 20 morgen en 12½ roede [= totaal ca. 17 ha] land in pacht [15] is een aan 4 zijden gesloten

                hoeve om een binnenplaats, eigendom van de Holtmühle [22] - na overlijden van zijn vrouw in 1761 vertrok hij naar Belfeld, want

                zijn oudste zoon Leonardus Driessen woonde daar - † Belfeld 14 apr. 1765 -

                tr. Tegelen 9 mei 1724 [get. Matthias van Dijck en Girtrudis Faessen] met Gertrudis van Dijck - ged. Tegelen 19 sept. 1699 [get.

                Jacobus aen gen Dijck en Caecilia Rijvestall] - † Tegelen 1 febr. 1761 - dr. van Gerardus aen gen Dijck en Ida Stevens ook Dings


voetnoten:

[22] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 [1987] p.47.

[15] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 [1987] p.59 - in Tegelen worden voor de oppervlakte meting de Rijnlandse

          roede en morgen gebruikt [resp. 0,14193 are en 0,8516 hectare].


Uit dit huwelijk:


1.    Maria - ged. Tegelen 4 sept. 1725 [get. Petrus Driessen en Ida Dings]


2.    Leonardus - volgt IXa


3.    Petrus - volgt IXb


4.    Stephanus - ged. Tegelen 11 mrt. 1731 [get. Andreas Zanders en Margareta Peters] - † jong


5.    Ida - ged. Tegelen 1 apr. 1732 [get. Matthias van Dijck en Margareta Dinghs]


6.    Stephanus - volgt IXc


7.    Mathaeus - ged. Tegelen 12 juli 1737 [get. Joannes Ewals en Margareta van Dijck]


8.    Andreas - volgt IXd


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb     Petrus Driessen[s]

               ged. Blerick 5 mrt. 1720 [get. Jacobus Mom en Maria Sijmons] - † Blerick 26 juni 1765 verdronken in de Maas - 

               tr. Blerick 26 apr. 1742 [get. Aldegondis Gijsen en Johannes Driessen] met Maria Zeetsen ook Seetsen ook Zietsen - ged.

               Blerick 7 sept. 1716 [get. Mathias Hermans voor Gerardus Bloom en Anna Peters] - † Blerick 10 apr. 1774 - dr. van Johan-

               nes Zietsen en Petronella Hermans


Uit dit huwelijk:


1.    Andreas - ged. Blerick 6 juni 1742 [get. Joannes Zietsen en Maria to Meijes]


2.    Petronella - ged. Blerick 18 sept. 1744 [get. Joannes Vervoort en Petronella Hermans] - † Blerick 29 mrt. 1792 - tr. 1e Blerick

          16 juni 1774 als "Petronella Driessens" [get. Joannes Hermans en Maria Driessens] met Wilhelmus Sanders - geb. ws. Baarlo -

          † ??? - zn. van ??? - tr. 2e Blerick 30 okt. 1783 als "Petronella Driessen vidua" [get. Joannes ... en Maria Driessen] met Jaco-

          bus Janssen - geb. Magdeburg [D] - † ??? - zn. van ??? [bij huwelijks inschrijving staat dat alhoewel hij geboren is in Magde-

          burg, maar zijn vader van Baarlo en zijn moeder van Blerick]

          uit 1e huwelijk:

          1] Alexander Sanders - ged. Blerick 30 jan. 1775 [get. Leonardus Driessen en Catharina Schaffels]

          2] Petrus Sanders - ged. Blerick 21 apr. 1778 [get. Joannes Driessens en Catharina Zeetsen nomine Catharina Sanders]

          3] Leonardus Sanders - ged. Blerick 12 apr. 1781 [get. Jacobus Vervoort en Dorothea Sanders noe Mechtildis Sanders]

          uit 2e huwelijk:

          4] Hendrina - ged. Blerick 5 aug. 1784 [get. Petrus Driessen en Petronella Hendrix noe Anna Peeters]

          5] Wilhelmus - ged. Blerick 22 juli 1786 [ get. Gerardus Hermkens en Maria Driessen]


3.    Joannes - ged. Blerick 22 mei 1746 [get. Joannes Sietsen en Maria Lenaerts]


4.    Petrus - volgt IXe


5.    Maria - ged. Blerick 26 okt. 1751 [get. Joannes Driessens en Catharina Setsen] - † voor 24-3-1816 ws. Blerick - tr. Blerick 14

          apr. 1779 als "Maria Driessens" [get. Theodorus Rutten en Petronella Tastein] met Joannes Vervoort - geb. ws. Grubbenvorst -

          † Blerick 24 mrt. 1816 - zn. van Joannes Vervoort en Helena Rutten

          hieruit:

          1] Joannes - ged. Blerick 6 juni 1781 [get. Joannes Driessens en Catharina Zeetsen nomine Helena Rutten]

          2] Petrus - ged. Blerick 5 dec. 1782 [get. Petrus Driessens en Margaretha Vervoort eius noe Catharina Zeetsen]

          3] Maria - ged. Blerick 24 apr. 1784 [ get. Petrus Bollen nomine Gerardus Rutten en Petronilla Driessen]

          4] Joannes - ged. Blerick 1 jan. 1787 [get. Joannes Driessen en Wilhelmina Huijskens nomine Joanna Bouten]

          5] Helena - ged. Blerick 12 mei 1789 [get. Christianus Telen nomine Leonardus Driessen en Catharina Zeetsen]

          6] Petrus - ged. Blerick 30 apr. 1793 [get. Jacobus Janssen en Petronilla Hendrix]


6.    Leonardus - ged. Blerick 11 sept. 1754 [get. Jacobus Geeraerts en Sibilla Zeetsen]


7.    Wilhelmus - volgt IXf


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIc    Wilhelmus Driessen

               ged. Blerick 26 aug. 1717 [get. Petrus Driessen en Johanna Janssen voor Hendrina Peters] - † Tegelen 3 jan. 1747 -

               tr. Tegelen 19 april 1739 [get. Godefridus Cruijsbergh en Beatrix Canoij] met Theodora Leidtjens - ged. Tegelen 4 febr.

               1711 [get. Arnoldus Cupers en Anna Franssen] - † Belfeld 24 juni 1762 - dr. van Jacobus Leyttiens ook Litgens en

               Elizabeth Cruijsbergh

  

Uit dit huwelijk:


1.    Jacobus - ged. Tegelen 15 okt. 1740 [get. Andreas Driessen nomine Andreas Driessen en Agatha Leidtjens]


2.    Andreas - ged. Tegelen 28 juli 1743 [get. Petrus Denissen en Girtrudis van Dijck nomine Thysken Mulders]


3.    Elisabeth - ged. Tegelen 26 sept. 1745 [get. Andreas Driessen en Anna op Heys] - † Tegelen 6 juli 1763


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIId     Cornelius Driessen

               ged. Blerick 12 aug. 1713 [get. Hermannus Hermans en Maria Janssen voor Maria Janssen] - † Blerick 26 dec. 1759 - 

               tr. 1e Blerick 5 sept. 1743 [get. Petronella Driessen en Mathias Raets] met Joanna Clercken - geb. ??? - † Blerick 22

               okt. 1748 - dr. van ???

               tr. 2e Blerick 15 jan. 1749 [get. Nicolaas Klercken en Helena Janssens] met Hendrina Laekheijsen ook Laek - geb. ws.

               Broekhuizenvorst - † Blerick 17 juli 1755 - dr. van ???

               tr. 3e Blerick 15 jan. 1756 [get. Joannes Driessen en Petronella Janssens] met Petronella Janssen - geb. ??? - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Maria - ged. Blerick 7 aug. 1744 [get. Joannes Driessen en Gertrudis Clercken]


2.    Jacobus - ged. Blerick 14 aug. 1746 [get. Joannes Clercken en Joanna Janssen]


Uit 2e huwelijk:


3.    Conrardus - ged. Blerick 19 nov. 1749 [get. Joannes Driessen eius nomine Leonardus Vervoort en Aldegondis Laek eius

          nomine Hendrina Jacobs]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIe     Andreas Driessen

                ged. Blerick 17 aug. 1718 [get. Joannes Driessens en Willemina Peters] - † Tegelen 9 febr. 1747 -

                tr. Tegelen 27 apr. 1738 [get. Wilhelmus Driessen en Margaretha van Dijck] met Gertrudis van Dijck - ged. Tegelen 2 nov.

                1708 [get. Nicolaus Hodaghs en Joanna Peters] - † Tegelen 25 apr. 1775 - dr. van Michael aen gen Dick en Joanna Hoodaghs


Uit dit huwelijk:


1.    Joanna - ged. Tegelen 4 febr. 1739 [get. Wilhelmus Driessen nomine Andreas Driessen en Elizabeth van Dijck nomine Maria Huijser] -

          † Tegelen 24 aug. 1811 - gedurende de Franse tijd 1794-1814 wonen Mathias Janssen en zijn echtgenote Johanna Driessen "op

          de Bongertshof" in Tegelen, is een bij de Munt gelegen en behorende pachthoeve met ruim 52 morgen daterend uit 1698 [23] -

          tr. Tegelen 11 apr. 1769 als "Joanna Driessen" [get. Michael Driessen en Petronilla Gubbels] met Mathias Janssen - ged. Tegelen

          22 mrt. 1733 [get. Godefridus Driessen en Windelina Dinghs] - † Tegelen 23 mrt. 1818 - zn. van Herman Janssen en Elisabeth Barens

          hieruit:

          1] Catharina - ged. Tegelen 23 febr. 1770 [get. Michael Driessen en Joanna Peters voor Catharina Cleura]

          2] Anna Gertrudis - ged. Tegelen 29 okt. 1772 [get. Petrus Janssen en Gertrudis van Dijck]

          3] Andreas - ged. Tegelen 12 jan. 1776 [get. Gerardus Driessen en Joanna Janssen]

          4] Elisabetha - ged. Tegelen 21 apr. 1779 [get. Petrus op 't Cleef en Eleonora Dinghs]

          5] Joanna - ged. Tegelen 26 nov. 1781 [get. Wijnandus Gubbels en Mechtildis Bourgonts]


voetnoot:

[23] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 [1987] p.46.


2.    Michael - volgt IXg


3.    Gerardus - volgt IXh


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa      Leonardus Driessen

              ged. Tegelen 17 aug. 1726 [get. Gerardus aen gen Dijck en Jenniken Heldes] - † Belfeld 16 okt. 1763 -

              tr. Belfeld 23 mei 1751 [get. Petrus Driessen en Girtrudis van Dijck] met Catharina Heijnen - ged. Belfeld 30 jan. 1733 [get. ???] -

              † Born na 1785 voor 1788 - dr. van Thomas Heijnen en Petronella Trines

 

voetnoten:

[37] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 39 - p. 7/7vs - 5 juni 1759 - Hendrik Weemers en zijn vrouw Wilhelmina

          Janssen hebben verkocht voor 600 gulden Kleefs aan Lenaert Driessen en Catarina Heijnen, 6 percelen te wete: de helft van 4 morgen

          akkerland in 't Löherveldt onder Belfeld, de helft van andere halve morgen land, de helft van ongeveer 3 vierdel morgen, de helft van 3

          vierdel morgen op de Craen akker, de helft van een "baentgen" groot ongeveer een halven morgen gelegen aan "Maens dijcksken" en

          de helft van andere halve morgen houtgewas.

[38] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 58 - 5 mei 1762 - Konradus Cnippenbergh en zijn vrouw Anna

          Drissen hebben verkocht voor 30 specie pattacons of 120 gulden Kleefs, een "bandt gelegen in het Elsholt onder Belfelt" aan Peter Heij-

          nen en Helena Geerets echtelieden en aan Leonardus Drissen en Chatharina Heijnen ook echtelieden.  

 

Uit dit huwelijk:


1.    NN Driessen - ged./† Belfeld 10 juni 1752


2.    Petrus Driessen - volgt Xa


3.    Petronilla Driessen - ged. Belfeld 21 nov. 1755 [get. Hermanus Michels en Catharina Geerets] - † Baarlo 24 apr. 1837 - tr. Beesel 22 aug.

          1780 [get. ???] met Gerardus Jansen - geb. ca. 1751 Luttelbragt - † Baarlo 9 mrt. 1842 - zn. van ???

          hieruit: ???

 

voetnoten:

[39] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 117 - 26 mei 1790 - Petronella Driessen machtigt haar man Gra-

          des Janssen te transporteren aan hun zwager resp. broer Peter Janssen te Beesel, alle percelen erven te Beesel die zij hadden ge-erfd

          van hun vader zaliger.

[40] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 117vs - 26 mei 1790 - Petronella Driessen machtigt haar man

          Grades Janssen te transporteren aan haar broer resp. zwager Wilhelmus van Dijk, alle percelen erven te Belfeld die zij hadden ge-erfd

          van hun ouders zaliger.       

 

4.    Joanna Driessen - ged. Belfeld 26 okt. 1759 [get. Joannes Screurs en Ida van Dijck] - † Belfeld 8 apr. 1832 - tr. Born [D] 26 apr. 1785 [get.

          ???] met Wilhelmus van Dijck - ged. Tegelen 17 jan. 1761 [get. Mathias van Dijck en Anna Kurstjens] - † voor 1833 ? - zn. van Joannes

          van Dijck en Theodora Heijnen

          hieruit: ???

 

voetnoten:

[42] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01-015 - inv. 39 - p. 190/190vs - 4 mei 1790 - Wilhelmus van Dick en Johanna Dries-

          sen echtelieden, verkopen voor 62 gulden Kleefs, aan Barth. Cannoij en zijn vrouw Hendr. van Aerssen, 31 roeden bouwland onder Belfeld. 

[40] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 117vs - 26 mei 1790 - Petronella Driessen machtigt haar man

         Grades Janssen te transporteren aan haar broer resp. zwager Wilhelmus van Dijk, alle percelen erven te Belfeld die zij hadden ge-erfd

         van hun ouders zaliger.

[41] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 114/114vs - 26 mei 1790 - Grades Janssen ook uit volmacht van

         zijn vrouw, draagt over aan hun broer resp. zwager Wilhelmus van Dijck en Johanna Driessen echtelieden, na overlijden van hun ouders,

         een huis landerijen bempt enz. alles onder Belfeld behalve de Schansheuvel, groot 7 roeden belast met 3 koppen en een vat rogge aan

         de kerk van Belfeld en een vat haver aan de heer van Kessel, voor 2000 guldens Kleefs.

[43] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 120vs/122vs - 26 mei 1790 - conform volmacht van zijn vrouw

         Johanna Dryessen, heeft Willem van Dijk 1400 gulden Cleefs geleend van Caspar Ronck en zin vrouw Maria Geertrudis Hulskens, tegen

         3½ % rente jaarlijks, met onderpand 4 morgen op de Bakhoven inbegrepen 1 morgen "bant", 1 morgen 71 roeden aan de Hondsbeuckel-

         weg, 90 roeden aan de Haagendoorn, 1 morgen 7 roeden aan de "Twee Vaarens", 3 morgen in Dijk, ½ morgen een hoofd de Veestraat,

         ½ morgen aan Croonenbroeks erven en 2 morgen achter de Rentbeleyders huijs, zijnde allen belast met 3 koppen en een kop roge aan

         kerk van Belfeld en een vat haver aan de heer van Kessel.    

 

5.    Anna Girtrudis Driessen - ged. Belfeld 1 sept. 1762 [get. Andreas Driessen en Willemina Michels] - † Baarlo 12 apr. 1826 [ongehuwd]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb      Petrus Driessen

              ged. Tegelen 1 januari 1729 [get. Matthijs Driessen en Iudith van Dijck] - † Beesel 19 mrt. 1786 - eigenaar van "de Kleine Hoeve" in

              Belfeld [1760] - molenaar van de Ronckensteinse molen in Reuver [1765-1786] - de Ronckensteinse molen was nieuw gebouwd in

              1730 en verder, door de broers Jan en Geurt Trines, alsmede door hun zwager Gerit Gerits -

              tr. Beesel 29 apr. 1755 [get. Albertus Mieters en Henricus Drissen] met Catharina Geredts ook Gerits - ged. Beesel 17 jan. 1725

              [get. ???] - † Beesel 22 febr. 1780 - dr. van Gerardus Gerits alias Connerts en Helena Trines

 

voetnoot:

[44] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 38 - p. 107//110 - 30 mei 1760 - burgemeester Petit, heeft voor 1600

          guldens Kleefs en een "schiltpistoole voor eene liefenisse" verkocht aan Peeter Driessen en zijn huisvrouw Catharina Geerits, een hof

          genaamd "de kleijn hoeve met huijs ende schuijre, ackerlanden ende bemden, soo als den selven tot Belfelt gelegen is". Jaarlijks uit-

          gaande aan de erfgenamen van Barbara Alberts 3 malder rogge, maar tegenwoordig betaalt mag worden met 5 pattacons en 2 schellingen.

          Tevens een hoen en een halve "alden groodt" jaarlijks. Ingeval van verkoop een 40e penning aan de Kruisheren van Roermond en een

          stuiver brabants ppten. aan Montfortse domeinen. Handmerk + van Peter Drissen. Mede ondertekend als getuige Leonardus Drissen.

 

Uit dit huwelijk:


1.    Ida Driessen - ged. Beesel 7 mei 1756 [get. Wilhelmus Driessen en Joanna Winkens voor Helena Trijnis] - † Belfeld 1 dec. 1779 - tr. Bel-

          feld 28 okt. 1778 [get. ???] met Adrianus Horstermans - geb. ??? - overl. ??? - zn. van ???

          hieruit: ???


2.    Anna Gertrudis Driessen - ged. Beesel 30 dec. 1758 [get. Joannes Gerits voor Godefridus Trijnis en Gertrudis van Dick] - † Belfeld 1 aug.

          1813 - tr. Belfeld 26 apr. 1785 [get. Godefridus Driessen en Margaretha Joesten] - met Henricus Joosten - ged. Belfeld 23 apr. 1756 [get.

          ???] - † Tegelen 10 febr. 1830 - zn. van Petrus Joosten en Petronella Smitz

          hieruit: ???


3.    Gerardus Driessen - ged. Belfeld 13 aug. 1762 [get. Leonardus Driessen en Agnes Geredts vervangen door Joanna Wolffers]


4.    Godefridus Driessen - volgt Xb


5.    Helena Driessen - ged. Belfeld 2 dec. 1768 [get. Andreas Driessen en Agnes Geredts - † ws. Mulbragt - tr. Mulbragt [=Bracht] voor 1795?

          met Theodorus Beekmans - geb. ca. 1762 - † ??? - zn. van ???

          hieruit: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc      Stephanus Driessen

              ged. Tegelen 31 jan. 1735 [get. Leonardus van Dijck en Helena Driessen] - † Tegelen 4 dec. 1814 - "vorsteher" van Tegelen 1786 [27] -

              gedurende de Franse tijd 1794-1814 wonen Steven Driessen en zijn echtgenote Catharina Teeuwen "op de Lings" in Tegelen, is een

              uit 1380 daterende pachtboerderij van de Munt liggende ten noordwesten ervan, omvat bijna 8 morgen land [24]. Dat verklaart dan ook

              waarom de eigenaar van de Munt [Antonius Josephus van Wevelinckhoven] aanwezig was bij 2 dopen namelijk in 1767 en 1768 -

              tr. Tegelen 8 jan. 1760 [get. Andreas Driessen en Maria Catharina Lutsdorf] met Catharina Theeven ook Theeuwen - ged. Tegelen 29

              okt. 1739 [get. Petrus Engels nomine Henricus Lutsdorf en Maria Schreurs nomine Maria Nielen] - † Tegelen 27 nov. 1815 - dr. van

              Paulus Teuwen [aen gen Eijndt] en Anna Evers

 

voetnoten:

[21] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 [1987] p.20, 21.

[24] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 [1987] p.46.

[25] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 [1987] p.50.

[27] pastoor Th.W.J. Driessen; Geschiedenis van Tegelen [1952] p.67.


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Driessen ook Dresen - ged. Tegelen 5 okt. 1760 [get. Wilhelmus Driessen en Anna Everts] - † Tegelen 9 mei 1819 [01.00u] inschrij-

          ving Burgelijke Stand [15] - tr. Tegelen 9 febr. 1790 [get. Francisucs Driessen en Joanna Rulkens] met Gerardus van den Brouck - ged.

          Tegelen 17 febr. 1762 [get. Henricus Verhert en Joanna Hinssen] - † Tegelen 30 mrt. 1795 - zn. van Antonius van den Broeck en Catharina

          Engels

          hieruit:

          1] Anna Maria van den Broick - ged. Tegelen 7 dec. 1790 [get. Stephanus Driessen en Catharina Engels]

          2] Gerardus van den Broick - ged. Tegelen 22 mei 1792 [get. Antonius van den Broick en Catharina Theven]


voetnoot:

[15] Abusievelijk schrijft de pastoor haar in begraafboek zijnde overleden 8 mei [dat was dus onjuist] en begraven 11 mei [dat is juist] zijnde we-

          duwe van Stephanus Theven [ook dat onjuist]. Notabene: Stephanus de voornaam van haar vader en Theven de achternaam van haar

          moeder. Duidelijk fout van de pastoor, zal wel liggen aan het feit dat haar man al 24 jaar daarvoor was overleden.


2.    Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 9 aug. 1762 [get. Mathias Everts en Catharina Heijnen] - † Belfeld 7 nov. 1828 - tr. Tegelen 20 mei 1794

          [get. Antonius Tijssen en Ida Driessen] met Gerardus Thi[j]ssen - geb. ca. 1764 ws. Bree - † Belfeld 21 apr. 1824 - zn. van ???

          hieruit:

          1] Theodorus Tijssen - ged. Tegelen 26 febr. 1795 [get. Stephanus Driessen en Maria Dings voor Joanna Peters]

          2] Paulus Tijssen - ged. Tegelen 28 mei 1797 [get. Matthias Jansen en Catharina Thewen]

          3] Antonius Tijssen - ged. Tegelen 3 apr. 1800 [get. Joannes Tijssen en Maria Driessen]

          4] Anna Catharina - geb. Belfeld 5 apr. 1802  


3.    Ida Driessen - ged. Tegelen 11 febr. 1765 [get. Henricus Theeven en Helena Driessen nomine Catharina Geraedts] - † Tegelen 28 nov.

          1831 [ongehuwd]


4.    Antonius Constantinus Driessen - ged. Tegelen 31 juli 1767 [get. Antonius Josephus de Wevelinckhoven - heerser van de Munt en Cruijken-

          borg - directeur-generaal van Thurn en Taxis]


5.    [Josephus] Franciscus Driessen - volgt Xc


6.    Henrica Driessen - ged. Tegelen 29 mrt. 1771 [get. Henricus Theeven voor Servatius Theven en Henrica Francisca de la Court]


7.    Anna Maria Driessen - ged. Tegelen 29 apr. 1772 [get. Andreas Driessen en Anna Maria op de Booll] - † Tegelen 16 jan. 1780


8.    Anna Margaretha Driessen - ged. Tegelen 26 nov. 1774 [get. Petrus Theeven en Helena Driessen voor Ida Driessen]


9.     Paulus Driessen - volgt Xd


10.   [Henricus] Wilhelmus Driessen - ged. Tegelen 15 apr. 1780 [get. Petrus Driessen en Ida van Dijck voor Hendrina Everts] - † Tegelen 1 jan.

           1832 [ongehuwd]


11.   Henricus Driessen - volgt Xe


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXd     Andreas Driessen

             ged. Tegelen 19 febr. 1740 [get. Jacobus van Dijck en Margarita Peters voor Joanna Peters] - pachter van de "Gasthuishof" te Venlo

             periode 1770-1813 met de verplichting het verzorgen en/of herbergen van reizende burgers, maar ook opnamen van mensen op ver-

             zoek van kerk en gemeente Venlo - †/begraven Venlo 1 mrt. 1796 -

             tr. Belfeld 23 apr. 1765 met huwelijks-dispensatie vanwege 3e graad gemengd met 4e graad bloed-verwantschap [get. Gerardus

             Peeters en Margaretha Meerts] met Margaretha Peters - ged. Tegelen 16 mrt. 1739 [get. Joannes Meerts en Joanna Gerets] - † Venlo

             23 mei 1813 - dr. van Gerardus Peeters en Gertrudis Meerts


Uit dit huwelijk:


1]    Wilhelmus Driessen - ged. Tegelen 19 juli 1766 [get. Gerardus Peters en Catharina Heijnen] - † jong


2]    Johannes Driessen - volgt Xf


3]    Wilhelmus Driessen - volgt Xg


4]    [Anna] Maria Gertrudis Driessen ook Dreessens - ged. Venlo 21 febr. 1771 [get. Joannes Tilmannus Josephus Huberts en Maria Homus] -

           † Venlo 28 apr. 1810 - tr. Kaldenkirchen [D] 8 mei 1798 [get. Henricus op den Orth en Maria Ida Driessen] amtshalve inschrijving Venlo

           18 apr. 1798 akte 32 Burgelijke Stand - met Mathias Meijers - geb. ca. 1768 ws. Kaldenkirchen [D] - overl. ??? - zn. ???

           hieruit: ???


5]    Joanna Gertrudis Driessen - ged. Venlo 23 mei 1772 [get. Conrardus Peeters en Petronella Driessen] - † Tegelen 11 nov. 1814 - tr. Venlo

           9 juni 1794 met huwelijks-dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap [get. Petrus Jentiens ex Tegelen en Anna Gertrudis Driessen]

           met Wilhelmus Jentiens - ged. Tegelen 17 febr. 1774 [get. Anthonius van den Broek en Catharina Engels] - † Tegelen 29 febr. 1828 - zn.

           van Peter Jentjens en Gertrudis van den Broeck

           hieruit:

           1] Petrus Andreas Jentjens - ged. Tegelen 28 okt. 1794 [get. Peter Jentjens en Margaretha Peters] - was bij 8e regiment artillerie te voet

                [stamboek nr. 6070] - † ??? - tr. Tegelen 17 dec. 1828 met Anna Maria Nijssen - pottenbakkervrouw - weduwe van Jan Theodor Ham-

                mans [overl. Tegelen 2 febr. 1828] - zij † Tegelen 22 apr. 1859 - dr. van Peter Nijssen en Gertrudis Bongaerts

           2] Andreas Jentjens - ged. Venlo 26 jan. 1796 [get. Joannes Dresen en Anna van den Broeck]

           3] Antonius Jentjens - ged. Tegelen 20 okt. 1797 [get. Antonius van den Brouck en Anna Maria Driessen]

           4] Gerardus Jentjens - ged. Tegelen 4 mei 1799 [get. Joannes Driessen en Joanna Jentjens]

           5] Catharina Jentjens - ged. Tegelen 19 febr. 1801 [get. Petrus Jentjens en Beatrix Driessen]

           6] Wilhelmus Jentgens - ged. Tegelen 24 febr. 1804 [get. Wilhelmus Driessen en Maria Jentgens]

           7] Maria Wijndelina Jentgens - ged. Tegelen 20 okt. 1806 [get. Gerardus Jentgens en Anna Catharina Driessen]

           8] Joanna Gertrudis Jentjens - ged. Tegelen 12 mei 1809 [get. Gerardus Driessen en Anna Maria Theuwen]

           9] Petrus Mathias Jentgens - ged. Tegelen 19 jan. 1811 [get. Mathias Meijers en Maria Tubosch]

           10] Ludovicus Jentjes - ged. Tegelen 29 dec. 1812 [get. Henricus Jentjens en Gertrudis Rosen]


6]    Beatrix Driessen - ged. Venlo 26 jan. 1774 [get. Joannes Leonardus Timmermans en Beatrix Canoij] - † Venlo 15 okt. 1833 - tr. Venlo 9

           okt. 1796 [get. Joannes Driessen, Peter van Kaldekerken, Anna Maria Gertrudis Driessen en Elizabeth van Kaldekerken] ambtshalve

           inschrijving Venlo 7 nov. 1796 akte 11 burgelijke stand - met Martinus van Kaldekerken - ged. Venlo 10 nov. 1772 [get. Martinus van

           Kaldekercken en Petronilla Janssen] - † Venlo 27 okt. 1837 - zn. van Hendrik van Kaldekerken en Helena Peeters

           hieruit:

           1] Helena van Kaldekerken - geb. Venlo 11 mei 1799 - † Antwerpen [B] 5 nov. 1860

           2] Henri van Kaldekerken - geb. Venlo 29 okt. 1801 - schrijnwerker - † Antwerpen [B] 5 apr. 1879 - tr. Antwerpen [B] 4 juni 1834 met Maria

                Catharina Claeskens

           3] Andreas van Kaldekerken - geb. Venlo 30 sept. 1803 - † Venlo 22 okt. 1803

           4] Andreas van Kaldekerken - geb. Venlo 22 febr. 1805 - tabaksfabrikant - † Venlo 9 apr. 1861 - tr. Venlo 21 apr. 1830 met Bernardine

                Maria Janssen

           5] Jacobus van Kaldekerken - geb. Venlo 14 mei 1807 - † Venlo 14 mei 1807

           6] Joanna Margaretha van Kaldekerken - geb. Venlo 5 juni 1808 - † Antwerpen [B] 12 okt. 1892

           7] Hendrina van Kaldekerken - geb. Venlo 15 dec. 1811 - † Venlo 9 mrt. 1892 - tr. Venlo 20 okt. 1834 met Leonard Hendrix

           8] Anna Catharina van Kaldekerken - geb. Venlo 23 jan. 1816 - † Antwerpen [B] 17 mei 1861 - tr. Antwerpen [B] 21 apr. 1841 met

                Theodorus Aubertus Josephus De Wolf  


7]    Gerardus Driessen - volgt Xh


8]    Leonardus Driessen - volgt Xi


9]    Maria Ida Driessen ook Dreessen - ged. Venlo 12 juli 1779 [get. Adrianus Vorstermans en Gertrudis Timmmermans] - † ??? - tr. Venlo 21

           mei 1804 [get. Anna Catharina Dreessen en Petrus Dreessen] ambtshalve inschrijving Venlo 18 mei 1804 akte 26 burgelijke stand - met

           Matthias Denissen - ged. Tegelen 21 okt. 1777 [get. Gosiunus Spruncken en Gertrudis Denissen] - † ??? - zn. van Theodorus Denissen

           en Anna Sprincken ook Sprencken

           hieruit:

           1] Anna Margarita Denissen - ged. Kaldenkirchen 25 febr. 1807


10]   Joanna Catharina Driessen - ged. Venlo 1 febr. 1781 [get. Theodorus Franssen en Gertrudis Driessen] - † Tegelen 12 mei 1839 - tr. Venlo

            15 apr. 1807 [get. Leonard Driessen, Gerard Driessen, Martin van Kaldekerken en Mathieu Jan Nemans] met Mathijs Rijvers - ged. Te-

            gelen 11 mei 1784 [get. Joannes Jonckmans en Petronella an den Boum] - † Tegelen 25 juli 1857 - zn. van Herman Rijvers en Catherine

            Jonckmans

            hieruit: ???

 

11]   NN [een meisje] - geb./ged. thuis en † Venlo 25 juli 1782

 

12]   Joannes Conrardus Driessen - ged. Venlo 4 sept. 1784 [get. Franciscus Canters nomine Gerardus Mulders en Maria Driessen] -

            † Venlo 9 apr. 1789         


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe      Petrus Driessen

               ged. Blerick 13 sept. 1748 [get. Caspar Tastin en Gertrudis Driessens] - † Blerick 22 apr. 1815 -

               tr. Blerick 6 aug. 1786 [get. Wilhelmus Driessen en Petronella Vostermans] met Joanna Bouten - ged. Blerick 30 mei 1755 [get. Petrus

               Vorstermans en Aldegondis Schaffels nomine Joanna Bouten] - † Blerick 26 juni 1818 - dr. van Henricus Bouten en Joanna Vorstermans


Uit dit huwelijk:


1]    Anna Maria Driessen - ged. Blerick 4 juni 1787 [get. Joannes Driessen en Joanna Vostermans] - † Blerick 22 sept. 1795


2]    Petronella Driessen - ged. Blerick 9 aug. 1788 [get. Gerardus Bouten en Petronilla Driessen] - † Blerick 10 sept. 1858 - tr. Maasbree 11

           okt. 1810 met Joannes Rutten - ged. Grubbenvorst 8 febr. 1786 - † Blerick 10 juni 1852 - zn. van Theodorus Rutten en Maria Baekers

           hieruit: 

           1] Gerardus Rutten - geb. Blerick 1 okt. 1811 - † Blerick 20 jan. 1861

           2] Anna Maria Rutten - geb. Blerick 29 nov. 1813 - † ??? - tr. Maasbree 11 jan. 1841 met Hubert Raemakers - geb. Schinnen 30 okt.

               1808 - † ??? 

           3] Petrus Rutten - geb. Blerick 21 juni 1816 - † Blerick 22 juni 1816

           4] Petrus Rutten - geb. Blerick 9 aug. 1819

           5] Theodora Rutten - geb. Blerick 17 nov. 1821 - † Blerick 28 juli 1872 - tr. Maasbree 28 mei 1846 met Petrus Mathias Theunissen -

                geb. Neeritter 13 jan. 1808 - † Blerick 15 okt. 1868 

           6] Joanna Rutten - geb. Blerick 28 dec. 1823

           7] Jan Rutten - geb. Blerick 27 juni 1827 


3]    Henricus Driessen - volgt Xj


4]    Joanna Driessen - ged. Blerick 19 okt. 1791 [get. Theodorus Bauten en Maria Driessen nomine Maria Jacobs] - † Blerick 5 jan. 1794


5]    Hermanus Driessen - ged. Blerick 16 aug. 1796 [get. Jacobus Bouten en Anna Deinkens] - † Blerick 13 mei 1798  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf      Wilhelmus Driessen

               ged. Blerick 29 juni 1758 [get. Petrus Zeetsen en Aldegdonis Gijsen] - † ??? -

               tr. Blerick 14 apr. 1796 [get. Joannes Driessen en Joanna Gubbels] met Anna Deintjes ook Deintiens ook Deinkens - ged. Blerick

               27 apr. 1764 [get. Petrus Adolf en Gertrudis Hermkes nomine Gertrudis Deintjes] - † Blerick 6 sept. 1831 - dr. van Jacobus Deintjes

               en Aldegondis Hillen


Uit dit huwelijk: ws. geen kinderen [gekontroleerd Blerick t/m 1809 geen kinderen daar]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXg      Michael Driessen

               ged. Tegelen 27 nov. 1741 [get. Joannes van Dijck en Theodora Leidtjes nomine Thijsken Mulders] - † Tegelen 20 aug. 1801 -

               tr. Tegelen 24 okt. 1769 [get. Gerardus Driessen en Maria Hendrix] met Eleonora Dinghs - ged. Venlo 6 dec. 1738 [get. Joannes

               Cruijsberghen en Anna Pees] - † Tegelen 3 nov. 1788 - dr. van Stephanus Dinghs en Christina Janssen


Uit dit huwelijk:


1]    Andreas Driessen - ged. Tegelen 23 aug. 1772 [get. Hubertus Dinghs en Gertrudis van Dijck] - † Maasbree 27 aug. 1818 [ongehuwd]


2]    Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 25 mei 1775 [get. Theodoris Hendrix en Joanna Driessen] - † Tegelen 18 mei 1808


3]    Stephanus Driessen - volgt Xk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXh      Gerardus Driessen

               ged. Tegelen 8 febr. 1745 [get. Wilhelmus Driessen en Elizabeth van Dijck] - † Tegelen 24 juli 1809 -

               tr. Tegelen 18 juni 1775 met huwelijks-dispensatie vanwege 3e graad gemengd met 4e graad bloed-verwantschap [get. Joannes

               Meert en Helena Meerts] met Margarita Meerts - ged. Tegelen 30 aug. 1746 [get. Joannes Meerts en Helena Kerkhofs] - † Tegelen

               28 mrt. 1808 - dr. van Joachim Meerts en Catharina Dinghs


Uit dit huwelijk:


1]    Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 24 dec. 1776 [get. Michael Driessen en Catharina Dinghs] - † Tegelen 10 aug. 1827 - tr. Tegelen 28

            mei 1805 [get. Andreas Driessen en Maria Catharina Natjeu] met Joachim Natjeu - geb. ca. 1773 Wassenberg [D] - † Tegelen 10 jan.

            1845 - zn. van Gillis Natjeu en Ida Theissen

            hieruit:

            1] Gerardus Natjeu - ged. Tegelen 14 april 1806 [get. Gerardus Driessen en Joanna Margaretha Dungelhoff]

            2] Margaretha Natjeu - ged. Tegelen 1 sept. 1808 [get. Gerardus Driessen voor Felix Natjeu en Helena Meerts]

            3] Henricus Natjeu - ged. Tegelen 8 mei 1811 [get. Andreas Driessen en Joanna Driessen]

            4] Ida Natjeu - ged. Tegelen 30 mei 1813 [get. Mathias Janssen en Maria Bourgons voor Ida Thonissen]

            5] Maria Catharina Natjeu - ged. Tegelen 6 mei 1816 [get. Andreas Dreesen en Johanna Catharina Ewalds]


2]    Catharina Driessen - ged. Tegelen 21 mrt. 1779 [get. Joannes Meerts en Joanna Driessen] - † Tegelen 24 nov. 1796


3]    Andreas Driessen - ged. Tegelen 13 mrt. 1782 [get. Joannes Gubbels en Helena Meerts]


4]    Joachim Driessen - volgt XL


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xa      Petrus Driessen

              ged. Belfeld 13 mei 1753 [get. Wilhelmus Driessen en Mechtildis Linsen] - † ws. in Luttelbracht [D] -

              tr. voor 1795 [get. ???] met Catharina Meerten - geb. ??? - † ??? - dr. ???

 

Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xb      Godefridus Driessen

              ged. Belfeld 10 febr. 1765 [get. Joannes Geerets en Catharina Teeven] - molenaar van de Ronckensteijnse Molen [1790-1830]

              in Belfeld-Offenbeek - was verdeel commissaris [1797] in Belfeld en schutter in verband met jacht op de wolven [1810] in Belfeld,

              wat dat gebied enorm teisterde - † Belfeld 24 aug. 1845 -

              tr. 1e Belfeld 12 mei 1789 [get. Wilhelmus Joesten en Helena Dreessen] met Wilhelmina Joosten - ged. Belfeld 21 mei 1763

              [get. ???] - † Belfeld 7 mrt. 1798 - dr. van Petrus Joosten en Petronella Smeets

              tr. 2e ??? [get. ???] met Gertrude Gisbertz - geb. ??? - † na 1817 - dr. ???

 

Uit 1e huwelijk:


1]    Petrus Driessen - ged. Beesel 14 mei 1790 [get. Steven Driessen en Petronella Smets] - † Beesel 5 apr. 1818 [ongehuwd]


2]    Wilhelmus Mathias Driessen - volgt XIa


3]    Anna Maria Driessen ook Drissen - ged. Beesel 12 juni 1794 [get. Henricus Josten en Helena Drissen] - † Beesel 14 mei 1850 -

          tr. Beesel 10 mei 1821 met Gerardus Stoxs - ged. Beesel 3 febr. 1794 [get. ???] - † Beesel 29 juli 1865 - zn. van Petrus Stoxs en

          Elisabeth Gijsberts

          hieruit: ???


4]    Maria Petronella Driessen - ged. Beesel 7 mei 1796 [get. Adrianus Vorstermans en Margarita Joosten] - † Beesel 14 mei 1869 -

          tr. Beesel 10 mei 1827 met Conrardus Janssen - ged. Beesel 20 december 1779 [get. ???] - † ??? - zn. van Henricus Janssen en

          Wilhelmina Gerits

          hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xc      [Josephus] Franciscus Driessen ook Dreessen ook Dresen

              ged. Tegelen 2 dec. 1768 [get. Antonius Josephus de Wevelinckhoven en Francisca de Wevelinckhoven] - † Venlo 9 febr. 1834 -

              tr. Venlo 20 apr. 1790 met huwelijks-dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap [get. Paulus Driessen en Catharina Dings]

              met Maria Josepha Dings - ged. Venlo 18 jan. 1767 [get. Leonardus Mons en Anna Josepha van Bornem] - † Venlo 4 dec. 1815 -

              dr. van Hubertus Dinghs en Maria Christina Vervoort


Uit dit huwelijk:


1]    Anna Gertrudis Driessen - ged. Venlo 14 juni 1790 [get. Stephanus Driessen en Christina Vervoort] - † Venlo 21 juni 1860 - tr. Venlo

           24 apr. 1817 met Johannes Maes - ged. Echt 23 dec. 1788 [get. ???] - † Venlo 18 nov. 1847 - zn. van Alexander Maes en Helena

           Harken

           hieruit:

           1] Paulus Maas - geb. Venlo 5 mei 1821 - † Venlo 16 jan. 1903 - tr. Venlo 14 juni 1853 met Maria Kuster - geb. Venlo 17 sept. 1822 -

             † Maasbree [Blerick] 17 jan. 1912


2]    Joannes Hubertus Dreessen - ged. Venlo 3 mei 1792 [get. Leonardus Rijvers en Catharina Teeuwen] - dienstplichtig 1812 wonende te

          Venlo had lotings nr. 70 - werd op 5 mei 1813 ingelijfd bij 69e RIL en was bij 5e bataillon 3e compagnie [stamboek nr. 5268] later bij

          5e bataillon 2e compagnie en daarna uitgeselecteerd voor 3e compagnie "voltiguers" - gesneuveld op 26 aug. 1813 bij de veldslag

          van Dresden [D]  


3]    Paulus Dresen - ged. Venlo 26 aug. 1793 [get. Stephanus Dings en Maria Dresen] - † Venlo 1 sept. 1793


4]    Hubertus Dreessen - ged. Venlo 8 aug. 1794 [get. Jacobus Dings en Gertrudis Driessen]

 

5]    Paulus Dreesen - geb. juni 1796 - †/begraven Venlo 7 dec. 1796 [6 maanden oud]


6]    Paulus Driessen - volgt XIb


7]    Christina Driessen - ged. Tegelen 15 juli 1800 [get. Wilhelmus Driessen en Theresia Houba]


8]    Anna Catharina Driessen - geb. ca. 1806 Venlo [get. ???] - † ??? - tr. Arnhem 29 apr. 1835 met Laurentius Boekhorst - geb. ca. 1808

          Arnhem [get. ???] - † ??? - zn. van Engelbertus Boekhorst en Maria van Betuw

          hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xd      Paulus Driessen

              ged. Tegelen 4 juli 1777 [get. Stephanus Theven en Petronilla Driessen] - † Belfeld 14 sept. 1823 -

              tr. Tegelen 16 juni 1802 met huwelijks-dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap [get. Wilhelmus Driessen en Margaretha

              Peters] met Joanna Peters - ged. Tegelen 17 apr. 1779 [get. Wijnandus Gubbels en Margarita van Dijck] - Tegelen 31 mei 1808 -

              dr. van Petrus Peters en Petronella Gubbels -

              tr. 2e Tegelen 4 okt. 1808 [get. Wilhelmo Driessen en Agnete Gregorij] met Gertrudis Gregorius - ged. Kessel 28 aug. 1784 - † na

              1822??? - dr. van Joannes Gregorij en Adelheijdis Vinck


Uit 1e huwelijk:


1]    Anna Margaretha Driessen - ged. Tegelen 27 mei 1803 [get. Wilhelmus Driessen voor Stephanus Driessen en Petronilla Gubbels] -

           † Tegelen 10 febr. 1879 - tr. Tegelen 19 apr. 1837 met Henricus Schlusen ook Slousen - geb. Beesel 15 juni 1805 - † ??? - zn. van

           PieterSloesen en Catharina Neeten

           hieruit: ???


2]    Wijnandus Dreessen - volgt XIc


3]    Petrus Dreessen - volgt XId


Uit 2e huwelijk:


4]    Joannes Driessen - ged. Tegelen 28 aug. 1809 [get. Wilhelmus Driessen en Cornelia Gregorij] - † Tegelen 10 jan. 1814


5]    Andreas Driessen - ged. Tegelen 17 juli 1811 [get. Andreas Gregorius en Gertrudis Driessen]


6]    Joanna Catharina Driessen - ged. Tegelen 21 sept. 1813 [get. Gerardus Thijssen en Ida Driessen] - † Tegelen 23 apr. 1815


7]    Stephanus Driessen - volgt XIe


8]    Johanna Driessen - geb. Belfeld 27 aug. 1818 - † Belfeld 31 mei 1854 [ongehuwd]


9]    Joannes Driessen - geb. Belfeld 12 okt. 1820 - † Belfeld 12 okt. 1820


10]    [Anna] Catharina Driessen - geb. Belfeld 1 mrt. 1823 - † Belfeld 3 okt. 1906 - tr. Belfeld 25 apr. 1846 met Leonard Derkx ook Derks -

            geb. ca. 1817 - † Belfeld 9 mrt. 1875 - zn. van Hermanus Derkx en Catharina Huberts

            hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xe     Henricus Driessen

             ged. Tegelen 22 okt. 1782 [get. Stephanus Theeven en Margareta Peters] - † Tegelen 19 aug. 1857 -

             tr. Tegelen 5 mei 1813 [get. Wilhelmo Driessen en Joanna Straveren] met Joanna Stroucken ook Stroeken - ged. Belfeld 19 aug.

             1786 [get. ???] - † Tegelen 14 mrt. 1859 - dr. van Joannes Stroucken en Catharina Heijnen


Uit dit huwelijk:


1]    Johanna Driessen - ged. Tegelen 6 mrt. 1815 [get. Paulus Dreesen en Maria Catharina Heinen] - † Maasbree 7 nov. 1895 - tr. Tegelen

          27 nov. 1838 met Joannes Mathias Timmermans ged. Tegelen 22 mrt. 1814 [get. Jacobus Kluijtmans en Anna Gertrudis Ro[n]ck voor

          Gertrudis Kluijtmans] - † Maasbree 22 febr. 1878 - zn. van Wilhelmus Timmermans en Maria Catharina Cluijtmans

          hieruit: ???


2]    Stephanus Driessen - geb. Tegelen 29 aug. 1817 - † jong


3]    Stephanus Driessen - geb. Tegelen 14 aug. 1818 - † Tegelen 3 apr. 1856


4]    Anna Catharina Driessen - geb. Tegelen 13 mei 1821 - † Maasbree 4 febr. 1890 - tr. Tegelen 2 dec. 1857 met Hendrik Peeters - geb.

          Venlo 28 dec. 1817 - † Tegelen 24 aug. 1867 - zn. van Petrus Peters en Anna Elisabeth Beurskens

          hieruit: ???


5]    Anna Maria Driessen - geb. Tegelen 31 aug. 1823 - † Kaldenkirchen [D] 23 aug. 1905 - tr. Tegelen 28 aug. 1847 met Johan Wilhelm Jans-

          sen - geb. Kaldenkirchen [D] 18 aug. 1825 - † Kaldenkirchen [D] 30 aug. 1879 - zn. van Caspar Leonard Janssen en Johanna Duckers

          hieruit:

          1] Willem Driessen - geb. Tegelen 23 dec. 1844 [erkend bij huwelijk]


6]    Johannes Driessen - geb. Tegelen 24 febr. 1826 - † Tegelen 3 mrt. 1826


7]    Anna Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 15 juni 1827 - † voor 2-12-1957 - tr. Venlo 5 sept. 1854 met Hendrik Peeters - geb. Venlo 28 dec.

          1817 - † Tegelen 24 aug. 1867 - zn. van Petrus Peters en Anna Elisabeth Beurskens

          hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xf      Johannes Driessen

             ged. Tegelen 22 sept. 1767 [get. Peter Driessen en Gertrud Mertz] - † ??? -

             tr. Kaldenkirchen [D] 6 mei 1800 [get. Gerardus Driessen en Margaretha Hahnen] met Anna Maria Busch ook Bosch - ged. Kalden-

             kirchen [D] aug. 1776 [get. ???] - † ??? - dr. van Peter Bosch en Clara Bongertz


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Margaretha Driessen - ged. Kaldenkirchen [D] 6 okt. 1800 [get. Petro Busch, Margaretha Peeters en Maria Driessen]


2]    Maria Aldegondis Driessen - ged. Kaldenkirchen [D] 25 apr. 1806 [get. Matthia Busch en Anna Gertrude Driessen]


3]    Catharina Agnes Driessen - ged. Kaldenkirchen [D] 21 apr. 1809 [get. Gerardo Driessen en Aemilia Busch]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xg      Wilhelmus Driessen

              ged. Tegelen 26 juli 1769 [get. Gerardus Peters en Catharina Theven] - molenaar [1807] in Kaldenkirchen [D] en molenaar

              [1809] van de bovenste houtmolen in Venlo - † Venlo 5 okt. 1823 -

              tr. Kaldenkirchen [D] 21 mei 1794 [get. Joannes Driessen en Birgitta Roosen] met Marie Gertrude Roosen - ged. Tönisberg [D]

              14 febr. 1771 [get. Jacobus Arnoldus Roosen en Christina Cuijpers] - † Venlo 22 nov. 1840 - dr. van Aegidius Roosen en

              Joanna Cuijpers


Uit dit huwelijk:


1]    Joanna Elisabeth Driessen - ged. Kaldenkirchen [D] 1 febr. 1795 [get. Andreas Driessen en Joanna Cuijpers] - † Venlo 31 mrt. 1809


2]    Petrus Andreas Driessen - volgt XIf


3]    Henricus Hubertus Driessen - ged. Kaldenkirchen [D] 20 okt. 1799 [get. Joannes Driessen en Catharina Agnete Roosen voor Anna

           Elisabeth Roosen]


4]    Henricus Jacob Driessen - volgt XIg


5]    Peter Bartholomeus Driessen - geb. Kaldenkirchen [D] 23 aug. 1805 - ged. Kaldenkirchen [D] 24 aug. 1805 [get. Egidio Roosen en

           Anna Maria Gertrude Driessen] - dienstknecht bij de Houtmolen [1820] in Venlo


6]    Gerardus Jacobus Driessen - volgt XIh


7]    Anna Margarita Driessen - ged. Venlo 13 nov. 1809 [get. Leonard Driessen en Jean George Sommering]


8]    Catherina Gertrudis Driessen - ged. Venlo 23 okt. 1813 [get. Pierre Rutten en Willem Backus]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 


Xh     Gerardus Driessen

             ged. Venlo 21 febr. 1776 [get. Georgius Boermans voor Gerardi Peters en Catharina van Riel] - † Venlo 31 okt. 1823 -

             tr. Venlo 30 jan. 1815 [get. Leonard Driessen, Martin van Kaldekerken, Jan Peter van Altena en Jan op den Oordt] met Anna Leen-

             ders - ged. Blerick 10 mrt. 1768 [get. Petrus Engels en Eleonora Lenders] - † Venlo 25 juni 1827 - dr. van Leonard Leenders en

             Catharina Schaffers


Uit dit huwelijk: geen kinderen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xi      Leonardus Driessen

             ged. Venlo 4 juli 1777 [get. Jacobus Trienens en Magdalena Peeters] - † Venlo 14 dec. 1870 -

             tr. Venlo 2 febr. 1796 [get. Joannes Dreesen en Maria Mertens] met Petronilla Jacobs - ged. Venlo 8 juli 1781 [get. Henricus Mertens

             en Henrica Naes] - † Venlo 3 sept. 1838 - dr. van Johannes Jacobs en Maria Mertens


Uit dit huwelijk:


1]    Gerard Willem Driessen - volgt XIi


2]    Maria Sibilla Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. 1e Venlo 5 febr. 1838 met Jacob Dentjens - geb. Blerick 22 sept. 1812 - † ??? - zn. van

           Gerard Dentjens en Catharina Pellemans - tr. 2e Venlo 4 jan. 1849 met Peter Mathijs Thielen - geb. Broekhuijsen 26 nov. 1823 - † ??? -

           zn. van Everd Thielen en Joanna Willemijna Hermans

           hieruit: ???


3]    Carolina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 17 jan. 1842 met Herman Seelen - geb. Venlo 2 febr. 1816 - † ??? - zn. van Jan Seelen

           en Maria Wilhelmina van Soest -

           hieruit: ???


4]    Peter Driessen - volgt XIj


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xj       Henricus Driessen

              ged. Blerick 4 nov. 1789 [get. Petrus Bauten en Maria Driessens] - † Maasbree 19 jan. 1840 -

              tr. Maasbree 14 sept. 1819 - met Johanna Sibilla Geurts - ged. Blerick 18 march 1792 [get. Gerardus Stams en Hendrina Hendrix

              nomine Anna Faessen] - † Maasbree 2 febr. 1844 - dr. van Gerardus Geurts en Sophia Faessen


Uit dit huwelijk:


1]    Petrus Driessen - geb. Blerick 22 mrt. 1820 [aangifte bij Maasbree]


2]    Gertrudis Driessen - geb. Blerick 25 jan. 1822 [aangifte bij Maasbree] - † Tegelen 7 nov. 1893 - tr. Tegelen 23 apr. 1860 met Johan Jacob

           Schouenberg - geb. Tegelen 16 nov. 1818 - † Tegelen 16 jan. 1896 - zn. van Franciscus Schouwenberg en Petronella Peeters -

           hieruit: ???


3]    Joannes Driessen - volgt XIk


4]    Gerardus Driessen - volgt XIL


5]    Margaretha Driessen - geb. Blerick 19 nov. 1827 [aangifte bij Maasbree] - † Tegelen 22 sept. 1896 - begraven te Venlo naast st. Martinus-

           kerk - tr. 1e Tegelen 11 apr. 1853 met Jan Schouenberg - geb. Tegelen 19 apr. 1821 - † Tegelen 13 apr. 1858 - zn. van Gisbertus Schau-

           enberg en Anna Maria Nooten - tr. 2e Tegelen 2 mei 1859 met Gerard Stroecken - geb. Tegelen 29 dec. 1835 - † ??? - zn. van Mathias

           Stroucken en Wilhelmina Teeuwen

           hieruit: ???


6]    Sophia Driessen - geb. Blerick 27 febr. 1831 [aangifte bij Maasbree] - † Tegelen 27 juli 1878 - tr. Tegelen 10 dec. 1859 met Johan Conrad

          Schroembges - geb. Belfeld 14 okt. 1832 - † Tegelen 11 juni 1906 - zn. van Heinrich Schroembges en Mechtildis Busch

          hieruit: ???


7]    Willemina Driessen - geb. Blerick 28 apr. 1833 [aangifte bij Maasbree] - † Blerick 15 febr. 1836


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xk      Stephanus Driessen

              ged. Tegelen 26 juli 1779 [get. Gerardus Driessen en Maria Dinghs] - † Tegelen 29 sept. 1829 -

              tr. Tegelen 26 aug. 1810 [get. Joachim Driessen en Sybilla Janssen] - met Theodora Meerts - ged. Tegelen 6 aug. 1780 [get. Hubertus

              Goosens en Catharina Engels] - † Tegelen 20 sept. 1839 - dr. van Leonardus Meerts en Anthonetta Goosens


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Driessen - ged. Tegelen 3 jan. 1812 [get. Leonardus Meertz en Maria Wolfers] - † Tegelen 15 febr. 1882 - tr. Tegelen 21 mei 1843

          met Franciscus Wassen - geb. Kaldenkirchen [D] 6 sept. 1815 - † Tegelen 29 sept. 1887 - zn. van Frans Wassen en Maria Dohmen

          hieruit: ???


2]    Sijbilla Driessen - ged. Tegelen 3 jan. 1812 [get. Andreas Janssen en Antonia Gossens] - † Tegelen 11 aug. 1859 - tr. Tegelen 27 mei

          1838 met Joannes Jacobs - geb. Grubbenvorst 6 apr. 1810 - † Tegelen 18 dec. 1873 - zn. van ???

          hieruit: ???


3]    Michael Driessen - volgt XIm


4]    Anna Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 23 nov. 1815 [get. Joannes Pras en Johanna op Cleef] - † Tegelen 12 juni 1834


5]    Peter Driessen - geb. Tegelen 12 apr. 1820


6]    Wilhelmina Driessen - geb. Tegelen 30 jan. 1823 - † Tegelen 4 mrt. 1861


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XL      Joachim Driessen

              ged. Tegelen 18 juli 1785 [get. Matthias Jansen en Petronilla van Dijck] - † Tegelen 12 mei 1874 -

              tr. Tegelen 15 mei 1822 met Anna Maria Langen - ged. Kessel 16 mei 1791 [get. P.F. Joosten voor Claudius van Horen en Appo-

              lonia Baeckx] - † Tegelen 13 jan. 1881 - dr. van Christianus Langen en Maria van Hooren

 

voetnoten:

[-] Tegelen 12 augustus 1805: Joachim Driessen staat op een lijst, als een van 4 jongens dienstplichtig voor jaar XIV met wettige domicilie

          Tegelen [28].

[-] Tegelen 1811: Joachim Driessen ging met zijn vrienden Johan Pubben en Michael Kusters te paard naar Venlo om aan het gansrijden

          deel te nemen, want juist daarvoor was het verboden in Tegelen vanwege de vele ongelukken. Dat verbod bleek slechts kortstondig.

          Gansrijden of ganstrekken was een volks vermaak, waarbij een vetgemeste gans met de poten werd opgehangen aan een tussen 2

          bomen over de weg gespannen touw. De deelnemers zitten op een paard. Een voor een stormen ze in volle draf onder de gans door.

          Ze moeten proberen het dier de kop af te trekken. Winnaar is degene die er het eerste in slaagt. Toen ze terugkwamen uit Venlo,

          stormden ze in volle galop ter uitdaging van het verbod door dorp Tegelen waarop door de burgemeester op 14-2-1811 een proces

          verbaal tegen hen werd opgemaakt [28].

[28] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 [1987] p.80, 113, 132.


Uit dit huwelijk:


1]    NN [een meisje] Driessen - geb./† Tegelen 19 sept. 1823


2]    Maria Margareta Driessen - geb. Tegelen 2 okt. 1825 - † Tegelen 2 juli 1910 - tr. ??? met Theodorus Hendricus Noten ??? - geb. ??? -

           † ??? - zn. ???

           hieruit: ???


3]    Christiaan Hubertus Driessen - volgt XIn


4]    Angelina Hubertina Driessen - geb. Tegelen 30 okt. 1830 - † Brüggen na 1853? - tr. ??? met Joannes Antonius Cleophas - geb. ??? -

          † ??? - zn. ???

          hieruit: ???


5]    Maria Josepha Driessen - geb. Tegelen 20 sept. 1834 - † na 1851 ?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIa      Wilhelmus Mathias Driessen

               geb. Beesel 24 febr. 1792 [in Ronckenstijnse molen] - ged. Beesel 25 febr. 1792 [get. Wilhelmus Josten en Gertrudis Drissen] -

               molenaar van Ronckenstijnse molen - † Beesel 26 sept. 1818 -

               tr. Beesel 12 aug. 1815 met huwelijks-dispensatie vanwege 3e graad verwantschap [get. Gerardus Janssen en Wilhelmina Joosten]

               met Joanna Elisabeth Janssen - geb. Beesel 30 dec. 1795 - ged. Beesel 31 dec. 1795 [get. Gerardus Heldens en Elisabetha Gijs-

               berts] - † Beesel 4 apr. 1830 - dr. van Henricus Janssen en Wilhelmina Gerits

 

voetnoten:

[-] Maaseik 2 mei 1811 - vervangings-akte: Jean Wolf, geboren in Den Bosch, wonende te Baarlo, vervangt Guillaume Driessens, wonende

          te Beesel, als dienstplichtig militair. Vergezeld met zijn oom - Conrard Gisberts - landbouwer te Kessel [29].

[-] Venlo 5 augustus 1815 - toestemming huwelijk: Vanwege minderjarigheid van Joanna Elisabeth Janssen, was rechterlijke toestemming

          nodig zodat zij kon trouwen, en zo de familie-raad en Joanna Elisabeth Janssen moesten naar het vrede-gerecht van kanton Venlo,

          arrondissement Roermond, departement van de Maas en Ourte, om aldaar te worden gehoord door de vrede-rechter - Peter Antonius

          Ruhardt - die daarna toestemming gaf, ten overstaan van griffier de Lom de Berg. De familie-raad waren als volgt:

          - Gerardus Janssen, akkerman te Baarlo, vaderlijke oom

          - Gerardus Gerets, akkerman te Beesel, moederlijke oom

          - Johannes Wilhelmus Janssen, akkerman te Maesniel, broer

          - Conrardus Janssen, akkerman te Asselt, broer

          - Johannes Franciscus Janssen, molenaar te Beesel, broer en

          - Gerardus Janssen, akkerman te Beesel, broer [30].

[29] RA Hasselt; notaris J.M. van de Borne - akte 116.

[30] RHCL Maastricht - Beesel 1815 huwelijks-bijlagen.


Uit dit huwelijk:


1]    Wilhelmina Albertina Driessen - geb. Beesel 19 juni 1816 - † Beesel 4 okt. 1872 - tr. Beesel 19 okt. 1837 met Henricus Heldens -

           geb. Kessel 12 mei 1798 - † ??? - zn. van Willem Heldens en Mechtildis Trines

           hieruit: ???


2]    Anna Catharina Driessen - geb. Beesel 22 juli 1818 - † Neer 20 mei 1893 - tr. Beesel 18 mei 1849 met Petrus Theelen - geb. Neer

           19 aug. 1817 - † Neer 10 juni 1879 - zn. van Joannes Theelen en Theodora Geenen

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIb      Paulus Driessen

              ged. Tegelen 31 jan. 1798 [get. Paulus Driessen en Christina Dinghs] - akkerman [1840] te Venlo op Roskamp ook genaamd

              Stevenshuisje - † Venlo 17 apr. 1843 -

              tr. Venlo 23 apr. 1833 met Anna Maria Hovens - geb. Venlo 9 aug. 1798 - † Venlo 31 mei 1855 in Bantuin aan Stevenshuisje -

              dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]     Maria Driessen - geb. Venlo 2 mei 1834 - † Venlo 13 okt. 1912 [ongehuwd]


2]     Margaretha Hubertina Driessen - geb. Venlo 8 aug. 1840 - † Venlo 14 sept. 1897 [ongehuwd]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIc      Wijnandus Driessen

               ged. Tegelen 14 apr. 1805 [get. Petrus Peeters en Catharina Theven] - † Belfeld 18 jan. 1836 -

               tr. Belfeld 29 sept. 1830 met Joanna Jansen - ged. Tegelen 24 mrt. 1800 [get. Petrus Jansen en Aldegonda op Heis] - † Beesel

               15 febr. 1873 - dr. van Joannes Jansen en Bertina Jansen


Uit dit huwelijk:


1]    Paulus Driessen - volgt XIIa


2]    Joanna Driessen - geb. Beesel 11 okt. 1833


3]    Gertrudis Driessen - geb. Beesel 18 nov. 1835 - † Belfeld 15 dec. 1905 - tr. Belfeld 1 juni 1867 met Wilhelmus Olders - geb. Beesel

            27 mrt. 1825 - † Belfeld 19 apr. 1883 - zn. Paulus Olders en Petronella Croonen

            hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XId       Petrus Driessen

                ged. Tegelen 13 juni 1807 [get. Petrus Peeters en Maria Driessen] - † Tegelen 29 dec. 1865 -

                tr. Tegelen 27 apr. 1836 met Agnes Kappers - ged. Tegelen 5 jan. 1812 [get. Mathias Denesen voor Wilhelmus Kamp en Anna

                Margaretha Kamp] - † Tegelen 10 mei 1883 - dr. van Henricus Kappers en Maria Magdalena Sausen

 

voetnoten:

[52a] FS - Nederlands Army Service Records 14e afdeling Infanterie [stamboek:] nrs. 012790-013979 jaren 1825-1826 - was loteling met no.

          8 van de reserve provincie Limburg gemeente Tegelen - werd op 13 mei 1826 ingedeeld als "milicien" bij de 14e afdeling infanterie =

          4e regiment infanterie [met stamboek nr. 13475] voor een periode van 5 jaar - op 29 september 1829 ging hij over naar afdeling gre-

          nadiers volgens ministeriele autorisatie van 22 september 1829.

[53b] FS - Nederlands Army Service Records regiment grenadiers en jagers [stamboek:] nrs. 000001-001460 1829 - kwam op 22 september

         1829 bij regiment grenadiers [stamboek nr. 1265] - was bij het mobiele leger, bij gelegenheid van de opstand in Belgie 1830 - werd op

         19 november 1830 afgevoerd als Nederlander - kreeg 9 april 1841 paspoort wegens EVD autorisatie.  


Uit dit huwelijk:


1]    Magdalena Gertrudis [Helena] Driessen - geb. Tegelen 22 juni 1837 - † ??? - tr. Venlo 8 mei 1865 met Peter Lambert van Boven - geb.

           Venlo 10 apr. 1822 - † ??? - zn. van Jan Peter van Boven en Catharina Mechtildis Kranebauker

           hieruit:

           1] Agnes Johanna Paulina van Boven - geb. Venlo 14 juni 1866

           2] Anna Catharina Hubertina van Boven - geb. Venlo 13 aug. 1869 - tr. Venlo 29 aug. 1893 met Wilhelm Zumdiek - geb. Froenden-

                berg - zn. van Anton Zumdiek en Clara Christina Beekmann


2]    Johanna Driessen - geb. Tegelen 29 mei 1840


3]    Paulus Cornelius Driessen - geb. Tegelen 20 mrt. 1843 - † Tegelen 30 apr. 1844


4]    Hendrik Joseph Driessen - volgt XIIb


5]    Maria Christina Hubertina Driessen - geb. Tegelen 17 apr. 1849 - † Tegelen 24 apr. 1918 - tr. Tegelen 18 juli 1881 met Peter Mathis

           Kreijkamp - geb. Tegelen 19 okt. 1842 - † Tegelen 2 aug. 1925 - zn. van Hendrik Kreijkamp en Aldegonda van Dijk

           hieruit:

           1] Peter Hendrikus Kreijkamp - geb. Tegelen 18 jan. 1882 - tr. Tegelen 14 nov. 1921 met Maria Catharina Burggraf - geb. st. Tonis

                [D] - dr. van Gerard Burggraaf en Anna Barbara Thelen

           2] Allegonda Kreijkamp - geb. Tegelen 18 jan. 1882 - tr. Tegelen 2 juli 1906 met Gerard Willem op het Veld - Tegelen 7 mei 1879 -

                zn. van Peter Mathis op het Veld en Maria Elisabeth Dings

           3] Christina Agnes Kreijkamp - geb. Tegelen 7 febr. 1884 - tr. Tegelen 29 mei 1911 met Leonardus Huberts - geb. Venlo 31 mrt. 1878 -

                zn. van Gerardus Wilhelmus Huberts en Antonetta Timmermans

           4] Hendrik Lambert Kreijkamp - geb. Tegelen 10 mei 1886


6]    Petronella Driessen - geb. Tegelen 21 aug. 1852 - † Tegelen 31 juli 1947 - tr. Tegelen 30 juni 1879 met Hendrikus Hubertus Peters -

            geb. Tegelen 23 aug. 1852 - † Tegelen 27 jan. 1934 - zn. van Hendrik Peters en Anna Catharina Vervoort

            hieruit:  ???


7]    Margaretha Hubertina Driessen - geb. Tegelen 1 juni 1855 - † Tegelen 25 nov. 1941 - tr. Tegelen 27 okt. 1879 met Johannes Schatorje -

             geb. Broekhuizen 11 juli 1853 - † Elsloo 27 okt. 1910 - zn. van Jacobus Schatorje en Petronella Huberta van Lin

             hieruit:

             1] Petronella Maria Hubertina Schatorje - geb. Tegelen 20 nov. 1882

             2] Peter Jacobus Schatorje - geb. Tegelen 19 okt. 1884

             3] Petrus Lambertus Schatorje - geb. 1887 - † Tegelen 28 sept. 1887

             4] Johannes Hubertus Schatorje - geb. Tegelen 12 juli 1888

             5] Peter Hendrikus Schatorje - geb. 1891 - † Tegelen 27 sept. 1892

             6] Hendrik Leonard Schatorje - geb. 1891 - † Tegelen 12 nov. 1893

             7] Hendrikus Hubertus Schatorje - geb. Tegelen 22 okt. 1894 - † Tegelen 19 jan. 1895

             8] Maria Francisca Schatorje - geb. Tegelen 9 mrt. 1896


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIe       Stephanus Driessen

                ged. Tegelen 3 aug. 1816 [get. Franciscus Dreesen en Elisabetha Gregorius] - † Tegelen 9 jan. 1890 -

                tr. Tegelen 22 sept. 1846 [get. Antonius Huberts ex Tegelen en Johanna Driessen ex Belfeldt] met Maria Verkoijen - geb. Venlo 23

                febr. 1822 - † Tegelen 23 juni 1888 - dr. van Godfried Verkoijen en Josepha Haenen


Uit dit huwelijk:


1]    Paulus Driessen - geb. Tegelen 28 apr. 1848 - † Tegelen 24 mei 1849


2]    NN [een meisje] Driessen - geb./† Tegelen 12 juni 1849


3]    NN [een meisje] Driessen - geb./† Tegelen 12 juni 1849


4]    [Josepha] Gertrudis Driessen - geb. Venlo 2 juni 1854 - † Tegelen 17 jan. 1923 - tr. Tegelen 27 mei 1882 met Hendrik Noten - geb. Te-

            gelen 17 jan. 1848 - † Tegelen 24 febr. 1919 - zn. van Johannes Noten en Gertrudis van Dijk

            hieruit:

            1] Maria Gertrudis Noten - geb. Tegelen 18 juli 1884 - tr. Tegelen 24 apr. 1922 met Jacobus Hubertus Giesen - geb. Tegelen 19 febr.

                 1879 - zn. van Joseph Giesen en Agatha Hubertina Wellens

            2] Johannes Lambertus Noten - geb. Tegelen 11 aug. 1887 - tr. Tegelen 11 apr. 1921 met Maria Sophia Louisa Koopmans - geb. Te-

                 gelen - dr. van Theodoor Koopmans en Johanna Hubertina Boots

            3] Catharina Noten - geb. Tegelen 27 febr. 1889 - † Tegelen 14 aug. 1889

            4] Christina Noten - geb. ca. 1890 - † Blerick 11 juli 1906

            5] Paulus Stephanus Noten - geb. Tegelen 10 jan. 1892

            6] Theodorus Marie Noten - geb. Tegelen 8 mei 1898


5]    Maria Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 28 mrt. 1857 - † Tegelen 29 okt. 1896 - tr. Tegelen 7 nov. 1887 met Antoon Hermans - geb.

            Tegelen 18 sept. 1848 - † Roermond 20 nov. 1916 - zn. van Johannes Hermans en Elisabeth Koll

            hieruit:

            1] Johannes Stephanus Hermans - geb. Tegelen 22 okt. 1888

            2] Jacob Hermans - geb. Tegelen 14 sept. 1889 - † Tegelen 15 sept. 1889

            3] Nicolaus Johannes Hermans - geb. Tegelen 5 dec. 1890 - † Tegelen 2 febr. 1893

            4] Theodoor Hubert Hermans - geb. Tegelen 1 apr. 1892 - tr. Swalmen 15 jan. 1918 met Anna Maria Elisabeth Heuvelmans - geb.

                 Swalmen 4 nov. 1893 - dr. van Jacobus Hubertus Heuvelmans en Maria Agnes Heuvelmans

            5] Elisa Maria Sebilla Hermans - geb. 1893 - † Tegelen 9 aug. 1893

            6] Maria Gertrudis Hermans - geb. 1894 - † Tegelen 19 febr. 1895

            7] Johannes Michiel Hermans - geb. Tegelen 23 sept. 1896


6]    Aldegonda Driessen - geb. Tegelen 21 juli 1859 - † Tegelen 19 okt. 1896 - tr. Tegelen 16 apr. 1888 met Theodoor Hendrik Cremers -

            geb. Tegelen 14 febr. 1864 - † ??? - zn. van Andreas Hubertus Cremers en Anna Maria Catharina Bongaerts

            hieruit:

            1] Maria Catharina Cremers - geb. Tegelen 4 febr. 1889 - tr. Tegelen 22 okt. 1913 met Martinus Hendrik Linthout - geb. Oirschot 17

                 sept. 1885 - zn. van Willebrand Linthorst en Christina Cornelia Margaretha Grootendorst


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIf       Petrus Andreas Driessen

               ged. Kaldenkirchen [D] 18 juni 1797 [get. Aegidius Roosen en Margarita Peeters] - hovenier - † Venlo 11 jan. 1872 -

               tr. Venlo 12 juli 1823 met Anna [Johanna] Kurvers - ged. Sevenum [Horst] 8 juni 1794 - † Venlo 4 okt. 1878 - onechtelijk dr. van

               Margaretha Kurvers


Uit dit huwelijk:


1]    [Leonard] Willem Driessen - volgt XIIc


2]    Wilhelmina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 25 mei 1852 met Paulus Petrus van der Meer - geb. Delft 2 febr. 1825 - † ??? -

           zn. van Jacobus van der Meer en Johanna Wansing

           hieruit:

           1] Jacob Johan van der Meer - geb. Venlo 15 sept. 1852 - tr. 1e Gouda 3 aug. 1879 met Maria Antoinette Sophie Conelli - geb.

                1858 Dordrecht - † voor 14-11-1900 - hij tr. 2e Gouda 14 nov. 1900 met Maria Johanna Goeppinger - geb. 1868 Amsterdam

           2] Anna Maria van der Meer - geb. Gouda 1856 - tr. Gouda 18 nov. 1890 met Petrus Johannes Brouwer - geb. Delft 1855

           3] Wilhelmina Johanna van der Meer - geb. Woerden 24 okt. 1858 - † voor 4-7-1894 - tr. Gouda 16 sept. 1889 met Johannes

                Adrianus Hermanus van de Pavoordt - geb. Gouda 1850/1851

           4] Elizabeth Johanna van der Meer - geb. Gouda 1864 - tr. Gouda 4 juli 1894 met Johannes Adrianus Hermanus van de Pavoordt -

                geb. Gouda 1850/1851


3]    Hendrina Hubertina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 15 apr. 1856 met Peter Jan de Jong - geb. Venlo 11 juni 1819 - † ??? -

           zn. van Lambert de Jong en Anna Catharina Braames

           hieruit:

           1] Andries Maria Hubert de Jong - geb. Venlo 20 jan. 1857 - tr. Venlo 2 mei 1882 met Hendrika Helena Boskamp - geb. Boxmeer

           2] Jacob Hendrik Hubert de Jong - geb. Venlo 13 mrt. 1859

           3] Peter Hendrik Willem de Jong - geb. Venlo 20 juli 1861

           4] Jacob Hendrik Hubert de Jong - geb. Venlo 5 nov. 1863

           5] Anna Maria Elisabeth de Jong - geb. Venlo 23 juni 1866 - tr. Venlo 6 juni 1893 met Hermanus Hubertus Linskens - geb. Meerlo

           6] Lambert Jacob Peter de Jong - geb. Venlo 7 sept. 1868


4]    Hendrik Driessen - geb. Venlo ca. 1837? - † Venlo 10 dec. 1844


5]    Johanna Hubertina Driessen - geb. ??? - † ??? - tr. Venlo 8 mei 1860 met Hendrik Francis Kohl - geb. Venlo 22 dec. 1830 - † ??? -

           zn. van Arnold Kohl en Theodora Sijberts

           hieruit:

           1] Dorothea Johanna Francisca Kohl - geb. Venlo 5 juli 1861

           2] Francis Arnold Hubert Kohl - geb. Venlo 19 okt. 1862

           3] Elisabeth Johanna Maria Kohl - geb. Venlo 24 juni 1864

           4] Hubertina Dorothea Kohl - geb. Venlo 22 sept. 1868


6]    Johanna Catharina Elisabeth Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 8 okt. 1867 met Jacob Maassen - geb. Venlo 12 juli 1830 - † ??? -

           zn. van Willem Maassen en Helena Pennings

           hieruit:

           1] Hendrik Willem Maassen - geb. Venlo 28 aug. 1868

           2] Helena Maassen - geb. Venlo 22 dec. 1869 - tr. Venlo 1 okt. 1900 met Martinus Hubertus Janssen - geb. Venlo

           3] Hendrik Hubert Maassen - geb. Venlo 11 mrt. 1872


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIg      Henricus Jacob Driessen

               ged. Kaldenkirchen [D] 20 nov. 1801 [get. Joannes Driessen en Anna Elisabeth Roosen] - hovenier - † Venlo 28 jan. 1881 -

               tr. Venlo 28 mei 1838 met Maria Geraets - geb. Venlo 27 jan. 1802 - † Venlo 2 april 1888 - dr. van Leonard Geraets en Maria Giesen


Voorkind: [erkend bij huwelijk]


1]    Anna Hubertina Catharina Driessen - geb. Venlo 6 apr. 1838 - † ??? - tr. Venlo 31 juli 1866 met Hendrikus Klaassen - geb. Renkum 20 aug.

           1824 - † ??? - zn. van Arnoldus Klaassen en Petronella Ariens

           hieruit:

           1] Christina Maria Petronella Driessen later Klaassen - geb. Venlo 5 juni 1866 [erkend bij huwelijk] - † Tegelen 21 dec. 1935 - tr. Cuijk en

                st. Agatha 29 aug. 1898 met Wilhelmus Heek - geb. Duiven

           2] Hendrikus Arnoldus Joannes Franciscus Klaassen - geb. Mesch 3 aug. 1867 - tr. Cuijk en st. Agatha 16 okt. 1905 met Petronella van

                Raaij - geb. Cuijk en st. Agatha

           3] Petrus Hubertus Hendrikus Remigius Klaassen - geb. st. Geertruid 1 mrt. 1870

           4] Anna Petronella Hubertina Helena Klaassen - geb. Heer 17 juli 1872

           5] Maria Matilda Emelia Catharina Klaassen - geb. Heer 11 jan. 1875

           6] Johanna Maria Emelia Klaassen - geb. Grubbenvorst 21 apr. of mei? 1879


Uit dit huwelijk:


2]    [Peter] Andries Hubert Driessen - geb. ca. 1840 - dienstknecht wonende te Venlo - † Broekhuizenvorst 10 sept. 1881


3]    Karel Hubert Driessen - volgt XIId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIh      Gerrit Jacob Driessen

               geb. Kaldenkirchen [D] 31 jan. 1807 - lantaarnvuller in Den Haag - † Den Haag 19 mei 1869 -

               tr. Den Haag 21 mrt. 1838 met Maaijken Beenen - geb. Rossum 14 sept. 1806 - † Gouda 12 mrt. 1878 - dr. van Johannes Beene[n]

               en Meghel Kampsteeg

 

voetnoten:

[52b] FS - Nederlands Army Service Records 14e afdeling Infanterie [stamboek:] nrs. 012790-013979 jaren 1825-1826 - was loteling met no.

          18 van de reserve provincie Limburg gemeente Tegelen - werd op 13 mei 1826 ingedeeld als "milicien" bij de 14e afdeling infanterie =

          4e regiment infanterie [met stamboek nr. 13462] voor een periode van 5 jaar - op 2 juni 1827 werd dit veranderd in 6 jaar volgens art.

          17 van de wet van 8 januari 1817 - op 27 augustus 1829 ging hij over naar afdeling grenadiers volgens ministeriele autorisatie van

          20 augustus 1829.

[31] RA Den Haag - Den Haag 1838 blijkens huwelijks-bijlagen was hij ingeschreven voor de nationale militie lichting Venlo 1826 lotingsnr. 18

          en vervolgens ingelijfd bij de 14e afdeling Infanterie - signalement 1 el 7 palmen, rond aangezicht, bedekt voorhoofd, bruine ogen, brede

          neus, matige mond, ronde kin, lichtbruin haar en wenkbrauwen, geen andere kenmerken - reg. nr. 1659 Maastricht 2-12-1837. 

[53a] FS - Nederlands Army Service Records regiment grenadiers en jagers [stamboek:] nrs. 000001-001460 1829 - kwam op 27 augustus

          1829 bij regiment grenadiers [stamboek nr. 746] - werd korporaal titulair op en effectief 12 mei 1832 - was sergeant titulair op 1 augus-

          tus 1835 - effectief sergeant op 1 februari 1836 - was bij het mobiele leger, bij gelegenheid van de opstand in Belgie 1830-1834 - kreeg

          op 3 april 1832 de metalen kruis - kreeg op 9 augustus 1835 de bronzen medaille en f 12 gratificatie - kreeg op 23 juli 1837 verlofs pas-

          poort vanwege zijn expiratie van dienst volgens 8 juli 1837 nr. 15. 


Uit dit huwelijk:


1]     Johanna Geertruida Driessen - geb. Den Haag 22 okt. 1836 - † ws. Venlo na 1873 - tr. Den Haag 27 juni 1866 met Johan Mathijs Hauser -

            geb. Venlo 7 aug. 1836 - † Venlo? 12 feb. 1908 - zn. van Peter Johan Hauser en Johanna Leyfels

            hieruit:

            1] Johanna Petronella Wilhelmina Maria Hauser - geb. Lonneker - tr. Venlo 31 dec. 1890 met Willem Frederik Setteur - geb. Aalten

            2] Johan Matheus Hauser - geb. Salzbergen - tr. Venlo 5 jan. 1891 met Anna Maria Adelgonda Siemons - geb. Breijell

            3] Philippina Johanna Gerardina Jacoba M. Hauser - geb. 's-Gravenhage - tr. Venlo 3 okt. 1892 met Lambert Jacob Janssen - geb. Venlo

            4] Leonardus Franciscus Gerardus Wilhelmus Hauser - geb. Venlo - tr. Venlo 10 apr. 1899 met Maria Gertrud Feijen - geb. Venlo

            5] Mathilda Geertruida Helena Leonardina Hauser - geb. Venlo - † Rheden 17 dec. 1946 - tr. Assendelft 23 apr. 1903 met Paulus van

                 der Laan - geb. Venlo


2]    Wilhelmina Magdalena Driessen - geb. Den Haag 6 nov. 1838 - † ??? - tr. ??? met Jan Willem Cornelis van der Werf - geb. Groningen 21

            jan. 1841 - † ??? - zn. van Bartolomeus Johannes van der Werf en Asina Wilhelmina Hoek

            hieruit: ???


3]    Gerard Jacob Driessen - volgt XIIe


4]    Maaike Driessen - geb. Den Haag 2 nov. 1846 - † Amsterdam 19 mrt. 1933 - tr. Leiden 14 juni 1876 met Franciscus Johannes Wilhelmus

           Alferink - geb. Zwolle 4 mrt. 1852 - † Zwolle 29 dec. 1885 - zn. van Hermannus Everhardus Alferink en Gerridina Ravink

           voorkind: [erkend Amsterdam 21-4-1897]

           1] Wilhelmus Johannes Gerard Driessen - volgt XIIIe

           uit huwelijk:

           2] Johanna Filippine Maria Francisca Wilhelmina J. Alferink - geb. Zwolle - tr. Amsterdam 1 juni 1911 met Wilhelm Jacobus Huiskamp -

                geb. Arnhem


5]    Wilhelmus Driessen - volgt XIIf


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIi      Gerard Willem Driessen

              geb. Venlo 16 mei 1804 - † ??? -

              tr. Venlo 31 jan. 1831 met Johanna Barbara van der Schoot - geb. Venlo ? - † ??? - dr. van Peter van der Schoot en Wilhelmina Linssen


Uit dit huwelijk:


1]    Leonard Hubert Driessen - volgt XIIg


2]    Margaretha Cecilia Hubertina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Maastricht 6 okt. 1869 met Christiaan Hubert Boers - geb. Maastricht - † ??? -

           zn. van Joannes Boers en Elisabeth Verstraelen

           hieruit:

           1] Joanna Maria Jacoba Boers - geb. Maastricht 5 sept. 1870

           2] Elisabeth Maria Hubertina Boers - geb. Maastricht 7 febr. 1872

           3] Joannes Hubertus Gerard Boers - geb. Maastricht 9 juni 1875


3]    Peter Herman Hubert Driessen - volgt XIIh


4]    Hermanus Hubertus Driessen - volgt XIIi


5]    Petronella Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 23 juli 1878 met Peter Hubert van Oijen - geb. Venlo 19 febr. 1845 - † ??? - zn. van

           Gerardus van Oijen en Anna Maria Elisabeth Bruijn

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIj       Peter Driessen

               geb. Venlo 6 febr. 1817 - † ??? -

               tr. Venlo 12 apr. 1847 met Johanna Gertrudis Peeters - geb. Venlo ? - † ??? - dr. van Hendrik Peeters en Elisabeth Seelen


Uit dit huwelijk:


1]    Mathijs Hubert Driessen - volgt XIIj


2]    Elisabeth Hubertina Driessen - geb. ca. 1848 ws. Venlo - † Tegelen 29 dec. 1923 - tr. Tegelen 6 mei 1901 met Johann Jacob Quicken -

           geb. st. Thonis [D] 21 apr. 1852 - † na 29-12-1923 - zn. van Cornelius Quicken en Petronella Janssen

           hieruit: ???


3]    Sibilla Hubertina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 11 febr. 1879 met Joseph Hubert Bartels - geb. Venlo 25 dec. 1845 - † ??? -

           zn. van Johannes Bartels en Anna Christina Boesen

           hieruit:

           1] Josephus Jacobus Bartels - geb. Venlo 22 nov. 1896 - † Heerlen 19 dec. 1951 - tr. Heerlen 15 okt. 1920 met Anna Maria Helena

                Cohnen - geb. Valkenburg

           2] Jacobus Johannes Hubertus Bartels - geb. Venlo - tr. Venlo 12 jan. 1920 met Josephina Catharina Hubertina Geeraedts - geb. Venlo

           3] Petrus Hubertus Bartels - geb. Venlo - tr. Arcen en Velden 12 apr. 1904 met Johanna Hendrika Huberta Maes - geb. Arcen

           4] Mathilda Maria Hubertina Bartels - geb. Venlo - tr. Vlijmen 7 okt. 1914 met Josephus Fabrie - geb. Vlijmen


4]    Johan Hubert Driessen - volgt XIIk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIk       Joannes Driessen

                geb. Blerick 22 nov. 1823 [aangifte Maasbree] - † Baarlo 4 mrt. 1897 -

                tr. Maasbree 16 apr. 1852 met Wilhelmina Domen - geb. Baarlo - † Baarlo 8 jan. 1888 - onechtelijk dr. van Catharina Domen


Uit dit huwelijk:


1]    Peter Hendrikus Driessen - volgt XIIL


2]    Jacobus Driessen - volgt XIIm


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIL      Gerardus Driessen

               geb. Blerick 4 okt. 1825 [aangifte Maasbree] - † Tegelen 30 juli 1907 -

               tr. Tegelen 19 apr. 1852 met Margaretha Janssen - geb. Tegelen 19 dec. 1824 - † Tegelen 19 okt. 1896 - dr. van Jan Janssen en

               Catharina Baurgons


Uit dit huwelijk:


1]    Hendrikus Hubertus Driessen - volgt XIIn


2]    Anna Catharina Hubertina Driessen - geb. Tegelen 9 febr. 1856 - † Tegelen 26 okt. 1865


3]    Johannes Driessen - geb. Tegelen 2 sept. 1858 - † ???


4]    Wilhelmina Driessen - geb. Tegelen 15 mei 1861 - † Tegelen 29 nov. 1936 - tr. Tegelen 18 juni 1888 met Hubert Thissen - geb. Venlo - † na

           29-11-1936 - zn. van Hendrik Thissen en Johanna Hermans

           hieruit:

           1] Hendrik Hubertus Thissen - geb. Tegelen 24 mrt. 1889

           2] Gerard Hubertus Thissen - geb. Tegelen 13 jan. 1891

           3] Joseph Hubertus Thissen -geb. Tegelen 16 mrt. 1893 - † ??? - tr. Meerssen 10 sept. 1921 met Maria Gertrud Ostertz - geb. Vorst [D] -

                dr. van Peter Ostertz en Elsabeth Spee

           4] Joannes Hendrikus Hubertus Thissen - geb. Tegelen 19 mrt. 1895 - † Tegelen 15 apr. 1895

           5] Gerardus Johannes Hubertus Thissen - geb. Tegelen 18 mrt. 1896 - † Tegelen 25 mrt. 1896

           6] Maria Margaretha Thissen - geb. Tegelen 9 mei 1897 - † Tegelen 29 juli 1898

           7] Margaretha Maria Gertruda Thissen - geb. Tegelen 14 mei 1899

           8] Anna Maria Wilhelmina Thissen - geb. Tegelen 21 juli 1901 - † Tegelen 4 febr. 1941 - tr. ??? met Silvester Greijn - geb. ??? - † na

                4-2-1941 - zn. ???


5]    Sophia Driessen - geb. Tegelen 13 okt. 1863 - † na 19-1-1919 - tr. Tegelen 22 okt. 1883 met Michiel Hubert Aarts - geb. Tegelen 8 aug.

           1852 - † Tegelen 19 jan. 1919 - zn. van Antoon Aarts en Jacoba Janssen

           hieruit:

           1] Antoon Gerard Hubert Aarts - geb. Tegelen 6 juni 1885 - † Tegelen 24 nov. 1918 [ongehuwd]

           2] Gerard Jacobus Hubert Aarts - geb. Tegelen 30 jan. 1887 - † Tegelen 16 mrt. 1887

           3] Gerard Theodoor Willem Aarts - geb. Tegelen 10 apr. 1888 - † Venray 10 dec. 1918 [ongehuwd]

           4] Margaretha Jacoba Christina Aarts - geb. Tegelen 30 apr. 1890 - † Tegelen 25 okt. 1890

           5] Gerardus Christiaan Hubertus Aarts - geb. Tegelen 16 nov. 1891 - † ??? - tr. Schaesberg 30 juni 1921 met Johanna Maria Huber-

                tina Zenden - geb. Aken [D] - † ??? - dr. van Franz Hubert Zenden en Anna maria Elisabeth Voncken

           6] Jacomina Helena Margaretha Aarts - geb. Tegelen 11 juni 1894

           7] Goswinus Petrus Hubert Aarts - geb. Tegelen 2 juli 1896

           8] Hermanus Hendrikus Hubertus Aarts - geb. Tegelen 21 juli 1898

           9] Maria Margaretha Sophia Aarts - geb. Tegelen 21 sept. 1900

           10] Anna Margaretha Theodora Aarts - geb. 1903 - † Tegelen 8 juni 1904


6]    Hendrikus Hubertus Driessen - volgt XIIo


7]    Anna Catharina Hubertina Driessen - geb. Tegelen 31 aug. 1869 - † Tegelen 25 nov. 1929 - tr. 1e Tegelen 14 nov. 1892 met Herman

           Rijvers - geb. Tegelen 7 juni 1862 - † Tegelen 18 apr. 1896 - zn. van Willem Rijvers en Joanna G[e]ubbels - zij tr. 2e Tegelen 2 mei

           1898 met Hendrik Teeuwen - geb. ca. 1874 ws. Maasbree - † Venlo 27 okt. 1915 - zn. van Henricus Teeuwen en Maria Catharina Gielen

           uit 1e huwelijk:

           1] Gerard Willem Hubert Rijvers - geb. Tegelen 17 sept. 1893 - † ??? - tr. Tegelen 29 apr. 1918 met Helena Joosten - geb. ??? - † ??? -

                dr. van Peter Mathis Joosten en Anna Maria Stoffels

           2] Willem Mathias Herman Rijvers - geb. Tegelen 7 mei 1895

           uit 2e huwelijk:

           3] Herman Teeuwen - geb. Tegelen 22 jan. 1899

           4] Hendrik Hubertus Teeuwen - geb. Tegelen 6 sept. 1900

           5] Johannes Hubertus Teeuwen - geb. Tegelen 17 apr. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIm      Michael Driessen

               ged. Tegelen 31 jan. 1814 [get. Jacobus Meerts en Gertrudis Driessen] - † Tegelen 19 nov. 1887 -

               tr. Tegelen 25 apr. 1841 met Hendrina Feijen - geb. Helden 20 juni 1815 - † Tegelen 7 okt. 1873 - onechtelijk dr. van Margaretha

               Feijen


Uit dit huwelijk:


1]    Stephanus Driessen - volgt XIIp


2]    Henricus Driessen - geb. Tegelen 8 mrt. 1847 - † Tegelen 10 mei 1848


3]    Theodora ook Dorethea Driessen - geb. Tegelen 8 aug. 1849 - † ??? - tr. 1e Tegelen 9 apr. 1877 met Hendrikus Hubertus Cortjaens - geb.

           Venraij 29 aug. 1839 - † ??? - zn. van Gisbert Cortjaens en Gertrudis Janssen - tr. 2e Venlo 17 juli 1899 met Johan Roulaux - geb. Venlo -

           † ??? - zn. van Napoleon Remij Roulaux en Barbara Wienands - tr. 3e Venlo 22 juni 1908 met Joannes Josephus Merks - geb. Alphen -

           † ??? - zn. van Adrianus Merks en Aaltje Raven

           hieruit: ???


4]    Johannes Driessen - volgt XIIq


5]    Maria Driessen - geb. Tegelen 25 okt. 1855 - † Tegelen 26 febr. 1938 - tr. Tegelen 13 jan. 1879 met Jacob Hendrik Hermans - geb. Heijt-

           huijsen 16 okt. 1851 - † Tegelen 2 jan. 1902 - zn. van Jan Hermans en Petronella Heikers

           hieruit:

           1] Hendrina Petronella Hermans - geb. Tegelen 17 sept. 1879

           2] Johannes Hendrikus Hermans - geb. Tegelen 2 mei 1882 - † Tegelen 14 okt. 1941 [ongehuwd]

           3] Gertrudis Hermans - geb. Tegelen 11 juli 1884 - † ??? - tr. Tegelen 13 nov. 1911 met Jan Frans Geurts - geb. Horst 30 mei 1881 -

                † ??? - zn. van Pieter Geurts en Anna Gertruda Poels

           4] Michiel Hermans - geb. Tegelen 24 nov. 1886

           5] Hendrik Hermans - geb. Tegelen 13 sept. 1890

           6] Maria Petronella Hermans - geb. Tegelen 4 aug. 1893

           7] Jacobus Hendrikus Hermans - geb. Tegelen 1 aug. 1896

           8] Johannes Wilhelmus Hermans - geb. Tegelen 11 apr. 1900


6]    Bernardus Driessen - geb. Tegelen 15 sept. 1858 - † Tegelen 7 nov. 1858


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIn      Christiaan Hubertus Driessen

               geb. Tegelen 29 sept. 1827 - bakker en herbergier - bouwde 't huis in St. Josephstraat te Tegelen - † Tegelen 4 dec. 1908 -

               tr. Tegelen 19 apr. 1852 met Jacoba Beurskens - geb. Maasbree 27 okt. 1825 - † Tegelen 28 mrt. 1910 - dr. van Jacobus Beurs-

               kens en Maria Jacobs


Uit dit huwelijk:


1]    Joachim [Hubert] Driessen - volgt XIIr


2]    Johanna Maria Driessen - geb. Tegelen 18 febr. 1855 - † Tegelen 17 aug. 1940 - tr. Tegelen 21 juni 1880 met Petrus Mathias Stoffels -

           geb. Belfeld 6 juli 1852 - † Tegelen 23 mrt. 1942 - zn. van Mathijs Stoffels en Johanna Stevens

           hieruit:

           1] Mathijs Jacobus Stoffels - geb. Tegelen 17 apr. 1881 -  † ??? - tr. Tegelen 17 apr. 1881 met Catharina Huberta Helmes - geb. Grub-

                benvorst -  † ??? - dr. van Gerardus Helmes en Johanna Wilhelmina Derks

           2] Johanna Christina Stoffels - geb. Tegelen 7 jan. 1883 -  † Tegelen 13 jan. 1884

           3] Jacoba Petronella Stoffels - geb. Tegelen 13 jan. 1885 -  † ??? - tr. Tegelen 25 apr. 1910 met Karel Helmes - geb. Bergen [L] 11 jan.

                1880 -  † ??? - zn. van Gerardus Helmes en Johanna Wilhelmina Derks

           4] Johanna Stoffels - geb. Tegelen 2 mei 1887 -  † ??? - tr. Tegelen 20 mei 1912 met Peter Johannes Hubertus van Gerven - geb.

                 Maasbree 27 juli 1886 - † ??? - zn. van Gerard Ttheodoor van Gerven en Anna Catharina Achten

           5] Christiaan Stoffels - geb. Tegelen 13 febr. 1889 -  † ??? - tr. Tegelen 19 mei 1919 met Sibilla Gertruda Driessen - geb. Tegelen -

                 † ??? - dr. van Hendrik Hubert Driessen en Gertrudis Rijvers

           6] Jacob Stoffels - geb. Tegelen 12 juni 1891 -  † Tegelen 21 febr. 1892

           7] Antoon Stoffels - geb. Tegelen 1 apr. 1893 -  † Tegelen 26 mei 1894

           8] Johannes Hubertus Stoffels - geb. Tegelen 1 mrt. 1895 -  † Tegelen 26 mrt. 1895

           9] Johannes Stoffels - geb. Tegelen 16 aug. 1896 of 1898 ??? -  † ??? - tr. Tegelen 27 dec. 1922 met Catharina Hubertina Hendriks -

                geb. Tegelen - † ??? - dr. van Hubertus Hendriks en Catharina Hovens


3]    Jacoba Margaretha Driessen - geb. Tegelen 31 mei 1857 - † Tegelen 2 nov. 1954 [bp] - tr. Tegelen 20 jan. 1879 met Henricus Hubertus

            Leenen - geb. Tegelen 15 aug. 1857 - † Tegelen 6 jan. 1916 - zn. van Jan Theodoor Leenen en Johanna Meerts

            hieruit:

            1] Jacoba Margaretha Leenen - geb. Tegelen 2 aug. 1879 - † ??? - tr. Tegelen 8 febr. 1904 met Hubertus Gerardus Thissen - geb.

                 Vierlingsbeek 28 sept. 1874 - † ??? - zn. van Jacobus Thissen en Petronella Ebben

            2] Johanna Hubertina Helena Leenen - geb. Tegelen 18 aug. 1881 - † ??? - tr. Tegelen 12 mei 1914 met Hubertus Antonius Peeters -

                 geb. Arcen en Velden 11 dec. 1884 - † ??? - zn. van Lodewijk Peeters en Maria Elisabeth Brueren

            3] Hubertus Theodoor Leenen - geb. Tegelen 10 sept. 1883 - † ??? - tr. Tegelen 7 aug. 1911 met Margaretha Hubertina Driessen -

                 geb. Tegelen - † ??? - dr. van Hendrik Hubertus Driessen en Gertrudis Rijvers

            4] Christiaan Jacob Leenen - geb. Tegelen 8 aug. 1885 - † ??? - tr. Tegelen 7 apr. 1913 met Barbara Anna Verhaegh - geb. Tegelen -

                 † ??? - dr. van Christiaan Verhaegh en Maria Gertrudis Timmermans

            5] Maria Johanna Leenen - geb. Tegelen 24 dec. 1886 - † ??? - tr. Tegelen 4 mei 1914 met Willem Rijvers - geb. Tegelen 21 juni

                 1882 - † ??? - zn. van Mathis Rijvers en Johanna Hubertina Linssen

            6] Joachim Hubertus Leenen - geb. Tegelen 6 juni 1888 - † ??? - tr. Tegelen 14 mei 1917 met Maria Sibilla Driessen - geb. Tegelen -

                 † ??? - dr. van Hendrik Hubertus Driessen en Gertrudis Rijvers

            7] Peter Willem Leenen - geb. 1890 ??? - † Tegelen 5 febr. 1891

            8] Jacobus Hubertus Leenen - geb. Tegelen 7 juni 1892 - † ??? - tr. Tegelen 24 juli 1917 met Hubertina Margaretha Gertrudis

                 Gitmans - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Emille Hubert Gitmans en Petronella Carolina van Leipzig

            9] Maria Jacoba Leenen - geb. 1897 ??? - † Tegelen 31 juli 1898


4]    Henrietta Driessen - geb. Tegelen 2 apr. 1860 - † Tegelen 26 mrt. 1924 - tr. Tegelen 7 mei 1883 met Mathias Hubertus Leenen - geb.

            Tegelen 14 sept. 1859 - † ??? - zn. van Jan Theodoor Leenen en Johanna Meerts

            hieruit:

            1] Theodorus Leenen - geb. Tegelen 17 mei 1884

            2] Theodorus Christiaan Leenen - geb. Tegelen 2 aug. 1885 - † Tegelen 12 dec. 1940 - tr. Tegelen 27 apr. 1908 met Johanna Hu-

                 bertina Rijvers - geb. Tegelen - † na 12-12-1940 - dr. van Mathias Rijvers en Johanna Hubertina Linssen

            3] Hubertina Jacoba Leenen - geb. Tegelen 7 april 1889 - † ??? - tr. Tegelen 4 nov. 1912 met Peter Johannes Joosten - geb. Te-

                 gelen 3 febr. 1883 - † ??? - zn. van Peter Mathis Joosten en Anna Elisabeth Stoffels 

            4] Margaretha Leenen - geb. Tegelen 10 mei 1891 - † Tegelen 17 aug. 1908

            5] Sibilla Maria Leenen - geb. Tegelen 4 nov. 1893

            6] Theodorus Hubertus Leenen - geb. Tegelen 24 dec. 1895 - † Tegelen 7 okt. 1896

            7] Gertruda Paulina Leenen - geb. Tegelen 28 juli 1897

            8] Paulina Maria Antonia Leenen - geb. Tegelen 15 mei 1900

            9] Elisabeth Louisa Maria Leenen - geb. Tegelen 15 mei 1900 - † Tegelen 11 sept. 1900

            10] Andreas Hubertus Leenen - geb. Tegelen 30 nov. 1901 - † Tegelen 3 aug. 1902

            11] Jacobus Hubertus Leenen - geb. 1903 ??? - † Tegelen 11 juni 1904


5]    Jacobus Johannes Driessen - volgt XIIs


6]    Antonius Johannes Driessen - volgt XIIt


7]    Johannes Antonius Driessen - volgt XIIu


8]    Joseph Hendrik Driessen - geb. Tegelen 26 sept. 1871 - † Tegelen 5 nov. 1872


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIa     Paulus Driessen

               geb. Beesel 6 febr. 1832 - † Belfeld 18 okt. 1903 -

               tr. Belfeld 27 febr. 1867 met Hubertina Hei[j]nen - geb. Belfeld 16 aug. 1831 - † Belfeld 17 jan. 1904 - dr. van Cornelis Heinen en

               Gertrudis Luttels


Uit dit huwelijk:


1]    Wijnand Driessen - geb. Belfeld 4 jan. 1868 - † Tegelen 14 jan. 1944 [ongehuwd]


2]    Peter Driessen - volgt XIIIa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIb      Hendrik Joseph Driessen

                geb. Tegelen 12 mei 1845 - † Tegelen 15 mrt. 1910 -

                tr. 1e Tegelen 28 apr. 1884 met Francisca Wilhelmina van Deursen - geb. ca. 1858 ws. Baarlo - † Tegelen 23 aug. 1898 - dr. van

                Jacobus van Deursen en Christina Peeters -

                tr. 2e Tegelen 17 apr. 1899 met Anna Gertrudis Helwegen - geb. Beesel 12 juli 1854 - † Tegelen 18 mei 1920 - dr. van Gerardus

                Helwegen en Albertina Willemsen


Uit 1e huwelijk:


1]     NN [een jongetje] Driessen - geb/† Tegelen 9 apr. 1887


2]     Peter Gerardus Jacobus Driessen - volgt XIIIb


3]     Jacobus Johannes Driessen - geb. Tegelen 26 mrt. 1891 - † Tegelen 6 mrt. 1909


4]     Maria Catharina Driessen - geb/† Tegelen 24 aug. 1898


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIc      [Leonard] Willem Driessen

                geb. Venlo 20 juni 1824 - † ??? -

                tr. Venlo 28 sept. 1875 met Maria Gertrudis Hermans - geb. Blerick - † ??? - dr. van Hendrik Hermans en Joanna Bouten


Uit dit huwelijk:


1]     Elisabeth Josephina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 15 juni 1903 met Hermann Franz Albert Langen - geb. Gladbach [D] - † ??? -

            zn. van Hermann Langen en Bertha Haecksfiel

            hieruit: ???


2]     Johanna Hubertina Maria Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 6 apr. 1920 met Antoon Hubert Delsing - geb. Venlo - † ??? - zn. van

            Leonard Willem Delsing en Anna Maria Steenmans

            hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIId      Karel Hubert Driessen

                geb. Venlo 4 nov. 1842 - † ??? -

                tr. Venlo 30 jan. 1872 met Johanna Ida Stoot - geb. Venlo - † ??? - dr. van Jacob Stoot en Dorothea Pubben


Voorkind: [erkend bij huwelijk]


1]    Agnes Paulina Maria Stoot - geb. Venlo 18 mei 1860 - † ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIe      Gerard Jacob Driessen

                geb. Den Haag 12 sept. 1842 - deed koloniale dienst in Nederlands Indie [54] - † Den Haag 30 okt. 1899 -

                tr. Den Haag 15 okt. 1873 met Anna Maria Elisabeth Nanning [32] - geb. Den Haag 29 nov. 1842 - † Den Haag 2 mei 1928 - dr. van

                Jean Nanning en Anna Maria le Blanch


voetnoten:

[54] voor militaire dienst zijn signalement was als volgt: aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, haar en

          wenkbrauwen zwart en had geen merkbare tekenen - ging op 2 juni 1860 vrijwillig in militaire dienst bij de instructie bataillon [stamboek nr.

          3827] voor de periode van 10 jaar zonder handgeld - korporaal titulair op 1 april 1861 – ging op 16 mei 1861 over naar regiment grena-

          diers & jagers volgens autorisatie van DVO van 7 mei 1861 nr. 51 - bij regiment grenadiers & jagers [stamboek nr. 28600] overgenomen

          als korporaal titulair - werd korporaal op 21 juni 1861 - werd grenadier op 25 september 1862 - op 3 augustus 1864 overgegaan naar

          het koloniaal werf depot - bij koloniaal werf depot [stamboek nr. 39874] met een vrijwillige verbintenis voor 6 jaren bij de koloniale troepen

          ingaande op dag van inscheping met f 120 gratificatie - op 27 september 1864 vertrokken naar Rotterdam en overgegaan aan boord van

          het schip “Neptunus” met bestemming Oost Indie nog steeds bij koloniaal werf depot [stamboek nr. 54517] - inscheping op 27 september

          1864 te Rotterdam op schip "Neptunus" - ontscheept op 12 januari 1865 te Batavia en geplaatst bij 13e bataillon infanterie - werd opnieuw

          korporaal 7 april 1865 - werd op 30 juni 1866 overgeplaatst naar 7e bataillon infanterie - op 19 september 1866 overgegaan naar 2e

          bataillon infanterie - fusilier op 4 juni 1867 - op 16 juni 1867 overgegaan naar 5e bataillon infanterie - op 11 januari 1869 overgegaan naar

          1e bataillon - kreeg op 12 augustus 1870 paspoort om naar Nederland te gaan - toegestaan 13 november 1870 en vertrokken op schip

          "Mentor" - bij koloniaal werf depot op 15 april 1871 en weder op sterkte gebracht - kreeg op 20 april 1871 paspoort wegens expiratie van

          dienst - bij 3e regiment infanterie [stamboek nr. 60454] op 16 maart 1872 ingedeeld als plaatsvervanger voor Jacobus Hendrik van Noppen

          [stamboek nr. 58388 van lichting 1870 uit gemeente Wissenkerke (zld) die op 3 mei 1870 was ingelijfd en dienst deed bij dat regiment,

          doordat hij een vervanger had gevonden kreeg hij een paspoort op 19 maart 1872] - werd scherpschutter op 19 november 1872 - kreeg

          op 23 maart 1873 groot verlof - kwam op 9 augustus [1873] terug – opnieuw met groot verlof op 13 september 1873 - kreeg op 2 mei

          1875 paspoort wegens geeindigde militie diensttijd. 

[32] RA Den Haag - Den Haag 1873 huwelijks-bijlagen.


Uit dit huwelijk:


1]    Elisabeth Anna Maria Driessen - geb. Den Haag 7 apr. 1874 - † Den Haag 26 mei 1929 [ongehuwd]


2]    Gerard Jean Jacob Driessen - volgt XIIIc


3]    Jean Hendricus Christiaan Driessen - geb. Den Haag 30 apr. 1879 - † Den Haag 18 dec. 1879


4]    Jean Hendricus Christiaan Driessen - volgt XIIId


5]    Maria Theodora Cornelia Driessen - geb. Den Haag 28 juni 1883 - † Den Haag na 1939 ? - tr. Den Haag 23 sept. 1903 met Willem Fre-

          derick Gerardus Nijhuis - geb. Den Haag 27 nov. 1880 - † ??? - zn. van Willem Frederik Gerardus Nijhuis en Johanna Baars

          hieruit: ???


6]    Anna Wilhelmina Theodora Driessen - geb. Den Haag 16 nov. 1885 - † Den Haag 29 jan. 1886


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIf      Wilhelmus Driessen

               geb. Den Haag 30 juli 1850 - beeldhouwer in Den Haag en Leiden, zijn werken werden overgedragen aan de museum van Leiden -

               † Leiden 3 mei 1919 -

               tr. Leiden 6 okt. 1875 met Maria Wijtenburg - geb. Zoeterwoude 10 febr. 1847 - † Noordwijk 4 jan. 1923 - dr. van Josephus Michael

               Wijtenburg en Anna Cornelia Grous


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Anna Cornelia Driessen - geb. Leiden 5 aug. 1876 - † Leiden na 1939 - tr. Leiden 14 febr. 1900 met Willem Frederick van der

          Steen - geb. Leiden 27 jan. 1876 - † ??? - zn. van Hendrik Willem Frederik van der Steen en Catharina Zwarts

          hieruit: ???


2]    Josephus Michael Gerardus Driessen - geb. Leiden 13 juni 1878 - † Constantinopel [= Istanbul Turkije] 12 sept. 1926


3]    Wilhelmus Johannes Driessen - volgt XIIIf


4]    Hendricus Driessen - volgt XIIIg


5]    Catharina Maria Driessen - geb. Leiden 6 jan. 1884 - † Leiden 3 sept. 1899


6]    Jakobus Adrianus Driessen - volgt XIIIh


7]    Gerardus Driessen - volgt XIIIi


8]    Johannes Joseph Driessen - volgt XIIIj


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIg      Leonard Hubert Driessen

                geb. Venlo 23 mrt. 1841 - † ??? -

                tr. Venlo 13 juni 1876 met Maria Hubertina Hugens - geb. Venlo - † ??? - dr. van Frans Hugens en Johanna Margaretha Peters


Uit dit huwelijk:


1]    Anna Maria Hubertina Driessen - geb. ca. 1877 - † Gulpen 10 dec. 1904 [ongehuwd]


2]    Herman Joseph Driessen - volgt XIIIk


3]    Franciscus Hubertus Driessen - volgt XIIIL


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIh      Peter Herman Hubert Driessen

               geb. Venlo 16 dec. 1846 - † Maastricht 4 okt. 1916 -

               tr. Venlo 12 okt. 1869 met Helena Scholten - geb. Straelen 1845 - † Amby 21 nov. 1906 - dr. van Jacob Scholten en Gertrud Hettij


Uit dit huwelijk:


1]    Johanna Maria Hubertina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 13 juni 1899 met Joannes Hubertus Waijers - geb. Tilburg - † ??? -

           zn. van Josephus Antonius Waijers en Johanna Maria van den Hout

           hieruit: ???


2]    Gerard Hubert Leonard Driessen - volgt XIIIm


3]    Antonetta Helena Hubertina Driessen - geb. Venlo - † Maastricht 13 juni 1932 - tr. Amby 23 apr. 1906 met Jan Hendrik van der Burg -

           geb. Delft - † ??? - zn. van Gerrit Jacobus van der Burg en Johanna Hendrika Wolvekamp

           hieruit: ???


4]    Maria Helena Antoinetta Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Amby 17 aug. 1908 met Johannes Cornelius Henricus van den Broek -

           geb. Den Bosch - † ??? - zn. van Antonius van den Broek en Cornelia Christina Josee

           hieruit: ???


5]    Hubertina Gertruda Elisabeth Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Amby 16 nov. 1908 met Johannes Hubertus Rouschop - geb. Houthem -

           † ??? - zn. van Egidius Hubertus Rouschop en Anna Maria Antoni

           hieruit:

           1] NN Rouschop - geb./† Maastricht 1 okt. 1909


6]    Guillaume Jacques Driessen - volgt XIIIn


7]    Joseph Peter Gerard Driessen - volgt XIIIo


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIi       Hermanus Hubertus Driessen

               geb. Venlo 10 juni 1849 - † ??? -

               tr. Venlo 1 mei 1877 met Antoneta Maria Johanna Hubertina Derkx - geb. Venlo - † ??? - dr. van Johan Hubert Derkx en Maria

               Hubertina Schreurs


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIj       Mathijs Hubert Driessen

               geb. Venlo - † ??? -

               tr. Venlo 19 okt. 1896 met Johanna Maria Helena van Koll - geb. Venlo - † ??? - dr. van Peter Leonard Hubert van Koll en Mech-

               tildis van Haeff


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIk      Johan Hubert Driessen

               geb. Venlo 7 sept. 1851 - † ??? -

               tr. Venlo 13 mei 1879 met Johanna Hubertina Swenker - geb. Venlo - † ??? - dr. van Cornelis Swenker en Anna Catharina Roebers


Uit dit huwelijk:


1]    Johanna Gertruda Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 24 juli 1905 met Wilhelmus van den Akker - geb. Tegelen 22 febr. 1878 - † ??? -

           zn. van Martinus van den Akker en Anna Maria van de Kerkhof

           hieruit: ???


2]    Elisabeth Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. 1e Venlo 10 mei 1909 met Johannes Gerardus Hinssen - geb. Venlo - † voor 6-2-1920 - zn. van

           Hendrik Nicolaas Hinssen en Maria Knops - tr. 2e Arcen en Velden 6 febr. 1920 met Jan Frans Derikx - geb. Horst - † ??? - zn. van Mathijs

           Derikx en Jacoba Geurtjens

           hieruit: ???


3]    Mathijs Cornelis Driessen - volgt XIIIp


4]    Josephina Hubertina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 30 apr. 1917 met Gerardus Hubertus Vos - geb. Velp [NB] - † ??? - zn. van

           Sebastianus Johannes Hendrikus Thomas Vos en Hendrika Heil

           hieruit: ???


5]    Peter Hubert Driessen - volgt XIIIq


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIL      Peter Hendrikus Driessen

               geb. Baarlo 19 apr. 1853 - † voor 11-11-1916 -

               tr. 1e Maasbree 3 febr. 1877 met Anna Maria Hermans - geb. Maasbree - † Maasbree 8 dec. 1880 - dr. van Willem Hermans en Maria

               Agnes Theeuwen

               tr. 2e Maasbree 25 sept. 1882 met Elisabeth Schreurs - geb. ca. 1844 ws. Maasbree - † Baarlo 11 nov. 1916 - dr. van Johannes

               Schruers en Joanna van Bree


Voorkind: [erkend bij huwelijk]


1]    Wilhelmina Hermans later Driessen - geb. Maasbree 21 aug. 1873 - † na 14-4-1930 - tr. Maasbree 20 apr. 1900 met Hendrik Verspa -

           geb. Maasbree - † Maasbree 14 april 1930 - zn. van Willem Verspa en Gertruy Nyssen

           hieruit: ???


Uit 1e huwelijk:


2]    Maria Agnes Driessen - geb. ca. 1878 ws. Maasbree - † Maasbree 17 aug. 1886


Uit 2e huwelijk:


3]    Maria Hubertina Driessen - geb. Maasbree - † ??? - tr. Maasbree 11 nov. 1910 met Ludwig Gerhard Peulen - geb. Bracht - † ??? -

           zn. van Mathias Peulen en Adelgunde Hoffmans

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIm      Jacobus Driessen

                geb. Baarlo 6 nov. 1859 - † Baarlo 18 jan. 1928 -

                tr. Maasbree 30 apr. 1886 met Petronella van der Steen - geb. Meijel 11 febr. 1859 - † Venraij 4 jan. 1932 - dr. van Martinus van

                der Steen en Maria Janssen


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Elisabeth Driessen - geb. Maasbree 15 febr. 1887 - † ??? - tr. Swalmen 20 apr. 1917 met Hendrikus Johannes Sillen - geb. Swalmen

           23 juni 1884 - † ??? - zn. van Jacobus Sillen en Elisabeth Criens

           hieruit: ???


2]    Anna Wilhelmina Hubertina Driessen - geb. Baarlo - † ??? - tr. Maasbree 3 mei 1912 met Cornelis Hubertus Geurts - geb. Belfeld - † ??? -

           zn. van Jan Hubertus Geurts en Maria Elisabeth Boots

           hieruit: ???


3]    Peter Johannes Driessen - geb. ca. 1892 ws. Baarlo - † Maasbree 15 mrt. 1893


4]    Martinus Henricus Joannes Driessen - volgt XIIIr


5]    Peter Johannes Driessen - volgt XIIIs


6]    Maria Margaretha Driessen - geb. ca. 1900 ws. Baarlo - † Baarlo 7 nov. 1908


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIn      Hendrikus Hubertus Driessen

                geb. Tegelen 28 apr. 1853 - † Tegelen 9 dec. 1938 -

                tr. Tegelen 23 apr. 1883 met Gertrudis Rijvers - geb. Tegelen 5 sept. 1856 - † Tegelen 19 apr. 1931 - dr. van Willem Rijvers en Jo-

                hanna Christina Gubbels


Uit dit huwelijk:


1]    Johanna Hubertina Driessen - geb. Tegelen 3 apr. 1884 - † Tegelen 12 mei 1918 - tr. Tegelen 18 apr. 1910 met Johannes Godefridus

           Gerardus Driessen - geb. Tegelen 13 nov. 1882 - † ??? - zn. van Theodoor Driessen en Maria Hubertina Leboth ook Liboth

           hieruit: ???


2]    Margaretha Hubertina Driessen - geb. Tegelen 11 apr. 1885 - † Tegelen 26 jan. 1955 - tr. Tegelen 7 aug. 1911 met Hubertus Theodoor

           Leenen - geb. Tegelen 10 sept. 1883 - † ??? - zn. van Hendrikus Hubertus Leenen en Jacoba Margaretha Driessen

           hieruit: ???


3]    Herman Willem Driessen - volgt XIIIt


4]    Maria Sibilla Driessen - geb. Tegelen 19 mei 1888 - † Tegelen 3 aug. 1987 - tr. Tegelen 14 mei 1917 met Joachim Hubertus Leenen - geb.

           Tegelen 6 juni 1888 - † ??? - zn. van Hendrikus Hubertus Leenen en Jacoba Margaretha Driessen

           hieruit:

           1] Herman Jacobus Leenen - geb. 1921 ??? - † Tegelen 15 apr. 1922

           2] Margaretha Christina Maria Leenen - geb. Tegelen 14 jan. 1924 - † Tegelen 15 jan. 1924


5]    Wilhelmus Mathis Driessen - volgt XIIIu


6]    Gerardus Hermanus Hubertus Driessen - volgt XIIIv


7]    Sebilla Gertruda Driessen - geb. Tegelen 24 okt. 1894 - † ??? - tr. Tegelen 19 mei 1919 met Christiaan Stoffels - geb. Tegelen 13 feb.

           1889 - † ??? - zn. van Peter Stoffels en Maria Driessen

           hieruit:

           1] Margaretha Johanna Stoffels - geb. 1922 ??? - † Tegelen 16 sept. 1923

           2] NN Stoffels - geb./† Tegelen 29 juni 1939

           3] Willem Gerardus Stoffels - geb. 1942 ??? - † Tegelen 28 mei 1942


8]    Sophia Joanna Huberta Driessen - geb. Tegelen 5 febr. 1897 - † Tegelen 5 mrt. 1897


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIo      Conrardus Hubertus Driessen

                geb. Tegelen 4 mei 1866 - † Tegelen 29 apr. 1940 -

                tr. voor 27-2-1895 met Johanna Maria Thijssen - geb. ??? - † na 29-4-1940 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Gerard Hubertus Driessen - volgt XIIIw


2]    Johannes Hubertus Driessen - geb. Tegelen 10 juli 1896 - † Tegelen 3 nov. 1896


3]    Hendrikus Hubertus Driessen - geb. Tegelen 15 jan. 1898 - † ???


4]    Wilhelmina Hubertina Driessen - geb. Tegelen 1 febr. 1902 - † Tegelen 15 apr. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIp      Stephanus Driessen

                geb. Tegelen 17 jan. 1844 - † Tegelen 7 dec. 1901 -

                tr. Tegelen 8 mei 1876 met Gertrudis Noten - geb. Tegelen 29 mei 1845 - † Tegelen 4 aug. 1912 - dr. van Theodoor Noten en

                Maria Catharina Driessen


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Hendrina Driessen - geb. Tegelen 17 aug. 1880 - † Tegelen 25 apr. 1954 - tr. Tegelen 3 mei 1909 met Joannes Hubertus Gubbels -

           geb. Blerick 15 febr. 1868 - † Tegelen 7 mei 1955 - zn. van Mathis Gubbels en Hendrina Simons

           hieruit:

           1] Gertruda Johanna Gubbels - geb. 1914 ??? - † Tegelen 17 okt. 1941

           2] Theodorus Gubbels - geb. Tegelen 31 mrt. 1916 - broeder trappisten Ulingsheide abdij Tegelen - † Tegelen 5 juni 1992

           3] Stephanus Gubbels - geb. Tegelen 3 mei 1917 - broeder trappisten Ulingsheide abdij Tegelen - † Tegelen 4 febr. 1992


2]    Johannes Theodorus Driessen - volgt XIIIx


3]    Gerard Michael Driessen - geb. Tegelen 27 febr. 1885 - † Tegelen 30 mei 1903


4]    Hendrina Driessen - geb. Tegelen 6 dec. 1887 - † Tegelen 11 mrt. 1901


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIq      Johannes Driessen

                geb. Tegelen 25 dec. 1852 - † Tegelen 15 sept. 1900 -

                tr. Tegelen 24 sept. 1877 met Maria Wekx - geb. ca. 1858 ws. Maasbree - † Tegelen 13 mei 1941 - dr. van Jan Wekx en Eleonora Huijs


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Helena Driessen - geb. Tegelen 13 sept. 1878 - † Tegelen 3 nov. 1918 - tr. Tegelen 28 jan. 1901 met Willem van Horck - geb. Tegelen

           18 mei 1879 - † na 3-11-1918 - zn. van Christoffel van Horck en Anna Maria Hendriks

           hieruit:

           1] Johanna Maria Catharina van Horck - geb. Tegelen 17 nov. 1901 - † Tegelen 4 mrt. 1902

           2] Maria Helena van Horck - geb. Tegelen 6 mrt. 1903 - † Tegelen 12 mrt. 1988

           3] Johannes Christiaan Mathias van Horck - geb. Tegelen 28 mrt. 1904 - † Tegelen 10 apr. 1908

           4] Johannes Mathias van Horck - geb. Tegelen 15 nov. 1905 - † Almelo 23 apr. 1981

           5] Francisca Paula van Horck - geb. Tegelen 21 juni 1907 - † Tegelen 17 okt. 1907

           6] Michael Christianus Johannes van Horck - geb. Tegelen 21 aug. 1908 - † Heerlen 19 okt. 1987

           7] Gertruda Catharina van Horck - geb. Tegelen 2 dec. 1909 - † Heerlen 16 juni 1997

           8] Hubertina Margaretha van Horck - geb. Tegelen 10 jan. 1912

           9] Gerardus Hubertus van Horck - geb. Tegelen 23 febr. 1913 - † Kerkrade 18 sept. 1992

           10] Jacobus van Horck - geb. Tegelen 23 sept. 1914 - † Lomm [gem. Arcen en Velden] 16 juli 1985

           11] Paulus Hubertus van Horck - geb. Tegelen 23 sept. 1915 - overl. Tegelen 24 sept. 1977

           12] Wilhelmina van Horck - geb. Tegelen 7 mrt. 1917 - † Tegelen 16 nov. 2001

           13] Petronella van Horck - geb. Tegelen 22 juni 1918 - † Tegelen 22 juni 2000


2]    Johannes Driessen - volgt XIIIy


3]    Michiel Driessen - volgt XIIIz


4]    Hubert Driessen - volgt XIIIaa


5]    Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 4 jan. 1886 - † ??? - tr. Tegelen 30 mei 1910 met Willem Hubert Pelzer - geb. Helden 2 dec. 1882 -

           † ??? - zn. van Jacobus Johannes Pelzer en Helena Knapen

           hieruit:

           1] Mathias Pelzer - geb. 1923 ??? - † Tegelen 27 okt. 1923


6]    Peter Hendrik Driessen - volgt XIIIab


7]    Jacob Driessen - volgt XIIIac


8]    Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 9 aug. 1890 - † Tegelen 5 jan. 1892


9]    Casper Driessen - geb. Tegelen 9 okt. 1895 - † Tegelen 6 mei 1970 [bp] - tr. Theodora Josephina Ernestina Orval


10]  Anna Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 28 jan. 1897 - † Tegelen 31 dec. 1921


11]  Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 18 juni 1898 - † Tegelen 1 okt. 1899


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIr       Joachim Hubert [Joegh] Driessen

                geb. Tegelen 3 apr. 1853 - oprichter van ijzergieterij Driessen & Billekens N.V. te Tegelen - † Tegelen 3 juni 1933 -

                tr. Tegelen 11 nov. 1878 met Sibilla Gerits - geb. ca. 1855 ws. Maasbree - † Tegelen 25 dec. 1927 - dr. van Gerard Gerits en

                Gertrudis Daemen


Uit dit huwelijk:


1]    Christiaan Driessen - geb. Tegelen 9 juli 1879 - † Tegelen 2 aug. 1879


2]    Gerardus Jacobus Driessen - geb. Tegelen 20 mei 1880 - † Tegelen 15 sept. 1880


3]    Christiaan Driessen - volgt XIIIad


4]    Gerardus Jacobus Driessen - volgt XIIIae


5]    Johanna Gertruda Driessen - geb. Tegelen 21 febr. 1885 - † Tegelen 25 febr. 1885


6]    Jacoba Maria Driessen - geb. Tegelen 17 jan. 1886 - † Tegelen 11 okt. 1972 [bp] - tr. Tegelen 25 apr. 1921 met Lambertus Mathias

          Noten - geb. Tegelen 14 juni 1886 - † Tegelen 26 okt. 1965 - zn. van Mathijs Theodorus Noten en Maria Catharina Dobbelaer

          hieruit:

          1] Sibilla Maria Johanna Noten - geb. Tegelen 25 apr. 1924 - † Tegelen 15 febr. 2004


7]    Antoon Driessen - volgt XIIIaf


8]    Hendrik Driessen - geb. Tegelen 11 jan. 1889 - † Tegelen 12 jan. 1889


9]    Peter Driessen - geb. Tegelen 11 jan. 1889- † Tegelen 12 jan. 1889


10]   Margaretha Jacoba Driessen - geb. Tegelen 24 mrt. 1890 - † Tegelen 3 aug. 1890


11]   Johanna Gertruda Driessen - geb. Tegelen 24 mrt. 1890


12]   Hubertina Wilhelmina Driessen - geb. Tegelen 7 mei 1891 - † Tegelen 22 nov. 1982 - tr. Tegelen 21 juli 1919 met Wilhelmus Mathis Driessen

            [van de Sjriever] - geb. Tegelen 14 jan. 1890 - † Tegelen 15 dec. 1961 [bp] - zn. van Hendrik Hubert Driessen en Gertrudis Rijvers 

            hieruit:

            1] Hendrikus Joachim Wilhelmus Driessen - geb. Strijbeek 28 juli 1920

            2] Gertruda Sybilla Hubertina Driessen - geb. Asten 26 aug. 1921

            3] Sybilla Margaretha Johanna Driessen - geb. Asten 26 jan. 1923 - † Asten 5 nov. 1924

            4] Maria Gerardina Hubertina Driessen - geb. Asten 24 okt. 1924

            5] Joachim Hermanus Wilhelmus Driessen - geb. Asten 25 febr. 1926

            6] Johanna Sybilla Antoinetta Theresia Driessen - geb. Asten 29 dec. 1927

            7] Gerardus Wilhelmus Hubertus Johannes Driessen - geb. Asten 31 okt. 1929

            8] Wilhelmus Hendrikus Christianus Louis Driessen - geb. Asten 17 okt. 1931

            9] Josephina Hubertina Margaretha Johanna Driessen - geb. Ginneken en Bavel 19 febr. 1935 - † Tegelen 27 sept. 1946

            10] Hubertina Gertruda Theodora Gerarda Driessen - geb. Ginneken en Bavel 10 jan. 1937    


13]   Wilhelmina Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 7 jan. 1893 - † Tegelen 13 jan. 1986 [bp] [ongehuwd]


14]   Hubertus Johannes Driessen - volgt XIIIag


15]   Johannes Bartholomeus Driessen - volgt XIIIah


16]   Hendricus Lodewijk Driessen - volgt XIIIai


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIs      Jacobus Johannes Driessen

               geb. Tegelen 17 juni 1863 - voerman, later tapper - † Tegelen 18 apr. 1915 -

               tr. Tegelen 13 mei 1889 met Wilhelmina Achten - geb. Arcen 23 juli 1866 - † Tegelen 14 jan. 1925 - dr. van Petrus Achten en Jo-

               hanna Catharina Nick


Uit dit huwelijk:


1]    Hendricus Lodewijk Driessen - volgt XIIIaj


2]    Peter Johannes Driessen - geb. Tegelen 30 aug. 1891 - † Tegelen 29 okt. 1949 - tr. ??? met Johanna Wilhelmina Elisabeth Smit 


3]    Joachim Johannes Driessen - volgt XIIIak


4]    Johanna Maria Jacoba Driessen - geb. Tegelen 14 okt. 1895 - † Tegelen 7 febr. 1974 [bp] - tr. Tegelen 15 mei 1922 met Willem Gerard

           Jacob Gerards - geb. Horst 4 mrt. 1894 - † voor 7-2-1974 - zn. van Coenraad Hubert Gerards en Gertruda Hubertina Vostermans

           hieruit: ???


5]    Jacoba Maria Driessen - geb. Tegelen 29 dec. 1896


6]    Jean Hubertus Driessen - geb. Tegelen 26 mei 1898 - † Tegelen 4 aug. 1899


7]    Hendricus Antonius Driessen - geb. Tegelen 9 sept. 1899


8]    Aldegonda Margaretha Driessen - geb. Tegelen 5 febr. 1901 - † Tegelen 10 jan. 1985 - tr. ??? met ws. Michiel Herman Gommans -

           geb. ??? - zn. van ???

           hieruit: ???


9]    Henrietta Hendrika Driessen - geb. Tegelen 20 aug. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIt      Antonius Johannes Driessen

               geb. Tegelen 14 mrt. 1866 - † Tegelen 4 aug. 1942 -

               tr. Tegelen 7 mei 1901 met Catharina Hubertina Go[e]rts - geb. Baarlo [gem. Maasbree] 22 juni 1873 - † Tegelen 14 juni 1944 -

               dr. van Leonard Hubertus Goertz en Anna Catharina Sanders


Uit dit huwelijk:


1]    Christianus Leonardus Driessen - geb. Tegelen 15 febr. 1902 - † Tegelen 22 sept. 1907


2]    Jacoba Catharina Driessen - geb. Tegelen 27 apr. 1904 - † Tegelen 3 dec. 1906


3]    Leonardus Joachim Driessen - volgt XIIIal


4]    Christianus Jacobus Driessen - volgt XIIIam


5]    NN [een jongetje] Driessen - geb/† Tegelen 30 juli 1910


6]    Maria Catharina Jacoba Driessen - geb. ca. 1911 ws. Tegelen - † Tegelen 22 jan. 1912


7]    Gertruda Catherina Jacoba Driessen - geb. Tegelen 8 juli 1912 - † Nieuwegein 16 juli 2000 - tr. Tegelen 5 mei 1943 met Hubertus Anto-

           nius Nillesen - geb. Baarlo [gem. Maasbree] 5 sept. 1911 - † Utrecht 7 apr. 1987 - zn. van Pieter Mathijs Nillesen en Maria Wilhelmina

           Hubertina Fleuren

           hieruit:

           1] Petrus Jacobus Antonius Nillesen - geb. Utrecht 12 sept. 1944 - woont 2014 in Epinal [F] - tr. St. Etienne [Loire] [F] 30 juni 1973 met

                 Marie-Josephe Jeanne Georgette Chassagne - geb. St. Etienne [Loire] [F] 11 sept. 1938 - dr. van Francis Jean Marie Antoine

                 Chassagne en Louise Marie Mathilde Proriol

           2] Antonius Maria Leonardus Nillesen - geb. Utrecht 3 mei 1946 - tr. Utrecht 31 aug. 1971 met Catharina Maria Meijers - geb. Utrecht

                 23 juli 1947 - dr. van Leonardus Meijers en Elisabeth Charlotte Hoencke

           3] Catharina Christina Maria Agnes Nillesen - geb. Utrecht 5 juli 1947 - tr. Utrecht 28 dec. 1973 met Antonius Maria Leonardus de Kruiff -

                 geb. Breukelen 10 mei 1949 - zn. van Jan de Kruiff en Sjaan Conijn

           4] Gerardus Antonius Maria Nillesen - geb. Utrecht 11 febr. 1950 - tr. IJsselstein 2 apr. 1974 met Mathilda Wilhelmina Hendrika van

                 Houten - geb. IJsselstein 26 febr. 1954 - dr. van Cees van Houten en Nel van de Voorn

           5] Wilhelmus Johannes Hubertus Nillesen - geb. Utrecht 3 dec. 1951 -  † Den Haag 25 mrt. 1991


8]    Johannes Driessen - geb. ca. 1915 ws. Tegelen - † Tegelen 27 febr. 1916


9]    Jacoba Driessen - geb. Tegelen 1 dec. 1916 - † Tegelen 24 juli 1970 [bp] - tr. voor 1948 ws. Tegelen met ws. Hermanus Wilhelmus

           Hekkens - geb. Tegelen 2 okt. 1916 - † Tegelen 26 mrt. 1979 - zn. van Gerardus Hekkens en Margaretha Lucia van Meyen

           hieruit:

           1] Toos Hekkens - geb. ??? - † Roermond 14 apr. 2014 - begr. Tegelen 19 apr. 2014


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIu      Johannes Antonius Driessen

                geb. Tegelen 15 nov. 1868 - † Tegelen 7 sept. 1949 -

                tr. Tegelen 4 sept. 1893 met Maria Christina Hubertina Corneth - geb. Tegelen 21 aug. 1870 - † ??? - dr. van Hubert Corneth en

                Anna Margaretha Blauwen


Uit dit huwelijk:


1]    Anna Jacoba Driessen - geb. Tegelen 8 nov. 1893 - † Venlo 20 dec. 1967 - tr. Tegelen 23 febr. 1914 met Jacobus Johannes van Deursen -

           geb. Wanssum 9 mei 1886 - † Tegelen 15 mrt. 1965 - zn. van Johannes van Deursen en Petronella Stevens

           hieruit: ???


2]    Jacoba Hubertina Anna Driessen - geb. Tegelen 31 okt. 1895 - † ??? - tr. Tegelen 25 aug. 1919 met Jacobus Segers - geb. Helden 13

           juni 1893 - † ??? - zn. van Christiaan Segers en Petronella Boots

           hieruit: ???


3]    Jacoba Driessen - geb. Tegelen 29 dec. 1896 - † Venlo 9 apr. 1973 [bp] - tr. ws. 6-4-1923 ??? met Gerardus Nooten - ??? - † na 9 april

           1973 - zn. van ???

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIa      Peter Driessen

                geb. Belfeld 12 mei 1871 - † Belfeld 24 juni 1918 -

                tr. Belfeld 29 apr. 1907 met Maria Catharina Heggers - geb. Belfeld 19 dec. 1870 - † Belfeld 13 juni 1943 - dr. van Peter Mathijs

                Heggers en Maria Gertrudis Rijks


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIb      Peter Gerardus Jacobus Driessen

                geb. Tegelen 29 aug. 1889 - † Tegelen 23 febr. 1974 [bp] -

                tr. Tegelen 28 aug. 1916 met Maria Schouwenberg - geb. Tegelen 18 sept. 1894 - † voor 23-2-1974 - dr. van Gisbertus Schouwen-

                berg en Agnes Broks


Uit dit huwelijk:


1]    Agnes Francisca Driessen - geb. ca. 1917 ws. Tegelen - † Tegelen 4 juli 1917


2]    NN [een jongetje] Driessen - geb/† Tegelen 13 mei 1920


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIc      Gerard Jean Jacob Driessen

                geb. Den Haag 21 okt. 1876 - † 1959 waar? -

                tr. 1e Den Haag 21 nov. 1900 met Agatha Johanna Snijders - geb. Den Haag 9 okt. 1878 - † ??? - dr. van Henri Gosewinus Snijders

                en Dorothea Diederika Voerman

                tr. 2e ws. 11-1-1922 [niet in Den Haag] met Cornelia van der Toorn - geb. Scheveningen 26 mei 1889 - † na 1939 ws. Voorburg -

                dr. van Arie van der Toorn en Cornelia de Ruiter


Uit 1e huwelijk:


1]    Gerard Henri Jacob Driessen - geb. Den Haag 23 febr. 1901


2]    Maria Theodora Elisabeth Johanna Driessen - geb. Leiden 10 nov. 1902


3]    Elisabeth Jacoba Maria Driessen - geb. Leiden 22 okt. 1904


4]    Henri Gosewinus Jean Driessen - geb. Leiden 3 febr. 1907


5]    Theodorus Johannes Driessen - geb. Den Haag 22 okt. 1913


Uit 2e huwelijk:


6]    Cornelis Gerard Jean Driessen - volgt XIVa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIId      Jean Hendricus Christiaan Driessen

                geb. Den Haag 20 jan. 1881 - † na 1939 ws. Den Haag -

                tr. Den Haag 21 nov. 1906 met Heintje Sophia Petronella Hacquebard - geb. Den Haag 5 aug. 1881 - † na 1939 ws. Den Haag - dr.

                van Pieter Hacquebard en Heintje Wever


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIe      Wilhelmus Johannes Gerard Jacobus Driessen

                geb. Den Haag 9 jan. 1869 - † Amsterdam 7 febr. 1950 -

                tr. Amsterdam 13 mei 1897 met Johanna Margaretha Geertruida Endlich - geb. Groningeb. 5 juni 1877 - † Venray 29 febr. 1944 -

                dr. van Johannes Adam Endlich en Antje Campen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIf       Wilhelmus Johannes Driessen

                geb. Leiden 8 mei 1880 - ingeschreven voor nationale militie lichting 1900 gemeente Leiden met nr. 432 - vrijgesteld van militaire

                dienst vanwege verricht broederdienst - timmerman - † Amsterdam 10 mei 1953 -

                tr. 1e Zandvoort 18 nov. 1903 met Petronella Jacoba van Keeren - geb. Beverwijk 25 aug. 1867 - † Zandvoort 15 okt. 1930 -

                hadden een groot gasthuis te Zandvoort in de Poststraat 4-6 - dr. van Hendrik van Keeren en Petronella Oostveen -

                tr. 2e Amsterdam 17 apr. 1935 met Theodora Christina Aldenberg - geb. Amsterdam 21 okt. 1887 - † Amsterdam 25 juni 1971 -

                dr. van Meijer Aldenberg en Johanna Maria Theodora Langendonck


Uit 1e huwelijk:


1]    Hendrikus Wilhelmus Driessen - volgt XIVb


2]    Wilhelmus Hendricus Driessen - volgt XIVc


3]    Petrus Marie Driessen - volgt XIVd


4]    Johannes Wilhelmus Driessen - geb. Zandvoort 30 mrt. 1910 - zetter bij staatsdrukkerij in Canberra - † Canberra [Australie] 22 mrt.

             1974 [ongehuwd]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIg      Hendricus Driessen

                 geb. Leiden 30 jan. 1882 - beeldhouwer - woont 1923 in Amsterdam op Oude Rijn 142 - † na 1922 -

                 tr. Leiden 17 juni 1912 met Maria Huter - geb. Leiden 10 juli 1885 - † na 1921 ws. Leiden - dr. van Jan Nicolaas Huter en

                 Adriana Frankhuijzen


Uit dit huwelijk:


1]    Jan Nicolaas Hendricus Driessen - geb. Amsterdam 29 mrt. 1913


2]    Hendricus Driessen - geb. Groningen 25 jan. 1918 - † Leiden 22 jan. 1922


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIh      Jakobus Adrianus Driessen

                geb. Leiden 26 nov. 1886 - chef - † na 1920 ws. Culemborg -

                tr. Culemborg 1 juli 1920 met Helena Anna Maria Korfage - geb. ca. 1889 ws. Kloosterburen - † Culemborg 3 juni 1926 - dr. van

                Johannes Vincentius Korfage en Gesiena Maria Beekman


Uit dit huwelijk: ??? 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIi       Gerardus Driessen

                geb. Leiden 11 okt. 1888 - beeldhouwer - vertrok op 12 april 1923 uit Rotterdam aan boord de "Nieuw Amsterdam" naar USA waar

                hij arriveerde in New York op 22 april 1923 [55a] - kwam blijkbaar terug - vertrok op 13 okt. 1925 uit Rotterdam aan boord de "Veen-

                dam" opnieuw naar USA met destinatie New York [55b] en verklaart dat zijn vrouw G. [= Hendrina Gerharda Wanschers] Driessen

                in Amsterdam woont - op 7 okt. 1926 is zijn aanvraag voor Amerikaans burgershap [55c] waarin hij verklaart dat zijn vrouw Hendrina

                in Amsterdam woont - op 27 maart 1929 maakt hij nog een verklaring voor Amerikaans burgerschap [55d] waarin hij verklaart dat

                zijn vrouw Hendrina geboren 12 febr. 1887 in Nederland woont en noemt ook 2 kinderen Charles geb. 15 apr. 1915 in Duitsland en

                Cilien geb. 12 febr. 1917 in Amsterdam - ging terug naar Nederland - op 27 aug. 1929 vertrok hij uit Rotterdam [55e] aan boord de

                "Veendam" naar USA waar hij bleef - woont 1940 [volgens census] in New York, Kings on Lincoln Road samen met zijn dochter Lena

                [Cilien] – ook met hun leefde Anna Boenmusth 49 jaar en William Boenmusth - in 1942 volgt zijn registratie kaart [welke was verplicht

                door de Amerikaanse president om uit te vinden hoeveel mankracht beschikbaar was] voor militaire dienst voor USA, leeftijd 53 jaar,

                wonende 371 Hawthorne Street Brooklyn New York, zijn werkgever was Hippel co. op "99 Sixth Avenue" New York and noemt zijn

                dochter Cilien Drissen die altijd zijn adres weet [55f] - † Orlando [Orange county Florida USA] 29 okt. 1974 -

                tr. Amsterdam 20 dec. 1916 [55h] met Hendrina Gerharda Wanschers - geb. Rheine [admin. regio of Munster district Steinfurt] (D) 12

                febr. 1887 - dr. van Bernard Wanschers overleden en Anna Huberts zonder beroep wonende te Oldenzaal - zij was eerder gehuwd

                Hengelo 12 okt. 1907 [echtscheiding 4 nov. 1914] met Egbert Jan Willem Hamer waaruit een dochter Gerrigje Hamer geb. 21 juni

                1908 Hengelo [Ov] en een zoon Charles Hamer [55i] [later Driessen genoemd in 1929 document [55d]] geb. 13 apr. 1915 in Gro-

                ningen – Hendrina en haar zoon Charles kwamen op 29 jan. 1916 vanuit Groningen [55i] en vestigde zich in Amsterdam – op 20

                dec. 1916 [op dag van trouwen] verhuisde ze naar Gerardus Driessen wonende Amsterdam Ceintuurbaan 21 I C3/219 - † ???

                hij tr. 2e 1953 in USA met Anna Bouwmeester [sic: Boenmusth] met wie hij leefde sinds 1940 - geb. ca. 1891 - bij USA census werd

                verklaard dat ze Duits was en USA burger sinds 1929 - † 7 dec. 2001 - zij was eerder gehuwd met Marni Bouwmeester - die Neder-

                lander was geb. 1888 en USA burger sinds 1927 - zij woonden North Castle [NY county of Westchester] waaruit een zoon William

                Bouwmeester die was geb. Hengelo [NL] 29 jan. 1913 en in 1940 Gerard Driessen zijn oom noemt [sic: stiefvader] 


hieruit: [1 dochter]

 

1.         Cilien ook Celien ook Lena Driessen - geb. 12 febr. 1917 [55d] Amsterdam – vertrok op 24 aug. 1935 uit Rotterdam aan boord van de

                 "Statendam" naar USA [55j] – zij woont 1940 bij haar vader in New York, Kings, Lincoln Road en werkte als jurkenmaker en was ook

                 genaturaliseerd als Amerikaanse - [werd genoemd in 1942 document [55f] - † ???


voetnoten:

[55a-g en 55j] verkregen uit USA met hulp van Audrey Stetson.

[55h] Stads archief Amsterdam - hierop geen notitie van echtscheiding - leven blijkbaar gescheiden van tafel en bed.

[55i] Stads archief Amsterdam - zogenaamde "overgenomen delen". 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIj       Johannes Joseph Driessen

                geb. Leiden 16 dec. 1893 - beeldhouwer - † na 1922 ws. Leiden [1969?] -

                tr. Leiden 23 juni 1920 met Anna Catharina van Dijk - geb. Haarlem 15 apr. 1895 - † na 1922 ws. Leiden - dr. van Johannes van

                Dijk en Pieternella Huibrechtse


Uit dit huwelijk:


1]    Wilhelmus Driessen - geb. Leiden 26 jan. 1922


2]    Petronella Johanna Driessen - geb. Leiden 8 sept. 1923


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIk       Herman Joseph Driessen

                geb. Venlo - † ??? -

                tr. Maasbree 8 mei 1914 met Wilhelmina Hubertina Timmermans - geb. Blerick - † ??? - dr. van Lambertus Timmermans en Sibilla

                Hubertina Linssen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIL      Franciscus Hubertus Driessen

                geb. Venlo - † ??? -

                tr. Meerssen 12 mei 1915 met Juliette Adrienne Marie Faschamps - geb. Neufchateau [F] - † ??? - dr. van Jean Gregoire Joseph

                Faschamps en Marie Jeanne Alphonsine Moreau


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIm      Gerard Hubert Leonard Driessen

                 geb. 1874 Venlo - † Utrecht 28 aug. 1935 -

                 tr. Amby 7 apr. 1902 met Aldegonda Maria Petronella Peeters - geb. Venlo - † na 1934 ws. Weert - dr. van Hendrik Peeters en

                 Hendrina Hubertina Faessen


Uit dit huwelijk:


1]    Pierre Hendrik Gerard Driessen - geb. Amby 10 nov. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIn      Guillaume Jacques Driessen

                 geb. Venlo - † ??? -

                 tr. Venlo 19 aug. 1912 met Elisabeth Apollonia Hubertina Beckers - geb. Venlo - † ??? - dr. van Louis Willem Hubert Beckers en

                 Catharina Helena Kuster


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIo      Joseph Peter Gerard Driessen

                geb. Venlo 8 apr. 1892 - † ??? -

                tr. Heerlen 11 mei 1921 met Maria Hendrika Antonia Vanwersch - geb. Heerlen 16 mrt. 1896 - † ??? - dr. van Hubert Pieter August

                Vanwersch en Maria Gerarda Hubertina van de Werff


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIp      Mathijs Cornelis Driessen

                geb. Venlo - † ??? -

                tr. 1e Venlo 1 mei 1916 met Catharina Hubertina Titulaer - geb. ca. 1889 ws. Venlo - † Blerick 20 apr. 1917 - dr. van Jan Antoon

                Willem Titulaer en Johanna Dorothea Hubertina op de Laak

                tr. 2e Venlo 4 juli 1921 met Johanna Hendriks - geb. Tegelen 27 aug. 1890 - † ??? - dr. van Hubertus Hendriks en Catharina Hovens


Uit 1e huwelijk:


1]    NN Driessen - geb/† Blerick 19 apr. 1917


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIq      Peter Hubert Driessen

                geb. Venlo - † ??? -

                tr. Venlo 12 apr. 1920 met Anna Maria Sibilla Gramme - geb. Venlo - † ??? - dr. van Hubert Gramme en Anna Mechtildis Hubertina

                Geraedts


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIr      Martinus Henricus Joannes Driessen

                geb. Baarlo-Maasbree 17 febr. 1890 - † ??? -

                tr. Vaals 28 nov. 1918 met Anna Catharina Hartmans - geb. Vaals - † ??? - dr. van Jan Arnold Hartmans en Anna Maria Frijns


Uit dit huwelijk:


1]    Jozef Peter Gerardus Driessen - geb. ca. 1924 ws. Vaals - † Heerlen 11 okt. 1925


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIs       Peter Johannes Driessen

                geb. Baarlo-Maasbree - † ??? -

                tr. Tegelen 13 juni 1921 met Maria Catharina Holthuijsen - geb. Tegelen 26 okt. 1896 - † ??? - dr. van Peter Hendrikus Huber-

                tus Holthuijsen en Petronella Joosten


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIt       Herman Willem Driessen

                 geb. Tegelen 25 sept. 1886 - † Beesel 26 dec. 1955 -

                 tr. 1e Tegelen 30 sept. 1912 met Anna Maria Jacobs - geb. Tegelen 1 nov. 1889 - † Tegelen 16 nov. 1916 - dr. van Jacobus

                 Jacobs en Agnes Neelen -

                 tr. 2e Broekhuizen 19 mei 1919 met Maria Christina Bettinger - geb. Broekhuizen 25 mei 1890 - † 28-9-1972 waar? - dr. van

                 Lambertus Bettinger en Maria Jacobs


Uit 1e huwelijk:


1]    Agnes Driessen - geb. Tegelen 13 nov. 1913


2]    Jacobus Driessen - geb. Tegelen 3 febr. 1915


3]    Hendrikus Driessen - geb. Tegelen 10 nov. 1916


Uit 2e huwelijk:


4]    Anna Maria Margaretha Driessen - geb. Tegelen 28 febr. 1920 - † Ubach over Worms 16 juli 1976 - tr. ??? met Jozef Paul Hubert

          Severens - geb. ??? - † na 16-7-1976 - zn. van ???

          hieruit: ???


5]    Wilhelmus Lambertus Driessen - geb. Tegelen 19 apr. 1921 - † Tegelen 15 febr. 1922


6]    Maria Driessen - geb. 21 mrt. 1922 waar?


7]    Gerard Driessen - geb. 22 aug. 1923 waar?


8]    Lambert Driessen - geb. 30 juli 1924 waar?


9]    Gertrudis Driessen - geb. 10 apr. 1926 waar?


10]   Josephina Driessen - geb. 9 mrt. 1927 waar?


11]   NN Driessen - geb/† Beesel 17 apr. 1931


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIu      Wilhelmus Mathis Driessen

                geb. Tegelen 14 jan. 1890 - † Tegelen 15 dec. 1961 -

                tr. Tegelen 21 juli 1919 met Hubertina Wilhelmina Driessen - geb. Tegelen 7 mei 1891 - † Tegelen 22 nov. 1982 - dr. van

                Joachim Driessen en Sebilla Gerits


Uit dit huwelijk:


1]    Hendrik Joachim Willem Driessen - volgt XIVe


2]    Gertruda Sybilla Hubertina Driessen - geb. Asten 26 aug. 1921 - tr. 12-10-1948 waar? met ws. Hay Winters - geb. Aken [D] 17 mrt.

           1918 - † Kessel 25 juli 1997 - zn. van ???

           hieruit: ???


3]    Sybilla Margaretha Johanna Driessen - geb. Asten 26 jan. 1923 - tr. 6-10-1953 waar? met ws. Jos Kaldenhoven - geb. Blerick 7 nov.

           1922 - † Venlo 13 juli 1987 - zn. van ???

           hieruit: ???


4]    Maria Gerardina Hubertina Driessen - geb. Asten 24 okt. 1924 - † Asten 5 nov. 1924


5]    Joachim Herman Willem Driessen - volgt XIVf


6]    Johanna Sybilla Antoinetta Theresia Driessen - geb. Asten 29 dec. 1927 - tr. ca. 1954 Mississauga? [Canada] met ws. Jacques Kroeg -

           geb. Maastricht 4 juli 1926 - † Mississauga [Canada] 29 juli 1987 - zn. van ???

           hieruit: ???


7]    Gerard Willem Hubert Johan Driessen - volgt XIVg


8]    Willem Hendrik Christiaan Louis Driessen - volgt XIVh


9]    Josephina Hubertina Margaretha Johanna Driessen - geb. Ginneken 19 febr. 1935 - † Tegelen 27 sept. 1946


10]   Hubertina Gertruda Theodora Gerarda Driessen - geb. Ginneken 10 jan. 1937 - tr. 27-12-1962 waar? met ws. Jacques Thielen - geb.

            Venray 10 mei 1934 - zn. van ???

            hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIv      Gerardus Hermanus Hubertus Driessen

                geb. Tegelen 11 sept. 1892 - † Nuth 9 juli 1942 -

                tr. ??? met ws. Maria Elisabeth Josephina Hermans - geb. ??? - † ??? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Sijbilla Josephina Maria Gerarda Driessen - geb. ca. 1933 - † Nuth 27 apr. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIw      Gerard Hubertus Driessen

                geb. Tegelen 27 febr. 1895 - † Tilburg 19 nov. 1970 -

                tr. Sevenum 24 jan. 1921 met Maria Wilhelmina Cecilia Lenssen - geb. Sevenum - † ??? - dr. van Jan Lenssen en Louisa Bohnen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIx      Johannes Theodorus Driessen

                geb. Tegelen 16 jan. 1883 - † Tegelen 8 juli 1954 -

                tr. Tegelen 21 apr. 1913 met Maria Lucia Theresia Hubertina Olders - geb. Tegelen 20 juli 1874 - † Tegelen 25 augustus 1954 -

                dr. van Peter Rienold Olders en Anna Agatha Hubertina Nijssen


Uit dit huwelijk:

 

1]     Stephanus Reinold Joseph Johannes Driessen - volgt XIVi

 

2]     Reinold Michiel Willem Hubertus Driessen - volgt XIVj

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIy      Johannes Driessen

               geb. Tegelen 3 okt. 1879 - † ??? -

               tr. Tegelen 14 apr. 1902 met Francisca Sophia Muller - geb. Tegelen 1 apr. 1882 - † ??? - dr. van Folkert Muller en Ida Wilhel-

               mina Hamakers


Uit dit huwelijk:


1]    Johannes Mathias Driessen - geb. Tegelen 8 dec. 1902 - † Tegelen 14 mrt. 1903


2]    NN [een jongetje] Driessen - geb/† Tegelen 12 sept. 1906


3]    Hubert Driessen - geb. Tegelen 12 sept. 1906 - † Tegelen 14 sept. 1906


4]    Jacobus Johannes Driessen - geb. ca. 1909 - † Tegelen 24 nov. 1914


5]    Josephus Hubertus Driessen - geb. ca. 1913 - † Tegelen 24 nov. 1914


6]    Caspar Driessen - geb. ca. 1917 - † Tegelen 23 sept. 1918


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIz      Michiel Driessen

               geb. Tegelen 10 dec. 1881 - † ??? -

               tr. Tegelen 10 okt. 1904 met Gertrudis Faassen - geb. Tegelen 25 juli 1885 - † ??? - dr. van Hendrik Faassen en Johanna

               Maria van Diepen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIaa      Hubert Driessen

                  geb. Tegelen 19 jan. 1884 - † ??? -

                  tr. Venlo 21 nov. 1910 met Catharina Elisabeth van Dijck - geb. Tegelen 23 sept. 1883 - † ??? - dr. van Everard Hubert van Dijck

                  en Catharina Eva Kuijpers


Uit dit huwelijk:


1]    NN [een meisje] Driessen - geb/† Tegelen 28 apr. 1920


2]    Louisa Johanna Catharina Driessen - geb. ca. 1924 - † Tegelen 11 jan. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIab     Peter Hendrik Driessen

                 geb. Tegelen - † ??? -

                 tr. Venlo 18 mei 1914 met Johanna Petronella Carlier - geb. ca. 1896 ws. Venlo - † Venlo 28 sept. 1914 - dr. van Johan Carlier

                 en Helena Haan


Uit dit huwelijk:


1]    Johannes Driessen - geb/† Tegelen 28 sept. 1914


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIac     Jacob Driessen

                 geb. Tegelen 23 apr. 1888 - † ??? -

                 tr. Beesel 2 juli 1920 met Maria Joanna Peulen - geb. Beesel 20 juli 1893 - † ??? - dr. van Michiel Peulen en Maria Wolters


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIad    Christiaan Driessen

                geb. Tegelen 9 juni 1881 - direkteur van ijzergieterij Driessen & Billekens N.V. te Tegelen - † Tegelen 11 nov. 1962 -

                tr. Tegelen 9 sept. 1912 met Helena Catharina Peters - geb. Tegelen 28 dec. 1886 - † Tegelen 9 juni 1920 - dr. van Hendrik

                Hubert Peters en Petronella Driessen


Uit dit huwelijk:

 

1]    Petronella Sibilla Hubertina Driessen - geb. Tegelen 30 juli 1913 - † Venlo 5 mrt. 2007 - tr. ??? met Hendrikus Janssen - geb. Venlo 1

           okt. 1909 - † Venlo 11 febr. 1979 - zn. van ???

           hieruit:

           1] Arnout Janssen - geb. Baarlo 

 

2]    Sibilla Hubertina Petronella Driessen - geb. Tegelen 15 sept. 1917 - † Tegelen 13 mrt. 1992 - tr. Tegelen 12 okt. 1945 met Herman

           Hubert Cremers - geb. Tegelen 8 mei 1912 - † Tegelen 16 nov. 1981

           hieruit: ???  

 

3]    Joachim Gerardus Hubertus Driessen - geb. Tegelen 27 mei 1920 - † Steijl [Tegelen] 14 sept. 1994 - tr. Tegelen 10 mei 1949 met Maria

           Sibilla Hendrika van Gerven - geb. Steijl 7 aug. 1921 - † ???

           hieruit: ??? 

 

4]    Hubertus Hendrikus Jacobus Driessen - geb. Tegelen 19 apr. 1924 - direkteur Driessen & Billekens - † Beesel 31 jan. 2001 - tr. ??? met

           Theresia Catharina Adriana Brooijmans - geb. Breda 18 juli 1925 - † Beesel 23 jan. 2010

           hieruit: ???   

 

5]    Hubertina Wilhelmina Theresia Driessen - geb. Tegelen 12 juni 1926 - † ??? - tr. Tegelen 30 juni 1951 met Cornelis Wilhelmus Maria

           Colen - geb. Beek en Donk 21 jan. 1923 - † Helmond 24 juli 1982

           hieruit: ???  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIae      Gerardus Jacobus Driessen

                  geb. Tegelen 26 febr. 1883 - † Tegelen 6 mei 1959 [bp] -

                  tr. Tegelen 15 mei 1922 met Wilhelmina Hekkens - geb. Tegelen 20 apr. 1884  - † Horst 23 sept. 1968 - dr. van Hendrik Hekkens

                  en Elisabeth Boskes


Uit dit huwelijk:

 

1]    Joachim Hendrikus Driessen - geb. Tegelen 19 febr. 1925


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIaf      Antoon Driessen

                  geb. Tegelen 20 okt. 1887 - † Tegelen 2 mrt. 1973 [bp] -

                  tr. Tegelen 25 apr. 1921 met Maria Hubertina Derix - geb. Kessel 11 mrt. 1889 - † Strijbeek 18 dec. 1968 - dr. van Godefridus

                  Derix en Maria Catharina Giesbertz


Uit dit huwelijk:

 

1]    Joachim Godfried Hermannus Driessen - geb. Tegelen 16 apr. 1923 - tijdens WOII wilde hij op 19 december 1944 om 21.00uur met 12

           anderen de Maas tussen Tegelen en Blerick oversteken met een kano naar bevrijd gebied, maar 1 van hun stapte op een mijn en

           werd gewond, de Duitsers waren gealarmeerd en vuurde lichtkogels en namen vooral Driessen onder vuur die al midden op de rivier

           was, het is niet duidelijk of dat hij was doodgeschoten of verdronken, zijn stoffelijk overschot werd einde januari 1945 geborgen in Lottum.

 

2]    Sibilla Gertruda Driessen - geb. Tegelen 17 mei 1924 - † Heerlen 25 apr. 2004 - tr. ??? met Jacobus Bettinger - geb. ca. 1924 Heerlen

           hieruit: ??? 

 

3]    Godfried Gerard Driessen - geb. Tegelen 27 mei 1927 - † Tegelen 4 aug. 1962

 

4]    Hendrik Jacobus Driessen - geb. Tegelen 28 juni 1928

 

5]    Hubertina Gerarda Maria Driessen - geb. Tegelen 1 mei 1930 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIag       Hubertus Johannes Driessen

                  geb. Tegelen 2 apr. 1895 - † Venlo 12 mrt. 1993 -

                  tr. Tegelen 1 sept. 1923 met Hendrina Faessen - geb. Tegelen 4 okt. 1895 - † Tegelen 6 sept. 1981 - dr. van Godefridus Faessen

                  en Anna Maria Steeghs


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Sibilla Hendrina Driessen - geb. Tegelen 18 aug. 1924 - tr. Tegelen 5 aug. 1953 met Petrus Benders - geb. Hout-Blerick 7 dec.

           1920 - † Tegelen 21 dec. 2001 - zn. van ???

           hieruit: ???


2]    Godfried Willem Joachim Driessen - volgt XIVk


3]    Joachim Christianus Hubertus Driessen - volgt XIVL


4]    Gerardus Mathias Hubertus Driessen - geb. Tegelen 28 mei 1930 - † Tegelen 5 aug. 1930


5]    Sibilla Ida Gerarda Driessen - geb. Tegelen 4 okt. 1931 - tr. Venlo 26 jan. 1966 met Gerardus Breuers - geb. ws. Venlo - zn. van Ge-

           rardus Breuers en To Jacobs

           hieruit: ???


6]    Bieny Driessen - geb. Tegelen 5 sept. 1933 - † Tegelen 3 febr. 1951


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIah      Johannes Bartholomeus Driessen

                  geb. Tegelen 20 okt. 1896 - † Tegelen 3 okt. 1950 -

                  tr. ??? met Francisca Leonora Maria Linssen - geb. Tegelen 29 sept. 1901 - † Tegelen 4 jan. 1993 - dr. van Peter Hubertus

                  Linssen en Maria Anna Hendrika Driessen


Uit dit huwelijk:


1]    pater Joannes Driessen - geb. ??? - priesterwijding zondag 12 juli 1960 in kerk van h. Jacobus te 's-Hertogenbosch, door mgr. Bekkers -

           1e heilige mis zondag 3 juli 1960 in RK kerk van Tegelen - was meer dan 40 jaar werkzaam bij de Zoeloes in Zuid-Afrika.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIai      Hendricus Lodewijk Driessen

                  geb. Tegelen 17 jan. 1899 - † Helden-Panningen 18 jan. 1994 -

                  tr. ??? met Maria Gertrudis Johanna Geelen - geb. Neer 11 juni 1903 - † Venlo 21 mei 1980 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    NN Driessen - geb/† Tegelen 29 dec. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIaj       Christiaan Driessen

                  geb. Tegelen 8 sept. 1890 - † ??? -

                  tr. Maasbree 2 aug. 1917 met Maria Petronella Engelina Geurts - geb. Blerick - † ??? - dr. van Joannes Geurts en Anna

                  Catharina Hubertina Bouts


Uit dit huwelijk:


1]    Wilhelmus Jacobus Gerardus Driessen - geb. ca. 1926 - † Venlo 6 mrt. 1929


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIak       Joachim Johannes Driessen

                  geb. Tegelen 1 apr. 1893 - † ??? -

                  tr. Tegelen 23 okt. 1922 met Gertrudis Angelina Nooten - geb. Tegelen 15 juni 1896 - † ??? - dr. van Theodoor Nooten en

                  Margaretha Petronella Cremers


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIal       Leonardus  Joachim Driessen

                   geb. Tegelen 21 mei 1906 - † Tegelen 11 nov. 1976 -

                   tr. Tegelen 19 nov. 1947 met Margaretha Johanna Maria Segers - geb. Baarlo 28 mrt. 1922 - † Venlo 10 mrt. 2010 - dr. van

                   Gerardus Segers en Gertrudis Hubertina Corstjens


Uit dit huwelijk:


1]    Antonius Christiaan Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 29 aug. 1948


2]    Gerardus Jacobus Maria Driessen - volgt XIVm


3]    Gertruda Catharina Andrea Driessen - geb. Tegelen 14 apr. 1953


4]    Christiaan Albert Marie Driessen - volgt XIVn


5]    Maria Jacquelina Margaretha Driessen - geb. Tegelen 2 dec. 1959


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIam       Christianus Jacobus Driessen

                  geb. Tegelen 22 apr. 1908 - † Venlo 29 aug. 1993 -

                  tr. Tegelen 21 dec. 1943 met Maria van Wegberg - geb. 7-2-1914 ws. Echt? - † 22-4-2001 waar? - dr. van Henricus Hubertus van

                  Wegberg en Petronella Hubertina Maria Cillekens


Uit dit huwelijk:


1]    Maria Catharina Leonarda Driessen - geb. Tegelen 30 apr. 1949 - tr. Tegelen 15 aug. 1969 met Antonius van den Heuvel - geb. 16 dec.

           1948 waar? - zn. van ???

           hieruit: ???


2]    Catharina Hendrika Josephina Driessen - geb. Tegelen 6 mrt. 1952 - tr. Maasbree 21 apr. 1995 met ws. J. Bastiaans - geb. 10 mrt. 1948

           waar? - zn. van ???

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVa       Cornelis Gerard Jean Driessen

                  geb. Den Haag 8 nov. 1923 - † Leiderdorp mrt. 2003 -

                  tr. ??? met ws. Helena Everdina Maria de Groot - geb. Rotterdam 24 dec. 1921 - † Leidschendam 11 apr. 2001 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Andre Gerard Cornelis Driessen - volgt XVa


2]    Lenie Driessen - geb. Den Haag 14 juli 1948 - tr. ??? met Manfred Elfner

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVb       Hendrikus Wilhelmus Driessen

                  geb. Zandvoort 27 okt. 1904 - had een woninginrichting winkel te Haarlem in de Gierstraat 63 - † Haarlem 23 febr. 1980 -          

                  tr. Haarlem 9 jan. 1935 met Aaltje Henderika Louisa Sietzema - geb. Winschoten 15 mrt. 1906 - dr. van Bonne Sietzema en

                  Henderika Louisa Louwes


Uit dit huwelijk:


1]    Hendrik Lodewijk Driessen - volgt XVb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVc      Wilhelmus Hendricus Driessen

                 geb. Zandvoort 8 nov. 1906 - † Amsterdam 8 okt. 1976 -

                 tr. Zandvoort 8 febr. 1934 met Engelina van den Berg - geb. Bergambacht 1 sept. 1908 - † Ameide 20 aug. 2001 - dr. van Dirk

                 Jacobus van den Berg en Annigje Romijn


Uit dit huwelijk:


1]    Wilhelmus Dirk Johannes Driessen - volgt XVc


2]    Petronella Annette Engelina Driessen - geb. Zandvoort 26 jan. 1937 - tr. ??? met Antoon Hendrik Molenaar - geb. Amsterdam 6 dec. 1931 -

           zn. van Willebrordus Molenaar en Christina Maria Meijer

           hieruit: ???


3]    Diederik Pieter Driessen - volgt XVd


4]    Engelina Leentje Driessen - geb. Amsterdam 19 jan. 1944 - † Amsterdam 26 mei 1944


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVd       Petrus Marie Driessen

                  geb. Zandvoort 18 mrt. 1908 - timmerman en bouwkundig opzichter - † Den Haag 6 mei 1981 -          

                  tr. Amsterdam 4 mrt. 1948 met Johanna Aletta de Jeu - geb. Rotterdam 26 dec. 1919 - † Rijswijk 12 dec. 1968 - dr. van Reinhard

                  de Jeu en Dirkje Aletta Keijzer


Uit dit huwelijk:


1]    Pieter Johannes Cornelis Driessen - geb. Amsterdam 19 aug. 1949 - † Amsterdam 29 nov. 1949


2]    Johanna Petronella Driessen - geb. Amsterdam 29 sept. 1950 - tr. Rijswijk 21 juni 1972 met Peter Gerardus Roos - geb. Voorburg 12 febr.

           1947 - zn. van Gerardus Roos en Helena Johanna Molier

           hieruit:

           1] Eric Roos - geb. Rijswijk 21 juni 1976 - tr. Olga Aviles Paralles


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVe       Hendrik Joachim Willem Driessen

                  geb. Strijbeek 28 juli 1920 - † Amstelveen 5 mei 1977 -

                  tr. 12-5-1948 waar? met Liesbeth Konings - geb. Roermond 18 jan. 1926 - † Amstelveen 8 nov. 1987 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Inge Driessen - geb. Jakarta [Indonesie] 28 juli 1954 - tr. 26-6-1974 waar? met Henk Bookelman - geb. Amsterdam 27 apr. 1949 -

           zn. van ???

           hieruit: ???


2]    Marion Driessen - geb. Amstelveen 16 dec. 1959 - tr. 14-9-1993 waar? met Rob de Heer - geb. Amsterdam 15 febr. 1960 - zn. van ???

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVf       Joachim Herman Willem Driessen

                 geb. Asten 25 febr. 1926 - † Vlissingen 24 mrt. 1993 -

                 tr. ??? met ws. Nenne Drop - geb. 3-12-1929 waar? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Jeroen Driessen - geb. 3-4-1958 waar?


2]    Michiel Driessen - geb. 13-8-1959 waar?


3]    Maarten Driessen - geb. 9-4-1962 waar?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVg       Gerard Willem Hubert Johan Driessen

                 geb. Asten 31 okt. 1929 -

                 tr. 24-2-1960 Rotterdam? met Tonny de Beer - geb. 7-7-1927 waar? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Ger Driessen - volgt XVe


2]    Trudy Driessen - geb. Adelaide [Australie] 8 apr. 1964 - tr. ca. 1996? waar? met Paul Minett - geb. 16-6-1961 waar? - zn. van ???

           hieruit: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVh       Willem Hendrik Christiaan Louis Driessen

                  geb. Asten 17 okt. 1931 - † 2007 -

                  tr. 1e Venlo? 10-2-1960 met Miets Roefs - geb. ??? - dr. van ??? -

                  tr. 2e 17-10-1978 waar? met Annie Schneider - geb. Schinveld 21 febr. 1936  - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1]    Wim Driessen - geb. Venlo 3 jan. 1961


2]    Myriam Driessen - geb. Venlo 11 mei 1962 - tr. 1998 Hilversum? waar? met Joost van Loon - geb. 20-5-1960 waar? - zn. van ???

         hieruit: ???


3]    Jeroen Driessen - volgt XVf 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVi       Stephanus Reinold Joseph Johannes Driessen

                 geb. Tegelen 15 mrt. 1914 - † Tegelen 28 nov. 1980 -

                 tr. Belfeld 7 mei 1946 met Antonetta Maria Linssen - geb. Belfeld 17 okt. 1916 - † Reuver 13 aug. 2010 - dr. van Godefridus

                 Linssen en Anna Steegh

          

Uit dit huwelijk

 

1]     Theodorus Johannes Maria Driessen - volgt XVg

 

2]     Godefridus Hyacinthus Maria Driessen - volgt XVh

 

3]     Johanna Gerarda Hyacintha Maria Driessen

            geb. Tegelen 25 juli 1951 - tr. Tegelen 17 nov. 1978 met Willem Herman Marie Storms - geb. Beesel 22 aug. 1950

            hieruit:

            1] Catharina Marie Antoinette Storms - geb. Roermond 20 mei 1989

 

4]     Peter Reinold Hyacinthus Maria Driessen - volgt XVi

 

5]     Maria Johanna Hyacintha Driessen

            geb. Tegelen 16 febr. 1955 - tr. Tegelen 8 juli 1977 met Hendrikus Christiaan Maria Hermans - geb. Blerick 18-04-1952

            hieruit:

            1] Anne Marie Hermans - geb. Middelburg 26 nov. 1980

            2] Hendrik Pieter Hermans - geb. Middelburg 23 sept. 1982

            3] Emma Stefanie Hermans - Middelburg 3 mei 1984

 

6]     Lucie Andrea Hyacintha Maria Driessen

            geb. Tegelen 17-08-1956 - tr. Rosmalen 17 juni 1988 met Marcellus Hendrikus Maria Aarts - geb. Valkenswaard 11 sept. 1956

            hieruit:

            1] Simon Reinold Frans Aarts - geb. Nijmegen 29 nov. 1988

            2] Merel Maria Hyacintha Aarts - geb. Nijmegen 5 nov. 1990

            3] Hugo Marc Aarts - geb. Nijmegen 19 nov. 1994 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVj       Reinold Michiel Willem Hubertus Driessen

                 geb. Tegelen 12 aug. 1915 - † Tegelen 23 dec. 1969 -

                 tr. Belfeld 22 okt. 1946 met Lucia Gielen - geb. Belfeld 3 aug. 1916 - † Horst 12 mei 2008 - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1]     Maria Barbara Christina Hubertina Driessen - geb. Belfeld 16 dec. 1947

 

2]     Christiaan Joannes Petrus Theodorus Driessen - geb. Belfeld 16 sept. 1954 - † Venlo 7 mei 2001 [bp] e.v. Wilma Gubbels       

 

3]     Theodorus Stephanus Hubertus Driessen - geb. Tegelen 27 jan. 1957


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVk       Godfried Willem Joachim Driessen Driessen

                  geb. Tegelen 1 juni 1927 - † Venlo 2 juni 2013 -

                  tr. Tegelen 6 sept. 1950 met Elisabeth Johanna Maria van de Gender - geb. Eindhoven  10 mrt. 1923 - † Tegelen 30 jan. 2002 -

                  dr. van Johannes van de Gender en Dimphina Helena Maria Louwers


Uit dit huwelijk:


1]    Hubertus Godefridus Josephina Bernardus Driessen - volgt XVj


2]    Dimphina Godefrida Hendrina Driessen - geb. Tegelen-Steijl 3 febr. 1954 - tr. Tegelen 7 mei 1976 met Joseph Theresia Peter Boon -

           geb. Reuver 15 nov. 1952 - zn. van Petrus Joseph Boon en Maria Hendrika Anna Jacoba Buckinx

           hieruit:

           1] Rolandus Joseph Hubertus Maria Boon - geb. Tegelen 8 mrt. 1979

           2] Erik Theodorus Maria Boon - geb. Reuver 30 apr. 1983


3]    Diana Hendrina Joachim Driessen - geb. Tegelen 3 juni 1958 - tr. 1e 1977 Tegelen? [gesch.] met Ruud Moerkens - geb. Rotterdam? -

           zn. van ??? - tr. 2e 1979 Sittard? [gesch. 1998] met Hubertus Zegels - geb. Sittard? - zn. van ??? - tr. 3e Tegelen 23 juli 1999 [gesch.]

           met Hendricus Martinus Jacobus Thomassen - geb. Tegelen 25 juni 1948 - zn. van ???

           hieruit:  ???


4]    Maria Joachim Elisabeth Driessen - geb. Tegelen 9 dec. 1960 - tr. Tegelen 14 mei 1982 met Theodorus Catherina Sijbers - geb. Reuver

           24 aug. 1954 - zn. van Josephus Johannes Sijbers en Mien Schoolmeesters

           hieruit:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVL    Joachim Christianus Hubertus Driessen

                geb. Tegelen 18 sept. 1928 -

                tr. Dongen 12 nov. 1956 met Lamberta Francina Johanna Raaijmakers - geb. Dongen 11 apr. 1928 - dr. van ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVm     Gerardus Jacobus Maria Driessen

                 geb. Tegelen 14 jan. 1950 -

                 tr. Venlo 25 nov. 1976 met Cecilia Meelkop - geb. Venlo 29 okt. 1949 - dr. van Willy Meelkop en Carla van Dijck


Uit dit huwelijk:


1]    Cissy Driessen - geb. Tegelen 22 okt. 1978


2]    Jeanneke Driessen - geb. Tegelen 25 juli 1980


3]    Chris Driessen - geb. Tegelen 15 aug. 1984


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVn      Christiaan Albert Marie Driessen

                  geb. Tegelen 25 febr. 1955 -

                  tr. Beesel 18 dec. 1980 met Dorothea Wilhelmina Maria Josepha Rutten - geb. Beesel 15 mrt. 1959 - dr. van Andreas Petrus

                  Arnoldus Rutten en Maria Petronella Mooren


Uit dit huwelijk:


1]    Bob Leonard Andreas Driessen - geb. Venlo 26 febr. 1990


2]    Maud Maria Margaretha Driessen - geb. Venlo 23 juni 1992


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVa       Andre Gerard Cornelis Driessen

                 geb. Den Haag 14 mei 1947 -

                 tr. ??? met ws. Joyce Ellen van Ommen - geb. Soerabaja [Indonesie] 26 nov. 1947 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Alice Patricia Maureen Driessen - geb. 14-6-1970 waar?


2]    Erwin Driessen - geb. 17-1-1972 waar?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVb       Hendrik Lodewijk Driessen

                 geb. Haarlem 10 mrt. 1945 -

                 tr. Haarlem 14 nov. 1969 met Anna Liesje Jongbloed - geb. Haarlem 24 febr. 1948 - dr. van Gerardus Jongbloed en Bartha Mars


Uit dit huwelijk:


1]    Jeroen Driessen - geb. Haarlem 28 mrt. 1971


2]    Peter Driessen - geb. Haarlem 17 juni 1974


3]    Evert Driessen - geb. Haarlem 10 jan. 1976


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVc       Wilhelmus Dirk Johannes Driessen

                 geb. Zandvoort 7 okt. 1934 - dienstplichtig wachtmeester bij de 134e afdeling artillerie koninklijke landmacht - later financial controller

                 bij "European Space Agency" [ESA] in Noordwijk - † Leiderdorp [ziekenhuis] 14 aug. 2018 [longontsteking] -

                 tr. 1e Fremantle [Australie] 4 april 1956 [gescheiden 1966] met Cornelia van den Brink - geb. Renkum 27 febr. 1934 - dr. van Albert

                 Willem Nicolaas van den Brink en Hendrika Kunera Danen

                 tr. 2e Bodegraven 16 juli 1969 met Maria Christina Wilhelmina Droog - geb. ca. 1948 Boskoop? - dr. van Cornelis Droog en Marga-

                 retha Maria Stigter

                relatie met ??? 


Uit 1e huwelijk:1]     d. Andreas Wilhelmus Diederick Driessen op ten Bulten  - geb. Fremantle [west Australie] 8 nov. 1956 - woonde 1959-1961 in Melbourne -

                woonde 1961-1993 in Nederland [bekend als Andrew Driessen] - woonde 1993-2001 in Nieuw Zeeland - woont sinds 2001 in Australie -

                oprichter 2006 van GenBronnen en CEO enz. enz. - dubbele naam toegekend door de regering en wapen - ingeschreven 2018 als stu-

                dent bij Universiteit en graad behaald in 2020 - op 24 apr. 2023 benoemd tot ridder in de Nederlandse Orde van Oranje-Nassau bij Ko-

                ninklijk Besluit van 8 dec. 2022 nr. 2022002691, daarmee enig "nobilitas" verworven - toekenning Australische onderscheiding en an-

                deren onderweg

 

                in Australie langdurige en gelukkige relatie met Anna  

                wapen Driessen op ten Bulten


2]     Rita Carmen Driessen - tr. ??? - met met Eddie van de Brink - echtsch. 16-9-2014 - geb. plaats? - zn. van ???

            hieruit:

            1] Michael van den Brink - geb. Naarden 17 mrt. 1989

            2] Nicole van den Brink - geb. Blaricum 21 aug. 1991

                 uit een relatie een zoon: Joa Dinzey geb. Blaricum 12 mei 2022

 

3]     Albert C. Driessen

 

4]     Robert M. Driessen

 

Uit 2e huwelijk:


5]     William Richard Driessen - volgt XVIa


6]     Dianne Esther Driessen - geb. Bodegraven 7 mrt 1972 - tr. Medemblik 21 mrt. 2003 met Martijn Dekker - geb. Amstelveen 19 mei

           1972 - zn. van A.J.M. Dekker en C.M. Campagne

           hieruit:

           1] Roxanne Elise Dekker - geb. Leiden 8 mei 2005

           2] Valerie Carmen Dekker - geb. Leiden 11 febr. 2009


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVd      Diederik Pieter Driessen

                geb. Amsterdam 16 dec. 1941 - † Bergambacht 31 mrt. 1988 -

                tr. Rotterdam 28 aug. 1978 met Maartje Bruinstroop - geb. Rotterdam 13 mrt. 1953 - dr. van Gabriel Bruinstroop en Johanna

                Hendrika van der Wal


Uit dit huwelijk:


1]    Richard Driessen


2]    Rebecca Lea Driessen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVe      Ger Driessen

               geb. Rotterdam 6 mrt. 1961 -

               tr. ??? met Tanya Manouska? - geb. 29-5-1961 waar? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1]    Natasha Driessen - geb. plaats? 3-11-1993


2]    Amanda Driessen - geb. 23-5-1995?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVf       Jeroen Driessen

               geb. Tegelen 4 febr. 1967 -

               tr. 21-7-1989 waar? met Marlou Beurskens - geb. Venlo 11 febr. 1966 - dr. ???


Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVg       Theodorus Johannes Maria Driessen

                geb. Tegelen 21 juni 1948 -

                tr. Tegelen 9 juni 1978 met Catharina Francisca Gerards - geb. Tegelen 7 aug. 1953 - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1]     Roel Francisca Johannes Driessen - geb. Tegelen 27 sept. 1979

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVh       Godefridus Hyacinthus Maria Driessen

                geb. Tegelen 24 jan. 1950 -

                tr. Swalmen 13 dec. 1974 met Hubertina Gertruda Sebastian Langenhuizen - geb. Swalmen 6 mei 1953 - dr. van Jacobus Lan-

                genhuizen en Josephina Hodeelmans

 

Uit dit huwelijk:

 

1]     Marcus Theodorus Gertruda Driessen - geb. Tegelen 20 jan. 1978

 

2]     Eveline Petrus Maria Driessen - geb. Tegelen 23 sept. 1979 - woont samen met Olaf Joseph Selier - geb. Leiderdorp 24-05-1979

            hieruit 2 natuurlijke kinderen:

            1] Lucas Selier - geb. Haarlemmermeer 25 juni 2010

            2] Mats Selier - geb. Haarlemmermeer 22 mei 2014

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVi       Peter Reinold Hyacinthus Maria Driessen

               geb. Tegelen 10 jan. 1953 -

               tr. Maarheeze 18 mrt. 1988 met Johanna Antonia Hubertina van Esch - geb. Maarheze [Gastel] 13-01-1962 - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk: geen kinderen. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVj      Hubertus Godefridus Josephina Bernardus Driessen

               geb. Eindhoven 20 jan. 1951 -

               tr. Venlo 12 sept. 1974 [echtsch. 2004] met Gertruda Hendrica Anne Maria Hendrikx - geb. Venlo 6 sept. 1953 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1]    Bernhard Godefridus Petrus Driessen - geb. Venlo 11 febr. 1981

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

XVIa     William Richard Driessen

                geb. Gouda 2 aug. 1969 -

                tr. Leiden 25 sept. 2009 met Eugenie van Leeuwen - geb. 's-Gravenhage 1 aug. 1970 - dr. van Johannes Wilhelmus Maria van

                Leeuwen en Edit Charlotte Böck


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[bp] = bidprentje aanwezig in ons Driessen groot-archief XDank aan:

Rita Driessen - Muiderberg

mw. Mila Janssen-Driessen - Weert †

Wim D.J. Driessen †

Pierre Nillesen - Epinal [F]

Chrit Driessen

Marion de Heer-Driessen

Anneke Driessen

Andre G.C. Driessen

Jos Boon - Beesel

Frans Maas - Tegelen

Chrit van Horck - schilder te Tegelen

Rob F. Dresens - Maastricht

Bert Verkooijen - Tegelen [Steyl]

Ger v.d. Beuken - Lottum

Werner Engels - Kaldenkirchen [D]

Rolf Roosen - Krefeld [D]

Jos Verkroost - Tilburg

Wim Achten - Horst

Jaques Stoks

Huub Hermans - Maasbree

Annette Boye - Greve [D]

Jos Dirks - Maastricht

Huub Hermans - Maasbree

Martin Peters - Marktheidenfeld [D]

Manfred Lehnen - Keulen [D]

Jan van Os - uit ?

Fred Driessen - Beek

Audrey Stetson - USA


aanvullingen welkom.