GenBronnen

maas

genealogie Schenck van Nijdeggen - deel IIa - 16e/18e eeuw


auteur: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


anno 2006 [aanvullingen januari 2023 - laatste voetnoot 13]


Als basis voor de genealogie was de Ferber boek van 1860 genomen, en belangrijk genoeg om het origineel aan te schaffen van de familie

von der Reck uit Duitsland, wat nu is geplaatst in Driessen groot-archief zit.


De van Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013] plaatst Johan [tak Blerick]

en Diederich [tak Sevenum] als zonen van:

Martinus Schenck en Hester Maessen/Cluyten - staat bij ons als generatie Xa - Schenck I genealogie.


Afgaande op vernoemingen krijgen we dan, de namen bij de kinderen van Johan Schenck [generatie I]:

Adolf [vernoemd naar zijn schoonvader Adolf van Waldoes],

Johan [vernoemd naar hemzelf] en

Martin [vernoemd naar zijn eigen vader Martinus].


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Johan Schenck

         geb. ca. 1525 - had land in 1569 onder de klokkenslag van Bree gelegen, ge-erfd van Johan van Kessel genaamd Breij [1] en woonde

         toen al op huis/kasteel Boerlo [s21] - had aandeel 1575-1588 in huis/kasteel Boerlo en de 2 hoeven "oude Boerlo" en de "nieuwe Boerlo"

         die alle 3 zijn gelegen in Boekend te Blerick - † tussen 15-12-1580 en 1592 [s21] -

        tr. 1e ca. 1550 met Maria van Waldoes - dr. van Adolf van Waldoes [2] van Waltbossche genaamd Baerle [3] en Anna van Bree [s21] -

         [Adolf van Waldoes en zijn vrouw Anna van Bree waren bewoners van huis Boerlo in Blerick in 1543 [s21]  dat was aan hun vererfd via

         de familie van Bree - in 1553 leenverheffing van kasteel Boerlo te Blerick door Jan van Kessel genaamd Bree - hij is zoon van Goert en

         Hedwig van Bree [s21] - 

        tr. 2e met Lysbet van Kessel genaamd Roffa[e]rts - † tussen 24-6-1593 en 24-10-1598 [s21] - weduwe van Johan van Kessel genaamd

         Bree [4] - natuurlijke dr. van Gerard van Kessel genaamd Roffert en Agnes of Neesken Bruuns


voetnoten:

[1] RHCL Maastricht [sinds 2010 in GA Venlo] - Tijnsregister van Dript 1582 evac. inv. 3264 - blad 62v.

[2] RA Noord-Brabant - archief leenhof Cuyck inv. nr. 9 fol. XLV verso - 1 maart 1543 waarin Adolf van Waldoes het hof Boerlo verhief

          te Blerick "gelick Jan van Brede Brantsz. die te gebruycken plach".

[3] GA Roermond - toegang 1001 oud-archief stad Roermond inventaris regestenlijst nr. 1158 - afschr. inv. nr. 1426 folio 44-45 - gedrukt:

          Limb. Jaarboek 1928 blz. 81-83 - 7 december 1545 waarin Adolph van Waltbossche genaamd Baerle met toestemming van zijn vrouw

          Anna van Brey aan Johan van Lomme verkopen een erfrente van 9 hornse postulaatsguldens, gaande uit zijn gehele hof te Ool, ge-

          legen tussen de erven van Ruuten en Peter Nolens, welke hof Anna is toegekomen bij erfdeling. De rente is losbaar met 180 gelijke

          munt. Oorkonders: Henrick van den Broeck, richter, Aelman Heynemans en Christoffel van Wessem en verdere gemene schepenen

          van Herten en Ool.

[4] RA Noord-Brabant - archief leenhof Cuyck inv. nr. 4 fol. XXXVII - 7 september 1553 waarin "Jan van Kessel genaempt Brey of Bree den

          hoff Boirle verhief myt sijnen toebehoer in den gericht Blerick". [extra info: GA Roermond Res Gestae II regesten nr. 3776 d.d. 1-8-1567

          huwelijksvoorwaarden tussen Gerit van Kessel ook genaamd Roeffert en Marie van Waldoes genaamd Baerlo [van huis Baerlo onder

          Leuth bij Venlo] waarbij Gerit inbrengt huis te Oyen met een hof, visserij, houtwas, wildban, gelegen in de kerspels Kessel en Baarlo.

          Marie brengt in 1000 daalders, waarvoor Johan Schenck tegen 5% per jaar garant staat [Keverberg; Aldenghoor 319 Publ. LXVIII p. 18]]

[-] Maasgouw [1899] p.20 - Jan van Kessel genaamd Breij [Brede] werd in 1553 beleend met Boerlo, trouwt 1562 met Elisabeth Roffaerts.

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.

[13] RHCL Maastricht - 01.046B schepenbank Sevenum inv. 7 - op 24 mei 1594 werd een zaak overeengekomen tussen Gisbert Truyen als

          voogd [momboir] van de kinderen [3 broers] van Burlo [Barlo] en Gisbert vanden Velde als voogd van de pater ingen Oij als nasleep van

          de verbrande klooster "ingen Oij" waaruit een ieder had moeten vluchten waaronder de bejaarde zuster Mechtelt van Bree een dochter

          van Burlo, die bij Schencken en zijn huisvrouw op Burlo was gekomen, waarop Schenck de zuster heeft opgenomen op zijn kosten, als-

          mede een maagd. De bejaarde zuster nu inmiddels overleden was omtrent 90 jaren, en had haar patrimoniale goederen en erfrenten

          naar het klooster gebracht. Ze was bij Schenck voor 3 jaar. De pater ingen Oij was ook in het klooster en had geen bemoeienis met de

          bejaarde zuster, maar denkt wel rechten te hebben op nagelaten goederen en renten. [hierbij gezet vanwege Mechtelt van Bree, die

          bloedverwant is aan Anna van Bree getrouwt met Adolf van Waldoes]


Uit 1e huwelijk:


1.    Adolph Schenck  -  volgt II


2.    Johan Schinck - geb. ??? - † na 12-1-1616 waarschijnlijk Beek bij Bree [B] [5] [s21 aanwijzing]


voetnoten:

[5] GAV ASB evacuatie nr. 2249 part. civiele processen 1593-1639 - d.d. 12-1-1616 een brief uit Beeck bij Bree [B] van Johan Schinck "an

          denn edlenn erentfestenn Adolph Schinck von Nijdeggen zu Beurll meinem vilgeliepten bruder" inzake 25 gulden afkomstig van "unsern

          ohemenn und mohmenn Rueffert".

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II      Adolph Schenck ook Adolph Schinck von Nijdeggen zu Beurll [5]

          geb. ca. 1550 [s21] - militair 1577-1593 in Italie en elders [6] in dienst van zijn landsheer -  koopt in 1577 het Boerlo en grond erom

          heen te Blerick [6] van erfgenamen van Kessel waaronder zijn stiefmoeder [s21] - heeft in 1602 totaal 6 morgen land in Blerick "in

          Boicketter hontschap" [7] - betaalt in 1615 belasting over goederen in "Boukenen hontschap" [12] - † voor juni 1620 -

          tr. ca. 1594 voor 22-9-1600 [s63] met Cornelia van Keverberg[h] - geb. 1569 [s21] - erfgename van De Steegh onder Grubbenvorst

          [s21] - † tussen 12-2-1612 [was toen doopgetuige in Blerick als "domicella Schinck"] en 5-9-1642 [8] - dr. van Caspar van Keverberg

          en Agnes van Dript [s21]


voetnoten:

[6] RA Noord-Brabant - archief leenhof Cuyck inv. nr. 6 fol. 243-243 verso - d.d. 11-10-1577 waarin de kinderen van Pouwel van Kessel

          het hof Boirle c.a. te Blerick transporteren aan Johan van Wittenhorst, heer van Horst, die optreedt namens jonker Adolff Schenck,

          omdat deze "buytenlendlich" was "soe in Italie als elders oick om der oirlogen wille" daarom dan ook "den ontfanck van den voris.

          leen uuytgestelt is" - Adolf ontvangt het hof Boirle c.a. onder Blerick in het land van Kessel d.d. 18-12-1593 en verheft dit voor leen-

          hof van Cuyck. [aanwijzingen s21]

[13] RHCL Maastricht - 01.046B schepenbank Sevenum inv. 7 - op 24 mei 1594 werd een zaak overeengekomen tussen Gisbert Truyen als

          voogd [momboir] van de kinderen [3 broers] van Burlo [Barlo] en Gisbert vanden Velde als voogd van de pater ingen Oij als nasleep van

          de verbrande klooster "ingen Oij" waaruit een ieder had moeten vluchten waaronder de bejaarde zuster Mechtelt van Bree een dochter

          van Burlo, die bij Schencken en zijn huisvrouw op Burlo was gekomen, waarop Schenck de zuster heeft opgenomen op zijn kosten, als-

          mede een maagd. De bejaarde zuster nu inmiddels overleden was omtrent 90 jaren, en had haar patrimoniale goederen en erfrenten

          naar het klooster gebracht. Ze was bij Schenck voor 3 jaar. De pater ingen Oij was ook in het klooster en had geen bemoeienis met de

          bejaarde zuster, maar denkt wel rechten te hebben op nagelaten goederen en renten.  

[s63] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 509 - kopie van document 22-9-1600 waarin een schenking plaatsvindt tus-

          sen Caspar van Keverberch en zijn dochter Cornelia [vertegenwoordigt door haar man Adolf Schenck van Nydeggen]. Bij de schen-

          king vinden allerlei verrekeningen plaats met andere rechthebbenden zodat er later geen aanspraken meer kan plaatsvinden.

          Namen genoemd: Arnolt van Buckholt, zijn broer Goeddart van Bucholt, alsmede Jan Otten tot Hasselt, Jacop Houten, Tijss Hermans,

          Odenhoven, Hans Everrarts, Margrita vanden Broek. Schepen Matt vanden Holt genaamd Hanen en secretaris J. Cox.

[12] 1615 betaalt cijns 3 gulden, 7 stuivers en 2 duiten - GA Venlo - schepenbank-archief Blerick inv. 240.

[5] GAV ASB evacuatie nr. 2249 part. civiele processen 1593-1639 - d.d. 12-1-1616 een brief uit Beeck bij Bree [B] van Johan Schinck "an

          denn edlenn erentfestenn Adolph Schinck von Nijdeggen zu Beurll meinem vilgeliepten bruder" inzake 25 gulden afkomstig van "unsern

          ohemenn und mohmenn Rueffert".

[8] RHCL Maastricht - portefeuille 1034 minuten notaris Lambert de Vaulx [Maastricht 1642] "Op heden den vijffden septembris 1642 com-

          pareerde voor mij notaris openbar, ende de getuijgen onder genompt die erentfeste s[ieu]r Dionijs Spinosa gewesene hopman, met

          joffrouwe Aleidis Schenk sijne huijsfrouwe hebben ter requisitie van joffrouwe Leonora Rave, weduwe van wijlen jo[nke]r. Jan Schenck,

          verclaert ende geattesteert als dat joncker Arnoldt Schenck zaliger met joffe Agnes Schenck oft wijlen haeren man jo[nke]r Frederick

          opde Ae, hebben aenvaerd tot seclusie van vss. requirente ende hun attestanten alle de gereede goederen achtergelaeten bij wijlen

          jo[nke]r Adolf Schenck ende joffe Cornelie van Kijvelbergh eelieden henne ouders, ende oversulcx te wesen angehouden te betaelen

          eenige passive schulden. Verclarende voorts dat de twe alste voorgenoemde erffgenamen vercocht hebben eenen halven hoff gele-

          gen te Blerijck lande van Kessel in Gelderlant, hun comparenten neffens de vss. vercoopers int gemeen toecomende van wijlen Jan

          de Groote, sonder dat sij comparanten henne quoten oft parten daeraff hebben genooten. Item dat de vss. oudste broder en suster

          hebben ontfangen int geheel twee iaeren renten ijder jaere tegen 375 gl. vande molens tot Peppens waerinne dat hun comparanten

          neffens de requirente oick competeert henne gedeelte. Noch seeckeren coren pacht tot Opoeteren voor twee jaeren. Dionysius de

          Spinosa Alet Scheinck Niclaes Wolffs als getuijghe Augustinus a Ponte als getuijgh"

[7] ARB [Algemeen Rijksarchief Brussel] archief  van de Rekenkamer inv. nr. 51.691 Thientboeck land Kessel - 1650. "Joncker Adolp

          Schenck is behandt aen die Bruickskens weeijde met dat achterste nije erff, lancx dat velt ende lancx die beeck die nae Gruesdonck

          loopt ende met den eenen eijndt nae dat huijs de Barlo, ende met den anderen eyndt nae die" - [in marge voor Joncker:] modo jonc-

          ker Hans Willem van Haren - en vervolgt met: "heijde nae Sandtvort, omtrent vier morgen. Noch aengegraeuen bij dat voorβ erff in

          anno 1602 twee morgen" - en moest daarvoor jaarlijks tienden betalen als volgt "4 d[en] vl[ems] ende j st. b[ra]b[ants]". [afb. 167] 

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


Uit dit huwelijk:


1.    Arnoldus Schenck  -  volgt IIIa


2.    Jan ook Johan van Schenck  -  volgt IIIb


3.    Agnes Schenck - geb. ??? - † voor 14 mei 1646 [s21] - begr. in de kerk van Beek bij Bree [B] [s21] -

           tr. 1e voor 24 aug. 1626 [zij was doopgetuige 24 aug. 1626 in Bree [B] en genoemd als "domicella Agnes op de Aa" eerder was zij op

           10 sept. 1624 doopgetuige in Bree [B] en genoemd als "Agnes Scenck" en op 27 nov. 1619 als "jockvrouwe Agnes Schenck"] met

           Frederick Bormans op de Ae [goed Ae bij Bree er is ook aldaar Bormans hof] [s21] - † voor 5 sept. 1642 [8] - begr. in de kerk van

           Beek bij Bree [B] [s21] - zn. van ???

          zij tr. 2e voor 7 apr. 1640 waarschijnlijk Beek bij Bree [B] met Arnoldus Stevens - geb. ??? - † ??? - zn. van ??? 

           uit 1e huwelijk: ???

           uit 2e huwelijk:

           1) Arnoldus - ged. 7 apr. 1640 Beek bij Bree [B] [doopgetuige: d. Michael Bormans - hij is kanunnik Thorensis]

 

voetnoten:

[8] RHCL Maastricht - portefeuille 1034 minuten notaris Lambert de Vaulx [Maastricht 1642] "Op heden den vijffden septembris 1642 com-

          pareerde voor mij notaris openbar, ende de getuijgen onder genompt die erentfeste s[ieu]r Dionijs Spinosa gewesene hopman, met

          joffrouwe Aleidis Schenk sijne huijsfrouwe hebben ter requisitie van joffrouwe Leonora Rave, weduwe van wijlen jo[nke]r. Jan Schenck,

          verclaert ende geattesteert als dat joncker Arnoldt Schenck zaliger met joffe Agnes Schenck oft wijlen haeren man jo[nke]r Frederick

          opde Ae, hebben aenvaerd tot seclusie van vss. requirente ende hun attestanten alle de gereede goederen achtergelaeten bij wijlen

          jo[nke]r Adolf Schenck ende joffe Cornelie van Kijvelbergh eelieden henne ouders, ende oversulcx te wesen angehouden te betaelen

          eenige passive schulden. Verclarende voorts dat de twe alste voorgenoemde erffgenamen vercocht hebben eenen halven hoff gele-

          gen te Blerijck lande van Kessel in Gelderlant, hun comparenten neffens de vss. vercoopers int gemeen toecomende van wijlen Jan

          de Groote, sonder dat sij comparanten henne quoten oft parten daeraff hebben genooten. Item dat de vss. oudste broder en suster

          hebben ontfangen int geheel twee iaeren renten ijder jaere tegen 375 gl. vande molens tot Peppens waerinne dat hun comparanten

          neffens de requirente oick competeert henne gedeelte. Noch seeckeren coren pacht tot Opoeteren voor twee jaeren. Dionysius de

          Spinosa Alet Scheinck Niclaes Wolffs als getuijghe Augustinus a Ponte als getuijgh"

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


4.    Hildebrandus Schenck - ged. Blerick 6 feb. 1600 [vader: domicelli Adolphi Schenck, moeder: domicellæ Cornelia van Keverberghe,

          dooppgetuigen: Mathias Cuijpers en Anna ... beeck Venlonenses]


5.    Aleidis Schinck - ged. Blerick 28 mrt. 1604 [vader: domicelli Adolphi Schinck, moeder: Cornelia van Kyverberch, doopgetuigen: Adamus

          van Stockum et Gertrudis filia van Eyll p[er] fuit pastor Barlensis] - † ??? - tr. 1e Bree [B] 4 apr. 1625 met Dionijsius de Spinosa [s21] -

          gewezen hopman 1642 [8] - zn. van ??? - zij tr. 2e ??? met stadhouder NN Blitterswijck

          hieruit: ???

 

voetnoot:

[8] RHCL Maastricht - portefeuille 1034 minuten notaris Lambert de Vaulx [Maastricht 1642] "Op heden den vijffden septembris 1642 com-

          pareerde voor mij notaris openbar, ende de getuijgen onder genompt die erentfeste s[ieu]r Dionijs Spinosa gewesene hopman, met

          joffrouwe Aleidis Schenk sijne huijsfrouwe hebben ter requisitie van joffrouwe Leonora Rave, weduwe van wijlen jo[nke]r. Jan Schenck,

          verclaert ende geattesteert als dat joncker Arnoldt Schenck zaliger met joffe Agnes Schenck oft wijlen haeren man jo[nke]r Frederick

          opde Ae, hebben aenvaerd tot seclusie van vss. requirente ende hun attestanten alle de gereede goederen achtergelaeten bij wijlen

          jo[nke]r Adolf Schenck ende joffe Cornelie van Kijvelbergh eelieden henne ouders, ende oversulcx te wesen angehouden te betaelen

          eenige passive schulden. Verclarende voorts dat de twe alste voorgenoemde erffgenamen vercocht hebben eenen halven hoff gele-

          gen te Blerijck lande van Kessel in Gelderlant, hun comparenten neffens de vss. vercoopers int gemeen toecomende van wijlen Jan

          de Groote, sonder dat sij comparanten henne quoten oft parten daeraff hebben genooten. Item dat de vss. oudste broder en suster

          hebben ontfangen int geheel twee iaeren renten ijder jaere tegen 375 gl. vande molens tot Peppens waerinne dat hun comparanten

          neffens de requirente oick competeert henne gedeelte. Noch seeckeren coren pacht tot Opoeteren voor twee jaeren. Dionysius de

          Spinosa Alet Scheinck Niclaes Wolffs als getuijghe Augustinus a Ponte als getuijgh"  


6.    Theodorus Schink  -  volgt IIIc


7.    Catharina Schinck - ged. Blerick 13 mei 1609 [vader: domicelli Adolphi Schinck, moeder: Cornelia uxoris suæ, doopgetuigen: Gerardus

          Janman en Joanna Vermaesen]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Arnoldus Schenck ook Schinck van Niedecken

           geb. ca. 1595 ws. Blerick [9] - erft 20 juni 1620 [s21] van zijn vader het hof Boerlo in buurtschap Boekend te Blerick - † voor 5-9-1642 [8] -

           tr. 1e voor 11 juni 1625 [s21] met Gertrudis Vosch [s21] - geb. ca. 1600 - † ca. 1633 Blerick? ws. dochter van Johan Vosch, richter van

           Dinslaken [s21] en NN -

           relatie ca. 1634 met Berthranæ ex Bree [dienstmeid?] -

           tr. 2e voor 11-10-1636 met Anna [was doopgetuige 11 okt. 1636 te Blerick als "Anna uxor nobilis Schinc'] -

           tr. 3e ca. 1640 met Maria NN [s21] -

           tr. 4e met Helena van Haeren [s21] - † na 13-2-1668 [was doopgetuige 13 febr. 1668 te Blerick als "domina Helena van Haeren nomine

           Schenck"] - dr. van Willem van Haeren en en Agnes van Belven.


voetnoten:

[9] hiaten in doopboek Blerick vooral tussen 1577 en 1600.

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


Uit het 1e huwelijk:


1.    Joannes Adolphus Schinck van Niedecken - ged. Blerick 17 juni 1629 [vader: domicelli Arnoldi Schinck van Niedecken, moeder: domi-

          cellæ Gertrudis Vosch, doopgetuigen: Anthonius Lembri en Elizabeth Schinck]

 

voetnoot:

[-] de Nederlandse Leeuw 1993 p. 448: ritmeester Anthonius Lembri tr. met Catharina van Waldois, zij is dr. van Albert van Waldois von

         Manche - scholtis van Bracht en Breyell - en Catharina van Wachtendonck.


2.    Joanna Cornelia Schenck van Nydeggen - ged. Blerick 2 mei 1632 [vader: domicelli Arnoldi Schinck van Niedeecken, moeder: domi-

          cellæ Gertrudis Vosch, doopgetuigen: domicellus Joannes Schinck van Niedeecken en domicellæ Cristina Hackvoirt] - † Grubben-

          vorst 3 sept. 1695 - tr. Sevenum 23 jan. 1650 [get. Borchardus Kiespenning en Andreas Schinck] met Joannes Wilhelmus van Hae-

          ren - geb. ca. 1620 ws. Grubbenvorst [s21] - begr. Grubbenvorst 21 jan. 1710 - zn. van Theodorus van Haeren en NN

          hieruit: kinderen te Blerick.

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473. 


Uit relatie met Berthranæ: [onwettig, natuurlijke kind]


3.    Adolphus Schinck - ged. Blerick 28 mrt. 1635 [vader: illegittimus nobilis Arnoldi Schinck op [Boir]lo en Bertrhamæ cuiusdam Breensis,

          doopgetuigen: Walterus v[an gen] Boicket en Elizabetha op den Vree]

 

Uit het 2e huwelijk:


4.    Adolphus Arnoldus Schenck - ged. Blerick 8 mei 1639 [vader: Arnoldi nobilis Schenck, moeder: Annæ, doopgetuigen: Matthias Renkes en

          Hillena uxor Francisci Jansen]


Uit het 3e huwelijk:


5.    Arnoldus Segerus Schinck  -  volgt IVa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Johan van Schenck [s5cd]

            kornet 1627-1632 [s21 en s22] onder ritmeester Anthonio de Lembre in het regiment van overste Crats in keizerlijke dienst [s21] -

            † na 1-4-1632 [was getuige in Maastricht met luitenant Johan Borgijs] [s22] - [de Nederlandse Leeuw 1993 p. 464 meldt ten onrechte

            overleden 1630/1631] -

            tr. voor 20-7-1627 [s21] met Maria Leonora Rave [s5cd] - geb. ca. 1591 [s21] - † Wijk-Maastricht 29 dec. 1666 [s21] - begr. aldaar

            [s21] - dr. van Johan Rave van Amby en Catharina van Merssen [s21]


voetnoten:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.

[s22] RA Hasselt - Opoeteren schepenbank - gicht nr. 8quater - akte 4 mei 1632 waarin Caspar van Keverberg verscheen namens zijn

          broer Hendrik van Keverberg overste wachtmeester en bevestigt dat op 1 april 1632 hij voor zijn broer 500 rijksdaalders had ontvan-

          gen van Mathias Henkels schrijver van huis Biessen binnen Maastricht tegen 5% rente met onderpand een hof genaamt "Lewe" ook

          "Loije" onder gericht Opoeteren [B] naast Vogels erf en andere zijde de "gemeijne vech van Opotteren naer Opitter gande, die Loier

          straet" met als getuigen: Johan Schenck cornet en Johan Borgijs luitenant beide in dienst van koninklijke majesteit.

[8] RHCL Maastricht - portefeuille 1034 minuten notaris Lambert de Vaulx [Maastricht 1642] "Op heden den vijffden septembris 1642 com-

          pareerde voor mij notaris openbar, ende de getuijgen onder genompt die erentfeste s[ieu]r Dionijs Spinosa gewesene hopman, met

          joffrouwe Aleidis Schenk sijne huijsfrouwe hebben ter requisitie van joffrouwe Leonora Rave, weduwe van wijlen jo[nke]r. Jan Schenck,

          verclaert ende geattesteert als dat joncker Arnoldt Schenck zaliger met joffe Agnes Schenck oft wijlen haeren man jo[nke]r Frederick

          opde Ae, hebben aenvaerd tot seclusie van vss. requirente ende hun attestanten alle de gereede goederen achtergelaeten bij wijlen

          jo[nke]r Adolf Schenck ende joffe Cornelie van Kijvelbergh eelieden henne ouders, ende oversulcx te wesen angehouden te betaelen

          eenige passive schulden. Verclarende voorts dat de twe alste voorgenoemde erffgenamen vercocht hebben eenen halven hoff gele-

          gen te Blerijck lande van Kessel in Gelderlant, hun comparenten neffens de vss. vercoopers int gemeen toecomende van wijlen Jan

          de Groote, sonder dat sij comparanten henne quoten oft parten daeraff hebben genooten. Item dat de vss. oudste broder en suster

          hebben ontfangen int geheel twee iaeren renten ijder jaere tegen 375 gl. vande molens tot Peppens waerinne dat hun comparanten

          neffens de requirente oick competeert henne gedeelte. Noch seeckeren coren pacht tot Opoeteren voor twee jaeren. Dionysius de

          Spinosa Alet Scheinck Niclaes Wolffs als getuijghe Augustinus a Ponte als getuijgh"  

[s5cd] RHCL Maastricht - de Maasgouw 1911 p. 39,40 - Maria Leonora Rave, weduwe van jonker Johan van Schenck verkoopt op 9 juni

          1649 aan Aerdt van Ghelen en Catharina Janssen echtelieden en hun beide erven, 3 bunders akkerland te Cadier onder jurisdictie

          van st. Servaas kapittel van Maastricht. Toestemming van haar zoon jonker Hans Hendrik Schenck, haar broer jonker Johan Rave te

          Amby en jonker Eustach van Berlier heer tot Bemelen.

[s23] RA Hasselt - Opoeteren schepenbank - losse stukken nr. 2 - dossier 1649-1650 waaruit blijkt dat Johan Rave van Ambij broer van Maria

          Leonora Raeve weduwe van Johan Schenck namens haar als aanklager een rechtzaak was begonnen tegen de erfgenamen of bezit-

          ters van goederen van wijlen Hendrick van Keverberg waarin zij verzoeken om opgave van deel van die goederen en de opbrengsten.

          Schepenbank verwijst de zaak voor oordeel naar officiaal te Luik [B].  Johan Rave van Ambij als momboir van nagelaten kinderen van

          wijlen Johan Schenck en zijn huisvrouw Maria Leonora Rave in bijwezen van haar zoon Hans Henrick Schenck stellen tot borg al hun

          goederen in land van Luik [B] met de hof tot Vall gelegen genaamd Vall en alle andere goederen die zij bezitten. Caspar van Keverberg

          als verdediger brengt in goederen van zijn broer Hendrick van Keverberg zaliger als momber van zijn broeder onmondige kind. Dit volgt

          op eerdere uispraak d.d. 4 mei 1646 van officiaal Luik [B]. Op 16 mei 1650 besloot officiaal Luik [B] na gedane onderzoeken en getui-

          genissen dat dhr. Scans tegenwoordige bezitter van de goederen ex wijlen Hendrick van Keverberg in jurisdictie Opoeteren [B] in vredig

          eigendom ervan zal blijven. Leonora Rave c.s. werden in ongelijk gesteld en werd iedereen inclusief schepenbank Opoeteren [B] bevo-

          len om de zaak met rust te laten of straffe van boeten e.d.    


Uit dit huwelijk:


1.    Johannes Hendricus Schenck van Nydeggen  -  volgt IVb


2.    Bartholomaeus baron Schenk van Nideggen - keizerlijke ritmeester - † gesneuveld in Alexandria gedurende de Mantova veldtocht [s13d]


voetnoot:

[s13d] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.73.


3.    Anna Lucia - tr. ??? met Wilhelm Contzen - burgemeester van Heinsberg

         hieruit: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIc    Theodorus Schink ook Diederick Schenck van Nydeggen

           ged. Blerick 21 nov. 1606 [get. Alexander Segers en Catharina Neijen] - officier in keizerlijke dienst [21] bij Breisach - deed 30-10-1639

           afstand van rechten op Schenk's goederen in Geldern waaronder Heiligenhoven voor 4200 Rijnse guldens t.g.v. zijn neef Arnoldus

           Schenk van Nideggen zu Hillenrath [s13d] - † voor 1-5-1668 [s21] -

           tr. voor 1632 met Catharina von Pensen [s21 - dr. van Heinrich von Pensen en Amalia von Neuhoff genaamd Ley zu Eibach [s13c]


voetnoten:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.

[s13c] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.70, 71.

[s13d] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.72.


Uit dit huwelijk: 1 kind


1.    Johann Adolf baron Schenk von Nydeggen  -  volgt IVc


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa   Arnoldus Segerus Schinck

           ged. Blerick 20 sept. 1641 [vader: domicelli Arnoldi Schinck, moeder: Mariæ, doopgetuigen: N: Schinck persona personatus in Seve-

           num] - gouverneur sinds 1671 van fort st. Michiel in Blerick - † voor 18 juni 1696 [10] -

           tr. voor 13 juni 1664 onbekend waar ??? met Gertrudis Janssens - geb. ??? - † na 17-2-1708 [11] - dr. van ??? 


voetnoten:

[10] bij doop in Melick 18 juni 1696 werd zijn vrouw Gertrudis Janssens dan weduwe genoemd.

[11] aanwezig bij doop in Baarlo 17 februari 1708 als Gertrudis Janssen weduwe.


Uit dit huwelijk:


1.    Helena Catharina Schenck - ged. Venlo 13 juni 1664 [vader: nobilis domini Arnoldi Segeri Schinck, moeder: Gertrudis Janssen, doop-

          getuigen: Rutgerus Janssen en Helena Haesen]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb   Johannes Hendricus Schenck van Nydeggen

           ged. Maastricht-Wijk 7 aug. 1631 [get. Emondos Cocx namens Joannes Henricus Eijnatten en Maria Suetendael] [s21] - ruiter 1651

           in dienst van hare hoogmogenheid - ruiter 1657-1658 in de compagnie van ritmeester Houwaerdt in staatse dienst - ruiter 1662 in

           compagnie van de rijngraaf in staatse dienst [s21] - heer tot Overleick en Breyell [s21] - † Heinsberg [D] 14 jan. 1687 [in st. Gangolf-

           kerk zijn van hem en zijn vrouw de rouwborden opgehangen met hun kwartieren] [s21] -

           tr. Heinsberg ? voor 1 mei 1668 met Anna Theresia von Schommartz [s21] - geb. ??? - † tussen 16 apr. 1669 en 17 sept. 1681 [s21] -

           dr. van Richard von Schommartz zu Oberlieck en Catharina von Kamphausen [s21]

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Catharina Schenck - ged. Heinsberg [D] 1 mei 1668 [get. Catharina von Pensen weduwe Schenck]


2.    Maria Catharina Barbara Schenck - ged. Heinsberg [D] 11 juli 1669 [get. ???] - † Heinsberg [D] mei 1670 - begr. Heinsberg 8 mei 1670 [s21]

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473. 


3.    Johan Richard baron von Schenck van Nydeggen  -  volgt Va


4.    Johan Wilhelmus Schenck van Nydeggen - geb. ??? - heer van Overlieck - woont 1696 in Heinsberg [D] - † tussen 29 juli 1704 en 30 jan.

          1707 [s21]

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


5.    Maria Sofie Eleonora Schenck - ged. Heinsberg [D] 14 mei 1674 - religieuze 1703 in penitentenklooster te Heinsberg - † ??? [s21]

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


6.    Clara Maria Schenck - ged. Heinsberg [D] 27 december 1675 - † Heinsberg [D] 12 okt. 1676 [s21]


7.    Josef Adam Schenck - ged. Heinsberg [D] 20 mrt. 1677 [s21]


8.    Josephus Rudolphus Cornelius Schenck van Nydeggen - ged. Heinsberg [D] 9 mei 1678 - kornet in het regiment van graaf van Schellart -

          in garnizoen 1703 te Maastricht [s21]

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc   Johann Adolf  baron Schenk von Nydeggen

           geb. 27-4-1631 [s21] - bezitter van het goed Oberheiligenhoven bij Lindlar, Beringhausen en Borg - kocht op 6-8-1663 de "Frohnhof"

           te Lindlar - raadsheer voor de vorsten van Furstenberg [s21] - werd op 12 jan. 1707 te Wenen door keizer Joseph I van Oostenrijk in

           de vrijherenstand geheven [s13b] - † Keulen 7 juli 1710 [s13c] - begr. in Lindlar? [s13j]

           tr. 1e 10-6-1661? met Maria Catharina Barbara van Schommartz [s21] - ged. Heinsberg 22-6-1641 - † voor 1674 - dr. van Richard

           Martin van Schommartz tot Oberlieck [kapitein in dienst van Liga] en Eva Catharina Rudolfa van Kamphausen [s21] -

           tr. 2e ??? met Anna Dorothea Beatrix van Cloedt tot Hanzleden en Beringhausen [s21] - dr. van NN van Cloedt en Anna van Westrem

           tot Summern -

           tr. 3e 1707 met Maria Anna van Etzbach [s21] - dr. van ??? [s13d]  


voetnoten:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.

[s13b] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.68.

[s13c] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.70, 71.

[s13d] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.72.

[s13j] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.84.


Uit 1e huwelijk:


1.    Anna Catharina Therese Schenck van Nydeggen - 1678 bij Ursulinen in Keulen


2.    Adam Adolf Richard baron Schenk van Nideggen  -  volgt Vb


3.    Heinrich Balduin Schenk van Nideggen  -  volgt Vc


4.    Heinrich Wilhelm Schenk van Nideggen - officier in dienst van aartsbisschop van Munster - † gesneuveld 1691 in Hongarije [s13d]


5.    Maria Barbara Schenk van Nideggen - kloosterlinge [s13d]


6.    Maria Odilia Schenk van Nideggen - kloosterlinge bij st. Lucia in Keulen [s13d]


Uit 2e huwelijk:


7.    Bernhard Theodor Schenk van Nideggen -  ged. Lindlar 24 juli 1675 - bezit goed Beringhausen - domheer te Regensburg - er is

          een testament van hem te Regensburg 22 nov. 1743


8.    Anna Christina Schenk van Nideggen - geb. Beringhausen 2 juni 1677 - † Ostwig 12 nov. 1749 - tr. ??? met Dieter Adam van Hanx-

          leden - geb. ??? - † Ostwig 11 dec. 1728

          hieruit: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va    Johan Richard baron von Schenck van Nydeggen

            ged. Heinsberg [D] 27 september 1670 [s21] - heer van Weiher [bij Breyell] en Oberlieck [bij Heinsberg] [s21] - † na 17 juli 1720 [s21] -

            tr. ca. 1693 met Maria Agnes du Chasteau [de Schlein/Slins] [s21] - geb. ??? - † na 8 feb. 1717 [s21] - dr. van ???

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Theresia Franscisca barones de Schenck - ged. Breyell [D] 4 mei 1695 [get. Wilhelmus Philibertus de Issendorn a Blouijs, Maria

          de Brech namens Ernestina Francisca du Chasteau] [s21] - † na 17 juli 1720 [s21]

 

voetnoot:

[s21] De Nederlandse Leeuw 1993 p. 455-473.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb    Adam Adolf Richard baron Schenk van Nideggen

            ged. Lindlar [D] 29 mrt. 1665 [get. ???] - bezitter van Ober-Heiligenhoven - ritmeester ter paard van de lijfgarde van Keulen - vorste-

            lijke jagermeester en geheimraad van de vorsten van Furstenberg - † Beringhausen 23 nov. 1737 -

            tr. 31-5-1700 met Anna Clara Elisabeth van Cloedt tot Hanxleden - dr. van Dietrich Jobst van Cloedt tot Hanxleden en Anna Margare-

            tha van Galen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Balduina Schenk van Nideggen - ged. Donaueschingen 4 mei 1706 - † Ostwig 20 nov. 1782 - tr. ca. 1730 met Dietrich Franz Wil-

          helm baron van Gaugreben tot Oberalme

          hieruit: ???


2.    Maria Odilia Schenk van Nideggen - ged. ??? - † ??? - tr. 7-10-1731 met Franz Peter Ignaz van Brabeck tot Lohaus

          hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vc    Heinrich Balduin baron Schenk van Nideggen

            ged. 29-5-1666 [Lindlar?] - † ??? -

            tr. Munster [Jacobus kerk] 8 aug. 1711 met Franzisca Bernhardina barones van Galen tot Assen - dr. van ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

mw. M. Janssen-Driessen - Weert

Jos Dirks

Jan H. Hanssen - Baarlo

Everd Cuppens - Opoeteren [B]aanvullingen welkom.